2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat"

Transkriptio

1 2010 Tuottavuusanalyysi Muut toimialat

2

3 Tunnistimme ensin eri toimialojen parhaiten sijoittuneet yritykset ja sen jälkeen tarkastelimme lähemmin miksi he ovat kilpailijoitaan tuottavampia. Päätimme toteuttaa tutkimukset ymmärtääksemme paremmin niitä seikkoja jotka vaikuttavat työntekijöiden tuottavuuteen työelämässä. Taloustieteessä tuottavuus mittaa tuotosta yksiköinä panosta kohti. Me olemme omassa tutkimuksessamme määritelleet tuottavuuden liikevaihtona per työntekijä. Tämän laskemiseksi olemme analysoineet taloudellisia tietoja yrityksistä joiden tiedot löytyvät julkisista tietokannoista ja luokitelleet ne toimialan mukaan. Olemme käyttäneet viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää. Kun olimme tunnistaneet vertailussa parhaat yritykset kussakin luokassa, selvitimme tarkemmin niitä käytäntöjä joiden ansiosta ne ovat vertaisiaan parempia. Halusimme ymmärtää niitä voidaksemme paremmin auttaa omia asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Tässä toimialaraportissa esitellään tulokset seuraavasti: 1. Synteesi ja arviointi niistä tekijöistä, jotka ohjaavat tuottavuutta 2. Luettelo 25 parhaiten sijoittuneesta yrityksestä kullakin toimialalla. (Mikäli tutkimuksessa oli mukana vähemmän kuin 25 yritystä toimialalta ne on kaikki lueteltu)

4 Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitata työn tuottavuutta joten me olemme tutkimuksessamme määritelleet tuottavuuden liikevaihtona per työntekijä. Tämän tutkimuksen kohteena on vain Suomalaiset yritykset, mutta Profiles International toteuttaa samanlaisen tutkimuksen lähes 120 maassa. Tuottavuuden laskemiseksi olemme analysoineet taloudellisia tietoja yrityksistä joiden tiedot löytyvät julkisista tietokannoista. Olemme selvittäneet viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaisen liikevaihdon ja henkilöstömäärän. Näiden kahden luvun avulla laskemme vertailuluvun joka edustaa tuottavuutta siten kun me olemme sen määritelleet. Kuten odotettua, kohtasimme joitakin haasteita, jonka takia olemme joutuneet tekemään joitakin korjauksia ja oletuksia matkan varrella. Esimerkiksi olemme tarvittaessa tarkistaneet luvut kertaluontoisista tapahtumista, kuten sisäiset siirrot, omaisuuden myynti tms. Olemme ryhmitelleet yritykset toimialan mukaan, jotta vertailun tekeminen olisi mielekkäämpää. Lähtökohtanamme on, että yritykset jotka toimivat samalla alalla yleensä näkevät liiketoimintansa ja laskevat liikevaihtonsa samalla tavalla. Eri toimialoilla myös työpanoksen merkitys on erilainen. Koska on vaikea tehdä päteviä johtopäätöksiä vertaamalla työn tuottavuutta eri toimialoilla, kuten esimerkiksi vähittäiskauppa verrattuna pankkiin, olemme muodostaneet tarkoituksenmukaisemman ja vertailukelpoisemman tutkimusraportin toimialaluokittain. Tämän tutkimuksen käyttökelpoisin vertailuluku on siis toimialakohtainen vertailu. Jokaisesta toimialaluokasta julkaistaan erillinen raportti joka sisältää top 25 yritykset toimialoittain. Raportit on saatavana osoitteessa

5 Maa-, metsä- ja kalatalous Metsäteollisuus Kemianteollisuus Metalliteollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Muu teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Muu tukku- ja vähittäiskauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemustoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut toimialat Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa

6 Kun olimme keränneet ja analysoineet tiedot saadaksemme rankattua yritykset tuottavuuden mukaan, teimme seurantatutkimusta parhaiten sijoittuneiden osalta ja tunnistimme niitä parhaita käytäntöjä, joiden uskomme selittävän erinomaista tuottavuutta. Seurantatutkimuksessa kirjasimme 10 tärkeintä tekijää, jotka voidaan edelleen ryhmitellä viiteen Ihmisiin liittyviin ja viiteen Strategisiin ja operatiivisiin tekijään: Ihmisiin liittyvät tekijät 1. Suorituskeskeinen yrityskulttuuri 2. Tehokkaat johtajat 3. Tehokas työntekijöiden osaamiseen hyödyntäminen 4. Korkea työntekijöiden tehokkuus 5. Innovoinnin kannustaminen Strategiset ja operatiiviset tekijät 6. Teknisesti edistyksellinen 7. Taloudellisesti edistyksellinen 8. Kehittyneet toimintaprosessit 9. Tehokkaat jakelukanavat 10. Edistyksellinen markkinointi ja brandin hallinta Koska meidän fokus on ihmisissä olemme seuraavilla sivuilla selvittäneet tarkemmin viittä Ihmisiin liittyvää tekijää.

7 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Uskalla vaatia Organisaatiokulttuurin määrittelee organisaation ominaisuudet, asenteet ja arvot. Ne ohjaavat henkilöstön käyttäytymistä varsinkin kun toiveena on oma-aloitteisuus ja innovatiivisuus, joka on linjassa yrityksen tavoitteiden, visioiden ja arvojen kanssa. Vaikka vahvaa organisaatiokulttuuria yleensä pidetään positiivisena ominaisuutena, se ei yksin riitä parantamaan tuottavuutta. Suurin osa Tuottavimmista Yrityksistä on luonut todellisen suorituspainotteisen kulttuurin, jossa koko henkilöstö keskittyy saavuttamaan yritykselle tärkeimpiä tuloksia. Tällaisessa ympäristössä, vahva kulttuuri auttaa organisaatiota toimimaan kuten hyvin rasvattu kone, jonka tuottavuus on tasaista ja vain pientä hienosäätöä tarvitaan silloin tällöin. Määrittele malli ja valitse ihmiset jotka sopivat siihen Kaikkein Tuottavimmissa Yrityksissä näyttää olevan johdonmukainen, yhteinen näkemys organisaation nykyisestä kulttuurista ja tulevaisuuden visioista. Ne tuntuvat myös kannattavan omaaloitteisuutta ja tiimityöskentelyä voimakkaasti. Nämä molemmat ovat olennaisia elementtejä tulosten saavuttamisessa. Tämän lisäksi näissä yrityksissä on mitä luultavimmin määritelty minkä tyyppiset ihmiset sopivat yrityksen kulttuuriin. Tämä auttaa heitä tunnistamaan juuri ne henkilöt joita he hakevat ja esittämään heille kulttuurinsa ja arvonsa arvioidakseen sopivatko he niihin. Nämä yritykset voivat myös todennäköisemmin sanoa ei kiitos pätevälle hakijalle, joka ei sovi organisaatiokulttuuriin.

8 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Tehokas esimies = menestyvä johtaja Tehokas esimies on paljon muuta kuin johtaja. Hän kantaa vastuuta yksilöiden menestyksestä sekä siitä että tiimi, osasto tai liiketoimintayksikkö saavuttaa toivotut tulokset. Samalla tavalla kuin menestykselliset urheiluvalmentajat kehittävät urheilijoita voittajiksi. Kuten urheilussa menestyvällä esimiehelle pitää olla sekä oikeat edellytykset että oikeaa osaamista. Kun henkilöllä on oikea ajattelutapa, käyttäytymistyyli ja kiinnostus, esimiestaitoja voi kehittää valmennuksen, ohjauksen ja kokemuksen avulla. Muuten edellytykset menestyksekkäälle esimiestoiminnalle ovat heikot. Tuottavimmat yritykset ovat tyypillisesti proaktiivisempia kuin muut tunnistamaan ja kehittämään huippuesimiehiä. Menestyksellinen johtaminen perustuu seuraaviin taitoihin: Viestintä: Johtajuus: Mukautuvuus: Suhteet: Tehtävien hallinta: Tuottavuus: Muiden kehitys: Henkilökohtainen kehitys: Muiden kuuntelu; Tiedon käsittely; Tehokas viestintä Viljelee luottamusta; Näyttää suuntaa; Jakaa vastuuta Mukautuu olosuhteisiin; Ajattelee luovasti Rakentaa henkilösuhteita; Helpottaa tiimin menestystä Tehokas työssään; Pätevä työssään Toimii tarvittaessa; Saavuttaa tuloksia Viljelee yksilöiden lahjakkuutta; Motivoi onnistuneesti Osoittaa sitoutumista; Etsii parannusta Coaching ja menestys vaatii oivaltamista Tuottavimmat yritykset antavat esimiehilleen sitä tietoa ja niitä työkaluja, joita he tarvitsevat ymmärtääkseen tiimiensä kyvykkyyttä ja tapaa toimia. Tämä antaa esimiehillä vankan pohjan valmentaa alaisiaan ja nostaa heidän suorituskykyään.

9 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Luo selkeyttä ja vähennä kuluja Yksinkertaistettuna, Suomen Tuottavimmat Yritykset tuottavat enemmän pienemmällä henkilöstömäärällä. Selkeät strategiat ohjaavat organisaatiorakennetta, jossa työroolit on määritelty siten että strategia toteutuu tehokkaasti. Kaikista työrooleista on selkeät määrittelyt ja tavoitteet niin että kaikki tietävät tarkalleen mitä pitää tehdä ja miten. Myös jokaisen työntekijän osaaminen on selvitetty. Näin varmistetaan työntekijöiden osaamisen tehokas hyödyntäminen. Tuottavimmat Yritykset seuraavat tarkasti henkilöstökuluja. Ne arvioivat tarkasti tarpeet uusien henkilöiden palkkaamisesta. Ne olettavat työntekijöiden tekevän parhaansa koko ajan. Töitä priorisoidaan ja toimintaa virtaviivaistetaan jatkuvasti. Perinteisesti ne ovat avoimempia investoimaan teknologiaan ja henkilöstön kehittämiseen mikäli se hidastaa henkilöstömäärän kasvua. Joustavuutta ja muutosvalmiutta Koska näiden yritysten rakenne on virtaviivainen ja tehokas ne ovat yleensä kilpailijoitaan joustavampia selviytymään erityistilanteissa kuten erikoisprojektit, kysynnän vaihtelut ja työntekijöiden suunnittelemattomat poissaolot. Työntekijät ovat ristiin koulutettu jotta he pystyisivät tuuraamaan toisiaan tarpeen vaatiessa. Tuottavimmat Yritykset ylläpitävät verkostoja työvoiman saamiseksi tarvittaessa nopeasti ja heillä on menetelmät varmistaakseen että he saavat mitä he tarvitsevat. Kaiken kaikkiaan, näissä yrityksissä osaamisen hallinnan menetelmät ovat hyvät, he pystyvät helposti tunnistamaan työvoimatarpeet ja heillä on hyvät menetelmät valita ja ajaa sisään uudet työntekijät tuottavuuden varmistamiseksi nopeasti.

10 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Selkeät tavoitteet ja mittaaminen Virtaviivainen organisaatio ei ole ainoa mitä tarvitaan tehokkuuden saavuttamiseksi. Tavoitteet pitää saavuttaa työntekijätasolla jotta organisatoriset tavoitteet saavutettaisiin. Tuottavimmissa Yrityksissä strategiset päämäärät ja tavoitteet on selkeästi määritelty organisaation kaikilla tasoilla ja suoritusten mittaaminen on tiukasti sidottu strategiaan. Tämän tuloksena, työntekijät keskittyvät työssään juuri niihin asioihin jotka ovat organisaation kannalta kaikkein tärkeimpiä. Oikeat ihmiset oikeissa paikoissa Tuottavimmilla Yrityksillä on selkeä näkemys siitä minkä tyyppisillä ihmisillä on edellytykset menestyä missäkin työssä. Ne ottavat huomioon sopivuuden työhön, tiimiin ja jopa esimieheen. Ne hyödyntävät huippusuorittajien piirteitä jokaisessa roolissa mahdollisten rekrytointien yhteydessä. kokemuksella, taidoilla ja työkaluilla tuottaa Vaikka se on erittäin tärkeää, sopivuus ei yksin riitä varmistamaan huippusuoritusta työtehtävässä. Myös kokemusta ja taitoja tarvitaan. Tuottavimmat Yritykset ovat kilpailijoitaan parempia tunnistamaan juuri sitä kokemusta ja niitä taitoja joita tarvitaan menestyäkseen ja pystyvät siten tarjoamaan juuri sitä valmennusta jota tarvitaan mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Nämä yritykset panostavat mitä todennäköisimmin myös tekniikoihin ja ergonomiaan jotka vaikuttavat työmukavuuteen. Tämä vähentää työtapaturmia ja parantaa työtyytyväisyyttä joka omalta osaltaan parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta.

11 Suomen Tuottavimpien Yritysten piirteitä Monta pientä vai yksi suuri? Sana innovaatio tuo usein mieleen salaiset laboratoriot, suuret läpimurrot ja menestystarinat. Suurin osa tuottavuuden kasvuun liittyvistä asioista on kuitenkin tulosta vaiheittaisista parannuksista ja olemassa olevien liiketoimintaprosessien hienosäädöistä. Vaikka suuret innovaatiot saavatkin palstatilaa, pienten parannusten sarjat voivat tuoda suuria etuja paljon pienemmillä investoinneilla. Tuottavimmat Yritykset rohkaisevat työntekijöitä tuomaan esille ideoita ja ajatuksia, parantaakseen toiminnan kilpailukykyä. Kun kommunikointi esimiesten ja alaisten välillä on avointa, henkilöstön sitoutuminen yrityksen hyvinvointiin paranee. Teot kertovat enemmän kuin sanat Avoin kommunikointi ja tiimihenkisyys on oleellista innovaatioiden tunnistamisen kannalta. Jos yritys sen sijan ei pysty toimimaan asettamiensa odotusten mukaisesti sitoutuminen ja tuottavuus kärsii. Tuottavimmat Yritykset ovat yleensä kilpailijoitaan parempia saamaan ideoista toimivia ratkaisuja. Tämä johtuu luultavasti siitä että heillä on pienempi henkilöstö joka on joustava ja tottunut jatkuvaan kehittämiseen. Kuten aikaisemmin mainittiin he kasvattavat henkilöstömäärää vain kun se on täysin välttämätöntä. Johto on viritetty jatkuvaan parantamiseen ja he tekevät tarvittavat investointipäätökset ilman turhaa viivettä, kun kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen sitä vaatii. Lyhyesti sanottuna innovointi kuuluu kaikille eikä vain kehitysosastolle.

12 1. Suorituskeskeinen toimintakulttuuri jossa teot ja tulokset ovat tärkeämpiä kuin puheet. 2. Selkeästi määritellyt, toimintakulttuuriin sopivat, henkilöiden ominaisuudet joita voi hyödyntää henkilövalinnoissa. 3. Proaktiivinen huippuesimiesten tunnistaminen ja kehittäminen. 4. Investoi tietoon ja työkaluihin, jotka auttavat esimiehiä ymmärtämään alaisiaan ja heidän suoritustaan. 5. Roolit ja vastuut linjassa sekä tavoitteiden että organisaatiorakenteen kanssa, jolla varmistetaan strategian toteutuminen. 6. Rekrytoi lisää ihmisiä terveen skeptisesti ja vain arvioituaan muut vaihtoehdot huolellisesti. 7. Työntekijöillä on selkeät tavoitteet, jotka auttavat heitä fokusoimaan tekemisensä organisaation kannalta tärkeisiin asioihin. 8. Työntekijät sopivat tehtäviinsä ja heillä on tarvittava kokemus, taidot ja välineet suoriutuakseen. 9. Innovaatiot ovat usein olemassa olevien prosessien jatkuvan kehittämisen tulosta. 10.Epäonnistumisista ei masennuta ja avoin kommunikointi, tiimityö ja riskinotto auttaa kehittämään toimintaa.

13 X Muut toimialat Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto; malmien louhinta liikevaihto / henkilö 1 Turveruukki Oy Kekkilä Oy Vapo Oy Rudus Murskaus Oy Telamurska Oy Polar Mining Oy Louhintaliike Ylimäki Oy Nordkalk Oy Ab Kiimingin Sora Oy Maansiirto Marttunen Oy Kapeen Kivipojat Oy PJ-Turve Oy Ylämaa Origin Oy Liuskemestarit & Co Oy Ok Graniitti Oy Kierrätys liikevaihto / henkilö 1 Kuusakoski Oy Suomen Käyttömuovi Oy Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitaloustavaroiden vuokraus liikevaihto / henkilö 1 Easy Km Oy Max Capital Oy Skanska Rakennuskone Oy Muuttopalvelu Grundell Oy Motopalvelu Niemitalo Oy Touring Cars Finland Oy Interrent Oy Suomen Videoviestintä SVV Oy Telinekymppi Oy YIT Kalusto Oy Teline-Rami Oy Cramo Finland Oy First Rent A Car Finland Oy Ab Ramirent Oyj Auto Rent Oy Mika Honkanen Oy Video Film Town Oy Makuuni Oy Marra Oy Suomen Euroteline Oy Boskalis Nordic Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

14 X Muut toimialat Tutkimus ja kehittäminen liikevaihto / henkilö 1 Icare Finland Oy Hytest Oy Helsinki Research Center Oy Quintiles Oy Foreca Oy Ark Therapeutics Oy Boreal Kasvinjalostus Oy Viljavuuspalvelu Oy Foodwest Oy Foodfiles Ltd, Oy Nab Labs Oy Teknologiakeskus KETEK Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab, Oy Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy HYKS-instituutti Oy Mediwest Research Center Oy Muu liike-elämää palveleva toiminta liikevaihto / henkilö 1 Suomen Palautuspakkaus Oy Step IT Group Oy Aegis Media Finland Ab, Oy Dagmar Ab, Oy Quattroproject Oy Chematur Ecoplanning Oy Energico Oy Europlan Engineering Oy A-Pullo Oy YH Länsi Oy Hartman Ab, Oy C J Elematic Oy Ab Markkinointiviestintä Dialogi Oy Leval Oy Rakonor Oy Asianajotoimisto White & Case Oy Insinööritoimisto Seinäjoen Rakennustekniikka Oy Finnroad Oy Eurotermo Oy Myllyn Paras Oy Konserni Kotipizza Oyj ILP-Group Ltd Oy Celectus Oy Softonex Oy Ltd Julius Tallberg Ab, Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

15 X Muut toimialat Koulutus liikevaihto / henkilö 1 Suomen Yrittäjien Sypoint Oy Adato Energia Oy K-instituutti Oy Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Jollas-Opisto Oy IIR Finland Oy Teleware Oy Solvalla Utbildning Ab Rastor Oy Eduhouse Oy Harjun Oppimiskeskus Oy Avartum Oy Helmi Liiketalousopisto Oy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab TOP Instituutti Oy Ada Äijälän koulu O/Y Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö Viipurin Reaalikoulu Oy Hevosopisto Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Borgå folkakademi Ab Ympäristönhuolto liikevaihto / henkilö 1 Papros Oy Suupohjan Kuljetus Oy Salon Jätehuolto Oy Suurpää Oy Veli-Matti Jylhä Oy Arokivi Oy Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) Oulun Viemärihuolto Oy Suomen Tuottavimmat Yritykset

16 X Muut toimialat Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta liikevaihto / henkilö 1 Fintoto Oy Subtv Oy Nordisk Film Ab, Oy Reuters Suomi Oy Ab FS Film Oy MTV Oy Sanoma Television Oy Suomen Uutisradio Ab, Oy Gymstick International Oy Tuotantotalo Werne Oy Hööks Hevosurheilu Oy HIFK-Hockey Ab, Oy Huippupaikat Oy Finnkino Oy Lehtikuva Oy Suomen Kuvapalvelu Oy Levi Ski Resort Ltd, Oy FremantleMedia Finland Oy SeaLife Helsinki Oy Savon Kinot Oy Rukakeskus Oy Kristillinen Media Oy Esmerk Oy Yleisradio Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab, Oy Muut palvelut liikevaihto / henkilö 1 Lindström Oy Comforta Oy Kalajoen Hiekkasärkät Oy Etelä-Karjalan Pesula Oy Ravanin Pesula Oy Sakupe Oy Seinäjoen Keskuspesula Oy Eketvätt Ab - Tammipesula Oy Pantex-Pesu Oy Beautyhair Sirpa Mansner Oy Lahden Pesula Oy Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy SOL Pesulapalvelut Oy Rovaniemen Keskuspesula Oy CM Hiustalo Oy Parturi-Kampaamo Salon Choices Oy Hairstop Oy Loimaan Pesula Oy Naps Oy Ltd Visanka Yhtiöt Oy Order Oy Järjestyksenvalvonta Suomen Tuottavimmat Yritykset

17 imagine great people Profiles International on maailman johtava huippusuorituskykyisen työvoiman kehittäjä. Innovatiiviset henkilöstöhallintojärjestelmämme ja laaja henkilöarviointiemme valikoima antaa asiakkaillemme kilpailuetua henkilöstön valinnoissa, rekrytoinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa. Validoimme ja päivitämme jatkuvasti menetelmiämme ja palvelemme useita maailman suurimpia yrityksiä yli 120 maassa ympäri maailmaa.

18 Profiles International ProfileXT ProfileXT arviointi mittaa miten hyvin henkilö sopii tiettyyn asemaan organisaatiossasi. Järjestelmän ainutlaatuinen Job matching ominaisuus mahdollistaa yksilöiden vertailun määritellyn työn huippusuoritustasoon. Arviointia käytetään työllistämisen koko elinkaareen: valintaan, rekrytointiin, johtamiseen, työnohjaukseen, valmennukseen ja strategiseen työvoimasuunnitteluun. Arviointi paljastaa selkeästi ja objektiivisesti, yksilön ajattelutavan, päättelyn, oleellisen käyttäytymistyylin sekä ammatillisen kiinnostuksen ja vertaa tätä tietoa valittuihin työtehtäviin omassa organisaatiossanne. Arviointi auttaa esimiehiä haastattelemaan ja valitsemaan ne yksilöt joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä tietyssä roolissa. Arviointi antaa myös käytännön läheisiä ohjeita miten henkilöä tulisi johtaa maksimaalisen suoritustason saavuttamiseksi. ProfileXT antaa myös koko organisaatiolle yhteisen kielen ja mittarin joka tukee strategista työvoimasuunnittelua ja osaamisen hallintaa. Profiles Workforce Compatibility Ihmiset eivät yleensä eroa yrityksestä, he jättävät esimiehensä. Profiles Workforce Compatibility tai Managerial Fit mittaa, niitä kriittisiä näkökulmia jotka liittyvät esimiehen ja alaisen yhteensopivuuteen. Analyysi osoittaa suhtautumista oppimiseen ja kuutta kriittistä ominaisuutta: vakuuttavuus, itsenäisyys, myötämielisyys, optimismi, päättäväisyys ja objektiivisuus. Esimiehet käyttävät tietoa sovittaakseen oman johtamisensa siten että jokaisen alaisen suoritustaso on huipussaan; kommunikointi tehostuu, sitoutuminen, tyytyväisyys ja tuottavuus paranee, ja vaihtuvuus pienenee.

19 Profiles International Profiles XT Sales Profile XT Sales arvioi kuinka hyvin henkilö sopii tiettyyn myyntitehtävään teidän organisaatiossanne. Arviointi sopii käytettäväksi työllistämisen koko elinkaareen: valintaan, rekrytointiin, johtamiseen, työnohjaukseen, valmennukseen ja strategiseen työvoimasuunnitteluun. Järjestelmän ainutlaatuinen Job matching ominaisuus mahdollistaa profiilien muodostamisen yrityksen, myyntitehtävän, osaston, esimiehen, maantieteen tai näiden erilaisten yhdistelmien mukaan. Tämä mahdollistaa yksilöiden vertailun juuri teidän organisaationne tiettyyn myyntityön huippusuoritustasoon. ProfileXT Sales on voimakas ja dynaaminen johtamisväline, joka käyttää nykyajan teknologiaa yhdistämään oikeat henkilöt oikeiden työpaikkojen kanssa. Arviointi toimii Internetissä "Profiles On The Web poratalissa ja sen raportit ovat saatavilla välittömästi.

20 Profiles International Profiles Performance Indicator Profiles Suoritusindikaattori on DISC-tyyppinen arviointi joka osoittaa henkilön personallisudesta johtuvia seikkoja jotka saattavat vaikuttaa heidän työsuoritukseensa; yhteensopivuus esimieheen ja työtovereihin, tiimityöskentely ja suoritustaso. Arviointi sopii parhaiten käytettäväksi motivointiin ja valmentamiseen, konfliktien selvittämiseen ja suoritustaso-ongelmien ratkaisemiseen. Suoritusindikaattori mittaa erityisesti henkilön motivaatiota ja käyttäytymistä liittyen: tuottavuuteen, työn laatuun, aloitekykyyn, tiimityöhön ja ongelmanratkaisuun sekä suhtautumista muutokseen, stressin sietoa ja energisyyttä. Esimies saa yksilölliset ohjeet henkilön potentiaalin hyödyntämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Työntekijä motivoituu, koska esimies kohdistaa sanomansa juuri hänen tarpeisiinsa. Työmotivaatio paranee myös organisaatiotasolla, koska voidaan muodostaa entistä paremmin toimivia tiimejä. Myyntitulokset paranevat, koska yritys voi hyödyntää henkilökohtaiset kompetenssit asiakaskontakteissa entistä paremmin. Suoritusindikaattorin lisäosa, Team Analysis Report, auttaa esimiehiä kehittämään tiimityötä ja omia esimiestaitojaan. Tiimianalyysi mittaa tiimin tasapainoa, vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä yksilöiden ominaispiirteitä: kontrolli, tyyneys, sosiaalisuus, analyyttisyys, kärsivällisyys, tulossuuntautuneisuus, ilmeikkyys, ambitio, tiimityöskentely ja työn laatu. Raportti antaa esimiehelle käytännölliset neuvot mihin toimenpiteisiin kannatta ryhtyä koko tiimin suoritustason nostamiseksi.

21 Profiles International CheckPoint 360 CheckPoint Management System on johtamistaitojen kehittämisjärjestelmä. 360-asteen arviointi on tilannekuva henkilöstä häntä ympäröivien ihmisten silmin; hänen esimiehensä, kollegat ja alaiset. Kerätyn tiedon perusteella henkilöä valmennetaan ja kehitetään jotta hän paremmin saavuttaisi omat ja organisaation asettamat tavoitteet. Koska organisaatiot kehittyvät jatkuvasti, esimiesarvioinnin ja - kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi. Checkpoint järjestelmä tarjoaa sekä arviointia, katselmusta että kehittämistä. Prosessi keskittyy kahdeksaan yleiseen johtamistaitoon: kommunikaatio, johtajuus, mukautuvuus, suhteet, tehtävien hallinta, tuottavuus, muiden kehitys ja henkilökohtainen kehittyminen. CheckPoint 360 auttaa esimiehiä tunnistamaan ja priorisoimaan omat kehittämiskohteensa. Se auttaa myös organisaatioita suunnittelemaan parempaa esimiesvalmennusta ja parantamaan johdon sisäistä viestintää ja strategioiden mukaista toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla. Organizational Management Analysis Esimiesryhmien analyysi on työkalu joka kerää tietoa ja tekee yhteenvedon yksittäisistä Checkpoint 360 palauteraporteista. Organizational Management Analysis antaa selkeän palauteraportin esimiesryhmästä. Raportti osoittaa kuinka esimiestoiminta toimii suhteessa yrityksen visioon, kulttuuriin ja strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi raportti osoittaa yrityksen johtamistaitojen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Työkalu on Internet-pohjainen.

22 imagine great people

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Executive Briefing Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Monessa organisaatiossa henkilöstökulut ovat suurimpiä eriä budjeteissa ja siten asioita jotka aiheuttavat päänvaivaa ylimmälle johdolle. Organisaatiot

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Valinta, coaching ja sitouttaminen

Valinta, coaching ja sitouttaminen Valinta, coaching ja sitouttaminen huippusuorittajia ProfileXT:n avulla C o ns u l ti n g S a le s S t a f f in g S u pp o r t Profiles International Finland Oy Sinikalliontie 9 02630 Espoo puh: 0207 589

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot