Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui 12:30 Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui 12:30 Hinkkanen Esko poistui 11:45 Karttunen Terttu poistui 11:30 Liukko Ilmo Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Kapanen Aila pöytäkirjanpitäjä Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Hämäläinen Jukka projektipäällikkö 3, kello 10:00-10:30 Poissa Söderholm Jan Palm Pekka Pukero Ulla Kettunen Esa yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: 1-19 Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Aila Kapanen pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla / 2004 Savonrannalla / 2004 Virpi Kaksonen Marianne Nestén 1-12 Sulkavalla / 2004 Lasse Partanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Aila Kapanen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 1 Päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely 6 4 Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 7 5 Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 8 6 Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 16 nimeäminen 7 Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 17 8 Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien 19 omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 9 Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan 21 laadinnan ohjausryhmään 10 Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt Seutujohtajan päätökset Muut mahdolliset asiat Elinkeinostrategian toimintasuunnitelma Seutujohtajan valtuuttaminen päättämään hankkeiden 29 kuntaosuuksista 15 Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan nimeäminen Yrityspalveluiden vastuuhenkilön nimeäminen Toimintaympäristötukihakemus Muut mahdolliset elinkeinopoliittiset asiat Seuraava kokous 34

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 1 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 2 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalle valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely YH 3 Selostus: Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen projektipäällikkö Jukka Hämäläinen esittelee hankkeen toimintaa kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Yhtymähallitus päätti merkitä esittelyn tiedoksi.

7 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 1/81/816/2004 KJT 1 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle Hallintosäännön 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa yhtymän tuloalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Pöytäkirjaliitteenä A jaetaan yhtymähallitukselle esitys käyttösuunnitelmaksi vuodelle Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. seutujohtaja YH 4 Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman vuodelle Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. seutujohtaja

8 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 2/82/820/2004 KJT 2 Selostus: Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman suunnitelmat vuodelle 2004 hyväksyttiin Itä-Savon kuntayhtymän kunnanjohtajatyöryhmässä ja yhtymähallituksessa ja ne on toimitettu sisäasianministeriöön. Vuonna 2004 on merkittävimpänä yksittäisenä toimena siten päätetty toteuttaa kuntayhtymän kuntien palvelutuotantoa koskeva strategiatyö. 1. Tavoite ja toimeksiannon sisältö: Palvelustrategiatyö toteutetaan laajapohjaisena koskien lähtökohtaisesti kaikkia kuntien tuottamia palveluja. Tavoitteena on selvittää kunkin kunnan nykytilanne ja käytettävissä olevat resurssit ja pyrkiä tutkimaan ja löytämään perusteltu(ja) vaihtoehto(ja) näiden resurssien kohdentamisesta kuntien ja seudun asukkaiden kannalta optimaalisemmin nimenomaan seudullisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Erityisen tärkeätä on selvittää, mitkä ovat kuntien ydintehtäviä ja mitkä kuntalaispalvelujen tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Kunnan/ kuntien tulee huolehtia suoranaisesti ydintehtävien tuottamisesta. Palvelutehtävät toteutetaan joko yksikön omilla toimenpiteillä, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta. Kunnan/ kuntien/ kuntayhtymän omien palveluyksiköiden toimivuuden ja taloudellisuuden kehittäminen ovat avainkysymyksiä siksi, että kunnan asukkaiden peruspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata ja kustannusten kasvua hillitä ja alentaa. Nämä tekijät muodostavat samalla hankkeen päätavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen on ratkaistavissa ensi sijassa kunnan/kuntien omin toimenpitein ja yhteistyössä kuntayhtymien kanssa. Näistä lähtökohdista, tavoitteista ja toimintaohjelmasta muodostuu seudun palvelustrategia.

9 Yhtymähallitus Palvelujen järjestämisen peruslähtökohta: Itä-Savon kuntayhtymän alueen palvelujen järjestämisen peruslähtökohtana on että poliittiset organisaatiot, kuntayhtymän toimielimet, kunnanvaltuustot ja -hallitukset sekä toimialakohtaiset lautakunnat keskittyvät suuntaamaan käytettävissään olevan rahoituksen peruspalveluiden tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisimmin ja että palvelut järjestetään laadullisesti ja taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Tehtävät jaetaan tätä varten ydinkunnan ja palvelukunnan tehtäviin siten, että yhteiskunnallinen päätöksenteko kuuluu poliittisille luottamuselimille ja heitä avustaville viranhaltijoille. Kuntien rahoitusvastuulla olevien julkisten peruspalvelujen tuottaminen voi tapahtua kuntien omien palveluyksiköiden, kuntayhtymien, joissa kunnat ovat osakkaana ja palvelujen tuottajien toimesta sen mukaan kuin luottamuselimissä kulloinkin erikseen päätetään. 3. Strategian laadinta ja rajaukset: Oletuksena on, että seudulliset elinkeinojen kehittämistoimet huolehditaan elinkeinostrategian mukaisella organisaatiolla, palotoimi- juuri toteutuneiden järjestelyjen kautta, matkailutoiminnot Savonlinnan Matkailupalvelu ry:n toimesta ja terveydenhuollon ml. erikoissairaanhoidon toimenpiteet terveydenhuoltopiirin järjestelyjen mukaan erillisinä joten mainittuja sektoreita ei sisällytetä strategiatyöhön. Sen sijaan erillisenä tarkastellaan kaikilla strategiatyön sektoreilla mahdollisuuksia ja tarvetta palvelutuotannon järjestämiseen ns. kolmannen sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen toimesta. Siten selvitystyö koskee seuraavia sektoreita: Tekninen toimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yleishallinto ja taloustoimi Maaseututoimi Kulttuuritoimi Vapaa-aikatoimi Työ tehdään sektoreittain erillisinä ja itsenäisinä kokonaisuuksina mutta aikataulullisesti ja työvaiheittain yhtenäistä määrämuotoa noudattaen. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan perusteellinen nykytilanteen kartoitus (osaaminen, eläköitymisennuste ym.) jonka

10 Yhtymähallitus perusteella voidaan tarkastella seudullisella tasolla tilannetta suhteessa kunkin toimialan tavoitteisiin ja lakisääteisiin kunnille kuuluviin tehtäviin nähden. Lähtökohtien selvitysvaiheessa voidaan/tulee käyttää ulkopuolista näkemystä. Perusselvitysvaihe ajoitetaan siten, että sen aineisto on kullakin kunnalla halutessaan hyödynnettävissä kun kunta arvioi omalta kannaltaan mahdollisuuksiaan ja tarpeitaan eri sektoreiden seudullisen palvelutuotannon järjestämisessä. Kun kuntien omat tavoitteet yhdistyvät kokonaisuuden tarkastelussa ei seudullisesta strategiasta muodostu ristiriitaista kuntien omien näkemyksien suhteen. 4. Organisaatio ja työryhmät Luontevaa on, että työ toteutetaan mahdollisimman pitkälle kuntien oman asiantuntijahenkilöstön toimesta työryhmätyönä. Kunkin asiantuntijatyöryhmän (7 kpl) vastuullisena vetäjänä ja puheenjohtajana toimiin kunnanjohtaja seudun kunnista ja varapuheenjohtaja nimetään Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen piiristä. Kunnat nimeävät työhön omat edustajansa, joiden tehtävänä on paitsi olla asiantuntijajäsenenä osallistumalla aktiivisesti työhön myös vastata työryhmän työn etenemisen tiedotuksesta kunnassaan. Työryhmä voi käyttää myös muita asiantuntijoita. Yhtymävirasto osoittaa ryhmiin sihteerin (ohjelmakoordinaattori, ohjelmasihteeri). Työryhmät toimivat yhtymäviraston säännöstön puitteissa, joiden mukaan esim. matkakorvaukset, kokousjärjestelyt ym. kulut korvataan yhtymän varoista (aluekeskusohjelma) muttei esim. virkamiesten kokouspalkkiota tai työaikamenetyksiä virkaaikaan pidetyistä kokouksista makseta. Kokonaisuuden etenemistä valvoo yhtymähallitus sekä kunnanjohtajatyöryhmä. Prosessin edetessä pidetään kolme isompaa seminaaria/workshoppia joissa käsitellään organisointia, hankkeen etenemistä ja esitetään lopputuloksia sekä esityksiä jatkotoimiksi. Prosessin etenemisen seuraamista varten perustetaan erillinen seurantaryhmä, joka koostuu jäsenkuntien nimeämistä luottamushenkilöjäsenistä (3 kpl/kunta). Tämä vahvistaa myös informaation kulkemista kuntiin prosessin etenemisestä. 5. Vaiheistus ja tavoiteaikataulu: 5.1. Organisoitumisvaihe Kunnanjohtajatyöryhmä ( ) käsittelee asiaa ja nimeää vetovastuut toimialoittain sekä ottaa nimitysvastuun yhtymähallituksen kokoukseen mennessä asiantuntijaedustajista ryhmiin sekä esittää varsinaisen aloitusseminaarin ajankohdan, jossa toimialaryhmien

11 Yhtymähallitus puheenjohtajat esittelevät tarkennetun suunnitelman oman toimialansa työryhmän kohdalta. Yhtymähallitus päättää ( ) hankkeen lopullisen aikataulun, tavoitteet ja toimeksiannon sekä nimeää eri työryhmät ml. seurantaryhmän + omat edustajansa niihin. Aloitusseminaari (helmikuu) 5.2. Perusselvitysvaihe Työryhmätyö käynnistyy (helmikuu), ulkopuolisen näkemyksen tarpeen arviointi ja toimeksiannon määritys osaaminen/resurssit/muutokset/tarve -, työryhmän oman työn aikataulutus Konsulttityön kilpailuttaminen (helmi-maaliskuu) ja konsultin valinta, ja konsulttityön alkaminen Kuntien oman palveluyhteistyötarpeen arviointi ja tavoitteiden valinta jäsenkunnissa (helmi-toukokuu) Työseminaari/workshop (kesäkuu vko 24), toimialoittainen tilannekatsaus, keskustelu ja näiden pohjalta alakohtaiset workshopit Yhtymähallitus käsittelee asiaa Strategian laadintavaihe Yksityiskohtaisempien suunnitelmien laadinta toimialoittain käsittäen esitykset ja toimeenpanon karkean aikataulun (heinälokakuu) 3. sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen palveluntuotantokapasiteetti erityisenä näkökulmana esitykset valmiita siten, että kunnanjohtajatyöryhmä ja yhtymähallitus voi käsitellä niitä lokakuun kokouksissa 5.4. Yhteenveto, käsittely/päätökset ja jatkotoimet yhtymähallitus käsittelee kokonaisuuden lokakuussa ja lähettää asian jäsenkuntiin toimialoittavaisia, yksityiskohtaisia ja konkreettisia kannanottoja varten loppuseminaari (joulukuu), jossa käsitellään sektoreittain työryhmän esitykset ja jäsenkuntien kannanotot Yhtymähallitus käsittelee asian joulukuussa 2004 ja päättää osaltaan jatkotoimista Edellä selostetun kokonaisuuden vieminen läpi edellyttää kaikilta asianosaisilta, mutta erityisesti asiantuntijatyöryhmiltä aitoa paneutumista sekä objektiivisen ja ennakkoluulottoman näkemyksen omaksumista. Siksi erityinen vastuu hankkeen ryhdikkäästä läpi viennistä on seudun kunnanjohtajilla.

12 Yhtymähallitus

13 Yhtymähallitus Kärkikunnat; Parikkala, Saari, Uukuniemi Merkitään, että ns. kärkikuntien osallistumisen tapa ja muoto ratkeaa erillisen em. kuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan kokoonnuttua tammikuussa 2004 ja se huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ao. päätöksen tultua. Kunnanjohtajatyöryhmä: 1. käy keskustelun asiasta 2. esittää asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajien kokoonpanon yhtymähallitukselle 3. päättää viimeistään mennessä nimetä kunnittain jäsenet asiantuntijatyöryhmiin 4. esittää aloitusseminaarin ajankohdan Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun ja päättivät käydä keskenään puhelinkeskustelut siitä, kuka toimii kunkin asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana. Listaus työryhmien puheenjohtajista tulee toimittaa seutujohtajalle mennessä, jotta asia ehtii Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen asialistalle. Lisäksi todettiin, että työryhmien määrä tiivistettäisiin seitsemästä viiteen seuraavasti: tekninen toimi sosiaalitoimi sivistystoimi yleishallinto ja taloustoimi sekä maaseututoimi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Aloitusseminaarin ajankohdaksi kunnanjohtajatyöryhmä esittää kello Seminaarin järjestämispaikka ilmoitetaan myöhemmin. YH 5 Selostus: Kunnanjohtajat ovat em. päätöksen jälkeen sopineet työryhmien vetovastuista seuraavasti: tekninen toimi: Antti Erämaa sosiaalitoimi: Sivistystoimi: Yleishallinto, talousja maaseututoimi: Kari Rannanpiha Esa Kettunen Jorma Auvinen/Saku Linnanmurto

14 Yhtymähallitus Kulttuuri- ja vapaa-aika: Terttu Karttunen Rantasalmen kunnan kanta osallistumisen laajuudesta tai osallistumattomuudesta ko. strategiatyöhön riippuu ns. Allianssikuntien yhteisen valtuustoseminaarin tuloksista. Seminaari on viikolla 5 ja sen linjaukset ovat tiedossa ja ilmoitettaneen yhtymähallituksen kokouksessa. Perustettavien asiantuntijatyöryhmien sihteeristö osoitetaan Itä- Savon kuntayhtymän henkilöstöstä. Koulutus, aiempi työkokemus ja muu asiantuntemus huomioiden on tarkoituksenmukaista määritellä ryhmille vastaavat sihteerit seuraavasti: ohjelmakoordinaattori Jari Ikonen: tekninen ja yleishallinto + maaseututoimi ohjelmasihteeri Päivi Suomalainen: sosiaali- + sivistystoimi projektipäällikkö Riitta Vahela-Kohonen: kulttuuri + vapaaaikatoimi Kaikkien työryhmien kokouksiin on osallistumisoikeus seutujohtajalla, ohjelmakoordinaattorilla ja ohjelmasihteerillä. Merkitään, että ns. kärkikuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan puheenjohtajaa on informoitu asian etenemisestä ja pyydetty kannanottoa asiaan yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. Yhtymähallitus päättää: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja aikataulun selostusosassa määritellyllä tavalla 2) valitsee edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi 3) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (3 henkilöä) seurantaryhmään 4) nimeää seurantaryhmän esittelijäksi seutujohtajan ja sihteeriksi ohjelmakoordinaattorin sekä valtuuttaa ryhmän valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 5) aloitusseminaarin, jossa ryhmien vetäjät esittävät yksityiskohtaisemman suunnitelmansa työn etenemisestä oman ryhmänsä osalta, ajankohdaksi klo , paikkana Savonlinna 6) valitsee viralliset edustajansa aloitusseminaariin (2 kpl) ja ohjeistaa, että muut yhtymähallituksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan seminaariin

15 Yhtymähallitus Seutujohtaja muutti seuraaviin kohtiin esityksen kuulumaan: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja alus ) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (kukin 3 henkilöä) seurantaryhmään sekä toteaa, että Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen jäsenet osallistuvat seurantaryhmän työskentelyyn ) poistetaan kokonaan esityksestä Merkitään, että Rantasalmen kunnanjohtaja esitteli kolmen kunnan asennetta ja tilannetta palveluyhteistyöallianssissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Rantasalmen kunta ei osallistu palvelustrategia työhön. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti: 1) hyväksyä esityksen mukaisina kohdat 1 ja 3-6 sekä 2) valita edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi seuraavasti: Viljo Lyytikäisen esittämänä tekninen toimi: Matti Auvinen sosiaalitoimi: Virpi Kaksonen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi: Virve Pasanen Helena Haverisen esittämänä tekninen toimi: Lasse Partanen sivistystoimi: Jarkko Wuorinen Jarkko Wuorisen esittämänä yleishallinto, talous- ja maaseututoimi: Helena Haverinen Koska teknisen toimen puheenjohtajaksi oli kaksi esitystä varapuheenjohtajaksi, seutujohtaja teki esityksen, että toinen esitetyistä henkilöistä nimetään työryhmän varapuheenjohtajaksi ja toinen jäseneksi. Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan esityksen ja nimesi keskustelun jälkeen varapuheenjohtajaksi Matti Auvisen ja jäseneksi Lasse Partasen.

16 Yhtymähallitus valitut työryhmien puheenjohtajat yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen KJT 3 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön 28 :ssä määritetään yhtymähallituksen tehtäväksi kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisen. Vuonna 2003 puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Jorma Auvinen ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja Antti Erämaa. Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Puheenjohtajaksi esitettiin edelleen Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvista. Varapuheenjohtajaksi esitettiin nimettäväksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpiha. nimetyt seutujohtaja YH 6 Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Yhtymähallitus päätti nimetä kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajaksi Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvisen ja varapuheenjohtajaksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpihan. nimetyt seutujohtaja

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 6/82/820/2004 YH 7 Selostus: Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistamiseksi on laadittu alueellistamisohjelman periaatteet ja linjaukset, joiden tiivistelmä on esityslistaliitteenä A. Lähtökohtana alueellistamisessa on aluekeskusohjelmaseutujen verkosto. Eri aluekeskuksille on määritelty vahvuusalueiden mukaiset profiilit ja niistä määrittyvä osaaminen linjaa alueellistettavien tehtävien sijoittumista valtakunnallisesti. Savonlinnan seutu on määritelty kulttuurikeskukseksi. Alueellistamista on Savonlinnan seudulla valmisteltu aluekeskusohjelman puitteissa. Työssä on tavoitteena ollut erilaisten tukipalveluiden sijoittuminen seudulle. Peruslähtökohtana on ollut uuden teknologian hyödyntäminen siten, että valtionhallinnon tukipalveluita voitaisiin tuottaa kustannustehokkaammin uusilla toimintatavoilla. Asiaa valmisteleville virkamiehille on esitelty Savonlinnan seudun periaatteelliset ratkaisut sekä tehty esitykset toimintojen hoitamisesta seudulla. Alustavissa suunnitelmissa tämä työ näkyy erittäin vahvasti tukipalveluita koskevissa linjauksissa. Alueellistamisen linjauksia määriteltäessä on kohdepaikkakunnalle asetettu seuraavat kriteerit: Osaamisen institutionaalinen perusta: yliopisto, yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, tutkimuslaitokset Toimialarakenne: toimintoja tukeva vahva klusteri Alueen strateginen erikoistuminen: painopisteet aluekeskusohjelmassa ja/tai osaamiskeskusohjelmassa Toiminnon hallinnollinen tuki (julkisen sektorin toimijat) Maantieteelliset sijaintiehdot - toiminto edellyttää tiettyä maantieteellistä sijaintia Kaksikielisyys: toiminto edellyttää kaksikielisyyttä Saavutettavuus Väestön koulutustaso Alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Muuttoliike Väestön taloudellinen huoltosuhde Työpaikkojen määrän muutos Toimitilojen saatavuus

19 Yhtymähallitus Tuet (investointitarve ja mahdollisuus tukeen) Toimintojen aiempi alueellistaminen. Savonlinnan seudun näkökulmasta näiden kriteerien käyttö merkitsee hyvää lähtökohtaa alueellistamisessa sekä tukipalveluiden että matkailun/kulttuurimatkailun osalta. Siten onkin tarkoituksenmukaista tarkastella perusteellisemmin kulttuuriprofiilin laajentamista kulttuurimatkailun suuntaan. On myös tärkeää varmistaa, että alueellistamisen toteutuksen vaatimat tilat, työvoima ja muut edellytykset ovat kunnossa ja valmistelua tekevien ministeriöiden tiedossa. Seudun kansanedustajiin on erittäin tärkeää pitää jatkuvasti yhteyttä, jotta valmistelun tiedot ovat ajantasaisina ministeriöiden käytettävissä ja jotta voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä mikäli ministeriöiden valmistelutilanne sitä edellyttää. Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa alueellistamisen valmistelua painopisteinä tukipalvelut sekä matkailu ja kulttuurimatkailu. Seutujohtaja kutsuu eri matkailutoimijoita ja kulttuuritoimijoita yhteiseen palaveriin, jossa haetaan linjauksia esityksen tekemiseksi ministeriöille. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Jouni Backman Pekka Nousiainen seutujohtaja

20 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 4/82/820/2004 KJT 6 Selostus: Itäsuomalainen oppimisverkosto- hankkeessa rakennetaan toisen asteen oppilaitosten yhteistyö- ja seutuverkkoja. Ison verkon ja sen yhteisten tukipalvelujen avulla tuetaan erityisesti pienten lukioiden toimintaedellytyksiä, tarjotaan yksilöllisiä ja alueellisesti kattavia koulutuspalveluja sekä kehitetään uutta opettajuutta ja toimintakulttuuria. Esityslistaliitteenä A on hankkeen projektisuunnitelma ja rahoitushakemus. Hankkeeseen on tulossa yhteensä 34 lukiota joko toimijoiksi tai yhteistyökumppaneiksi. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki. Hanke on Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman mukainen. Kuntien heikon taloudellisen tilanteen takia on monella kunnalla suuria vaikeuksia osoittaa riittäviä määrärahoja kehittämisprojekteihin. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni itäsuomalainen oppilaitos voi osallistua ylimaakunnalliseen kehittämisyhteistyöhön. Esityslistaliitteenä B on Kuopion kaupungin anomus. Kuopion kaupunki anoo Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeeseen osallistuvien aluekeskusohjelmaan kuuluvien kuntien kuntarahoitusosuuksia aluekeskusohjelmasta esityslistaliitteen C mukaisesti. Kyseessä on siis ESR -hankehakemuksen kuntaosuus. Merkitään, että aluekeskusohjelman rahoitus koostuu omarahoituksen ohella valtion talousarvioon kuuluvasta (sisäasianministeriö) määrärahasta, johon sovelletaan maakunnan kehittämisrahan käyttämisestä annettuja säädöksiä. Tämän takia aluekeskusohjelman rahoitusta ei voida käyttää vastinrahana projekteissa eikä siten tässäkään tapauksessa siitä osoittaa Savonlinnan seudun omarahoitusta ko. ESR -hankkeeseen. Yhtymähallitus lähettää asian perussopimuksen mukaisesti kuntakierrokselle jäsenkuntien kannanottoja varten.

21 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Todettiin, että ko. hanke ei ole Itä-Savon kuntayhtymän rahoittama. Punkaharju ja Savonlinna voivat ottaa hankkeeseen osallistumisesta kantaa ja lähettää sen suoraan Kuopion kaupungille. Kuopion kaupunki yhtymävirasto YH 8 Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei osallistu hankkeeseen ja lähettää asian edelleen Savonlinnan kaupungin, Punkaharjun ja Kerimäen kunnan osalta kyseisiin kuntiin päätettäväksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Kuopion kaupunki Savonlinnan kaupunki Punkaharjun kunta Kerimäen kunta yhtymävirasto

22 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan laadinnan ohjausryhmään KJT 4 Selostus: Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Itä-Savon kuntayhtymää nimeämään edustajansa maakuntakaavan laatimisen ohjausryhmään. Etelä-Savon maakuntaliiton kirje on esityslistaliitteenä A. Yhtymähallitus nimeää edustajansa Maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jossa esille nousi nimi Risto Aalto kelvollisena edustajana. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto YH 9 Yhtymähallitus nimeää edustajan maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Yhtymähallitus päätti nimetä maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään Virve Pasasen esittämänä Risto Aallon. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt YH 146 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä toimii tällä hetkellä Savonlinnan kaupungintalon tiloissa siten, että yhtymäviraston ja aluekeskusohjelman henkilöstön työpisteet sijaitsevat kaupungintalon itäosassa. Yhtymän neuvotteluhuone sijoittuu myös näihin tiloihin. Projektipäälliköt ja ulkomaalaistutor sijoittuvat puolestaan Äkkiväärän toiseen päättyyn, talon länsiosaan. Yhtymän työpisteet sijoittuvat sekä talon 1. että 2.-kerroksiin. Toiminnan laajentuessa 2004 alusta käynnistyvän elinkeinostrategiatyön myötä on syytä tarkastella yhtymän tilajärjestelyjä laajempana kokonaisuutena ottaen erityisesti huomioon tilojen toiminnallisuus erityisesti asiakastarpeiden näkökulmasta. Edelleen mm. neuvottelutilojen ja varastotilojen riittävyys ym. seikat tulee ottaa kokonaisuuden tarkastelussa. Odotettavissa on huomattavia toiminnallisia vaikeuksia, jos mm. elinkeinostrategiaa toteuttamaan siirtyville elinkeinoasiamiehille ei ole osoittaa työtiloja lainkaan muun kuntayhtymän tilojen yhteydestä. Elinkeinostrategian yhtenä palvelutuotantoa ohjaavana tekijänä on määritelty asiakaslähtöisyys. Tilaratkaisun osalta asiakaslähtöisyys tarkoittaa hyvää saavutettavuutta sekä asiakaspalvelun kannalta toiminnallista tilaratkaisua, jossa leimaudutaan elinkeinoelämän seudulliseksi kehittäjäorganisaatioksi, eikä byrokratia linnakkeen peränurkassa toimivaksi paperitiikeriksi. Seudulliset yrityspalvelut hankkeessa on tavoitteena saada aikaiseksi yhteinen yrityspalvelupiste, josta kuntien elinkeinopalvelujen lisäksi on saatavana myös muiden elinkeinoelämän kehittämistä harjoittavien organisaatioiden palveluja. Itä-Savon Kuntayhtymä on strategian myötä ottanut seudun elinkeinopoliittisen kehittämisvastuun, joten yhteisen palvelutuotannon osalta tulee tilaratkaisussa varautua myös yhteistyökumppaneiden tilatarpeeseen. Ainakaan tilaratkaisu ei saa olla tulppana seudullisia yrityspalveluita rakennettaessa. Varautuminen tulevaan tilatarpeeseen koostuu seuraavasti: Kuntayhtymän hallinto 3 henkilöä Aluekeskusohjelma 2 henkilöä Toimialavastaavat 3 henkilöä

24 Yhtymähallitus Seudulliset Yrityspalvelut 6 henkilöä Tukipalvelut 3 henkilöä Kuntayhteistyö 4 henkilöä Kehittämishankkeet 10 henkilöä Yhteistyökumppanit 6 henkilöä Yhteensä 36 henkilöä Tämä merkitsee neuvottelu- yms. tiloineen noin m2:n tilantarvetta. Savonlinnan kaupungin mahdollisuudesta järjestellä kuntayhtymän tulevia tarpeita vastaavat tilat Äkkiväärästä toiminnallisesti järkevällä tavoin on neuvoteltu kaupunginjohtaja Jorma Auvisen sekä kiinteistöpäällikkö Paula Kokkosen kanssa. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupungin talolta ei pystytä järjestämään Itä-Savon kuntayhtymän tulevalle toiminnalle tarpeellisia yhtenäisiä tiloja, ilman että kaupungin oma henkilöstö joutuisi kohtuuttomasti kärsimään tilajärjestelyiden toteuttamisesta. Toimitilaratkaisun valmistelevat yhtymähallituksen tammikuun kokoukseen yhtymähallituksen puheenjohtajisto ja seutujohtaja, sekä asiantuntijana seudulliset yrityspalvelut hankkeen projektipäällikkö. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Seutujohtaja YH 10 Selostus: Ns. toimitilatyöryhmä kokoontui ja totesi seuraavaa: Savonlinnan kaupungin tarjoamat tilat ei ratkaise niitä ongelmia, joielinkeinostrategian näkökulmasta kaupungintalon vaihtoehtämistoiminnan laajentuessa elinkeinostrategian myötä kuntayhtyasiakaspalveluorganisaatiosta hämärtyy.

25 Yhtymähallitus Savonlinnan kaupungin tarjoama tilaratkaisu Tarjotut tilat sijaitsevat kerroksissa sekä pohjakerroksessa. Tarjottu tilaratkaisu ei toimi asiakaspalvelun näkökulmasta eikä organisaation johtamisen näkökulmasta. Lisäksi hajanainen sijainti kaupungintalon eri kerroksissa ei tue kehittämisorganisaation profiloitumisen tarvetta eikä asiantuntijaverkoston toimintaa. Vuokrahinta /kk alv 0% KOY Kirkkokatu 7 tarjous Itä-Savon kuntayhtymälle Toimitilat rakennetaan katutason liiketilaan oheisen suunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan sosiaalitilat ja neuvotteluhuone sijaitsevat kellarikerroksessa. Tilat sijaitsevat keskeisellä liikepaikalla, joten sijainti tukee hyvän saavutettavuuden ja paremman asiakaspalvelun tavoitetta. Yhtenäiset tilat helpottavat työyhteisön toimintaa ja johtamista. Tilaratkaisu tukee yhteistyökumppaneiden ja projektihenkilöstön sijoittamista yhteisiin tiloihin yrityspalveluiden kanssa. Vuokrahinta /kk alv 0%. Muut tutkitut vaihtoehdot Seudulliset Yrityspalvelut -hanke on selvittänyt Itä-Savon kuntayhtymän käyttötarkoitukseen soveltuvat muut vapaat toimitilat Savonlinnasta. Contact Centerin vapaat tilat: Neuvottelut käynnissä tiloista, tavoitteena saada tilat varsinaiseen Contact Centerin käyttöön. Puistokadun korttelin tilat: Tilat Itä-Savon kuntayhtymän käytössä aikaisintaan 2006 vuoden alusta. Tiloja käytettävissä tällä hetkellä 200 m 2, ei tarpeeksi Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön. Talvisalon korttelikeskus: tilat suunniteltu erityiskoulun käyttöön. Sampo-talon tilat: tiloja tarjolla n. 350 m 2, neliömäärä ei riitä Itä- Savon kuntayhtymän tarpeisiin. Nordea -pankin tilat Tavin risteyksessä: tilat huonokuntoiset, omistajilla halukkuus myydä tilat eikä vuokrata. Keskon tilat Citymarketin vieressä: tiloja vapaana m 2, neliömäärä yksinomaan Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön liian suuri. Tilojen muuttamiseen kehittämiskeskus -käyttöön saa ainoastaan 25% investointituen, joka ei riitä kannattavan

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Aika 19.08.2003 kello 10:00 12:00 Paikka Kalanviljelylaitos, Enonkoski Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Aika 09.03.2004 klo 10:00-10:50 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika 27.03.2003 kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 16.1.2015 klo 13.00 15.05 Vihnuskoti, Vihnuskatu 5, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSAIKA Perjantai 19.9.2008 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkailutila Surkeenjärvi Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 30.9.2014 klo 17.00 19.05 Paikka Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta ASIALISTA 66 KOKOUKSEN

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot