VIESTINTÄSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015"

Transkriptio

1 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä 4 Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät 4 Ylioppilaslehti Aviisi 5 6. Viestinnän vastuut ja resurssit 5 7. Viestinnän painopistealueet strategiakaudella 6 8. Viestintästrategian toteuttaminen ja seuranta 6 Vahvistettu Tamyn edustajiston kokouksessa

2 1 JOHDANTO Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) on lakisääteinen julkisyhteisö, jonka viestintää leimaa toiminnan jakautuminen kolmeen kategoriaan: edunvalvontaan, jäsenpalvelujen tuottamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ylioppilaskunnan menestyksekäs toiminta edellyttää ajantasaista, suunnitelmallista ja tehokasta viestintää kaikilla näillä osa-alueilla. Tämän viestintästrategian tarkoituksena on luoda puitteet Tamyn viestinnän ohjaukselle, suunnittelulle ja vastuiden selkeyttämiselle. Viestintästrategia määrittelee Tamyn viestinnän arvot, tehtävät ja painopistealueet vuosiksi. Se päivitetään aina Tamyn strategian uusimisen yhteydessä. Viestintästrategian tueksi laaditaan vuosittain viestintäsuunnitelma, joka selkiyttää Tamyn tiedottamista ja viestintää vuositasolla. Suunnitelmassa määritellään arkiviestinnän käytännöt, kunkin kalenterivuoden kehityssuunnat ja mahdolliset viestinnälliset teemat sekä isommat viestintätoimenpiteet toimintasuunnitelmakirjausten yhteydessä. 2 VIESTINNÄN PERUSVIESTI JA ARVOT Perusviesti Tamy on mukana tekemässä akateemisesta maailmasta ja yhteiskunnasta opiskelijoille parempaa. Arvot Tamyn viestintää ohjaavat ylioppilaskunnan strategiaan kirjatut arvot. Nämä näkyvät ylioppilaskunnan ja sen kaikkien toimijoiden päivittäisessä toiminnassa jatkuvasti: Ylioppilaskunnan toiminnan keskeisenä arvona on sivistys. Viestinnässä sivistys ilmenee jäsenten keskinäisenä kunnioituksena ja jokaisen oikeutena omiin arvoihin. Kaikilla Tamyn jäsenillä, toimijoilla, järjestöillä ja sidosryhmillä on yhdenvertainen mahdollisuus tiedon saamiseen. Viestintä on selkeää ja tekstit ovat hyvää yleiskieltä. Kansainväliset opiskelijat saavat keskeisen tiedon ylioppilaskunnasta englanniksi. Avoimuus tarkoittaa myönteistä suhtautumista jokaiseen tiedon tarvitsijaan. Ylioppilaskunnan toimintaan ja työhön liittyvä julkinen tieto on kaikkien tarvitsijoiden helposti saatavilla. Tieto välitetään niin, ettei vastaanottajan tarvitse sitä liikaa etsiä. Kaikista, myös ongelmallisista asioista, viestitään avoimesti ja rehellisesti. Viestintä perustuu opiskelijalähtöisyyteen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se tukee vaikutusmahdollisuuksia ja moniäänisyyttä sekä sitouttaa organisaation toimijat. Viestintä on kaksisuuntaista: jäsenistön ja muiden tahojen tarpeet ja kehitysideat otetaan aktiivisesti huomioon ja niitä kartoitetaan säännöllisesti. Tamyn viestintä on kaikissa tilanteissa vastuullista. Se on luotettavaa, totuudenmukaista ja perustuu tunnettuihin faktoihin. 1

3 Viestintä vahvistaa ja tukee ylioppilaskunnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta opiskelijuuden asiantuntijana. 3 VIESTINNÄN NYKYTILA JA HAASTEET Nykyisellään Tamyn viestinnän resursseja ja työnjakoa ei ole määritelty tarpeeksi selkeästi, ja niinpä etenkin toiminnassa saavutetuista tuloksista tiedottaminen on jäänyt vähemmälle. Kiireen keskellä tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin helposti unohtuu, jos siihen ei luoda yhteisiä rutiineita, malleja eikä käytäntöjä. Työyhteisön sisäinen tiedonkulku ei vielä ole löytänyt vakiintuneita muotoja toivottavalla tavalla ja organisaation monimutkaisuus tuottaa haasteita työntekijöiden, työnantajan ja esihenkilön väliselle kommunikaatiolle. Ylioppilaskunnan aktiivisista toimijoista monet kokevat, että Tamy tekee paljon asiantuntevaa ja merkityksellistä työtä, mutta tämä ylioppilaskunnan tulevaisuudenkin kannalta tärkeä kuva ei jostain syystä välity koko jäsenistölle. Keväällä 2011 teetetyn jäsenkyselyn perusteella Tamy nähdään tarpeellisena ja luotettavana, mutta suhteellisen etäisenä. Lähes puolet vastanneista koki, että heillä on melko huonot mahdollisuudet vaikuttaa Tamyn toimintaan niin halutessaan. Tämä jäsenistölle ylioppilaskunnasta muodostunut kuva on pitkäaikainen, sillä nämä tulokset ovat yhteneväisiä Tamyn vuosina 2003 ja 2006 toteutettujen jäsenkyselyjen kanssa. Jäsenkysely osoitti lisäksi, että opiskelijajärjestöissään aktiivisimmat ylioppilaskunnan jäsenet tunsivat Tamyn toimijat ja toiminnan huomattavasti paremmin kuin ne, jotka eivät järjestötoimintaan osallistu. Tämä on merkittävä viestinnällinen haaste ylioppilaskunnalle. Ylioppilaslehti Aviisin asema Tamyn viestinnässä on tässä keskeinen: kyselyn perusteella se tavoittaa hyvin sekä aktiiviset että ei-aktiiviset järjestötoimijat. Aviisi on yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusväline, toisaalta vapaa journalistinen julkaisu. Sen tarkoituksena on edistää ylioppilaskunnan jäsenten yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Kuitenkin tällä hetkellä jäsenkyselyn mukaan moni haluaisi lukea Aviisista enemmän opiskelijoiden arkeen liittyvistä asioista ja Tamyn toiminnasta. Järjestöjen kautta jäsenistölle välitetyssä viestinnässäkin on vielä runsaasti potentiaalia, jota voidaan hyödyntää tehokkaammalla kohdentamisella. Uudistuneiden verkkosivujen osalta haasteena on luoda toimivat käytännöt sekä huomioida verkkoviestinnän monikanavaisuus ja helppokäyttöisyys. Toimijoiden, etenkin hallituksen jäsenten, tiuha vaihtuminen asettaa haasteita pitkäjänteiselle vuorovaikutukselle niin Tampereen yliopiston kuin muidenkin keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteydenpidon hajanaisuus voi nakertaa Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Lisäksi Tamyn ja yliopiston viestintäyksikön yhteistyöstä olisi saatavissa vielä paljon enemmän synergiaetuja. Mediasuhteissa Tamyn toiminta ei ole vielä ollut riittävän suunnitelmallista. Tiedotteet ja kannanotot on saatu läpi satunnaisesti. Yhtenä haasteena tällä saralla on ollut 2

4 Tampereen suurimman median, Aamulehden, tavoittaminen opiskelijoita koskevissa asioissa. Tamyn graafinen viestintä on ollut kirjavaa niin vanhentuneiden internetsivujen, erilaisten painotuotteiden kuin virallisten dokumenttienkin osalta. Näin ollen yhtä selkeää ja yhtenäistä "Tamy-ilmettä" ole voitu tehdä tunnetuksi ja mieleenpainuvaksi. 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Tavoitetila Viestintä on luonteva ja kiinteä osa kaikkea Tamyn toimintaa, ja kaikki saavat tarvitsemansa tiedon oikea-aikaisesti ja helposti. Viestinnän resursointi ja selkeä työnjako tekevät viestinnästä helppoa. Ylioppilaskunnan toimijat ovat sitoutuneita ja kokevat tekevänsä työtä yhteisten tavoitteiden puolesta, mikä näkyy myös sitoutumisena viestintään. Tamyn jäsenet ja järjestöt näkevät ylioppilaskuntansa aikaansaavana opiskelijan asioihin vaikuttajana ja kokevat, että heillä on halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa Tamyyn. Tamyn sidosryhmät tuntevat Tamyn arvostettuna ja vaikutusvaltaisena asiantuntijana, ja media kiinnostuu ylioppilaskunnan tärkeiksi kokemista asioista. Ylioppilaslehti Aviisi on kriittistä ja vilkasta keskustelua herättävä areena, jolla käsitellään ja nostetaan esiin erityisesti opiskelijoiden arkeen, edunvalvontaan, oikeuksiin ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä muiden kiinnostavien aiheiden ohella. Ylioppilaslehdellä on myös keskeinen rooli Tamyn toiminnasta ja saavutetuista tuloksista tiedottamisessa sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Se pyrkii palvelemaan kaikkia Tamyn jäseniä. Tehtävät Viestinnällä on keskeinen rooli ylioppilaskunnan tehtävien toteuttamisessa ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Viestintä on strategian päämäärien ja tavoitteiden toteuttamisen väline, toiminnan ja edunvalvonnan tuki sekä Tamyn tunnettuuden vahvistaja ja edellytys. Tarkemmin Tamyn viestinnän tehtävänä on jakaa ja välittää tietoa sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille edistää jäsendemokratiaa eli jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia ja vuorovaikutusta sekä vahvistaa avoimuutta ja moniäänisyyttä ylläpitää ja tukea jäsenten yhteisöllisyyttä sekä lisätä ylioppilaskuntatietoisuutta jäsenten keskuudessa vahvistaa Tamyn asemaa toimintaympäristönsä vaikuttavimpana opiskelijan arjen asiantuntijana palvella hyvän hallinnon toteutumista. 3

5 5 KOHTI TAVOITETILAA Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä Hyvin toimivalla sisäisellä viestinnällä voidaan edistää organisaation yhteishenkeä ja tehokkuutta. Viestintä on paitsi tiedon välittäjä myös yhteisön rakentaja. Sen tulee tarjota niin ylioppilaskunnan työntekijöille, päättäjille kuin tavallisille jäsenillekin kanava ja keinot yhteisiin asioihin osallistumiseen. Yhteisistä asioista ja päämääristä käytävän keskustelun tulee olla jatkuvaa, ajantasaista ja avointa. Toimijoilla tulee olla esteetön ja yhdenvertainen pääsy kaikkeen heidän päätöksenteossaan tarvitsemaansa tietoon, ja päätöksenteon ja koko organisaation toiminnan on oltava läpinäkyvää. Viestinnän tulee tukea erilaisten mielipiteiden esilletuloa ja siten parantaa päätöksenteon edellytyksiä ja ylioppilaskunnan toiminnan laatua. Onnistunut sisäinen viestintä tukee niin organisaation jatkuvuutta kuin kehittymistäkin. Organisaatioviestinnälle luodaan nykyistä luontevampia kanavia ja käytäntöjä. Toimijoiden yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen kiinnitetään huomiota ja avointa keskustelua tukeviin suunnitteluseminaareihin, tietoa jakaviin koulutuksiin ja selkeisiin dokumentointi- ja arkistointikäytäntöihin panostetaan. Jäsenistölle ja Tamyn piirissä toimiville järjestöille on tuotettava ajantasaista ja säännöllistä tietoa opiskelijaeduista ja -oikeuksista sekä jäsen- ja järjestöpalveluista. Opiskelijaetujen tiedottamisessa yhteistyö Opiskelijan Tampere ry:n kanssa on tärkeä. Järjestöviestintä on keskeisessä asemassa, sillä niiden kautta Tamy tavoittaa suuren osan jäsenistöstään. Tätä viestintää on vietävä entistä kohdennetumpaan suuntaan, sillä jäsentymätön tietotulva kätkee tärkeät sanomat. Viestinnällä on lisäksi keskeinen tehtävä opiskelijoiden ylioppilaskuntatoimintaan aktivoimisessa. Tietoisuutta ylioppilaskunnasta ja sen toiminnasta lisätään etsimällä sopivia ja monipuolisia viestintäkanavia ja toiminnan vaikuttavuutta korostetaan. Tätä työtä on hyvä tehdä myös valtakunnallisesti yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät Yhteyksiä mediaan pidetään jatkuvasti yllä. Median kautta Tamyn viestit tavoittavat suuren osan jäsenistöstä ja nostavat Tamylle ja sen jäsenille tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun. Avainmediat, eli ne tiedotusvälineet, joissa ensisijaisesti halutaan näkyä ja jotka ovat ylioppilaskunnan kannalta merkityksellisimpiä, kartoitetaan. Yhteiskunnallisiin asioihin vaikutettaessa yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskuntien kanssa on tärkeä voimavara. Niiden ja Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä myös viestinnässä. Tampereen yliopisto on keskeinen yhteistyökumppani erityisesti koulutuspoliittisen edunvalvonnan saralla. Tamyn ja yliopiston välisestä keskusteluyhteydestä pidetään jatkuvasti huolta, jotta yliopisto ottaa ylioppilaskunnan kannat vakavasti huomioon jatkossakin. Yliopiston viestintään on tärkeää olla tiivis yhteys, ja esimerkiksi yliopiston tulevan intranet-alustan mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. 4

6 Näiden lisäksi Tamylla on lukuisia sidosryhmiä (esimerkiksi Tampereen kaupunki, Juvenes, TOAS ja YTHS). Yhteydenpidon niiden kanssa tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Ylioppilaslehti Aviisi Ylioppilaslehti Aviisin roolia Tamyn viestinnän sekä kaikkien sektoreiden tukena arvioidaan ja kehitetään yhä paremmaksi. Sille taataan sellaiset resurssit, joilla lehteä voidaan toimittaa pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Aviisin luonne yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusvälineenä, toisaalta vapaana journalistisena julkaisuna turvataan jatkossakin. Aviisi vahvistaa yhteisöllisyyttä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa ja ottaa näkökulman, jota valtakunnallinen lehti ei ottaisi. Se postitetaan yliopiston hallituksen jäsenille, pirkanmaalaiskansanedustajille, lehtien toimituksiin ja muille paikallisille vaikuttajille. 6 VIESTINNÄN VASTUUT JA RESURSSIT Lähtökohtaisesti viestintä on kaikkien toimijoiden vastuulla. On huomioitava se, että jokainen kontakti Tamyn toimijoiden ja jäsenistön, järjestöjen tai sidosryhmien kanssa on viestintää, ja nämä kontaktit vaikuttavat ylioppilaskunnasta muodostuvaan kuvaan ja sen maineeseen. Päävastuu viestinnästä on Tamyn viestintäsektorilla. Se on ylioppilaskunnan toimijoita palveleva tuki, joka koordinoi ylioppilaskunnan ulkoista ja sisäistä viestintää. Sen toimijoita ovat ylioppilaskunnan viestinnästä vastaava järjestösihteeri ja hallitusvastaava. Järjestösihteerin ollessa estyneenä hallitusvastaava voi tilapäisesti hoitaa viikoittaisia tiedotusrutiineja. Viestintäsektori vastaa Tamyn viestinnän kehittämisestä, kartoittaa säännöllisesti eri viestintäkanavien toimivuutta ja varmistaa, että graafista ohjeistusta noudatetaan kaikessa viestinnässä. Sektori myös opastaa ja kouluttaa henkilökuntaa viestintään liittyvissä asioissa. Se koordinoi Tamyn mediasuhteita ja järjestää mediaseurannan. Järjestösihteerin roolina on toimia viestinnän asiantuntijana. Tamyn virallisesta tiedottamisesta ja suhteista vastaavat pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja. He allekirjoittavat Tamyn kannanotot ja lausunnot, mutta virallisia lausuntoja lehdistölle voivat antaa muutkin hallituksen jäsenet ja sihteerit silloin, kun kyse on heidän vastuusektoreistaan. Pääsihteeri tiedottaa strategiaa ja toimintaa koskevista asioista ylioppilaskunnan sisällä sekä vastaa kriisitilanteiden viestinnästä. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen yleisestä toiminnasta tiedottamisesta ja tiedonkulusta hallituksen sisällä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja vastaa yhteydenpidosta edustajistoon. Sektorit vastaavat tiedotuksesta oman sektorinsa ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien osalta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Sektorit rakentavat itselleen toimivat sisäisen viestinnän käytännöt ja määrittelevät vuosittain sektorikohtaisen tiedotuksen painopisteet esimerkiksi projektien yhteydessä. Ulkoisessa tiedottamisessa sektorit toimivat yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. 5

7 Edustajiston puheenjohtajisto vastaa edustajiston toiminnasta tiedottamisesta ja kannustaa edustajistoryhmiä kriittiseen, moniääniseen ja vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Samoin toimivat valiokuntien puheenjohtajat niiden toiminnan osalta ja korostavat viestinnällään erilaisten toimintamuoto- ja osallistumisvaihtoehtojen kirjoa. Ylioppilaskunta organisoi strategiakaudella graafisen hankintatoimintansa. Kansainvälistä viestintää ohjaavat Tamyn kieli- ja viestintäperiaatteet. Yleisestä englanninkielisestä tiedotuksesta vastaa kansainvälisten asiain sihteeri yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Tamyssa toimii kääntäjäharjoittelijoita, joiden työtä kansainvälisten asiain sihteeri koordinoi. Suhdetoimintakoordinaattorin vastuulle kuuluvat yhteydenotot uusiin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin sekä sopimusneuvottelut yhdessä hallituksen yritysyhteistyövastaavan kanssa. Vuositasolla tarkempi työnjako, resursointi ja viestintäkanavien määrittely tehdään toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman yhteydessä hyväksyttävässä viestintäsuunnitelmassa. 7 VIESTINNÄN PAINOPISTEALUEET STRATEGIAKAUDELLA Laaditaan yhdenmukainen ja selkeä graafinen ilme ohjeistuksineen. Panostetaan verkkoviestintään ja laaditaan sen käytöstä erillinen suunnitelma, jossa huomioidaan erityisesti verkkoviestinnän monikanavaisuus, vuorovaikutteisuus ja nopeus. Luodaan selkeät sisäisen viestinnän käytännöt ja kanavat, jotka tukevat sektorien toimintaa. Kehitetään tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sujuvammaksi. Panostetaan henkilökunnan, hallituksen ja muiden keskeisten toimijoiden koulutuksiin, joilla lisätään kaikkien näiden viestintävalmiuksia. Vahvistetaan Tamyn yhteisökuvaa ja terävöitetään Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Yhteydenpidossa keskeisiin sidosryhmiin panostetaan jatkuvuuteen ja yhtenäisiin käytäntöihin. Kehitetään Tamysta aiempaa oppivampi organisaatio. Laaditaan esimerkiksi yhteisesti käytettävät pohjat toiminnan dokumentoinnin tueksi (toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat, vuosikellot...) ja tehdään arkistointiohjeistus. Panostetaan aktiiviseen ja systemaattiseen ulkoiseen tiedotukseen. 8 VIESTINTÄSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Viestintästrategiaa toteutetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä tehtävillä viestintäsuunnitelmilla. Niissä keskitytään kohdassa 7 listattuihin viestinnän painopistealueisiin, joita suunnitelmissa tarkennetaan erilaisilla osahankkeilla ja projekteilla. 6

8 Painopistealueiden toimenpiteiden toteuttamisesta päävastuussa on viestintäsektori, mutta tarvittavat toimenpiteet sisällytetään eri toimijoiden tehtäviin ja otetaan keskeiseksi osaksi uusien toimijoiden perehdytystä. Viestintästrategian tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti selontekojen ja puoliväli- ja toimintakertomusten tekemisen yhteydessä sekä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi vuonna 2014 tehtävässä jäsenkyselyssä. 7

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 21. 22.11.2007 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA 2008-2010 1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä AKIn toimintaympäristönä on työmarkkinakenttä sekä kirkko laajasti ymmärrettynä,

Lisätiedot

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Brändikirja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lukijalle 2 Lukijalle Tämän brändikirjan tarkoitus on avata identiteettiämme, innostaa sinua ajattelemaan uudella tavalla ja sitä kautta selkeyttää

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion viestintästrategia ja toimeenpano-ohjelma 2014-2015 Yhtymähallitus 13.12.2013 Liite 156

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta.

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 8.12.2011 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 1. Johdanto 1 2. Arvot 1 3. Tamy vuonna 2015 2 4. Tulevaisuuden haasteita 2 5. Ydintehtävät 4 5.1. Edunvalvonta 4 5.2. Jäsenpalvelut 5 5.3. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana Maritta Pohlsin (Suomalainen Naisliitto) ja Paula Syväniemen (Kalevalaisten Naisten Liitto) vetämässä teematyöpajassa Kulttuuri hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen Prosessikoulutus seuroille Prosessikoulutuksen tavoitteena on parantaa seurojen valmiuksia suunnitella ja ohjata omaa viestintäänsä. Projekti toteutetaan vuoden

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 1 / 7 NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 Verkkoperustaisen nuorisotyön eettiset periaatteet Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet Yhteydenottajalla

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot