Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui 12:30 Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui 12:30 Hinkkanen Esko poistui 11:45 Karttunen Terttu poistui 11:30 Liukko Ilmo Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Kapanen Aila pöytäkirjanpitäjä Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Hämäläinen Jukka projektipäällikkö 3, kello 10:00-10:30 Poissa Söderholm Jan Palm Pekka Pukero Ulla Kettunen Esa yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: 1-19 Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Aila Kapanen pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla / 2004 Savonrannalla / 2004 Virpi Kaksonen Marianne Nestén 1-12 Sulkavalla / 2004 Lasse Partanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Aila Kapanen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 1 Päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely 6 4 Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 7 5 Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 8 6 Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 16 nimeäminen 7 Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 17 8 Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien 19 omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 9 Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan 21 laadinnan ohjausryhmään 10 Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt Seutujohtajan päätökset Muut mahdolliset asiat Elinkeinostrategian toimintasuunnitelma Seutujohtajan valtuuttaminen päättämään hankkeiden 29 kuntaosuuksista 15 Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan nimeäminen Yrityspalveluiden vastuuhenkilön nimeäminen Toimintaympäristötukihakemus Muut mahdolliset elinkeinopoliittiset asiat Seuraava kokous 34

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 1 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 2 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalle valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely YH 3 Selostus: Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen projektipäällikkö Jukka Hämäläinen esittelee hankkeen toimintaa kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Yhtymähallitus päätti merkitä esittelyn tiedoksi.

7 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 1/81/816/2004 KJT 1 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle Hallintosäännön 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa yhtymän tuloalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Pöytäkirjaliitteenä A jaetaan yhtymähallitukselle esitys käyttösuunnitelmaksi vuodelle Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. seutujohtaja YH 4 Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman vuodelle Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. seutujohtaja

8 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 2/82/820/2004 KJT 2 Selostus: Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman suunnitelmat vuodelle 2004 hyväksyttiin Itä-Savon kuntayhtymän kunnanjohtajatyöryhmässä ja yhtymähallituksessa ja ne on toimitettu sisäasianministeriöön. Vuonna 2004 on merkittävimpänä yksittäisenä toimena siten päätetty toteuttaa kuntayhtymän kuntien palvelutuotantoa koskeva strategiatyö. 1. Tavoite ja toimeksiannon sisältö: Palvelustrategiatyö toteutetaan laajapohjaisena koskien lähtökohtaisesti kaikkia kuntien tuottamia palveluja. Tavoitteena on selvittää kunkin kunnan nykytilanne ja käytettävissä olevat resurssit ja pyrkiä tutkimaan ja löytämään perusteltu(ja) vaihtoehto(ja) näiden resurssien kohdentamisesta kuntien ja seudun asukkaiden kannalta optimaalisemmin nimenomaan seudullisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Erityisen tärkeätä on selvittää, mitkä ovat kuntien ydintehtäviä ja mitkä kuntalaispalvelujen tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Kunnan/ kuntien tulee huolehtia suoranaisesti ydintehtävien tuottamisesta. Palvelutehtävät toteutetaan joko yksikön omilla toimenpiteillä, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta. Kunnan/ kuntien/ kuntayhtymän omien palveluyksiköiden toimivuuden ja taloudellisuuden kehittäminen ovat avainkysymyksiä siksi, että kunnan asukkaiden peruspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata ja kustannusten kasvua hillitä ja alentaa. Nämä tekijät muodostavat samalla hankkeen päätavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen on ratkaistavissa ensi sijassa kunnan/kuntien omin toimenpitein ja yhteistyössä kuntayhtymien kanssa. Näistä lähtökohdista, tavoitteista ja toimintaohjelmasta muodostuu seudun palvelustrategia.

9 Yhtymähallitus Palvelujen järjestämisen peruslähtökohta: Itä-Savon kuntayhtymän alueen palvelujen järjestämisen peruslähtökohtana on että poliittiset organisaatiot, kuntayhtymän toimielimet, kunnanvaltuustot ja -hallitukset sekä toimialakohtaiset lautakunnat keskittyvät suuntaamaan käytettävissään olevan rahoituksen peruspalveluiden tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisimmin ja että palvelut järjestetään laadullisesti ja taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Tehtävät jaetaan tätä varten ydinkunnan ja palvelukunnan tehtäviin siten, että yhteiskunnallinen päätöksenteko kuuluu poliittisille luottamuselimille ja heitä avustaville viranhaltijoille. Kuntien rahoitusvastuulla olevien julkisten peruspalvelujen tuottaminen voi tapahtua kuntien omien palveluyksiköiden, kuntayhtymien, joissa kunnat ovat osakkaana ja palvelujen tuottajien toimesta sen mukaan kuin luottamuselimissä kulloinkin erikseen päätetään. 3. Strategian laadinta ja rajaukset: Oletuksena on, että seudulliset elinkeinojen kehittämistoimet huolehditaan elinkeinostrategian mukaisella organisaatiolla, palotoimi- juuri toteutuneiden järjestelyjen kautta, matkailutoiminnot Savonlinnan Matkailupalvelu ry:n toimesta ja terveydenhuollon ml. erikoissairaanhoidon toimenpiteet terveydenhuoltopiirin järjestelyjen mukaan erillisinä joten mainittuja sektoreita ei sisällytetä strategiatyöhön. Sen sijaan erillisenä tarkastellaan kaikilla strategiatyön sektoreilla mahdollisuuksia ja tarvetta palvelutuotannon järjestämiseen ns. kolmannen sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen toimesta. Siten selvitystyö koskee seuraavia sektoreita: Tekninen toimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yleishallinto ja taloustoimi Maaseututoimi Kulttuuritoimi Vapaa-aikatoimi Työ tehdään sektoreittain erillisinä ja itsenäisinä kokonaisuuksina mutta aikataulullisesti ja työvaiheittain yhtenäistä määrämuotoa noudattaen. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan perusteellinen nykytilanteen kartoitus (osaaminen, eläköitymisennuste ym.) jonka

10 Yhtymähallitus perusteella voidaan tarkastella seudullisella tasolla tilannetta suhteessa kunkin toimialan tavoitteisiin ja lakisääteisiin kunnille kuuluviin tehtäviin nähden. Lähtökohtien selvitysvaiheessa voidaan/tulee käyttää ulkopuolista näkemystä. Perusselvitysvaihe ajoitetaan siten, että sen aineisto on kullakin kunnalla halutessaan hyödynnettävissä kun kunta arvioi omalta kannaltaan mahdollisuuksiaan ja tarpeitaan eri sektoreiden seudullisen palvelutuotannon järjestämisessä. Kun kuntien omat tavoitteet yhdistyvät kokonaisuuden tarkastelussa ei seudullisesta strategiasta muodostu ristiriitaista kuntien omien näkemyksien suhteen. 4. Organisaatio ja työryhmät Luontevaa on, että työ toteutetaan mahdollisimman pitkälle kuntien oman asiantuntijahenkilöstön toimesta työryhmätyönä. Kunkin asiantuntijatyöryhmän (7 kpl) vastuullisena vetäjänä ja puheenjohtajana toimiin kunnanjohtaja seudun kunnista ja varapuheenjohtaja nimetään Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen piiristä. Kunnat nimeävät työhön omat edustajansa, joiden tehtävänä on paitsi olla asiantuntijajäsenenä osallistumalla aktiivisesti työhön myös vastata työryhmän työn etenemisen tiedotuksesta kunnassaan. Työryhmä voi käyttää myös muita asiantuntijoita. Yhtymävirasto osoittaa ryhmiin sihteerin (ohjelmakoordinaattori, ohjelmasihteeri). Työryhmät toimivat yhtymäviraston säännöstön puitteissa, joiden mukaan esim. matkakorvaukset, kokousjärjestelyt ym. kulut korvataan yhtymän varoista (aluekeskusohjelma) muttei esim. virkamiesten kokouspalkkiota tai työaikamenetyksiä virkaaikaan pidetyistä kokouksista makseta. Kokonaisuuden etenemistä valvoo yhtymähallitus sekä kunnanjohtajatyöryhmä. Prosessin edetessä pidetään kolme isompaa seminaaria/workshoppia joissa käsitellään organisointia, hankkeen etenemistä ja esitetään lopputuloksia sekä esityksiä jatkotoimiksi. Prosessin etenemisen seuraamista varten perustetaan erillinen seurantaryhmä, joka koostuu jäsenkuntien nimeämistä luottamushenkilöjäsenistä (3 kpl/kunta). Tämä vahvistaa myös informaation kulkemista kuntiin prosessin etenemisestä. 5. Vaiheistus ja tavoiteaikataulu: 5.1. Organisoitumisvaihe Kunnanjohtajatyöryhmä ( ) käsittelee asiaa ja nimeää vetovastuut toimialoittain sekä ottaa nimitysvastuun yhtymähallituksen kokoukseen mennessä asiantuntijaedustajista ryhmiin sekä esittää varsinaisen aloitusseminaarin ajankohdan, jossa toimialaryhmien

11 Yhtymähallitus puheenjohtajat esittelevät tarkennetun suunnitelman oman toimialansa työryhmän kohdalta. Yhtymähallitus päättää ( ) hankkeen lopullisen aikataulun, tavoitteet ja toimeksiannon sekä nimeää eri työryhmät ml. seurantaryhmän + omat edustajansa niihin. Aloitusseminaari (helmikuu) 5.2. Perusselvitysvaihe Työryhmätyö käynnistyy (helmikuu), ulkopuolisen näkemyksen tarpeen arviointi ja toimeksiannon määritys osaaminen/resurssit/muutokset/tarve -, työryhmän oman työn aikataulutus Konsulttityön kilpailuttaminen (helmi-maaliskuu) ja konsultin valinta, ja konsulttityön alkaminen Kuntien oman palveluyhteistyötarpeen arviointi ja tavoitteiden valinta jäsenkunnissa (helmi-toukokuu) Työseminaari/workshop (kesäkuu vko 24), toimialoittainen tilannekatsaus, keskustelu ja näiden pohjalta alakohtaiset workshopit Yhtymähallitus käsittelee asiaa Strategian laadintavaihe Yksityiskohtaisempien suunnitelmien laadinta toimialoittain käsittäen esitykset ja toimeenpanon karkean aikataulun (heinälokakuu) 3. sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen palveluntuotantokapasiteetti erityisenä näkökulmana esitykset valmiita siten, että kunnanjohtajatyöryhmä ja yhtymähallitus voi käsitellä niitä lokakuun kokouksissa 5.4. Yhteenveto, käsittely/päätökset ja jatkotoimet yhtymähallitus käsittelee kokonaisuuden lokakuussa ja lähettää asian jäsenkuntiin toimialoittavaisia, yksityiskohtaisia ja konkreettisia kannanottoja varten loppuseminaari (joulukuu), jossa käsitellään sektoreittain työryhmän esitykset ja jäsenkuntien kannanotot Yhtymähallitus käsittelee asian joulukuussa 2004 ja päättää osaltaan jatkotoimista Edellä selostetun kokonaisuuden vieminen läpi edellyttää kaikilta asianosaisilta, mutta erityisesti asiantuntijatyöryhmiltä aitoa paneutumista sekä objektiivisen ja ennakkoluulottoman näkemyksen omaksumista. Siksi erityinen vastuu hankkeen ryhdikkäästä läpi viennistä on seudun kunnanjohtajilla.

12 Yhtymähallitus

13 Yhtymähallitus Kärkikunnat; Parikkala, Saari, Uukuniemi Merkitään, että ns. kärkikuntien osallistumisen tapa ja muoto ratkeaa erillisen em. kuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan kokoonnuttua tammikuussa 2004 ja se huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ao. päätöksen tultua. Kunnanjohtajatyöryhmä: 1. käy keskustelun asiasta 2. esittää asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajien kokoonpanon yhtymähallitukselle 3. päättää viimeistään mennessä nimetä kunnittain jäsenet asiantuntijatyöryhmiin 4. esittää aloitusseminaarin ajankohdan Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun ja päättivät käydä keskenään puhelinkeskustelut siitä, kuka toimii kunkin asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana. Listaus työryhmien puheenjohtajista tulee toimittaa seutujohtajalle mennessä, jotta asia ehtii Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen asialistalle. Lisäksi todettiin, että työryhmien määrä tiivistettäisiin seitsemästä viiteen seuraavasti: tekninen toimi sosiaalitoimi sivistystoimi yleishallinto ja taloustoimi sekä maaseututoimi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Aloitusseminaarin ajankohdaksi kunnanjohtajatyöryhmä esittää kello Seminaarin järjestämispaikka ilmoitetaan myöhemmin. YH 5 Selostus: Kunnanjohtajat ovat em. päätöksen jälkeen sopineet työryhmien vetovastuista seuraavasti: tekninen toimi: Antti Erämaa sosiaalitoimi: Sivistystoimi: Yleishallinto, talousja maaseututoimi: Kari Rannanpiha Esa Kettunen Jorma Auvinen/Saku Linnanmurto

14 Yhtymähallitus Kulttuuri- ja vapaa-aika: Terttu Karttunen Rantasalmen kunnan kanta osallistumisen laajuudesta tai osallistumattomuudesta ko. strategiatyöhön riippuu ns. Allianssikuntien yhteisen valtuustoseminaarin tuloksista. Seminaari on viikolla 5 ja sen linjaukset ovat tiedossa ja ilmoitettaneen yhtymähallituksen kokouksessa. Perustettavien asiantuntijatyöryhmien sihteeristö osoitetaan Itä- Savon kuntayhtymän henkilöstöstä. Koulutus, aiempi työkokemus ja muu asiantuntemus huomioiden on tarkoituksenmukaista määritellä ryhmille vastaavat sihteerit seuraavasti: ohjelmakoordinaattori Jari Ikonen: tekninen ja yleishallinto + maaseututoimi ohjelmasihteeri Päivi Suomalainen: sosiaali- + sivistystoimi projektipäällikkö Riitta Vahela-Kohonen: kulttuuri + vapaaaikatoimi Kaikkien työryhmien kokouksiin on osallistumisoikeus seutujohtajalla, ohjelmakoordinaattorilla ja ohjelmasihteerillä. Merkitään, että ns. kärkikuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan puheenjohtajaa on informoitu asian etenemisestä ja pyydetty kannanottoa asiaan yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. Yhtymähallitus päättää: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja aikataulun selostusosassa määritellyllä tavalla 2) valitsee edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi 3) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (3 henkilöä) seurantaryhmään 4) nimeää seurantaryhmän esittelijäksi seutujohtajan ja sihteeriksi ohjelmakoordinaattorin sekä valtuuttaa ryhmän valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 5) aloitusseminaarin, jossa ryhmien vetäjät esittävät yksityiskohtaisemman suunnitelmansa työn etenemisestä oman ryhmänsä osalta, ajankohdaksi klo , paikkana Savonlinna 6) valitsee viralliset edustajansa aloitusseminaariin (2 kpl) ja ohjeistaa, että muut yhtymähallituksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan seminaariin

15 Yhtymähallitus Seutujohtaja muutti seuraaviin kohtiin esityksen kuulumaan: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja alus ) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (kukin 3 henkilöä) seurantaryhmään sekä toteaa, että Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen jäsenet osallistuvat seurantaryhmän työskentelyyn ) poistetaan kokonaan esityksestä Merkitään, että Rantasalmen kunnanjohtaja esitteli kolmen kunnan asennetta ja tilannetta palveluyhteistyöallianssissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Rantasalmen kunta ei osallistu palvelustrategia työhön. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti: 1) hyväksyä esityksen mukaisina kohdat 1 ja 3-6 sekä 2) valita edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi seuraavasti: Viljo Lyytikäisen esittämänä tekninen toimi: Matti Auvinen sosiaalitoimi: Virpi Kaksonen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi: Virve Pasanen Helena Haverisen esittämänä tekninen toimi: Lasse Partanen sivistystoimi: Jarkko Wuorinen Jarkko Wuorisen esittämänä yleishallinto, talous- ja maaseututoimi: Helena Haverinen Koska teknisen toimen puheenjohtajaksi oli kaksi esitystä varapuheenjohtajaksi, seutujohtaja teki esityksen, että toinen esitetyistä henkilöistä nimetään työryhmän varapuheenjohtajaksi ja toinen jäseneksi. Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan esityksen ja nimesi keskustelun jälkeen varapuheenjohtajaksi Matti Auvisen ja jäseneksi Lasse Partasen.

16 Yhtymähallitus valitut työryhmien puheenjohtajat yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen KJT 3 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön 28 :ssä määritetään yhtymähallituksen tehtäväksi kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisen. Vuonna 2003 puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Jorma Auvinen ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja Antti Erämaa. Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Puheenjohtajaksi esitettiin edelleen Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvista. Varapuheenjohtajaksi esitettiin nimettäväksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpiha. nimetyt seutujohtaja YH 6 Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Yhtymähallitus päätti nimetä kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajaksi Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvisen ja varapuheenjohtajaksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpihan. nimetyt seutujohtaja

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 6/82/820/2004 YH 7 Selostus: Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistamiseksi on laadittu alueellistamisohjelman periaatteet ja linjaukset, joiden tiivistelmä on esityslistaliitteenä A. Lähtökohtana alueellistamisessa on aluekeskusohjelmaseutujen verkosto. Eri aluekeskuksille on määritelty vahvuusalueiden mukaiset profiilit ja niistä määrittyvä osaaminen linjaa alueellistettavien tehtävien sijoittumista valtakunnallisesti. Savonlinnan seutu on määritelty kulttuurikeskukseksi. Alueellistamista on Savonlinnan seudulla valmisteltu aluekeskusohjelman puitteissa. Työssä on tavoitteena ollut erilaisten tukipalveluiden sijoittuminen seudulle. Peruslähtökohtana on ollut uuden teknologian hyödyntäminen siten, että valtionhallinnon tukipalveluita voitaisiin tuottaa kustannustehokkaammin uusilla toimintatavoilla. Asiaa valmisteleville virkamiehille on esitelty Savonlinnan seudun periaatteelliset ratkaisut sekä tehty esitykset toimintojen hoitamisesta seudulla. Alustavissa suunnitelmissa tämä työ näkyy erittäin vahvasti tukipalveluita koskevissa linjauksissa. Alueellistamisen linjauksia määriteltäessä on kohdepaikkakunnalle asetettu seuraavat kriteerit: Osaamisen institutionaalinen perusta: yliopisto, yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, tutkimuslaitokset Toimialarakenne: toimintoja tukeva vahva klusteri Alueen strateginen erikoistuminen: painopisteet aluekeskusohjelmassa ja/tai osaamiskeskusohjelmassa Toiminnon hallinnollinen tuki (julkisen sektorin toimijat) Maantieteelliset sijaintiehdot - toiminto edellyttää tiettyä maantieteellistä sijaintia Kaksikielisyys: toiminto edellyttää kaksikielisyyttä Saavutettavuus Väestön koulutustaso Alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Muuttoliike Väestön taloudellinen huoltosuhde Työpaikkojen määrän muutos Toimitilojen saatavuus

19 Yhtymähallitus Tuet (investointitarve ja mahdollisuus tukeen) Toimintojen aiempi alueellistaminen. Savonlinnan seudun näkökulmasta näiden kriteerien käyttö merkitsee hyvää lähtökohtaa alueellistamisessa sekä tukipalveluiden että matkailun/kulttuurimatkailun osalta. Siten onkin tarkoituksenmukaista tarkastella perusteellisemmin kulttuuriprofiilin laajentamista kulttuurimatkailun suuntaan. On myös tärkeää varmistaa, että alueellistamisen toteutuksen vaatimat tilat, työvoima ja muut edellytykset ovat kunnossa ja valmistelua tekevien ministeriöiden tiedossa. Seudun kansanedustajiin on erittäin tärkeää pitää jatkuvasti yhteyttä, jotta valmistelun tiedot ovat ajantasaisina ministeriöiden käytettävissä ja jotta voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä mikäli ministeriöiden valmistelutilanne sitä edellyttää. Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa alueellistamisen valmistelua painopisteinä tukipalvelut sekä matkailu ja kulttuurimatkailu. Seutujohtaja kutsuu eri matkailutoimijoita ja kulttuuritoimijoita yhteiseen palaveriin, jossa haetaan linjauksia esityksen tekemiseksi ministeriöille. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Jouni Backman Pekka Nousiainen seutujohtaja

20 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 4/82/820/2004 KJT 6 Selostus: Itäsuomalainen oppimisverkosto- hankkeessa rakennetaan toisen asteen oppilaitosten yhteistyö- ja seutuverkkoja. Ison verkon ja sen yhteisten tukipalvelujen avulla tuetaan erityisesti pienten lukioiden toimintaedellytyksiä, tarjotaan yksilöllisiä ja alueellisesti kattavia koulutuspalveluja sekä kehitetään uutta opettajuutta ja toimintakulttuuria. Esityslistaliitteenä A on hankkeen projektisuunnitelma ja rahoitushakemus. Hankkeeseen on tulossa yhteensä 34 lukiota joko toimijoiksi tai yhteistyökumppaneiksi. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki. Hanke on Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman mukainen. Kuntien heikon taloudellisen tilanteen takia on monella kunnalla suuria vaikeuksia osoittaa riittäviä määrärahoja kehittämisprojekteihin. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni itäsuomalainen oppilaitos voi osallistua ylimaakunnalliseen kehittämisyhteistyöhön. Esityslistaliitteenä B on Kuopion kaupungin anomus. Kuopion kaupunki anoo Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeeseen osallistuvien aluekeskusohjelmaan kuuluvien kuntien kuntarahoitusosuuksia aluekeskusohjelmasta esityslistaliitteen C mukaisesti. Kyseessä on siis ESR -hankehakemuksen kuntaosuus. Merkitään, että aluekeskusohjelman rahoitus koostuu omarahoituksen ohella valtion talousarvioon kuuluvasta (sisäasianministeriö) määrärahasta, johon sovelletaan maakunnan kehittämisrahan käyttämisestä annettuja säädöksiä. Tämän takia aluekeskusohjelman rahoitusta ei voida käyttää vastinrahana projekteissa eikä siten tässäkään tapauksessa siitä osoittaa Savonlinnan seudun omarahoitusta ko. ESR -hankkeeseen. Yhtymähallitus lähettää asian perussopimuksen mukaisesti kuntakierrokselle jäsenkuntien kannanottoja varten.

21 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Todettiin, että ko. hanke ei ole Itä-Savon kuntayhtymän rahoittama. Punkaharju ja Savonlinna voivat ottaa hankkeeseen osallistumisesta kantaa ja lähettää sen suoraan Kuopion kaupungille. Kuopion kaupunki yhtymävirasto YH 8 Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei osallistu hankkeeseen ja lähettää asian edelleen Savonlinnan kaupungin, Punkaharjun ja Kerimäen kunnan osalta kyseisiin kuntiin päätettäväksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Kuopion kaupunki Savonlinnan kaupunki Punkaharjun kunta Kerimäen kunta yhtymävirasto

22 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan laadinnan ohjausryhmään KJT 4 Selostus: Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Itä-Savon kuntayhtymää nimeämään edustajansa maakuntakaavan laatimisen ohjausryhmään. Etelä-Savon maakuntaliiton kirje on esityslistaliitteenä A. Yhtymähallitus nimeää edustajansa Maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jossa esille nousi nimi Risto Aalto kelvollisena edustajana. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto YH 9 Yhtymähallitus nimeää edustajan maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Yhtymähallitus päätti nimetä maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään Virve Pasasen esittämänä Risto Aallon. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt YH 146 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä toimii tällä hetkellä Savonlinnan kaupungintalon tiloissa siten, että yhtymäviraston ja aluekeskusohjelman henkilöstön työpisteet sijaitsevat kaupungintalon itäosassa. Yhtymän neuvotteluhuone sijoittuu myös näihin tiloihin. Projektipäälliköt ja ulkomaalaistutor sijoittuvat puolestaan Äkkiväärän toiseen päättyyn, talon länsiosaan. Yhtymän työpisteet sijoittuvat sekä talon 1. että 2.-kerroksiin. Toiminnan laajentuessa 2004 alusta käynnistyvän elinkeinostrategiatyön myötä on syytä tarkastella yhtymän tilajärjestelyjä laajempana kokonaisuutena ottaen erityisesti huomioon tilojen toiminnallisuus erityisesti asiakastarpeiden näkökulmasta. Edelleen mm. neuvottelutilojen ja varastotilojen riittävyys ym. seikat tulee ottaa kokonaisuuden tarkastelussa. Odotettavissa on huomattavia toiminnallisia vaikeuksia, jos mm. elinkeinostrategiaa toteuttamaan siirtyville elinkeinoasiamiehille ei ole osoittaa työtiloja lainkaan muun kuntayhtymän tilojen yhteydestä. Elinkeinostrategian yhtenä palvelutuotantoa ohjaavana tekijänä on määritelty asiakaslähtöisyys. Tilaratkaisun osalta asiakaslähtöisyys tarkoittaa hyvää saavutettavuutta sekä asiakaspalvelun kannalta toiminnallista tilaratkaisua, jossa leimaudutaan elinkeinoelämän seudulliseksi kehittäjäorganisaatioksi, eikä byrokratia linnakkeen peränurkassa toimivaksi paperitiikeriksi. Seudulliset yrityspalvelut hankkeessa on tavoitteena saada aikaiseksi yhteinen yrityspalvelupiste, josta kuntien elinkeinopalvelujen lisäksi on saatavana myös muiden elinkeinoelämän kehittämistä harjoittavien organisaatioiden palveluja. Itä-Savon Kuntayhtymä on strategian myötä ottanut seudun elinkeinopoliittisen kehittämisvastuun, joten yhteisen palvelutuotannon osalta tulee tilaratkaisussa varautua myös yhteistyökumppaneiden tilatarpeeseen. Ainakaan tilaratkaisu ei saa olla tulppana seudullisia yrityspalveluita rakennettaessa. Varautuminen tulevaan tilatarpeeseen koostuu seuraavasti: Kuntayhtymän hallinto 3 henkilöä Aluekeskusohjelma 2 henkilöä Toimialavastaavat 3 henkilöä

24 Yhtymähallitus Seudulliset Yrityspalvelut 6 henkilöä Tukipalvelut 3 henkilöä Kuntayhteistyö 4 henkilöä Kehittämishankkeet 10 henkilöä Yhteistyökumppanit 6 henkilöä Yhteensä 36 henkilöä Tämä merkitsee neuvottelu- yms. tiloineen noin m2:n tilantarvetta. Savonlinnan kaupungin mahdollisuudesta järjestellä kuntayhtymän tulevia tarpeita vastaavat tilat Äkkiväärästä toiminnallisesti järkevällä tavoin on neuvoteltu kaupunginjohtaja Jorma Auvisen sekä kiinteistöpäällikkö Paula Kokkosen kanssa. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupungin talolta ei pystytä järjestämään Itä-Savon kuntayhtymän tulevalle toiminnalle tarpeellisia yhtenäisiä tiloja, ilman että kaupungin oma henkilöstö joutuisi kohtuuttomasti kärsimään tilajärjestelyiden toteuttamisesta. Toimitilaratkaisun valmistelevat yhtymähallituksen tammikuun kokoukseen yhtymähallituksen puheenjohtajisto ja seutujohtaja, sekä asiantuntijana seudulliset yrityspalvelut hankkeen projektipäällikkö. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Seutujohtaja YH 10 Selostus: Ns. toimitilatyöryhmä kokoontui ja totesi seuraavaa: Savonlinnan kaupungin tarjoamat tilat ei ratkaise niitä ongelmia, joielinkeinostrategian näkökulmasta kaupungintalon vaihtoehtämistoiminnan laajentuessa elinkeinostrategian myötä kuntayhtyasiakaspalveluorganisaatiosta hämärtyy.

25 Yhtymähallitus Savonlinnan kaupungin tarjoama tilaratkaisu Tarjotut tilat sijaitsevat kerroksissa sekä pohjakerroksessa. Tarjottu tilaratkaisu ei toimi asiakaspalvelun näkökulmasta eikä organisaation johtamisen näkökulmasta. Lisäksi hajanainen sijainti kaupungintalon eri kerroksissa ei tue kehittämisorganisaation profiloitumisen tarvetta eikä asiantuntijaverkoston toimintaa. Vuokrahinta /kk alv 0% KOY Kirkkokatu 7 tarjous Itä-Savon kuntayhtymälle Toimitilat rakennetaan katutason liiketilaan oheisen suunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan sosiaalitilat ja neuvotteluhuone sijaitsevat kellarikerroksessa. Tilat sijaitsevat keskeisellä liikepaikalla, joten sijainti tukee hyvän saavutettavuuden ja paremman asiakaspalvelun tavoitetta. Yhtenäiset tilat helpottavat työyhteisön toimintaa ja johtamista. Tilaratkaisu tukee yhteistyökumppaneiden ja projektihenkilöstön sijoittamista yhteisiin tiloihin yrityspalveluiden kanssa. Vuokrahinta /kk alv 0%. Muut tutkitut vaihtoehdot Seudulliset Yrityspalvelut -hanke on selvittänyt Itä-Savon kuntayhtymän käyttötarkoitukseen soveltuvat muut vapaat toimitilat Savonlinnasta. Contact Centerin vapaat tilat: Neuvottelut käynnissä tiloista, tavoitteena saada tilat varsinaiseen Contact Centerin käyttöön. Puistokadun korttelin tilat: Tilat Itä-Savon kuntayhtymän käytössä aikaisintaan 2006 vuoden alusta. Tiloja käytettävissä tällä hetkellä 200 m 2, ei tarpeeksi Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön. Talvisalon korttelikeskus: tilat suunniteltu erityiskoulun käyttöön. Sampo-talon tilat: tiloja tarjolla n. 350 m 2, neliömäärä ei riitä Itä- Savon kuntayhtymän tarpeisiin. Nordea -pankin tilat Tavin risteyksessä: tilat huonokuntoiset, omistajilla halukkuus myydä tilat eikä vuokrata. Keskon tilat Citymarketin vieressä: tiloja vapaana m 2, neliömäärä yksinomaan Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön liian suuri. Tilojen muuttamiseen kehittämiskeskus -käyttöön saa ainoastaan 25% investointituen, joka ei riitä kannattavan

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus 19.3.2009 Tarkastuslautakunta 8.5.2009 Seutuvaltuusto 11.6.2009 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot