Liite 44 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma"

Transkriptio

1 Liite 44 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Talousarvio, toimielimet Talousarvio, tulosalueet Sitovuus Investoinnit Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Henkilöstöliite... 65

3 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun vuoden 2010 aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen. Myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi keväällä 2010 merkittävien elvytystoimien johdosta. Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Ennustelaitosten arviot vuoden 2010 talouskasvusta liikkuvat kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtionvarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio kuluvalle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Työllisyystilanne heikkeni merkittävästi vuonna 2009 ja työttömyysaste nousi kaksi prosenttiyksikköä. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen 2010, mutta ennakoitua vähemmän. Se jää todennäköisesti alle kymmenen prosentin. Työttömien kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2010 keskimäärin noin 230 tuhatta henkilöä. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa 2009 laski hintatasoa. Kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan 1,5 % vuonna Vuoden 2011 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi vuonna 2009 keskimäärin neljä prosenttia. Vuonna 2010 ansiotason arvioidaan kohoavan 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy vuoden 2009 loppuun ajoittuneiden korotusten perinnöllä. Vuoden 2010 palkkaratkaisut ovat maltillisia. Vuotta 2011 koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Valtiovarainministeriön arvio vuoden 2011 keskimääräiseksi nousuksi on 2,8 %. On myös varovaisempia ennusteita. Peruspalvelubudjetti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskevan kehitysarvion, joka on laadittu valtion ja Kuntaliiton yhteisselvityksenä. Kuntatalouden tila ja näkymät ovat selvästi paremmat kuin keväällä 2010 laaditussa Peruspalveluohjelmassa arvioitiin. 3

4 Kuntien verotuloarvioita ja ennusteita on voitu tarkistaa parempaa suuntaan. Tähän ovat vaikuttaneet talouskehityksen ohella valtion ja kuntaveronsaajan jako-osuuksien muutokset, jotka kertaluonteisina erinä ovat lisänneet verotilityksiä. Kuntatalouden ennakoitua parempaan kehitykseen on myös vaikuttanut toimintamenojen kasvun hillitseminen ja hidastuminen, joka on ollut mahdollista kustannustason aiempaa pienemmän kasvun vuoksi. Samalla säästötoimenpiteistä johtuen henkilöstön määrän kehitys kääntyi vuonna 2009 laskuun. Kuntatalouden pysyminen peruspalvelubudjetin mukaan ylijäämäisenä vuosina edellyttää kuntien toimintamenojen kasvun pysyvän hyvin maltillisina. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen yhteismäärän arvioidaan lisääntyvän peruspalvelubudjetissa 4 % vuonna 2010 ja ensi vuonna 3,5 %. Valtionosuuksiin tehdään ensi vuodelle vain 1,6 %:n indeksikorotus johtuen aiemmin ylimitoitetusta indeksikorotuksesta. Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 1,5 prosenttiyksiköllä. Erityisen suuri kasvu on ollut ostopalveluissa ja erityisesti erikoissairaanhoidon palveluissa. Kasvu on johtunut paljolti hinnoittelusta, jota on kunnille korjattu palautuksina vuosina 2009 ja Kasvut/vähennykset erikoissairaanhoidon ja perusterveyden kustannuksissa aiheutuvat osaksi muutoksista keskinäisissä toimintatavoissa sekä työnjakojen uudistuksista. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2010 aikana työllisyystilanne on parantunut edelliseen vuoteen nähden. Elokuun lopussa 2010 Ulvilan työttömyysaste oli 9,7 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin elokuussa Työttömien työnhakijoiden määrä oli Ulvilassa 5,9 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienenevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan Kullaan kunnan kanssa tehdyn kuntaliitoksen tuomaa asukaslisäystä lukuun ottamatta samassa suhteessa kuin koko maakunnan asukasluku keskimäärin. Vuoden 2010 aikana Ulvilan asukasluku on pienentynyt edelleen. Syyskuun lopussa kaupungin asukasluku oli , mikä on 36 asukasta vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. 4

5 Ulvilan kaupungin strategia Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan kaupungin strategian vuosille Kaupungin visioksi on strategiassa määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Ulvilan kaupungin kriittisiä menestystekijöitä on strategiassa kolme: peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Peruspalveluiden järjestämisessä painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut. Palveluiden järjestämisessä päätetään järkevästä oman tuotannon ja yhteistyön tasosta. Palveluiden tuottavuutta ja laatutasoa seurataan ja kehitetään vertailujen ja asiakaskyselyjen avulla. Vuosittain panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä ylläpidetään ja edistetään elinympäristön viihtyisyyttä. Talouden ja toiminnan tasapainoa haetaan monipuolisella tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla. Tavoitteena on, että kaupungin tulot ja menot ovat tasapainossa vuodesta 2012 lähtien. Palveluvalikoima tuotteistetaan siten, että laatu ja hinta ovat läpinäkyviä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupungin kehittämistoimintaa tuetaan ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä, ja elinkeinopolitiikkaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit saavutetaan uudistamalla toimintakulttuuria hyvän yhteistyön ja aktiivisen kehittämistoiminnan avulla. Palvelutuotannossa hyödynnetään seudullista verkostoa ja käytetään kumppaneina kuntia ja niiden yhtiöitä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. Palveluja tuotetaan, ostetaan ja myydään asiakkaiden tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamisesta tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja -suunnitelmassa. Verotulot Verovuodelta 2009 Ulvilan kaupungin verotulot kasvoivat 0,8 %, kun koko maan yhteenlasketut kunnallisverot pienenivät edellisestä vuodesta 0,2 %. Ulvilan positiivinen muutos johtui tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta vuodelle Ulvila korotti myös vuodelle 2010 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä 19,50 prosenttiin. Vuoden 2010 talousarviossa arvioitiin heikon yleisen talouskehityksen vuoksi verotulokehitys selvästi heikommaksi, mitä vuonna 2010 toteutuu. Marraskuun 2010 maksuunpanotilityksen jälkeen arvioidaan, että Ulvilan kunnallisverotili- 5

6 tykset vuonna 2010 ovat noin 1 milj. euroa ja yhteisöverotilitykset noin alkuperäistä talousarviota suuremmat. Vuonna 2010 kunnallisverotilitykset ovat samalla tasolla kuin vuonna Vuoden 2011 talousarvion verotulomäärä on arvioitu vuoden 2010 toteutuvan tason perusteella. Kunnallisverojen määräksi on arvioitu 39,9 milj. euroa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2010 korjattu arvio, yhteisöverojen määräksi on arvioitu 1,4 milj. euroa ja kiinteistöverojen määräksi 1,4 milj. euroa. Kokonaisverotulojen kasvu on 3,6 % muutettuun vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 2010 rakenteeltaan siten, että siirryttiin ns. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Nykyisen järjestelmän mukaan myös perusopetuksen valtionosuus määräytyy laskennallisesti perusopetusikäluokkien koon perusteella. Lukion, vammaisopetuksen ja mm. kansalaisopetuksen valtionosuus määräytyy edelleen todellisten yksikkömäärien perusteella. Valtionosuuksien määrä vuonna 2009 oli 17,9 milj. euroa. Vuonna 2010 on 18 milj. euroa, mikä on vähän yli edellisen vuoden toteutuman. Vuoden 2010 verotulojen tasauserä on 1,448 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa pienempi kuin vuonna Vuoden 2011 talousarvioon on valtionosuuksia merkitty 19 milj. euroa. Vuoden 2009 verotuksen pohjalta laskettu verotulojen tasauserä kasvaa noin euroa. Tasauksia maksetaan yhteensä 2,1 milj. euroa. Maksut ja taksat Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lautakuntien valmistelussa ollut, että maksuja ja taksoja korotetaan vuodelle 2011 vähintään kustannuskehityksen mukaisesti. Vesimaksua korotetaan keskimäärin 23,5 %, joka on yhteensä yli euroa. Vesimaksun korotus 5 %, jäteveden 36 % sekä huleveden 100 % ( ). Rahoitus Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2010 lopussa noin 16,2 milj. euroa eli asukasta kohti euroa. Vuoden 2011 aikana kaupungin uuden velan tarve on euroa ja kaupunki lyhentää lainoja 2 milj. euroa. Velkaa on vuoden lopussa 14,6 milj. euroa ja asukasta kohti

7 Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2011 vuosikate on 3,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 87 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä, jotka edellyttävät tiukkaa talousarvioon sitoutumista. Vuoden 2011 talousarvioon sisältyviä muutoksia Talousarvioon sisältyvät tärkeimmät muutokset kaupungin toiminnassa ovat: Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käynnistyminen vuoden 2011 alussa. Yhteistoiminta-alueen käynnistyminen merkitsee sitä, että Ulvilan eläinlääkäri ja terveystarkastajat siirtyvät Porin kaupungin työntekijöiksi ja Pori isäntäkuntana vastaa palveluiden järjestämisestä. Ulvila maksaa palveluista Porin kaupungille osittain asukaslukuperusteiden ja osittain ostettavien palveluiden mukaisesti. Ulvila ostaa vuoden 2011 alusta taloushallintopalvelut; kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Lisäksi kaupunki saa sopimuksen mukaisesti käyttöönsä myös muita talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmia. Ulvilan kaupungin työntekijöistä 4 siirtyy sopimuksen mukaan yhtiön palvelukseen. Pääkirjanpitäjä siirtyi jo Maaseutuhallinnon palveluiden siirtyminen on valmistelussa. Tavoiteaikataulun mukaan toiminta voisi käynnistyä vuonna Laki edellyttää uuden järjestelmän käynnistymistä viimeistään 2013 ja kuntien päätöstä keväällä Maaseutusihteeri siirtyy uuden yksikön palvelukseen. Varhaiskasvatuksen palvelujen kasvava kysyntä edellyttää palvelutuotantoon lisäresursointia. Uuden yksityisen päiväkodin yhden lapsiryhmän kustannukset ovat vuodessa. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä sekä avoimeksi jätettyjä toimia. Nämä edellyttävät toimintatapojen ja palvelujen uudelleen arviointia. Lautakuntien ehdotuksiin on lämmityskustannukset arvioitu uudestaan. Vuoden 2010 tarkistettuun tasoon on lisätty arvio energiaveron vaikutuksesta. Lämmityskustannuksiin on varattu kasvua euroa. Jäteveden puhdistaminen Saaren puhdistamolla loppuu ja puhdistaminen on siirtynyt Jokilaakson Ympäristö Oy:n toiminnaksi. Kustannukset ovat vuositasolla euroa. Kustannusten kasvu viimeiseen tilinpäätökseen verrattuna on euroa, mikä katetaan taksamuutoksella. 7

8 Investointiohjelma Ulvilan kaupungin investointiohjelma on valmisteltu neljälle seuraavalle vuodelle eli vuosille Investointiohjelmaa linjaa valtuuston aikaisemmalle suunnittelukaudelle, vuosille hyväksymä ohjelma. Vuoden 2011 investoinnit ovat yhteensä 2,3 milj. euroa ja investointiosan tulot euroa. Suunnittelukauden investointiohjelma on yhteensä 9,5 milj. euroa ja tulot euroa. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuosille Ulvilan kaupungin uuden strategian pohjalta kaupunginhallitukselle on valmisteltu taloussuunnittelukauden toiminnalliset tavoitteet ja ne menestystekijät, jotka ovat tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä. Lisäksi lautakuntatasolla on asetettu vuodelle 2011 tavoitetaso, joilla vähintään edetään asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Taloudellisena tavoitteena on kaupunginhallituksen talousarviossa ja lautakuntatasolla esitetty tuloarvio ja menomääräraha. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus ja lautakunnat laativat tulosaluetason käyttösuunnitelmansa, jossa ne määrittelevät tulosalueelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla ne toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunginhallitukselle ja lautakuntatasolle asetettujen strategisten tavoitteiden vuoden 2011 tavoitetaso. Vuoden 2010 aikana lautakunnat eivät ole edenneet toiminnan tasoa ja strategisia tavoitteita kuvaavien mittarien laatimisessa. Luotettavien mittareiden aikaansaaminen on edellytys tehokkaalle johtamiselle. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallituksen vastuulla on tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatiminen. Tässä yhteydessä tarkastellaan mittarien laatimisen aikataulutus. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Suomen kuntakenttä on parhaillaan voimakkaiden muutospaineiden alla. Vuonna 2006 hyväksytty puitelaki on voimassa 2012 vuoden loppuun. Valmisteilla on vuoden 2013 alusta uusi laki, jolla jatketaan kuntarakenteita ja palvelujärjestelmiä koskevia muutoksia. Kuntien tulee tiiviissä yhteistyössä tarkastella palvelujensa ja toimintojensa järjestämistä niin, että palvelut voidaan turvata. Ulvilan osalta päätöksiä tehdään uuden strategian pohjalta, jossa lähdetään laajasta rajat ylittävistä palvelumalleista ja yhteistyöstä muiden kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten toimijoiden kanssa. 8

9 Toimintasuunnitelma Ulvilan uuden vuoteen 2016 ulottuvan kaupunkistrategian tärkeimpinä tavoitteina ovat peruspalvelujen turvaaminen ja talouden tasapainottaminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupunkistrategian edellyttämä tuottavuus- ja toimenpideohjelma käynnistyy vuoden 2011 alusta. Tuloslaskelmaan arvioitujen suunnitelmavuosien pohjana ovat nykyiset palvelut. Talouden tavoitteiden osalta on arvioitu nykyisten peruspalveluiden edellyttämät kustannukset. Niiden taso on maltillinen, ja tämän tason toteuttaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja palvelurakenteita. Suunnitelmavuosien verotulot perustuvat nykyisiin tuloveroperusteisiin. Investointien määräksi suunnitelmassa on arvioitu vuosina yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Investointituloja on näille vuosille merkitty Suunnitteluvuodet on merkitty investointiohjelmaan. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on määritelty erikseen sivulla 17. Sitovuustaso on sama kuin vuonna

10 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) Muutos TP 2009 TA 2010 TA / Myyntituotot ,94 Maksutuotot ,13 Tuet ja avustukset ,78 Vuokratuotot ,20 Muut tuotot ,34 Toimintatuotot/Tulot , ,66-20,42 1,0 1,0 1,0 Palkat ,08 Henkilöstösivukulut ,62 Henkilöstökorvaukset ,48 Henkilöstökulut , ,88-35,35 2,00 2,00 2,00 Asiakaspalvelujen ostot ,49 Muiden palvelujen ostot ,32 Palvelujen ostot , ,84 36,19 2,5 2,0 2,0 Ostot tilikauden aikana ,40 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,46-32,76 0,5 0,5 0,5 Avustukset , ,00-55,19 0,0 0,0 0,0 Muut kulut , ,03-8,96 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot , ,56-5,18 2,1 1,8 1,8 Toimintakate/Jäämä* , ,09-1,08 2,33 1,96 1,96 Kunnallisvero , Yhteisövero , Kiinteistövero , Verotulot* , ,75 0,77 2,10 1,65 1,41 Valtionosuudet , ,21 1,83 2,50 2,50 2,50 Yhdistymisavustus ,57 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut* , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , ,10-25,32 Vuosikate , ,30 53,92 Poistot käyttöomaisuudesta , Suunnitelmapoistot* , ,87 3,24 Tilikauden tulos , ,52-70,73 Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys , Rahastojen lisäys/vähennys , Tilik.Yli/Alijäämä , ,49-242,16 Kumulat. yli-/ alijäämä , Nettoinvestoinnit , * luvuissa on huomioitu vuoden 2010 talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaan 10

11 Talouden kehitys TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Tilikauden tulos Talouden kehitys TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuosikate / poistot TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Poistot Kumulatiivinen yli-/ alijäämä TP 2009 TA 2010 TA

12 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TA 2010* TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaisesti TP 2009 TA 2010 TA Lainakanta , lainakanta /as asukasluku korkomenot, , , , , , Lainakanta Lainakanta , , * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaisesti Lainakanta , 1000 TP 2009 TA 2010 TA TP 2009 TA 2010 TA Lainakanta , 1000 Lainakanta, /as TP 2009 TA 2010 TA lainakanta /as. 12

13 TA 2011 Toimielintaso 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Tuotot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,72 Maaseutulautakunta ,00 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta ,57 Kulttuurilautakunta ,93 Vapaa-aikalautakunta ,08 Ympäristölautakunta ,00 Tekninen lautakunta ,65 Toimintatuotot yhteensä ,80 Kulut Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus ,39 Maaseutulautakunta ,66 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus-ja kasvatuslautakunta ,28 Kulttuurilautakunta ,12 Vapaa-aikalautakunta ,17 Ympäristölautakunta ,22 Tekninen lautakunta ,09 Toimintakulut yhteensä ,75 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus ,00 Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta ,43 Kulttuurilautakunta ,08 Vapaa-aikalautakunta ,56 Ympäristölautakunta ,32 Tekninen lautakunta ,51 Toimintakate/jäämä ,74 13

14 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,37 Talous ja hallinto ,10 Henkilöstöhallinto ,02 Tietohallinto ,24 Elinkeinotoimi ,06 EU -hankkeet ,29 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,36 Ruokapalvelu ,93 Työllistämisvaraukset 0 0 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhoito ,00 Erikoissairaanhoito 0 0 Kaupunginhallitus ,72 Maaseutulautakunta ,00 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,00 Peruskoulutus ,61 Lukio ,00 Ammatillinen koulutus 0 0 Kansalaisopisto ,00 Varhaiskasvatus ,51 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,57 Kirjasto ,01 Kulttuuri ,97 Kulttuurilautakunta ,93 Liikunta ,73 Nuoriso ,00 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,08 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta ,00 Ympäristönsuojelu ,00 Palo ja pelastus ,00 Ympäristölautakunta ,00 Kunnallistekninen hallinto ,64 Liikennealueet ,00 Puistot ja muut yleiset alueet ,00 Jätehuolto ,00 Kiinteistöt ,29 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,36 Siivoustoimi ,25 Varasto ,24 Vesilaitos ,09 Tekninen lautakunta ,65 ULVILAN KAUPUNKI ,80 14

15 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus, hallinto ,52 Talous ja hallinto ,06 Henkilöstöhallinto ,65 Tietohallinto ,28 Elinkeinotoimi ,19 Eu -hankkeet ,91 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,52 Ruokapalvelu ,41 Työllistämisvaraukset ,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,69 Ympäristöterveydenhoito ,10 Erikoissairaanhoito ,79 Kaupunginhallitus , Maaseutulautakunta ,66 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,66 Peruskoulutus ,37 Lukio ,06 Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto ,26 Varhaiskasvatus ,32 Opetus- ja kasvatuslautakunta , Kirjasto ,20 Kulttuuri ,82 Kulttuurilautakunta ,12 Liikunta ,02 Nuoriso ,53 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,17 Hallinto, lautakunta ,73 Rakennusvalvonta ,43 Ympäristönsuojelu ,52 Palo ja pelastus ,40 Ympäristölautakunta ,22 Kunnallistekninen hallinto ,02 Liikennealueet ,24 Puistot ja muut yleiset alueet ,73 Jätehuolto ,06 Kiinteistöt ,15 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,08 Siivoustoimi ,15 Varasto ,39 Vesilaitos ,21 Tekninen lautakunta ,09 ULVILAN KAUPUNKI ,75 15

16 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKATE / -JÄÄMÄ 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus, hallinto ,73 Talous ja hallinto ,48 Henkilöstöhallinto ,40 Tietohallinto * ,04 Elinkeinotoimi ,02 Eu -hankkeet ,73 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,80 Ruokapalvelu * Työllistämisvaraukset ,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * ,39 Ympäristöterveydenhoito ,62 Erikoissairaanhoito ,79 Kaupunginhallitus , Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,31 Peruskoulutus ,15 Lukio ,07 Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto ,60 Varhaiskasvatus ,33 Opetus- ja kasvatuslautakunta , Kirjasto ,93 Kulttuuri ,99 Kulttuurilautakunta ,08 Liikunta ,50 Nuoriso ,54 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,56 Hallinto, lautakunta ,73 Rakennusvalvonta ,19 Ympäristönsuojelu ,80 Palo ja pelastus ,81 Ympäristölautakunta ,32 Kunnallistekninen hallinto ,48 Liikennealueet ,47 Puistot ja muut yleiset alueet ,79 Jätehuolto ,89 Kiinteistöt ,46 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito 0 Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,87 Siivoustoimi Varasto ,39 Vesilaitos ,86 Tekninen lautakunta ,51 ULVILAN KAUPUNKI ,74 16

17 Sitovuustaso tulosalueella TA 2011 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö * Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Maaseutoimi Hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta Nuoriso Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi * Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 17

18 INVESTOINTIOSA TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Kustannusar vio yhteensä Sote-keskus, peruskorjaus myös ajotiet ja p-alueet ( ) 1,5 M Sivistyspalvelut Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö Friitalan koulun katto, lisälämmöneristys, ikkunat 1,1 M Vanhakylän koulun ruokasalin laajennus 0,5 M Päiväkotitilan rakentaminen, suunnittelumääräraha Muut kiinteistöt, kiinteitöjen korjausinvestoinnit Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen (vanha rikki) Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus Vanhakylän koulun erityisluokan vesikaton uusiminen Keittiöiden välttämättämät korjausinvestoinnit KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET Leineperin korjaukset 2011 Nettomeno (menot tulot 42000) Me Valtion avustus Tu Ne TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Me Tu Ne

19 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Kadut / tiet / yleiset alueet Turva-aita radan varteen (kaupan ehto Rautatieasema) Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste Kanervakuja Hakatie Vanhatie Harjunpää Tuppikuja, Jäpintie Sorapintaisten kevytväylien kunnostus Pappilan koivukujan kevytväylän päällystäminen Riipunraitin jatkaminen (kerrostaloja rakentunut) Keskustan rakentaminen Kirjaston edusta - Tori Liikenneturvallisuuden parantamista Keskisaarekkeita kaavateille, yms Lauttaranta kadun saneeraus Maa-ainesoton jälkihoito (Khall 81 / 2008) Kiertoliittymän rakentaminen Siltatie x Välskärintie x Kiltatie Lattomerentien jk+pp väli Finnepäkintie-Palokuja NISSILÄNMÄEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet, kaava-alueet Tievalaistus Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen Puistot, istutukset ja leikkipaikat Leikkipaikkojen uudistaminen Urheilu- ja retkeilyalueet Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus Ympäristötyöt Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen Varauksen purku Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue Suurpään alue (suunn. 2011) Pitkärannan alue Palonpään / Ravanin alue Kaava-alueiden loppurakentaminen YHTEENSÄ Me Tu Ne KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET Koskin kaavateiden päällystäminen ja viim. Me Jalastie, karikkatie, Rekitie,Joutsitie Kuntaliitosavustus Ne TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Me Tu 0 Ne

20 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus: Kanervakuja Hakatie Harjunpää hulevesiviem. rakentamista Tuppikuja, Jäpintie Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit Lauttaranta kadun saneeraus Jätevesiyhtymien tukeminen Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toiminta-alueille (suunn.) Suosmeri Alastalonkaupunki Kaasmarkku (Rukoushuoneen mäki) Eliaksentien varsi Sahamäki Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue Suurpään alue Pitkärannan alue Palonpään / Ravanin alue VESILAITOS YHTEENSÄ Me Tu Ne TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me Tu Ne KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu Kiinteistöjen osto Me Ne Muu irtaimisto Kuntayhtymät ja yhtiöt Sairaanhoitopiiri Ammattikoulukuntayhtymä Me Arvopaperit Me KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Me Tu Ne INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me Tu Ne

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Liite 33 Valtuusto 16.12.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 33 Valtuusto 16.12.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 33 Valtuusto 16.12.2011 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma 2012 2015 Talousarvio- ja suunnitelma 2012 2015 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 4 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot