VIESTINTÄSTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015"

Transkriptio

1 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä 4 Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät 4 Ylioppilaslehti Aviisi 5 6. Viestinnän vastuut ja resurssit 5 7. Viestinnän painopistealueet strategiakaudella 6 8. Viestintästrategian toteuttaminen ja seuranta 6 Vahvistettu Tamyn edustajiston kokouksessa

2 1 JOHDANTO Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) on lakisääteinen julkisyhteisö, jonka viestintää leimaa toiminnan jakautuminen kolmeen kategoriaan: edunvalvontaan, jäsenpalvelujen tuottamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ylioppilaskunnan menestyksekäs toiminta edellyttää ajantasaista, suunnitelmallista ja tehokasta viestintää kaikilla näillä osa-alueilla. Tämän viestintästrategian tarkoituksena on luoda puitteet Tamyn viestinnän ohjaukselle, suunnittelulle ja vastuiden selkeyttämiselle. Viestintästrategia määrittelee Tamyn viestinnän arvot, tehtävät ja painopistealueet vuosiksi. Se päivitetään aina Tamyn strategian uusimisen yhteydessä. Viestintästrategian tueksi laaditaan vuosittain viestintäsuunnitelma, joka selkiyttää Tamyn tiedottamista ja viestintää vuositasolla. Suunnitelmassa määritellään arkiviestinnän käytännöt, kunkin kalenterivuoden kehityssuunnat ja mahdolliset viestinnälliset teemat sekä isommat viestintätoimenpiteet toimintasuunnitelmakirjausten yhteydessä. 2 VIESTINNÄN PERUSVIESTI JA ARVOT Perusviesti Tamy on mukana tekemässä akateemisesta maailmasta ja yhteiskunnasta opiskelijoille parempaa. Arvot Tamyn viestintää ohjaavat ylioppilaskunnan strategiaan kirjatut arvot. Nämä näkyvät ylioppilaskunnan ja sen kaikkien toimijoiden päivittäisessä toiminnassa jatkuvasti: Ylioppilaskunnan toiminnan keskeisenä arvona on sivistys. Viestinnässä sivistys ilmenee jäsenten keskinäisenä kunnioituksena ja jokaisen oikeutena omiin arvoihin. Kaikilla Tamyn jäsenillä, toimijoilla, järjestöillä ja sidosryhmillä on yhdenvertainen mahdollisuus tiedon saamiseen. Viestintä on selkeää ja tekstit ovat hyvää yleiskieltä. Kansainväliset opiskelijat saavat keskeisen tiedon ylioppilaskunnasta englanniksi. Avoimuus tarkoittaa myönteistä suhtautumista jokaiseen tiedon tarvitsijaan. Ylioppilaskunnan toimintaan ja työhön liittyvä julkinen tieto on kaikkien tarvitsijoiden helposti saatavilla. Tieto välitetään niin, ettei vastaanottajan tarvitse sitä liikaa etsiä. Kaikista, myös ongelmallisista asioista, viestitään avoimesti ja rehellisesti. Viestintä perustuu opiskelijalähtöisyyteen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se tukee vaikutusmahdollisuuksia ja moniäänisyyttä sekä sitouttaa organisaation toimijat. Viestintä on kaksisuuntaista: jäsenistön ja muiden tahojen tarpeet ja kehitysideat otetaan aktiivisesti huomioon ja niitä kartoitetaan säännöllisesti. Tamyn viestintä on kaikissa tilanteissa vastuullista. Se on luotettavaa, totuudenmukaista ja perustuu tunnettuihin faktoihin. 1

3 Viestintä vahvistaa ja tukee ylioppilaskunnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta opiskelijuuden asiantuntijana. 3 VIESTINNÄN NYKYTILA JA HAASTEET Nykyisellään Tamyn viestinnän resursseja ja työnjakoa ei ole määritelty tarpeeksi selkeästi, ja niinpä etenkin toiminnassa saavutetuista tuloksista tiedottaminen on jäänyt vähemmälle. Kiireen keskellä tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin helposti unohtuu, jos siihen ei luoda yhteisiä rutiineita, malleja eikä käytäntöjä. Työyhteisön sisäinen tiedonkulku ei vielä ole löytänyt vakiintuneita muotoja toivottavalla tavalla ja organisaation monimutkaisuus tuottaa haasteita työntekijöiden, työnantajan ja esihenkilön väliselle kommunikaatiolle. Ylioppilaskunnan aktiivisista toimijoista monet kokevat, että Tamy tekee paljon asiantuntevaa ja merkityksellistä työtä, mutta tämä ylioppilaskunnan tulevaisuudenkin kannalta tärkeä kuva ei jostain syystä välity koko jäsenistölle. Keväällä 2011 teetetyn jäsenkyselyn perusteella Tamy nähdään tarpeellisena ja luotettavana, mutta suhteellisen etäisenä. Lähes puolet vastanneista koki, että heillä on melko huonot mahdollisuudet vaikuttaa Tamyn toimintaan niin halutessaan. Tämä jäsenistölle ylioppilaskunnasta muodostunut kuva on pitkäaikainen, sillä nämä tulokset ovat yhteneväisiä Tamyn vuosina 2003 ja 2006 toteutettujen jäsenkyselyjen kanssa. Jäsenkysely osoitti lisäksi, että opiskelijajärjestöissään aktiivisimmat ylioppilaskunnan jäsenet tunsivat Tamyn toimijat ja toiminnan huomattavasti paremmin kuin ne, jotka eivät järjestötoimintaan osallistu. Tämä on merkittävä viestinnällinen haaste ylioppilaskunnalle. Ylioppilaslehti Aviisin asema Tamyn viestinnässä on tässä keskeinen: kyselyn perusteella se tavoittaa hyvin sekä aktiiviset että ei-aktiiviset järjestötoimijat. Aviisi on yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusväline, toisaalta vapaa journalistinen julkaisu. Sen tarkoituksena on edistää ylioppilaskunnan jäsenten yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Kuitenkin tällä hetkellä jäsenkyselyn mukaan moni haluaisi lukea Aviisista enemmän opiskelijoiden arkeen liittyvistä asioista ja Tamyn toiminnasta. Järjestöjen kautta jäsenistölle välitetyssä viestinnässäkin on vielä runsaasti potentiaalia, jota voidaan hyödyntää tehokkaammalla kohdentamisella. Uudistuneiden verkkosivujen osalta haasteena on luoda toimivat käytännöt sekä huomioida verkkoviestinnän monikanavaisuus ja helppokäyttöisyys. Toimijoiden, etenkin hallituksen jäsenten, tiuha vaihtuminen asettaa haasteita pitkäjänteiselle vuorovaikutukselle niin Tampereen yliopiston kuin muidenkin keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteydenpidon hajanaisuus voi nakertaa Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Lisäksi Tamyn ja yliopiston viestintäyksikön yhteistyöstä olisi saatavissa vielä paljon enemmän synergiaetuja. Mediasuhteissa Tamyn toiminta ei ole vielä ollut riittävän suunnitelmallista. Tiedotteet ja kannanotot on saatu läpi satunnaisesti. Yhtenä haasteena tällä saralla on ollut 2

4 Tampereen suurimman median, Aamulehden, tavoittaminen opiskelijoita koskevissa asioissa. Tamyn graafinen viestintä on ollut kirjavaa niin vanhentuneiden internetsivujen, erilaisten painotuotteiden kuin virallisten dokumenttienkin osalta. Näin ollen yhtä selkeää ja yhtenäistä "Tamy-ilmettä" ole voitu tehdä tunnetuksi ja mieleenpainuvaksi. 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Tavoitetila Viestintä on luonteva ja kiinteä osa kaikkea Tamyn toimintaa, ja kaikki saavat tarvitsemansa tiedon oikea-aikaisesti ja helposti. Viestinnän resursointi ja selkeä työnjako tekevät viestinnästä helppoa. Ylioppilaskunnan toimijat ovat sitoutuneita ja kokevat tekevänsä työtä yhteisten tavoitteiden puolesta, mikä näkyy myös sitoutumisena viestintään. Tamyn jäsenet ja järjestöt näkevät ylioppilaskuntansa aikaansaavana opiskelijan asioihin vaikuttajana ja kokevat, että heillä on halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa Tamyyn. Tamyn sidosryhmät tuntevat Tamyn arvostettuna ja vaikutusvaltaisena asiantuntijana, ja media kiinnostuu ylioppilaskunnan tärkeiksi kokemista asioista. Ylioppilaslehti Aviisi on kriittistä ja vilkasta keskustelua herättävä areena, jolla käsitellään ja nostetaan esiin erityisesti opiskelijoiden arkeen, edunvalvontaan, oikeuksiin ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä muiden kiinnostavien aiheiden ohella. Ylioppilaslehdellä on myös keskeinen rooli Tamyn toiminnasta ja saavutetuista tuloksista tiedottamisessa sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Se pyrkii palvelemaan kaikkia Tamyn jäseniä. Tehtävät Viestinnällä on keskeinen rooli ylioppilaskunnan tehtävien toteuttamisessa ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Viestintä on strategian päämäärien ja tavoitteiden toteuttamisen väline, toiminnan ja edunvalvonnan tuki sekä Tamyn tunnettuuden vahvistaja ja edellytys. Tarkemmin Tamyn viestinnän tehtävänä on jakaa ja välittää tietoa sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille edistää jäsendemokratiaa eli jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia ja vuorovaikutusta sekä vahvistaa avoimuutta ja moniäänisyyttä ylläpitää ja tukea jäsenten yhteisöllisyyttä sekä lisätä ylioppilaskuntatietoisuutta jäsenten keskuudessa vahvistaa Tamyn asemaa toimintaympäristönsä vaikuttavimpana opiskelijan arjen asiantuntijana palvella hyvän hallinnon toteutumista. 3

5 5 KOHTI TAVOITETILAA Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä Hyvin toimivalla sisäisellä viestinnällä voidaan edistää organisaation yhteishenkeä ja tehokkuutta. Viestintä on paitsi tiedon välittäjä myös yhteisön rakentaja. Sen tulee tarjota niin ylioppilaskunnan työntekijöille, päättäjille kuin tavallisille jäsenillekin kanava ja keinot yhteisiin asioihin osallistumiseen. Yhteisistä asioista ja päämääristä käytävän keskustelun tulee olla jatkuvaa, ajantasaista ja avointa. Toimijoilla tulee olla esteetön ja yhdenvertainen pääsy kaikkeen heidän päätöksenteossaan tarvitsemaansa tietoon, ja päätöksenteon ja koko organisaation toiminnan on oltava läpinäkyvää. Viestinnän tulee tukea erilaisten mielipiteiden esilletuloa ja siten parantaa päätöksenteon edellytyksiä ja ylioppilaskunnan toiminnan laatua. Onnistunut sisäinen viestintä tukee niin organisaation jatkuvuutta kuin kehittymistäkin. Organisaatioviestinnälle luodaan nykyistä luontevampia kanavia ja käytäntöjä. Toimijoiden yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen kiinnitetään huomiota ja avointa keskustelua tukeviin suunnitteluseminaareihin, tietoa jakaviin koulutuksiin ja selkeisiin dokumentointi- ja arkistointikäytäntöihin panostetaan. Jäsenistölle ja Tamyn piirissä toimiville järjestöille on tuotettava ajantasaista ja säännöllistä tietoa opiskelijaeduista ja -oikeuksista sekä jäsen- ja järjestöpalveluista. Opiskelijaetujen tiedottamisessa yhteistyö Opiskelijan Tampere ry:n kanssa on tärkeä. Järjestöviestintä on keskeisessä asemassa, sillä niiden kautta Tamy tavoittaa suuren osan jäsenistöstään. Tätä viestintää on vietävä entistä kohdennetumpaan suuntaan, sillä jäsentymätön tietotulva kätkee tärkeät sanomat. Viestinnällä on lisäksi keskeinen tehtävä opiskelijoiden ylioppilaskuntatoimintaan aktivoimisessa. Tietoisuutta ylioppilaskunnasta ja sen toiminnasta lisätään etsimällä sopivia ja monipuolisia viestintäkanavia ja toiminnan vaikuttavuutta korostetaan. Tätä työtä on hyvä tehdä myös valtakunnallisesti yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät Yhteyksiä mediaan pidetään jatkuvasti yllä. Median kautta Tamyn viestit tavoittavat suuren osan jäsenistöstä ja nostavat Tamylle ja sen jäsenille tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun. Avainmediat, eli ne tiedotusvälineet, joissa ensisijaisesti halutaan näkyä ja jotka ovat ylioppilaskunnan kannalta merkityksellisimpiä, kartoitetaan. Yhteiskunnallisiin asioihin vaikutettaessa yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskuntien kanssa on tärkeä voimavara. Niiden ja Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä myös viestinnässä. Tampereen yliopisto on keskeinen yhteistyökumppani erityisesti koulutuspoliittisen edunvalvonnan saralla. Tamyn ja yliopiston välisestä keskusteluyhteydestä pidetään jatkuvasti huolta, jotta yliopisto ottaa ylioppilaskunnan kannat vakavasti huomioon jatkossakin. Yliopiston viestintään on tärkeää olla tiivis yhteys, ja esimerkiksi yliopiston tulevan intranet-alustan mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. 4

6 Näiden lisäksi Tamylla on lukuisia sidosryhmiä (esimerkiksi Tampereen kaupunki, Juvenes, TOAS ja YTHS). Yhteydenpidon niiden kanssa tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Ylioppilaslehti Aviisi Ylioppilaslehti Aviisin roolia Tamyn viestinnän sekä kaikkien sektoreiden tukena arvioidaan ja kehitetään yhä paremmaksi. Sille taataan sellaiset resurssit, joilla lehteä voidaan toimittaa pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Aviisin luonne yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusvälineenä, toisaalta vapaana journalistisena julkaisuna turvataan jatkossakin. Aviisi vahvistaa yhteisöllisyyttä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa ja ottaa näkökulman, jota valtakunnallinen lehti ei ottaisi. Se postitetaan yliopiston hallituksen jäsenille, pirkanmaalaiskansanedustajille, lehtien toimituksiin ja muille paikallisille vaikuttajille. 6 VIESTINNÄN VASTUUT JA RESURSSIT Lähtökohtaisesti viestintä on kaikkien toimijoiden vastuulla. On huomioitava se, että jokainen kontakti Tamyn toimijoiden ja jäsenistön, järjestöjen tai sidosryhmien kanssa on viestintää, ja nämä kontaktit vaikuttavat ylioppilaskunnasta muodostuvaan kuvaan ja sen maineeseen. Päävastuu viestinnästä on Tamyn viestintäsektorilla. Se on ylioppilaskunnan toimijoita palveleva tuki, joka koordinoi ylioppilaskunnan ulkoista ja sisäistä viestintää. Sen toimijoita ovat ylioppilaskunnan viestinnästä vastaava järjestösihteeri ja hallitusvastaava. Järjestösihteerin ollessa estyneenä hallitusvastaava voi tilapäisesti hoitaa viikoittaisia tiedotusrutiineja. Viestintäsektori vastaa Tamyn viestinnän kehittämisestä, kartoittaa säännöllisesti eri viestintäkanavien toimivuutta ja varmistaa, että graafista ohjeistusta noudatetaan kaikessa viestinnässä. Sektori myös opastaa ja kouluttaa henkilökuntaa viestintään liittyvissä asioissa. Se koordinoi Tamyn mediasuhteita ja järjestää mediaseurannan. Järjestösihteerin roolina on toimia viestinnän asiantuntijana. Tamyn virallisesta tiedottamisesta ja suhteista vastaavat pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja. He allekirjoittavat Tamyn kannanotot ja lausunnot, mutta virallisia lausuntoja lehdistölle voivat antaa muutkin hallituksen jäsenet ja sihteerit silloin, kun kyse on heidän vastuusektoreistaan. Pääsihteeri tiedottaa strategiaa ja toimintaa koskevista asioista ylioppilaskunnan sisällä sekä vastaa kriisitilanteiden viestinnästä. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen yleisestä toiminnasta tiedottamisesta ja tiedonkulusta hallituksen sisällä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja vastaa yhteydenpidosta edustajistoon. Sektorit vastaavat tiedotuksesta oman sektorinsa ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien osalta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Sektorit rakentavat itselleen toimivat sisäisen viestinnän käytännöt ja määrittelevät vuosittain sektorikohtaisen tiedotuksen painopisteet esimerkiksi projektien yhteydessä. Ulkoisessa tiedottamisessa sektorit toimivat yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. 5

7 Edustajiston puheenjohtajisto vastaa edustajiston toiminnasta tiedottamisesta ja kannustaa edustajistoryhmiä kriittiseen, moniääniseen ja vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Samoin toimivat valiokuntien puheenjohtajat niiden toiminnan osalta ja korostavat viestinnällään erilaisten toimintamuoto- ja osallistumisvaihtoehtojen kirjoa. Ylioppilaskunta organisoi strategiakaudella graafisen hankintatoimintansa. Kansainvälistä viestintää ohjaavat Tamyn kieli- ja viestintäperiaatteet. Yleisestä englanninkielisestä tiedotuksesta vastaa kansainvälisten asiain sihteeri yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Tamyssa toimii kääntäjäharjoittelijoita, joiden työtä kansainvälisten asiain sihteeri koordinoi. Suhdetoimintakoordinaattorin vastuulle kuuluvat yhteydenotot uusiin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin sekä sopimusneuvottelut yhdessä hallituksen yritysyhteistyövastaavan kanssa. Vuositasolla tarkempi työnjako, resursointi ja viestintäkanavien määrittely tehdään toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman yhteydessä hyväksyttävässä viestintäsuunnitelmassa. 7 VIESTINNÄN PAINOPISTEALUEET STRATEGIAKAUDELLA Laaditaan yhdenmukainen ja selkeä graafinen ilme ohjeistuksineen. Panostetaan verkkoviestintään ja laaditaan sen käytöstä erillinen suunnitelma, jossa huomioidaan erityisesti verkkoviestinnän monikanavaisuus, vuorovaikutteisuus ja nopeus. Luodaan selkeät sisäisen viestinnän käytännöt ja kanavat, jotka tukevat sektorien toimintaa. Kehitetään tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sujuvammaksi. Panostetaan henkilökunnan, hallituksen ja muiden keskeisten toimijoiden koulutuksiin, joilla lisätään kaikkien näiden viestintävalmiuksia. Vahvistetaan Tamyn yhteisökuvaa ja terävöitetään Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Yhteydenpidossa keskeisiin sidosryhmiin panostetaan jatkuvuuteen ja yhtenäisiin käytäntöihin. Kehitetään Tamysta aiempaa oppivampi organisaatio. Laaditaan esimerkiksi yhteisesti käytettävät pohjat toiminnan dokumentoinnin tueksi (toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat, vuosikellot...) ja tehdään arkistointiohjeistus. Panostetaan aktiiviseen ja systemaattiseen ulkoiseen tiedotukseen. 8 VIESTINTÄSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Viestintästrategiaa toteutetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä tehtävillä viestintäsuunnitelmilla. Niissä keskitytään kohdassa 7 listattuihin viestinnän painopistealueisiin, joita suunnitelmissa tarkennetaan erilaisilla osahankkeilla ja projekteilla. 6

8 Painopistealueiden toimenpiteiden toteuttamisesta päävastuussa on viestintäsektori, mutta tarvittavat toimenpiteet sisällytetään eri toimijoiden tehtäviin ja otetaan keskeiseksi osaksi uusien toimijoiden perehdytystä. Viestintästrategian tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti selontekojen ja puoliväli- ja toimintakertomusten tekemisen yhteydessä sekä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi vuonna 2014 tehtävässä jäsenkyselyssä. 7

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.10.2017 Viestintästrategia 1. Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 21. 22.11.2007 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA 2008-2010 1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä AKIn toimintaympäristönä on työmarkkinakenttä sekä kirkko laajasti ymmärrettynä,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Brändikirja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lukijalle 2 Lukijalle Tämän brändikirjan tarkoitus on avata identiteettiämme, innostaa sinua ajattelemaan uudella tavalla ja sitä kautta selkeyttää

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia 2017-2018 Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa 9.12.2016 Yleistä Viestintästrategia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta.

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 8.12.2011 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Tielaitoksen viestintä

Tielaitoksen viestintä Tielaitos Tielaitoksen viestintä Helsinki 1992 Tlelaftos elaitos iehalljtuksen kirjasta Doknro: Ndenro: T '2- Tielaitos Helsinki 1992 TIEL 2300005 1992 Tielaitos Valtion painatuskeskus Pasilan VALTIMO

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos

Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia Luonnos Saimaan rannalla. n valtuustostrategia 2018-2021 Luonnos 1.11.2017 Arvot n kaupungin strategiassa (1/2) n kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Strategisen ajattelun tulee

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry. Strategia

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry. Strategia Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Strategia 2016 2018 Visio Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on yhteisö, johon kaikki bioanalyytikot ja laboratoriohoitajat haluavat kuulua. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 1. Johdanto 1 2. Arvot 1 3. Tamy vuonna 2015 2 4. Tulevaisuuden haasteita 2 5. Ydintehtävät 4 5.1. Edunvalvonta 4 5.2. Jäsenpalvelut 5 5.3. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Pidentynyt esisuunnitelmavaihe Valmistelutoimielin 18.10.2017 Päivitys 4.10.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot