VIESTINTÄSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015"

Transkriptio

1 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä 4 Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät 4 Ylioppilaslehti Aviisi 5 6. Viestinnän vastuut ja resurssit 5 7. Viestinnän painopistealueet strategiakaudella 6 8. Viestintästrategian toteuttaminen ja seuranta 6 Vahvistettu Tamyn edustajiston kokouksessa

2 1 JOHDANTO Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) on lakisääteinen julkisyhteisö, jonka viestintää leimaa toiminnan jakautuminen kolmeen kategoriaan: edunvalvontaan, jäsenpalvelujen tuottamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ylioppilaskunnan menestyksekäs toiminta edellyttää ajantasaista, suunnitelmallista ja tehokasta viestintää kaikilla näillä osa-alueilla. Tämän viestintästrategian tarkoituksena on luoda puitteet Tamyn viestinnän ohjaukselle, suunnittelulle ja vastuiden selkeyttämiselle. Viestintästrategia määrittelee Tamyn viestinnän arvot, tehtävät ja painopistealueet vuosiksi. Se päivitetään aina Tamyn strategian uusimisen yhteydessä. Viestintästrategian tueksi laaditaan vuosittain viestintäsuunnitelma, joka selkiyttää Tamyn tiedottamista ja viestintää vuositasolla. Suunnitelmassa määritellään arkiviestinnän käytännöt, kunkin kalenterivuoden kehityssuunnat ja mahdolliset viestinnälliset teemat sekä isommat viestintätoimenpiteet toimintasuunnitelmakirjausten yhteydessä. 2 VIESTINNÄN PERUSVIESTI JA ARVOT Perusviesti Tamy on mukana tekemässä akateemisesta maailmasta ja yhteiskunnasta opiskelijoille parempaa. Arvot Tamyn viestintää ohjaavat ylioppilaskunnan strategiaan kirjatut arvot. Nämä näkyvät ylioppilaskunnan ja sen kaikkien toimijoiden päivittäisessä toiminnassa jatkuvasti: Ylioppilaskunnan toiminnan keskeisenä arvona on sivistys. Viestinnässä sivistys ilmenee jäsenten keskinäisenä kunnioituksena ja jokaisen oikeutena omiin arvoihin. Kaikilla Tamyn jäsenillä, toimijoilla, järjestöillä ja sidosryhmillä on yhdenvertainen mahdollisuus tiedon saamiseen. Viestintä on selkeää ja tekstit ovat hyvää yleiskieltä. Kansainväliset opiskelijat saavat keskeisen tiedon ylioppilaskunnasta englanniksi. Avoimuus tarkoittaa myönteistä suhtautumista jokaiseen tiedon tarvitsijaan. Ylioppilaskunnan toimintaan ja työhön liittyvä julkinen tieto on kaikkien tarvitsijoiden helposti saatavilla. Tieto välitetään niin, ettei vastaanottajan tarvitse sitä liikaa etsiä. Kaikista, myös ongelmallisista asioista, viestitään avoimesti ja rehellisesti. Viestintä perustuu opiskelijalähtöisyyteen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se tukee vaikutusmahdollisuuksia ja moniäänisyyttä sekä sitouttaa organisaation toimijat. Viestintä on kaksisuuntaista: jäsenistön ja muiden tahojen tarpeet ja kehitysideat otetaan aktiivisesti huomioon ja niitä kartoitetaan säännöllisesti. Tamyn viestintä on kaikissa tilanteissa vastuullista. Se on luotettavaa, totuudenmukaista ja perustuu tunnettuihin faktoihin. 1

3 Viestintä vahvistaa ja tukee ylioppilaskunnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta opiskelijuuden asiantuntijana. 3 VIESTINNÄN NYKYTILA JA HAASTEET Nykyisellään Tamyn viestinnän resursseja ja työnjakoa ei ole määritelty tarpeeksi selkeästi, ja niinpä etenkin toiminnassa saavutetuista tuloksista tiedottaminen on jäänyt vähemmälle. Kiireen keskellä tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin helposti unohtuu, jos siihen ei luoda yhteisiä rutiineita, malleja eikä käytäntöjä. Työyhteisön sisäinen tiedonkulku ei vielä ole löytänyt vakiintuneita muotoja toivottavalla tavalla ja organisaation monimutkaisuus tuottaa haasteita työntekijöiden, työnantajan ja esihenkilön väliselle kommunikaatiolle. Ylioppilaskunnan aktiivisista toimijoista monet kokevat, että Tamy tekee paljon asiantuntevaa ja merkityksellistä työtä, mutta tämä ylioppilaskunnan tulevaisuudenkin kannalta tärkeä kuva ei jostain syystä välity koko jäsenistölle. Keväällä 2011 teetetyn jäsenkyselyn perusteella Tamy nähdään tarpeellisena ja luotettavana, mutta suhteellisen etäisenä. Lähes puolet vastanneista koki, että heillä on melko huonot mahdollisuudet vaikuttaa Tamyn toimintaan niin halutessaan. Tämä jäsenistölle ylioppilaskunnasta muodostunut kuva on pitkäaikainen, sillä nämä tulokset ovat yhteneväisiä Tamyn vuosina 2003 ja 2006 toteutettujen jäsenkyselyjen kanssa. Jäsenkysely osoitti lisäksi, että opiskelijajärjestöissään aktiivisimmat ylioppilaskunnan jäsenet tunsivat Tamyn toimijat ja toiminnan huomattavasti paremmin kuin ne, jotka eivät järjestötoimintaan osallistu. Tämä on merkittävä viestinnällinen haaste ylioppilaskunnalle. Ylioppilaslehti Aviisin asema Tamyn viestinnässä on tässä keskeinen: kyselyn perusteella se tavoittaa hyvin sekä aktiiviset että ei-aktiiviset järjestötoimijat. Aviisi on yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusväline, toisaalta vapaa journalistinen julkaisu. Sen tarkoituksena on edistää ylioppilaskunnan jäsenten yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. Kuitenkin tällä hetkellä jäsenkyselyn mukaan moni haluaisi lukea Aviisista enemmän opiskelijoiden arkeen liittyvistä asioista ja Tamyn toiminnasta. Järjestöjen kautta jäsenistölle välitetyssä viestinnässäkin on vielä runsaasti potentiaalia, jota voidaan hyödyntää tehokkaammalla kohdentamisella. Uudistuneiden verkkosivujen osalta haasteena on luoda toimivat käytännöt sekä huomioida verkkoviestinnän monikanavaisuus ja helppokäyttöisyys. Toimijoiden, etenkin hallituksen jäsenten, tiuha vaihtuminen asettaa haasteita pitkäjänteiselle vuorovaikutukselle niin Tampereen yliopiston kuin muidenkin keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteydenpidon hajanaisuus voi nakertaa Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Lisäksi Tamyn ja yliopiston viestintäyksikön yhteistyöstä olisi saatavissa vielä paljon enemmän synergiaetuja. Mediasuhteissa Tamyn toiminta ei ole vielä ollut riittävän suunnitelmallista. Tiedotteet ja kannanotot on saatu läpi satunnaisesti. Yhtenä haasteena tällä saralla on ollut 2

4 Tampereen suurimman median, Aamulehden, tavoittaminen opiskelijoita koskevissa asioissa. Tamyn graafinen viestintä on ollut kirjavaa niin vanhentuneiden internetsivujen, erilaisten painotuotteiden kuin virallisten dokumenttienkin osalta. Näin ollen yhtä selkeää ja yhtenäistä "Tamy-ilmettä" ole voitu tehdä tunnetuksi ja mieleenpainuvaksi. 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Tavoitetila Viestintä on luonteva ja kiinteä osa kaikkea Tamyn toimintaa, ja kaikki saavat tarvitsemansa tiedon oikea-aikaisesti ja helposti. Viestinnän resursointi ja selkeä työnjako tekevät viestinnästä helppoa. Ylioppilaskunnan toimijat ovat sitoutuneita ja kokevat tekevänsä työtä yhteisten tavoitteiden puolesta, mikä näkyy myös sitoutumisena viestintään. Tamyn jäsenet ja järjestöt näkevät ylioppilaskuntansa aikaansaavana opiskelijan asioihin vaikuttajana ja kokevat, että heillä on halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa Tamyyn. Tamyn sidosryhmät tuntevat Tamyn arvostettuna ja vaikutusvaltaisena asiantuntijana, ja media kiinnostuu ylioppilaskunnan tärkeiksi kokemista asioista. Ylioppilaslehti Aviisi on kriittistä ja vilkasta keskustelua herättävä areena, jolla käsitellään ja nostetaan esiin erityisesti opiskelijoiden arkeen, edunvalvontaan, oikeuksiin ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä muiden kiinnostavien aiheiden ohella. Ylioppilaslehdellä on myös keskeinen rooli Tamyn toiminnasta ja saavutetuista tuloksista tiedottamisessa sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Se pyrkii palvelemaan kaikkia Tamyn jäseniä. Tehtävät Viestinnällä on keskeinen rooli ylioppilaskunnan tehtävien toteuttamisessa ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Viestintä on strategian päämäärien ja tavoitteiden toteuttamisen väline, toiminnan ja edunvalvonnan tuki sekä Tamyn tunnettuuden vahvistaja ja edellytys. Tarkemmin Tamyn viestinnän tehtävänä on jakaa ja välittää tietoa sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille edistää jäsendemokratiaa eli jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia ja vuorovaikutusta sekä vahvistaa avoimuutta ja moniäänisyyttä ylläpitää ja tukea jäsenten yhteisöllisyyttä sekä lisätä ylioppilaskuntatietoisuutta jäsenten keskuudessa vahvistaa Tamyn asemaa toimintaympäristönsä vaikuttavimpana opiskelijan arjen asiantuntijana palvella hyvän hallinnon toteutumista. 3

5 5 KOHTI TAVOITETILAA Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä Hyvin toimivalla sisäisellä viestinnällä voidaan edistää organisaation yhteishenkeä ja tehokkuutta. Viestintä on paitsi tiedon välittäjä myös yhteisön rakentaja. Sen tulee tarjota niin ylioppilaskunnan työntekijöille, päättäjille kuin tavallisille jäsenillekin kanava ja keinot yhteisiin asioihin osallistumiseen. Yhteisistä asioista ja päämääristä käytävän keskustelun tulee olla jatkuvaa, ajantasaista ja avointa. Toimijoilla tulee olla esteetön ja yhdenvertainen pääsy kaikkeen heidän päätöksenteossaan tarvitsemaansa tietoon, ja päätöksenteon ja koko organisaation toiminnan on oltava läpinäkyvää. Viestinnän tulee tukea erilaisten mielipiteiden esilletuloa ja siten parantaa päätöksenteon edellytyksiä ja ylioppilaskunnan toiminnan laatua. Onnistunut sisäinen viestintä tukee niin organisaation jatkuvuutta kuin kehittymistäkin. Organisaatioviestinnälle luodaan nykyistä luontevampia kanavia ja käytäntöjä. Toimijoiden yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin sitoutumiseen kiinnitetään huomiota ja avointa keskustelua tukeviin suunnitteluseminaareihin, tietoa jakaviin koulutuksiin ja selkeisiin dokumentointi- ja arkistointikäytäntöihin panostetaan. Jäsenistölle ja Tamyn piirissä toimiville järjestöille on tuotettava ajantasaista ja säännöllistä tietoa opiskelijaeduista ja -oikeuksista sekä jäsen- ja järjestöpalveluista. Opiskelijaetujen tiedottamisessa yhteistyö Opiskelijan Tampere ry:n kanssa on tärkeä. Järjestöviestintä on keskeisessä asemassa, sillä niiden kautta Tamy tavoittaa suuren osan jäsenistöstään. Tätä viestintää on vietävä entistä kohdennetumpaan suuntaan, sillä jäsentymätön tietotulva kätkee tärkeät sanomat. Viestinnällä on lisäksi keskeinen tehtävä opiskelijoiden ylioppilaskuntatoimintaan aktivoimisessa. Tietoisuutta ylioppilaskunnasta ja sen toiminnasta lisätään etsimällä sopivia ja monipuolisia viestintäkanavia ja toiminnan vaikuttavuutta korostetaan. Tätä työtä on hyvä tehdä myös valtakunnallisesti yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Ulkoinen viestintä: Mediaviestintä ja sidosryhmät Yhteyksiä mediaan pidetään jatkuvasti yllä. Median kautta Tamyn viestit tavoittavat suuren osan jäsenistöstä ja nostavat Tamylle ja sen jäsenille tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun. Avainmediat, eli ne tiedotusvälineet, joissa ensisijaisesti halutaan näkyä ja jotka ovat ylioppilaskunnan kannalta merkityksellisimpiä, kartoitetaan. Yhteiskunnallisiin asioihin vaikutettaessa yhteistyö muiden opiskelijajärjestöjen ja ylioppilaskuntien kanssa on tärkeä voimavara. Niiden ja Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä myös viestinnässä. Tampereen yliopisto on keskeinen yhteistyökumppani erityisesti koulutuspoliittisen edunvalvonnan saralla. Tamyn ja yliopiston välisestä keskusteluyhteydestä pidetään jatkuvasti huolta, jotta yliopisto ottaa ylioppilaskunnan kannat vakavasti huomioon jatkossakin. Yliopiston viestintään on tärkeää olla tiivis yhteys, ja esimerkiksi yliopiston tulevan intranet-alustan mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. 4

6 Näiden lisäksi Tamylla on lukuisia sidosryhmiä (esimerkiksi Tampereen kaupunki, Juvenes, TOAS ja YTHS). Yhteydenpidon niiden kanssa tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Ylioppilaslehti Aviisi Ylioppilaslehti Aviisin roolia Tamyn viestinnän sekä kaikkien sektoreiden tukena arvioidaan ja kehitetään yhä paremmaksi. Sille taataan sellaiset resurssit, joilla lehteä voidaan toimittaa pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Aviisin luonne yhtäältä ylioppilaskunnan tiedotusvälineenä, toisaalta vapaana journalistisena julkaisuna turvataan jatkossakin. Aviisi vahvistaa yhteisöllisyyttä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa ja ottaa näkökulman, jota valtakunnallinen lehti ei ottaisi. Se postitetaan yliopiston hallituksen jäsenille, pirkanmaalaiskansanedustajille, lehtien toimituksiin ja muille paikallisille vaikuttajille. 6 VIESTINNÄN VASTUUT JA RESURSSIT Lähtökohtaisesti viestintä on kaikkien toimijoiden vastuulla. On huomioitava se, että jokainen kontakti Tamyn toimijoiden ja jäsenistön, järjestöjen tai sidosryhmien kanssa on viestintää, ja nämä kontaktit vaikuttavat ylioppilaskunnasta muodostuvaan kuvaan ja sen maineeseen. Päävastuu viestinnästä on Tamyn viestintäsektorilla. Se on ylioppilaskunnan toimijoita palveleva tuki, joka koordinoi ylioppilaskunnan ulkoista ja sisäistä viestintää. Sen toimijoita ovat ylioppilaskunnan viestinnästä vastaava järjestösihteeri ja hallitusvastaava. Järjestösihteerin ollessa estyneenä hallitusvastaava voi tilapäisesti hoitaa viikoittaisia tiedotusrutiineja. Viestintäsektori vastaa Tamyn viestinnän kehittämisestä, kartoittaa säännöllisesti eri viestintäkanavien toimivuutta ja varmistaa, että graafista ohjeistusta noudatetaan kaikessa viestinnässä. Sektori myös opastaa ja kouluttaa henkilökuntaa viestintään liittyvissä asioissa. Se koordinoi Tamyn mediasuhteita ja järjestää mediaseurannan. Järjestösihteerin roolina on toimia viestinnän asiantuntijana. Tamyn virallisesta tiedottamisesta ja suhteista vastaavat pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja. He allekirjoittavat Tamyn kannanotot ja lausunnot, mutta virallisia lausuntoja lehdistölle voivat antaa muutkin hallituksen jäsenet ja sihteerit silloin, kun kyse on heidän vastuusektoreistaan. Pääsihteeri tiedottaa strategiaa ja toimintaa koskevista asioista ylioppilaskunnan sisällä sekä vastaa kriisitilanteiden viestinnästä. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen yleisestä toiminnasta tiedottamisesta ja tiedonkulusta hallituksen sisällä yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja vastaa yhteydenpidosta edustajistoon. Sektorit vastaavat tiedotuksesta oman sektorinsa ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien osalta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Sektorit rakentavat itselleen toimivat sisäisen viestinnän käytännöt ja määrittelevät vuosittain sektorikohtaisen tiedotuksen painopisteet esimerkiksi projektien yhteydessä. Ulkoisessa tiedottamisessa sektorit toimivat yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. 5

7 Edustajiston puheenjohtajisto vastaa edustajiston toiminnasta tiedottamisesta ja kannustaa edustajistoryhmiä kriittiseen, moniääniseen ja vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Samoin toimivat valiokuntien puheenjohtajat niiden toiminnan osalta ja korostavat viestinnällään erilaisten toimintamuoto- ja osallistumisvaihtoehtojen kirjoa. Ylioppilaskunta organisoi strategiakaudella graafisen hankintatoimintansa. Kansainvälistä viestintää ohjaavat Tamyn kieli- ja viestintäperiaatteet. Yleisestä englanninkielisestä tiedotuksesta vastaa kansainvälisten asiain sihteeri yhteistyössä viestintäsektorin kanssa. Tamyssa toimii kääntäjäharjoittelijoita, joiden työtä kansainvälisten asiain sihteeri koordinoi. Suhdetoimintakoordinaattorin vastuulle kuuluvat yhteydenotot uusiin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin sekä sopimusneuvottelut yhdessä hallituksen yritysyhteistyövastaavan kanssa. Vuositasolla tarkempi työnjako, resursointi ja viestintäkanavien määrittely tehdään toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman yhteydessä hyväksyttävässä viestintäsuunnitelmassa. 7 VIESTINNÄN PAINOPISTEALUEET STRATEGIAKAUDELLA Laaditaan yhdenmukainen ja selkeä graafinen ilme ohjeistuksineen. Panostetaan verkkoviestintään ja laaditaan sen käytöstä erillinen suunnitelma, jossa huomioidaan erityisesti verkkoviestinnän monikanavaisuus, vuorovaikutteisuus ja nopeus. Luodaan selkeät sisäisen viestinnän käytännöt ja kanavat, jotka tukevat sektorien toimintaa. Kehitetään tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sujuvammaksi. Panostetaan henkilökunnan, hallituksen ja muiden keskeisten toimijoiden koulutuksiin, joilla lisätään kaikkien näiden viestintävalmiuksia. Vahvistetaan Tamyn yhteisökuvaa ja terävöitetään Tamyn asemaa luotettavana asiantuntijana. Yhteydenpidossa keskeisiin sidosryhmiin panostetaan jatkuvuuteen ja yhtenäisiin käytäntöihin. Kehitetään Tamysta aiempaa oppivampi organisaatio. Laaditaan esimerkiksi yhteisesti käytettävät pohjat toiminnan dokumentoinnin tueksi (toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat, vuosikellot...) ja tehdään arkistointiohjeistus. Panostetaan aktiiviseen ja systemaattiseen ulkoiseen tiedotukseen. 8 VIESTINTÄSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Viestintästrategiaa toteutetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä tehtävillä viestintäsuunnitelmilla. Niissä keskitytään kohdassa 7 listattuihin viestinnän painopistealueisiin, joita suunnitelmissa tarkennetaan erilaisilla osahankkeilla ja projekteilla. 6

8 Painopistealueiden toimenpiteiden toteuttamisesta päävastuussa on viestintäsektori, mutta tarvittavat toimenpiteet sisällytetään eri toimijoiden tehtäviin ja otetaan keskeiseksi osaksi uusien toimijoiden perehdytystä. Viestintästrategian tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti selontekojen ja puoliväli- ja toimintakertomusten tekemisen yhteydessä sekä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi vuonna 2014 tehtävässä jäsenkyselyssä. 7

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia 2017-2018 Hyväksytty ISYY:n edustajiston kokouksessa 9.12.2016 Yleistä Viestintästrategia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäsuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.11.2016 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Viestinnän

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot