TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-, koulutus- ja markkinointitehtäviin. Työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmistotuotantoon erikoistuneita yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä sekä erilaisia julkisen sektorin organisaatioita ja oppilaitoksia. Tietotekniikan koulutusohjelmassa voi suunnata opintoja ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin Koulutusohjelman keskeiset osaamistavoitteet on täsmennetty suuntaavien opintojen mukaisesti. Informaatioteknologian kehityksessä keskeisessä asemassa ovat ohjelmointi, tietoverkot ja tietojärjestelmähallinta. Tietotekniikan koulutusohjelma antaa työelämässä tarvittavan erityistietämyksen näissä kokonaisuuksissa sekä vahvan yleisnäkemyksen informaatioteknologian nykyisistä sovelluksista. Tietotekniikan koulutusohjelma antaa kaikille opiskelijoilleen perustietämyksen myös tuotantotaloudesta, sähköisestä kaupankäynnistä ja tietokantatekniikoista. Koulutusohjelmassa on panostettu erityisesti nykyaikaisen hajautetun tietojärjestelmän toteutustekniikoihin. 1

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet Laitetekninen osaaminen hallitsee sähkötekniikan ja sähkötyöturvallisuuden perusteet tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnan ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja Ohjelmistotekninen osaaminen hallitsee ohjelmointitekniikan: ymmärtää ohjelmoinnin logiikan sekä tuntee tavallisimmat algoritmit ja tietorakenteet osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakkaan tarpeet ICT-liiketoimintaosaaminen tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut ymmärtää ICT-alan tuotteistamisprosessin; omaa kokonaisnäkemyksen tuotekehityksen, kannattavan tuotannon ja asiakasrajapinnan ydintoiminnoista hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja erityisesti tuotekehitysorganisaatiossa omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen sekä ymmärtää oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta Tietotekninen suunnittelutaito tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja -käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset osaa kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toteuttaa heidän tarpeitaan vastaavia teknisiä ratkaisuja kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä ja pystyy viestimään tehokkaasti ICT-alan eri sovellusalueiden ammattilaisten kanssa 2

3 Ohjelmistotekniikka Ohjelmistotekniikan opinnoissa perehdytään ohjelmistosuunnitteluun ja ohjelmointiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Mobiilitiedonsiirto, tietokannat, hajautetut järjestelmät ja multimedian uudet mahdollisuudet ovat tärkeitä opetusalueita. Suuntautumisvaihtoehtokohtaiset kompetenssit Ohjelmistotekniikan menetelmäosaaminen Ohjelmistotuotannon prosessiosaaminen Osaamisalueen kuvaus omaa kattavat ohjelmointitaidot sekä tuntee tärkeimmät ohjelmointikielet ja niiden ominaisuudet osaa käyttää ohjelmistokehityksen ajankohtaisia suunnittelu- ja mallinnustekniikoita ja työkaluja ymmärtää ohjelmistojen käytettävyyden merkityksen tuote- ja käyttöliittymäsuunnittelussa sekä osaa soveltaa keskeisimpiä käytettävyyden arvioinnin ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä osaa soveltaa ohjelmistokehityksen prosessimalleja ja menetelmiä asiakastarpeiden määrittelyssä, järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistojen toteutuksessa, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa tuntee ohjelmistotuotteen tyypillisen elinkaaren ja on perehtynyt testauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa ymmärtää tehokkaiden työmenetelmien ja prosessien, toimivan viestinnän, tiimityötaitojen, kustannustehokkuuden ja asiakkaan huomioimisen merkityksen käytännön ohjelmistokehitystyössä 3

4 Tietoverkkotekniikka Tietoverkkotekniikan suuntaavat opinnot perehdyttävät opiskelijan syvällisesti tietoverkkojen suunnitteluun, konfigurointiin, turvallisuuteen ja Internetin eri sovelluksiin. Opetukseen sisältyvät kansainväliset Cisco Certified Network Assosiate (CCNA) ja Cisco Certified Network Professional (CCNP)-koulutukset. Opinnoissa perehdytään myös tietojärjestelmien suunnitteluun, hallintaa ja ylläpitoon. Suuntautumisvaihtoehtokohtaiset Osaamisalueen kuvaus kompetenssit Tietoverkko-osaaminen osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia ja luotettavia tietoverkkoja osaa suunnitella ja toteuttaa korkealaatuisia verkkopalveluita liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti hallitsee tietoverkkopalvelujen vaatimat tukitoiminnot ja ylläpidon prosessit, niiden monitoroinnin sekä raportoinnin jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti 4

5 Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Tietotekniikan koulutusohjelman rakenne: Perusopinnot (50 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (70 op) Suuntaavat opinnot (60 op) Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Ohjattu harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Opiskelussa paneudutaan heti ensimmäisestä vuodesta alkaen tietotekniikan ammattiaineisiin, käytännön harjoitustöihin ja projekteihin. Tietotekniikan osuus on jo opintojen alkuvaiheessa noin kolmannes kaikista opinnoista. Lisäksi opinnot antavat matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamisen, elektroniikan ja tietotekniikan laiteteknisen osaamisen. Yleisaineopinnot on integroitu tukemaan ammatillisia tavoitteita. Ammattiopinnot painottuvat tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Tietotekniikan koulutusohjelmassa panostetaan erityisesti nykyaikaisen hajautetun tietojärjestelmän toteutustekniikoihin ja ylläpitoon. Opiskelu antaa valmiudet vaativien ohjelmistotuotteiden suunnitteluun, ohjelmointiin ja tuotteistamiseen sekä projektityöskentelyn taidot ja kielten opiskelun myötä kyvyn suuntautua kansainvälisille markkinoille. Opinnoissa korostuu IT-alan voimakas kehitys sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Opinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittämistä. 5

6 Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot 50 ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECCV110 Viestinnän perusteet 2 x x ECCV120 Työelämän viestintä 3 x x ECCE120 Communication and Engineering English 2 x x ETCR120 Svenska för IT-ingenjörer 3 x x ECCE140 Engineer's Professional English 2 x x ETCE130 English for IT Engineers 3 x x EEM8100 Sähköalan matemaattiset apuneuvot 1 3 x ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi 5 x x ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4 x x ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 3 x ETM8200 Matemaattinen logiikka 3 x x ECF8000 Fysiikka 1 3 x x EEF8200 Fysiikka 2S 5 x x EEF8300 Fysiikka 3S 3 x x EEF8400 Fysiikka 4S 3 x x EEF8500 Fysiikan laboratoriotyöt 3 x x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot 70 Tuotantotalouden perusteet ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5 x x x ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3 x x EEJ8100 Tietotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa 3 x x Ohjelmoinnin perusteet ETT5111 Ohjelmoinnin perusteet 9 x x x x ETT5310 Tietorakenteet ja algoritmit I 3 x x 6

7 ETT5115 HTML ja dynaamiset sivut 3 x x ETT6200 Ohjelmistotuotanto 3 x x ETT5140 Olio-ohjelmointi 5 x x ETP5195 Tiedonhallintatekniikka ja SQL 4 x x ETT8100 Open Source -pohjainen Internet-ohjelmointi 4 x x Tietojärjestelmien perusteet ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3 x ETN6100 Mikrotietokonelaitteet 4 x x ETN5510 Digitaalitekniikan perusteet 2 x x ETN5520 Tietoliikennetekniikan perusteet 3 x x ETN5110 Tietoverkkojen perusteet 3 x x ETP5214 Windows-käyttöjärjestelmä 2 x ETP5091 Linux-käyttöjärjestelmän perusteet 2 x ETP5183 Tietojärjestelmien tietoturva 3 x x ETM5220 Tietojärjestelmäsuunnittelu 3 x x ETN8100 Langattomat järjestelmät 3 x x Suuntaavat opinnot, Ohjelmistotekniikka 60 Ohjelmistojen suunnittelumoduuli ETT5320 Tietorakenteet ja algoritmit II 3 x x ETT5290 Oliosuunnittelu 3 x x ETP5360 Windows-ohjelmointi 4 x x ETP2700 Ohjelmiston testaus ja laatu 3 x x ETT8510 Suunnittelumallit 2 x x Open Source moduuli ETP5260 Java-ohjelmointi 4 x x ETP6200 Open Source-ohjelmointi 4 x x ETP6300 Hajautettu ohjelmointi 4 x x ETP7100 Open Source projekti 3 x Mobiiliohjelmointi moduuli ETP4100 Mobiiliohjelmointi (Java) 4 x x ETP4200 Mobiiliohjelmointi (Symbian) 4 x x 7

8 ETP4300 Mobiiliohjelmoinnin jatkokurssi 4 x x ETP4400 Mobiiliohjelmoinnin projekti 3 x x Tietokanta moduuli ETP5154 Tietokantapalvelimet 4 x x ETT5170 Oracle 4 x x ETP5151 Tietovarastot 4 x x ETP5400 Tietokantaprojekti 3 x x Suuntaavat opinnot, Tietoverkkotekniikka 60 Tietoverkot 1 ETN0100 Tietokoneverkot (CCNA) 12 x x x x ETN0500 Tietoverkkoprojekti - tietoverkkolaitteet 3 x Tietoverkot 2 ETN0900 Tietokoneverkot 2 (CCNP) 15 x x x x Windows-verkot ETP5154 Tietokantapalvelimet 4 x x ETN5213 Windows-palvelimet 5 x x ETN5184 Tietoturvan jatkokurssi 4 x x ETN5600 Windows-verkkoprojekti 2 x x Linux-verkot ETN5093 Linux-palvelimet 5 x x ETN5690 Tietoverkkoprojekti - palvelimet 5 x x ETN5695 Tietoverkkoprojekti - yrityksen verkkoratkaisu 5 x x Vapaavalintaiset opinnot 15 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 8

9 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5op, Orientation to the Technical Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi Osallistuminen tunneille Opetusmateriaali ja kirjallisuus pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän kykenee pitämään valmistellun esityksen ja toimimaan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muodostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Education Studies 1,5cr Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin tehtäviin. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. OPS , tunneilla jaettava ja verkosta löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perusteet, matematiikan peruskurssi Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Käsiteltäviä aiheita asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta argumentointi kokoustekniikka ja kokousasiakirjat tiedottaminen asiatyyli ja luettavuus raportointi kielenhuolto verkkoviestintä Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoihin. Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h ECCV110 Viestinnän perusteet 2op, Basics of Professional Communication 2cr Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksien vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suorituksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. 9

10 ta kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työteh- Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa tävissä. Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. Käsiteltäviä aiheita työelämän tilanteet small talk ECCV120 Työelämän viestintä 3op, isäntänä toimiminen ja opastaminen Communication Skills for Engineers 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullis- yritysvierailut Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvistaminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten luonteen, hallitsee työyhteisön keskustelutilanteet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilan- ten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suorituksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. messut prosessi- ja tuotekuvaukset esitelmät kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely kulttuuritietous teissa sekä laatia työelämän vaatimia asiakirjoja. Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite Opiskelijalla on myös valmiuksia pitää omaan Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäi- ammattialaan liittyvä esitelmä. Lisäksi opiskeli- Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen nen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset jalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudem- ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilan- ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän pi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. teista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opin- taitojaan osana ammattitaitoaan. tojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osa- Käsiteltäviä aiheita ryhmätyöskentely ECCE120 Communication and Engineering English 2cr alueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. neuvottelut Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityk- työhaastattelut sen/organisaation edustajana eri työelämän ja Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai raportointi vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää tentin, suullisten tehtävien (sisältää esitelmän), muistiot kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa jatkuvan näytön ja hyväksytysti suoritettujen työsuhdeasiakirjat liikekirjeenvaihto opinnäytetyö sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja nii- etätehtävien avulla. 10 den toimintatavoista sekä miten kehittää suullis-

11 multimedia vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaik- Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. OSI-skikten kahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. ETCR120 Svenska för IT-ingenjörer 3op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa. Hän osaa kertoa alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yrityksen ja sen tuotteita ja palveluja. Hän tuntee liikekirjeenvaihdossa käytettyä terminologiaa ja ruotsalaisen ja suomalai- Opintojakson aikana kehitetään kielitaidon kaikkia osa-alueita (puhuminen, kuuntelu, kirjoittaminen ja lukeminen). Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opintojakson suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %), kotitehtävien ja etätehtävien suorittaminen sekä itsenäistä opiskelua. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita: työelämään liittyvä sanasto työnhaun dokumentit liikekirjeenvaihto kokoukset, neuvottelut, palaverit raportointi insinöörityön abstraktin laadinta sen yrityskulttuurin välisiä eroja. Opiskelijalle saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tunti- kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkele- työskentelyyn ja kotitehtävien / etätehtävien Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite ja ja toimia alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. suorittaminen sovitulla tavalla. Opiskelijalle an- 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäistä Hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen kaksi- netaan erikseen arviointi hänen suullisesta ja opiskelua. Lähituntien soveltavat harjoitukset kielisessä maassa, jossa Ruotsi on tärkeä yhteis- kirjallisesta kielitaidosta. Osaaminen arvioidaan ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilan- työkumppanimme. numeraalisesti (0-5), mutta todistukseen liite- teista ja kielenkäytön keskeisiltä alueilta. Käsiteltäviä aiheita olika arbetsuppgifter inom IT-branschen tään myös sanallinen arviointi, jolloin arvosanat 1-3 vastaavat merkintää tyydyttävät tiedot ja arvosanat 4-5 hyvät tiedot. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin, suullisten tehtävien, tuntiaktiivisuuden ja att söka jobb hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. företagspresentation Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. på mässan affärskommunikation dator ECCE140 English 2cr Engineer s Professional Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. dataskydd bredbandsnät trådlöst nätverk öppen källkod Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän 11

12 ETCE130 English for IT Engineers 3cr suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston, selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullista ja kirjallista kieli- Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, etätehtävien palauttaminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. taitoa vaativissa tavanomaisissa tilanteissa. Kirjallisuus Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kirjoitetulle Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. tentin perusteella asteikolla 0-5. kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten passiivia ja lauseenlyhenteitä. Opiskelija tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa kehittämiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi. EEM8100 Sähköalan matemaattiset apuneuvot 1 3op, Maths for electronic, Electronical and system engineers 1 3cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. Tietotekniikan ajankohtaisia keskeistä sanastoa Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii sisältäviä tekstejä, joiden pohjalta käydään kes- vektorilaskennan ja matriisilaskennan perusteet ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi kusteluja, tehdään tiivistelmiä ja harjoitellaan ja kompleksilukujen käsittelyn erikoisesti sähkö- 5op Elementary functions and differential mallitilanteita. ja tietotekniikkaan sekä elektroniikkaan liittyvis- calculus 5cr Käsiteltäviä aihepiirejä ohjelmointi tietoturvallisuus käyttöjärjestelmät tietokannat käyttöohjeet sä sovelluksissa. Opiskelija oppii myös laskutoimitukset erilaisissa lukujärjestelmissä ja lukujärjestelmien muunnon. Opiskelija oppii käsittelemään ja sieventämään Boolen algebran lausekkeita. Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden vektorit differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovel- kompleksiluvut ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeu- voite 80%), kotitehtävät, etätehtävät sekä matriisilaskentaa den kuvaajana. itsenäistä opiskelua. Opetusmateriaalin valinnassa otetaan huomioon ammattiaineiden kurssisisällöt. lukujärjestelmät Boolen algebra Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, arcusfunktiot 12 la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt

13 raja-arvo ja jatkuvuus muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksis- ECM0300 Todennäköisyyslaskenta ja derivaatta sovelluksineen sa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. tilastomatematiikka 3op, Probability usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta ja virhearviointi, gradientti määrätty integraali ja integraalifunktio calculus and statistics 3cr määrätyn integraalin sovelluksia Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- kaksiulotteinen integrointi klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien ja- la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson differentiaaliyhtälöt kaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintami- suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- o separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY sessa.tavoitteena on myös oppia tilastollisen vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja o toisen kertaluvun vakiokertoimiset päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsitte- muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien yhtälöt lyn perusteet. avulla. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- kombinatoriikkaa, todennäköisyyskäsitteet, Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson klassinen todennäköisyys tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- satunnaismuuttuja, jakauma, tunnusluvut Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. diskreetti ja jatkuva jakauma; binomi-, Poisson-, normaali- ja eksponenttijakauma tilastollista päättelyä: o parametrien estimointi o hypoteesien testaaminen empiiristen aineistojen käsittely ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4op, Integral calculus and differential equations 4cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraalilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tek- Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. niikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai 13 tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata tentin perusteella asteikolla 0-5.

14 Newtonin lait Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai Pistemäisen kappaleen dynamiikka jaettava materiaali. tentin perusteella asteikolla 0-5. Kitka Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ETM8200 Matemaattinen logiikka 3op, Mathematical logic 3cr Opintojakson päätavoitteena on että opiskelija oppii millaista on pätevä eli validi päättely logiikan järjestelmissä. Opiskelija oppii myös tietoteknisten sovellusten (salakirjoitus) kannalta keskeisimmät joukko-opin ja lukuteorian käsitteet ja tulokset. Opiskelija oppii rekursion matemaattisena käsitteenä. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ECF8000 Fysiikka 1 3op, Physics 1 3cr Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan fysiikan ajattelutapaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Työ ja teho Energia Kineettinen ja potentiaalienergia Energian säilyminen Mekaanisen energian häviöt Impulssi ja liikemäärä Liikemäärän säilyminen Impulssiperiaate Sovellukset törmäyksiin Ympyräliike Pyörimisliikkeen perusteet Dynamiikka Pyörimisen ja vierimisen energia lauselogiikkaa predikaattilogiikkaa joukko-oppia lukuteoriaa rekursio Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Opiskelija tuntee Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä kappaleen liiketilan määrittämiseen. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan merkityksen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Opiskelija tuntee liikemäärään ja energiaan liittyvät säilymislait. Opiskelija hallitsee keskeiskiihtyvyyden ja voiman käsitteet ympyräliikkeessä. Pyörimisliikkeen osalta opiskelija tuntee vääntö- ja hitausmomenttien käsitteet ja osaa soveltaa niitä pyörivien systeemien dynamiikkaan ja energiatarkasteluihin. Kinematiikka Suoraviivainen liike Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään fysikaalisten ilmiöiden teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla Liike tasossa, heittoliike Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita

15 tai vastaava Sähkövirran aiheuttama magneettikenttä tää termodynamiikan pääsäännöt ja niiden yh- Biot n ja Savartin laki teyden lämpövoimakoneisiin. Opiskelija ymmär- EEF8200 Fysiikka 2S 5op, Physics 2S Amperen laki tää harmonisen värähtelyn sekä mekaanisen 5cr Sähkömagneettinen induktio aaltoliikkeen perusteet. Vaihtovirtapiiri Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle Nesteiden ja kaasujen statiikka perustiedot sähköstä ja magnetismista ja antaa Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- Paine valmiudet sähköalan ammattiopintoihin. Opinto- la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson Pintajännitys jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Kapillaari-ilmiö kentän ja sähkövarauksen välisen vuorovaiku- vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, Nesteiden ja kaasujen dynamiikka tuksen ja ymmärtää Gaussin lain soveltamisen kirjallisuuden sekä harjoitustehtävien avulla. Virtaus sähkökentän voimakkuuden laskemisessa. Opiskelija tuntee kondensaattorin toimintaperiaatteen ja hallitsee kondensaattoriyhdistelmiin ja RCpiiriin liittyvät laskutehtävät. Opiskelija ymmär- Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Bernoullin laki Lämpölaajeneminen ja ideaalikaasun tilanyhtälö Lämpöenergia ja sen siirtyminen tää magneettikentän vaikutuksen virtajohtimeen ja liikkuvaan sähkövaraukseen sekä osaa laskea sähkövirtojen aiheuttamia magneettikenttiä. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet sähkö- Suvanto, K., Laajalehto K Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaava Termodynamiikan peruslait ja termodynaaminen kone Mekaaniset värähtelyt ja aallot Harmoninen värähtely magneettisen induktion ja siihen liittyvien sovellutusten ymmärtämiseen. Sähkökenttä Sähkövaraus Gaussin laki Potentiaali ja jännite Sähkökenttä ja aine Kondensaattori RC-piiri Magneettikenttä Liikkuva varaus ja virtajohdin magneettikentässä EEF8300 Fysiikka 3S 3op, Physics 3S 3cr Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot nesteiden ja kaasujen mekaniikasta, lämpöenergiasta sekä mekaanisen värähdys- ja aaltoliikkeen perusteista. Opintojakson suoritettuaan insinööriopiskelija tuntee nesteiden ja kaasujen statiikan ja dynamiikan keskeiset asiasisällöt. Hän hallitsee lämpölaajenemisen, vakiopaineessa tapahtuvat olomuodon muutokset, lämpöenergian eri siirtymismuodot sekä ymmär- Harmonisen aallon eteneminen Interferenssi Dopplerin ilmiö Ääniaallot Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kirjallisuuden sekä harjoitustehtävien avulla. 15

16 Valosähköinen ilmiö laatia tutkimusraportteja (työselostuksia) ja Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden Röntgensäteily hänellä on valmiudet mittauksista laskettujen perusteella asteikolla 0-5. Massan ja energian vastaavuus tulosten tarkkuuden arvioimiseen. Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita sekä Suvanto, K., Laajalehto K Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaavat. Ajan ja pituuden suhteellisuus Ydinfysiikka Atomiytimen rakenne Sidosenergia Radioaktiivisuus ja säteily Fysiikan eri alueisiin liittyvien ilmiöiden tutkiminen laboratoriossa. EEF8400 Fysiikka 4S 3op, Physics 4S 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sähkömagneettisesta värähtelystä ja sen tuottamisesta värähtelypiireissä ja hän tuntee sähkömagneettisen säteilyn lajit ja niiden Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kirjallisuuden sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojaksoon kuuluu työskentelyä laboratoriossa ja omalla ajalla tapahtuvaa työselostusten laatimista. Opintojakson suoritus arvioidaan laboratoriotyöskentelyn sekä työselostusten perusteella asteikolla 0-5. tärkeimmät ominaisuudet sekä sovellutukset. Hän ymmärtää keskeiset valon etenemiseen liittyvät ilmiöt ja tuntee niiden sovellutuksia tekniikassa. Opiskelijalle on muodostunut käsitys sähkömagneettisen aaltoliikkeen kvanttiluonteesta ja hän tuntee ydin- ja säteilyfysiikan perusteet. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K., Laajalehto K Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaava EEF8500 Fysiikan laboratoriotyöt S 3op, Physics Laboratory Experiments S 3cr Arminen, Mäkelä, Mäkinen, Puhakka, Vierinen Fysiikan laboratoriotyöt. Tammertekniikka. Lisäksi erillisiä työohjeita. ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5op, Engineering Common Business 5cr Sähkömagneettiset värähtelyt ja aallot Optiikka Valon heijastuminen ja taittuminen Polarisaatio Diffraktio Interferenssi Kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria Atomin rakenne ja energiatilat Opintojakson aikana opiskelija saa valmiuksia kokeellisten mittausten suorittamiseen ja yleisimpien mittalaitteiden käyttöön. Opintojakson suoritettuaan hän on oppinut suorittamaan mittaustulosten käsittelyä ja analysointia tietokoneavusteisesti. Tämän lisäksi opiskelija osaa Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudellisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työelämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tul- 16

17 kitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannatta- käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiin- vuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. panojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla. organisaatiorakenteet ja prosessit Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustiedolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi; hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä rahaprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta; yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys Katetuotto- ja kannattavuus; kustannuslajit, katetuottolaskelma, kriittinen piste, voitto Tilinpäätöksen tulkinta; liikevoitto, voitto, Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja itsenäisinä tehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. Materiaalit ja kirjallisuus Neilimo Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin) Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, koko yritys johtajuus ja johtaminen termien määrittely esimiehen tehtäväkenttä ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä henkilöstön kehittäminen ongelmatilanteiden käsittely työhyvinvointi palaute ja kehityskeskustelu esimiehen työvälineenä työlainsäädännön perusteet Opiskelumuodot ja suoritustapa Luennot??? tuntia, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoi- maksuvalmius Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen haasteet ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3op, Engineering Common Management 3cr tustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä sekä kirjallisuutta. Markkinoinnin peruskäsitteet, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi Markkinoiden asiakkaiden segmentointiprosessi Ostoprosessi business to business kaupassa Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- Opintojakson arviointi suoritetaan ohjattujen harjoitustöiden ja esseen tai tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Opiskelumuodot ja suoritustapa Aktivoivat ja esittävät luennot, yksilö- ja ryhmäharjoitukset mm. ajankohtaisiin artikkeleihin pohjautuen, kirjallisuus. Opiskelussa käytetään apuna Moodle verkko-oppimisympäristöä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä ajankäytön johtamisesta. Materiaalit ja kirjallisuus Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY 17

18 Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon tasku- Funktiot kirja Opintojakson arviointi suoritetaan ohjatun pro- o Funktioiden esittely Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materi- jektityön ja esseen tai tentin perusteella. Koko- o Funktioiden toteutus aalit, mm. ajankohtaiset artikkelit naisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Pro- o Funktioiden käyttäminen jektityön osuus arvosanasta on 40 % ja tentin tai o C:n funktiot/omat funktiot EEJ8100 Tietotekniikan esseen 60 %. Hyväksytyn arvosanan saaminen Osoittimet hyödyntäminen liiketoiminnassa 3op, E- edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Dynaaminen muistinhallinta Business 3cr Opintojaksolla perehdytään informaatiojärjestelmien antamiin mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin yritysten liiketoiminnassa. Opiskelija saa perustiedot sähköisestä kaupasta ja sen merkityksestä Materiaalit ja kirjallisuus Luentomateriaalit, artikkelit ja kirjallisuus, joka ilmoitetaan opintojakson alkaessa. ETT5111 Ohjelmoinnin perusteet 9op, Basics of Programming 9cr Tiedostojen käsittely o Luonti/avaaminen ja sulkeminen o Tiedostoon kirjoittaminen o Tiedostosta lukeminen o Tekstitiedostot/binääritiedostot Tietueet yrityksen operatiivisessa toiminnassa sekä liittymisestä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteet sähköiset kauppapaikat toiminnanohjausjärjestelmä ja sen yhteys sähköiseen liiketoimintaan Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja C-kielellä. Hän hallitsee muuttujat ja lukutaulukot sekä merkkitaulukot ja niiden käsittelyfunktiot. Opiskelija osaa tehdä omia funktioita ja hallitsee niiden esittelemisen usealla eri tavalla. Opiskelijalla on Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. pienyrityksen kustannuslaskenta sähköisen hallussa tietueet ja niiden käsittely, osoittimet kauppapaikan käyttöönoton suunnittelussa sekä dynaaminen muistinhallinta ja hän osaa Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opiskelumuodot ja suoritustapa Opintojakso suoritetaan ohjattuina opetustunteina ja projektityöskentelynä. Opiskelijat työstävät luoda tiedostoja, kirjoittaa dataa niihin ja lukea tietoa niistä. tentin avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. projektiopintoina pienyritykselle tilaus- Muuttujat, lukutaulukot toimitusketjun, joka toteutetaan tietotekniikan Merkkitaulukot ja niiden käsittely Kurssille on oma sähköinen opetusmateriaali. avulla. Syöttö- ja tulostusfunktiot Totuusarvot Satunnaisluvut 18 Toisto-, valinta- ja ehtorakenteet

19 ETT5310 Tietorakenteet ja algoritmit I www sovelluksen tiedosto- ja tietokantaliit- 3op, Data Structures and Algorithms I 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja etä- tymän periaate Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa rekursiivisia funktioita. Hän ymmärtää ja osaa toteuttaa yleisimmät lajittelualgorit. Opiskelija tietää myös, miten taulukot voidaan tarvitta- tehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Palautetuista etätehtävistä saa hyvityspisteitä tenttiin max 6p. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. Harjoitukset: hypermedia ja hierarkisen sivuston hallinta työaseman ja palvelimen ohjelmointi scriptkikielillä (asp, asp.net, php, perl, python) ja ohjelmointi sovelluksen testaus ja dokumentointi essa sekoittaa oikealla tavalla. Opiskelija hallit- selainkäyttöliittymän suunnittelun suosituk- see linkitettyjen listojen perusteet ja osaa toteut- Kurssille on oma materiaali. set, standardit taa niiden käsittelyn C-kielellä. Hän hallitsee tekijänoikeudet. myös yleisimmät hakualgoritmit. ETT5115 HTML ja dynaamiset sivut 3op, HTML and Dynamic Web Sites 3cr Valtaosa kurssista on harjoituspainotteista työs- Rekursio kentelyä. C-kielen ja/tai java-kielen aiempi osaa- Suora ja epäsuora rekursio Opintojaksolla perustava saadaan käsitys mene- minen on oleellista. Teoriakoe pidetään peruskä- Lajittelualgoritmit telmistä ja tarpeellisista resursseista Internet- sitteiden ja ratkaisumallien ymmärtämisestä.. Kuplalajittelu Ravistelulajittelu Valintalajittelu Taulukoiden sekoittaminen Linkitetyt listat Yksisuuntainen Kaksisuuntainen Hakualgoritmit pavelujen ohjelmoinnissa. Opitaan käyttämään joitain sivuston tuottamisen keskeisiä työvälineitä ja testaamaan ohjelmoinnin tuotoksia selaimella. Dynaamisten sivujen ohjelmoinnissa keskitytään valittavaan yhteen tai kahteen skriptikielen. Palvelinpuolen ohjelmoinnista opiskelija oppii hahmottamaan keskeisiä teoreettisia peruslinjoja ja -menetelmiä. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja osaharjoitusten avulla. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 20 % ja kurssin seuraamisessa osoitettu aktiivisuus 20 % ja harjoitusten tuloksellisuus 60 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja (1-) on 35 % mak- simipisteistä samalla kun harjoituksista on täyty- Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Tunneilla opitut asiat harjoitellaan heti koneilla. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. Perusteoria: HTML ja XML standardi CSS laajennuksin sekä DOM standardi palvelinsovelluksen rajapinnat ja siirtoprotokollien periaate www sovelluksen arkkitehtuuri (selain, palvelin, tietokanta) nyt tehdä vähintään 1/3. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali malliratkaisuineen. Standardeja verkosta, esim. DOM standardi. Skriptikielten oppaita ja manuaaleja verkosta. 19

20 Osia joistakin yleisteoksista kuten: Suoritustapa ja arviointi o Julkiset ja yksityiset jäsenosat 1. Korpela & Linjama: Web-suunnittelu, Docendo. 2. Boumbrey et al: Inside XHTML Ohjelm,oinan käsikirja, IT Press. Opintojaksoon kuuluu teorialuentoja sekä niitä tukevia etätehtäviä. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja etätehtävinä o Muodostin- ja tuhoajafunktiot Modularisointi Jäsenfuktion uudelleen määrittely ETT6200 Software engineering 3cr Ohjelmistotuotanto 3op, suoritettujen oppimistehtävien sekä pakollisen harjoitustyön avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Etätehtävistä täytyy palaut- Muodostimen uudelleen määrittely Dynaaminen muistinvaraaminen Periytyminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät vaihejakomallit sekä ymmärtää niiden soveltuvuuden erityyppisiin ohjelmistoprojekteihin. Opiskelija hallitsee vaatimusmäärittelyvaiheen ja osaa tehdä vaatimusmäärittelydokumentin. Hän tuntee toiminnallisessa määrittelyssä käsiteltävät asiat ja osaa tuottaa toiminnallisia taa hyväksytysti vähintään puolet annetuista tehtävistä. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 50 % maksimipisteistä. Haikala, Märijärvi: Ohjelmistotuotanto, Suomen ATK-kustannus Oy. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. o Muodostinfunktiot o Kantaluokan jäsenfunktioiden korvaaminen Polymorfismi ja virtuaaliset metodit Poikkeuksien käsittely Tiedoston käsittely Funktion olio-parametrit Mallit määrittelydokumentteja. Opiskelija ymmärtää suunnittelu- ja toteutusvaiheen keskeisimmät tehtävät. Hän hallitsee projektityön ja projektinhallinnan keskeiset tehtävät kuten projektin vaiheistamisen, aikatauluttamisen, resurssitarpeen arvioinnin ja resurssoinnin sekä osaa tuottaa projektisuunnitelmadokumentin. Opiskelija ymmärtää testaamisen ja laadun merkityksen Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin Edeltävinä opintoina Ohjelmoinnin perusteet. Opintojakso luo välttämättömän perusteen ohjelmistotekniikan myöhemmille opinnoille. Opintojakso luo perusteet toimia ohjelmistoprojektin jäsenenä. Opintojaksoon kuuluu teoria- ja ohjelmointiharjoitustunnit. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät ohjelmointiharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla ohjelmointitunneilla ja harjoitustyössä. ohjelmistoprojektissa. ETT5140 Olio-ohjelmointi 5op, Object- Opetusjärjestelyt Teoriaopetus ja teoriaa syventävät etätehtävät yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely etätehtävissä. programming 5cr Opintojakson opitaan olio-ohjelmoinnin perusteet C++ -kielen avulla. Perusteet Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja harjoitustyönä suoritetun oppimistehtävän avulla. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 67 % ja itsenäisesti suoritettu harjoitustyö 33 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 45 % maksimipisteistä. 20 o Struktuurirakenne/Luokat

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Elektroniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat ohjelmistojen ja tietoverkkojen

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT 04/2006 Tietotekniikan koulutusohjelma Laadintatyön vastuuhenkilö Janne Roslöf Organisaatio

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Elektroniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä,

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 Ohjelmointi II Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 1 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu Johdatus ohjelmointiin 811122P Yleiset järjestelyt: Kurssin sivut noppa -järjestelmässä: https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu 0. Kurssin suorittaminen Tänä vuonna kurssin suorittaminen tapahtuu

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op)

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari S2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY1 Fysiikka luonnontieteenä Ismo Koponen 10.12.2014 FY1 Fysiikka luonnontieteenä saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa 27.-28.10.2016 Mira Tengvall Terhi Kaarakka Simo Ali-Löytty Johdanto Matemaattinen osaaminen on olennainen

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Puutekniikan koulutusohjelmasta valmistunut insinööri on puutuotteiden ja rakenteiden asiantuntija ja tuotteistaja, joka pystyy kehittämään puuteollisuuden prosesseja sekä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset Kurssin tavoitteista uennot ma ls. 1097, klo 10-12. pe ls. DXI, klo 12-14. uennot ovat viikoilla 40-42. uentojen yhteydessä ei järjestetä erillisiä harjoituksia. Opinto-oppaasta: Opintojakson tavoitteena

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietotekniikka on jo tullut pysyväksi osaksi nykyistä yhteiskuntaa ja sen käytön monipuolistuminen ja laajeneminen yhä uusille

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op)

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari K2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30100/ Tavoitteena on, että opiskelija: Ymmärtää käsitteellisen mallintamisen

Lisätiedot

FYSIIKKA. Perusopinnot

FYSIIKKA. Perusopinnot FYSIIKKA Perusopinnot Aallot ja optiikka Waves and Optics Koodi: FYSI1130 Laajuus: 2 op Edellytykset: Mekaniikka Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee, aaltoliikkeeseen ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP)

IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP) IIO30200 TIETOKANNAN HALLINTA (5 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI S2009 K2010 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Ymmärtää hoidon merkityksen: Osaa tukea

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Eero Nousiainen. Tekniikan yksikkö Tietotekniikan osasto. Projektiperustainen opetus ja oppiminen

Eero Nousiainen. Tekniikan yksikkö Tietotekniikan osasto. Projektiperustainen opetus ja oppiminen Eero Nousiainen Tekniikan yksikkö Tietotekniikan osasto Projektiperustainen opetus ja oppiminen FILOSOFIAA Maailma muuttuu Ihmiset muuttuvat Opiskelijat muuttuvat Opettajat ja opetusmenetelmät muuttuvat?

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 2 (9) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot