VIESTINTÄSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015"

Transkriptio

1 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä 4 Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät 4 Ylioppilaslehti Aviisi 5 6. Viestinnän vastuut ja resurssit 5 7. Viestinnän painopistealueet strategiakaudella 6 8. Viestintästrategian toteuttaminen ja seuranta 6 Vahvistettu Tamyn edustajiston kokouksessa

2 1 JOHDANTO Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) on lakisääteinen julkisyhteisö, jonka viestintää leimaa toiminnan jakautuminen kolmeen kategoriaan: edunvalvontaan, jäsenpalvelujen tuottamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ylioppilaskunnan menestyksekäs toiminta edellyttää ajantasaista, suunnitelmallista ja tehokasta viestintää kaikilla näillä osa-alueilla. Tämän viestintästrategian tarkoituksena on luoda puitteet Tamyn viestinnän ohjaukselle, suunnittelulle ja vastuiden selkeyttämiselle. Viestintästrategia määrittelee Tamyn viestinnän arvot, tehtävät ja painopistealueet vuosiksi. Se päivitetään aina Tamyn strategian uusimisen yhteydessä. Viestintästrategian tueksi laaditaan vuosittain viestintäsuunnitelma, joka selkiyttää Tamyn tiedottamista ja viestintää vuositasolla. Suunnitelmassa määritellään arkiviestinnän käytännöt, kunkin kalenterivuoden kehityssuunnat ja mahdolliset viestinnälliset teemat sekä isommat viestintätoimenpiteet toimintasuunnitelmakirjausten yhteydessä. 2 VIESTINNÄN PERUSVIESTI JA ARVOT Perusviesti Tamy on mukana tekemässä akateemisesta maailmasta ja yhteiskunnasta opiskelijoille parempaa. Arvot Tamyn viestintää ohjaavat ylioppilaskunnan strategiaan kirjatut arvot. Nämä näkyvät ylioppilaskunnan ja sen kaikkien toimijoiden päivittäisessä toiminnassa jatkuvasti: Ylioppilaskunnan toiminnan keskeisenä arvona on sivistys. Viestinnässä sivistys ilmenee jäsenten keskinäisenä kunnioituksena ja jokaisen oikeutena omiin arvoihin. Kaikilla Tamyn jäsenillä, toimijoilla, järjestöillä ja sidosryhmillä on yhdenvertainen mahdollisuus tiedon saamiseen. Viestintä on selkeää ja tekstit ovat hyvää yleiskieltä. Kansainväliset opiskelijat saavat keskeisen tiedon ylioppilaskunnasta englanniksi. Avoimuus tarkoittaa myönteistä suhtautumista jokaiseen tiedon tarvitsijaan. Ylioppilaskunnan toimintaan ja työhön liittyvä julkinen tieto on kaikkien tarvitsijoiden helposti saatavilla. Tieto välitetään niin, ettei vastaanottajan tarvitse sitä liikaa etsiä. Kaikista, myös ongelmallisista asioista, viestitään avoimesti ja rehellisesti. Viestintä perustuu opiskelijalähtöisyyteen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se tukee vaikutusmahdollisuuksia ja moniäänisyyttä sekä sitouttaa organisaation toimijat. Viestintä on kaksisuuntaista: jäsenistön ja muiden tahojen tarpeet ja kehitysideat otetaan aktiivisesti huomioon ja niitä kartoitetaan säännöllisesti. Tamyn viestintä on kaikissa tilanteissa vastuullista. Se on luotettavaa, totuudenmukaista ja perustuu tunnettuihin faktoihin. 1

3 Viestintä vahvistaa ja tukee ylioppilaskunnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta opiskelijuuden asiantuntijana. 3 VIESTINNÄN NYKYTILA JA HAASTEET Nykyisellään Tamyn viestinnän resursseja ja työnjakoa ei ole määritelty tarpeeksi selkeästi, ja niinpä etenkin toiminnassa saavutetuista tuloksista tiedottaminen on jäänyt vähemmälle. Kiireen keskellä tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin helposti unohtuu, jos siihen ei luoda yhteisiä rutiineita, malleja eikä käytäntöjä. Työyhteisön sisäinen tiedonkulku ei vielä ole löytänyt vakiintuneita muotoja toivottavalla tavalla ja organisaation monimutkaisuus tuottaa haasteita työntekijöiden, työnantajan ja esihenkilön väliselle kommunikaatiolle. Ylioppilaskunnan aktiivisista toimijoista monet kokevat, että Tamy tekee paljon asiantuntevaa ja merkityksellistä työtä, mutta tämä ylioppilaskunnan tulevaisuudenkin kannalta tärkeä kuva ei jostain syystä välity koko jäsenistölle. Keväällä 2011 teetetyn jäsenkyselyn perusteella Tamy nähdään tarpeellisena ja luotettavana, mutta suhteellisen etäisenä. Lähes puolet vastanneista koki, että heillä on melko huonot mahdollisuudet vaikuttaa Tamyn toimintaan niin halutessaan. Tämä jäsenistölle ylioppilaskunnasta muodostunut kuva on pitkäaikainen, sillä nämä tulokset ovat yhteneväisiä Tamyn vuosina 2003 ja 2006 toteutettujen jäsenkyselyjen kanssa. Jäsenkysely osoitti lisäksi, että opiskelijajärjestöissään aktiivisimmat ylioppilaskunnan jäsenet tunsivat Tamyn toimijat ja toiminnan huomattavasti paremmin kuin ne, jotka eivät järjestötoimintaan osallistu. Tämä on merkittävä viestinnällinen haaste ylioppilaskunnalle. Ylioppilaslehti Aviisin asema Tamyn viestinnässä on tässä keskeinen: kyselyn perusteella se tavoittaa hyvin sekä aktiiviset että ei-aktiiviset järjestötoimijat. Aviisi on yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusväline, toisaalta vapaa journalistinen julkaisu. Sen tarkoituksena on edistää ylioppilaskunnan jäsenten yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Kuitenkin tällä hetkellä jäsenkyselyn mukaan moni haluaisi lukea Aviisista enemmän opiskelijoiden arkeen liittyvistä asioista ja Tamyn toiminnasta. Järjestöjen kautta jäsenistölle välitetyssä viestinnässäkin on vielä runsaasti potentiaalia, jota voidaan hyödyntää tehokkaammalla kohdentamisella. Uudistuneiden verkkosivujen osalta haasteena on luoda toimivat käytännöt sekä huomioida verkkoviestinnän monikanavaisuus ja helppokäyttöisyys. Toimijoiden, etenkin hallituksen jäsenten, tiuha vaihtuminen asettaa haasteita pitkäjänteiselle vuorovaikutukselle niin Tampereen yliopiston kuin muidenkin keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteydenpidon hajanaisuus voi nakertaa Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Lisäksi Tamyn ja yliopiston viestintäyksikön yhteistyöstä olisi saatavissa vielä paljon enemmän synergiaetuja. Mediasuhteissa Tamyn toiminta ei ole vielä ollut riittävän suunnitelmallista. Tiedotteet ja kannanotot on saatu läpi satunnaisesti. Yhtenä haasteena tällä saralla on ollut 2

4 Tampereen suurimman median, Aamulehden, tavoittaminen opiskelijoita koskevissa asioissa. Tamyn graafinen viestintä on ollut kirjavaa niin vanhentuneiden internetsivujen, erilaisten painotuotteiden kuin virallisten dokumenttienkin osalta. Näin ollen yhtä selkeää ja yhtenäistä "Tamy-ilmettä" ole voitu tehdä tunnetuksi ja mieleenpainuvaksi. 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Tavoitetila Viestintä on luonteva ja kiinteä osa kaikkea Tamyn toimintaa, ja kaikki saavat tarvitsemansa tiedon oikea-aikaisesti ja helposti. Viestinnän resursointi ja selkeä työnjako tekevät viestinnästä helppoa. Ylioppilaskunnan toimijat ovat sitoutuneita ja kokevat tekevänsä työtä yhteisten tavoitteiden puolesta, mikä näkyy myös sitoutumisena viestintään. Tamyn jäsenet ja järjestöt näkevät ylioppilaskuntansa aikaansaavana opiskelijan asioihin vaikuttajana ja kokevat, että heillä on halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa Tamyyn. Tamyn sidosryhmät tuntevat Tamyn arvostettuna ja vaikutusvaltaisena asiantuntijana, ja media kiinnostuu ylioppilaskunnan tärkeiksi kokemista asioista. Ylioppilaslehti Aviisi on kriittistä ja vilkasta keskustelua herättävä areena, jolla käsitellään ja nostetaan esiin erityisesti opiskelijoiden arkeen, edunvalvontaan, oikeuksiin ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä muiden kiinnostavien aiheiden ohella. Ylioppilaslehdellä on myös keskeinen rooli Tamyn toiminnasta ja saavutetuista tuloksista tiedottamisessa sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Se pyrkii palvelemaan kaikkia Tamyn jäseniä. Tehtävät Viestinnällä on keskeinen rooli ylioppilaskunnan tehtävien toteuttamisessa ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Viestintä on strategian päämäärien ja tavoitteiden toteuttamisen väline, toiminnan ja edunvalvonnan tuki sekä Tamyn tunnettuuden vahvistaja ja edellytys. Tarkemmin Tamyn viestinnän tehtävänä on jakaa ja välittää tietoa sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille edistää jäsendemokratiaa eli jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia ja vuorovaikutusta sekä vahvistaa avoimuutta ja moniäänisyyttä ylläpitää ja tukea jäsenten yhteisöllisyyttä sekä lisätä ylioppilaskuntatietoisuutta jäsenten keskuudessa vahvistaa Tamyn asemaa toimintaympäristönsä vaikuttavimpana opiskelijan arjen asiantuntijana palvella hyvän hallinnon toteutumista. 3

5 5 KOHTI TAVOITETILAA Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä Hyvin toimivalla sisäisellä viestinnällä voidaan edistää organisaation yhteishenkeä ja tehokkuutta. Viestintä on paitsi tiedon välittäjä myös yhteisön rakentaja. Sen tulee tarjota niin ylioppilaskunnan työntekijöille, päättäjille kuin tavallisille jäsenillekin kanava ja keinot yhteisiin asioihin osallistumiseen. Yhteisistä asioista ja päämääristä käytävän keskustelun tulee olla jatkuvaa, ajantasaista ja avointa. Toimijoilla tulee olla esteetön ja yhdenvertainen pääsy kaikkeen heidän päätöksenteossaan tarvitsemaansa tietoon, ja päätöksenteon ja koko organisaation toiminnan on oltava läpinäkyvää. Viestinnän tulee tukea erilaisten mielipiteiden esilletuloa ja siten parantaa päätöksenteon edellytyksiä ja ylioppilaskunnan toiminnan laatua. Onnistunut sisäinen viestintä tukee niin organisaation jatkuvuutta kuin kehittymistäkin. Organisaatioviestinnälle luodaan nykyistä luontevampia kanavia ja käytäntöjä. Toimijoiden yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen kiinnitetään huomiota ja avointa keskustelua tukeviin suunnitteluseminaareihin, tietoa jakaviin koulutuksiin ja selkeisiin dokumentointi- ja arkistointikäytäntöihin panostetaan. Jäsenistölle ja Tamyn piirissä toimiville järjestöille on tuotettava ajantasaista ja säännöllistä tietoa opiskelijaeduista ja -oikeuksista sekä jäsen- ja järjestöpalveluista. Opiskelijaetujen tiedottamisessa yhteistyö Opiskelijan Tampere ry:n kanssa on tärkeä. Järjestöviestintä on keskeisessä asemassa, sillä niiden kautta Tamy tavoittaa suuren osan jäsenistöstään. Tätä viestintää on vietävä entistä kohdennetumpaan suuntaan, sillä jäsentymätön tietotulva kätkee tärkeät sanomat. Viestinnällä on lisäksi keskeinen tehtävä opiskelijoiden ylioppilaskuntatoimintaan aktivoimisessa. Tietoisuutta ylioppilaskunnasta ja sen toiminnasta lisätään etsimällä sopivia ja monipuolisia viestintäkanavia ja toiminnan vaikuttavuutta korostetaan. Tätä työtä on hyvä tehdä myös valtakunnallisesti yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät Yhteyksiä mediaan pidetään jatkuvasti yllä. Median kautta Tamyn viestit tavoittavat suuren osan jäsenistöstä ja nostavat Tamylle ja sen jäsenille tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun. Avainmediat, eli ne tiedotusvälineet, joissa ensisijaisesti halutaan näkyä ja jotka ovat ylioppilaskunnan kannalta merkityksellisimpiä, kartoitetaan. Yhteiskunnallisiin asioihin vaikutettaessa yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskuntien kanssa on tärkeä voimavara. Niiden ja Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä myös viestinnässä. Tampereen yliopisto on keskeinen yhteistyökumppani erityisesti koulutuspoliittisen edunvalvonnan saralla. Tamyn ja yliopiston välisestä keskusteluyhteydestä pidetään jatkuvasti huolta, jotta yliopisto ottaa ylioppilaskunnan kannat vakavasti huomioon jatkossakin. Yliopiston viestintään on tärkeää olla tiivis yhteys, ja esimerkiksi yliopiston tulevan intranet-alustan mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. 4

6 Näiden lisäksi Tamylla on lukuisia sidosryhmiä (esimerkiksi Tampereen kaupunki, Juvenes, TOAS ja YTHS). Yhteydenpidon niiden kanssa tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Ylioppilaslehti Aviisi Ylioppilaslehti Aviisin roolia Tamyn viestinnän sekä kaikkien sektoreiden tukena arvioidaan ja kehitetään yhä paremmaksi. Sille taataan sellaiset resurssit, joilla lehteä voidaan toimittaa pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Aviisin luonne yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusvälineenä, toisaalta vapaana journalistisena julkaisuna turvataan jatkossakin. Aviisi vahvistaa yhteisöllisyyttä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa ja ottaa näkökulman, jota valtakunnallinen lehti ei ottaisi. Se postitetaan yliopiston hallituksen jäsenille, pirkanmaalaiskansanedustajille, lehtien toimituksiin ja muille paikallisille vaikuttajille. 6 VIESTINNÄN VASTUUT JA RESURSSIT Lähtökohtaisesti viestintä on kaikkien toimijoiden vastuulla. On huomioitava se, että jokainen kontakti Tamyn toimijoiden ja jäsenistön, järjestöjen tai sidosryhmien kanssa on viestintää, ja nämä kontaktit vaikuttavat ylioppilaskunnasta muodostuvaan kuvaan ja sen maineeseen. Päävastuu viestinnästä on Tamyn viestintäsektorilla. Se on ylioppilaskunnan toimijoita palveleva tuki, joka koordinoi ylioppilaskunnan ulkoista ja sisäistä viestintää. Sen toimijoita ovat ylioppilaskunnan viestinnästä vastaava järjestösihteeri ja hallitusvastaava. Järjestösihteerin ollessa estyneenä hallitusvastaava voi tilapäisesti hoitaa viikoittaisia tiedotusrutiineja. Viestintäsektori vastaa Tamyn viestinnän kehittämisestä, kartoittaa säännöllisesti eri viestintäkanavien toimivuutta ja varmistaa, että graafista ohjeistusta noudatetaan kaikessa viestinnässä. Sektori myös opastaa ja kouluttaa henkilökuntaa viestintään liittyvissä asioissa. Se koordinoi Tamyn mediasuhteita ja järjestää mediaseurannan. Järjestösihteerin roolina on toimia viestinnän asiantuntijana. Tamyn virallisesta tiedottamisesta ja suhteista vastaavat pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja. He allekirjoittavat Tamyn kannanotot ja lausunnot, mutta virallisia lausuntoja lehdistölle voivat antaa muutkin hallituksen jäsenet ja sihteerit silloin, kun kyse on heidän vastuusektoreistaan. Pääsihteeri tiedottaa strategiaa ja toimintaa koskevista asioista ylioppilaskunnan sisällä sekä vastaa kriisitilanteiden viestinnästä. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen yleisestä toiminnasta tiedottamisesta ja tiedonkulusta hallituksen sisällä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja vastaa yhteydenpidosta edustajistoon. Sektorit vastaavat tiedotuksesta oman sektorinsa ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien osalta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Sektorit rakentavat itselleen toimivat sisäisen viestinnän käytännöt ja määrittelevät vuosittain sektorikohtaisen tiedotuksen painopisteet esimerkiksi projektien yhteydessä. Ulkoisessa tiedottamisessa sektorit toimivat yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. 5

7 Edustajiston puheenjohtajisto vastaa edustajiston toiminnasta tiedottamisesta ja kannustaa edustajistoryhmiä kriittiseen, moniääniseen ja vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Samoin toimivat valiokuntien puheenjohtajat niiden toiminnan osalta ja korostavat viestinnällään erilaisten toimintamuoto- ja osallistumisvaihtoehtojen kirjoa. Ylioppilaskunta organisoi strategiakaudella graafisen hankintatoimintansa. Kansainvälistä viestintää ohjaavat Tamyn kieli- ja viestintäperiaatteet. Yleisestä englanninkielisestä tiedotuksesta vastaa kansainvälisten asiain sihteeri yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Tamyssa toimii kääntäjäharjoittelijoita, joiden työtä kansainvälisten asiain sihteeri koordinoi. Suhdetoimintakoordinaattorin vastuulle kuuluvat yhteydenotot uusiin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin sekä sopimusneuvottelut yhdessä hallituksen yritysyhteistyövastaavan kanssa. Vuositasolla tarkempi työnjako, resursointi ja viestintäkanavien määrittely tehdään toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman yhteydessä hyväksyttävässä viestintäsuunnitelmassa. 7 VIESTINNÄN PAINOPISTEALUEET STRATEGIAKAUDELLA Laaditaan yhdenmukainen ja selkeä graafinen ilme ohjeistuksineen. Panostetaan verkkoviestintään ja laaditaan sen käytöstä erillinen suunnitelma, jossa huomioidaan erityisesti verkkoviestinnän monikanavaisuus, vuorovaikutteisuus ja nopeus. Luodaan selkeät sisäisen viestinnän käytännöt ja kanavat, jotka tukevat sektorien toimintaa. Kehitetään tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sujuvammaksi. Panostetaan henkilökunnan, hallituksen ja muiden keskeisten toimijoiden koulutuksiin, joilla lisätään kaikkien näiden viestintävalmiuksia. Vahvistetaan Tamyn yhteisökuvaa ja terävöitetään Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Yhteydenpidossa keskeisiin sidosryhmiin panostetaan jatkuvuuteen ja yhtenäisiin käytäntöihin. Kehitetään Tamysta aiempaa oppivampi organisaatio. Laaditaan esimerkiksi yhteisesti käytettävät pohjat toiminnan dokumentoinnin tueksi (toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat, vuosikellot...) ja tehdään arkistointiohjeistus. Panostetaan aktiiviseen ja systemaattiseen ulkoiseen tiedotukseen. 8 VIESTINTÄSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Viestintästrategiaa toteutetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä tehtävillä viestintäsuunnitelmilla. Niissä keskitytään kohdassa 7 listattuihin viestinnän painopistealueisiin, joita suunnitelmissa tarkennetaan erilaisilla osahankkeilla ja projekteilla. 6

8 Painopistealueiden toimenpiteiden toteuttamisesta päävastuussa on viestintäsektori, mutta tarvittavat toimenpiteet sisällytetään eri toimijoiden tehtäviin ja otetaan keskeiseksi osaksi uusien toimijoiden perehdytystä. Viestintästrategian tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti selontekojen ja puoliväli- ja toimintakertomusten tekemisen yhteydessä sekä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi vuonna 2014 tehtävässä jäsenkyselyssä. 7

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot