2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat"

Transkriptio

1 2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat

2

3 Tunnistimme ensin eri toimialojen parhaiten sijoittuneet yritykset ja sen jälkeen tarkastelimme lähemmin miksi he ovat kilpailijoitaan tuottavampia. Päätimme toteuttaa tutkimukset ymmärtääksemme paremmin niitä seikkoja jotka vaikuttavat työntekijöiden tuottavuuteen työelämässä. Taloustieteessä tuottavuus mittaa tuotosta yksiköinä panosta kohti. Me olemme omassa tutkimuksessamme määritelleet tuottavuuden liikevaihtona per työntekijä. Tämän laskemiseksi olemme analysoineet taloudellisia tietoja yrityksistä joiden tiedot löytyvät julkisista tietokannoista ja luokitelleet ne toimialan mukaan. Olemme käyttäneet viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää. Kun olimme tunnistaneet vertailussa parhaat yritykset kussakin luokassa, selvitimme tarkemmin niitä käytäntöjä joiden ansiosta ne ovat vertaisiaan parempia. Halusimme ymmärtää niitä voidaksemme paremmin auttaa omia asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Tässä toimialaraportissa esitellään tulokset seuraavasti: 1. Synteesi ja arviointi niistä tekijöistä, jotka ohjaavat tuottavuutta 2. Luettelo 25 parhaiten sijoittuneesta yrityksestä kullakin toimialalla. (Mikäli tutkimuksessa oli mukana vähemmän kuin 25 yritystä toimialalta ne on kaikki lueteltu)

4 Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitata työn tuottavuutta joten me olemme tutkimuksessamme määritelleet tuottavuuden liikevaihtona per työntekijä. Tämän tutkimuksen kohteena on vain Suomalaiset yritykset, mutta Profiles International toteuttaa samanlaisen tutkimuksen lähes 120 maassa. Tuottavuuden laskemiseksi olemme analysoineet taloudellisia tietoja yrityksistä joiden tiedot löytyvät julkisista tietokannoista. Olemme selvittäneet viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaisen liikevaihdon ja henkilöstömäärän. Näiden kahden luvun avulla laskemme vertailuluvun joka edustaa tuottavuutta siten kun me olemme sen määritelleet. Kuten odotettua, kohtasimme joitakin haasteita, jonka takia olemme joutuneet tekemään joitakin korjauksia ja oletuksia matkan varrella. Esimerkiksi olemme tarvittaessa tarkistaneet luvut kertaluontoisista tapahtumista, kuten sisäiset siirrot, omaisuuden myynti tms. Olemme ryhmitelleet yritykset toimialan mukaan, jotta vertailun tekeminen olisi mielekkäämpää. Lähtökohtanamme on, että yritykset jotka toimivat samalla alalla yleensä näkevät liiketoimintansa ja laskevat liikevaihtonsa samalla tavalla. Eri toimialoilla myös työpanoksen merkitys on erilainen. Koska on vaikea tehdä päteviä johtopäätöksiä vertaamalla työn tuottavuutta eri toimialoilla, kuten esimerkiksi vähittäiskauppa verrattuna pankkiin, olemme muodostaneet tarkoituksenmukaisemman ja vertailukelpoisemman tutkimusraportin toimialaluokittain. Tämän tutkimuksen käyttökelpoisin vertailuluku on siis toimialakohtainen vertailu. Jokaisesta toimialaluokasta julkaistaan erillinen raportti joka sisältää top 25 yritykset toimialoittain. Raportit on saatavana osoitteessa

5 Maa-, metsä- ja kalatalous Metsäteollisuus Kemianteollisuus Metalliteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Muu teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Muu tukku- ja vähittäiskauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemustoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut toimialat Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa

6 Kun olimme keränneet ja analysoineet tiedot saadaksemme rankattua yritykset tuottavuuden mukaan, teimme seurantatutkimusta parhaiten sijoittuneiden osalta ja tunnistimme niitä parhaita käytäntöjä, joiden uskomme selittävän erinomaista tuottavuutta. Seurantatutkimuksessa kirjasimme 10 tärkeintä tekijää, jotka voidaan edelleen ryhmitellä viiteen Ihmisiin liittyviin ja viiteen Strategisiin ja operatiivisiin tekijään: Ihmisiin liittyvät tekijät 1. Suorituskeskeinen yrityskulttuuri 2. Tehokkaat johtajat 3. Tehokas työntekijöiden osaamiseen hyödyntäminen 4. Korkea työntekijöiden tehokkuus 5. Innovoinnin kannustaminen Strategiset ja operatiiviset tekijät 6. Teknisesti edistyksellinen 7. Taloudellisesti edistyksellinen 8. Kehittyneet toimintaprosessit 9. Tehokkaat jakelukanavat 10. Edistyksellinen markkinointi ja brandin hallinta Koska meidän fokus on ihmisissä olemme seuraavilla sivuilla selvittäneet tarkemmin viittä Ihmisiin liittyvää tekijää.

7 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Uskalla vaatia Organisaatiokulttuurin määrittelee organisaation ominaisuudet, asenteet ja arvot. Ne ohjaavat henkilöstön käyttäytymistä varsinkin kun toiveena on oma-aloitteisuus ja innovatiivisuus, joka on linjassa yrityksen tavoitteiden, visioiden ja arvojen kanssa. Vaikka vahvaa organisaatiokulttuuria yleensä pidetään positiivisena ominaisuutena, se ei yksin riitä parantamaan tuottavuutta. Suurin osa Tuottavimmista Yrityksistä on luonut todellisen suorituspainotteisen kulttuurin, jossa koko henkilöstö keskittyy saavuttamaan yritykselle tärkeimpiä tuloksia. Tällaisessa ympäristössä, vahva kulttuuri auttaa organisaatiota toimimaan kuten hyvin rasvattu kone, jonka tuottavuus on tasaista ja vain pientä hienosäätöä tarvitaan silloin tällöin. Määrittele malli ja valitse ihmiset jotka sopivat siihen Kaikkein Tuottavimmissa Yrityksissä näyttää olevan johdonmukainen, yhteinen näkemys organisaation nykyisestä kulttuurista ja tulevaisuuden visioista. Ne tuntuvat myös kannattavan omaaloitteisuutta ja tiimityöskentelyä voimakkaasti. Nämä molemmat ovat olennaisia elementtejä tulosten saavuttamisessa. Tämän lisäksi näissä yrityksissä on mitä luultavimmin määritelty minkä tyyppiset ihmiset sopivat yrityksen kulttuuriin. Tämä auttaa heitä tunnistamaan juuri ne henkilöt joita he hakevat ja esittämään heille kulttuurinsa ja arvonsa arvioidakseen sopivatko he niihin. Nämä yritykset voivat myös todennäköisemmin sanoa ei kiitos pätevälle hakijalle, joka ei sovi organisaatiokulttuuriin.

8 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Tehokas esimies = menestyvä johtaja Tehokas esimies on paljon muuta kuin johtaja. Hän kantaa vastuuta yksilöiden menestyksestä sekä siitä että tiimi, osasto tai liiketoimintayksikkö saavuttaa toivotut tulokset. Samalla tavalla kuin menestykselliset urheiluvalmentajat kehittävät urheilijoita voittajiksi. Kuten urheilussa menestyvällä esimiehelle pitää olla sekä oikeat edellytykset että oikeaa osaamista. Kun henkilöllä on oikea ajattelutapa, käyttäytymistyyli ja kiinnostus, esimiestaitoja voi kehittää valmennuksen, ohjauksen ja kokemuksen avulla. Muuten edellytykset menestyksekkäälle esimiestoiminnalle ovat heikot. Tuottavimmat yritykset ovat tyypillisesti proaktiivisempia kuin muut tunnistamaan ja kehittämään huippuesimiehiä. Menestyksellinen johtaminen perustuu seuraaviin taitoihin: Viestintä: Johtajuus: Mukautuvuus: Suhteet: Tehtävien hallinta: Tuottavuus: Muiden kehitys: Henkilökohtainen kehitys: Muiden kuuntelu; Tiedon käsittely; Tehokas viestintä Viljelee luottamusta; Näyttää suuntaa; Jakaa vastuuta Mukautuu olosuhteisiin; Ajattelee luovasti Rakentaa henkilösuhteita; Helpottaa tiimin menestystä Tehokas työssään; Pätevä työssään Toimii tarvittaessa; Saavuttaa tuloksia Viljelee yksilöiden lahjakkuutta; Motivoi onnistuneesti Osoittaa sitoutumista; Etsii parannusta Coaching ja menestys vaatii oivaltamista Tuottavimmat yritykset antavat esimiehilleen sitä tietoa ja niitä työkaluja, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen tiimiensä kyvykkyyttä ja tapaa toimia. Tämä antaa esimiehillä vankan pohjan valmentaa alaisiaan ja nostaa heidän suorituskykyään.

9 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Luo selkeyttä ja vähennä kuluja Yksinkertaistettuna, Suomen Tuottavimmat Yritykset tuottavat enemmän pienemmällä henkilöstömäärällä. Selkeät strategiat ohjaavat organisaatiorakennetta, jossa työroolit on määritelty siten että strategia toteutuu tehokkaasti. Kaikista työrooleista on selkeät määrittelyt ja tavoitteet niin että kaikki tietävät tarkalleen mitä pitää tehdä ja miten. Myös jokaisen työntekijän osaaminen on selvitetty. Näin varmistetaan työntekijöiden osaamisen tehokas hyödyntäminen. Tuottavimmat Yritykset seuraavat tarkasti henkilöstökuluja. Ne arvioivat tarkasti tarpeet uusien henkilöiden palkkaamisesta. Ne olettavat työntekijöiden tekevän parhaansa koko ajan. Töitä priorisoidaan ja toimintaa virtaviivaistetaan jatkuvasti. Perinteisesti ne ovat avoimempia investoimaan teknologiaan ja henkilöstön kehittämiseen mikäli se hidastaa henkilöstömäärän kasvua. Joustavuutta ja muutosvalmiutta Koska näiden yritysten rakenne on virtaviivainen ja tehokas ne ovat yleensä kilpailijoitaan joustavampia selviytymään erityistilanteissa kuten erikoisprojektit, kysynnän vaihtelut ja työntekijöiden suunnittelemattomat poissaolot. Työntekijät ovat ristiin koulutettu jotta he pystyisivät tuuraamaan toisiaan tarpeen vaatiessa. Tuottavimmat Yritykset ylläpitävät verkostoja työvoiman saamiseksi tarvittaessa nopeasti ja heillä on menetelmät varmistaakseen että he saavat mitä he tarvitsevat. Kaiken kaikkiaan, näissä yrityksissä osaamisen hallinnan menetelmät ovat hyvät, he pystyvät helposti tunnistamaan työvoimatarpeet ja heillä on hyvät menetelmät valita ja ajaa sisään uudet työntekijät tuottavuuden varmistamiseksi nopeasti.

10 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Selkeät tavoitteet ja mittaaminen Virtaviivainen organisaatio ei ole ainoa mitä tarvitaan tehokkuuden saavuttamiseksi. Tavoitteet pitää saavuttaa työntekijätasolla jotta organisatoriset tavoitteet saavutettaisiin. Tuottavimmissa Yrityksissä strategiset päämäärät ja tavoitteet on selkeästi määritelty organisaation kaikilla tasoilla ja suoritusten mittaaminen on tiukasti sidottu strategiaan. Tämän tuloksena, työntekijät keskittyvät työssään juuri niihin asioihin jotka ovat organisaation kannalta kaikkein tärkeimpiä. Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa Tuottavimmilla Yrityksillä on selkeä näkemys siitä minkä tyyppisillä ihmisillä on edellytykset menestyä missäkin työssä. Ne ottavat huomioon sopivuuden työhön, tiimiin ja jopa esimieheen. Ne hyödyntävät huippusuorittajien piirteitä jokaisessa roolissa mahdollisten rekrytointien yhteydessä. kokemuksella, taidoilla ja työkaluilla tuottaa Vaikka se on erittäin tärkeää, sopivuus ei yksin riitä varmistamaan huippusuoritusta työtehtävässä. Myös kokemusta ja taitoja tarvitaan. Tuottavimmat Yritykset ovat kilpailijoitaan parempia tunnistamaan juuri sitä kokemusta ja niitä taitoja joita tarvitaan menestyäkseen ja pystyvät siten tarjoamaan juuri sitä valmennusta jota tarvitaan mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Nämä yritykset panostavat mitä todennäköisimmin myös tekniikoihin ja ergonomiaan jotka vaikuttavat työmukavuuteen. Tämä vähentää työtapaturmia ja parantaa työtyytyväisyyttä joka omalta osaltaan parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta.

11 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Monta pientä vai yksi suuri? Sana innovaatio tuo usein mieleen salaiset laboratoriot, suuret läpimurrot ja menestystarinat. Suurin osa tuottavuuden kasvuun liittyvistä asioista on kuitenkin tulosta vaiheittaisista parannuksista ja olemassa olevien liiketoimintaprosessien hienosäädöistä. Vaikka suuret innovaatiot saavatkin palstatilaa, pienten parannusten sarjat voivat tuoda suuria etuja paljon pienemmillä investoinneilla. Tuottavimmat Yritykset rohkaisevat työntekijöitä tuomaan esille ideoita ja ajatuksia, parantaakseen toiminnan kilpailukykyä. Kun kommunikointi esimiesten ja alaisten välillä on avointa, henkilöstön sitoutuminen yrityksen hyvinvointiin paranee. Teot kertovat enemmän kuin sanat Avoin kommunikointi ja tiimihenkisyys on oleellista innovaatioiden tunnistamisen kannalta. Jos yritys sen sijan ei pysty toimimaan asettamiensa odotusten mukaisesti sitoutuminen ja tuottavuus kärsii. Tuottavimmat Yritykset ovat yleensä kilpailijoitaan parempia saamaan ideoista toimivia ratkaisuja. Tämä johtuu luultavasti siitä että heillä on pienempi henkilöstö joka on joustava ja tottunut jatkuvaan kehittämiseen. Kuten aikaisemmin mainittiin he kasvattavat henkilöstömäärää vain kun se on täysin välttämätöntä. Johto on viritetty jatkuvaan parantamiseen ja he tekevät tarvittavat investointipäätökset ilman turhaa viivettä, kun kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen sitä vaatii. Lyhyesti sanottuna innovointi kuuluu kaikille eikä vain kehitysosastolle.

12 1. Suorituskeskeinen toimintakulttuuri jossa teot ja tulokset ovat tärkeämpiä kuin puheet. 2. Selkeästi määritellyt, toimintakulttuuriin sopivat, henkilöiden ominaisuudet joita voi hyödyntää henkilövalinnoissa. 3. Proaktiivinen huippuesimiesten tunnistaminen ja kehittäminen. 4. Investoi tietoon ja työkaluihin, jotka auttavat esimiehiä ymmärtämään alaisiaan ja heidän suoritustaan. 5. Roolit ja vastuut linjassa sekä tavoitteiden että organisaatiorakenteen kanssa, jolla varmistetaan strategian toteutuminen. 6. Rekrytoi lisää ihmisiä terveen skeptisesti ja vain arvioituaan muut vaihtoehdot huolellisesti. 7. Työntekijöillä on selkeät tavoitteet, jotka auttavat heitä fokusoimaan tekemisensä organisaation kannalta tärkeisiin asioihin. 8. Työntekijät sopivat tehtäviinsä ja heillä on tarvittava kokemus, taidot ja välineet suoriutuakseen. 9. Innovaatiot ovat usein olemassa olevien prosessien jatkuvan kehittämisen tulosta. 10.Epäonnistumisista ei masennuta ja avoin kommunikointi, tiimityö ja riskinotto auttaa kehittämään toimintaa.

13 X Muut toimialat Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto; malmien louhinta liikevaihto / henkilö 1 Turveruukki Oy Kekkilä Oy Vapo Oy Rudus Murskaus Oy Telamurska Oy Polar Mining Oy Louhintaliike Ylimäki Oy Nordkalk Oy Ab Kiimingin Sora Oy Maansiirto Marttunen Oy Kapeen Kivipojat Oy PJ-Turve Oy Ylämaa Origin Oy Liuskemestarit & Co Oy Ok Graniitti Oy Kierrätys liikevaihto / henkilö 1 Kuusakoski Oy Suomen Käyttömuovi Oy Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitaloustavaroiden vuokraus liikevaihto / henkilö 1 Easy Km Oy Max Capital Oy Skanska Rakennuskone Oy Muuttopalvelu Grundell Oy Motopalvelu Niemitalo Oy Touring Cars Finland Oy Interrent Oy Suomen Videoviestintä SVV Oy Telinekymppi Oy YIT Kalusto Oy Teline-Rami Oy Cramo Finland Oy First Rent A Car Finland Oy Ab Ramirent Oyj Auto Rent Oy Mika Honkanen Oy Video Film Town Oy Makuuni Oy Marra Oy Suomen Euroteline Oy Boskalis Nordic Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

14 X Muut toimialat Tutkimus ja kehittäminen liikevaihto / henkilö 1 Icare Finland Oy Hytest Oy Helsinki Research Center Oy Quintiles Oy Foreca Oy Ark Therapeutics Oy Boreal Kasvinjalostus Oy Viljavuuspalvelu Oy Foodwest Oy Foodfiles Ltd, Oy Nab Labs Oy Teknologiakeskus KETEK Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab, Oy Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy HYKS-instituutti Oy Mediwest Research Center Oy Muu liike-elämää palveleva toiminta liikevaihto / henkilö 1 Suomen Palautuspakkaus Oy Step IT Group Oy Aegis Media Finland Ab, Oy Dagmar Ab, Oy Quattroproject Oy Chematur Ecoplanning Oy Energico Oy Europlan Engineering Oy A-Pullo Oy YH Länsi Oy Hartman Ab, Oy C J Elematic Oy Ab Markkinointiviestintä Dialogi Oy Leval Oy Rakonor Oy Asianajotoimisto White & Case Oy Insinööritoimisto Seinäjoen Rakennustekniikka Oy Finnroad Oy Eurotermo Oy Myllyn Paras Oy Konserni Kotipizza Oyj ILP-Group Ltd Oy Celectus Oy Softonex Oy Ltd Julius Tallberg Ab, Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

15 X Muut toimialat Koulutus liikevaihto / henkilö 1 Suomen Yrittäjien Sypoint Oy Adato Energia Oy K-instituutti Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Jollas-Opisto Oy IIR Finland Oy Teleware Oy Solvalla Utbildning Ab Rastor Oy Eduhouse Oy Harjun Oppimiskeskus Oy Avartum Oy Helmi Liiketalousopisto Oy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab TOP Instituutti Oy Ada Äijälän koulu O/Y Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Viipurin Reaalikoulu Oy Hevosopisto Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Borgå folkakademi Ab Ympäristönhuolto liikevaihto / henkilö 1 Papros Oy Suupohjan Kuljetus Oy Salon Jätehuolto Oy Suurpää Oy Veli-Matti Jylhä Oy Arokivi Oy Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) Oulun Viemärihuolto Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

16 X Muut toimialat Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta liikevaihto / henkilö 1 Fintoto Oy Subtv Oy Nordisk Film Ab, Oy Reuters Suomi Oy Ab FS Film Oy MTV Oy Sanoma Television Oy Suomen Uutisradio Ab, Oy Gymstick International Oy Tuotantotalo Werne Oy Hööks Hevosurheilu Oy HIFK-Hockey Ab, Oy Huippupaikat Oy Finnkino Oy Lehtikuva Oy Suomen Kuvapalvelu Oy Levi Ski Resort Ltd, Oy FremantleMedia Finland Oy SeaLife Helsinki Oy Savon Kinot Oy Rukakeskus Oy Kristillinen Media Oy Esmerk Oy Yleisradio Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab, Oy Muut palvelut liikevaihto / henkilö 1 Lindström Oy Comforta Oy Kalajoen Hiekkasärkät Oy Etelä-Karjalan Pesula Oy Ravanin Pesula Oy Sakupe Oy Seinäjoen Keskuspesula Oy Eketvätt Ab - Tammipesula Oy Pantex-Pesu Oy Beautyhair Sirpa Mansner Oy Lahden Pesula Oy Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy SOL Pesulapalvelut Oy Rovaniemen Keskuspesula Oy CM Hiustalo Oy Parturi-Kampaamo Salon Choices Oy Hairstop Oy Loimaan Pesula Oy Naps Oy Ltd Visanka Yhtiöt Oy Order Oy Järjestyksenvalvonta Suomen Tuottavimmat Yritykset

17 imagine great people Profiles International on maailman johtava huippusuorituskykyisen työvoiman kehittäjä. Innovatiiviset henkilöstöhallintojärjestelmämme ja laaja henkilöarviointiemme valikoima antaa asiakkaillemme kilpailuetua henkilöstön valinnoissa, rekrytoinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa. Validoimme ja päivitämme jatkuvasti menetelmiämme ja palvelemme useita maailman suurimpia yrityksiä yli 120 maassa ympäri maailmaa.

18 Profiles International ProfileXT ProfileXT arviointi mittaa miten hyvin henkilö sopii tiettyyn asemaan organisaatiossasi. Järjestelmän ainutlaatuinen Job matching ominaisuus mahdollistaa yksilöiden vertailun määritellyn työn huippusuoritustasoon. Arviointia käytetään työllistämisen koko elinkaareen: valintaan, rekrytointiin, johtamiseen, työnohjaukseen, valmennukseen ja strategiseen työvoimasuunnitteluun. Arviointi paljastaa selkeästi ja objektiivisesti, yksilön ajattelutavan, päättelyn, oleellisen käyttäytymistyylin sekä ammatillisen kiinnostuksen ja vertaa tätä tietoa valittuihin työtehtäviin omassa organisaatiossanne. Arviointi auttaa esimiehiä haastattelemaan ja valitsemaan ne yksilöt joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä tietyssä roolissa. Arviointi antaa myös käytännön läheisiä ohjeita miten henkilöä tulisi johtaa maksimaalisen suoritustason saavuttamiseksi. ProfileXT antaa myös koko organisaatiolle yhteisen kielen ja mittarin joka tukee strategista työvoimasuunnittelua ja osaamisen hallintaa. Profiles Workforce Compatibility Ihmiset eivät yleensä eroa yrityksestä, he jättävät esimiehensä. Profiles Workforce Compatibility tai Managerial Fit mittaa, niitä kriittisiä näkökulmia jotka liittyvät esimiehen ja alaisen yhteensopivuuteen. Analyysi osoittaa suhtautumista oppimiseen ja kuutta kriittistä ominaisuutta: vakuuttavuus, itsenäisyys, myötämielisyys, optimismi, päättäväisyys ja objektiivisuus. Esimiehet käyttävät tietoa sovittaakseen oman johtamisensa siten että jokaisen alaisen suoritustaso on huipussaan; kommunikointi tehostuu, sitoutuminen, tyytyväisyys ja tuottavuus paranee, ja vaihtuvuus pienenee.

19 Profiles International Profiles XT Sales Profile XT Sales arvioi kuinka hyvin henkilö sopii tiettyyn myyntitehtävään teidän organisaatiossanne. Arviointi sopii käytettäväksi työllistämisen koko elinkaareen: valintaan, rekrytointiin, johtamiseen, työnohjaukseen, valmennukseen ja strategiseen työvoimasuunnitteluun. Järjestelmän ainutlaatuinen Job matching ominaisuus mahdollistaa profiilien muodostamisen yrityksen, myyntitehtävän, osaston, esimiehen, maantieteen tai näiden erilaisten yhdistelmien mukaan. Tämä mahdollistaa yksilöiden vertailun juuri teidän organisaationne tiettyyn myyntityön huippusuoritustasoon. ProfileXT Sales on voimakas ja dynaaminen johtamisväline, joka käyttää nykyajan teknologiaa yhdistämään oikeat henkilöt oikeiden työpaikkojen kanssa. Arviointi toimii Internetissä "Profiles On The Web poratalissa ja sen raportit ovat saatavilla välittömästi.

20 Profiles International Profiles Performance Indicator Profiles Suoritusindikaattori on DISC-tyyppinen arviointi joka osoittaa henkilön personallisudesta johtuvia seikkoja jotka saattavat vaikuttaa heidän työsuoritukseensa; yhteensopivuus esimieheen ja työtovereihin, tiimityöskentely ja suoritustaso. Arviointi sopii parhaiten käytettäväksi motivointiin ja valmentamiseen, konfliktien selvittämiseen ja suoritustaso-ongelmien ratkaisemiseen. Suoritusindikaattori mittaa erityisesti henkilön motivaatiota ja käyttäytymistä liittyen: tuottavuuteen, työn laatuun, aloitekykyyn, tiimityöhön ja ongelmanratkaisuun sekä suhtautumista muutokseen, stressin sietoa ja energisyyttä. Esimies saa yksilölliset ohjeet henkilön potentiaalin hyödyntämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Työntekijä motivoituu, koska esimies kohdistaa sanomansa juuri hänen tarpeisiinsa. Työmotivaatio paranee myös organisaatiotasolla, koska voidaan muodostaa entistä paremmin toimivia tiimejä. Myyntitulokset paranevat, koska yritys voi hyödyntää henkilökohtaiset kompetenssit asiakaskontakteissa entistä paremmin. Suoritusindikaattorin lisäosa, Team Analysis Report, auttaa esimiehiä kehittämään tiimityötä ja omia esimiestaitojaan. Tiimianalyysi mittaa tiimin tasapainoa, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä yksilöiden ominaispiirteitä: kontrolli, tyyneys, sosiaalisuus, analyyttisyys, kärsivällisyys, tulossuuntautuneisuus, ilmeikkyys, ambitio, tiimityöskentely ja työn laatu. Raportti antaa esimiehelle käytännölliset neuvot mihin toimenpiteisiin kannatta ryhtyä koko tiimin suoritustason nostamiseksi.

21 Profiles International CheckPoint 360 CheckPoint Management System on johtamistaitojen kehittämisjärjestelmä. 360-asteen arviointi on tilannekuva henkilöstä häntä ympäröivien ihmisten silmin; hänen esimiehensä, kollegat ja alaiset. Kerätyn tiedon perusteella henkilöä valmennetaan ja kehitetään jotta hän paremmin saavuttaisi omat ja organisaation asettamat tavoitteet. Koska organisaatiot kehittyvät jatkuvasti, esimiesarvioinnin ja - kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi. Checkpoint järjestelmä tarjoaa sekä arviointia, katselmusta että kehittämistä. Prosessi keskittyy kahdeksaan yleiseen johtamistaitoon: kommunikaatio, johtajuus, mukautuvuus, suhteet, tehtävien hallinta, tuottavuus, muiden kehitys ja henkilökohtainen kehittyminen. CheckPoint 360 auttaa esimiehiä tunnistamaan ja priorisoimaan omat kehittämiskohteensa. Se auttaa myös organisaatioita suunnittelemaan parempaa esimiesvalmennusta ja parantamaan johdon sisäistä viestintää ja strategioiden mukaista toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla. Organizational Management Analysis Esimiesryhmien analyysi on työkalu joka kerää tietoa ja tekee yhteenvedon yksittäisistä Checkpoint 360 palauteraporteista. Organizational Management Analysis antaa selkeän palauteraportin esimiesryhmästä. Raportti osoittaa kuinka esimiestoiminta toimii suhteessa yrityksen visioon, kulttuuriin ja strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi raportti osoittaa yrityksen johtamistaitojen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Työkalu on Internet-pohjainen.

22 imagine great people

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Osaava esimies 360 DEMO

Osaava esimies 360 DEMO Osaava esimies 3 DEMO Arvion saaja: Osaava Esimies 9.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Osaava esimies 3 DEMO Sivu 1 / 9 OSAAVA ESIMIES Esimiestoiminta vaikuttaa kaikkeen

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach?

Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Milloin olen Päällikkö, milloin Mentor, milloin Coach? Teppo Nurminen 1 Johtamisen kokonaiskenttä Miksi? Leadership Coaching Management Miten? Mitä, kuka, milloin? 2 Ohjaavat menetelmät Ohjattavia paljon

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä 6.6.2014 Tietojohtamisen teemapäivä, Helsinki Mika Vanhala tutkijatohtori, projektipäällikkö Henri Inkinen nuorempi

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA olemme valmentaneet yli 1000 organisaatiota menestykseen

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA olemme valmentaneet yli 1000 organisaatiota menestykseen Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA 2025 olemme valmentaneet yli 1000 organisaatiota menestykseen 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen XIV VALTAKUNNALLINEN YRITYSJOHDON TYHY-HARJOITUS MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU, SANTAHAMINA, HELSINKI Hyvinvoinnilla tulosta #SHjoht Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Professori Guy Ahonen Intangibles Management

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2016 LUKIEN Yhteensä 126 järjestäjää Kunnat (9) Helsingin kaupunki Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kouvolan kaupunki Oulun kaupunki

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

Luentokuvia HAKU:1. Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se

Luentokuvia HAKU:1. Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se Luentokuvia HAKU:1 Paula Liukkonen Tukholman yliopisto paula@paula-liukkonen.se www.paula-liukkonen.se Teoriasta ja menetelmistäasiaa Ohjauspaketti; ohjaaamisen mallit, rutiinit ja menetelmät Malmi, Brown

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Sininen Kolmio Oy. referenssejä mm

Sininen Kolmio Oy. referenssejä mm Sininen Kolmio Oy referenssejä mm Koulutuskeskus Salpaus Salpaus Jet, 10 ohjelmaa. Teemat: strateginen aja>elu, suunni>elu ja johtaminen, strateginen osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, uudistuminen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot