AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto"

Transkriptio

1 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty Hyväksytty Evelina Tyynelä Sirkku Purontaus 1

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Yleiset tavoitteet Opintojen muodostuminen 5 3 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI Pakolliset opinnot 9 Työelämään tutustuminen 6 ov VALINNAISET OPINNOT 15 4 OPISKELIJAN ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen n lähtötilanne ja vahvuudet Oppimisen ja osaamisen arviointi Arvioinnista päättäminen Arviointiaineiston säilyttäminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin oikaiseminen Todistukset 34 5 MUUT MÄÄRÄYKSET Opinto-ohjaus ja opiskelun järjestäminen Työssäoppimiseen valmentautuminen ja työturvallisuus Erityisopetuksen toteuttaminen Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö huolto ja moniammatillinen yhteistyö Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 39 2

3 JOHDANTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, AMMATTISTARTTI (20 40 ov) opetussuunnitelmassa noudatetaan Opetushallituksen päätöstä ( ) ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa ja ohjauksen suunnitelmaa. Tutkintotavoitteisten opintojen kohdalla noudatetaan tutkintokohtaisia opetussuunnitelmia. Koulutuksen järjestämisessä käytetään hyväksi koko Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän koulutustarjontaa ja rakennetaan opiskelijoille joustavat mahdollisuudet osallistua opetukseen kiinnostuksen mukaan eri tulosyksiköissä. Tämän mahdollistamiseksi tehdään yhteistyötä koulutuspäälliköiden, opinto-ohjaajien, opettajien ja koulukuraattoreiden kanssa. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus tutustua myös alueen työelämään. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä. Opiskeluvalmiuksien vahvistuminen ja opiskelumotivaation kasvaminen parantavat mahdollisuuksia suorittaa ammatilliset opinnot ja siirtyä työelämään. Ohjaava ja valmistava koulutus vahvistaa myös opiskelijan valmiuksia ottaa vastuuta ja sitoutua opiskeluun, jolloin on helpompi noudattaa opiskelun ja työelämän arvoperustan mukaisia sopimuksia ja eettisiä sääntöjä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen avulla nuoren riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle vähenee. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa omia opiskelutaitojaan. Keskeistä koulutuksessa on työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteiltaan ja sisällöltään selkeästi ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta voidaan tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti. Koulutuksen järjestämisessä korostuvat ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja käytännönläheinen, myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa on erityisesti otettava huomioon opiskeluympäristössä ja laajemmin yhteiskunnassa hyväksytyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvelvoitteet ja -tavoitteet. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kuvaus ja arvoperusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen on tarkoitus edistää koulutuksellista tasaarvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelijalähtöisyys. Koulutus suunnitellaan kullekin opiskelijalle yksilöllisesti sen mukaan, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita opiskelijalla on. lähtöisyyden työvälineenä toimii opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voi olla esimerkiksi työssäoppimiseen valmentautumiseen tai teoriaopintoihin painottunut, mutta lähtökohdiltaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuva. Myös valinnaisuus antaa mahdollisuuden eri painotusten toteuttamisille. 3

4 Koulutuksen aikana nuorta ohjataan ja tuetaan, niin että hän voi kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi ja sitoutuneeksi opiskelijaksi. Keskeistä on nuoren kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen. Hän saa kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen päättyessä aktiivinen, vastuullinen ja opintoihinsa sitoutunut nuori. Motivaation ylläpitämiseksi opinnoissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja työvaltaisia työtapoja. Koulutuksen periaatteena on tarjota opiskelijalle erilaista ohjausta ja tukea opiskeluun, omaan elämään, tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman alan löytämiseen. n vahvuuksia käytetään keskeisesti apuna ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa mietittäessä erilaisia vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen ajatuksen itsensä kehittämisen ja urasuunnitelmansa perustaksi. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen pohtimisen aikaa. Koulutus parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. Koulutusta toteuttavan oppilaitoksen erilaiset sisäiset ja ulkopuoliset verkostot toimivat opiskelijan tukena. Koulutusta ohjaavat ja tavoiteltavat keskeiset arvot ovat kpedun arvoperusta: asiakaslähtöisyys, osaaminen, vastuullisuus, avoimuus, visio 2015 Better together Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisten huomioon ottaminen. Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään kannustamaan opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoehtoja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmukaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen oppimisen. Ekologinen kestävyys on luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan luonnon säilyttämistä tuleville sukupolville. Aktiivinen oppija on tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-aloitteisuuden, luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 1.1 YLEISET TAVOITTEET Päätavoite on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. lla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. 4

5 osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. Koulutukseen käytettävät resurssit Ammattistartti-koulutuksen toteutukseen varataan kahden henkilön kokoaikainen työresurssi. Ryhmänohjaajana toimii opettaja ja lisäksi ryhmässä toimii kokoaikainen koulunkäyntiavustaja. Lisäksi koulutusta varten varataan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän eri opistojen opinto-ohjaajien ja ammatillisten aineiden opettajien resursseja. Kaikissa Kpedu- oppilaitoksissa on yhteyshenkilö, jonka kanssa Ammattistartin opettaja neuvottelee opiskelijoiden koulutusaloihin tutustumisesta ja sen käytännön toteutuksesta. Tilatarpeet Koulutuksen toiminnallinen ympäristö kattaa koko Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja sen ylläpitäjäkunnat. Lähiopetus järjestetään Kokkolassa Kpedun oppilaitosten tiloissa siten, että Ammattistarttiryhmällä on oma kotiluokka Kokkolan Ammattiopistossa. Opetuksessa hyödynnetään Kpedun koneita, laitteita ja muita opetuksessa tarvittavia välineitä. Työelämään ja ammatteihin perehtymisjaksoilla opiskelijat vierailevat omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti eri Kpedu- oppilaitoksissa ja eri Kpedu- paikkakunnilla. Tällöin kyseinen Kpedu- oppilaitos pyrkii mahdollistamaan opiskelijan asumisen paikkakunnalla perehtymisjakson aikana esim. oppilaitoksen asuntolassa. Koulutusta toteuttavat opettajat ja muu henkilökunta Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kehittämishankkeelle asetettu ohjausryhmä on mukana koulutuksen kehittämisessä. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti koulutuksen käytännön toteutusta varten Ammattistartti- ryhmällä on oma vastuuhenkilö, ryhmänohjaaja, joka suunnittelee koulutuksen toteutuksen ja organisoi opiskelijavalinnan. Ryhmänohjaaja on läheisessä yhteistyössä eri Kpedu- opistojen opinto-ohjaajien, kuraattoreiden ja opettajien kanssa. Opiskelijoiden perehdyttämisessä eri koulutusaloihin ovat mukana opistojen koulutusalapäälliköt ja opinto-ohjaajat yhdessä opiskelijan kanssa laaditun Hipsin perusteella. Ryhmänohjaaja on mukana ryhmän opettamisessa, jossa hänen painopistealueena ovat ensisijaisesti oppimis- ja arjenhallintataitojen opettaminen sekä työelämään ja koulutuksiin tutustumisen järjestelyt. Ryhmänohjaaja toimii myös ryhmän opinto-ohjaajana. Hän tapaa opiskelijat jaksojen aikana säännöllisesti antaen henkilökohtaista ura- ja opiskelutaito-ohjausta. Aloitusryhmät ja opiskelijavalinta Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen ryhmässä on 18 aloituspaikkaa. Opiskelijoiksi valitaan pääsääntöisesti peruskoulun käyneitä nuoria, jotka eivät ole löytäneet opiskelupaikkaa tai joiden opiskeluvalmiudet eivät ole riittävät ammatillisista perusopinnoista selviytymiseen. valinnat tehdään yhteistyössä Aikalisän ja lisäopetusryhmän kanssa. Valinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä myös peruskoulujen opettajien ja opintoohjaajien kanssa. Lisäksi muita yhteistyötahoja ovat nuoriso- ja sosiaalitoimi sekä työvoimaviranomaiset. 1.2 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 5

6 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen. Ohjauksella pyritään tukemaan opiskelijoita suorittamaan mahdollisimman laajasti tarjolla olevia opintoja. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen että minimimäärä 20 ov tulee suoritettua. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisenopiskelusuunnitelmanmukaisesti. 6

7 Opinnot 3.1 Pakolliset opinnot: ov Opiskelu- ja elämäntaidot Opiskelutaidot 2 ov (sis. atk) Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot 3 ov Arjentaidot 2 ov Opintojen laajuus opintoviikkoina (ov) 7ov (5-15) ARVIOINTI Suoritettu Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 6 ov (5-10) Suoritettu Perusopetuksen oppiaineiden kertaus 6 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 14 ov (5-15) Suoritettu A. Ammatteihin koulutukseen ja työelämään tutustuminen Työelämään tutustuminen 6 ov Koulutuksiin tutustuminen 4 ov Koulutus ja ammatit 1 ov Yhteishaku 1 ov B Työssäoppimiseen valmentautuminen 2ov 3.2 Valinnaiset opinnot: 0-13 ov Ammatilliset opinnot Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Äidinkieli 2ov Ruotsi 1 ov Hygieniaosaaminen 1 ov Työturvallisuus + Tulityö ½ ov Ensiapu ½ ov 9-12 ov (5-12) Arvosana Ammattitaitoa täydentävät opinnot eri ryhmien mukana Muut valinnaiset opinnot Haaveista totta 1 ov Ammattistartista ammatillisiin opintoihin 1 ov Työelämään tutustuminen 0-2 ov Koulutuksiin tutustuminen 0-2 ov 4 ov (0-5) Suoritettu Kokkolan Ammattiopiston valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot-tarjotin 7

8 Opinnoissa eteneminen etenee opinnoissaan yksilöllisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops) mukaisesti. Hops laaditaan yhdessä opiskelijan ja hänelle tärkeiden henkilöiden kanssa. Hopsin avulla etsitään opiskelijalle yksilöllinen ja tavoitteita tukeva koulutusmuoto. Opinnoissa etenemisen esteitä ei ole, vaan kukin opiskelija etenee itselleen parhaaksi sovitulla tavalla. n osallistuminen, aktiivisuus ja sitoutuminen ovat opiskelun kannalta tärkeintä. n lähtötaso, aikaisemmat opinnot ja elämänkokemus otetaan huomioon hopsin laadinnassa. Yksilöllinen tuki ja ohjaustarve tunnistetaan tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. 8

9 JAKSO 1 JAKSO 2 JAKSO 3 JAKSO 4 JAKSO 5 OPISKELU JA ELÄMÄNTAIDOT Opiskelutaidot 1 ov Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot 1 ov Arjentaidot ½ov OPISKELU JA ELÄMÄNTAIDOT Opiskelutaidot 1 ov Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot 1 ov Arjentaidot ½ ov OPISKELU JA ELÄMÄNTAIDOT Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot ½ ov Arjentaidot ½ ov OPISKELU JA ELÄMÄNTAIDOT Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot ½ ov Arjentaidot ½ ov OPISKELU JA ELÄMÄNTAIDOT AMMATINVALINT A JA URASUUNNITEL UTAIDOT Yhteishaku 0,5 ov Koulutus ja ammatit 1 ov AMMATINVALINT A JA URASUUNNITELU TAIDOT Työelämään tutustuminen 1 ov Koulutuksiin tutustuminen 2 ov AMMATINVALINT A JA URASUUNNITELU TAIDOT Työelämään tutustuminen 2 ov Koulutuksiin tutustuminen 2 ov AMMATINVALINT A JA URASUUNNITELU TAIDOT Yhteishaku ½ ov Työelämään tutustuminen 3 ov AMMATINVALINTA JA URASUUNNITELUTAIDOT Työssäoppimiseen valmentautuminen 2 ov PERUSTIETOJEN VAHVISTAMINE N 1,5 ov PERUSTIETOJEN VAHVISTAMINE N 1,5 ov PERUSTIETOJEN VAHVISTAMINE N 1,5 ov PERUSTIETOJEN VAHVISTAMINE N 1,5 ov VALINNAISET OPINNOT AMMATILLISET OPINNOT työturvallisuus + tulityökurssi ½ ov EA1 ½ ov AMMATILLISET OPINNOT Liikunta ½ ov Ruotsi ½ ov AMMATILLISET OPINNOT äidinkieli ½ ov Liikunta ½ ov Ruotsi ½ ov AMMATILLISET OPINNOT terveystieto 1 ov äidinkieli ½ ov hygieniaosaaminen 1 ov AMMATILLISET OPINNOT Yhteiskunta- yritys ja työelämätieto 1 ov taide ja kulttuuri 1ov äidinkieli 1 ov MUUT VALINNAISET OPINNOT Musiikki ilmaisun välineenä ½ ov MUUT VALINNAISET OPINNOT MUUT VALINNAISET OPINNOT Haaveista totta ½ ov MUUT VALINNAISET OPINNOT Haaveista totta ½ ov MUUT VALINNAISET OPINNOT Musiikki ilmaisun välineenä ½ ov Ammattistartista ammatillisiin opintoihin 1 ov 6,5OV 8 OV 8 OV 9,5 OV 7 OV 3 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 3.1 PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot 7 ov 9

10 Opiskelutaidot 2 ov Tavoitteet tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja Sisältö Oppimiseen liittyvät perusasiat: asenteet, tottumukset, motivaatio, muisti Tavoitteiden asettelu omalle opiskelulle Vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote Ammatillisen kasvun käsite Erilaiset opiskelutekniikat ja oppimistyylit sekä oman oppimistyylin löytäminen Tekstin ydinkohtien ymmärtäminen ja tärkeisiin asioihin keskittyminen: referointi ja käsitekartta oppimisen apuna Kuvien ja piirrosten sekä kuvioiden ymmärtäminen Lukemisen harjoittaminen ja lukutekniikka Yksilö,- pari- ja ryhmätyöskentelytaidot Opiskelutavat Itsenäinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyöt Opiskelutekniikkaharjoitukset käytännön tehtävien yhteydessä Tiedonhaun harjoittelu (Internet, kirjasto) Tekstin rakentamisen periaatteet Harjoitukset, erilaiset oppimistyylien ja tekniikoiden testit Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa Vuorovaikutus ja ryhmätyötaidot 3 ov Tavoitteet lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Sisältö Hyvän itsetunnon rakentuminen 10

11 Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä ihmissuhdeverkostot Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot Ongelmaratkaisumenetelmät, keinoja haastavien ja paineita luovien elämäntilan-teiden hallitsemiseksi Henkiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät Positiivisen mielenterveyden rakentuminen työssä Stressinhallintakeinoja Psyykkiset ongelmat ja mielenterveyshäiriöt sekä avunsaantipaikat Itsensä ilmaisu ja mielipiteen muodostus Hyvät käytöstavat Opiskelutavat Ryhmäytymis-, kontaktinotto- ja parityöskentelytaitojen harjoittelu Vuorovaikutustaitojen harjoittelu keskustellen, piirtäen, kirjoittaen ja draaman keinoin Ongelmien ratkaisumenetelmien harjoittelu käytännössä Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä Arjentaidot 2 ov Tavoitteet Sisältö on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. ryhmän kiinnostuksen mukaan voidaan opetuksessa toteuttaa esimerkiksi joitakin seuraavista: perehtyy aterioiden suunnitteluun, edullisten ruokaostosten tekemiseen ja ruuanvalmistuksen perusmenetelmiin. Hän osaa tehdä hintavertailuja ruuan ostotilanteissa. Hän osaa valmistuksen hygienian ja osaa säilyttää elintarvikkeita. parantaa selviytymistään asumiseen liittyvissä jokapäiväisissä toimissa niin, että kykenee luomaan itselleen viihtyisän asuin- ja opiskeluympäristön. ymmärtää siisteyden ja puhtauden merkityksen ja osaa siivota työ- ja asuinympäristönsä käyttämällä siivousvälineitä ja puhdistusaineita tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa lajitella jätteitä. kehittää käden taitojaan siten, että hän kykenee valmistamaan, korjaamaan tai huoltamaan joitakin kulutustarvikkeitaan. Hän osaa esim. ommella verhot, korjata, pestä ja huoltaa vaatteensa. Hän voi valmistaa kodin tekstiilejä ja esineitä tai entisöidä, korjata ja maalata esim. huonekaluja tai polkupyörän 11

12 Opiskelutavat Käden taitojen harjaannuttamista käytännössä opiskelijoiden valinnan mukaan Arviointi Suoritettu/hylätty Opintojakso arvioidaan suoritetuksi, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen tekee oppimistehtävät ottaa vastuuta omasta oppimisestaan Arviointi: Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista jäsenenä erilaisissa ryhmissä Perustietojen ja - taitojen vahvistaminen 6 ov Tavoitteet ja sisältö saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja Opiskelutavat WSOY:n Opit.fi-n hyödyntäminen Kolmio matematiikan harjoituksia 1-10 Arviointi Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut. Ammatillisen peruskoulutuksen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittaminen merkitään kohtaan ammatilliset opinnot. Perusopetuksen oppimäärän mukaisten arvosanojen korottaminen Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista 12

13 koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetusasetuksen (852/98) :n 10. Momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta., jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, voi halutessaan suorittaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden oppimääriä osallistumalla perusopetuslain 628/1998 :ssä 38 tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. Tutkinnon voi vastaanottaa ja todistuksen kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Tutkintoon osallistuvan suoritusten arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 1/011/2004 oppilaan arviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 5-14 ov Tavoitteet: Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot jakautuvat kahteen eri osaan (A ja B), jotka molemmat on suoritettava: ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumiseen sekä työssäoppimiseen valmentautumiseen A. AMMATTEIHIN, KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 12 ov Työelämään tutustuminen 6 ov Tavoitteet hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä työelämässä tietää työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä. Arviointi Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään Koulutuksiin tutustuminen 4 ov Tavoitteet tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. hankkii tietoa eri ammateista ja työympäristöistä sekä niissä edellytettävistä perustaidoista tuntee toisen asteen koulutusrakenteen ja Suomen koulutusjärjestelmän 13

14 tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia tietää työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä. on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu- ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassaan tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa Sisältö Suomalainen koulutusjärjestelmä Ammatillisen toisen asteen tutkintojen rakenne Elinikäisen oppimisen käsite Tutkintojen suoritustavat Nuorisoasteen tutkinnot Aikuisten tutkinnot Oppisopimuskoulutus Kaksoistutkinnot Koulutusalan valintaan vaikuttavat tekijät Ammatinvalinta: ohjaus, testaus ja tukipalvelut Urasuunnitelman teko Tieto ammateista, työtehtävistä ja ammattiin johtavasta koulutuksesta Tiedonhankintakanaviin ja ammatinvalintatesteihin tutustuminen Ammatteihin johtavat koulutusväylät Opiskelun kustannukset ja rahoitus Arviointi Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen Yhteishaku 1 ov Tavoite osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja ja perustella ne asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta perehtyy oman kiinnostuksensa mukaisesti eri koulutusalojen hakumenettelyyn ja valintakriteereihin sekä opiskelumahdollisuuksiin tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia Arviointi Ammatinvalintataidot ja urasuunnittelu arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. 14

15 Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen B. TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN 2 ov Tavoitteet hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia tietää työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviä perusasioita tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä suojautuu niitä vastaan oikein ja torjuu vaaraa aiheuttavia tilanteita ennalta ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin. Arviointi Ammatinvalintataidot ja urasuunnittelu arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot LIIKUNTA, 1 5 OV LIIKUNTA 1, 1 ov, pakollinen tutkinnon osa Tavoitteet edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle, tutustuu monipuolisesti terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan, pitää yllä fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla, liikkuu ja toimii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä, edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta. 15

16 Arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen - käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja - käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja monipuolisesti - käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti - pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään - pitää yllä fyysistä toimintakykyään - seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla -ymmärtää ohjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille -ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen -ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille Vuorovaikutus ja yhteistyö - osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita - osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen - osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita Terveyden, turvallisuuden sekä toiminta-kyvyn huomioon ottaminen - noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa - toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä - edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta Arvioinnin kohde = oppimisen tavoite Opetuksen toteutus, oppimisympäristö Oppimisen arviointi - kriteeriperusteista Osaamisen arviointi - kriteeriperusteista Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Ajoitus: - 1. lukuvuosi. Oppimisympäristöt: - oppilaitos - julkiset liikuntapaikat Jatkuva näyttö: - läsnäolo - tuntiaktiivisuus Kuntotestit 16

17 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla - lähialueet Opetusmenetelmät: - lähiopetus - monimuoto-opetus Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI 2) korvaa Liikunnan pakollisen tutkinnon osan (liikunta1) ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) TERVEYSTIETO 1 OV, pakollinen tutkinnon osa Tavoitteet osoittaa toiminnallaan ja tiedoillaan halua ja kykyä ylläpitää ja edistää terveyttä, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään, tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille, tietää tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset ja osaa ehkäistä terveyttä kuluttavia tekijöitä, tietää terveyttä edistävistä elintavoista ja tottumuksista, ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan, tunnistaa ammattinsa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa kehittää työskentelytapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä yhteistyössä muiden kanssa, osaa ehkäistä tapaturmia, hallitsee tavallisimmat ensiaputilanteet, avun hakemisen ja osaa toimia ergonomisesti, tietää väestön terveyseroista ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä, tunnistaa omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia jaksamista edistävällä tavalla, osaa tarvittaessa käyttää opiskeluterveys- ja muita terveydenhuoltopalveluja, hyödyntää terveysliikuntaa ja ymmärtää niiden merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit 17

18 Tyydyttävä T1 -ottaa ohjattuna huomioon tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapoja ja tottumuksia (kuten liikunta, ravinto, lepo, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja on halukas edistämään omaa terveyttään ja jaksamistaan Hyvä H2 -ottaa huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat ja tottumukset, osallistuu niitä ja omaa jaksamistaan edistävään toimintaan Kiitettävä K3 -toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalveluj en hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu ja ergonominen toiminta - noudattaa yhteisössä sovittuja terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja, mutta tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa - suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja osaa tarvittaessa hakea apua terveydenhuollon palveluista - tunnistaa mahdollisia tapaturmariskejä, osaa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa, noudattaa tutuissa tilanteissa ergonomisia toimintatapoja - tietää tavallisimmista terveyttä ja toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee ohjausta terveyttä edistävän tiedon hankinnassa - ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä ja haluaa edistää toimintansa ja toimintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta - toteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa ohjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveydenhuollon palveluja - ehkäisee toiminnallaan tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä noudattaa ergonomisia toimintatapoja - ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia - hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla - toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua, työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen 18

19 Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta - tietää tavallisimmista terveyshaitoista (kuten tupakointi ja päihteiden käyttö) - hyödyntää omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoperustaa, tuntee terveyttä kuluttavat tekijät sekä elintavoista johtuvat terveyshaitat ja on tietoinen mahdollisista ammattiinsa liittyvistä kuormitustekijöistä - hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista Arvioinnin kohde = oppimisen tavoite Opetuksen toteutus, oppimisympäristö Oppimisen arviointi - kriteeriperusteista Osaamisen arviointi - kriteeriperusteista Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudattaminen Ajoitus: - pakollisena 1. lukuvuosi Oppimisympäristöt: - oppilaitos - verkko Opetusmenetelmät: - lähiopetus - verkko-opetus - monimuoto-opetus Jatkuva näyttö: - läsnäolo - tuntiaktiivisuus - verkkotyöskentelyn säännöllisyys. Kirjallinen tai suullinen koe Harjoitustehtävät Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalveluj en hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu ja ergonominen toiminta Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toi-mintakykyä edistävien, kansansairauksia ennalta ehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden 19

20 sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Terveyden perusteet (TE1) korvaa Terveystiedon -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) TAIDE JA KULTTUURI, 1 ov, pakollinen tutkinnon osa Tavoitteet ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntää niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä, osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, kehittää kouluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä, ilmaisee ajatuksia, kokemuksia ja tunteita esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja arvostaa muiden ilmaisua ja näkemyksiä, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään. Arviointi Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen - osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin - huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä - uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä Tuotoksen tekeminen - suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan - suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, - suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja 20

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot