Liite 44 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma"

Transkriptio

1 Liite 44 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Talousarvio, toimielimet Talousarvio, tulosalueet Sitovuus Investoinnit Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Henkilöstöliite... 65

3 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun vuoden 2010 aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen. Myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi keväällä 2010 merkittävien elvytystoimien johdosta. Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Ennustelaitosten arviot vuoden 2010 talouskasvusta liikkuvat kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtionvarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio kuluvalle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Työllisyystilanne heikkeni merkittävästi vuonna 2009 ja työttömyysaste nousi kaksi prosenttiyksikköä. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen 2010, mutta ennakoitua vähemmän. Se jää todennäköisesti alle kymmenen prosentin. Työttömien kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2010 keskimäärin noin 230 tuhatta henkilöä. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa 2009 laski hintatasoa. Kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan 1,5 % vuonna Vuoden 2011 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi vuonna 2009 keskimäärin neljä prosenttia. Vuonna 2010 ansiotason arvioidaan kohoavan 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy vuoden 2009 loppuun ajoittuneiden korotusten perinnöllä. Vuoden 2010 palkkaratkaisut ovat maltillisia. Vuotta 2011 koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Valtiovarainministeriön arvio vuoden 2011 keskimääräiseksi nousuksi on 2,8 %. On myös varovaisempia ennusteita. Peruspalvelubudjetti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskevan kehitysarvion, joka on laadittu valtion ja Kuntaliiton yhteisselvityksenä. Kuntatalouden tila ja näkymät ovat selvästi paremmat kuin keväällä 2010 laaditussa Peruspalveluohjelmassa arvioitiin. 3

4 Kuntien verotuloarvioita ja ennusteita on voitu tarkistaa parempaa suuntaan. Tähän ovat vaikuttaneet talouskehityksen ohella valtion ja kuntaveronsaajan jako-osuuksien muutokset, jotka kertaluonteisina erinä ovat lisänneet verotilityksiä. Kuntatalouden ennakoitua parempaan kehitykseen on myös vaikuttanut toimintamenojen kasvun hillitseminen ja hidastuminen, joka on ollut mahdollista kustannustason aiempaa pienemmän kasvun vuoksi. Samalla säästötoimenpiteistä johtuen henkilöstön määrän kehitys kääntyi vuonna 2009 laskuun. Kuntatalouden pysyminen peruspalvelubudjetin mukaan ylijäämäisenä vuosina edellyttää kuntien toimintamenojen kasvun pysyvän hyvin maltillisina. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen yhteismäärän arvioidaan lisääntyvän peruspalvelubudjetissa 4 % vuonna 2010 ja ensi vuonna 3,5 %. Valtionosuuksiin tehdään ensi vuodelle vain 1,6 %:n indeksikorotus johtuen aiemmin ylimitoitetusta indeksikorotuksesta. Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 1,5 prosenttiyksiköllä. Erityisen suuri kasvu on ollut ostopalveluissa ja erityisesti erikoissairaanhoidon palveluissa. Kasvu on johtunut paljolti hinnoittelusta, jota on kunnille korjattu palautuksina vuosina 2009 ja Kasvut/vähennykset erikoissairaanhoidon ja perusterveyden kustannuksissa aiheutuvat osaksi muutoksista keskinäisissä toimintatavoissa sekä työnjakojen uudistuksista. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2010 aikana työllisyystilanne on parantunut edelliseen vuoteen nähden. Elokuun lopussa 2010 Ulvilan työttömyysaste oli 9,7 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin elokuussa Työttömien työnhakijoiden määrä oli Ulvilassa 5,9 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienenevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan Kullaan kunnan kanssa tehdyn kuntaliitoksen tuomaa asukaslisäystä lukuun ottamatta samassa suhteessa kuin koko maakunnan asukasluku keskimäärin. Vuoden 2010 aikana Ulvilan asukasluku on pienentynyt edelleen. Syyskuun lopussa kaupungin asukasluku oli , mikä on 36 asukasta vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. 4

5 Ulvilan kaupungin strategia Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan kaupungin strategian vuosille Kaupungin visioksi on strategiassa määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Ulvilan kaupungin kriittisiä menestystekijöitä on strategiassa kolme: peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Peruspalveluiden järjestämisessä painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut. Palveluiden järjestämisessä päätetään järkevästä oman tuotannon ja yhteistyön tasosta. Palveluiden tuottavuutta ja laatutasoa seurataan ja kehitetään vertailujen ja asiakaskyselyjen avulla. Vuosittain panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä ylläpidetään ja edistetään elinympäristön viihtyisyyttä. Talouden ja toiminnan tasapainoa haetaan monipuolisella tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla. Tavoitteena on, että kaupungin tulot ja menot ovat tasapainossa vuodesta 2012 lähtien. Palveluvalikoima tuotteistetaan siten, että laatu ja hinta ovat läpinäkyviä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupungin kehittämistoimintaa tuetaan ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä, ja elinkeinopolitiikkaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit saavutetaan uudistamalla toimintakulttuuria hyvän yhteistyön ja aktiivisen kehittämistoiminnan avulla. Palvelutuotannossa hyödynnetään seudullista verkostoa ja käytetään kumppaneina kuntia ja niiden yhtiöitä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. Palveluja tuotetaan, ostetaan ja myydään asiakkaiden tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamisesta tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja -suunnitelmassa. Verotulot Verovuodelta 2009 Ulvilan kaupungin verotulot kasvoivat 0,8 %, kun koko maan yhteenlasketut kunnallisverot pienenivät edellisestä vuodesta 0,2 %. Ulvilan positiivinen muutos johtui tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta vuodelle Ulvila korotti myös vuodelle 2010 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä 19,50 prosenttiin. Vuoden 2010 talousarviossa arvioitiin heikon yleisen talouskehityksen vuoksi verotulokehitys selvästi heikommaksi, mitä vuonna 2010 toteutuu. Marraskuun 2010 maksuunpanotilityksen jälkeen arvioidaan, että Ulvilan kunnallisverotili- 5

6 tykset vuonna 2010 ovat noin 1 milj. euroa ja yhteisöverotilitykset noin alkuperäistä talousarviota suuremmat. Vuonna 2010 kunnallisverotilitykset ovat samalla tasolla kuin vuonna Vuoden 2011 talousarvion verotulomäärä on arvioitu vuoden 2010 toteutuvan tason perusteella. Kunnallisverojen määräksi on arvioitu 39,9 milj. euroa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2010 korjattu arvio, yhteisöverojen määräksi on arvioitu 1,4 milj. euroa ja kiinteistöverojen määräksi 1,4 milj. euroa. Kokonaisverotulojen kasvu on 3,6 % muutettuun vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 2010 rakenteeltaan siten, että siirryttiin ns. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Nykyisen järjestelmän mukaan myös perusopetuksen valtionosuus määräytyy laskennallisesti perusopetusikäluokkien koon perusteella. Lukion, vammaisopetuksen ja mm. kansalaisopetuksen valtionosuus määräytyy edelleen todellisten yksikkömäärien perusteella. Valtionosuuksien määrä vuonna 2009 oli 17,9 milj. euroa. Vuonna 2010 on 18 milj. euroa, mikä on vähän yli edellisen vuoden toteutuman. Vuoden 2010 verotulojen tasauserä on 1,448 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa pienempi kuin vuonna Vuoden 2011 talousarvioon on valtionosuuksia merkitty 19 milj. euroa. Vuoden 2009 verotuksen pohjalta laskettu verotulojen tasauserä kasvaa noin euroa. Tasauksia maksetaan yhteensä 2,1 milj. euroa. Maksut ja taksat Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lautakuntien valmistelussa ollut, että maksuja ja taksoja korotetaan vuodelle 2011 vähintään kustannuskehityksen mukaisesti. Vesimaksua korotetaan keskimäärin 23,5 %, joka on yhteensä yli euroa. Vesimaksun korotus 5 %, jäteveden 36 % sekä huleveden 100 % ( ). Rahoitus Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2010 lopussa noin 16,2 milj. euroa eli asukasta kohti euroa. Vuoden 2011 aikana kaupungin uuden velan tarve on euroa ja kaupunki lyhentää lainoja 2 milj. euroa. Velkaa on vuoden lopussa 14,6 milj. euroa ja asukasta kohti

7 Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2011 vuosikate on 3,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 87 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä, jotka edellyttävät tiukkaa talousarvioon sitoutumista. Vuoden 2011 talousarvioon sisältyviä muutoksia Talousarvioon sisältyvät tärkeimmät muutokset kaupungin toiminnassa ovat: Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käynnistyminen vuoden 2011 alussa. Yhteistoiminta-alueen käynnistyminen merkitsee sitä, että Ulvilan eläinlääkäri ja terveystarkastajat siirtyvät Porin kaupungin työntekijöiksi ja Pori isäntäkuntana vastaa palveluiden järjestämisestä. Ulvila maksaa palveluista Porin kaupungille osittain asukaslukuperusteiden ja osittain ostettavien palveluiden mukaisesti. Ulvila ostaa vuoden 2011 alusta taloushallintopalvelut; kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Lisäksi kaupunki saa sopimuksen mukaisesti käyttöönsä myös muita talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmia. Ulvilan kaupungin työntekijöistä 4 siirtyy sopimuksen mukaan yhtiön palvelukseen. Pääkirjanpitäjä siirtyi jo Maaseutuhallinnon palveluiden siirtyminen on valmistelussa. Tavoiteaikataulun mukaan toiminta voisi käynnistyä vuonna Laki edellyttää uuden järjestelmän käynnistymistä viimeistään 2013 ja kuntien päätöstä keväällä Maaseutusihteeri siirtyy uuden yksikön palvelukseen. Varhaiskasvatuksen palvelujen kasvava kysyntä edellyttää palvelutuotantoon lisäresursointia. Uuden yksityisen päiväkodin yhden lapsiryhmän kustannukset ovat vuodessa. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä sekä avoimeksi jätettyjä toimia. Nämä edellyttävät toimintatapojen ja palvelujen uudelleen arviointia. Lautakuntien ehdotuksiin on lämmityskustannukset arvioitu uudestaan. Vuoden 2010 tarkistettuun tasoon on lisätty arvio energiaveron vaikutuksesta. Lämmityskustannuksiin on varattu kasvua euroa. Jäteveden puhdistaminen Saaren puhdistamolla loppuu ja puhdistaminen on siirtynyt Jokilaakson Ympäristö Oy:n toiminnaksi. Kustannukset ovat vuositasolla euroa. Kustannusten kasvu viimeiseen tilinpäätökseen verrattuna on euroa, mikä katetaan taksamuutoksella. 7

8 Investointiohjelma Ulvilan kaupungin investointiohjelma on valmisteltu neljälle seuraavalle vuodelle eli vuosille Investointiohjelmaa linjaa valtuuston aikaisemmalle suunnittelukaudelle, vuosille hyväksymä ohjelma. Vuoden 2011 investoinnit ovat yhteensä 2,3 milj. euroa ja investointiosan tulot euroa. Suunnittelukauden investointiohjelma on yhteensä 9,5 milj. euroa ja tulot euroa. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuosille Ulvilan kaupungin uuden strategian pohjalta kaupunginhallitukselle on valmisteltu taloussuunnittelukauden toiminnalliset tavoitteet ja ne menestystekijät, jotka ovat tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä. Lisäksi lautakuntatasolla on asetettu vuodelle 2011 tavoitetaso, joilla vähintään edetään asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Taloudellisena tavoitteena on kaupunginhallituksen talousarviossa ja lautakuntatasolla esitetty tuloarvio ja menomääräraha. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus ja lautakunnat laativat tulosaluetason käyttösuunnitelmansa, jossa ne määrittelevät tulosalueelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla ne toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunginhallitukselle ja lautakuntatasolle asetettujen strategisten tavoitteiden vuoden 2011 tavoitetaso. Vuoden 2010 aikana lautakunnat eivät ole edenneet toiminnan tasoa ja strategisia tavoitteita kuvaavien mittarien laatimisessa. Luotettavien mittareiden aikaansaaminen on edellytys tehokkaalle johtamiselle. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallituksen vastuulla on tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatiminen. Tässä yhteydessä tarkastellaan mittarien laatimisen aikataulutus. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Suomen kuntakenttä on parhaillaan voimakkaiden muutospaineiden alla. Vuonna 2006 hyväksytty puitelaki on voimassa 2012 vuoden loppuun. Valmisteilla on vuoden 2013 alusta uusi laki, jolla jatketaan kuntarakenteita ja palvelujärjestelmiä koskevia muutoksia. Kuntien tulee tiiviissä yhteistyössä tarkastella palvelujensa ja toimintojensa järjestämistä niin, että palvelut voidaan turvata. Ulvilan osalta päätöksiä tehdään uuden strategian pohjalta, jossa lähdetään laajasta rajat ylittävistä palvelumalleista ja yhteistyöstä muiden kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten toimijoiden kanssa. 8

9 Toimintasuunnitelma Ulvilan uuden vuoteen 2016 ulottuvan kaupunkistrategian tärkeimpinä tavoitteina ovat peruspalvelujen turvaaminen ja talouden tasapainottaminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupunkistrategian edellyttämä tuottavuus- ja toimenpideohjelma käynnistyy vuoden 2011 alusta. Tuloslaskelmaan arvioitujen suunnitelmavuosien pohjana ovat nykyiset palvelut. Talouden tavoitteiden osalta on arvioitu nykyisten peruspalveluiden edellyttämät kustannukset. Niiden taso on maltillinen, ja tämän tason toteuttaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja palvelurakenteita. Suunnitelmavuosien verotulot perustuvat nykyisiin tuloveroperusteisiin. Investointien määräksi suunnitelmassa on arvioitu vuosina yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Investointituloja on näille vuosille merkitty Suunnitteluvuodet on merkitty investointiohjelmaan. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on määritelty erikseen sivulla 17. Sitovuustaso on sama kuin vuonna

10 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) Muutos TP 2009 TA 2010 TA / Myyntituotot ,94 Maksutuotot ,13 Tuet ja avustukset ,78 Vuokratuotot ,20 Muut tuotot ,34 Toimintatuotot/Tulot , ,66-20,42 1,0 1,0 1,0 Palkat ,08 Henkilöstösivukulut ,62 Henkilöstökorvaukset ,48 Henkilöstökulut , ,88-35,35 2,00 2,00 2,00 Asiakaspalvelujen ostot ,49 Muiden palvelujen ostot ,32 Palvelujen ostot , ,84 36,19 2,5 2,0 2,0 Ostot tilikauden aikana ,40 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,46-32,76 0,5 0,5 0,5 Avustukset , ,00-55,19 0,0 0,0 0,0 Muut kulut , ,03-8,96 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot , ,56-5,18 2,1 1,8 1,8 Toimintakate/Jäämä* , ,09-1,08 2,33 1,96 1,96 Kunnallisvero , Yhteisövero , Kiinteistövero , Verotulot* , ,75 0,77 2,10 1,65 1,41 Valtionosuudet , ,21 1,83 2,50 2,50 2,50 Yhdistymisavustus ,57 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut* , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , ,10-25,32 Vuosikate , ,30 53,92 Poistot käyttöomaisuudesta , Suunnitelmapoistot* , ,87 3,24 Tilikauden tulos , ,52-70,73 Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys , Rahastojen lisäys/vähennys , Tilik.Yli/Alijäämä , ,49-242,16 Kumulat. yli-/ alijäämä , Nettoinvestoinnit , * luvuissa on huomioitu vuoden 2010 talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaan 10

11 Talouden kehitys TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Tilikauden tulos Talouden kehitys TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuosikate / poistot TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Poistot Kumulatiivinen yli-/ alijäämä TP 2009 TA 2010 TA

12 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TA 2010* TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaisesti TP 2009 TA 2010 TA Lainakanta , lainakanta /as asukasluku korkomenot, , , , , , Lainakanta Lainakanta , , * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaisesti Lainakanta , 1000 TP 2009 TA 2010 TA TP 2009 TA 2010 TA Lainakanta , 1000 Lainakanta, /as TP 2009 TA 2010 TA lainakanta /as. 12

13 TA 2011 Toimielintaso 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Tuotot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,72 Maaseutulautakunta ,00 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta ,57 Kulttuurilautakunta ,93 Vapaa-aikalautakunta ,08 Ympäristölautakunta ,00 Tekninen lautakunta ,65 Toimintatuotot yhteensä ,80 Kulut Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus ,39 Maaseutulautakunta ,66 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus-ja kasvatuslautakunta ,28 Kulttuurilautakunta ,12 Vapaa-aikalautakunta ,17 Ympäristölautakunta ,22 Tekninen lautakunta ,09 Toimintakulut yhteensä ,75 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus ,00 Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta ,43 Kulttuurilautakunta ,08 Vapaa-aikalautakunta ,56 Ympäristölautakunta ,32 Tekninen lautakunta ,51 Toimintakate/jäämä ,74 13

14 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,37 Talous ja hallinto ,10 Henkilöstöhallinto ,02 Tietohallinto ,24 Elinkeinotoimi ,06 EU -hankkeet ,29 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,36 Ruokapalvelu ,93 Työllistämisvaraukset 0 0 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhoito ,00 Erikoissairaanhoito 0 0 Kaupunginhallitus ,72 Maaseutulautakunta ,00 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,00 Peruskoulutus ,61 Lukio ,00 Ammatillinen koulutus 0 0 Kansalaisopisto ,00 Varhaiskasvatus ,51 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,57 Kirjasto ,01 Kulttuuri ,97 Kulttuurilautakunta ,93 Liikunta ,73 Nuoriso ,00 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,08 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta ,00 Ympäristönsuojelu ,00 Palo ja pelastus ,00 Ympäristölautakunta ,00 Kunnallistekninen hallinto ,64 Liikennealueet ,00 Puistot ja muut yleiset alueet ,00 Jätehuolto ,00 Kiinteistöt ,29 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,36 Siivoustoimi ,25 Varasto ,24 Vesilaitos ,09 Tekninen lautakunta ,65 ULVILAN KAUPUNKI ,80 14

15 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus, hallinto ,52 Talous ja hallinto ,06 Henkilöstöhallinto ,65 Tietohallinto ,28 Elinkeinotoimi ,19 Eu -hankkeet ,91 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,52 Ruokapalvelu ,41 Työllistämisvaraukset ,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,69 Ympäristöterveydenhoito ,10 Erikoissairaanhoito ,79 Kaupunginhallitus , Maaseutulautakunta ,66 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,66 Peruskoulutus ,37 Lukio ,06 Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto ,26 Varhaiskasvatus ,32 Opetus- ja kasvatuslautakunta , Kirjasto ,20 Kulttuuri ,82 Kulttuurilautakunta ,12 Liikunta ,02 Nuoriso ,53 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,17 Hallinto, lautakunta ,73 Rakennusvalvonta ,43 Ympäristönsuojelu ,52 Palo ja pelastus ,40 Ympäristölautakunta ,22 Kunnallistekninen hallinto ,02 Liikennealueet ,24 Puistot ja muut yleiset alueet ,73 Jätehuolto ,06 Kiinteistöt ,15 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,08 Siivoustoimi ,15 Varasto ,39 Vesilaitos ,21 Tekninen lautakunta ,09 ULVILAN KAUPUNKI ,75 15

16 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKATE / -JÄÄMÄ 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus, hallinto ,73 Talous ja hallinto ,48 Henkilöstöhallinto ,40 Tietohallinto * ,04 Elinkeinotoimi ,02 Eu -hankkeet ,73 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,80 Ruokapalvelu * Työllistämisvaraukset ,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * ,39 Ympäristöterveydenhoito ,62 Erikoissairaanhoito ,79 Kaupunginhallitus , Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,31 Peruskoulutus ,15 Lukio ,07 Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto ,60 Varhaiskasvatus ,33 Opetus- ja kasvatuslautakunta , Kirjasto ,93 Kulttuuri ,99 Kulttuurilautakunta ,08 Liikunta ,50 Nuoriso ,54 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,56 Hallinto, lautakunta ,73 Rakennusvalvonta ,19 Ympäristönsuojelu ,80 Palo ja pelastus ,81 Ympäristölautakunta ,32 Kunnallistekninen hallinto ,48 Liikennealueet ,47 Puistot ja muut yleiset alueet ,79 Jätehuolto ,89 Kiinteistöt ,46 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito 0 Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,87 Siivoustoimi Varasto ,39 Vesilaitos ,86 Tekninen lautakunta ,51 ULVILAN KAUPUNKI ,74 16

17 Sitovuustaso tulosalueella TA 2011 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö * Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Maaseutoimi Hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta Nuoriso Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi * Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 17

18 INVESTOINTIOSA TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Kustannusar vio yhteensä Sote-keskus, peruskorjaus myös ajotiet ja p-alueet ( ) 1,5 M Sivistyspalvelut Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö Friitalan koulun katto, lisälämmöneristys, ikkunat 1,1 M Vanhakylän koulun ruokasalin laajennus 0,5 M Päiväkotitilan rakentaminen, suunnittelumääräraha Muut kiinteistöt, kiinteitöjen korjausinvestoinnit Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen (vanha rikki) Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus Vanhakylän koulun erityisluokan vesikaton uusiminen Keittiöiden välttämättämät korjausinvestoinnit KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET Leineperin korjaukset 2011 Nettomeno (menot tulot 42000) Me Valtion avustus Tu Ne TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Me Tu Ne

19 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Kadut / tiet / yleiset alueet Turva-aita radan varteen (kaupan ehto Rautatieasema) Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste Kanervakuja Hakatie Vanhatie Harjunpää Tuppikuja, Jäpintie Sorapintaisten kevytväylien kunnostus Pappilan koivukujan kevytväylän päällystäminen Riipunraitin jatkaminen (kerrostaloja rakentunut) Keskustan rakentaminen Kirjaston edusta - Tori Liikenneturvallisuuden parantamista Keskisaarekkeita kaavateille, yms Lauttaranta kadun saneeraus Maa-ainesoton jälkihoito (Khall 81 / 2008) Kiertoliittymän rakentaminen Siltatie x Välskärintie x Kiltatie Lattomerentien jk+pp väli Finnepäkintie-Palokuja NISSILÄNMÄEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet, kaava-alueet Tievalaistus Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen Puistot, istutukset ja leikkipaikat Leikkipaikkojen uudistaminen Urheilu- ja retkeilyalueet Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus Ympäristötyöt Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen Varauksen purku Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue Suurpään alue (suunn. 2011) Pitkärannan alue Palonpään / Ravanin alue Kaava-alueiden loppurakentaminen YHTEENSÄ Me Tu Ne KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET Koskin kaavateiden päällystäminen ja viim. Me Jalastie, karikkatie, Rekitie,Joutsitie Kuntaliitosavustus Ne TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Me Tu 0 Ne

20 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus: Kanervakuja Hakatie Harjunpää hulevesiviem. rakentamista Tuppikuja, Jäpintie Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit Lauttaranta kadun saneeraus Jätevesiyhtymien tukeminen Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toiminta-alueille (suunn.) Suosmeri Alastalonkaupunki Kaasmarkku (Rukoushuoneen mäki) Eliaksentien varsi Sahamäki Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue Suurpään alue Pitkärannan alue Palonpään / Ravanin alue VESILAITOS YHTEENSÄ Me Tu Ne TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me Tu Ne KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu Kiinteistöjen osto Me Ne Muu irtaimisto Kuntayhtymät ja yhtiöt Sairaanhoitopiiri Ammattikoulukuntayhtymä Me Arvopaperit Me KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Me Tu Ne INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me Tu Ne

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot