TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISEDELLYTYKSIÄ JA SOSIAALITURVAA SELVITTÄVÄN TOIMIKUNNAN (TAISTO II) MUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISEDELLYTYKSIÄ JA SOSIAALITURVAA SELVITTÄVÄN TOIMIKUNNAN (TAISTO II) MUISTIO"

Transkriptio

1 TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISEDELLYTYKSIÄ JA SOSIAALITURVAA SELVITTÄVÄN TOIMIKUNNAN (TAISTO II) MUISTIO

2 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Taiteilijoiden työllistämisedellytyksiä ja sosiaaliturvaa selvittävä toimikunta (TAISTO II) Julkaisun laji Toimikunnan mietintö Puheenjohtaja Rauno Anttila Sihteerit Paula Karhunen Liisa Murto Katri Pallari Toimeksiantaja Opetusministeriö Toimielimen asettamispvm Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Taiteilijoiden työllistämisedellytyksiä ja sosiaaliturvaa selvittävän toimikunnan (TAISTO II) muistio Julkaisun osat Tiivistelmä Toimikunnan tehtävänä oli tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla edistetään taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia ja poistetaan työttömyys- ja muuhun sosiaaliturvaan sekä verotukseen liittyviä ongelmia. Toimikunnan työ on jatkoa Taisto I -toimikunnan työlle ja siinä on hyödynnetty vuonna 1995 valmistuneen Taisto I -toimikunnan mietintöä (OPM 10:1995). Lisäksi toimikunta on koonnut tietoja taiteilijan asemasta kuulemalla mm. taiteilijajärjestöjä sekä käyttämällä hyväkseen viranomaisten selvityksiä. Toimikunnan työssä on pyritty löytämään sellaisia ratkaisumalleja, jotka olisivat yhteisiä useille taiteenaloille. Ehdotukset koskevat pääasiassa viranomaiskäytäntöihin liittyvää ohjeistusta sekä lainsäädännön tai sen soveltamisen muutoksia. Taiteilijoiden työllisyyskysymykset saivat toimikunnan työssä suuremman huomion kuin aiemmassa Taisto - toimikunnassa. Suurin osa toimikunnan käsittelemistä työllisyyteen liittyvistä asioista on taiteilijan ammatin ja työmarkkina-aseman erityispiirteisiin liittyviä. Lisäksi toimikunta on tehnyt taiteilijoiden yrittäjyyteen liittyviä ehdotuksia. Nämä koskevat mm. tiedotuksen ja yrityskoulutuksen lisäämistä. Sosiaaliturvan osalta toimikunta on keskittynyt eläke- ja työttömyysturvaan, mutta mietinnössä on myös asumistukea ja sairausvakuutusta koskevia ehdotuksia. Taiteilijoiden verotuksen osalta toimikunta ehdottaa mm. taiteilijoiden verotuskäsittelyn keskittämistä sekä, Taisto I -toimikunnan tapaan, menovaraus- tai tekijäntilimenettelyn säätämistä.

3 Avainsanat (asiasanat) taiteilija, työllisyys, yrittäjyys, verotus, eläke, sosiaaliturva Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Opetusministeriön työryhmien muistioita 22:2000 ISSN X ISBN Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus 90 Suomi Jakaja Kustantaja Yliopistopaino Opetusministeriö PRESENTATIONSBLAD Utgivare Utgivningsdatum Undervisningsministeriet Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Kommission för utredning av konstnärernas sysselsättningsförutsättningar och socialskydd (TAISTO II) Ordförande Rauno Anttila Sekreterare Paula Karhunen Liisa Murto Typ av publikation Betänkandet av en kommission Uppdragsgivare Undervisningsministeriet Datum för tillsättandet av organet Dnr Katri Pallari Publikation (även den finska titeln) Betänkandet av kommissionen för utredning av konstnärernas sysselsättningsförutsättningar och socialskydd (TAISTO II) Publikationens delar Sammandrag Kommissionen hade till uppgift att lägga fram förslag till åtgärder med vilka sysselsättningsmöjligheterna för konstnärer kunde främjas och problem som hänför sig till arbetslöshetsskyd och annat socialskydd samt beskattning kunde

4 undanröjas. Kommissionens arbete utgör en fortsättning på det arbete som gjordes i Taisto I -kommissionen. Den tidigare kommissionens betänkandet från 1995 (UVM 10:1995) har utnyttjats i detta arbete. Dessutom har kommissionen samlat uppgifter om konstnärernas ställning genom att bl.a. höra konstnärsorganisationer samt genom att använda utredningar av myndigheter. I kommissionens arbete har man försökt finna sådana lösningsmodeller som skulle vara gemensamma för flera konstområden. Förslagen gäller huvudsakligen myndighetspraxis gällande utfärdande av anvisningar samt ändringar i lagstiftningen eller i tillämpningen av den. Frågor som gäller sysselsättningen bland konstnärer fick i kommissionens arbete större uppmärksamhet än i den tidigare Taisto -kommissionen. Största delen av de sysselsättningsfrågor som kommissionen behandlat gäller särdrag i konstnärens yrke och ställning på arbetsmarknaden. Kommissionen har dessutom lagt fram förslag som gäller entreprenörskap bland konstnärer. Dessa gäller bl.a. ökad information och företagsutbildning. I fråga om socialskyddet har kommissionen koncentrerat sig på pensions- och arbetslöshetsskyddet, men i betänkandet finns också förslag som berör bostadsbidrag och sjukförsäkring. I fråga om beskattningen av konstnärer föreslår kommissionen bl.a. att skattebehandlingen av konstnärer koncentreras samt, på samma sätt som Taisto I, att det bestäms om reservering i fråga om utgifter för inkomstens förvärvande eller ett förfarande med upphovsmannakonto. Nyckelord konstnär, sysselsättning, entreprenörskap, beskattning, pension, socialskydd Övriga uppgifter Seriens namn och nummer Promemorior av undervisningsministeriets arbetsgrupper 22:2000 ISSN X ISBN Sidoantal Språk Pris Sekretessgrad 90 finska Distribution Förlag Universitetstryckeriet Undervisningsministeriet

5 Opetusministeriölle Opetusministeriö asetti toimikunnan, joka sai tehtäväkseen selvittää taiteilijoiden työllistymisedellytyksiä ja sosiaaliturvaa. Toimikunnan tehtäväksi määriteltiin niiden työvoima- ja elinkeinopolitiikan esteiden kartoittaminen, jotka kohdistuvat taiteilijoihin. Lisäksi tehtävänä oli kartoittaa taiteilijoiden työttömyys- ja sosiaaliturvaan liittyviä ongelmia. Toimikunnan tuli tämän kartoitustyön perusteella tehdä esityksiä sellaisiksi toimenpiteiksi, joilla edistetään taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia sekä poistetaan työttömyys- ja muuhun sosiaaliturvaan sekä verotukseen liittyviä ongelmia. Toimikunnan työ on osa hallituksen taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman valmistelutyötä. Opetusministeriö kutsui toimikunnan puheenjohtajaksi johtaja Rauno Anttilan opetusministeriöstä, varapuheenjohtajaksi puheenjohtaja Risto Ruohosen taiteen keskustoimikunnasta, sekä muiksi jäseniksi hallitussihteeri Maritta Hirven sosiaali- ja terveysministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Pasi Järvisen työministeriöstä, taidemaalari Kari Jylhän, teollinen muotoilija Hannu Kähösen, neuvotteleva virkamies Annukka Lehtosen kauppa- ja teollisuusministeriöstä, pääsihteeri Jarmo Malkavaaran taiteen keskustoimikunnasta, budjettineuvos Arto Merimaan valtiovarainministeriöstä, näyttelijä Susanna Ringbomin, suomentaja Kristiina Rikmanin ja ylitarkastaja Maritta Toivosen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ministeriö myönsi ylitarkastaja Maritta Toivoselle eron toimikunnan jäsenyydestä ja kutsui samalla hänen tilalleen ylitarkastaja Pasi Oravan sosiaali- ja terveysministeriöstä. Toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin ylitarkastaja Marja-Liisa Lindström Verohallituksesta, varatoimitusjohtaja Seppo Pietiläinen Eläketurvakeskuksesta sekä taiteilijajärjestö Forum Artisin puheenjohtaja, säveltäjä Harri Wessman. Näiden asiantuntijoiden lisäksi toimikunta kutsui asiantuntijoiksi hallitusneuvos Veikko Liuksian valtiovarainministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Matti Halenin valtiovarainministeriöstä. Asiantuntija Marja-Liisa Lindströmin pyydettyä vapautusta tehtävästä , toimikunta kutsui hänen tilalleen ylitarkastaja Merja Hartikka-Simulan. Toimikunnan sihteereinä toimivat tutkija Paula Karhunen, oikeustieteen kandidaatti Liisa Murto ja kulttuurisihteeri Katri Pallari. Toimikunnan tuli saada ehdotuksensa valmiiksi mennessä. Toimikunta sai neljä kuukautta lisäaikaa tehtävänsä suorittamiseen. Toimikunta otti nimekseen Taiteilijoiden työllistämisedellytyksiä ja sosiaaliturvaa selvittävä toimikunta (TAISTO II). Toimikunta jakautui kolmeen työryhmään tehtäväksi saamiensa teemojen mukaisesti (työllisyys ja yrittäjyys, sosiaaliturva, verotus). Toimikunta kokoontui 12 kertaa ja kukin alaryhmä lukuisia kertoja. Toimikunta kartoitti tehtäväksi saamiaan kysymyksiä tutustumalla alan selvityksiin, viranomaiskäytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Tämän lisäksi toimikunta järjesti taiteilijajärjestöjen toimihenkilöille seminaarin helmikuussa 2000 sekä kuulemistilaisuudet liitteessä 4 mainituille taiteilijajärjestöille toukokuussa Toimikunnan työllisyyttä ja yrittäjyyttä selvittänyt työryhmä kuuli liitteessä 2 mainittuja asiantuntijoita.

6 Mietintöön liittyy valtiovarainministeriötä edustaneen jäsenen Arto Merimaan lausuma (liite 1). Saatuaan työnsä valmiiksi toimikunta luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä opetusministeriön käyttöön. Helsingissä Rauno Anttila Risto Ruohonen Pasi Järvinen Maritta Hirvi Kari Jylhä Hannu Kähönen Annukka Lehtonen Jarmo Malkavaara Arto Merimaa Pasi Orava Kristiina Rikman Susanna Ringbom Paula Karhunen Liisa Murto Katri Pallari

7 TAITEILIJOIDEN TYÖLLISTÄMISEDELLYTYKSIÄ JA SOSIAALITURVAA SELVITTÄVÄN TOIMIKUNNAN (TAISTO II) MUISTIO SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Taisto I-toimikunnan esitysten toteutuminen 3. Taiteenalat taustatietoja ja ongelmia 3.1. Elokuva 3.2. Kirjallisuus 3.3. Kuvataide 3.4. Näyttämötaide 3.5. Rakennustaide 3.6. Säveltaide 3.7. Taideteollisuus 3.8. Tanssitaide 3.9. Valokuvataide Yhteenvetotilastoja 4. Työllisyys ja yrittäjyys 4.1. Taiteilijoiden työllisyyden ja työttömyyden ominaispiirteet 4.2. Taiteilijoiden työllistymisedellytysten parantaminen Tiedotus ja työllistämishankkeet Prosenttiperiaate Koulutus ja työllisyys Toimikunnan ehdotukset 4.3. Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen työllistymismahdollisuutena Yrittäjyyden määrittelystä Yrittäjyyden edistämisen tukipalvelut Sivutoiminen yrittäjyys ja uusosuustoiminta Osakeyhtiölain uudistus Toimikunnan ehdotukset 5. Sosiaaliturva 5.1. Eläketurva Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Eläketurvassa esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 5.2. Työttömyysturva Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Työttömyysturvassa esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 5.3. Muu sosiaaliturva Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Muussa sosiaaliturvassa esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 5.4. Ylimääräinen taiteilijaeläke Toimikunnan ehdotukset 5.5. Yhteenveto apurahan ja tekijänoikeustulon vaikutuksista

8 6. Verotus 6.1. Tulon ja menon jaksottaminen Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 6.2. Matkakustannukset ja kustannuskorvaukset Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 6.3. Tekijänoikeustulon verokohtelu Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 6.4. Arvonlisäverotus Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 6.5. Apurahojen verokohtelu Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 6.6. Tulonhankkimiskustannusten vähentäminen Nykytilanne ja voimassaoleva lainsäädäntö Esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 6.7. Verotuksen keskittäminen Nykytilanne Esiintyneet ongelmat Toimikunnan ehdotukset 7. Yhteenveto ehdotuksista 8. Liitteet 1. Toimikunnan valtiovarainministeriötä edustavan jäsenen Arto Merimaan lausuma 2. Toimikunnan alaryhmien kokoonpano ja työskentely

9 3. Käytetyt lähteet ja kuullut asiantuntijat 4. Kuulemistilaisuuksiin kutsutut järjestöt 5. TeaterAlliansen 6. Tilastotietoja taiteilijaeläkkeistä 7. Kansainvälistä vertailutietoa 1. JOHDANTO Taiteilijoiden yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät kysymykset ovat 1990-luvun aikana olleet esillä valtionhallinnossa ja niitä on selvitetty niin tutkimusten kuin hallinnollisten raporttienkin avulla. Perusteellisin viimeksi mainituista oli viisi vuotta sitten luovutettu ns. Taisto (I) -toimikunnan mietintö (opetusministeriön työryhmien muistioita 10:1995). Nyt käsillä oleva mietintö on jatkoa tuolle työskentelylle. Syksyllä 1999 nimitetyn Taisto II -toimikunnan työn lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että taiteilijoiden tulee olla tasavertaisessa asemassa suhteessa muihin kansalaisiin. Tarkoituksena ei siis ole ollut luoda tiettyä ammattiryhmää koskevia etuoikeuksia, vaan saattaa taiteilijat samaan asemaan kuin muutkin työmarkkinoilla toimivat. Se, että näin ei kaikilta osin ole ollut, on käynyt ilmi toimikunnan käytössä olleista dokumenteista. Taiteilija-ammatteihin liittyvät erityispiirteet saattavat aiheuttaa sen, että taiteilija jää väliinputoajan asemaan viranomaisten kanssa asioidessaan. Erityisesti kuvataiteilijoiden ja kirjailijoiden kohdalla on esiintynyt ongelmia tässä suhteessa. Näitä erityispiirteitä ovat mm. lyhyet tai satunnaiset työsuhteet ja vaihtelevat tulot, sivutoimet sekä työsuhteiden päällekkäisyys. Niin ikään erityisesti suomalaisia taiteilijoita koskeva erityispiirre on se, että taiteilijat saattavat työskennellä pitkiäkin aikoja verottoman apurahan turvin. Ongelmia syntyy usein esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa, sillä suomalainen sosiaaliturva ei ota riittävästi huomioon ns. epätyypillistä työntekoa, vaikka sellainen on yleistymässä muidenkin alojen työmarkkinoilla. Tässä mielessä ratkaisut taiteilija-ammattien suhteen voivat palvella laajemminkin työmarkkinoita, sillä ne nostavat esiin sellaisia ongelmia ja ratkaisumalleja, jotka koskevat myös muita epätyypillisiä työsuhteita ja ammatteja. Suomessa on perinteisesti lähdetty siitä, että kansallista taidetta tuetaan valtion toimenpitein. Näin halutaan vahvistaa kansallista kulttuurielämää sekä mahdollistaa taiteen ja kulttuurin saatavuus mahdollisimman laajalti. Pelkästään markkinaperusteinen toiminta ei näitä tavoitteita turvaa. Edellä mainituista syistä on katsottu, että taiteilija-ammattien erityispiirteet ja niiden aiheuttamat ongelmat edellyttävät myös erillisratkaisuja, vaikka kyseessä onkin määrällisesti pieni ammattiryhmä tai pikemminkin hyvin erilaisten ammattiryhmien kokonaisuus. Toimikunnan näkemyksen mukaan on tärkeää edistää taiteilijoiden ja teollisuuden kohtaamista. Taiteellisen työn keskeisempi rooli vientiteollisuudessa ja muussa yritystoiminnassa voi lisätä sekä taiteilijoiden työllisyyttä että yritysten taloudellista menestymistä niin kotimarkkinoilla kuin vientituotannossakin. Esimerkkejä tällaisista mahdollisuuksista on kirjattu valtioneuvoston hyväksymään Muotoilupoliittiseen ohjelmaan, jossa esitetyt toimenpiteet tähtäävät sekä elinkeinoelämän menestykseen että taiteilijoiden työllistymiseen. Taisto II -toimikunta on jatkanut edeltäjänsä työtä, mutta osittain uusin painotuksin. Toimikunnan tehtäviin eivät tällä kertaa kuuluneet taiteilijoiden tukijärjestelmään liittyvät kysymykset. Näin ollen

10 apurahojen määrää tai riittävyyttä ei tässä raportissa käsitellä siitä huolimatta, että toimikunta on tietoinen apurahoituksen keskeisestä merkityksestä taiteilijoille. Työllisyyskysymykset ovat saaneet nykyisen toimikunnan työssä suuremman painoarvon, vaikka ne edelleenkin muodostavat taiteilijoiden osalta asiakokonaisuuden, johon hallinnollisin toimenpitein on vaikea puuttua. Osa toimikunnan käsittelemistä työllisyyteen liittyvistä asioista on ollut taiteilijan ammattiin ja työmarkkina-aseman erityispiirteisiin liittyviä, osa taas on aiheutunut niistä muutoksista, joita työmarkkinoilla on yleisesti tapahtunut. Taiteilijoiden sosiaaliturvakysymykset ovat olleet tämän toimikunnan työssä yhtä keskeisellä sijalla kuin aiemmankin Taiston. Erityisesti on kiinnitetty huomiota eläke- ja työttömyysturvaan. Toimikunta on pyrkinyt löytämään välineitä, joiden avulla tietoa taiteilija-ammateista voitaisiin lisätä sekä tehnyt sosiaaliturvalainsäädännön soveltamiseen liittyviä esityksiä. Näiden ehdotusten toteutuessa on mahdollista poistaa joitakin, usein hankaliksi koettuja tilanteita viranomaisten ja taiteilijoiden väliltä. Ohjeistuksella tai edes lainsäädännön muutoksilla ei kuitenkaan muuteta perusongelmaa, joka on se, että monien taiteilijoiden toimeentulo on alhainen. Tämän peruskysymyksen ratkaisemiseen ei Taisto -toimikunnalla ole ollut mahdollisuuksia. Verotuksen osalta käsillä oleva raportti keskittyy enemmän yksityiskohtiin kuin yleisiin linjoihin. Näitä verotuksen yksityiskohtia ovat mm. tulojen ja menojen tasaamiseen, taiteellisen työn kulujen vähentämiseen sekä verotuksen käytännön toteuttamiseen liittyvät kysymykset. Toimikunta on katsonut, että näiden yksityiskohtien ratkaisemisella voidaan parantaa taiteilijoiden asemaa. Myös verohallinnossa tuntuu olevan aikaisempaa enemmän halua yksilöidympään verokohteluun, joten taiteilijoiden verotuksen keskeisimpien epäkohtien poistamisesta on toivoa. Edellisestä Taisto -toimikunnasta poiketen nykyisen toimikunnan tehtäväksi on annettu myös taiteilijoiden "yrittäjyyden esteiden selvittäminen". Toimikunta keskusteli työskentelynsä aikana useaan otteeseen taiteilijoiden yrittäjyyteen liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti siitä, sopiiko yrittäjyys taiteilijalle vai ei. Monet taiteilijat katsovat, että yrittäjyyteen liittyy liikevoiton tuottaminen. Yrittäjyydellä tarkoitetaan kuitenkin tässä raportissa samoin kuin sosiaaliturva- tai verotuslainsäädännössä vain sellaista työn tekemisen muotoa, joka ei tapahdu työsuhteessa eikä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Sen enempää sosiaaliturva- kuin verotuslainsäädäntökään ei liitä yrittämiseen ajatusta voiton maksimoinnista. Näin ollen Taisto II -toimikunta lähtee siitä ajatuksesta, että yritystoiminnalla tarkoitetaan vain yhtä työn tekemisen muotoa, eikä tähän käsitteeseen sisälly arvotuksia suuntaan tai toiseen, sen enempää kuin puuttumista taiteilijoiden työn sisältöönkään. Kokonaan toinen kysymys on se, onko yrittäjyys ratkaisu taiteilijoiden toimeentulo- ja työllisyysongelmiin. Jos taiteilija ei työllisty omassa työssään ei voida automaattisesti olettaa, että yrityksen perustaminen toisi taiteilijalle markkinat ja toimeentulon. Osalle taiteilijoista yrittäjyys kuitenkin on ja on aikaisemminkin ollut yksi mahdollisuus oman työn tekemiseen sekä itsensä ja mahdollisesti myös muiden työllistämiseen. Toimikunta katsoo, että on tärkeää lisätä tietoa ja neuvontaa näistä mahdollisuuksista. Pienyritystoiminnan tukimuotojen hyväksikäyttäminen voi avata joillekin taiteilijoille uusia mahdollisuuksia. Taiteilijoiden lisäksi tietoa taiteen ja yrittämisen välisten suhteiden monimutkaisuudesta tarvitsevat myös viranomaiset. Toimikunta on pyrkinyt löytämään keinoja, joiden avulla yrittäjämuotoinen toiminta voisi auttaa taiteilijaa hänen taiteellisessa työssään. Niin ikään pyrkimyksenä on poistaa yritystoiminnan mahdollisia esteitä. Samalla toimikunta kuitenkin toteaa, että keskeinen ongelma ei niinkään ole yrittäjyyden lainsäädännöllisissä esteissä vaan siinä, että suomalainen työmarkkinalainsäädäntö

11 tuntee vain kaksi työn tekemisen tapaa: yrittäjyyden tai palkkatyöntekijänä toimimisen. Useissa tapauksissa taiteilijat ovat jotakin tältä väliltä. Taisto -toimikunnan järjestämissä taiteilijajärjestöjen kuulemistilaisuuksissa viitattiin usein sosiaaliturva- ja verotusasioiden ohella myös taiteilijoiden määrällisesti laajaan koulutukseen ja sen aiheuttamiin ongelmiin, lähinnä vajaatyöllisyyteen tai työttömyyteen. Tosiasia onkin, että taideala on houkutteleva ja koulutuspaikkoja on eri koulutusasteilla lisätty viime vuosina. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että toimeentulo- ja työllisyysnäkymät monilla taidealoilla ovat yhtä epävarmat kuin aiemminkin. Toimikunta on todennut olemassa olevan ongelman, mutta ei ole lähtenyt arvioimaan sen enempää koulutuksen määrää kuin sisältöäkään. Tämä tehtävä vaatisi sekä koulutuksen asiantuntemusta että väljempää työskentelyaikataulua kuin Taisto -toimikunnalla on ollut. Toimikunnan työssä on pyritty löytämään sellaisia ratkaisumalleja, jotka olisivat yhteisiä useille taiteenaloille. Näiden kaikille soveltuvien ratkaisujen löytäminen ei aina ole ollut helppoa, sillä toteamus "taiteenalat ovat erilaisia" ei ole pelkkä klisee. Niinpä sellaiset ratkaisut, jotka sopivat jollekin alalle, eivät sovi lainkaan toiselle tai ovat sille yhdentekeviä. Parannusehdotuksia on kuitenkin tehty niin kaikkia aloja kuin yksittäisiä taiteenalojakin koskien. Vaikka pyrkimyksenä on ollutkin ehdotusten mahdollisimman laaja kattavuus, tarvitaan myös painopisteitä ja sen tunnustamista, että jokin alue on huonommassa asemassa kuin muut. Taidepolitiikka on myös valintojen tekemistä. Toimikunta on saanut tehtäväkseen sosiaaliturvaan, verotukseen ja työllisyyteen liittyvien ehdotusten tekemisen asianomaisille viranomaisille. Taisto II -toimikunnan tehtävänä on kohdistaa ehdotuksensa niille viranomaisille, joiden toimivaltaan kyseiset asiat kuuluvat. Käsillä olevassa raportissa esitetyt lainsäädäntöön tai ohjeistukseen liittyviä ehdotukset eivät välittömästi vaikuta taiteilijoiden asemaan kuin vasta silloin, jos ja kun asianomaiset viranomaiset toteuttavat tässä tehdyt ehdotukset. Taisto II -toimikunta on kokoonpanoltaan hieman laajempi kuin edeltäjänsä. Nykyisessä työssä on pyritty selkeämpään hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön, mikä onkin hyvin perusteltua, sillä monet taiteilijoiden yhteiskunnalliseen asemaan liittyvistä ongelmista eivät ole niinkään kulttuuripoliittisia, vaan sosiaali-, työvoima- tai verotuspolitiikkaan liittyviä. Näiden alojen virkamiehet ovat tuoneet tärkeää asiantuntemusta toimikunnan työhön. Myös taiteilijoilla on ollut tässä toimikunnassa laajempi edustus kuin aiemmin ja heidän kauttaan taiteilijoiden yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät ongelmat ovat tulleet esille käytännön tasolla. Nyt julkistettava Taisto II -toimikunnan mietintö on tarkoitettu osaksi hallituksen taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman valmistelutyötä. Lipposen II hallituksen ohjelman mukaan kulttuuripolitiikan asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee vahvistaa ja luovan toiminnan edellytyksiä kehittää tavoitteena moni-ilmeinen kansallinen kulttuuri. Taisto II -toimikunnan näkemyksen mukaan näitä edellytyksiä voidaan luoda ainakin jossakin määrin, mikäli tässä raportissa tehdyt ehdotukset toteutuvat. Toimikunnan työskentelyaika on ollut melko lyhyt, joten erillisiin selvityksiin tai tutkimuksiin ei ole ollut mahdollisuuksia. Niinpä toimikunta on tukeutunut pääasiassa olemassa olevaan materiaaliin sekä taiteilijajärjestöjen kuulemistilaisuuksista saatuun aineistoon. Työskentelyn tehostamiseksi toimikunta jakautui alaryhmiin tehtäväksi saamiensa teemojen (verotus, sosiaaliturva, työllisyys) mukaisesti. Näin päästiin perusteellisemmin paneutumaan kuhunkin asiakokonaisuuteen, mahdolliseen lisäaineistoon sekä tekemään valmistelutyötä ehdotuksia varten.

12 Alaryhmiä on ollut kaikkiaan kolme ja niiden kokoonpano ja käsittelemät asiat käyvät ilmi liitteestä 2. Käsillä oleva raportti on ryhmitelty taustaosuuden (luvut 1 3) jälkeen siten, että toimikunnan työn keskeiset teemat käsitellään omissa luvuissaan. Kukin asiakokonaisuus sisältää kuvauksen nykytilanteesta ja lainsäädännöstä, jonka jälkeen esitellään asiaan liittyvät keskeiset ongelmat sekä lopuksi toimikunnan ehdotukset. 2. TAISTO I -TOIMIKUNNAN ESITYSTEN TOTEUTUMINEN Oheiseen taulukkoon on koottu Taisto I -toimikunnan keskeiset ehdotukset, täsmennetty suunnitelma sekä nykyinen tilanne. Ehdotus Täsmennetty ehdotus/suunnitelma Tilanne 1. Ns. prosenttiperiaatteen toteuttaminen Vaihtoehdot: a. lisätään valtion rakennushankkeiden kokonaiskustannuksia vastaavasta määrärahasta erillisesti budjetoitu 1 % valtion taideteostoimikunnalle b. lisätään rakennuskustannuksiin 1 % osuus kokonaiskustannuksista, joka käytetään rakennuksen ja sen ympäristön taiteellisiin kustannuksiin Ei toteutunut. Ei määrärahoja. Otettu uudelleen käsittelyyn Taisto II - toimikunnassa 1. Taidehankintamäärärahojen lisäys Täydennyskoulutuksen kehittäminen taiteenalojen omien tarpeiden pohjalta. Työllisyysnäkökohtien huomioonottaminen koulutusta koskevissa päätöksissä. Valtion taidemuseon ja keskeisten taiteenalojen museoiden taidehankintamäärärahoja esitetään nostettavaksi. (2 mmk/vuosi) Erityisesti kuvataiteen ja musiikin alan taiteilijoita esitetään palkattavaksi valtion tuella kuntiin tai oppilaitosten opetustehtäviin. Ei toteutunut. Taideteostoimikunnan määrärahoja kuitenkin hieman lisätty. Ei toteutunut. Ei määrärahoja.

13 Kirjallisuuden ammatillisen koulutuksen aloittaminen Taiteilija -käsitteen selventäminen Kirjallisuuden alan ammatillista koulutusta kehitetään osana luovan kirjoittamisen koulutusohjelmia jo olemassa olevien koulutusväylien kautta. Alan pilottihankkeita esitetään tuettavaksi KEPPI -määrärahoista. Taiteilijan määrittely verohallinnon käsikirjaan Toteutunut Kirjailijakoulutuksesta valmistunut kaksi selvitystä 1990-luvun lopulla. Kirja-alan selvitys v Toteutunut. Ns. menovarausjärjestelmä n toteuttaminen verotuksessa Jatkotyöryhmä valmisteli asiasta säädösesityksen (OPM:n työryhmien muistioita 39/1995). Esitys ei ole edennyt valtiovarainministeriössä. Otettu uudelleen käsittelyyn Taisto II - toimikunnassa. Laajennetaan TaEL:n ammattimääritelmää Laajennetaan apurahojen eläkeoikeutta Laajennetaan kirjastoapurahajärjestelmä ä Ehdotetaan taiteilijaammattinimikkeitä sisällytettäväksi kattavammin TaEL:iin sekä opetustyön hyväksymistä eläkekertymän pohjaksi Siirretään käsiteltäväksi apurahalainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Ehdotetaan kirjastoapurahajärjestelmän laajentamista koskemaan myös sävelteosten tekijät sekä kuvittajat. Ei toteutunut sellaisenaan, mutta TaEL:ssa tapahtunut muutoksia vuonna Nykyisin kaikki lyhytaikaiset työsuhteet ovat joko TaEL:n tai LYVEL:n alaisia. Otettu käsittelyyn Taisto II - toimikunnassa. Toteutunut säveltaiteilijoiden osalta vuoden 1999 alusta (budjettijärjestelyin ei lakimuutosta). Kuvittajat edelleen kirjastoapurahojen ulkopuolella.

14 Näyttöapurahajärjestelmän säätäminen Vapaiden taiteilijoiden työttömyysturvan järjestäminen. Taiteilija-apurahojen verollepanoon liittyvät selvitykset. Ehdotetaan kirjastoapurahajärjestelmään verrattavan apurahamuodon perustamista visuaalisen alan taiteilijoille (kuvataide, taideteollisuus, valokuva). Opetusministeriön ja työministeriön neuvottelujen käynnistäminen vapaiden taiteilijoiden työttömyysturvan järjestämisestä. Opetusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyössä tehtävät selvitykset taiteilijaapurahan verollepanoon liittyvät eri näkökohdat sekä kustannukset. Toteutunut Määräraha aluksi 3 mmk, nyt 5 mmk. Otettu uudelleen käsittelyyn Taisto II - toimikunnassa. Otettu uudelleen käsittelyyn Taisto II - toimikunnassa. 3. TAITEENALAT taustatietoja ja ongelmia Tässä luvussa käsitellään eri taiteenalojen edustajien esittämiä erityisongelmia työllisyyden, sosiaaliturvan ja verotuksen osalta. Tiedot perustuvat taiteilijajärjestöjen kuulemistilaisuuksissa saatuun informaatioon ja aineistoihin. Kuulemistilaisuuksia varten taiteilijajärjestöille lähetettiin kyselylomake, jossa kysyttiin sekä perustietoja järjestöstä että näkemyksiä alan keskeisistä ongelmista ja mahdollisista ratkaisumalleista. Taiteilijajärjestöjen esittämät ongelmat ja ratkaisumallit on otettu kunkin alaryhmän työskentelyssä huomioon. Luku on jaoteltu perinteisen taiteenalajaon mukaan, vaikka toimikunta onkin tietoinen siitä, että nykyisin taiteenalojen väliset rajat eivät suinkaan ole selkeitä ja taiteilijat toimivat usein monilla aloilla. Taiteilija-ammattiin liittyvistä erityispiirteistä sekä ammattikunnan pienuudesta johtuen taiteilijakunnan koosta on vaikea saada luotettavaa tietoa. Tietoja voidaan saada sekä väestölaskennasta että taiteilijajärjestöjen jäsenmäärästä, mutta molempiin tietolähteisiin on syytä suhtautua varauksella. Koska muuta luotettavaa tietolähdettä ei kuitenkaan ole käytettävissä, tässä luvussa tukeudutaan taiteilijajärjestöjen jäsentietoihin (vuodelta 2000) sekä esitetään myös vertailun vuoksi tietoja vuoden 1995 väestölaskennasta (sivu 15). Vuoden 1995 väestölaskentatietojen mukaan taiteilija-ammateissa työskenteli runsaat henkilöä. Tällä hetkellä taiteilijajärjestöissä on henkilöjäseniä runsas päällekkäisjäsenet mukaan lukien. Yhteenvetona suomalaisesta taiteilijakunnasta voidaan todeta, että verrattuna muihin ammattikuntiin kyseessä on pieni ja epäyhtenäinen ryhmä. Taiteilija-ammattilaisten osuus työvoimasta on noin 0,5 1 % laskutavasta riippuen. Merkille pantavaa on myös se, että taiteilijoiden ammattikunta koostuu hyvin erilaisista ammattinimikkeistä. Alla olevat taiteenalakohtaiset kuvaukset alan ominaispiirteistä ja keskeisistä ongelmista perustuvat taiteilijajärjestöjen antamiin tietoihin Elokuva Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin liiton (SET) jäsenkuntaan kuuluvat kaikki ammattiryhmät, jotka työskentelevät video- tai elokuva-alalla, järjestäjistä ja tuotantotehtävissä toimivista äänittäjiin, kuvaajiin ja ohjaajiin. SET:n jäsenmäärä on 415 henkilöä, joista

15 kokelas/opiskelijajäseniä 55. SET:n lisäksi elokuvataiteen ammattilaisia on myös Suomen Elokuvaajien yhdistyksessä (34 jäsentä), AV-arkissa (120 jäsentä) sekä Suomen Elokuvaohjaajaliitossa. Laajan ammattikirjon lisäksi alalle on tyypillistä se, että henkilö voi työskennellä monissa elokuva-alan tehtävissä riippumatta varsinaisesta ammattinimikkeestään. Alan järjestöjen jäsenistä 65 % on naisia, mutta esimerkiksi elokuvaajien joukossa ei ole yhtään naista. Jäsenistön keski-ikä on noin 40 vuotta. Suurin osa elokuva-alan taiteilijoista työskentelee freelancereina. Tyypillistä on myös työskentely samanaikaisesti useissa eri elokuva-alan tehtävissä, esimerkiksi ohjaajat toimivat usein myös tuottajina. Joukkoviestimet ja elokuvatuotanto ovat alan keskeiset työllistäjät. Yrittäjien määrä vaihtelee ammattialoittain, yritystoiminta on usein enemmän ammatinharjoittamista kuin varsinaista yritystoimintaa. Yritystoimintaan liittyvänä ongelmana tuotiin esiin mm. yritysten pieni koko (yleensä vain yksi henkilö), työnantaja- ja työntekijäroolien häilyvyys sekä yritysosaamisen puute. Viimeksi mainittu johtuu mm. siitä, että yritystoiminnan perinnettä ei ole eikä neuvontaa ole saatavissa riittävästi. Suurin ongelma työllistymisen osalta on alan järjestöjen mukaan työn satunnaisuus. Sosiaaliturvan osalta taiteilijoiden päällekkäiset työsuhteet aiheuttavat ongelmia mm. palkanmäärittelyssä. Esimerkiksi työttömyysturvaa määriteltäessä on esiintynyt ongelmia sen suhteen, mikä on alan taiteilijan päätoimi ja näin ollen hänen (työttömyysturvan perustana olevan) palkkansa suuruus. Freelancereina ja yrittäjinä toimivilla elokuvatyöntekijöillä eläkekertymä on pieni. Myös apurahoihin liittyvän eläketurvan puuttumista pidettiin epäkohtana. Koska elokuvataiteilijoiden tulonmuodostus on vaihtelevaa vuodesta ja työtilanteesta riippuen, verotuksen ongelmana on ollut tulontasaamismahdollisuuden riittämättömyys. Ongelmana pidettiin myös freelancereiden matkakustannusten verottamista Kirjallisuus Suomen Kirjailijaliitossa ja Finlands Svenska Författareföreningissä on jäseniä yhteensä 688, lisäksi Näytelmäkirjailijaliittoon kuuluu 400 henkilöä ja kääntäjien ja tulkkien liittoon 1610 henkilöä, joista kirjallisuuden kääntäjiä on 358 (kokelas/oppilasjäseniä 4). Yhteensä alan järjestöissä on jäseniä 1446 kaunokirjallisuuden kääntäjät mukaan lukien. Kaunokirjallisuuden alalla toimii lähinnä kaksi ammattiryhmää, kirjailijat ja kääntäjät. Lisäksi kirjailijoita voidaan ryhmitellä heidän edustamansa kirjallisuuden lajin mukaan (lyyrikot, lasten- ja nuortenkirjailijat jne.). Myös näytelmä- ja lastenkirjallisuuden edustajat ovat erottautuneet omiksi järjestöikseen. Kirjailijajärjestöjen jäsenistä on naisia noin puolet (48 %). Kirjailijat edustavat melko iäkästä ammattikuntaa, sillä kaikkien (kyselyssä mukana olleiden) järjestöjen jäsenten keski-ikä on yli 50 vuotta, ruotsinkielisen kirjailijaliiton jopa yli 60 vuotta. Kirjailijoille on tyypillistä myös se, ettei aktiivitoiminta pääty eläkeiän saavuttamiseen, vaan monet kirjailijat jatkavat uraansa tämän jälkeen vielä vuosia. Kirjailijat työllistyvät pääasiassa vapaina taiteilijoina ja freelancetyösuhteissa (esimerkiksi joukkoviestimissä). Muiden vapaiden taiteilijoiden tapaan monet kirjailijat toimivat myös muissa ammateissa ja pääasiallinen toimeentulo saadaan usein muusta kuin kirjailijan työstä. Kirjailijoiden toimeentulon ja työskentelyn keskeinen edellytys Suomessa on apuraha, sillä varsinaisella teosmyynnillä tulee toimeen vain pieni joukko kirjailijoita. Apurahojen merkitys on Kirjailijaliiton mukaan kasvanut, koska kirjojen painokset ovat pienentyneet ja kirjailijoiden tekijänoikeuteen perustuvat tulot ovat tästä johtuen laskeneet.

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6 Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Selvittäjä Tarja

Lisätiedot

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa.

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Arts Council of Finland Research Unit No 35 2000 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. 1 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden

Lisätiedot

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

Taiteilijan asema 2010

Taiteilijan asema 2010 Taiteen edistämiskeskus Kaija Rensujeff Taiteilijan asema 2010 Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus Kaija Rensujeff: Taiteilijan asema 2010 Taiteen edistämiskeskus ja Kaija Rensujeff ISBN 978-952-5253-90-0

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 6.6.2002 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä Puheenjohtaja: Rauno

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

Velkahallintaohjelma Osa I

Velkahallintaohjelma Osa I TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:7 Velkahallintaohjelma Osa I Velkahallintatyöryhmän ehdotukset KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Velkahallintatyöryhmä

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO 32:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tilivirastotyöryhmä Puheenjohtaja: Eero

Lisätiedot

Opintotuen rakenteen kehittäminen

Opintotuen rakenteen kehittäminen Koulutus Opintotuen rakenteen kehittäminen Toisen asteen opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tukemisen kehittämislinjaukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:8 Opintotuen

Lisätiedot

Opiskelijaperheet ja opintotuki

Opiskelijaperheet ja opintotuki Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Opiskelijaperheet ja opintotuki Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:14 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä Undervisningsministeriets

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö

KUVAILULEHTI 9.5.2001. Julkaisun laji työryhmämuistio. Toimeksiantaja opetusministeriö KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Takausvastuutyöryhmä Puheenjohtaja Leena Koskinen Sihteerit Laura Lahti ja Jukka Laukkanen Julkaisun

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Perusopetuksen aika Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:13 Ritva Jakku-Sihvonen ja Jorma Kuusela Perusopetuksen

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Oikeusministeriö

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Oikeusministeriö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kotilainen, Sirkku & Sintonen, Sara (toim.) Julkaisun päivämäärä 30.5.2005 Julkaisun laji

Lisätiedot

TEM raportteja 21/2012. Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti

TEM raportteja 21/2012. Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti TEM raportteja 21/2012 Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti Työelämä- ja markkinaosasto Loppuraportti 3.7.2012 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Viralliset kääntäjät työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:35 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Opiskelevien urheilijoiden taloudellista tilannetta selvittävän työryhmän muistio

Opiskelevien urheilijoiden taloudellista tilannetta selvittävän työryhmän muistio Opetusministeriö Liikunta Undervisningsministeriet Opiskelevien urheilijoiden taloudellista tilannetta selvittävän työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:17 Opetusministeriön

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Selvitykset lainvalmistelun tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:13 Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen

Lisätiedot