2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat"

Transkriptio

1 2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat

2

3 Tunnistimme ensin eri toimialojen parhaiten sijoittuneet yritykset ja sen jälkeen tarkastelimme lähemmin miksi he ovat kilpailijoitaan tuottavampia. Päätimme toteuttaa tutkimukset ymmärtääksemme paremmin niitä seikkoja jotka vaikuttavat työntekijöiden tuottavuuteen työelämässä. Taloustieteessä tuottavuus mittaa tuotosta yksiköinä panosta kohti. Me olemme omassa tutkimuksessamme määritelleet tuottavuuden liikevaihtona per työntekijä. Tämän laskemiseksi olemme analysoineet taloudellisia tietoja yrityksistä joiden tiedot löytyvät julkisista tietokannoista ja luokitelleet ne toimialan mukaan. Olemme käyttäneet viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää. Kun olimme tunnistaneet vertailussa parhaat yritykset kussakin luokassa, selvitimme tarkemmin niitä käytäntöjä joiden ansiosta ne ovat vertaisiaan parempia. Halusimme ymmärtää niitä voidaksemme paremmin auttaa omia asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Tässä toimialaraportissa esitellään tulokset seuraavasti: 1. Synteesi ja arviointi niistä tekijöistä, jotka ohjaavat tuottavuutta 2. Luettelo 25 parhaiten sijoittuneesta yrityksestä kullakin toimialalla. (Mikäli tutkimuksessa oli mukana vähemmän kuin 25 yritystä toimialalta ne on kaikki lueteltu)

4 Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitata työn tuottavuutta joten me olemme tutkimuksessamme määritelleet tuottavuuden liikevaihtona per työntekijä. Tämän tutkimuksen kohteena on vain Suomalaiset yritykset, mutta Profiles International toteuttaa samanlaisen tutkimuksen lähes 120 maassa. Tuottavuuden laskemiseksi olemme analysoineet taloudellisia tietoja yrityksistä joiden tiedot löytyvät julkisista tietokannoista. Olemme selvittäneet viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaisen liikevaihdon ja henkilöstömäärän. Näiden kahden luvun avulla laskemme vertailuluvun joka edustaa tuottavuutta siten kun me olemme sen määritelleet. Kuten odotettua, kohtasimme joitakin haasteita, jonka takia olemme joutuneet tekemään joitakin korjauksia ja oletuksia matkan varrella. Esimerkiksi olemme tarvittaessa tarkistaneet luvut kertaluontoisista tapahtumista, kuten sisäiset siirrot, omaisuuden myynti tms. Olemme ryhmitelleet yritykset toimialan mukaan, jotta vertailun tekeminen olisi mielekkäämpää. Lähtökohtanamme on, että yritykset jotka toimivat samalla alalla yleensä näkevät liiketoimintansa ja laskevat liikevaihtonsa samalla tavalla. Eri toimialoilla myös työpanoksen merkitys on erilainen. Koska on vaikea tehdä päteviä johtopäätöksiä vertaamalla työn tuottavuutta eri toimialoilla, kuten esimerkiksi vähittäiskauppa verrattuna pankkiin, olemme muodostaneet tarkoituksenmukaisemman ja vertailukelpoisemman tutkimusraportin toimialaluokittain. Tämän tutkimuksen käyttökelpoisin vertailuluku on siis toimialakohtainen vertailu. Jokaisesta toimialaluokasta julkaistaan erillinen raportti joka sisältää top 25 yritykset toimialoittain. Raportit on saatavana osoitteessa

5 Maa-, metsä- ja kalatalous Metsäteollisuus Kemianteollisuus Metalliteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Muu teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Muu tukku- ja vähittäiskauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemustoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut toimialat Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa

6 Kun olimme keränneet ja analysoineet tiedot saadaksemme rankattua yritykset tuottavuuden mukaan, teimme seurantatutkimusta parhaiten sijoittuneiden osalta ja tunnistimme niitä parhaita käytäntöjä, joiden uskomme selittävän erinomaista tuottavuutta. Seurantatutkimuksessa kirjasimme 10 tärkeintä tekijää, jotka voidaan edelleen ryhmitellä viiteen Ihmisiin liittyviin ja viiteen Strategisiin ja operatiivisiin tekijään: Ihmisiin liittyvät tekijät 1. Suorituskeskeinen yrityskulttuuri 2. Tehokkaat johtajat 3. Tehokas työntekijöiden osaamiseen hyödyntäminen 4. Korkea työntekijöiden tehokkuus 5. Innovoinnin kannustaminen Strategiset ja operatiiviset tekijät 6. Teknisesti edistyksellinen 7. Taloudellisesti edistyksellinen 8. Kehittyneet toimintaprosessit 9. Tehokkaat jakelukanavat 10. Edistyksellinen markkinointi ja brandin hallinta Koska meidän fokus on ihmisissä olemme seuraavilla sivuilla selvittäneet tarkemmin viittä Ihmisiin liittyvää tekijää.

7 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Uskalla vaatia Organisaatiokulttuurin määrittelee organisaation ominaisuudet, asenteet ja arvot. Ne ohjaavat henkilöstön käyttäytymistä varsinkin kun toiveena on oma-aloitteisuus ja innovatiivisuus, joka on linjassa yrityksen tavoitteiden, visioiden ja arvojen kanssa. Vaikka vahvaa organisaatiokulttuuria yleensä pidetään positiivisena ominaisuutena, se ei yksin riitä parantamaan tuottavuutta. Suurin osa Tuottavimmista Yrityksistä on luonut todellisen suorituspainotteisen kulttuurin, jossa koko henkilöstö keskittyy saavuttamaan yritykselle tärkeimpiä tuloksia. Tällaisessa ympäristössä, vahva kulttuuri auttaa organisaatiota toimimaan kuten hyvin rasvattu kone, jonka tuottavuus on tasaista ja vain pientä hienosäätöä tarvitaan silloin tällöin. Määrittele malli ja valitse ihmiset jotka sopivat siihen Kaikkein Tuottavimmissa Yrityksissä näyttää olevan johdonmukainen, yhteinen näkemys organisaation nykyisestä kulttuurista ja tulevaisuuden visioista. Ne tuntuvat myös kannattavan omaaloitteisuutta ja tiimityöskentelyä voimakkaasti. Nämä molemmat ovat olennaisia elementtejä tulosten saavuttamisessa. Tämän lisäksi näissä yrityksissä on mitä luultavimmin määritelty minkä tyyppiset ihmiset sopivat yrityksen kulttuuriin. Tämä auttaa heitä tunnistamaan juuri ne henkilöt joita he hakevat ja esittämään heille kulttuurinsa ja arvonsa arvioidakseen sopivatko he niihin. Nämä yritykset voivat myös todennäköisemmin sanoa ei kiitos pätevälle hakijalle, joka ei sovi organisaatiokulttuuriin.

8 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Tehokas esimies = menestyvä johtaja Tehokas esimies on paljon muuta kuin johtaja. Hän kantaa vastuuta yksilöiden menestyksestä sekä siitä että tiimi, osasto tai liiketoimintayksikkö saavuttaa toivotut tulokset. Samalla tavalla kuin menestykselliset urheiluvalmentajat kehittävät urheilijoita voittajiksi. Kuten urheilussa menestyvällä esimiehelle pitää olla sekä oikeat edellytykset että oikeaa osaamista. Kun henkilöllä on oikea ajattelutapa, käyttäytymistyyli ja kiinnostus, esimiestaitoja voi kehittää valmennuksen, ohjauksen ja kokemuksen avulla. Muuten edellytykset menestyksekkäälle esimiestoiminnalle ovat heikot. Tuottavimmat yritykset ovat tyypillisesti proaktiivisempia kuin muut tunnistamaan ja kehittämään huippuesimiehiä. Menestyksellinen johtaminen perustuu seuraaviin taitoihin: Viestintä: Johtajuus: Mukautuvuus: Suhteet: Tehtävien hallinta: Tuottavuus: Muiden kehitys: Henkilökohtainen kehitys: Muiden kuuntelu; Tiedon käsittely; Tehokas viestintä Viljelee luottamusta; Näyttää suuntaa; Jakaa vastuuta Mukautuu olosuhteisiin; Ajattelee luovasti Rakentaa henkilösuhteita; Helpottaa tiimin menestystä Tehokas työssään; Pätevä työssään Toimii tarvittaessa; Saavuttaa tuloksia Viljelee yksilöiden lahjakkuutta; Motivoi onnistuneesti Osoittaa sitoutumista; Etsii parannusta Coaching ja menestys vaatii oivaltamista Tuottavimmat yritykset antavat esimiehilleen sitä tietoa ja niitä työkaluja, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen tiimiensä kyvykkyyttä ja tapaa toimia. Tämä antaa esimiehillä vankan pohjan valmentaa alaisiaan ja nostaa heidän suorituskykyään.

9 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Luo selkeyttä ja vähennä kuluja Yksinkertaistettuna, Suomen Tuottavimmat Yritykset tuottavat enemmän pienemmällä henkilöstömäärällä. Selkeät strategiat ohjaavat organisaatiorakennetta, jossa työroolit on määritelty siten että strategia toteutuu tehokkaasti. Kaikista työrooleista on selkeät määrittelyt ja tavoitteet niin että kaikki tietävät tarkalleen mitä pitää tehdä ja miten. Myös jokaisen työntekijän osaaminen on selvitetty. Näin varmistetaan työntekijöiden osaamisen tehokas hyödyntäminen. Tuottavimmat Yritykset seuraavat tarkasti henkilöstökuluja. Ne arvioivat tarkasti tarpeet uusien henkilöiden palkkaamisesta. Ne olettavat työntekijöiden tekevän parhaansa koko ajan. Töitä priorisoidaan ja toimintaa virtaviivaistetaan jatkuvasti. Perinteisesti ne ovat avoimempia investoimaan teknologiaan ja henkilöstön kehittämiseen mikäli se hidastaa henkilöstömäärän kasvua. Joustavuutta ja muutosvalmiutta Koska näiden yritysten rakenne on virtaviivainen ja tehokas ne ovat yleensä kilpailijoitaan joustavampia selviytymään erityistilanteissa kuten erikoisprojektit, kysynnän vaihtelut ja työntekijöiden suunnittelemattomat poissaolot. Työntekijät ovat ristiin koulutettu jotta he pystyisivät tuuraamaan toisiaan tarpeen vaatiessa. Tuottavimmat Yritykset ylläpitävät verkostoja työvoiman saamiseksi tarvittaessa nopeasti ja heillä on menetelmät varmistaakseen että he saavat mitä he tarvitsevat. Kaiken kaikkiaan, näissä yrityksissä osaamisen hallinnan menetelmät ovat hyvät, he pystyvät helposti tunnistamaan työvoimatarpeet ja heillä on hyvät menetelmät valita ja ajaa sisään uudet työntekijät tuottavuuden varmistamiseksi nopeasti.

10 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Selkeät tavoitteet ja mittaaminen Virtaviivainen organisaatio ei ole ainoa mitä tarvitaan tehokkuuden saavuttamiseksi. Tavoitteet pitää saavuttaa työntekijätasolla jotta organisatoriset tavoitteet saavutettaisiin. Tuottavimmissa Yrityksissä strategiset päämäärät ja tavoitteet on selkeästi määritelty organisaation kaikilla tasoilla ja suoritusten mittaaminen on tiukasti sidottu strategiaan. Tämän tuloksena, työntekijät keskittyvät työssään juuri niihin asioihin jotka ovat organisaation kannalta kaikkein tärkeimpiä. Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa Tuottavimmilla Yrityksillä on selkeä näkemys siitä minkä tyyppisillä ihmisillä on edellytykset menestyä missäkin työssä. Ne ottavat huomioon sopivuuden työhön, tiimiin ja jopa esimieheen. Ne hyödyntävät huippusuorittajien piirteitä jokaisessa roolissa mahdollisten rekrytointien yhteydessä. kokemuksella, taidoilla ja työkaluilla tuottaa Vaikka se on erittäin tärkeää, sopivuus ei yksin riitä varmistamaan huippusuoritusta työtehtävässä. Myös kokemusta ja taitoja tarvitaan. Tuottavimmat Yritykset ovat kilpailijoitaan parempia tunnistamaan juuri sitä kokemusta ja niitä taitoja joita tarvitaan menestyäkseen ja pystyvät siten tarjoamaan juuri sitä valmennusta jota tarvitaan mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Nämä yritykset panostavat mitä todennäköisimmin myös tekniikoihin ja ergonomiaan jotka vaikuttavat työmukavuuteen. Tämä vähentää työtapaturmia ja parantaa työtyytyväisyyttä joka omalta osaltaan parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta.

11 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Monta pientä vai yksi suuri? Sana innovaatio tuo usein mieleen salaiset laboratoriot, suuret läpimurrot ja menestystarinat. Suurin osa tuottavuuden kasvuun liittyvistä asioista on kuitenkin tulosta vaiheittaisista parannuksista ja olemassa olevien liiketoimintaprosessien hienosäädöistä. Vaikka suuret innovaatiot saavatkin palstatilaa, pienten parannusten sarjat voivat tuoda suuria etuja paljon pienemmillä investoinneilla. Tuottavimmat Yritykset rohkaisevat työntekijöitä tuomaan esille ideoita ja ajatuksia, parantaakseen toiminnan kilpailukykyä. Kun kommunikointi esimiesten ja alaisten välillä on avointa, henkilöstön sitoutuminen yrityksen hyvinvointiin paranee. Teot kertovat enemmän kuin sanat Avoin kommunikointi ja tiimihenkisyys on oleellista innovaatioiden tunnistamisen kannalta. Jos yritys sen sijan ei pysty toimimaan asettamiensa odotusten mukaisesti sitoutuminen ja tuottavuus kärsii. Tuottavimmat Yritykset ovat yleensä kilpailijoitaan parempia saamaan ideoista toimivia ratkaisuja. Tämä johtuu luultavasti siitä että heillä on pienempi henkilöstö joka on joustava ja tottunut jatkuvaan kehittämiseen. Kuten aikaisemmin mainittiin he kasvattavat henkilöstömäärää vain kun se on täysin välttämätöntä. Johto on viritetty jatkuvaan parantamiseen ja he tekevät tarvittavat investointipäätökset ilman turhaa viivettä, kun kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen sitä vaatii. Lyhyesti sanottuna innovointi kuuluu kaikille eikä vain kehitysosastolle.

12 1. Suorituskeskeinen toimintakulttuuri jossa teot ja tulokset ovat tärkeämpiä kuin puheet. 2. Selkeästi määritellyt, toimintakulttuuriin sopivat, henkilöiden ominaisuudet joita voi hyödyntää henkilövalinnoissa. 3. Proaktiivinen huippuesimiesten tunnistaminen ja kehittäminen. 4. Investoi tietoon ja työkaluihin, jotka auttavat esimiehiä ymmärtämään alaisiaan ja heidän suoritustaan. 5. Roolit ja vastuut linjassa sekä tavoitteiden että organisaatiorakenteen kanssa, jolla varmistetaan strategian toteutuminen. 6. Rekrytoi lisää ihmisiä terveen skeptisesti ja vain arvioituaan muut vaihtoehdot huolellisesti. 7. Työntekijöillä on selkeät tavoitteet, jotka auttavat heitä fokusoimaan tekemisensä organisaation kannalta tärkeisiin asioihin. 8. Työntekijät sopivat tehtäviinsä ja heillä on tarvittava kokemus, taidot ja välineet suoriutuakseen. 9. Innovaatiot ovat usein olemassa olevien prosessien jatkuvan kehittämisen tulosta. 10.Epäonnistumisista ei masennuta ja avoin kommunikointi, tiimityö ja riskinotto auttaa kehittämään toimintaa.

13 X Muut toimialat Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto; malmien louhinta liikevaihto / henkilö 1 Turveruukki Oy Kekkilä Oy Vapo Oy Rudus Murskaus Oy Telamurska Oy Polar Mining Oy Louhintaliike Ylimäki Oy Nordkalk Oy Ab Kiimingin Sora Oy Maansiirto Marttunen Oy Kapeen Kivipojat Oy PJ-Turve Oy Ylämaa Origin Oy Liuskemestarit & Co Oy Ok Graniitti Oy Kierrätys liikevaihto / henkilö 1 Kuusakoski Oy Suomen Käyttömuovi Oy Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitaloustavaroiden vuokraus liikevaihto / henkilö 1 Easy Km Oy Max Capital Oy Skanska Rakennuskone Oy Muuttopalvelu Grundell Oy Motopalvelu Niemitalo Oy Touring Cars Finland Oy Interrent Oy Suomen Videoviestintä SVV Oy Telinekymppi Oy YIT Kalusto Oy Teline-Rami Oy Cramo Finland Oy First Rent A Car Finland Oy Ab Ramirent Oyj Auto Rent Oy Mika Honkanen Oy Video Film Town Oy Makuuni Oy Marra Oy Suomen Euroteline Oy Boskalis Nordic Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

14 X Muut toimialat Tutkimus ja kehittäminen liikevaihto / henkilö 1 Icare Finland Oy Hytest Oy Helsinki Research Center Oy Quintiles Oy Foreca Oy Ark Therapeutics Oy Boreal Kasvinjalostus Oy Viljavuuspalvelu Oy Foodwest Oy Foodfiles Ltd, Oy Nab Labs Oy Teknologiakeskus KETEK Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab, Oy Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy HYKS-instituutti Oy Mediwest Research Center Oy Muu liike-elämää palveleva toiminta liikevaihto / henkilö 1 Suomen Palautuspakkaus Oy Step IT Group Oy Aegis Media Finland Ab, Oy Dagmar Ab, Oy Quattroproject Oy Chematur Ecoplanning Oy Energico Oy Europlan Engineering Oy A-Pullo Oy YH Länsi Oy Hartman Ab, Oy C J Elematic Oy Ab Markkinointiviestintä Dialogi Oy Leval Oy Rakonor Oy Asianajotoimisto White & Case Oy Insinööritoimisto Seinäjoen Rakennustekniikka Oy Finnroad Oy Eurotermo Oy Myllyn Paras Oy Konserni Kotipizza Oyj ILP-Group Ltd Oy Celectus Oy Softonex Oy Ltd Julius Tallberg Ab, Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

15 X Muut toimialat Koulutus liikevaihto / henkilö 1 Suomen Yrittäjien Sypoint Oy Adato Energia Oy K-instituutti Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Jollas-Opisto Oy IIR Finland Oy Teleware Oy Solvalla Utbildning Ab Rastor Oy Eduhouse Oy Harjun Oppimiskeskus Oy Avartum Oy Helmi Liiketalousopisto Oy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab TOP Instituutti Oy Ada Äijälän koulu O/Y Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Viipurin Reaalikoulu Oy Hevosopisto Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Borgå folkakademi Ab Ympäristönhuolto liikevaihto / henkilö 1 Papros Oy Suupohjan Kuljetus Oy Salon Jätehuolto Oy Suurpää Oy Veli-Matti Jylhä Oy Arokivi Oy Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) Oulun Viemärihuolto Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

16 X Muut toimialat Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta liikevaihto / henkilö 1 Fintoto Oy Subtv Oy Nordisk Film Ab, Oy Reuters Suomi Oy Ab FS Film Oy MTV Oy Sanoma Television Oy Suomen Uutisradio Ab, Oy Gymstick International Oy Tuotantotalo Werne Oy Hööks Hevosurheilu Oy HIFK-Hockey Ab, Oy Huippupaikat Oy Finnkino Oy Lehtikuva Oy Suomen Kuvapalvelu Oy Levi Ski Resort Ltd, Oy FremantleMedia Finland Oy SeaLife Helsinki Oy Savon Kinot Oy Rukakeskus Oy Kristillinen Media Oy Esmerk Oy Yleisradio Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab, Oy Muut palvelut liikevaihto / henkilö 1 Lindström Oy Comforta Oy Kalajoen Hiekkasärkät Oy Etelä-Karjalan Pesula Oy Ravanin Pesula Oy Sakupe Oy Seinäjoen Keskuspesula Oy Eketvätt Ab - Tammipesula Oy Pantex-Pesu Oy Beautyhair Sirpa Mansner Oy Lahden Pesula Oy Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy SOL Pesulapalvelut Oy Rovaniemen Keskuspesula Oy CM Hiustalo Oy Parturi-Kampaamo Salon Choices Oy Hairstop Oy Loimaan Pesula Oy Naps Oy Ltd Visanka Yhtiöt Oy Order Oy Järjestyksenvalvonta Suomen Tuottavimmat Yritykset

17 imagine great people Profiles International on maailman johtava huippusuorituskykyisen työvoiman kehittäjä. Innovatiiviset henkilöstöhallintojärjestelmämme ja laaja henkilöarviointiemme valikoima antaa asiakkaillemme kilpailuetua henkilöstön valinnoissa, rekrytoinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa. Validoimme ja päivitämme jatkuvasti menetelmiämme ja palvelemme useita maailman suurimpia yrityksiä yli 120 maassa ympäri maailmaa.

18 Profiles International ProfileXT ProfileXT arviointi mittaa miten hyvin henkilö sopii tiettyyn asemaan organisaatiossasi. Järjestelmän ainutlaatuinen Job matching ominaisuus mahdollistaa yksilöiden vertailun määritellyn työn huippusuoritustasoon. Arviointia käytetään työllistämisen koko elinkaareen: valintaan, rekrytointiin, johtamiseen, työnohjaukseen, valmennukseen ja strategiseen työvoimasuunnitteluun. Arviointi paljastaa selkeästi ja objektiivisesti, yksilön ajattelutavan, päättelyn, oleellisen käyttäytymistyylin sekä ammatillisen kiinnostuksen ja vertaa tätä tietoa valittuihin työtehtäviin omassa organisaatiossanne. Arviointi auttaa esimiehiä haastattelemaan ja valitsemaan ne yksilöt joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä tietyssä roolissa. Arviointi antaa myös käytännön läheisiä ohjeita miten henkilöä tulisi johtaa maksimaalisen suoritustason saavuttamiseksi. ProfileXT antaa myös koko organisaatiolle yhteisen kielen ja mittarin joka tukee strategista työvoimasuunnittelua ja osaamisen hallintaa. Profiles Workforce Compatibility Ihmiset eivät yleensä eroa yrityksestä, he jättävät esimiehensä. Profiles Workforce Compatibility tai Managerial Fit mittaa, niitä kriittisiä näkökulmia jotka liittyvät esimiehen ja alaisen yhteensopivuuteen. Analyysi osoittaa suhtautumista oppimiseen ja kuutta kriittistä ominaisuutta: vakuuttavuus, itsenäisyys, myötämielisyys, optimismi, päättäväisyys ja objektiivisuus. Esimiehet käyttävät tietoa sovittaakseen oman johtamisensa siten että jokaisen alaisen suoritustaso on huipussaan; kommunikointi tehostuu, sitoutuminen, tyytyväisyys ja tuottavuus paranee, ja vaihtuvuus pienenee.

19 Profiles International Profiles XT Sales Profile XT Sales arvioi kuinka hyvin henkilö sopii tiettyyn myyntitehtävään teidän organisaatiossanne. Arviointi sopii käytettäväksi työllistämisen koko elinkaareen: valintaan, rekrytointiin, johtamiseen, työnohjaukseen, valmennukseen ja strategiseen työvoimasuunnitteluun. Järjestelmän ainutlaatuinen Job matching ominaisuus mahdollistaa profiilien muodostamisen yrityksen, myyntitehtävän, osaston, esimiehen, maantieteen tai näiden erilaisten yhdistelmien mukaan. Tämä mahdollistaa yksilöiden vertailun juuri teidän organisaationne tiettyyn myyntityön huippusuoritustasoon. ProfileXT Sales on voimakas ja dynaaminen johtamisväline, joka käyttää nykyajan teknologiaa yhdistämään oikeat henkilöt oikeiden työpaikkojen kanssa. Arviointi toimii Internetissä "Profiles On The Web poratalissa ja sen raportit ovat saatavilla välittömästi.

20 Profiles International Profiles Performance Indicator Profiles Suoritusindikaattori on DISC-tyyppinen arviointi joka osoittaa henkilön personallisudesta johtuvia seikkoja jotka saattavat vaikuttaa heidän työsuoritukseensa; yhteensopivuus esimieheen ja työtovereihin, tiimityöskentely ja suoritustaso. Arviointi sopii parhaiten käytettäväksi motivointiin ja valmentamiseen, konfliktien selvittämiseen ja suoritustaso-ongelmien ratkaisemiseen. Suoritusindikaattori mittaa erityisesti henkilön motivaatiota ja käyttäytymistä liittyen: tuottavuuteen, työn laatuun, aloitekykyyn, tiimityöhön ja ongelmanratkaisuun sekä suhtautumista muutokseen, stressin sietoa ja energisyyttä. Esimies saa yksilölliset ohjeet henkilön potentiaalin hyödyntämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Työntekijä motivoituu, koska esimies kohdistaa sanomansa juuri hänen tarpeisiinsa. Työmotivaatio paranee myös organisaatiotasolla, koska voidaan muodostaa entistä paremmin toimivia tiimejä. Myyntitulokset paranevat, koska yritys voi hyödyntää henkilökohtaiset kompetenssit asiakaskontakteissa entistä paremmin. Suoritusindikaattorin lisäosa, Team Analysis Report, auttaa esimiehiä kehittämään tiimityötä ja omia esimiestaitojaan. Tiimianalyysi mittaa tiimin tasapainoa, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä yksilöiden ominaispiirteitä: kontrolli, tyyneys, sosiaalisuus, analyyttisyys, kärsivällisyys, tulossuuntautuneisuus, ilmeikkyys, ambitio, tiimityöskentely ja työn laatu. Raportti antaa esimiehelle käytännölliset neuvot mihin toimenpiteisiin kannatta ryhtyä koko tiimin suoritustason nostamiseksi.

21 Profiles International CheckPoint 360 CheckPoint Management System on johtamistaitojen kehittämisjärjestelmä. 360-asteen arviointi on tilannekuva henkilöstä häntä ympäröivien ihmisten silmin; hänen esimiehensä, kollegat ja alaiset. Kerätyn tiedon perusteella henkilöä valmennetaan ja kehitetään jotta hän paremmin saavuttaisi omat ja organisaation asettamat tavoitteet. Koska organisaatiot kehittyvät jatkuvasti, esimiesarvioinnin ja - kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi. Checkpoint järjestelmä tarjoaa sekä arviointia, katselmusta että kehittämistä. Prosessi keskittyy kahdeksaan yleiseen johtamistaitoon: kommunikaatio, johtajuus, mukautuvuus, suhteet, tehtävien hallinta, tuottavuus, muiden kehitys ja henkilökohtainen kehittyminen. CheckPoint 360 auttaa esimiehiä tunnistamaan ja priorisoimaan omat kehittämiskohteensa. Se auttaa myös organisaatioita suunnittelemaan parempaa esimiesvalmennusta ja parantamaan johdon sisäistä viestintää ja strategioiden mukaista toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla. Organizational Management Analysis Esimiesryhmien analyysi on työkalu joka kerää tietoa ja tekee yhteenvedon yksittäisistä Checkpoint 360 palauteraporteista. Organizational Management Analysis antaa selkeän palauteraportin esimiesryhmästä. Raportti osoittaa kuinka esimiestoiminta toimii suhteessa yrityksen visioon, kulttuuriin ja strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi raportti osoittaa yrityksen johtamistaitojen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Työkalu on Internet-pohjainen.

22 imagine great people

www.profilesinternational.fi

www.profilesinternational.fi 2013 Profiles International Finland Oy www.profilesinternational.fi Sisällys Erillaiset tavat käyttää Profiles henkilöarviointeja... 3 Sertifioitu asiakkuus... 3 Perusperiaate... 3 Sertifioidun asiakkuuden

Lisätiedot

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Executive Briefing Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Monessa organisaatiossa henkilöstökulut ovat suurimpiä eriä budjeteissa ja siten asioita jotka aiheuttavat päänvaivaa ylimmälle johdolle. Organisaatiot

Lisätiedot

Valinta, coaching ja sitouttaminen

Valinta, coaching ja sitouttaminen Valinta, coaching ja sitouttaminen huippusuorittajia ProfileXT:n avulla C o ns u l ti n g S a le s S t a f f in g S u pp o r t Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA 2 7 RAPORTTI Asiakaskokemuksen kehittäminen on yritysten strateginen kärkihanke, mutta siltä puuttuvat riittävät resurssit. Suomalaisissa yrityksissä on hyvin ymmärretty

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Profiles International Finland Oy www.profilesinternational.fi Sisällys Sertifioitu asiakkuus... 3 Perusperiaate... 3 Sertifioidun asiakkuuden sisältö... 3 Lisenssivaihtoehdot... 3 Erilaiset arvioinnit...

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Erinomaiset Esimiehet. menestyksen salaisuus. Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589 659

Erinomaiset Esimiehet. menestyksen salaisuus. Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589 659 Erinomaiset Esimiehet menestyksen salaisuus Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589 659 Sisällys Alkusanat.......................................... 3 Prosessi...........................................

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Puhuvatko esimiehet ja HR samaa kieltä? HENRY FOORUM 6.11.2012 Johanna Tötterman www.pi.fi

Puhuvatko esimiehet ja HR samaa kieltä? HENRY FOORUM 6.11.2012 Johanna Tötterman www.pi.fi Puhuvatko esimiehet ja HR samaa kieltä? HENRY FOORUM 6.11.2012 Johanna Tötterman www.pi.fi Creating great leadership in your organization requires a commitment from top to bottom. There is no pill for

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI

YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI Kuntatekniikan Päivät 3.6.2010, Joensuu Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö Oy Suomi Ab tarvitsee uusia innovaatioita Oy Minä Ab puristuksesta kasvuun Oy Työyhteisö Ab puitteet

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Talent Q. työsuhteen elinkaaren kaikkiin eri vaiheisiin.

Talent Q. työsuhteen elinkaaren kaikkiin eri vaiheisiin. Talent Q henkilöstön kehittämisen seuraava askel Perinteisesti organisaatiot käyttävät useita soveltuvuusarviointityökaluja henkilöstön osaamisen kehittämisen eri vaiheissa. Eri menetelmien ylläpito kuitenkin

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Tärkeimmät mittarit strategisen työympäristöjohtamisen kannalta?

Tärkeimmät mittarit strategisen työympäristöjohtamisen kannalta? Tärkeimmät mittarit strategisen työympäristöjohtamisen kannalta? Työhyvinvointi ja- tyytyväisyys Johtaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys, matala hierarkia, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Adeptus Myynnin Suorituskyvyn parantaminen. Analyysin tekijä Adeptus Partners Oy

Adeptus Myynnin Suorituskyvyn parantaminen. Analyysin tekijä Adeptus Partners Oy Adeptus Myynnin Suorituskyvyn parantaminen Analyysin tekijä Adeptus Partners Oy Adeptus Myyntitiimin analyysi Analysoitu tiimi Myyjien lukumäärä : 3 Yhteinen myyntitavoite: EUR 700.000 Yhteinen myynti

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus DI HTT Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Lisätiedot

3.11.2004 1. Oy Leiras Finland Ab. Asiakassuuntautunut lääkeyhtiö

3.11.2004 1. Oy Leiras Finland Ab. Asiakassuuntautunut lääkeyhtiö 3.11.2004 1 Oy Leiras Finland Ab Asiakassuuntautunut lääkeyhtiö 2 Case Leiras Leiraksen muodon muutos Lääkemarkkinoiden muutos ja uusi strategia Johdon auditointi Mikä onnistui mitä olisimme voineet tehdä

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita?

Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? Innovatiivisuuden ja luovuuden johtaminen: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? - Verkostotalouden ja nettisukupolven vaikutukset johtamiseen - Tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Osaava esimies 360 DEMO

Osaava esimies 360 DEMO Osaava esimies 3 DEMO Arvion saaja: Osaava Esimies 9.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Osaava esimies 3 DEMO Sivu 1 / 9 OSAAVA ESIMIES Esimiestoiminta vaikuttaa kaikkeen

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA. CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka

ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA. CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka ORGANISAATIOKULTTUURI TODEKSI MYÖS TOIMITILOISSA - CASE FONDIA CORESMA 2012 8.2.2012 Panu Luukka Agenda 1. Great Place to Work Institute 2. Kulttuuristrategia 3. Case Fondia 4. Kysymyksiä & vastauksia

Lisätiedot

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa

Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa Terveys, hyvinvointi ja tuottavuus toimitiloissa WorldGBC-raportti 23.4.2015 Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja toimitilojen vaikutuksista Yhteenveto Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tunnuslukuja

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin?

Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Elon Yrittäjämittari uskallatko katsoa peiliin? Helsingin yrittäjät Elon työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointikysely 8.1.-16.1.2018 N=366 Kiitos aktiivisuudesta! Vastaajien taustatietoja Helsingin yrittäjät,

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES. Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland

HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES. Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland HYVÄ TYÖPAIKKA, PAREMPI BISNES Laatua laivalla -seminaari 23.8.2012 Panu Luukka Great Place to Work Institute Finland Agenda 1. Hyvä työpaikka 2. Miksi rakentaa hyvä työpaikka? 3. Parhaiden työpaikkojen

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot