LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS"

Transkriptio

1 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

2 Päivämäärä LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Petri Hertteli Marja Heikkinen YVA lepakkoselvitys LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Viite Kansikuva Passiividetektori (721) potentiaalisessa siippametsässä Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA T F

3 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1.1 Suomen lepakot Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on havaittu lisääntyvän maassamme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), jota tavataan Lappia myöten. Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinusi), isoviiksisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritius). Muut Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvinaisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta tarkkaan. 1. JOHDANTO Suomen lepakot Tutkimusalueella potentiaalisten lajien etologiaa Lepakoiden suojelu Lepakot ja tuulivoima 2 2. MENETELMÄT 2 3. LAJISTO JA HAVAINTOMÄÄRÄT SELVITYSALUEELLA 6 4. LEPAKOILLE TÄRKEÄT ALUEET SELVITYSALUEILLA Lepakoiden muuttoreitit 9 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT LÄHTEET 11 Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät päivän suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolopuiden määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt. Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät mm. kallioluolat, louhikot ja rakennukset. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen, ja siitä tiedetään toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arveltu, että lepakoiden muuttoreitit seuraavat rannikkoa tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita pitkin niiden on helppo suunnistaa. 1.2 Tutkimusalueella potentiaalisten lajien etologiaa Lepakoiden elintavat vaihtelevat eri vuodenaikoina, samalla vaihtelevat niiden esiintymisalueet. Lepakoiden kannalta olennaisia asioita tutkimusalueella ovat niiden ekologian kannalta keskeiset seikat, kuten ruokailupaikkojen ja lepopaikkojen säilyminen ja kulkuyhteydet em. kohteiden välillä. Elinympäristöjen rikkonaisuus, kulttuurivaikutteisuus ja vesistöjen läheisyys nostaa alueen merkitystä lepakoiden kannalta. Kolopuut tarjoavat levähdys- ja piilopaikkoja monille lepakkolajeille. Hämäräaktiivisina lajeina lepakot jättävät päivälepopaikkansa auringon laskeuduttua ja palaavat sinne ennen auringon nousua. Pohjanlepakko on kuitenkin sopeutunut elämään myös pohjolan yöttömässä yössä ja saatetaan nähdä joskus saalistamassa myös päivisin keväällä. Tuulisella säällä ja sateella lepakot eivät yleensä saalista, mutta pohjanlepakko tekee usein siinäkin suhteessa poikkeuksen, eikä hätkähdä pientä tihkusadetta tai tuulta. Lepakoiden saalistusalueet saattavat sijaita aivan päivälepopaikan vieressä, kuten korvayököllä tai pohjanlepakolla, tai jopa useiden kilometrien etäisyydellä, kuten vesisiipoilla ja joskus muillakin siipoilla. Vaihtelua esiintyy kuitenkin, ja etäisyydet saattavat olla myös vain joitain satoja metrejä. Ruuan määrä ja sijainti kuitenkin ohjaavat saalistuskäyttäytymistä, joten hyönteisten kannalta otolliset alueet ovat todennäköisesti myös lepakkojen suosiossa. Pohjanlepakko on kestävä lentäjä, joka suosii avarampia maisemia, kuin sukulaisensa Suomessa. Useimmiten saalistusalue on pieni aukio, kuten pihapiiri, tieura, metsäaukio, puisto- tai pysäköintialue ja loppukesällä ja syksyllä valaistuilla alueilla, kuten teillä. Keski-Pohjanmaalla pohjanlepakkoa on tavattu usein reunavyöhykkeistä mm. soiden reunoilta. Pohjanlepakkojen paikkauskollisuutta on tutkittu rengastuksin. Samoja lepakkoja on tavattu samasta talvehtimispaikasta useiden vuosien ajan. Pohjanlepakko onkin paikallinen laji. Pohjanlepakko on pohjoisimpana ja pohjoiseen kestävimpänä lepakkona myös laaja-alaisempi talvehtimisympäristöjensä suhteen, kuin sukulaislajinsa. Päiväpiiloina laji on mieltynyt erityisesti rakennuksiin. Yhdyskunnat löytyvät usein rakennuksista, mutta myös kolopuista. Talvea se viettää usein yksin tai muutaman lajitoverin seurassa. Talvehtimispaikkana käy mm. kellari

4 2 3 Viiksisiippaa tavataan pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalle saakka ja Isoviiksisiippa hieman pohjoisemmaksi. Molemmat lajit ovat sidoksissa metsäisiin elinympäristöihin, isoviiksisiippa hieman karumpiin ja havupuuvaltaisimpiin, kuin viiksisiippa. Saalistusalueiksi käyvät pienet aukeat ja pihapiirit, kuten pohjanlepakollekin. Siippoja esiintyy myös suoalueilla, mikäli päivälepopaikkoja on riittävän lähellä kosteikkoja. Yhdyskunnat löytyvät usein rakennuksista, mutta myös kolopuista ja lepakonpöntöistä. aukot, nuoret taimikot ja pensaikot sekä laajat peltoalueet jätettiin pääosin kartoituksen ulkopuolelle, koska niiden merkitys on lepakoiden kannalta vähäisempi. Aktiiviseurannan havainnot täydentävät passiiviseurannan tuloksia. Lepakkokartoituksen maastotöihin osallistuivat kartoittajat Mika Sievänen ja Marko Knuuttila sekä luontokartoittaja (EAT), ympäristösuunnittelija (AMK) Petri Hertteli Rambollista. Raportoinnista vastaa Petri Hertteli. 1.3 Lepakoiden suojelu Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 ). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain 38 :n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kansainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen. Lepakoiden suurin uhkatekijä on sopivien elinympäristöjen vähentyminen. Maatalousympäristöjen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ravintoa; tiiviimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU). Näistä ripsisiippa on myös määrätty luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. Kuva 1. Lepakkokartoituksen tarpeen ja tarkkuuden arviointiin käytettävä taulukko (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry, 2011) 1.4 Lepakot ja tuulivoima Tuulivoimalat aiheuttavat lepakoille haittaa pääasiassa törmäyskuolleisuuden kautta. Suoran törmäämisen lisäksi roottoreiden pyörimisen aiheuttama äkillinen ilmanpaineen muutos voi aiheuttaa lepakoille sisäisiä vaurioita (ns. barotrauma). Tuulivoimaloista on havaittu olevan haittaa erityisesti muuttaville lepakoille. Muuttavat lepakot lentävät tavanomaista korkeammalla ja käyttävät kaikuluotausta harvemmin kuin saalistaessaan, mikä lisää niiden riskiä törmätä voimaloihin. Paikalliset, saalistavat lepakot lentävät pääasiassa voimalan roottoreita alempana, jolloin törmäysriski on pienempi; kuitenkin myös saalistavien lepakoiden on Keski-Euroopassa havaittu törmäävän voimaloihin. Lepakoille aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää sijoittamalla tuulivoimalat sivuun lepakoiden käyttämiltä muuttoreiteiltä sekä tärkeimmiltä lisääntymis- ja ruokailupaikoilta. Lisäksi on mahdollista pysäyttää tuulivoimaloita pimeän ajaksi lepakoiden tärkeimpään muuttoaikaan. 2. MENETELMÄT Lepakkoselvityksen laajuutta tutkimusalueella ohjaavat lepakoiden esiintymisen todennäköisyys sekä niihin kohdistuvien vaikutusten suuruus. Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeen (2011) mukaan, mitä suurempi on lepakoiden esiintymisen todennäköisyys ja vaikutukset tutkimusalueella, sitä tarkempia ja laajempia selvityksiä tulee tutkimusalueelle kohdentaa (ks. kuva 1). Lepakkolajien esiintymisen todennäköisyyden arvioinnin perusteella päädyttiin suorittamaan varsinainen kartoitus. Hankealue on laaja ja pohjanlepakon esiintyminen saattaa olla paikoitellen runsasta myös pohjoisemmassa Suomessa. Mahdollisuus siippalajienkin esiintymiselle on potentiaalinen. Lisäksi suunniteltava hanke luokitellaan sellaiseksi, että sillä saattaisi olla heikentäviä vaikutuksia tutkittavan lajiryhmän kannalta sijoittuessaan epäedullisesti. Lepakkoselvityksen maastotutkimukset kohdennettiin lepakoiden potentiaalisille esiintymisalueille kaikilla osa-alueilla (kuva 2) ja toisaalta sellaisten alueiden tuntumaan, joille suunnitellaan rakentamista. Selvitykset laadittiin siten, että voidaan todeta mitä lajeja alueella esiintyy ja mitkä alueet ovat lajien kannalta keskeisiä. Maastotyöt suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelujen sekä luontoselvityksen maastokäyntien perusteella. Kartoituskohteet suunniteltiin kattamaan potentiaaliset lepakoille tärkeät alueet: vesistöt, rehevät metsät. Epäedulliset kohteet, kuten hakkuu- Kuva 2. Hankealueen osa-aluejako

5 4 5 Lepakoiden esiintymistä selvitysalueella kartoitettiin passiivisilla menetelmillä reilun kolmen kuukauden ajan välisenä aikana reilut 1160 tuntia (taulukko 1 ja kuva 3), jota edelsi kartoitusalueeseen tutustumista Lisäksi muiden luontoselvityskäyntien yhteydessä arvioitiin potentiaalisia lepakoiden käyttämiä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä ruokailumaastoja suunniteltujen tuulivoimalaitosten ympäristössä. Hankealueelle oli vaihtuvin paikoin sijoitettuna yhtäaikaisesti 2-4 passiiviseurantadetektoria (Song Meter SM2BAT, Wildlife Acoustics), jotka äänittivät jatkuvatoimisesti lepakoiden ultraääniä laitteen muistikortille. Nämä ns. passiividetektorit kiinnitettiin puuhun noin 1 3 metrin korkeudelle. Passiividetektorilaitetta siirreltiin muutamien päivien tai viikon välein eri puolille hankealuetta mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan saamiseksi, painottaen samalla lepakoiden kannalta oleellisia elinympäristöjä. Samalla laitteen muistikortti ja paristot vaihdettiin uusiin. Passiiviseurantalaite oli kartoitusjakson aikana 24 eri paikassa selvitysalueella ja sen läheisyydessä (ks. kuva 4) Passiivilaitteilla pyrittiin paikallistamaan lepakoiden aktiivisesti käyttämiä elinympäristöjä, selvittämään mitä lepakkolajistoa hankealueella esiintyy sekä mitä alueita lepakot käyttävät eri ajankohtina vuodesta. määrän lisäksi esimerkiksi siten, että jokaisen viiden minuutin havaintojakson aikana kertyneet lepakkohavainnot merkitään yhdeksi havainnoksi. Tässä selvityksessä havaintojen jakaantumista seurantakohteittain verrataan suhteessa havainnointiaikaan ja tarkastellaan absoluuttisia havaintomääriä, koska havaintoja kertyi niukasti. Lisäksi tutkitulta hankealueelta havainnot esitetään myös paikkakohtaisesti karttaesityksenä. Kuva 3. Passiividetektorien havainnointiajat. Taulukko 1. Passiividetektorien havaintojen jakaantuminen suhteessa havainnointiaikaan. Keskimääräinen Siippa pohjanlepakko havaintotunteja tarkkailupäiviä tutkimusajankohta , , , , , , , , , , ,4 14 Kaikki yhteensä ,2 160 Hankealueen ei arvioitu sijoittuvan lepakoiden muuton kannalta tärkeälle alueelle, mutta seurannalla kartoitettiin samalla myös mahdollisia lepakoiden käyttämiä muuttoreittejä, sillä seurantaa suoritettiin myös elokuun lopulla ja syyskuussa (taulukko 1 ja kuva 3.). Muistikorteille tallentuneet äänet analysoitiin jälkikäteen tätä tarkoitusta varten soveltuvilla ohjelmistoilla (Batsound ja Analook). Passiiviseuranta-aineistosta lepakkohavainnot voidaan jaotella absoluuttisen havainto- Kuva 4. Passiividetektorien sijoittuminen osa-alueittain. Passiivimenetelmän lisäksi lepakkoja kartoitettiin ns. aktiivimenetelmällä kiertolaskentana käyttäen avuksi ultraääni-ilmaisinta (Pettersson D240X), jolla voidaan havaita lepakoiden päästämät kaikuluotausäänet ja tallentaa tarvittaessa maastossa tunnistamattomat äänet jälkikäteen tapahtuvaa analyysiä (esim. Batsound) varten. Menetelmäksi valikoitui kiertolaskenta pääosin metsäteitä pitkin. Selvitysalueella olevat metsäautotiet ja muut tiet kuljettiin läpi hitaasti (5 20 km/h) autolla ajaen, mikäli tie oli ajokelpoinen, välillä pysähdellen detektorin mikrofonin ollessa koko ajan auton ulkopuolella ääniä havainnoimassa. Koska inventointireitti mukailee kartan tiestöä ja jonkin verran polkuja, reitit ovat toistettavissa myös mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa. Valmiiden reittien (teiden) käyttö helpottaa suunnistamista yöaikaan sekä vähentää oleellisesti korkean kasvillisuuden seassa kävelemisestä aiheutuvaa häiritsevää taustamelua. Aktiivisia kiertolaskentoja tehtiin ja välisinä öinä yhteensä noin 12 tuntia (kuva 6). Kiertolaskennat ajoitettiin otollisiin sääolosuhteisiin (tyven ja lämmin yö). Kiertolaskentakerroilla maastotyöt aloitettiin auringon laskiessa ja päätettiin aamun sarastaessa. Tuulivoimaloiden rakentamisalueiden soveltuvuutta lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi (luontotyypit, kolopuut) arvioitiin tarkemmin muiden valoisaan aikaan tehtyjen luontoselvityskäyntien yhteydessä

6 6 7 Passiivilaitteisiin kertyi vaihtelevasti havaintoja. Eniten havaintoja kertyi laitteisiin kohteilla 510 (10 pohjanlepakkohavaintoa, 5 siippahavaintoa), 726 (9 pohjanlepakkohavaintoa), 773 (4 siippahavaintoa, 2 pojanlepakkohavaintoa), 530 (4 pohjanlepakkohavaintoa), 515 (1 siippahavainto, 1 pohjanlepakkohavainto) ja 525 (1 siippahavainto). Muilla tutkimuspaikoilla ei kertynyt havaintoja lainkaan (kuva 6). Kuva 5. Yhden hankealueen pohjanlepakon äänen muoto Batsoud ohjelmalla analysoituna. 3. LAJISTO JA HAVAINTOMÄÄRÄT SELVITYSALUEELLA Lepakkokartoituksessa havaittiin kahta eri lepakkolajia, pohjanlepakkoa ja siippalaji. Aktiivisissa kartoituksissa tehtiin vain neljä pohjanlepakkohavaintoa, ei muita lepakkohavaintoja. Aktiivisten kiertolaskentojen lepakkohavainnot jakautuivat selvästi eteläpainotteisesti, kun taas passiivisen kartoituksen havainnot tulivat pohjoispainotteisesti. Siten kartoitukset tukevat toisiaan. Kaikki aktiivisen kartoituksen lepakkohavainnot tehtiin heinäkuussa. Pohjanlepakot tavattiin tyypillisimmillään saalistelevana metsätien yläpuolella. Kaikki aktiivikartoituksessa havaitut lepakkohavainnot koskivat erillisiä yksittäisiä yksilöitä. Kuva 6. Passiivilaitteiden havaintojen (PL = pohjanlepakko, SP= siippalaji) jakaantuminen havaintopaikoittain. Taulukko 2. Passiivisen havainnointilaitteiden keskeisiä tietoja, kuten laitteen sijainti, paikan tarkenne ja havaintopaikan tarkempi kuvaus. Kuva 6. Aktiivikierrosten reitit (heinäkuu vihreä ja syyskyy sininen) sekä havainnot (magenta). Passiivilaitteet rekisteröivät maastokauden aikana kaikkiaan 31 lepakkohavaintoa, joka on hyvin vähän. Eniten havaintoja kertyi passiivilaitteisiin pohjanlepakoista, 24 havaintoa. Siippalajeista kertyi 7 havaintoa. Siippalajit (viiksisiippa, isoviiksisiippa, vesisiippa ja ripsisiippa) ovat hankalia erottaa lajilleen passiiviseuranta-aineistosta, siksi tästä ryhmästä kutsutaan tässä nimeä siippalaji. KOHDE X Y KOHDEKUVAUS Sekametsässä ajourien risteyksessä Hautakankaan säästömetsässä vanhoja isoja puita Vanhan sekametsän reunalla Ison Hongistonjärven rannassa Avoimen suon ja mäntykankaan reunassa Sekametsässä harvennetun mäntymetsän vieressä Turvetuotantoalueen reunassa, jossa vesilammikoita ja isohko heinäinen alue Ajourien risteyksessä nuorta sekametsää Vanhalla soranottoalueella, joka korkealla harjulla Lehtipuuvaltainen rämemetsä Vanhan hiekanotto alueen reunalla, jossa vettä ja vesikasvillisuutta Vanhassa metsässä, havupuuston ohella lehtipuita ja paljon lahopuita Avoimen suon ja rämemännikön reunassa Rikkonaisessa maastossa, vanhoja kolohaapoja Varttunut turvekangas. Ojan varressa Loukkuunnevan laidalla Tien vieressä. Kuivahko kangas Kuikkalamminnevan laidassa Aukon laidalla. Jättöpuustoryhmiä rämeen reunalla Maa-ainestenottoalueen viereinen varttunut metsä Sepänneva. Kankaan ja rämeen laide Nevan laidalla Aukon laidalla. Jättöpuustoryhmiä rämeen reunalla Pellon reunassa

7 LEPAKOILLE TÄRKEÄT ALUEET SELVITYSALUEILLA Lepakoille tärkeiden alueiden määrittämisessä ja rajaamisessa käytettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen laatimaa luokittelua (SLY 2011): Luokka I: Luokka II: Luokka III: Lisääntymis- ja levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS) Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. Taulukosta 2 selviää havainnointipaikoilta kerätyt tiedot ja taulukosta 1 ja kuvasta 3 havaintojen ajoittuminen. Selvitysalueen lepakoille tärkeät alueet on rajattu kuvaan 6 ja niiden kuvaukset on esitetty alla. Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikat Luonnonsuojelulain 49 :n mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei kartoituksessa havaittu. Esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentamisalueet ovat pääasiassa lepakoille soveltumattomia nuoria ja tiheitä taimikkovaiheen metsiä tai tavanomaisia kasvatusmetsiä. Osalla tuulivoimaloiden sijoituspaikoista esiintyy kuitenkin myös varttuneempia metsiä, mutta harvennettuina niistäkin puuttuu metsikön erirakenteisuus ja lepakoille tärkeitä kolopuita on vähän. Muutamilta visuaalisen tarkastelun perusteella lepakoiden kannalta laadukkaimmilta metsäalueilta havainnot jäivät puuttumaan. Liito-oravametsiköt (kohde 721) soveltuvat yleensä siipoille hyvin, vaikka tällä kertaa havainnot siippalajeista jäivät puuttumaan. On kuitenkin todennäköistä, että jossain selvitysalueella on lepakoiden levähdysalueita kolopuissa, mutta tästä ei selvityksen puitteissa saatu varmistusta. Luokka II: Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit Luokkaan II kuuluviksi tärkeiksi ruokailualueiksi rajattiin selvitysalueen kosteikoita, joiden varsilta havaintoja tehtiin. Tärkeän ruokailualueen määrittämiseen käytettiin myös valoisan ajan maastokäynnin arviota, sillä varsinaisen lepakkokartoituksen havainnot eivät olleet runsaita. Em. syystä luokkaan II kuuluviksi arvioidut kohteet ovat tulkinnanvaraisia, ja ne voitaisiin mahdollisesti luokitella myös III luokkaan. Merkittävä osa havainnoista tehtiin kuitenkin kosteikkojen läheisyydestä. Passiiviseurannan kohteiden 510 ja 773 havainnot edustavat avosuon, rämeen sekä kankaiden rajapintaa, jossa lepakkohavainnot liittyvät mahdollisesti reunavyöhykettä pitkin saalistaneisiin ja liikkuneisiin yksilöihin. Yksittäiset havainnot eivät viittaa syysparveiluun kosteikolla. Loukkuunnevalla reunavyöhykkeineen lienee kuitenkin lepakoiden kannalta merkitystä sekä ruokailualueena, että kulkuyhteytenä. Luokka III: Muut lepakoiden käyttämät alueet Selvää selittävää tekijää aktiivihavaintojen sijoittumiseen ei saatu selville, sillä samankaltaisia elinympäristöjä esiintyy muuallakin hankealueella. Havainnot ovat kuitenkin erillisiä ja liittyvät tiestön vaikutukseen saalistusalueena tai siirtymäreittinä. Passiiviseurantalaitteisiin tallentuneiden aineistojen sekä varovaisuusperiaatteen mukaan myös selvitysalueen metsäteistä lepakoille mieluisimmat on rajattu lepakoiden osalta luokkaan III, sillä ne ovat todennäköisesti vähintäänkin pohjanlepakkojen kannalta soveltuvia saalistusalueita. Muut havainnot liittyvät tallentuneiden havaintojen ja elinympäristötarkastelun perusteella kohteelta ohilentäneisiin yksilöihin. Kuva 6. Lepakkokartoituksen perusteella lepakoiden kannalta tärkeät alueet (Eurobats II = vihreä) ja muut mahdollisuuksien mukaan huomioitavat lepakoiden käyttämät kohteet (Eurobats III = oranssi). 4.1 Lepakoiden muuttoreitit Euroopassa lepakoita ja lepakoiden muuttoa on tutkittu pitkään. Suomessa lepakoiden muuttotutkimuksella ei ole pitkiä perinteitä. Viimeaikaisissa tuulivoimahankkeissa laadittujen lepakkoselvitysten myötä tietämys lepakoiden muuttokäyttäytymisestä, muuttavista lajeista ja muuttoreittien painopisteistä on selvästi parantunut. Myös erillishankkeet kuten Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen LEMU-hanke (lepakoiden muuton tutkimus) sekä Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa (LTSS) ovat keränneet runsaasti tuoretta tietoa lepakoiden muutosta ja muuttoaktiivisuudesta. Selvitysaluetta lähimmät muuttavien lepakoiden selvittämiseen kohdistuvat tutkimukset on tehty esim. Maalahden Bergössä ja Sidlandetissa sekä Kristiinankaupungin Metsälässä. Tutkimusalueet sijoittuvat selvitysaluetta huomattavasti etelämmäksi ja rannikolle. Eri tutkimusten mukaan erityisesti rannikon läheisyydessä on havaittu pitkän matkan muuttajilla (esim. pikkulepakko) selkeää muuttoaktiivisuutta. Myös kauempana sisämaan puolella muuttaa todennäköisesti jonkin verran lepakoita, mutta selkeistä muuttokeskittymistä tai vilkkaista muuttoreiteistä ei ole vielä kertynyt tarkempaa tutkimusaineistoa

8 10 11 Koska selvitysalueelle on olemassa tuulivoimalaitosten sijoitussuunnitelma, on tämän selvityksen perusteella mahdollista tehdä arvio hankkeen vaikutuksista lepakoiden kannalta. Lepakoiden lukumäärä on suunnittelualueella vähäinen ja selvitysalueelta tavattiin kahta lepakkolajia. Alueella havaitut lajit kuuluvat Suomessa yleisiin ja elinvoimaisiksi luokiteltuihin lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, tai tärkeitä ruokailualueita ei selvityksessä havaittu. Lepakot käyttävät metsäautotiestöä siirtymiseen, mutta havaintomäärät tieosuuksilla ovat vähäisiä. Kosteikot ja reunavyöhykkeet erottuvat tuloksissa jonkin verran, mutta suunnitellut voimaloiden rakentamisalueet eivät uuden sijoitussuunnitelman myötä sijoitu lepakoiden kannalta merkityksellisille yhteyksille. Selvityksen perusteella huomioitu Loukkuunnevan reunavyöhyke saattaa kuitenkin olla merkityksellinen siirtymäreitti. Suunnittelualue sijaitsee sisämaassa, kun taas lepakoiden muutto seuraa selkeitä maastonmuotoja, etenkin rannikkoa myöten. Suunnittelualue sijoittuu myös lepakoiden levinneisyyden kannalta pohjoiseen. Suomessa lepakoiden esiintyminen keskittyy Etelä-Suomeen ja lajimäärä on suurimmillaan Lounais- Suomessa. Sekä lepakoiden yksilömäärät että lajimäärä vähenevät voimakkaasti pohjoiseen päin mentäessä. Epävarmuustekijöiden osuus on vähäinen, koska tunnistamattomia lepakkolajeja ei esiintynyt aineistossa, eikä maastoselvityksissä. Lisääntymispaikoista ei tehty havaintoja, mutta niitä ei todennäköisesti esiinny rakentamiseen tarkoitetuilla alueilla. Potentiaalisia talvehtimispaikkoja ei havaittu. Pohjanlepakkoja havaitaan metrin etäisyydeltä, siippalajit noin metristä ja korvayökkö vain parin metrin etäisyydeltä, josta seuraa että siippojen ja etenkin pohjanlepakon havaitseminen on huomattavasti todennäköisempää, kuin korvayökön. Kuva 7. Selvitysalueen pinnanmuodot ja suunnitellut voimalaitospaikat. Lepakkolajien vähäisyys, muuton todennäköinen puuttuminen, uhanalaisten lajien puuttuminen, ruokailualueiden (kosteikkojen) huomioiminen sijoitussuunnittelussa sekä kolopuuston (selvästi havaittavat potentiaaliset levähdyspaikat) vähäisyys huomioon ottaen vaikutukset lepakoiden kannalta arvioidaan jäävän vähäisiksi. Hankealueella ei myöskään sijaitse vanhoja rakennuksia. Selvitysalueelta ei havaittu lepakoiden muuttokäyttäytymistä. Mm. pikkulepakkohavaintoja ei tehty, eikä lepakoiden parveutumisalueita havaittu. Lepakot käyttävät apuna muutolla suunnistaessa selkeitä maamerkkejä ja maastosta erottuvia linjoja kuten vesistöjä, korkeita mäenharjanteita, hakkuualueita, teitä jne. Länsi-Toholammin hankealueella ei selviä pitkiä, muuttoa ohjaavia johtokäytäviä esiinny (kuva 7). Lähin selkeä johtokäytävä on Lestijokilaakso. Merkittävimmät muuttoreitit niin lintujen kuin lepakoidenkin kannalta kulkevat todennäköisesti lähempänä rannikon tuntumassa selvitysalueen ulkopuolella. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Tämän selvityksen kahdella soveltuvalla aktiivi-inventointikerralla, sekä laajahkolla passiivisella seurannalla saavutetaan melko luotettava kuva siitä, ettei hankealue ole lepakoiden kannalta erityisen tärkeä lepakkopotentiaalisten kohteiden vähyyden ja tehokkaan metsätaloustoiminnan vuoksi. Alueen intensiivinen metsänkäsittely ja yksipuoliset metsäkuviot selittänevät lepakkohavaintojen vähyyttä, mutta alueelta olisi kuitenkin voinut odottaa jonkin verran enemmän lepakkohavaintoja. Lepakkoselvityksessä käytettiin aktiivisia ja passiivisia tutkimusmenetelmiä ja lepakoiden kannalta potentiaalisia elinympäristöjä pyrittiin tarkastelemaan myös muiden luontoselvitysten yhteydessä valoisaan aikaan. Maastotöitä tehtiin reilun kolmen kuukauden aikana ja yhteensä havainnointia kertyi noin 1170 tuntia. Havainnointi keskittyi kesä-syyskuuhun. Selvitysalueen metsät ilmentävät pääsääntöisesti nuoria tai varttuvia talousmetsävaiheita, joilla ei useinkaan esiinny runsaasti kolopuustoa. Laajoilla selvitysalueilla kolopuita yleisesti ottaen kuitenkin varmuudella esiintyy. Tässäkin tapauksessa kartoitusalueen laajuuden vuoksi on mahdollista, jopa todennäköistä, että selvitysalueella esiintyy lepakoiden käyttämiä kolopuita. Kolopuita ei kuitenkaan esiintynyt passiiviseurantapisteiden lähettyvillä, eikä suunnitelluilla voimalaitospaikoilla, valoisaan aikaan tehtyjen inventointien perusteella. Lepakot voivat etsiä päiväpiilonsa kuitenkin monenlaisista paikoista kaarnanraoista erilaisiin rakennuksiin ja siten kaikkien soveltuvien levähdyspaikkojen inventointi on mahdoton tehtävä. 6. LÄHTEET Bathouse Oy 2011: Maalahden Sidlandetin tuulivoimapuiston lepakkoselvitys. Bathouse Oy 2012: Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuiston lepakkoselvitys. Haukkovaara, O Suomen lepakoiden määrittäminen lennosta ilman yliääni-ilmaisinta. Luonnontutkija Hein, C., Gruver, J., and Arnett, B Relating pre-cnstruction bat activity and postconstruction bat fatality to predict risk at wind energy facilites: asynthesis Ijäs, A. Hoikkala, J Tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin -kirjallisuuskatsaus. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 201. Turun yliopisto Brahea-keskus. Turku Lappalainen, M Lepakot Salaperäiset nahkasiivet. Tammi. Helsinki. 207 s. Rassi P., Hyvärinen E., Juslen A., & Mannerkoski I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö s. Suomen lepakkotieteellinen ydistys Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille: Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu: wwws.ymparisto.fi

Vastaanottaja WPD. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 18.8.2014. Viite 1510004690-003 KUURONKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS 2013

Vastaanottaja WPD. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 18.8.2014. Viite 1510004690-003 KUURONKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS 2013 Vastaanottaja WPD Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.8.2014 Viite 1510004690-003 KUURONKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS 2013 Päivämäärä 18.8.2014 Laatija Petri Hertteli Tarkastaja Petri

Lisätiedot

OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LEPAKKOSELVITYS

OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LEPAKKOSELVITYS OULAINEN - MAASELÄNKANGAS LEPAKKOSELVITYS 1-2 Vastaanottaja wpd Finland/Oulaisten kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 7.10.2013 kansikuva: SM2BAT passiividetektori. Tarkastus 7.10.2013

Lisätiedot

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 22.12.2011 Viite 82129132-04 TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 12 Vastaanottaja Ilmatar Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.9.2012 Viite 82142499-02 ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR

Lisätiedot

KUURONKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS 2013

KUURONKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS 2013 KUURONKALLION TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS 2013 Vastaanottaja WPD Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.8.2014 Viite 1510004690-003 Päivämäärä 18.8.2014 Laatija Petri Hertteli Tarkastaja Petri

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246-004 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 04.02.2016 TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 04.02.2016 Laatija Tarkastaja Petri Hertteli Annakreeta Salmela

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys Päivämäärä 17.12.2013 Viite 1510008051 ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS ILMATAR KINKKULANMÄEN

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet r.f Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2014 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN

Lisätiedot

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehdas Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 18.9.2012 Viite 82142999-01 TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS V astaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy A s iakirjatyyppi Luontoselvitys P äivämäärä 10.8.2015 V iite 1510011699 PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS LEPAKKOSELVITYS P äivämäärä 10.8.2015

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

KOKKOKANKAAN JA TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja SABA Tuuli Oy Ab ja Smart Windpower Oy

KOKKOKANKAAN JA TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja SABA Tuuli Oy Ab ja Smart Windpower Oy Vastaanottaja SABA Tuuli Oy Ab ja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 21.5.2015 Viite 1510011690-003 KOKKOKANKAAN JA TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS 2014 Päivämäärä

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN

ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 27.9.2012 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS: LEPAKOT Marko Vauhkonen, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.10.2016 1 JOHDANTO Nurmijärven kunta laatii asemakaavaa Nurmijärven kirkonkylän

Lisätiedot

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Tuuli Laukkanen 27.10.2014 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 ALUEEN YLEISKUVAUS...4 YLEISTÄ LEPAKOISTA... 5 Suojelu...5 Elinympäristö... 5 Lepakot

Lisätiedot

VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 13.05.2016 Viite 1510014591 VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 13.5.2016 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki LEPAKKOSELVITYS 30.9.2014 PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 1.9.2008 Otsikko: Lamminrahkan lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy Kannen kuva: Isoviiksisiippa/Teemu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS

TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkokartoitus Päivämäärä 21.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS Tarkastus 16.11.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

LEPAKKOSELVITYS MUTKALAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LUONTOSELVITYKSET Vastaanottaja PROKON Wind Energy Finland Oy

LEPAKKOSELVITYS MUTKALAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LUONTOSELVITYKSET Vastaanottaja PROKON Wind Energy Finland Oy Vastaanottaja PROKON Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi YVA-selostuksen liite 6B: Lepakkoselvitys Päivämäärä 29.11.2013 Viite 1510002089-002 MUTKALAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LUONTOSELVITYKSET 2012-2013

Lisätiedot

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.9.2016 HANNUKAISEN VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS KAI- HANNUKAISEN KAIVOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 30/09/2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 6 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET... 10 6

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma 1 Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n kaavoitus- ja rakennussuunnitelma Lepakkoselvitys 2013 Pekka Rintamäki 2013 2 1. Johdanto Lepakot ovat pitkäikäisiä (jopa yli 30 vuotta) nisäkkäitä ja Suomessa

Lisätiedot

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 KARTOITUSRAPORTTI 31.8.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alue ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 4 Lähteet... 4 Liite 1... 5 Otsikko:

Lisätiedot

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 25.10.2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Havaitut pohjanlepakot saalistivat Kemijokivarressa Suomen Luontotieto Oy 31/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Tammela. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/

Lisätiedot

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19620 Raportti 1 (17) Mäkelä

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 789 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Koverharin lepakkoselvitys

Koverharin lepakkoselvitys Koverharin lepakkoselvitys Hangon satama Heikki Holmén 13.9.2016 2 (8) 13.9.2016 Koverharin lepakkoselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT SUOMESSA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 5

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Finventia Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 92/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011.

Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011. Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011. Vesisiipat viihtyvät Dragsmossenin vanhalla louhoskuopalla Suomen Luontotieto Oy 6/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Lepakkokartoitus toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella yhteensä neljänä yönä kesän 2014 aikana:

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 22/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 96/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Nina Hagner Wahlsten, BatHouse. 28.2.2010. 1 Johdanto 2 2 Lepakot ja tuulivoima 2 3 Lepakoiden suojelu 3 4 Lepakoiden ekologiaa

Lisätiedot

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4 SUUU NNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING BILAGA 4 NÄRPIÖN BÖLEN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi,

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 08.12.2015 ABO WIND OY HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 08.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Antje Neumann, Tapani Pirinen

Lisätiedot

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS MARRASKUU 2010 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lepakot Pohjois-Karjalassa... 1 3. Selvitysalue ja -menetelmät... 2 4. Tulokset... 4 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008 Paavo Hellstedt Sisällys: Tiivistelmä 3 Johdanto 4 Lepakkokartoituksista yleisesti 4 Lepakkokantojen uhkakuvia 4 Lepakoiden ekologiasta 5 Lepakkolajien

Lisätiedot

Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010

Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010 2010 Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010 Ville Vasko Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2010-10-29 BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 LEPAKOIDEN S UOJELU...3 3

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 27.10.2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA...

Lisätiedot

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys NAANTALIN KAUPUNKI Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30287 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Aineisto

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Espoo 2014 1 Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Ville Vasko Faunatica Oy Maanmittauslaitos Ville Vasko 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Mattilanmäki. Kartoitusraportti 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Selvitysraportti 14.9.2015 Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Tekijät: Teemu Virtanen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä ja tulokset... 4 2.1 Menetelmä... 4 2.2 Tulokset... 4 3 kaavamuutoksen

Lisätiedot

LIITE 13. (sähköinen liite)

LIITE 13. (sähköinen liite) LIITE 13 (sähköinen liite) S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston lepakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Lepakkoselvitys

Lisätiedot

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Maata raivataan toimenpidealueella. Tässä oli aikaisemmin 4 6 m:n korkuista taimikkoa. Kuva: Jari Venetvaara 20.6.2016 Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Lisätiedot

Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. ALUEET

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden elintavoista... 5 Lepakot

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi, FM. 21.8.2013 1 JOHDANTO 2 2 LEPAKOIDEN SUOJELU 2 3 LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 20327 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON LEPAKKOSELVITYS 2011 LAPIN VESITUTKIMUS OY i Gold Fields Arctic Platinum Oy GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON LEPAKKOSELVITYS 2011 20327 8.6.2012 Niina

Lisätiedot

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä 1. Selvitysalueen kuvaus Selvitysalue (tontti) sijaitsee noin 4 km Parikkalan keskustaajaman pohjoispuolella

Lisätiedot

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. KARTOITUSALUE

Lisätiedot

LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354

LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 3.9.2013 LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 Tarkastus 2.9.2013

Lisätiedot

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nina Hagner-Wahlsten, Year of the Bat - Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Suomen lepakkotieteellinen yhdistys

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Suomen lepakot ja niiden ekologiaa... 4 Lepakoiden suojelu...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden syysmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden syysmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden syysmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 83/2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Joulukuu 2006 Yrjö Siivonen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja

Lisätiedot

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. 20.8.2013 1 JOHDANTO 2 2 LEPAKOIDEN SUOJELU 2 3 LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI 2 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 3 5 TULOKSET

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 65/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 SUOMEN HYÖTYTUULI OY, SABA TUULI OY AB PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS SABA TUULI OY

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

PIRTTISUON LEPAKKO- KOLONIAN SEURANTA, VUORES TAMPEREEN KAUPUNKI

PIRTTISUON LEPAKKO- KOLONIAN SEURANTA, VUORES TAMPEREEN KAUPUNKI Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 7.11.2013 PIRTTISUON LEPAKKO- KOLONIAN SEURANTA, VUORES TAMPEREEN KAUPUNKI Tarkastus 7.11.2013 Päivämäärä 07/11/2013 Laatija

Lisätiedot

LEPAKKOSELVITYS VUOREKSEN VÄSTINGINMÄEN YLEISSUUNNITELMA NRO 1039

LEPAKKOSELVITYS VUOREKSEN VÄSTINGINMÄEN YLEISSUUNNITELMA NRO 1039 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.12.2014 LEPAKKOSELVITYS VUOREKSEN VÄSTINGINMÄEN YLEISSUUNNITELMA NRO 1039 LEPAKKOSELVITYS VUOREKSEN VÄSTINGINMÄEN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lepakot rakennuksissa

Lepakot rakennuksissa Lepakot rakennuksissa Markku Lappalainen Emma Kosonen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Esityksen sisältö Lepakoiden suojelullinen asema 1. Lepakot rakennuksissa

Lisätiedot

PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN

PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Suomen lepakot ja niiden ekologiaa... 4 Lepakoiden suojelu...

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Lehtivuoret Wind Farm Oy Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 69/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 12.10.2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

Lisätiedot