Kapteeninkatu 5, Helsinki puh fax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kapteeninkatu 5, 00140 Helsinki puh. 09 686 99 686 fax. 09 686 99 666 info@iuisa.fi"

Transkriptio

1 KUNNOSSAPITOTYÖ Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä määrätään asunto-osakeyhtiölaissa sekä yhtiöjärjestyksessä. Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistajan kunnossapitovastuun piiriin kuuluvat esimerkiksi huoneiston lattian, seinien ja katon pintamateriaalit, kaapistot komerot ja muut kalusteet. Osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvat lisäksi esimerkiksi sisälukkojen asentaminen, ulko-oven sisäpuolen maalaus, sisäikkunoiden puitteiden maalaus sekä ikkunoiden korjaus heloineen ja laseineen, niiden tiivistäminen sekä huoneistossa olevien laitteiden kuten jää-, pakastin, keittö-, ym. kaappien korjaus. Tarvittaessa osakas saa isännöitsijätoimistosta lisätietojen kunnossapitovastuun jakautumisesta osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. MUUTOSTYÖ Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Lähtökohtaisesti sallittuja muutoksia ovat esimerkiksi huoneiston lattia-, seinä- ja kattomateriaalien muutokset, huonekorkeuden laskeminen, kantamattomien väliseinien purkaminen, siirtäminen sekä uusien rakentaminen, wc:n, kylpyhuoneen, saunan tai muun rakentaminen tai poistaminen, huoneiston käyttöön liittyvien koneiden ja laitteiden sijoittaminen ja poistaminen huoneistosta. Osakas ei voi poistaa sellaisia laitteita (esimerkiksi lämmityspatterit) tai rakenteita, jotka ovat välttämättömiä rakennuksessa. HYVÄ RAKENNUSTAPA Suorittaessaan kunnossapito- ja muutostöitä osakas sitoutuu Hyvään rakennustapaan, jossa työmenetelmien, materiaalien, suunnittelun ja toteutuksen oikealla valinnalla päädytään asianmukaiseen lopputulokseen. Osakas sitoutuu noudattamaan Suomen Rakentamismääräyskokoelmaa sekä työmenetelmien ja materiaalien osalta noudattamaan valmistajien antamia ohjeita. KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUS Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapito- tai muutostyöstä etukäteen kirjallisesti yhtiölle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Osakkeenomistaja voi suorittaa tavanomaisia kunnossapitotöitä, kuten pintaremontti (maalaus, tapetointi), keittiökaapistojen tai laitteiden vaihtaminen, joista ei tarvitse ilmoittaa yhtiölle. Kuitenkin mikäli esimerkiksi keittiökaapistojen vaihtamisen yhteydessä kosketaan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin osiin, esimerkiksi hanat, osakkaan on ilmoitettava tästä yhtiölle. Osakkeenomistajan on kuitenkin aina ennen töiden aloittamista syytä tehdä ilmoitus isännöitsijätoimistoon kirjallisesti, jotta vältytään myöhemmiltä epäselvyyksiltä. Isännöitsijätoimisto ilmoittaa kunnossapitoilmoituksen saatuaan tarvittaessa toisille osakkaille, joihin kunnossapitotoimi saattaa vaikuttaa.

2 Tarvittavien tietojen määrä riippuu suoritettavan hankkeen laajuudesta. Pienemmissä hankkeissa riittää pelkkä kuvaus kunnossapito- tai muutostyöstä, aikataulusta ja tekijästä. Jos kunnossapito- tai muutostyö on tavanmukainen ja sen suorittamiseksi tehtävät toimet vakiintuneet ja yksiselitteiset tai tekijä on entuudestaan tunnettu toimija, ei yksityiskohtaisia suunnitelmia yleensä vaadita. Yhtiö voi tarpeelliseksi katsoessaan vaatia osakasta toimittamaan lisäselvityksiä. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti yhtiölle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen. Osakkeenomistajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus yhtiölle esimerkiksi aikoessaan tehdä muutoksia vedeneristeisiin tai vesikalusteisiin, huoneiston kantaviin rakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, tai lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään. Suunnitellessaan rakenteiden purkamista, on osakkaan yhtiön vaatiessa asiantuntijalausunnoin osoitettava, ettei kyseessä ole kantavaan rakenteeseen kohdistuva työ. Osakkaan kunnossapitotyö saattaa synnyttää ilmoitusvelvollisuuden mikäli kunnossapidon (esimerkiksi keittiökalusteiden vaihdon) yhteydessä kosketaan yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakenteisiin (esimerkiksi hanat). Osakkaan on ilmoitettava muutostyöstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakehuoneiston käyttämiseen. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi lattiamateriaalin vaihtaminen muovimatosta parkettiin, minkä seurauksena äänien kantautuminen alapuolella olevaan huoneistoon muuttuu. Ilmoituksesta on käytävä läpi seuraavat asiat: osakehuoneisto, johon työ kohdistuu, työn alkamis- loppumisaika, suoritettava(t) työ(t), työn suorittaja(t) (nimi, osoite, yhteystiedot, Y- tunnus, pätevyys työn suorittamiseen) ja näiden työnjohtajat, osakkaan mahdollisesti käyttämä valvoja (nimi, osoite, yhteystiedot, Y-tunnus, pätevyys työn suorittamiseen), työselitys (laajuus riippuen suoritettavasta työstä), mahdolliset suunnitelmat (lvi-, sähkö, rakenne, ym.), tuotetiedot käytettävistä vesieristemateriaaleista sekä vesikalusteista ja näiden hyväksyntätodistukset. Kunnossapito- ja muutostyöilmoituslomake löytyy Isännöitsijäunioni Oy:n Internet-sivuilta osoitteesta kohdasta yhteydenotot, ilmoitus ILMOITUKSEN KUSTANNUKSET Kunnossapito- ja muutostyötä tekevä osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista kustannuksista. Käsittelykustannukset riippuvat mm. osakkaan kunnossapito- tai muutostöiden laajuudesta, niiden arviointiin ja selvittämiseen käytettävästä ajasta ja tarvittavasta asiantuntijuudesta sekä esimerkiksi käsittelyn kiireellisyydestä. Toimittamalla omatoimisesti riittävät selvitykset ja dokumentit, osakas voi vähentää käsittelyyn tarvittavaa aikaa ja näin pienentää syntyviä kustannuksia. Mikäli kunnossapitotoimien arviointiin tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä, esimerkiksi LVI- tai rakenneasiantuntija, nostaa tämä käsittelyn kustannuksia. Mikäli osakas haluaa ilmoituksensa käsiteltäväksi nopeutetulla aikataululla, vastaa tämä esimerkiksi ylimääräisen hallituksen kokouksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Käsittelyajoissa voi eri vuodenaikoina olla eroavaisuuksia (esimerkiksi kesälomakausi). Tavanomaisen kunnossapitotyön ilmoituksen käsittelystä (maalaus, tapetointi, kaapistojen vaihto) ei osakkaalle aiheudu käsittelykustannuksia. Kustannuksista on tarkemmin kerrottu erillisessä hinnastossa.

3 SUOSTUMUS KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖHÖN Yhtiöllä on oikeus asettaa tarpeelliseksi katsoessaan asettaa ehtoja kunnossapito- tai muutostyön suorittamiselle. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi työn suoritusaika (vesikatkon järjestäminen) tai tietyn ammattitaidon (esimerkiksi sertifioitu vedeneristäjä, putki- tai sähköasentaja) Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa kunnossapito- tai muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi työ, jossa kajotaan yhtiön kantaviin rakenteisiin. Työn toteuttamiseksi osakkaan on esitettävä suunnitelmat, joilla osoitetaan, ettei rakenteiden kantavuus heikenny töiden johdosta. Työstä aiheutuva haitta voi olla myös aistein havaittava, esimerkiksi visuaalinen tai akustinen. Vahinkoriskin lisääntyminen voi olla yhtiölle peruste asettaa osakkaan suorittamalle työlle ehtoja. Edellyttämällä asianmukaisia, ammattitaitoisesti laadittuja suunnitelmia, yhtiö voi olettaa suoritettavan työn olevan rakennukselle tai toiselle osakkaalle vahinkoa aiheuttamaton. Mikäli työlle suostumuksen antamisen jälkeen, työn aloittamisen tai valmistumisen jälkeen selviää seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet yhtiön tai osakkaan päätöksentekoon, osakas voidaan edellyttää korjaustoimiin. Suostumuksen lähtökohtana on, että työn tekijä on vastuussa tekemästään työstä. Suostumuksen antamalla yhtiö tai toinen osakas eivät voi joutua vastuuseen työn aikana tai seurauksena muuttuneista olosuhteista, ilmenneistä uusista tiedoista taikka muutoksen seurauksena aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai lisäkulusta. VIRANOMAISEN LUPA Jos osakkeenomistajan suunnittelemaan muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa (esimerkiksi rakennuslupa tai toimenpidelupa), hallituksen on haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se. Valtakirjan antamista varten osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön edellyttämät suunnitelmat. Valtakirja yksilöidään esitettyihin suunnitelmiin. Osakkaan velvollisuutena on selvittää ja pyydettäessä osoittaa tarvitseeko ko. työhön viranomaisten edellyttämää lupaa. Lisätietoja luvista on saatavissa kaupungin rakennusvalvonnasta. Luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa osakkeenomistaja. KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖN REKISTERÖINTI Ilmoitettu ja suoritettu kunnossapito- ja muutostyö rekisteröidään isännöitsijäntodistukseen. VALVONTA JA VALVONTAKUSTANNUKSET Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja. Osakkaan on huomioitava, että yhtiön suorittama valvonta ei poista tai korvaa osakkaan omaa valvontavelvollisuutta tai vastuuta kunnossapito- tai muutostyön suorittamisesta. Valvontatyötä voivat hoitaa yhtiö, yhtiön isännöitsijä / isännöitsijätoimiston asiantuntija, yhtiön tai sen valtuuttaman edustajan nimeämä toimija. Suorittamallaan valvonnalla yhtiö tai yhtiön edustaja ei ota vastuulleen osakkaan tai tämän urakoitsijan käyttämiä materiaaleja tai työmenetelmiä.

4 Kunnossapito- tai muutostyötä valvoessaan yhtiö huolehtii siitä, että valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiön valvontakuluista. Valvontakustannusten määrä riippuu monesta tekijästä, kuten kunnossapito- tai muutostyön laajuudesta ja työn suorittajasta. Pienehkössä hankkeessa valvonta voi perustua osakkaan tekemiin ilmoituksiin työn suorittajasta ja käytetyistä materiaaleista sekä esimerkiksi ennalta tunnetun työnsuorittajan omavalvontaan. Laajemmissa hankkeissa saatetaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa suorittamaan valvontakäyntejä. Vastuukysymyksistä johtuen yhtiön valvoja tai edustaja ei voi antaa ohjeistusta korjaustöiden suorittamisessa. Yhtiön valvontatoimien mahdollistamiseksi osakkaan on ilmoitettava yhtiölle riittävän ajoissa eri työvaiheet sekä milloin mikäkin työvaihe on tarkastettavissa. Kustannuksista on tarkemmin kerrottu erillisessä hinnastossa. KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖN ALOITTAMINEN Kunnossapito- ja muutostyön saa aloittaa vasta yhtiön myönnettyä aloitusluvan. Luvan edellytyksenä on edellytettyjen suunnitelmien, tietojen ja lausuntojen toimittaminen sekä mahdollisesti vaadittavan rakennusluvan esittäminen yhtiölle. KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖIDEN SUORITTAMINEN Kunnossapito- ja muutostyöt on suoritettava järjestyssääntöjä ja muita yhtiön asettamia ohjeita noudattaen. Melua aiheuttavia töitä voi suorittaa arkisin kello Osakas vastaa kaikista töiden aiheuttamista vahingoista ja lisäkustannuksista yhtiölle, esimerkiksi vauriot porrashuoneissa, siivous- ja kunnossapitokustannukset sekä kiinteistöhuollon tai talonmiehen tuottamien palveluiden kustannuksista. Osakkaan on huolehdittava riittävästä vakuutusturvasta kunnossapito- ja muutostöiden aikana. Osakkaan on huolehdittava porrashuoneisiin ja naapureille kohdistuvasta riittävästä tiedottamisesta ennen töiden aloittamista. Lisäksi poikkeavista järjestelyistä (esimerkiksi vesikatko) on tiedotettava kolme arkipäivää ennen aiottua toimenpidettä. Remontista tulevat jätteet on hoidettava omatoimisesti lajitellen esim. Sortti-asemille. Yhtiön jätepisteisiin ei saa toimittaa rakennusjätteitä. Osakkaan tekemän kunnossapito- tai muutostyön osalta vastuu käytetyistä materiaaleista, työmenetelmistä, suunnitelmista tai muista mahdollisista vahingoista tai lisäkustannuksista kuuluu osakkaalle. Kunnossapito- ja muutostyöilmoituslomake löytyy Isännöitsijäunioni Oy:n Internet-sivuilta osoitteesta kohdasta yhteydenotot, ilmoitus. Ilmoittamalla osakehuoneistoonsa kohdistuvasta kunnossapito- tai muutostyöstä osakas hyväksyy yllä olevan ja liitteen ISÄNNÖITSIJÄUNIONI OY:N HINNASTO: OSAKKAAN KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖIDEN KÄSITTELY JA VALVONTAKUSTANNUKSISTA sekä sitoutuu noudattamaan näitä.

5 ISÄNNÖITSIJÄUNIONI OY:N HINNASTO: OSAKKAAN KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖIDEN KÄSITTELY JA VALVONTAKUSTANNUKSISTA Tavanomaisen kunnossapitotyön ilmoituksen käsittelystä (maalaus, tapetointi, kaapistojen vaihto) ei osakkaalle aiheudu käsittelykustannuksia, mikäli ilmoitus toimitetaan yhdellä kertaa eikä edellytä lisäselvityksiä. Isännöitsijän tuntityö / alkava 30 min Isännöitsijätoimiston teknisen asiantuntijan tuntityöt / alkava 30 min Vesieristystarkistus / suoritettu tarkistuskäynti 75,61 euroa / tunti 75,61 euroa / tunti 151,23 euroa / käynti LVI-, rakenne-, yms. asiantuntijoiden konsultaatiot, erillisen veloituksen mukaan e/ tunti Kilometriveloitus Yhtiöjärjestys A4-kopio, mustavalko A4-kopio, värillinen A3-kopio, mustavalko A3-kopio, värillinen 0,65 euroa / kilometri 5,24 euroa / kpl 0,45 euroa / kpl 0,60 euroa / kpl 0,60 euroa / kpl 0,76 euroa / kpl Rakennusvalvonnan ja kopiolaitosten kopiokustannukset erillisen laskun mukaan. Laskutuslisä Maksukehotus 6,05 euroa / lasku 10,08 euroa / kehotus Hinnat sisältävät ALV 23%. Isännöitsijäunioni Oy ISA pidättää oikeuden muuttaa näitä hintoja. Veloituksien perusteena ovat kulloinkin voimassa olevat Isännöitsijäunioni Oy ISA:n Palveluhinnaston mukaiset tai ulkopuolisen toimijan antamat hinnat.

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Osakkeenomistajan remontit Osakkeenomistajan remontit voivat olla joko kunnossapito- tai muutostöitä. Kunnossapitotöissä ei rakenneta uutta, eikä tasoa olennaisesti lisätä.

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

Huom! Lisätietoja liitteenä olevista Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeesta internetosoitteesta http://www.rakvv.hel.fi.

Huom! Lisätietoja liitteenä olevista Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeesta internetosoitteesta http://www.rakvv.hel.fi. REMONTTIOHJE Asunto-osakeyhtiölaki 2009, II osa, 4 luku, 7 Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta kunnossapitotyöstä Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ HEPOKULLAN LÄMPÖ OY Y - 0142512-3 Jahtilähteenkatu 6 20320 Turku Puh. (02) 276 7550 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ 1/2 TALO JA YHTEYSTIEDOT Taloyhtiön nimi Asunnon omistaja (nimi, osoite,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta

LIITE 1. Yleistä: Tarkasta vakuutus ennen töiden aloitusta LIITE 1 Tässä liitteessä selvennetään Teille myönnetyn muutostyöluvan yleisiä ehtoja, joita tulee työssä noudattaa. Lisäksi tuodaan esille asioita, jotka remontin teettäjän on hyvä huomioida, jotta paras

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

REMONTTIOHJE. Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6

REMONTTIOHJE. Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 REMONTTIOHJE 1(4) TALOYHTIÖN HUONEISTOKOHTAISIA KORJAUS JA MUUTOSTOI MENPITEITÄ KOSKEVIA OHJEITA Tämän remonttiohjeen tarkoitus on auttaa remontin suunnittelijaa/tekijää huomioimaan ja ennakoimaan niitä

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä Juha Terho, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjaon pääsääntö Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja kiinteistön kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä

Lisätiedot

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille

Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Putkisto- ja sähkösaneeraus Yleistiedote asukkaille Asunto-osakeyhtiö Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 Kirkkosalmentie 3,5 ja 6 00840 Helsinki 22.4.2014 EMC Emator Oy on vuonna 1982 perustettu korjausrakentamiseen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa Varatuomari AIT Essi Rikalainen Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi KYLPYHUONEEN KORJAUS Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot