Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus?"

Transkriptio

1 Lääketutkimus Pekka Eränkö Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus? Reseptiopin täydennystä Valmisteyhteenveto on lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan esittämä ja viranomaisen yleensä korjauksin hyväksymä asiakirja, joka on lääkelain nojalla sekä velvoittava että yrityksen markkinointitoimia rajoittava. Valmisteyhteenvedon tiedot perustuvat näyttöön, joten tässä mielessä se on totuus ja vain totuus. Koko totuus paljastuu kuitenkin vasta, kun valmistetietoihin liitetään ajanmukainen käypä hoito ja lääkärin kliininen näkemys. Kokonaisvastuu lääkehoidosta on lääkärillä, vaikka lääkevahinkovakuutus tarvittaessa korvaa yksittäisen lääkevalmisteen aiheuttamat kohtuuttomat haitat. Valmistetiedot voivat muuttua uusien tutkimusten perusteella ja käyttökokemusten karttuessa. Potilaan lääketurvallisuuden ja lääkärin oman oikeusturvan vuoksi lääkkeen määräämisen tietolähteenä kannattaa käyttää tuoreinta Pharmaca Fennicaa. K un uusi lääkevalmiste tulee lääkärin määrättäväksi, sen lääketieteellinen olemus on reseptin kirjoittajalle yhtä kuin valmisteyhteenvedon sisältö. Valmisteyhteenveto sisältää lääkärin kannalta olennaisimman lääkevalmistetta koskevan tiedon, joka tarvitaan lääkehoidon aloittamiseksi kliinisen tutkimuksen ja diagnosoinnin jälkeen. Yhteenvedon rakenne noudattaa EU-normia. Käytännön lääkärin kannalta teksti voi paikoin tuntua lähes juridis-medisiiniseltä lausunnolta. Yksi syy tähän on valmistajan tuotevastuu. Toiseksi valmisteyhteenvedon sisältämät tiedot hyödyistä ja haitoista ovat lääkeyrityksen ja viranomaisen neuvottelujen kompromissi. Viranomainen valvoo lääketurvallisuutta. Lääkeyritys taas harjoittaa liiketoimintaa. Kaiken lääkettä koskevan markkinointi- ja mainostiedon tulee pohjautua viranomaisen hyväksymään valmisteyhteenveto- eli esitetekstiin. Pharmaca Fennican teksti on useimmiten identtinen valmisteyhteenvedon kanssa, mutta lyhennelmäosan (osa I) tekstit ovat toimitettuja ja siten»epätäydellisiä». Myyntiluvan haltija Duodecim 2006;122:961 5 voi hakea viranomaiselta valmisteyhteenvedon sisältöön muutoksia, lisäyksiä tai poistoja. Viranomainen voi puolestaan tarvittaessa vaatia näitä esimerkiksi uusien varotoimien, käytön rajaamisen tai haittavaikutusten osalta. Jokaisella lääkevalmisteella tulee olla hoidon kannalta ajanmukainen valmisteyhteenveto koko elinkaarensa ajan. Valmisteyhteenvedon sisältö ei välttämättä heijasta Käypä hoito -suosituksia. Rinnakkaisvalmisteiden tiedot saattavat poiketa toisistaan. Hyväksytty annos ja käyttötarkoitus eivät välttämättä merkitse, että potilas saisi asianmukaisen lääkemääräyksen mukaan sairausvakuutuskorvausta, sillä korvattavuuden myöntäminen on eri hakemusprosessi kuin myyntiluvan myöntäminen. Näin ollen suorat korvattavuus- ja hintatiedot eivät varsinaisesti kuulu valmisteyhteenvetoon. Valmisteyhteenvedon tietolähteinä ovat lääkkeen prekliinisen ja kliinisen tutkimusvaiheen tulokset. Myyntiluvan myöntämistä varten tehtävät laboratorio-, eläin- ja ihmiskokeet tuottavat tarvittavat tiedot määrämuotoisen valmisteyhteenvedon eri osioihin. Uuden lääkekeksinnön 961

2 osalta tieto tulee käytännössä kokonaan myyntiluvan hakijan eli lääkeyrityksen hallussa olevasta tutkimustiedosta. Viranomainen tarkistaa myyntilupahakemuksen arvioinnin yhteydessä hakijan esittämän valmisteyhteenvetoehdotuksen ja usein vaatii siihen muutoksia mm. käyttötarkoitusten ja varotoimien osalta. Saman terapiaryhmän samalla tavalla vaikuttaville valmisteille myönnetään melko tarkkaan yhtäläiset käyttötarkoitukset. Hyviä esimerkkejä tästä ovat mm. verenpainelääkkeet, inhalaatiosteroidit, masennuslääkkeet ja reuma-analgeetit. Poikkeavat indikaatiohakemukset tarvitsevat tuekseen selkeän tutkimusdokumentaation (esim. masennuslääkkeen teho spesifisissä fobioissa tai inhalaatiosteroidin teho tietyn vaikeusasteen keuhkoahtaumataudissa). Rinnakkaisvalmisteiden tuotetiedot Uudet lääkeaineet ovat lähes poikkeuksetta kattavasti patentoituja, joten patenttihakemuksen yhteydessä julkiseksi saatettu tieto on patentinhaltijan määräaikaisessa yksinkäytössä. Kun patentti raukeaa, tulee markkinoille ripeästi rinnakkaisvalmisteita, joiden valmisteyhteenvedot perustuvat alkuperäisvalmisteen mukaisiin tietoihin, joskin niiden sisältö voi hieman vaihdella yksityiskohdittain. Pieniä poikkeavuuksia aiheutuu mm. valmistajan käyttämästä myyntilupahakemusprosessista. EU:n lääkeviranomaisten tavoitteena on kuitenkin yhtenäistää samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien valmisteiden tiedot. Rinnakkaisvalmisteille myönnetään siis kaikki ne käyttötarkoitukset ja annokset, jotka alkuperäisvalmisteellakin on. Tämä helpottaa eri EU-valtioiden käyttöön ottamia lääkevaihtojärjestelmiä, joilla pyritään edistämään rinnakkaisvalmisteiden käyttöä patenttien rauettua. Valmistetietojen kohderyhmä Valmisteyhteenveto on ensi sijassa tarkoitettu lääkkeen määrääjälle. Käytännössä kaikki valmisteyhteenvedot löytyvät Lääketietokeskuksen julkaisemasta Pharmaca Fennica -teoksesta. Kyse on vapaaehtoisesti julkaistusta kokoomateoksesta, jota jaetaan lääkäreille painettuna ja sähköisessä muodossa. EU-jäsenyyden aikana valmisteiden yhteenvedot ovat pidentyneet ja valmisteiden määrä on lisääntynyt huimasti. Pharmaca Fennican vuoden 2005 painoksessa on valmisteyhteenvetoja jo sivun verran kahteen nidokseen jaettuna. Lisäksi teokseen kuuluu osa, jossa on terapia-aluekohtaiset luettelot, käytännönläheisiä asiantuntija-artikkeleita joita monet lääkärit eivät ole koskaan lukeneet sekä valmistetietolyhennelmät, joissa ei ole täydellisiä tietoja. Pharmaca Fennica lienee käytännön lääkärin yleisin tietolähde, vaikka se ei vuosiin ole enää mahtunut valkotakin taskuun. Apteekissa valmistetietoja käytetään etenkin annosten oikeellisuuden varmistamisessa. Potilasta varten jokaisessa lääkepakkauksessa on seloste, joka on sisällöltään yleisluonteinen ja opastava. Täydentyvät tiedot Markkinoilla olevia lääkevalmisteita koskeva tieto karttuu jatkuvasti laajenevan käytön myötä. Etenkin uusien lääkkeiden ensimmäiset käyttövuodet paljastavat valmisteen käyttökelpoisuuden ja siedettävyyden. Esimerkiksi interaktiotiedot täydentyvät tyypillisesti vasta kliinisessä käytössä, koska myyntilupatutkimuksissa ei voida testata kaikkia lääkevalmisteita ristiin. Lääkkeen määrääjän kannalta olennaisia uusia tietoja voi valmisteyhteenvetoon tulla myyntiluvan haltijan aloitteesta tai valmistajan ja viranomaisen yhteispäätöksellä. Kun uusi tieto on olennaisen tärkeää, tulee lääkeyrityksen lähettää asiasta kirje lääkäreille ja apteekeille. Tällöin kirjeessä pitää olla saatekirjeen ohella uusittu, viranomaisen hyväksymä valmisteyhteenveto. Uusi valmisteyhteenveto voidaan myös sijoittaa Pharmaca Fennican väliin lisäsivuksi. Valmisteyhteenveto on siis elävä dokumentti. Joka tapauksessa on suositeltavaa, että lääkkeen määrääjällä ja toimittajalla on käytössään tuorein tieto, sillä valmisteyhteenvetoihin tulee jatkuvasti muutoksia. Terveydenhuollon säästötoimien takia lääkärin huoneessa saattaa kuitenkin olla useampia vuosia vanha rikki selailtu 962 P. Eränkö

3 Sähköisen sairauskertomuksen tuottamat muistutukset ohjaavat lääkkeiden käyttöä Muistutuksella tarkoitetaan tietokoneen ymmärtämään muotoon kirjoitettua neuvoa, ohjetta tai huomautusta, joka osana tutkimus- tai hoitosuositusta ohjaa tiedon keräämistä, prosessointia ja näyttämistä. Muistutuksen perusidea on, että se»laukeaa» automaattisesti tuoden lääkärin työasemaohjelman näytölle hoitoa ohjaavan palautteen. Lääkärin ei tarvitse huomata hakea aktiivisesti kyseistä tietoa esimerkiksi lääkkeen valmisteyhteenvedosta. Tuoreen systemoidun kirjallisuuskatsauksen mukaan (Garg ym. 2005) tietokoneen tuottamat automaattiset muistutukset ovat tehokkaampia menetelmiä hoitosuositusten käytäntöön saattamiseksi kuin käyttäjän aktiivista toimintaa vaativat järjestelmät. Erillisiä lääkehoidon tietokantoja, joihin muistutukset voivat tukeutua, ovat mm. lääkkeiden interaktiot, käyttöaiheet, vasta-aiheet ja haittavaikutukset. Käytännössä lääkkeiden käyttöä ohjaava muistutus toimii esimerkiksi seuraavalla tavalla: lääkäri kirjoittaa potilaalle itrakonatsolireseptin kynsisilsan hoitoa varten. Muistutusohjelma käy läpi potilaan diagnoosin (jonka tulee olla kirjattuna ennen reseptin kirjoittamista) ja toteaa, että ICD-10-koodi B35.1 (kynsisilsa) on lääkkeen hyväksytty käyttöaihe. Jos aihe on hyväksytty, ohjelma ei tuo näyttöön erillistä muistutusta. Muistutusohjelma käy läpi potilaan käytössä olevan ATC-koodatun lääkityksen ja antaa lääkärille huomautuksen, jos mukana on CYP3A4-entsyymin välityksellä metaboloituvia tai muita lääkeaineita, joilla tiedetään olevan yhteisvaikutuksia itrakonatsolin kanssa. Mahdollisen yhteisvaikutuksen todennäköisyys ja vakavuus luokitellaan asteikolla A (lievä, epätodennäköinen) D (vakava, todennäköinen). Muistutusohjelma tarkistaa potilaan kirjatuista ICD- 10-koodista (tai ICPC-koodeista), että lääkkeen käytölle vasta-aiheisia diagnooseja ei löydy ja antaa tarvittaessa varoituksen, esimerkiksi:»potilaalla on sydämen vajaatoiminnan diagnoosi. Harkitse tarkoin itrakonatsolin käyttöaiheet ja noudata erityistä varovaisuutta, jos lääkkeen käyttö on välttämätöntä». Vastaavasti jos vastaanotolla potilaalla todetaan kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, muistutusohjelma käy läpi potilaan lääkitykset ja varoittaa:»potilaalla on käytössä itrakonatsoli, joka voi aiheuttaa tai pahentaa sydämen vajaatoimintaa. Tarkista lääkkeen käyttöaihe ja luovu mahdollisuuksien mukaan itrakonatsolista tai vaihda se toiseen valmisteeseen». Lopuksi muistutusohjelma saattaa tarjota linkin itrakonatsolin potilasohjeeseen, jonka lääkäri voi halutessaan tulostaa potilaalle. Muistutusten käyttöönotto alkaa vuonna 2006, ja niiden uskotaan olevan tuotantokäytössä vuodesta 2008 alkaen. Muistutukset eivät ole järjestelmästä riippuvaisia. Kirjallisuutta Garg A, Adhikari N, McDonald H, ym. Effects of computerized clinical support systems on practitioner performance and patient outcomes. A systematic review. JAMA 2005;293: Jukkapekka Jousimaa Pharmaca. Tämä johtuu siitä, että teos on maksuton lääkäreille mutta maksullinen laitoksille. Lääkkeiden käyttöaiheet Valmisteyhteenveto alkaa kauppanimen, vaikuttavan aineen, sen määrän ja lääkemuodon ilmoituksella. Ilman näitä ei reseptiä voi kirjoittaa. Kliiniset tiedot aloittaa käyttötarkoitusosio. Tämä indikaatiokohta on yksi tarkimmin harkittuja ja valvottuja valmisteyhteenvedon kohtia, kun valmisteen myyntilupahakemusta arvioidaan. Tämä johtuu tietenkin siitä, että käyttötarkoitukset rajaavat myynnin laajuuden ja markkinointitoimien sisällön. Valmistetta saa markkinoida vain hyväksytyssä käyttötarkoituksessa. Hakuprosessin aikana lääkevalvontaviranomainen saattaa muuttaa indikaation sanamuotoa tai poistaa siitä osia, joihin ei katsota olevan riittävää tieteellistä näyttöä. Näyttö perustuu viime kädessä kliinisiin tutkimuksiin. EU:ssa Valmisteyhteenveto totuus ja vain totuus? 963

4 hyväksytyn valmisteen käyttötarkoitukset saattavat poiketa esimerkiksi Yhdysvalloissa hyväksytyistä. Kyse on eri viranomaisten päätelmistä ja jossakin määrin erilaisista hoitoperinteistä. Annokset Lääkevalmisteen annos ratkaisee vaikuttavan aineen ja antomuodon farmakologisen tehoalueen. Myös annoksen tulee perustua tieteelliseen näyttöön. Jos valmisteella on useita käyttötarkoituksia, saattaa annos niissä vaihdella. Toisaalta samassa tarkoituksessa saatetaan käyttää sairauden eri vakavuusasteissa erisuuruisia annoksia. Lääkärillä on lupa poiketa valmisteyhteenvedossa mainituista annoksista. Reseptiin on kirjattava merkintä»sic», jotta apteekki saa toimittaa valmisteen potilaalle poikkeavin annoksin. Poikkeavat annokset ovat kehittyneet empiirisen kokemuksen kautta, eikä niiden tueksi välttämättä ole seikkaperäistä dokumentaatiota. Samasta syystä myyntiluvan haltija ei ole hakenut kyseisiä annoksia hyväksyttäväksi tekstiin. Toinen vaihtoehto on, että viranomainen on evännyt tällaiset näytön puuttuessa. Annostus lapsille Valmisteyhteenvedosta saattaa puuttua tieto lasten annostuksista. Usein tämä johtuu siitä, ettei asiaa ole tutkittu tai valmiste ei ole lainkaan tarkoitettu lapsille. Pediatrinen farmakologia ja farmakokinetiikka vaatii omat kliiniset tutkimuksensa, mikä on tietenkin kaupallinen haaste lääkeyrityksille. EU:ssa pyritään kannustamaan tarvittaessa erityiskorvattavuus eri viranomaiselta. Sairausvakuutuskorvattavuus eriytettiin myyntiluvan myöntämisestä ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Korvattavuus saattaa koskea suppeampaa ja rajatumpaa käyttöaluetta kuin valmisteenyhteenvetoon on hyväksytty. Lääkkeen markkinoinnissa on kuitenkin tuotava esiin lääkkeen määräämisen kany d i n a s i a t Valmisteyhteenveto on viranomaisen tarkistamaa, lääkeyrityksen tuottamaa lääketietoa. Osuvaan lääkehoitoon tarvitaan valmistetiedon lisäksi kliininen kokonaisnäkemys ja käyvän hoidon tuntemus. Lääketieto uudistuu nopeasti käytä vain uusinta Pharmaca Fennica -painosta. lääkkeiden pediatrista tutkimusta kannusteilla, jotka kompensoisivat tutkimuskuluja. Käytännössä lääkettä saatetaan käyttää lasten hoidossa, vaikka tiedot puuttuvat tästä valmisteyhteenvedosta. Lääkkeen määrääjän oikeusturvan kannalta kannattaa muistaa merkitä reseptiin alle 12-vuotiaan lapsen paino sille varattuun tilaan. Lääkkeen arvo ja markkinointi Lääkevalmisteen lääketieteellisen ja myös kaupallisen arvon määräävät keskeisesti käyttötarkoitus ja annos. Krooniseen kansansairauteen tarkoitetun valmisteen käyttöpotentiaali on suuri. Käyttöalueen laajennus lisää valmisteen arvoa lääkeyrityksen näkökulmasta. Joskus uuden lääkeaineen haettu käyttöalue tai siihen liittyvät varotoimet muotoutuvat viranomaisen suorittamassa tehon ja turvallisuuden arvioinnissa siinä määrin rajaaviksi, että myyntiluvan hakija päättää olla tuomatta valmistetta sellaisenaan myyntiin ja sen sijaan ryhtyy lisätutkimuksiin. Viranomainen toimii portinvartijana tehon ja turvallisuuden suhteen. Lääkeyritys myyntiluvan hakijana joutuu tahollaan tekemään päätelmät kaupallisesta tarkoituksenmukaisuudesta vallitsevassa kilpailutilanteessa. Valmisteyhteenvetoon eivät kuulu hinta- ja korvattavuustiedot, jotka yhdessä käyttöalueen ja annosten kanssa rajaavat lääkevalmisteen kaupallisen arvon markkinoijan kannalta ja toisaalta määrittävät kustannusrasitteen potilaalle ja lääkekorvausjärjestelmälle. Lääkevalmisteen saatua valmisteyhteenvedon seikkaperäisesti määrittämän myyntiluvan lääkevalvontaviranomaiselta, sille on haettava erikseen peruskorvattavuus ja 964 P. Eränkö

5 nalta olennaiset seikat niin valmisteyhteenvedosta kuin hoitokustannuksistakin. Lääkevalmisteen markkinoinnin tulee olla sopusoinnussa hyväksytyn valmisteyhteenvedon kanssa. Eri valmisteita vertailevia tietoja ei valmisteyhteenvedoissa yleensä ole, vaikka teho- ja siedettävyysvertailut ovat markkinoinnissa yleisiä. Eri valmisteiden kliininen arvo vakiintuu kertyvän kliinisen kokemuksen kautta. Parasta vertailevaa tietoa saadaan suorista»head-tohead»-tutkimuksista, kun vain koeasetelma on huolella harkittu ja kliinisiä päätelmiä varten relevantti. Luontevimman avun lääkevalmisteen valintaan käytännön lääkäri saa Käypä hoito -suosituksista, joihin on kirjattu konsensuspäätelmät. Valmistetiedot myös Internetistä Valmisteyhteenvedot löytyvät kootusti sähköisessä muodossa Lääkelaitoksen Internet-sivuilta osoitteesta tai Suurimmilla lääkeyrityksillä on omien valmisteidensa yhteenvedot omilla kotisivuillaan. Myös monista terveysportaaleista löytyy lääkkeen määräämiseen tarvittavia valmistetietoja. On makukysymys, hankkiiko tiedot Internetistä, CD-Pharmacasta vai painetusta Pharmaca Fennicasta. Olennaista on, että lääkäri käyttää ajanmukaisia valmisteyhteenvetotietoja potilasta hoitaessaan. PEKKA ERÄNKÖ, LL, lääkealan erityispätevyys, pääsihteeri Filha ry Sibeliuksenkatu 11 A Helsinki 965

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä

1.2004. Politiikasta toimintaan. ja päätöksen teko 7 Lääkevalmisteiden määräämiseen tai toimittamiseen liittyvistä 1.2004 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Politiikasta

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13)

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) Tämä dokumentti sisältää Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin lääkkeiden

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot