LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

2 Päivämäärä LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Petri Hertteli Marja Heikkinen YVA lepakkoselvitys LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Viite Kansikuva Passiividetektori (721) potentiaalisessa siippametsässä Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA T F

3 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1.1 Suomen lepakot Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on havaittu lisääntyvän maassamme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), jota tavataan Lappia myöten. Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinusi), isoviiksisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritius). Muut Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvinaisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta tarkkaan. 1. JOHDANTO Suomen lepakot Tutkimusalueella potentiaalisten lajien etologiaa Lepakoiden suojelu Lepakot ja tuulivoima 2 2. MENETELMÄT 2 3. LAJISTO JA HAVAINTOMÄÄRÄT SELVITYSALUEELLA 6 4. LEPAKOILLE TÄRKEÄT ALUEET SELVITYSALUEILLA Lepakoiden muuttoreitit 9 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT LÄHTEET 11 Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät päivän suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolopuiden määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt. Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät mm. kallioluolat, louhikot ja rakennukset. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen, ja siitä tiedetään toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arveltu, että lepakoiden muuttoreitit seuraavat rannikkoa tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita pitkin niiden on helppo suunnistaa. 1.2 Tutkimusalueella potentiaalisten lajien etologiaa Lepakoiden elintavat vaihtelevat eri vuodenaikoina, samalla vaihtelevat niiden esiintymisalueet. Lepakoiden kannalta olennaisia asioita tutkimusalueella ovat niiden ekologian kannalta keskeiset seikat, kuten ruokailupaikkojen ja lepopaikkojen säilyminen ja kulkuyhteydet em. kohteiden välillä. Elinympäristöjen rikkonaisuus, kulttuurivaikutteisuus ja vesistöjen läheisyys nostaa alueen merkitystä lepakoiden kannalta. Kolopuut tarjoavat levähdys- ja piilopaikkoja monille lepakkolajeille. Hämäräaktiivisina lajeina lepakot jättävät päivälepopaikkansa auringon laskeuduttua ja palaavat sinne ennen auringon nousua. Pohjanlepakko on kuitenkin sopeutunut elämään myös pohjolan yöttömässä yössä ja saatetaan nähdä joskus saalistamassa myös päivisin keväällä. Tuulisella säällä ja sateella lepakot eivät yleensä saalista, mutta pohjanlepakko tekee usein siinäkin suhteessa poikkeuksen, eikä hätkähdä pientä tihkusadetta tai tuulta. Lepakoiden saalistusalueet saattavat sijaita aivan päivälepopaikan vieressä, kuten korvayököllä tai pohjanlepakolla, tai jopa useiden kilometrien etäisyydellä, kuten vesisiipoilla ja joskus muillakin siipoilla. Vaihtelua esiintyy kuitenkin, ja etäisyydet saattavat olla myös vain joitain satoja metrejä. Ruuan määrä ja sijainti kuitenkin ohjaavat saalistuskäyttäytymistä, joten hyönteisten kannalta otolliset alueet ovat todennäköisesti myös lepakkojen suosiossa. Pohjanlepakko on kestävä lentäjä, joka suosii avarampia maisemia, kuin sukulaisensa Suomessa. Useimmiten saalistusalue on pieni aukio, kuten pihapiiri, tieura, metsäaukio, puisto- tai pysäköintialue ja loppukesällä ja syksyllä valaistuilla alueilla, kuten teillä. Keski-Pohjanmaalla pohjanlepakkoa on tavattu usein reunavyöhykkeistä mm. soiden reunoilta. Pohjanlepakkojen paikkauskollisuutta on tutkittu rengastuksin. Samoja lepakkoja on tavattu samasta talvehtimispaikasta useiden vuosien ajan. Pohjanlepakko onkin paikallinen laji. Pohjanlepakko on pohjoisimpana ja pohjoiseen kestävimpänä lepakkona myös laaja-alaisempi talvehtimisympäristöjensä suhteen, kuin sukulaislajinsa. Päiväpiiloina laji on mieltynyt erityisesti rakennuksiin. Yhdyskunnat löytyvät usein rakennuksista, mutta myös kolopuista. Talvea se viettää usein yksin tai muutaman lajitoverin seurassa. Talvehtimispaikkana käy mm. kellari

4 2 3 Viiksisiippaa tavataan pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalle saakka ja Isoviiksisiippa hieman pohjoisemmaksi. Molemmat lajit ovat sidoksissa metsäisiin elinympäristöihin, isoviiksisiippa hieman karumpiin ja havupuuvaltaisimpiin, kuin viiksisiippa. Saalistusalueiksi käyvät pienet aukeat ja pihapiirit, kuten pohjanlepakollekin. Siippoja esiintyy myös suoalueilla, mikäli päivälepopaikkoja on riittävän lähellä kosteikkoja. Yhdyskunnat löytyvät usein rakennuksista, mutta myös kolopuista ja lepakonpöntöistä. aukot, nuoret taimikot ja pensaikot sekä laajat peltoalueet jätettiin pääosin kartoituksen ulkopuolelle, koska niiden merkitys on lepakoiden kannalta vähäisempi. Aktiiviseurannan havainnot täydentävät passiiviseurannan tuloksia. Lepakkokartoituksen maastotöihin osallistuivat kartoittajat Mika Sievänen ja Marko Knuuttila sekä luontokartoittaja (EAT), ympäristösuunnittelija (AMK) Petri Hertteli Rambollista. Raportoinnista vastaa Petri Hertteli. 1.3 Lepakoiden suojelu Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 ). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain 38 :n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kansainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen. Lepakoiden suurin uhkatekijä on sopivien elinympäristöjen vähentyminen. Maatalousympäristöjen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ravintoa; tiiviimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU). Näistä ripsisiippa on myös määrätty luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. Kuva 1. Lepakkokartoituksen tarpeen ja tarkkuuden arviointiin käytettävä taulukko (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry, 2011) 1.4 Lepakot ja tuulivoima Tuulivoimalat aiheuttavat lepakoille haittaa pääasiassa törmäyskuolleisuuden kautta. Suoran törmäämisen lisäksi roottoreiden pyörimisen aiheuttama äkillinen ilmanpaineen muutos voi aiheuttaa lepakoille sisäisiä vaurioita (ns. barotrauma). Tuulivoimaloista on havaittu olevan haittaa erityisesti muuttaville lepakoille. Muuttavat lepakot lentävät tavanomaista korkeammalla ja käyttävät kaikuluotausta harvemmin kuin saalistaessaan, mikä lisää niiden riskiä törmätä voimaloihin. Paikalliset, saalistavat lepakot lentävät pääasiassa voimalan roottoreita alempana, jolloin törmäysriski on pienempi; kuitenkin myös saalistavien lepakoiden on Keski-Euroopassa havaittu törmäävän voimaloihin. Lepakoille aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää sijoittamalla tuulivoimalat sivuun lepakoiden käyttämiltä muuttoreiteiltä sekä tärkeimmiltä lisääntymis- ja ruokailupaikoilta. Lisäksi on mahdollista pysäyttää tuulivoimaloita pimeän ajaksi lepakoiden tärkeimpään muuttoaikaan. 2. MENETELMÄT Lepakkoselvityksen laajuutta tutkimusalueella ohjaavat lepakoiden esiintymisen todennäköisyys sekä niihin kohdistuvien vaikutusten suuruus. Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeen (2011) mukaan, mitä suurempi on lepakoiden esiintymisen todennäköisyys ja vaikutukset tutkimusalueella, sitä tarkempia ja laajempia selvityksiä tulee tutkimusalueelle kohdentaa (ks. kuva 1). Lepakkolajien esiintymisen todennäköisyyden arvioinnin perusteella päädyttiin suorittamaan varsinainen kartoitus. Hankealue on laaja ja pohjanlepakon esiintyminen saattaa olla paikoitellen runsasta myös pohjoisemmassa Suomessa. Mahdollisuus siippalajienkin esiintymiselle on potentiaalinen. Lisäksi suunniteltava hanke luokitellaan sellaiseksi, että sillä saattaisi olla heikentäviä vaikutuksia tutkittavan lajiryhmän kannalta sijoittuessaan epäedullisesti. Lepakkoselvityksen maastotutkimukset kohdennettiin lepakoiden potentiaalisille esiintymisalueille kaikilla osa-alueilla (kuva 2) ja toisaalta sellaisten alueiden tuntumaan, joille suunnitellaan rakentamista. Selvitykset laadittiin siten, että voidaan todeta mitä lajeja alueella esiintyy ja mitkä alueet ovat lajien kannalta keskeisiä. Maastotyöt suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelujen sekä luontoselvityksen maastokäyntien perusteella. Kartoituskohteet suunniteltiin kattamaan potentiaaliset lepakoille tärkeät alueet: vesistöt, rehevät metsät. Epäedulliset kohteet, kuten hakkuu- Kuva 2. Hankealueen osa-aluejako

5 4 5 Lepakoiden esiintymistä selvitysalueella kartoitettiin passiivisilla menetelmillä reilun kolmen kuukauden ajan välisenä aikana reilut 1160 tuntia (taulukko 1 ja kuva 3), jota edelsi kartoitusalueeseen tutustumista Lisäksi muiden luontoselvityskäyntien yhteydessä arvioitiin potentiaalisia lepakoiden käyttämiä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä ruokailumaastoja suunniteltujen tuulivoimalaitosten ympäristössä. Hankealueelle oli vaihtuvin paikoin sijoitettuna yhtäaikaisesti 2-4 passiiviseurantadetektoria (Song Meter SM2BAT, Wildlife Acoustics), jotka äänittivät jatkuvatoimisesti lepakoiden ultraääniä laitteen muistikortille. Nämä ns. passiividetektorit kiinnitettiin puuhun noin 1 3 metrin korkeudelle. Passiividetektorilaitetta siirreltiin muutamien päivien tai viikon välein eri puolille hankealuetta mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan saamiseksi, painottaen samalla lepakoiden kannalta oleellisia elinympäristöjä. Samalla laitteen muistikortti ja paristot vaihdettiin uusiin. Passiiviseurantalaite oli kartoitusjakson aikana 24 eri paikassa selvitysalueella ja sen läheisyydessä (ks. kuva 4) Passiivilaitteilla pyrittiin paikallistamaan lepakoiden aktiivisesti käyttämiä elinympäristöjä, selvittämään mitä lepakkolajistoa hankealueella esiintyy sekä mitä alueita lepakot käyttävät eri ajankohtina vuodesta. määrän lisäksi esimerkiksi siten, että jokaisen viiden minuutin havaintojakson aikana kertyneet lepakkohavainnot merkitään yhdeksi havainnoksi. Tässä selvityksessä havaintojen jakaantumista seurantakohteittain verrataan suhteessa havainnointiaikaan ja tarkastellaan absoluuttisia havaintomääriä, koska havaintoja kertyi niukasti. Lisäksi tutkitulta hankealueelta havainnot esitetään myös paikkakohtaisesti karttaesityksenä. Kuva 3. Passiividetektorien havainnointiajat. Taulukko 1. Passiividetektorien havaintojen jakaantuminen suhteessa havainnointiaikaan. Keskimääräinen Siippa pohjanlepakko havaintotunteja tarkkailupäiviä tutkimusajankohta , , , , , , , , , , ,4 14 Kaikki yhteensä ,2 160 Hankealueen ei arvioitu sijoittuvan lepakoiden muuton kannalta tärkeälle alueelle, mutta seurannalla kartoitettiin samalla myös mahdollisia lepakoiden käyttämiä muuttoreittejä, sillä seurantaa suoritettiin myös elokuun lopulla ja syyskuussa (taulukko 1 ja kuva 3.). Muistikorteille tallentuneet äänet analysoitiin jälkikäteen tätä tarkoitusta varten soveltuvilla ohjelmistoilla (Batsound ja Analook). Passiiviseuranta-aineistosta lepakkohavainnot voidaan jaotella absoluuttisen havainto- Kuva 4. Passiividetektorien sijoittuminen osa-alueittain. Passiivimenetelmän lisäksi lepakkoja kartoitettiin ns. aktiivimenetelmällä kiertolaskentana käyttäen avuksi ultraääni-ilmaisinta (Pettersson D240X), jolla voidaan havaita lepakoiden päästämät kaikuluotausäänet ja tallentaa tarvittaessa maastossa tunnistamattomat äänet jälkikäteen tapahtuvaa analyysiä (esim. Batsound) varten. Menetelmäksi valikoitui kiertolaskenta pääosin metsäteitä pitkin. Selvitysalueella olevat metsäautotiet ja muut tiet kuljettiin läpi hitaasti (5 20 km/h) autolla ajaen, mikäli tie oli ajokelpoinen, välillä pysähdellen detektorin mikrofonin ollessa koko ajan auton ulkopuolella ääniä havainnoimassa. Koska inventointireitti mukailee kartan tiestöä ja jonkin verran polkuja, reitit ovat toistettavissa myös mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa. Valmiiden reittien (teiden) käyttö helpottaa suunnistamista yöaikaan sekä vähentää oleellisesti korkean kasvillisuuden seassa kävelemisestä aiheutuvaa häiritsevää taustamelua. Aktiivisia kiertolaskentoja tehtiin ja välisinä öinä yhteensä noin 12 tuntia (kuva 6). Kiertolaskennat ajoitettiin otollisiin sääolosuhteisiin (tyven ja lämmin yö). Kiertolaskentakerroilla maastotyöt aloitettiin auringon laskiessa ja päätettiin aamun sarastaessa. Tuulivoimaloiden rakentamisalueiden soveltuvuutta lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi (luontotyypit, kolopuut) arvioitiin tarkemmin muiden valoisaan aikaan tehtyjen luontoselvityskäyntien yhteydessä

6 6 7 Passiivilaitteisiin kertyi vaihtelevasti havaintoja. Eniten havaintoja kertyi laitteisiin kohteilla 510 (10 pohjanlepakkohavaintoa, 5 siippahavaintoa), 726 (9 pohjanlepakkohavaintoa), 773 (4 siippahavaintoa, 2 pojanlepakkohavaintoa), 530 (4 pohjanlepakkohavaintoa), 515 (1 siippahavainto, 1 pohjanlepakkohavainto) ja 525 (1 siippahavainto). Muilla tutkimuspaikoilla ei kertynyt havaintoja lainkaan (kuva 6). Kuva 5. Yhden hankealueen pohjanlepakon äänen muoto Batsoud ohjelmalla analysoituna. 3. LAJISTO JA HAVAINTOMÄÄRÄT SELVITYSALUEELLA Lepakkokartoituksessa havaittiin kahta eri lepakkolajia, pohjanlepakkoa ja siippalaji. Aktiivisissa kartoituksissa tehtiin vain neljä pohjanlepakkohavaintoa, ei muita lepakkohavaintoja. Aktiivisten kiertolaskentojen lepakkohavainnot jakautuivat selvästi eteläpainotteisesti, kun taas passiivisen kartoituksen havainnot tulivat pohjoispainotteisesti. Siten kartoitukset tukevat toisiaan. Kaikki aktiivisen kartoituksen lepakkohavainnot tehtiin heinäkuussa. Pohjanlepakot tavattiin tyypillisimmillään saalistelevana metsätien yläpuolella. Kaikki aktiivikartoituksessa havaitut lepakkohavainnot koskivat erillisiä yksittäisiä yksilöitä. Kuva 6. Passiivilaitteiden havaintojen (PL = pohjanlepakko, SP= siippalaji) jakaantuminen havaintopaikoittain. Taulukko 2. Passiivisen havainnointilaitteiden keskeisiä tietoja, kuten laitteen sijainti, paikan tarkenne ja havaintopaikan tarkempi kuvaus. Kuva 6. Aktiivikierrosten reitit (heinäkuu vihreä ja syyskyy sininen) sekä havainnot (magenta). Passiivilaitteet rekisteröivät maastokauden aikana kaikkiaan 31 lepakkohavaintoa, joka on hyvin vähän. Eniten havaintoja kertyi passiivilaitteisiin pohjanlepakoista, 24 havaintoa. Siippalajeista kertyi 7 havaintoa. Siippalajit (viiksisiippa, isoviiksisiippa, vesisiippa ja ripsisiippa) ovat hankalia erottaa lajilleen passiiviseuranta-aineistosta, siksi tästä ryhmästä kutsutaan tässä nimeä siippalaji. KOHDE X Y KOHDEKUVAUS Sekametsässä ajourien risteyksessä Hautakankaan säästömetsässä vanhoja isoja puita Vanhan sekametsän reunalla Ison Hongistonjärven rannassa Avoimen suon ja mäntykankaan reunassa Sekametsässä harvennetun mäntymetsän vieressä Turvetuotantoalueen reunassa, jossa vesilammikoita ja isohko heinäinen alue Ajourien risteyksessä nuorta sekametsää Vanhalla soranottoalueella, joka korkealla harjulla Lehtipuuvaltainen rämemetsä Vanhan hiekanotto alueen reunalla, jossa vettä ja vesikasvillisuutta Vanhassa metsässä, havupuuston ohella lehtipuita ja paljon lahopuita Avoimen suon ja rämemännikön reunassa Rikkonaisessa maastossa, vanhoja kolohaapoja Varttunut turvekangas. Ojan varressa Loukkuunnevan laidalla Tien vieressä. Kuivahko kangas Kuikkalamminnevan laidassa Aukon laidalla. Jättöpuustoryhmiä rämeen reunalla Maa-ainestenottoalueen viereinen varttunut metsä Sepänneva. Kankaan ja rämeen laide Nevan laidalla Aukon laidalla. Jättöpuustoryhmiä rämeen reunalla Pellon reunassa

7 LEPAKOILLE TÄRKEÄT ALUEET SELVITYSALUEILLA Lepakoille tärkeiden alueiden määrittämisessä ja rajaamisessa käytettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen laatimaa luokittelua (SLY 2011): Luokka I: Luokka II: Luokka III: Lisääntymis- ja levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS) Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. Taulukosta 2 selviää havainnointipaikoilta kerätyt tiedot ja taulukosta 1 ja kuvasta 3 havaintojen ajoittuminen. Selvitysalueen lepakoille tärkeät alueet on rajattu kuvaan 6 ja niiden kuvaukset on esitetty alla. Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikat Luonnonsuojelulain 49 :n mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei kartoituksessa havaittu. Esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisalueet ovat pääasiassa lepakoille soveltumattomia nuoria ja tiheitä taimikkovaiheen metsiä tai tavanomaisia kasvatusmetsiä. Osalla tuulivoimaloiden sijoituspaikoista esiintyy kuitenkin myös varttuneempia metsiä, mutta harvennettuina niistäkin puuttuu metsikön erirakenteisuus ja lepakoille tärkeitä kolopuita on vähän. Muutamilta visuaalisen tarkastelun perusteella lepakoiden kannalta laadukkaimmilta metsäalueilta havainnot jäivät puuttumaan. Liito-oravametsiköt (kohde 721) soveltuvat yleensä siipoille hyvin, vaikka tällä kertaa havainnot siippalajeista jäivät puuttumaan. On kuitenkin todennäköistä, että jossain selvitysalueella on lepakoiden levähdysalueita kolopuissa, mutta tästä ei selvityksen puitteissa saatu varmistusta. Luokka II: Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit Luokkaan II kuuluviksi tärkeiksi ruokailualueiksi rajattiin selvitysalueen kosteikoita, joiden varsilta havaintoja tehtiin. Tärkeän ruokailualueen määrittämiseen käytettiin myös valoisan ajan maastokäynnin arviota, sillä varsinaisen lepakkokartoituksen havainnot eivät olleet runsaita. Em. syystä luokkaan II kuuluviksi arvioidut kohteet ovat tulkinnanvaraisia, ja ne voitaisiin mahdollisesti luokitella myös III luokkaan. Merkittävä osa havainnoista tehtiin kuitenkin kosteikkojen läheisyydestä. Passiiviseurannan kohteiden 510 ja 773 havainnot edustavat avosuon, rämeen sekä kankaiden rajapintaa, jossa lepakkohavainnot liittyvät mahdollisesti reunavyöhykettä pitkin saalistaneisiin ja liikkuneisiin yksilöihin. Yksittäiset havainnot eivät viittaa syysparveiluun kosteikolla. Loukkuunnevalla reunavyöhykkeineen lienee kuitenkin lepakoiden kannalta merkitystä sekä ruokailualueena, että kulkuyhteytenä. Luokka III: Muut lepakoiden käyttämät alueet Selvää selittävää tekijää aktiivihavaintojen sijoittumiseen ei saatu selville, sillä samankaltaisia elinympäristöjä esiintyy muuallakin hankealueella. Havainnot ovat kuitenkin erillisiä ja liittyvät tiestön vaikutukseen saalistusalueena tai siirtymäreittinä. Passiiviseurantalaitteisiin tallentuneiden aineistojen sekä varovaisuusperiaatteen mukaan myös selvitysalueen metsäteistä lepakoille mieluisimmat on rajattu lepakoiden osalta luokkaan III, sillä ne ovat todennäköisesti vähintäänkin pohjanlepakkojen kannalta soveltuvia saalistusalueita. Muut havainnot liittyvät tallentuneiden havaintojen ja elinympäristötarkastelun perusteella kohteelta ohilentäneisiin yksilöihin. Kuva 6. Lepakkokartoituksen perusteella lepakoiden kannalta tärkeät alueet (Eurobats II = vihreä) ja muut mahdollisuuksien mukaan huomioitavat lepakoiden käyttämät kohteet (Eurobats III = oranssi). 4.1 Lepakoiden muuttoreitit Euroopassa lepakoita ja lepakoiden muuttoa on tutkittu pitkään. Suomessa lepakoiden muuttotutkimuksella ei ole pitkiä perinteitä. Viimeaikaisissa tuulivoimahankkeissa laadittujen lepakkoselvitysten myötä tietämys lepakoiden muuttokäyttäytymisestä, muuttavista lajeista ja muuttoreittien painopisteistä on selvästi parantunut. Myös erillishankkeet kuten Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen LEMU-hanke (lepakoiden muuton tutkimus) sekä Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa (LTSS) ovat keränneet runsaasti tuoretta tietoa lepakoiden muutosta ja muuttoaktiivisuudesta. Selvitysaluetta lähimmät muuttavien lepakoiden selvittämiseen kohdistuvat tutkimukset on tehty esim. Maalahden Bergössä ja Sidlandetissa sekä Kristiinankaupungin Metsälässä. Tutkimusalueet sijoittuvat selvitysaluetta huomattavasti etelämmäksi ja rannikolle. Eri tutkimusten mukaan erityisesti rannikon läheisyydessä on havaittu pitkän matkan muuttajilla (esim. pikkulepakko) selkeää muuttoaktiivisuutta. Myös kauempana sisämaan puolella muuttaa todennäköisesti jonkin verran lepakoita, mutta selkeistä muuttokeskittymistä tai vilkkaista muuttoreiteistä ei ole vielä kertynyt tarkempaa tutkimusaineistoa

8 10 11 Koska selvitysalueelle on olemassa tuulivoimalaitosten sijoitussuunnitelma, on tämän selvityksen perusteella mahdollista tehdä arvio hankkeen vaikutuksista lepakoiden kannalta. Lepakoiden lukumäärä on suunnittelualueella vähäinen ja selvitysalueelta tavattiin kahta lepakkolajia. Alueella havaitut lajit kuuluvat Suomessa yleisiin ja elinvoimaisiksi luokiteltuihin lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, tai tärkeitä ruokailualueita ei selvityksessä havaittu. Lepakot käyttävät metsäautotiestöä siirtymiseen, mutta havaintomäärät tieosuuksilla ovat vähäisiä. Kosteikot ja reunavyöhykkeet erottuvat tuloksissa jonkin verran, mutta suunnitellut voimaloiden rakentamisalueet eivät uuden sijoitussuunnitelman myötä sijoitu lepakoiden kannalta merkityksellisille yhteyksille. Selvityksen perusteella huomioitu Loukkuunnevan reunavyöhyke saattaa kuitenkin olla merkityksellinen siirtymäreitti. Suunnittelualue sijaitsee sisämaassa, kun taas lepakoiden muutto seuraa selkeitä maastonmuotoja, etenkin rannikkoa myöten. Suunnittelualue sijoittuu myös lepakoiden levinneisyyden kannalta pohjoiseen. Suomessa lepakoiden esiintyminen keskittyy Etelä-Suomeen ja lajimäärä on suurimmillaan Lounais- Suomessa. Sekä lepakoiden yksilömäärät että lajimäärä vähenevät voimakkaasti pohjoiseen päin mentäessä. Epävarmuustekijöiden osuus on vähäinen, koska tunnistamattomia lepakkolajeja ei esiintynyt aineistossa, eikä maastoselvityksissä. Lisääntymispaikoista ei tehty havaintoja, mutta niitä ei todennäköisesti esiinny rakentamiseen tarkoitetuilla alueilla. Potentiaalisia talvehtimispaikkoja ei havaittu. Pohjanlepakkoja havaitaan metrin etäisyydeltä, siippalajit noin metristä ja korvayökkö vain parin metrin etäisyydeltä, josta seuraa että siippojen ja etenkin pohjanlepakon havaitseminen on huomattavasti todennäköisempää, kuin korvayökön. Kuva 7. Selvitysalueen pinnanmuodot ja suunnitellut voimalaitospaikat. Lepakkolajien vähäisyys, muuton todennäköinen puuttuminen, uhanalaisten lajien puuttuminen, ruokailualueiden (kosteikkojen) huomioiminen sijoitussuunnittelussa sekä kolopuuston (selvästi havaittavat potentiaaliset levähdyspaikat) vähäisyys huomioon ottaen vaikutukset lepakoiden kannalta arvioidaan jäävän vähäisiksi. Hankealueella ei myöskään sijaitse vanhoja rakennuksia. Selvitysalueelta ei havaittu lepakoiden muuttokäyttäytymistä. Mm. pikkulepakkohavaintoja ei tehty, eikä lepakoiden parveutumisalueita havaittu. Lepakot käyttävät apuna muutolla suunnistaessa selkeitä maamerkkejä ja maastosta erottuvia linjoja kuten vesistöjä, korkeita mäenharjanteita, hakkuualueita, teitä jne. Länsi-Toholammin hankealueella ei selviä pitkiä, muuttoa ohjaavia johtokäytäviä esiinny (kuva 7). Lähin selkeä johtokäytävä on Lestijokilaakso. Merkittävimmät muuttoreitit niin lintujen kuin lepakoidenkin kannalta kulkevat todennäköisesti lähempänä rannikon tuntumassa selvitysalueen ulkopuolella. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tämän selvityksen kahdella soveltuvalla aktiivi-inventointikerralla, sekä laajahkolla passiivisella seurannalla saavutetaan melko luotettava kuva siitä, ettei hankealue ole lepakoiden kannalta erityisen tärkeä lepakkopotentiaalisten kohteiden vähyyden ja tehokkaan metsätaloustoiminnan vuoksi. Alueen intensiivinen metsänkäsittely ja yksipuoliset metsäkuviot selittänevät lepakkohavaintojen vähyyttä, mutta alueelta olisi kuitenkin voinut odottaa jonkin verran enemmän lepakkohavaintoja. Lepakkoselvityksessä käytettiin aktiivisia ja passiivisia tutkimusmenetelmiä ja lepakoiden kannalta potentiaalisia elinympäristöjä pyrittiin tarkastelemaan myös muiden luontoselvitysten yhteydessä valoisaan aikaan. Maastotöitä tehtiin reilun kolmen kuukauden aikana ja yhteensä havainnointia kertyi noin 1170 tuntia. Havainnointi keskittyi kesä-syyskuuhun. Selvitysalueen metsät ilmentävät pääsääntöisesti nuoria tai varttuvia talousmetsävaiheita, joilla ei useinkaan esiinny runsaasti kolopuustoa. Laajoilla selvitysalueilla kolopuita yleisesti ottaen kuitenkin varmuudella esiintyy. Tässäkin tapauksessa kartoitusalueen laajuuden vuoksi on mahdollista, jopa todennäköistä, että selvitysalueella esiintyy lepakoiden käyttämiä kolopuita. Kolopuita ei kuitenkaan esiintynyt passiiviseurantapisteiden lähettyvillä, eikä suunnitelluilla voimalaitospaikoilla, valoisaan aikaan tehtyjen inventointien perusteella. Lepakot voivat etsiä päiväpiilonsa kuitenkin monenlaisista paikoista kaarnanraoista erilaisiin rakennuksiin ja siten kaikkien soveltuvien levähdyspaikkojen inventointi on mahdoton tehtävä. 6. LÄHTEET Bathouse Oy 2011: Maalahden Sidlandetin tuulivoimapuiston lepakkoselvitys. Bathouse Oy 2012: Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuiston lepakkoselvitys. Haukkovaara, O Suomen lepakoiden määrittäminen lennosta ilman yliääni-ilmaisinta. Luonnontutkija Hein, C., Gruver, J., and Arnett, B Relating pre-cnstruction bat activity and postconstruction bat fatality to predict risk at wind energy facilites: asynthesis Ijäs, A. Hoikkala, J Tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin -kirjallisuuskatsaus. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 201. Turun yliopisto Brahea-keskus. Turku Lappalainen, M Lepakot Salaperäiset nahkasiivet. Tammi. Helsinki. 207 s. Rassi P., Hyvärinen E., Juslen A., & Mannerkoski I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö s. Suomen lepakkotieteellinen ydistys Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille: Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu: wwws.ymparisto.fi

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 30.10.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Natura-arvio hankkeen vaikutuksista Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo Natura 2000 alueeseen (FI 0900065) Lauri Erävuori YMP30133 27.6.2012 Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto NATURA-ARVIOINNIT 16UEC0146 27.10.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, täydennetty Natura-arviointi 17.10.2014 Rimpineva-Matilanneva, täydennetty Natura-arviointi

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy LOPPURAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy, Puhuri Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, wpdd Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO Innopowerr Oy, Metsähallitus KALAJOKI RAAHE TUULIVOIMAPUISTOT muuttolinnustoon

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot