Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui 12:30 Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui 12:30 Hinkkanen Esko poistui 11:45 Karttunen Terttu poistui 11:30 Liukko Ilmo Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Kapanen Aila pöytäkirjanpitäjä Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Hämäläinen Jukka projektipäällikkö 3, kello 10:00-10:30 Poissa Söderholm Jan Palm Pekka Pukero Ulla Kettunen Esa yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: 1-19 Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Aila Kapanen pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla / 2004 Savonrannalla / 2004 Virpi Kaksonen Marianne Nestén 1-12 Sulkavalla / 2004 Lasse Partanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Aila Kapanen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 1 Päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely 6 4 Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 7 5 Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 8 6 Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 16 nimeäminen 7 Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 17 8 Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien 19 omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 9 Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan 21 laadinnan ohjausryhmään 10 Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt Seutujohtajan päätökset Muut mahdolliset asiat Elinkeinostrategian toimintasuunnitelma Seutujohtajan valtuuttaminen päättämään hankkeiden 29 kuntaosuuksista 15 Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan nimeäminen Yrityspalveluiden vastuuhenkilön nimeäminen Toimintaympäristötukihakemus Muut mahdolliset elinkeinopoliittiset asiat Seuraava kokous 34

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 1 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 2 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalle valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely YH 3 Selostus: Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen projektipäällikkö Jukka Hämäläinen esittelee hankkeen toimintaa kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Yhtymähallitus päätti merkitä esittelyn tiedoksi.

7 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 1/81/816/2004 KJT 1 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle Hallintosäännön 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa yhtymän tuloalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Pöytäkirjaliitteenä A jaetaan yhtymähallitukselle esitys käyttösuunnitelmaksi vuodelle Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. seutujohtaja YH 4 Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman vuodelle Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. seutujohtaja

8 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 2/82/820/2004 KJT 2 Selostus: Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman suunnitelmat vuodelle 2004 hyväksyttiin Itä-Savon kuntayhtymän kunnanjohtajatyöryhmässä ja yhtymähallituksessa ja ne on toimitettu sisäasianministeriöön. Vuonna 2004 on merkittävimpänä yksittäisenä toimena siten päätetty toteuttaa kuntayhtymän kuntien palvelutuotantoa koskeva strategiatyö. 1. Tavoite ja toimeksiannon sisältö: Palvelustrategiatyö toteutetaan laajapohjaisena koskien lähtökohtaisesti kaikkia kuntien tuottamia palveluja. Tavoitteena on selvittää kunkin kunnan nykytilanne ja käytettävissä olevat resurssit ja pyrkiä tutkimaan ja löytämään perusteltu(ja) vaihtoehto(ja) näiden resurssien kohdentamisesta kuntien ja seudun asukkaiden kannalta optimaalisemmin nimenomaan seudullisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Erityisen tärkeätä on selvittää, mitkä ovat kuntien ydintehtäviä ja mitkä kuntalaispalvelujen tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Kunnan/ kuntien tulee huolehtia suoranaisesti ydintehtävien tuottamisesta. Palvelutehtävät toteutetaan joko yksikön omilla toimenpiteillä, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta. Kunnan/ kuntien/ kuntayhtymän omien palveluyksiköiden toimivuuden ja taloudellisuuden kehittäminen ovat avainkysymyksiä siksi, että kunnan asukkaiden peruspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata ja kustannusten kasvua hillitä ja alentaa. Nämä tekijät muodostavat samalla hankkeen päätavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen on ratkaistavissa ensi sijassa kunnan/kuntien omin toimenpitein ja yhteistyössä kuntayhtymien kanssa. Näistä lähtökohdista, tavoitteista ja toimintaohjelmasta muodostuu seudun palvelustrategia.

9 Yhtymähallitus Palvelujen järjestämisen peruslähtökohta: Itä-Savon kuntayhtymän alueen palvelujen järjestämisen peruslähtökohtana on että poliittiset organisaatiot, kuntayhtymän toimielimet, kunnanvaltuustot ja -hallitukset sekä toimialakohtaiset lautakunnat keskittyvät suuntaamaan käytettävissään olevan rahoituksen peruspalveluiden tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisimmin ja että palvelut järjestetään laadullisesti ja taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Tehtävät jaetaan tätä varten ydinkunnan ja palvelukunnan tehtäviin siten, että yhteiskunnallinen päätöksenteko kuuluu poliittisille luottamuselimille ja heitä avustaville viranhaltijoille. Kuntien rahoitusvastuulla olevien julkisten peruspalvelujen tuottaminen voi tapahtua kuntien omien palveluyksiköiden, kuntayhtymien, joissa kunnat ovat osakkaana ja palvelujen tuottajien toimesta sen mukaan kuin luottamuselimissä kulloinkin erikseen päätetään. 3. Strategian laadinta ja rajaukset: Oletuksena on, että seudulliset elinkeinojen kehittämistoimet huolehditaan elinkeinostrategian mukaisella organisaatiolla, palotoimi- juuri toteutuneiden järjestelyjen kautta, matkailutoiminnot Savonlinnan Matkailupalvelu ry:n toimesta ja terveydenhuollon ml. erikoissairaanhoidon toimenpiteet terveydenhuoltopiirin järjestelyjen mukaan erillisinä joten mainittuja sektoreita ei sisällytetä strategiatyöhön. Sen sijaan erillisenä tarkastellaan kaikilla strategiatyön sektoreilla mahdollisuuksia ja tarvetta palvelutuotannon järjestämiseen ns. kolmannen sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen toimesta. Siten selvitystyö koskee seuraavia sektoreita: Tekninen toimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yleishallinto ja taloustoimi Maaseututoimi Kulttuuritoimi Vapaa-aikatoimi Työ tehdään sektoreittain erillisinä ja itsenäisinä kokonaisuuksina mutta aikataulullisesti ja työvaiheittain yhtenäistä määrämuotoa noudattaen. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan perusteellinen nykytilanteen kartoitus (osaaminen, eläköitymisennuste ym.) jonka

10 Yhtymähallitus perusteella voidaan tarkastella seudullisella tasolla tilannetta suhteessa kunkin toimialan tavoitteisiin ja lakisääteisiin kunnille kuuluviin tehtäviin nähden. Lähtökohtien selvitysvaiheessa voidaan/tulee käyttää ulkopuolista näkemystä. Perusselvitysvaihe ajoitetaan siten, että sen aineisto on kullakin kunnalla halutessaan hyödynnettävissä kun kunta arvioi omalta kannaltaan mahdollisuuksiaan ja tarpeitaan eri sektoreiden seudullisen palvelutuotannon järjestämisessä. Kun kuntien omat tavoitteet yhdistyvät kokonaisuuden tarkastelussa ei seudullisesta strategiasta muodostu ristiriitaista kuntien omien näkemyksien suhteen. 4. Organisaatio ja työryhmät Luontevaa on, että työ toteutetaan mahdollisimman pitkälle kuntien oman asiantuntijahenkilöstön toimesta työryhmätyönä. Kunkin asiantuntijatyöryhmän (7 kpl) vastuullisena vetäjänä ja puheenjohtajana toimiin kunnanjohtaja seudun kunnista ja varapuheenjohtaja nimetään Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen piiristä. Kunnat nimeävät työhön omat edustajansa, joiden tehtävänä on paitsi olla asiantuntijajäsenenä osallistumalla aktiivisesti työhön myös vastata työryhmän työn etenemisen tiedotuksesta kunnassaan. Työryhmä voi käyttää myös muita asiantuntijoita. Yhtymävirasto osoittaa ryhmiin sihteerin (ohjelmakoordinaattori, ohjelmasihteeri). Työryhmät toimivat yhtymäviraston säännöstön puitteissa, joiden mukaan esim. matkakorvaukset, kokousjärjestelyt ym. kulut korvataan yhtymän varoista (aluekeskusohjelma) muttei esim. virkamiesten kokouspalkkiota tai työaikamenetyksiä virkaaikaan pidetyistä kokouksista makseta. Kokonaisuuden etenemistä valvoo yhtymähallitus sekä kunnanjohtajatyöryhmä. Prosessin edetessä pidetään kolme isompaa seminaaria/workshoppia joissa käsitellään organisointia, hankkeen etenemistä ja esitetään lopputuloksia sekä esityksiä jatkotoimiksi. Prosessin etenemisen seuraamista varten perustetaan erillinen seurantaryhmä, joka koostuu jäsenkuntien nimeämistä luottamushenkilöjäsenistä (3 kpl/kunta). Tämä vahvistaa myös informaation kulkemista kuntiin prosessin etenemisestä. 5. Vaiheistus ja tavoiteaikataulu: 5.1. Organisoitumisvaihe Kunnanjohtajatyöryhmä ( ) käsittelee asiaa ja nimeää vetovastuut toimialoittain sekä ottaa nimitysvastuun yhtymähallituksen kokoukseen mennessä asiantuntijaedustajista ryhmiin sekä esittää varsinaisen aloitusseminaarin ajankohdan, jossa toimialaryhmien

11 Yhtymähallitus puheenjohtajat esittelevät tarkennetun suunnitelman oman toimialansa työryhmän kohdalta. Yhtymähallitus päättää ( ) hankkeen lopullisen aikataulun, tavoitteet ja toimeksiannon sekä nimeää eri työryhmät ml. seurantaryhmän + omat edustajansa niihin. Aloitusseminaari (helmikuu) 5.2. Perusselvitysvaihe Työryhmätyö käynnistyy (helmikuu), ulkopuolisen näkemyksen tarpeen arviointi ja toimeksiannon määritys osaaminen/resurssit/muutokset/tarve -, työryhmän oman työn aikataulutus Konsulttityön kilpailuttaminen (helmi-maaliskuu) ja konsultin valinta, ja konsulttityön alkaminen Kuntien oman palveluyhteistyötarpeen arviointi ja tavoitteiden valinta jäsenkunnissa (helmi-toukokuu) Työseminaari/workshop (kesäkuu vko 24), toimialoittainen tilannekatsaus, keskustelu ja näiden pohjalta alakohtaiset workshopit Yhtymähallitus käsittelee asiaa Strategian laadintavaihe Yksityiskohtaisempien suunnitelmien laadinta toimialoittain käsittäen esitykset ja toimeenpanon karkean aikataulun (heinälokakuu) 3. sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen palveluntuotantokapasiteetti erityisenä näkökulmana esitykset valmiita siten, että kunnanjohtajatyöryhmä ja yhtymähallitus voi käsitellä niitä lokakuun kokouksissa 5.4. Yhteenveto, käsittely/päätökset ja jatkotoimet yhtymähallitus käsittelee kokonaisuuden lokakuussa ja lähettää asian jäsenkuntiin toimialoittavaisia, yksityiskohtaisia ja konkreettisia kannanottoja varten loppuseminaari (joulukuu), jossa käsitellään sektoreittain työryhmän esitykset ja jäsenkuntien kannanotot Yhtymähallitus käsittelee asian joulukuussa 2004 ja päättää osaltaan jatkotoimista Edellä selostetun kokonaisuuden vieminen läpi edellyttää kaikilta asianosaisilta, mutta erityisesti asiantuntijatyöryhmiltä aitoa paneutumista sekä objektiivisen ja ennakkoluulottoman näkemyksen omaksumista. Siksi erityinen vastuu hankkeen ryhdikkäästä läpi viennistä on seudun kunnanjohtajilla.

12 Yhtymähallitus

13 Yhtymähallitus Kärkikunnat; Parikkala, Saari, Uukuniemi Merkitään, että ns. kärkikuntien osallistumisen tapa ja muoto ratkeaa erillisen em. kuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan kokoonnuttua tammikuussa 2004 ja se huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ao. päätöksen tultua. Kunnanjohtajatyöryhmä: 1. käy keskustelun asiasta 2. esittää asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajien kokoonpanon yhtymähallitukselle 3. päättää viimeistään mennessä nimetä kunnittain jäsenet asiantuntijatyöryhmiin 4. esittää aloitusseminaarin ajankohdan Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun ja päättivät käydä keskenään puhelinkeskustelut siitä, kuka toimii kunkin asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana. Listaus työryhmien puheenjohtajista tulee toimittaa seutujohtajalle mennessä, jotta asia ehtii Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen asialistalle. Lisäksi todettiin, että työryhmien määrä tiivistettäisiin seitsemästä viiteen seuraavasti: tekninen toimi sosiaalitoimi sivistystoimi yleishallinto ja taloustoimi sekä maaseututoimi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Aloitusseminaarin ajankohdaksi kunnanjohtajatyöryhmä esittää kello Seminaarin järjestämispaikka ilmoitetaan myöhemmin. YH 5 Selostus: Kunnanjohtajat ovat em. päätöksen jälkeen sopineet työryhmien vetovastuista seuraavasti: tekninen toimi: Antti Erämaa sosiaalitoimi: Sivistystoimi: Yleishallinto, talousja maaseututoimi: Kari Rannanpiha Esa Kettunen Jorma Auvinen/Saku Linnanmurto

14 Yhtymähallitus Kulttuuri- ja vapaa-aika: Terttu Karttunen Rantasalmen kunnan kanta osallistumisen laajuudesta tai osallistumattomuudesta ko. strategiatyöhön riippuu ns. Allianssikuntien yhteisen valtuustoseminaarin tuloksista. Seminaari on viikolla 5 ja sen linjaukset ovat tiedossa ja ilmoitettaneen yhtymähallituksen kokouksessa. Perustettavien asiantuntijatyöryhmien sihteeristö osoitetaan Itä- Savon kuntayhtymän henkilöstöstä. Koulutus, aiempi työkokemus ja muu asiantuntemus huomioiden on tarkoituksenmukaista määritellä ryhmille vastaavat sihteerit seuraavasti: ohjelmakoordinaattori Jari Ikonen: tekninen ja yleishallinto + maaseututoimi ohjelmasihteeri Päivi Suomalainen: sosiaali- + sivistystoimi projektipäällikkö Riitta Vahela-Kohonen: kulttuuri + vapaaaikatoimi Kaikkien työryhmien kokouksiin on osallistumisoikeus seutujohtajalla, ohjelmakoordinaattorilla ja ohjelmasihteerillä. Merkitään, että ns. kärkikuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan puheenjohtajaa on informoitu asian etenemisestä ja pyydetty kannanottoa asiaan yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. Yhtymähallitus päättää: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja aikataulun selostusosassa määritellyllä tavalla 2) valitsee edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi 3) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (3 henkilöä) seurantaryhmään 4) nimeää seurantaryhmän esittelijäksi seutujohtajan ja sihteeriksi ohjelmakoordinaattorin sekä valtuuttaa ryhmän valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 5) aloitusseminaarin, jossa ryhmien vetäjät esittävät yksityiskohtaisemman suunnitelmansa työn etenemisestä oman ryhmänsä osalta, ajankohdaksi klo , paikkana Savonlinna 6) valitsee viralliset edustajansa aloitusseminaariin (2 kpl) ja ohjeistaa, että muut yhtymähallituksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan seminaariin

15 Yhtymähallitus Seutujohtaja muutti seuraaviin kohtiin esityksen kuulumaan: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja alus ) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (kukin 3 henkilöä) seurantaryhmään sekä toteaa, että Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen jäsenet osallistuvat seurantaryhmän työskentelyyn ) poistetaan kokonaan esityksestä Merkitään, että Rantasalmen kunnanjohtaja esitteli kolmen kunnan asennetta ja tilannetta palveluyhteistyöallianssissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Rantasalmen kunta ei osallistu palvelustrategia työhön. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti: 1) hyväksyä esityksen mukaisina kohdat 1 ja 3-6 sekä 2) valita edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi seuraavasti: Viljo Lyytikäisen esittämänä tekninen toimi: Matti Auvinen sosiaalitoimi: Virpi Kaksonen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi: Virve Pasanen Helena Haverisen esittämänä tekninen toimi: Lasse Partanen sivistystoimi: Jarkko Wuorinen Jarkko Wuorisen esittämänä yleishallinto, talous- ja maaseututoimi: Helena Haverinen Koska teknisen toimen puheenjohtajaksi oli kaksi esitystä varapuheenjohtajaksi, seutujohtaja teki esityksen, että toinen esitetyistä henkilöistä nimetään työryhmän varapuheenjohtajaksi ja toinen jäseneksi. Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan esityksen ja nimesi keskustelun jälkeen varapuheenjohtajaksi Matti Auvisen ja jäseneksi Lasse Partasen.

16 Yhtymähallitus valitut työryhmien puheenjohtajat yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen KJT 3 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön 28 :ssä määritetään yhtymähallituksen tehtäväksi kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisen. Vuonna 2003 puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Jorma Auvinen ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja Antti Erämaa. Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Puheenjohtajaksi esitettiin edelleen Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvista. Varapuheenjohtajaksi esitettiin nimettäväksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpiha. nimetyt seutujohtaja YH 6 Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Yhtymähallitus päätti nimetä kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajaksi Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvisen ja varapuheenjohtajaksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpihan. nimetyt seutujohtaja

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 6/82/820/2004 YH 7 Selostus: Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistamiseksi on laadittu alueellistamisohjelman periaatteet ja linjaukset, joiden tiivistelmä on esityslistaliitteenä A. Lähtökohtana alueellistamisessa on aluekeskusohjelmaseutujen verkosto. Eri aluekeskuksille on määritelty vahvuusalueiden mukaiset profiilit ja niistä määrittyvä osaaminen linjaa alueellistettavien tehtävien sijoittumista valtakunnallisesti. Savonlinnan seutu on määritelty kulttuurikeskukseksi. Alueellistamista on Savonlinnan seudulla valmisteltu aluekeskusohjelman puitteissa. Työssä on tavoitteena ollut erilaisten tukipalveluiden sijoittuminen seudulle. Peruslähtökohtana on ollut uuden teknologian hyödyntäminen siten, että valtionhallinnon tukipalveluita voitaisiin tuottaa kustannustehokkaammin uusilla toimintatavoilla. Asiaa valmisteleville virkamiehille on esitelty Savonlinnan seudun periaatteelliset ratkaisut sekä tehty esitykset toimintojen hoitamisesta seudulla. Alustavissa suunnitelmissa tämä työ näkyy erittäin vahvasti tukipalveluita koskevissa linjauksissa. Alueellistamisen linjauksia määriteltäessä on kohdepaikkakunnalle asetettu seuraavat kriteerit: Osaamisen institutionaalinen perusta: yliopisto, yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, tutkimuslaitokset Toimialarakenne: toimintoja tukeva vahva klusteri Alueen strateginen erikoistuminen: painopisteet aluekeskusohjelmassa ja/tai osaamiskeskusohjelmassa Toiminnon hallinnollinen tuki (julkisen sektorin toimijat) Maantieteelliset sijaintiehdot - toiminto edellyttää tiettyä maantieteellistä sijaintia Kaksikielisyys: toiminto edellyttää kaksikielisyyttä Saavutettavuus Väestön koulutustaso Alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Muuttoliike Väestön taloudellinen huoltosuhde Työpaikkojen määrän muutos Toimitilojen saatavuus

19 Yhtymähallitus Tuet (investointitarve ja mahdollisuus tukeen) Toimintojen aiempi alueellistaminen. Savonlinnan seudun näkökulmasta näiden kriteerien käyttö merkitsee hyvää lähtökohtaa alueellistamisessa sekä tukipalveluiden että matkailun/kulttuurimatkailun osalta. Siten onkin tarkoituksenmukaista tarkastella perusteellisemmin kulttuuriprofiilin laajentamista kulttuurimatkailun suuntaan. On myös tärkeää varmistaa, että alueellistamisen toteutuksen vaatimat tilat, työvoima ja muut edellytykset ovat kunnossa ja valmistelua tekevien ministeriöiden tiedossa. Seudun kansanedustajiin on erittäin tärkeää pitää jatkuvasti yhteyttä, jotta valmistelun tiedot ovat ajantasaisina ministeriöiden käytettävissä ja jotta voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä mikäli ministeriöiden valmistelutilanne sitä edellyttää. Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa alueellistamisen valmistelua painopisteinä tukipalvelut sekä matkailu ja kulttuurimatkailu. Seutujohtaja kutsuu eri matkailutoimijoita ja kulttuuritoimijoita yhteiseen palaveriin, jossa haetaan linjauksia esityksen tekemiseksi ministeriöille. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Jouni Backman Pekka Nousiainen seutujohtaja

20 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 4/82/820/2004 KJT 6 Selostus: Itäsuomalainen oppimisverkosto- hankkeessa rakennetaan toisen asteen oppilaitosten yhteistyö- ja seutuverkkoja. Ison verkon ja sen yhteisten tukipalvelujen avulla tuetaan erityisesti pienten lukioiden toimintaedellytyksiä, tarjotaan yksilöllisiä ja alueellisesti kattavia koulutuspalveluja sekä kehitetään uutta opettajuutta ja toimintakulttuuria. Esityslistaliitteenä A on hankkeen projektisuunnitelma ja rahoitushakemus. Hankkeeseen on tulossa yhteensä 34 lukiota joko toimijoiksi tai yhteistyökumppaneiksi. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki. Hanke on Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman mukainen. Kuntien heikon taloudellisen tilanteen takia on monella kunnalla suuria vaikeuksia osoittaa riittäviä määrärahoja kehittämisprojekteihin. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni itäsuomalainen oppilaitos voi osallistua ylimaakunnalliseen kehittämisyhteistyöhön. Esityslistaliitteenä B on Kuopion kaupungin anomus. Kuopion kaupunki anoo Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeeseen osallistuvien aluekeskusohjelmaan kuuluvien kuntien kuntarahoitusosuuksia aluekeskusohjelmasta esityslistaliitteen C mukaisesti. Kyseessä on siis ESR -hankehakemuksen kuntaosuus. Merkitään, että aluekeskusohjelman rahoitus koostuu omarahoituksen ohella valtion talousarvioon kuuluvasta (sisäasianministeriö) määrärahasta, johon sovelletaan maakunnan kehittämisrahan käyttämisestä annettuja säädöksiä. Tämän takia aluekeskusohjelman rahoitusta ei voida käyttää vastinrahana projekteissa eikä siten tässäkään tapauksessa siitä osoittaa Savonlinnan seudun omarahoitusta ko. ESR -hankkeeseen. Yhtymähallitus lähettää asian perussopimuksen mukaisesti kuntakierrokselle jäsenkuntien kannanottoja varten.

21 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Todettiin, että ko. hanke ei ole Itä-Savon kuntayhtymän rahoittama. Punkaharju ja Savonlinna voivat ottaa hankkeeseen osallistumisesta kantaa ja lähettää sen suoraan Kuopion kaupungille. Kuopion kaupunki yhtymävirasto YH 8 Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei osallistu hankkeeseen ja lähettää asian edelleen Savonlinnan kaupungin, Punkaharjun ja Kerimäen kunnan osalta kyseisiin kuntiin päätettäväksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Kuopion kaupunki Savonlinnan kaupunki Punkaharjun kunta Kerimäen kunta yhtymävirasto

22 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan laadinnan ohjausryhmään KJT 4 Selostus: Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Itä-Savon kuntayhtymää nimeämään edustajansa maakuntakaavan laatimisen ohjausryhmään. Etelä-Savon maakuntaliiton kirje on esityslistaliitteenä A. Yhtymähallitus nimeää edustajansa Maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jossa esille nousi nimi Risto Aalto kelvollisena edustajana. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto YH 9 Yhtymähallitus nimeää edustajan maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Yhtymähallitus päätti nimetä maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään Virve Pasasen esittämänä Risto Aallon. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt YH 146 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä toimii tällä hetkellä Savonlinnan kaupungintalon tiloissa siten, että yhtymäviraston ja aluekeskusohjelman henkilöstön työpisteet sijaitsevat kaupungintalon itäosassa. Yhtymän neuvotteluhuone sijoittuu myös näihin tiloihin. Projektipäälliköt ja ulkomaalaistutor sijoittuvat puolestaan Äkkiväärän toiseen päättyyn, talon länsiosaan. Yhtymän työpisteet sijoittuvat sekä talon 1. että 2.-kerroksiin. Toiminnan laajentuessa 2004 alusta käynnistyvän elinkeinostrategiatyön myötä on syytä tarkastella yhtymän tilajärjestelyjä laajempana kokonaisuutena ottaen erityisesti huomioon tilojen toiminnallisuus erityisesti asiakastarpeiden näkökulmasta. Edelleen mm. neuvottelutilojen ja varastotilojen riittävyys ym. seikat tulee ottaa kokonaisuuden tarkastelussa. Odotettavissa on huomattavia toiminnallisia vaikeuksia, jos mm. elinkeinostrategiaa toteuttamaan siirtyville elinkeinoasiamiehille ei ole osoittaa työtiloja lainkaan muun kuntayhtymän tilojen yhteydestä. Elinkeinostrategian yhtenä palvelutuotantoa ohjaavana tekijänä on määritelty asiakaslähtöisyys. Tilaratkaisun osalta asiakaslähtöisyys tarkoittaa hyvää saavutettavuutta sekä asiakaspalvelun kannalta toiminnallista tilaratkaisua, jossa leimaudutaan elinkeinoelämän seudulliseksi kehittäjäorganisaatioksi, eikä byrokratia linnakkeen peränurkassa toimivaksi paperitiikeriksi. Seudulliset yrityspalvelut hankkeessa on tavoitteena saada aikaiseksi yhteinen yrityspalvelupiste, josta kuntien elinkeinopalvelujen lisäksi on saatavana myös muiden elinkeinoelämän kehittämistä harjoittavien organisaatioiden palveluja. Itä-Savon Kuntayhtymä on strategian myötä ottanut seudun elinkeinopoliittisen kehittämisvastuun, joten yhteisen palvelutuotannon osalta tulee tilaratkaisussa varautua myös yhteistyökumppaneiden tilatarpeeseen. Ainakaan tilaratkaisu ei saa olla tulppana seudullisia yrityspalveluita rakennettaessa. Varautuminen tulevaan tilatarpeeseen koostuu seuraavasti: Kuntayhtymän hallinto 3 henkilöä Aluekeskusohjelma 2 henkilöä Toimialavastaavat 3 henkilöä

24 Yhtymähallitus Seudulliset Yrityspalvelut 6 henkilöä Tukipalvelut 3 henkilöä Kuntayhteistyö 4 henkilöä Kehittämishankkeet 10 henkilöä Yhteistyökumppanit 6 henkilöä Yhteensä 36 henkilöä Tämä merkitsee neuvottelu- yms. tiloineen noin m2:n tilantarvetta. Savonlinnan kaupungin mahdollisuudesta järjestellä kuntayhtymän tulevia tarpeita vastaavat tilat Äkkiväärästä toiminnallisesti järkevällä tavoin on neuvoteltu kaupunginjohtaja Jorma Auvisen sekä kiinteistöpäällikkö Paula Kokkosen kanssa. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupungin talolta ei pystytä järjestämään Itä-Savon kuntayhtymän tulevalle toiminnalle tarpeellisia yhtenäisiä tiloja, ilman että kaupungin oma henkilöstö joutuisi kohtuuttomasti kärsimään tilajärjestelyiden toteuttamisesta. Toimitilaratkaisun valmistelevat yhtymähallituksen tammikuun kokoukseen yhtymähallituksen puheenjohtajisto ja seutujohtaja, sekä asiantuntijana seudulliset yrityspalvelut hankkeen projektipäällikkö. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Seutujohtaja YH 10 Selostus: Ns. toimitilatyöryhmä kokoontui ja totesi seuraavaa: Savonlinnan kaupungin tarjoamat tilat ei ratkaise niitä ongelmia, joielinkeinostrategian näkökulmasta kaupungintalon vaihtoehtämistoiminnan laajentuessa elinkeinostrategian myötä kuntayhtyasiakaspalveluorganisaatiosta hämärtyy.

25 Yhtymähallitus Savonlinnan kaupungin tarjoama tilaratkaisu Tarjotut tilat sijaitsevat kerroksissa sekä pohjakerroksessa. Tarjottu tilaratkaisu ei toimi asiakaspalvelun näkökulmasta eikä organisaation johtamisen näkökulmasta. Lisäksi hajanainen sijainti kaupungintalon eri kerroksissa ei tue kehittämisorganisaation profiloitumisen tarvetta eikä asiantuntijaverkoston toimintaa. Vuokrahinta /kk alv 0% KOY Kirkkokatu 7 tarjous Itä-Savon kuntayhtymälle Toimitilat rakennetaan katutason liiketilaan oheisen suunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan sosiaalitilat ja neuvotteluhuone sijaitsevat kellarikerroksessa. Tilat sijaitsevat keskeisellä liikepaikalla, joten sijainti tukee hyvän saavutettavuuden ja paremman asiakaspalvelun tavoitetta. Yhtenäiset tilat helpottavat työyhteisön toimintaa ja johtamista. Tilaratkaisu tukee yhteistyökumppaneiden ja projektihenkilöstön sijoittamista yhteisiin tiloihin yrityspalveluiden kanssa. Vuokrahinta /kk alv 0%. Muut tutkitut vaihtoehdot Seudulliset Yrityspalvelut -hanke on selvittänyt Itä-Savon kuntayhtymän käyttötarkoitukseen soveltuvat muut vapaat toimitilat Savonlinnasta. Contact Centerin vapaat tilat: Neuvottelut käynnissä tiloista, tavoitteena saada tilat varsinaiseen Contact Centerin käyttöön. Puistokadun korttelin tilat: Tilat Itä-Savon kuntayhtymän käytössä aikaisintaan 2006 vuoden alusta. Tiloja käytettävissä tällä hetkellä 200 m 2, ei tarpeeksi Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön. Talvisalon korttelikeskus: tilat suunniteltu erityiskoulun käyttöön. Sampo-talon tilat: tiloja tarjolla n. 350 m 2, neliömäärä ei riitä Itä- Savon kuntayhtymän tarpeisiin. Nordea -pankin tilat Tavin risteyksessä: tilat huonokuntoiset, omistajilla halukkuus myydä tilat eikä vuokrata. Keskon tilat Citymarketin vieressä: tiloja vapaana m 2, neliömäärä yksinomaan Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön liian suuri. Tilojen muuttamiseen kehittämiskeskus -käyttöön saa ainoastaan 25% investointituen, joka ei riitä kannattavan

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika: torstaina 3.3.2011 kello 18.00-19.15 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Maakuntavaltuusto 20 12.12.2016 Talousarvion

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 16.30 Varikko, Nokian valtatie 31, 37100 Nokia OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 19.12.2003 1 Aika 19.12.2003 klo 18:00-19:30 Paikka Savonlinnasali, Onnellisten Ateljé Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti saapui 18:10 Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 24.10.2016 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Sihteerin valinta ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot