TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-, koulutus- ja markkinointitehtäviin. Työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, tietojenkäsittelyyn ja ohjelmistotuotantoon erikoistuneita yrityksiä, alan tuotekauppaa harjoittavia yrityksiä sekä erilaisia julkisen sektorin organisaatioita ja oppilaitoksia. Tietotekniikan koulutusohjelmassa voi suunnata opintoja ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin Koulutusohjelman keskeiset osaamistavoitteet on täsmennetty suuntaavien opintojen mukaisesti. Informaatioteknologian kehityksessä keskeisessä asemassa ovat ohjelmointi, tietoverkot ja tietojärjestelmähallinta. Tietotekniikan koulutusohjelma antaa työelämässä tarvittavan erityistietämyksen näissä kokonaisuuksissa sekä vahvan yleisnäkemyksen informaatioteknologian nykyisistä sovelluksista. Tietotekniikan koulutusohjelma antaa kaikille opiskelijoilleen perustietämyksen myös tuotantotaloudesta, sähköisestä kaupankäynnistä ja tietokantatekniikoista. Koulutusohjelmassa on panostettu erityisesti nykyaikaisen hajautetun tietojärjestelmän toteutustekniikoihin. 1

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet Laitetekninen osaaminen hallitsee sähkötekniikan ja sähkötyöturvallisuuden perusteet tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnan ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja Ohjelmistotekninen osaaminen hallitsee ohjelmointitekniikan: ymmärtää ohjelmoinnin logiikan sekä tuntee tavallisimmat algoritmit ja tietorakenteet osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakkaan tarpeet ICT-liiketoimintaosaaminen tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut ymmärtää ICT-alan tuotteistamisprosessin; omaa kokonaisnäkemyksen tuotekehityksen, kannattavan tuotannon ja asiakasrajapinnan ydintoiminnoista hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja erityisesti tuotekehitysorganisaatiossa omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen sekä ymmärtää oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta Tietotekninen suunnittelutaito tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja -käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset osaa kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toteuttaa heidän tarpeitaan vastaavia teknisiä ratkaisuja kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä ja pystyy viestimään tehokkaasti ICT-alan eri sovellusalueiden ammattilaisten kanssa 2

3 Ohjelmistotekniikka Ohjelmistotekniikan opinnoissa perehdytään ohjelmistosuunnitteluun ja ohjelmointiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Mobiilitiedonsiirto, tietokannat, hajautetut järjestelmät ja multimedian uudet mahdollisuudet ovat tärkeitä opetusalueita. Suuntautumisvaihtoehtokohtaiset kompetenssit Ohjelmistotekniikan menetelmäosaaminen Ohjelmistotuotannon prosessiosaaminen Osaamisalueen kuvaus omaa kattavat ohjelmointitaidot sekä tuntee tärkeimmät ohjelmointikielet ja niiden ominaisuudet osaa käyttää ohjelmistokehityksen ajankohtaisia suunnittelu- ja mallinnustekniikoita ja työkaluja ymmärtää ohjelmistojen käytettävyyden merkityksen tuote- ja käyttöliittymäsuunnittelussa sekä osaa soveltaa keskeisimpiä käytettävyyden arvioinnin ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä osaa soveltaa ohjelmistokehityksen prosessimalleja ja menetelmiä asiakastarpeiden määrittelyssä, järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistojen toteutuksessa, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa tuntee ohjelmistotuotteen tyypillisen elinkaaren ja on perehtynyt testauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin ohjelmistokehitysprosessin eri vaiheissa ymmärtää tehokkaiden työmenetelmien ja prosessien, toimivan viestinnän, tiimityötaitojen, kustannustehokkuuden ja asiakkaan huomioimisen merkityksen käytännön ohjelmistokehitystyössä 3

4 Tietoverkkotekniikka Tietoverkkotekniikan suuntaavat opinnot perehdyttävät opiskelijan syvällisesti tietoverkkojen suunnitteluun, konfigurointiin, turvallisuuteen ja Internetin eri sovelluksiin. Opetukseen sisältyvät kansainväliset Cisco Certified Network Assosiate (CCNA) ja Cisco Certified Network Professional (CCNP)-koulutukset. Opinnoissa perehdytään myös tietojärjestelmien suunnitteluun, hallintaa ja ylläpitoon. Suuntautumisvaihtoehtokohtaiset Osaamisalueen kuvaus kompetenssit Tietoverkko-osaaminen osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisia ja luotettavia tietoverkkoja osaa suunnitella ja toteuttaa korkealaatuisia verkkopalveluita liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti hallitsee tietoverkkopalvelujen vaatimat tukitoiminnot ja ylläpidon prosessit, niiden monitoroinnin sekä raportoinnin jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti 4

5 Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Tietotekniikan koulutusohjelman rakenne: Perusopinnot (50 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (70 op) Suuntaavat opinnot (60 op) Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Ohjattu harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) Opiskelussa paneudutaan heti ensimmäisestä vuodesta alkaen tietotekniikan ammattiaineisiin, käytännön harjoitustöihin ja projekteihin. Tietotekniikan osuus on jo opintojen alkuvaiheessa noin kolmannes kaikista opinnoista. Lisäksi opinnot antavat matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamisen, elektroniikan ja tietotekniikan laiteteknisen osaamisen. Yleisaineopinnot on integroitu tukemaan ammatillisia tavoitteita. Ammattiopinnot painottuvat tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Tietotekniikan koulutusohjelmassa panostetaan erityisesti nykyaikaisen hajautetun tietojärjestelmän toteutustekniikoihin ja ylläpitoon. Opiskelu antaa valmiudet vaativien ohjelmistotuotteiden suunnitteluun, ohjelmointiin ja tuotteistamiseen sekä projektityöskentelyn taidot ja kielten opiskelun myötä kyvyn suuntautua kansainvälisille markkinoille. Opinnoissa korostuu IT-alan voimakas kehitys sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Opinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittämistä. 5

6 Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot 50 ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECCV110 Viestinnän perusteet 2 x x ECCV120 Työelämän viestintä 3 x x ECCE120 Communication and Engineering English 2 x x ETCR120 Svenska för IT-ingenjörer 3 x x ECCE140 Engineer's Professional English 2 x x ETCE130 English for IT Engineers 3 x x EEM8100 Sähköalan matemaattiset apuneuvot 1 3 x ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi 5 x x ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4 x x ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 3 x ETM8200 Matemaattinen logiikka 3 x x ECF8000 Fysiikka 1 3 x x EEF8200 Fysiikka 2S 5 x x EEF8300 Fysiikka 3S 3 x x EEF8400 Fysiikka 4S 3 x x EEF8500 Fysiikan laboratoriotyöt 3 x x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot 70 Tuotantotalouden perusteet ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5 x x x ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3 x x EEJ8100 Tietotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa 3 x x Ohjelmoinnin perusteet ETT5111 Ohjelmoinnin perusteet 9 x x x x ETT5310 Tietorakenteet ja algoritmit I 3 x x 6

7 ETT5115 HTML ja dynaamiset sivut 3 x x ETT6200 Ohjelmistotuotanto 3 x x ETT5140 Olio-ohjelmointi 5 x x ETP5195 Tiedonhallintatekniikka ja SQL 4 x x ETT8100 Open Source -pohjainen Internet-ohjelmointi 4 x x Tietojärjestelmien perusteet ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3 x ETN6100 Mikrotietokonelaitteet 4 x x ETN5510 Digitaalitekniikan perusteet 2 x x ETN5520 Tietoliikennetekniikan perusteet 3 x x ETN5110 Tietoverkkojen perusteet 3 x x ETP5214 Windows-käyttöjärjestelmä 2 x ETP5091 Linux-käyttöjärjestelmän perusteet 2 x ETP5183 Tietojärjestelmien tietoturva 3 x x ETM5220 Tietojärjestelmäsuunnittelu 3 x x ETN8100 Langattomat järjestelmät 3 x x Suuntaavat opinnot, Ohjelmistotekniikka 60 Ohjelmistojen suunnittelumoduuli ETT5320 Tietorakenteet ja algoritmit II 3 x x ETT5290 Oliosuunnittelu 3 x x ETP5360 Windows-ohjelmointi 4 x x ETP2700 Ohjelmiston testaus ja laatu 3 x x ETT8510 Suunnittelumallit 2 x x Open Source moduuli ETP5260 Java-ohjelmointi 4 x x ETP6200 Open Source-ohjelmointi 4 x x ETP6300 Hajautettu ohjelmointi 4 x x ETP7100 Open Source projekti 3 x Mobiiliohjelmointi moduuli ETP4100 Mobiiliohjelmointi (Java) 4 x x ETP4200 Mobiiliohjelmointi (Symbian) 4 x x 7

8 ETP4300 Mobiiliohjelmoinnin jatkokurssi 4 x x ETP4400 Mobiiliohjelmoinnin projekti 3 x x Tietokanta moduuli ETP5154 Tietokantapalvelimet 4 x x ETT5170 Oracle 4 x x ETP5151 Tietovarastot 4 x x ETP5400 Tietokantaprojekti 3 x x Suuntaavat opinnot, Tietoverkkotekniikka 60 Tietoverkot 1 ETN0100 Tietokoneverkot (CCNA) 12 x x x x ETN0500 Tietoverkkoprojekti - tietoverkkolaitteet 3 x Tietoverkot 2 ETN0900 Tietokoneverkot 2 (CCNP) 15 x x x x Windows-verkot ETP5154 Tietokantapalvelimet 4 x x ETN5213 Windows-palvelimet 5 x x ETN5184 Tietoturvan jatkokurssi 4 x x ETN5600 Windows-verkkoprojekti 2 x x Linux-verkot ETN5093 Linux-palvelimet 5 x x ETN5690 Tietoverkkoprojekti - palvelimet 5 x x ETN5695 Tietoverkkoprojekti - yrityksen verkkoratkaisu 5 x x Vapaavalintaiset opinnot 15 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 8

9 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5op, Orientation to the Technical Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi Osallistuminen tunneille Opetusmateriaali ja kirjallisuus pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän kykenee pitämään valmistellun esityksen ja toimimaan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle muodostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Education Studies 1,5cr Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin tehtäviin. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. OPS , tunneilla jaettava ja verkosta löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perusteet, matematiikan peruskurssi Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Käsiteltäviä aiheita asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta argumentointi kokoustekniikka ja kokousasiakirjat tiedottaminen asiatyyli ja luettavuus raportointi kielenhuolto verkkoviestintä Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoihin. Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h ECCV110 Viestinnän perusteet 2op, Basics of Professional Communication 2cr Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksien vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suorituksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. 9

10 ta kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työteh- Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa tävissä. Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiaineisiin. Käsiteltäviä aiheita työelämän tilanteet small talk ECCV120 Työelämän viestintä 3op, isäntänä toimiminen ja opastaminen Communication Skills for Engineers 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullis- yritysvierailut Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvistaminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten luonteen, hallitsee työyhteisön keskustelutilanteet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilan- ten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suorituksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteistä. messut prosessi- ja tuotekuvaukset esitelmät kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely kulttuuritietous teissa sekä laatia työelämän vaatimia asiakirjoja. Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite Opiskelijalla on myös valmiuksia pitää omaan Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäi- ammattialaan liittyvä esitelmä. Lisäksi opiskeli- Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen nen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset jalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudem- ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilan- ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän pi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. teista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opin- taitojaan osana ammattitaitoaan. tojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osa- Käsiteltäviä aiheita ryhmätyöskentely ECCE120 Communication and Engineering English 2cr alueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. neuvottelut Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityk- työhaastattelut sen/organisaation edustajana eri työelämän ja Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai raportointi vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää tentin, suullisten tehtävien (sisältää esitelmän), muistiot kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa jatkuvan näytön ja hyväksytysti suoritettujen työsuhdeasiakirjat liikekirjeenvaihto opinnäytetyö sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja nii- etätehtävien avulla. 10 den toimintatavoista sekä miten kehittää suullis-

11 multimedia vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaik- Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. OSI-skikten kahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. ETCR120 Svenska för IT-ingenjörer 3op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa kielitaitoa. Hän osaa kertoa alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yrityksen ja sen tuotteita ja palveluja. Hän tuntee liikekirjeenvaihdossa käytettyä terminologiaa ja ruotsalaisen ja suomalai- Opintojakson aikana kehitetään kielitaidon kaikkia osa-alueita (puhuminen, kuuntelu, kirjoittaminen ja lukeminen). Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opintojakson suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %), kotitehtävien ja etätehtävien suorittaminen sekä itsenäistä opiskelua. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita: työelämään liittyvä sanasto työnhaun dokumentit liikekirjeenvaihto kokoukset, neuvottelut, palaverit raportointi insinöörityön abstraktin laadinta sen yrityskulttuurin välisiä eroja. Opiskelijalle saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tunti- kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä artikkele- työskentelyyn ja kotitehtävien / etätehtävien Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite ja ja toimia alansa työtehtävissä ruotsin kielellä. suorittaminen sovitulla tavalla. Opiskelijalle an- 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäistä Hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen kaksi- netaan erikseen arviointi hänen suullisesta ja opiskelua. Lähituntien soveltavat harjoitukset kielisessä maassa, jossa Ruotsi on tärkeä yhteis- kirjallisesta kielitaidosta. Osaaminen arvioidaan ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilan- työkumppanimme. numeraalisesti (0-5), mutta todistukseen liite- teista ja kielenkäytön keskeisiltä alueilta. Käsiteltäviä aiheita olika arbetsuppgifter inom IT-branschen tään myös sanallinen arviointi, jolloin arvosanat 1-3 vastaavat merkintää tyydyttävät tiedot ja arvosanat 4-5 hyvät tiedot. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin, suullisten tehtävien, tuntiaktiivisuuden ja att söka jobb hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. företagspresentation Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. på mässan affärskommunikation dator ECCE140 English 2cr Engineer s Professional Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. dataskydd bredbandsnät trådlöst nätverk öppen källkod Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän 11

12 ETCE130 English for IT Engineers 3cr suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Opiskelija hallitsee omaan ammattialaansa liittyvän keskeisimmän sanaston, selviytyy omaa alaansa käsittelevissä suullista ja kirjallista kieli- Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, etätehtävien palauttaminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. taitoa vaativissa tavanomaisissa tilanteissa. Kirjallisuus Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kirjoitetulle Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. tentin perusteella asteikolla 0-5. kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten passiivia ja lauseenlyhenteitä. Opiskelija tuntee erilaisten apuneuvojen käytön sanavarastonsa kehittämiseksi ja lisätietojen hankkimiseksi. EEM8100 Sähköalan matemaattiset apuneuvot 1 3op, Maths for electronic, Electronical and system engineers 1 3cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. Tietotekniikan ajankohtaisia keskeistä sanastoa Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii sisältäviä tekstejä, joiden pohjalta käydään kes- vektorilaskennan ja matriisilaskennan perusteet ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi kusteluja, tehdään tiivistelmiä ja harjoitellaan ja kompleksilukujen käsittelyn erikoisesti sähkö- 5op Elementary functions and differential mallitilanteita. ja tietotekniikkaan sekä elektroniikkaan liittyvis- calculus 5cr Käsiteltäviä aihepiirejä ohjelmointi tietoturvallisuus käyttöjärjestelmät tietokannat käyttöohjeet sä sovelluksissa. Opiskelija oppii myös laskutoimitukset erilaisissa lukujärjestelmissä ja lukujärjestelmien muunnon. Opiskelija oppii käsittelemään ja sieventämään Boolen algebran lausekkeita. Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden vektorit differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovel- kompleksiluvut ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeu- voite 80%), kotitehtävät, etätehtävät sekä matriisilaskentaa den kuvaajana. itsenäistä opiskelua. Opetusmateriaalin valinnassa otetaan huomioon ammattiaineiden kurssisisällöt. lukujärjestelmät Boolen algebra Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, arcusfunktiot 12 la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt

13 raja-arvo ja jatkuvuus muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksis- ECM0300 Todennäköisyyslaskenta ja derivaatta sovelluksineen sa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. tilastomatematiikka 3op, Probability usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta ja virhearviointi, gradientti määrätty integraali ja integraalifunktio calculus and statistics 3cr määrätyn integraalin sovelluksia Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- kaksiulotteinen integrointi klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien ja- la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson differentiaaliyhtälöt kaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintami- suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- o separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY sessa.tavoitteena on myös oppia tilastollisen vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja o toisen kertaluvun vakiokertoimiset päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsitte- muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien yhtälöt lyn perusteet. avulla. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- kombinatoriikkaa, todennäköisyyskäsitteet, Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson klassinen todennäköisyys tentin perusteella asteikolla 0-5. suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- satunnaismuuttuja, jakauma, tunnusluvut Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. diskreetti ja jatkuva jakauma; binomi-, Poisson-, normaali- ja eksponenttijakauma tilastollista päättelyä: o parametrien estimointi o hypoteesien testaaminen empiiristen aineistojen käsittely ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4op, Integral calculus and differential equations 4cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraalilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tek- Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. niikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai 13 tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata tentin perusteella asteikolla 0-5.

14 Newtonin lait Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai Pistemäisen kappaleen dynamiikka jaettava materiaali. tentin perusteella asteikolla 0-5. Kitka Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ETM8200 Matemaattinen logiikka 3op, Mathematical logic 3cr Opintojakson päätavoitteena on että opiskelija oppii millaista on pätevä eli validi päättely logiikan järjestelmissä. Opiskelija oppii myös tietoteknisten sovellusten (salakirjoitus) kannalta keskeisimmät joukko-opin ja lukuteorian käsitteet ja tulokset. Opiskelija oppii rekursion matemaattisena käsitteenä. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ECF8000 Fysiikka 1 3op, Physics 1 3cr Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan fysiikan ajattelutapaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Työ ja teho Energia Kineettinen ja potentiaalienergia Energian säilyminen Mekaanisen energian häviöt Impulssi ja liikemäärä Liikemäärän säilyminen Impulssiperiaate Sovellukset törmäyksiin Ympyräliike Pyörimisliikkeen perusteet Dynamiikka Pyörimisen ja vierimisen energia lauselogiikkaa predikaattilogiikkaa joukko-oppia lukuteoriaa rekursio Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Opiskelija tuntee Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä kappaleen liiketilan määrittämiseen. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan merkityksen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Opiskelija tuntee liikemäärään ja energiaan liittyvät säilymislait. Opiskelija hallitsee keskeiskiihtyvyyden ja voiman käsitteet ympyräliikkeessä. Pyörimisliikkeen osalta opiskelija tuntee vääntö- ja hitausmomenttien käsitteet ja osaa soveltaa niitä pyörivien systeemien dynamiikkaan ja energiatarkasteluihin. Kinematiikka Suoraviivainen liike Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään fysikaalisten ilmiöiden teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulutusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla Liike tasossa, heittoliike Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita

15 tai vastaava Sähkövirran aiheuttama magneettikenttä tää termodynamiikan pääsäännöt ja niiden yh- Biot n ja Savartin laki teyden lämpövoimakoneisiin. Opiskelija ymmär- EEF8200 Fysiikka 2S 5op, Physics 2S Amperen laki tää harmonisen värähtelyn sekä mekaanisen 5cr Sähkömagneettinen induktio aaltoliikkeen perusteet. Vaihtovirtapiiri Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle Nesteiden ja kaasujen statiikka perustiedot sähköstä ja magnetismista ja antaa Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajal- Paine valmiudet sähköalan ammattiopintoihin. Opinto- la ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson Pintajännitys jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- Kapillaari-ilmiö kentän ja sähkövarauksen välisen vuorovaiku- vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, Nesteiden ja kaasujen dynamiikka tuksen ja ymmärtää Gaussin lain soveltamisen kirjallisuuden sekä harjoitustehtävien avulla. Virtaus sähkökentän voimakkuuden laskemisessa. Opiskelija tuntee kondensaattorin toimintaperiaatteen ja hallitsee kondensaattoriyhdistelmiin ja RCpiiriin liittyvät laskutehtävät. Opiskelija ymmär- Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Bernoullin laki Lämpölaajeneminen ja ideaalikaasun tilanyhtälö Lämpöenergia ja sen siirtyminen tää magneettikentän vaikutuksen virtajohtimeen ja liikkuvaan sähkövaraukseen sekä osaa laskea sähkövirtojen aiheuttamia magneettikenttiä. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet sähkö- Suvanto, K., Laajalehto K Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaava Termodynamiikan peruslait ja termodynaaminen kone Mekaaniset värähtelyt ja aallot Harmoninen värähtely magneettisen induktion ja siihen liittyvien sovellutusten ymmärtämiseen. Sähkökenttä Sähkövaraus Gaussin laki Potentiaali ja jännite Sähkökenttä ja aine Kondensaattori RC-piiri Magneettikenttä Liikkuva varaus ja virtajohdin magneettikentässä EEF8300 Fysiikka 3S 3op, Physics 3S 3cr Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot nesteiden ja kaasujen mekaniikasta, lämpöenergiasta sekä mekaanisen värähdys- ja aaltoliikkeen perusteista. Opintojakson suoritettuaan insinööriopiskelija tuntee nesteiden ja kaasujen statiikan ja dynamiikan keskeiset asiasisällöt. Hän hallitsee lämpölaajenemisen, vakiopaineessa tapahtuvat olomuodon muutokset, lämpöenergian eri siirtymismuodot sekä ymmär- Harmonisen aallon eteneminen Interferenssi Dopplerin ilmiö Ääniaallot Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kirjallisuuden sekä harjoitustehtävien avulla. 15

16 Valosähköinen ilmiö laatia tutkimusraportteja (työselostuksia) ja Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden Röntgensäteily hänellä on valmiudet mittauksista laskettujen perusteella asteikolla 0-5. Massan ja energian vastaavuus tulosten tarkkuuden arvioimiseen. Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita sekä Suvanto, K., Laajalehto K Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaavat. Ajan ja pituuden suhteellisuus Ydinfysiikka Atomiytimen rakenne Sidosenergia Radioaktiivisuus ja säteily Fysiikan eri alueisiin liittyvien ilmiöiden tutkiminen laboratoriossa. EEF8400 Fysiikka 4S 3op, Physics 4S 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sähkömagneettisesta värähtelystä ja sen tuottamisesta värähtelypiireissä ja hän tuntee sähkömagneettisen säteilyn lajit ja niiden Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen, kirjallisuuden sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojaksoon kuuluu työskentelyä laboratoriossa ja omalla ajalla tapahtuvaa työselostusten laatimista. Opintojakson suoritus arvioidaan laboratoriotyöskentelyn sekä työselostusten perusteella asteikolla 0-5. tärkeimmät ominaisuudet sekä sovellutukset. Hän ymmärtää keskeiset valon etenemiseen liittyvät ilmiöt ja tuntee niiden sovellutuksia tekniikassa. Opiskelijalle on muodostunut käsitys sähkömagneettisen aaltoliikkeen kvanttiluonteesta ja hän tuntee ydin- ja säteilyfysiikan perusteet. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K., Laajalehto K Tekniikan fysiikka 2. Edita tai vastaava EEF8500 Fysiikan laboratoriotyöt S 3op, Physics Laboratory Experiments S 3cr Arminen, Mäkelä, Mäkinen, Puhakka, Vierinen Fysiikan laboratoriotyöt. Tammertekniikka. Lisäksi erillisiä työohjeita. ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5op, Engineering Common Business 5cr Sähkömagneettiset värähtelyt ja aallot Optiikka Valon heijastuminen ja taittuminen Polarisaatio Diffraktio Interferenssi Kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria Atomin rakenne ja energiatilat Opintojakson aikana opiskelija saa valmiuksia kokeellisten mittausten suorittamiseen ja yleisimpien mittalaitteiden käyttöön. Opintojakson suoritettuaan hän on oppinut suorittamaan mittaustulosten käsittelyä ja analysointia tietokoneavusteisesti. Tämän lisäksi opiskelija osaa Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudellisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työelämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tul- 16

17 kitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannatta- käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiin- vuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. panojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla. organisaatiorakenteet ja prosessit Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustiedolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi; hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä rahaprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta; yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys Katetuotto- ja kannattavuus; kustannuslajit, katetuottolaskelma, kriittinen piste, voitto Tilinpäätöksen tulkinta; liikevoitto, voitto, Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja itsenäisinä tehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. Materiaalit ja kirjallisuus Neilimo Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin) Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, koko yritys johtajuus ja johtaminen termien määrittely esimiehen tehtäväkenttä ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä henkilöstön kehittäminen ongelmatilanteiden käsittely työhyvinvointi palaute ja kehityskeskustelu esimiehen työvälineenä työlainsäädännön perusteet Opiskelumuodot ja suoritustapa Luennot??? tuntia, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoi- maksuvalmius Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen haasteet ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3op, Engineering Common Management 3cr tustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä sekä kirjallisuutta. Markkinoinnin peruskäsitteet, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessi, markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi Markkinoiden asiakkaiden segmentointiprosessi Ostoprosessi business to business kaupassa Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- Opintojakson arviointi suoritetaan ohjattujen harjoitustöiden ja esseen tai tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Opiskelumuodot ja suoritustapa Aktivoivat ja esittävät luennot, yksilö- ja ryhmäharjoitukset mm. ajankohtaisiin artikkeleihin pohjautuen, kirjallisuus. Opiskelussa käytetään apuna Moodle verkko-oppimisympäristöä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä ajankäytön johtamisesta. Materiaalit ja kirjallisuus Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY 17

18 Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon tasku- Funktiot kirja Opintojakson arviointi suoritetaan ohjatun pro- o Funktioiden esittely Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materi- jektityön ja esseen tai tentin perusteella. Koko- o Funktioiden toteutus aalit, mm. ajankohtaiset artikkelit naisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Pro- o Funktioiden käyttäminen jektityön osuus arvosanasta on 40 % ja tentin tai o C:n funktiot/omat funktiot EEJ8100 Tietotekniikan esseen 60 %. Hyväksytyn arvosanan saaminen Osoittimet hyödyntäminen liiketoiminnassa 3op, E- edellyttää 40 % kokonaispisteistä. Dynaaminen muistinhallinta Business 3cr Opintojaksolla perehdytään informaatiojärjestelmien antamiin mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin yritysten liiketoiminnassa. Opiskelija saa perustiedot sähköisestä kaupasta ja sen merkityksestä Materiaalit ja kirjallisuus Luentomateriaalit, artikkelit ja kirjallisuus, joka ilmoitetaan opintojakson alkaessa. ETT5111 Ohjelmoinnin perusteet 9op, Basics of Programming 9cr Tiedostojen käsittely o Luonti/avaaminen ja sulkeminen o Tiedostoon kirjoittaminen o Tiedostosta lukeminen o Tekstitiedostot/binääritiedostot Tietueet yrityksen operatiivisessa toiminnassa sekä liittymisestä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. sähköisen liiketoiminnan peruskäsitteet sähköiset kauppapaikat toiminnanohjausjärjestelmä ja sen yhteys sähköiseen liiketoimintaan Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja C-kielellä. Hän hallitsee muuttujat ja lukutaulukot sekä merkkitaulukot ja niiden käsittelyfunktiot. Opiskelija osaa tehdä omia funktioita ja hallitsee niiden esittelemisen usealla eri tavalla. Opiskelijalla on Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. pienyrityksen kustannuslaskenta sähköisen hallussa tietueet ja niiden käsittely, osoittimet kauppapaikan käyttöönoton suunnittelussa sekä dynaaminen muistinhallinta ja hän osaa Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai Opiskelumuodot ja suoritustapa Opintojakso suoritetaan ohjattuina opetustunteina ja projektityöskentelynä. Opiskelijat työstävät luoda tiedostoja, kirjoittaa dataa niihin ja lukea tietoa niistä. tentin avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. projektiopintoina pienyritykselle tilaus- Muuttujat, lukutaulukot toimitusketjun, joka toteutetaan tietotekniikan Merkkitaulukot ja niiden käsittely Kurssille on oma sähköinen opetusmateriaali. avulla. Syöttö- ja tulostusfunktiot Totuusarvot Satunnaisluvut 18 Toisto-, valinta- ja ehtorakenteet

19 ETT5310 Tietorakenteet ja algoritmit I www sovelluksen tiedosto- ja tietokantaliit- 3op, Data Structures and Algorithms I 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja etä- tymän periaate Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa rekursiivisia funktioita. Hän ymmärtää ja osaa toteuttaa yleisimmät lajittelualgorit. Opiskelija tietää myös, miten taulukot voidaan tarvitta- tehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Palautetuista etätehtävistä saa hyvityspisteitä tenttiin max 6p. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. Harjoitukset: hypermedia ja hierarkisen sivuston hallinta työaseman ja palvelimen ohjelmointi scriptkikielillä (asp, asp.net, php, perl, python) ja ohjelmointi sovelluksen testaus ja dokumentointi essa sekoittaa oikealla tavalla. Opiskelija hallit- selainkäyttöliittymän suunnittelun suosituk- see linkitettyjen listojen perusteet ja osaa toteut- Kurssille on oma materiaali. set, standardit taa niiden käsittelyn C-kielellä. Hän hallitsee tekijänoikeudet. myös yleisimmät hakualgoritmit. ETT5115 HTML ja dynaamiset sivut 3op, HTML and Dynamic Web Sites 3cr Valtaosa kurssista on harjoituspainotteista työs- Rekursio kentelyä. C-kielen ja/tai java-kielen aiempi osaa- Suora ja epäsuora rekursio Opintojaksolla perustava saadaan käsitys mene- minen on oleellista. Teoriakoe pidetään peruskä- Lajittelualgoritmit telmistä ja tarpeellisista resursseista Internet- sitteiden ja ratkaisumallien ymmärtämisestä.. Kuplalajittelu Ravistelulajittelu Valintalajittelu Taulukoiden sekoittaminen Linkitetyt listat Yksisuuntainen Kaksisuuntainen Hakualgoritmit pavelujen ohjelmoinnissa. Opitaan käyttämään joitain sivuston tuottamisen keskeisiä työvälineitä ja testaamaan ohjelmoinnin tuotoksia selaimella. Dynaamisten sivujen ohjelmoinnissa keskitytään valittavaan yhteen tai kahteen skriptikielen. Palvelinpuolen ohjelmoinnista opiskelija oppii hahmottamaan keskeisiä teoreettisia peruslinjoja ja -menetelmiä. Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja osaharjoitusten avulla. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 20 % ja kurssin seuraamisessa osoitettu aktiivisuus 20 % ja harjoitusten tuloksellisuus 60 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja (1-) on 35 % mak- simipisteistä samalla kun harjoituksista on täyty- Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Tunneilla opitut asiat harjoitellaan heti koneilla. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. Perusteoria: HTML ja XML standardi CSS laajennuksin sekä DOM standardi palvelinsovelluksen rajapinnat ja siirtoprotokollien periaate www sovelluksen arkkitehtuuri (selain, palvelin, tietokanta) nyt tehdä vähintään 1/3. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali malliratkaisuineen. Standardeja verkosta, esim. DOM standardi. Skriptikielten oppaita ja manuaaleja verkosta. 19

20 Osia joistakin yleisteoksista kuten: Suoritustapa ja arviointi o Julkiset ja yksityiset jäsenosat 1. Korpela & Linjama: Web-suunnittelu, Docendo. 2. Boumbrey et al: Inside XHTML Ohjelm,oinan käsikirja, IT Press. Opintojaksoon kuuluu teorialuentoja sekä niitä tukevia etätehtäviä. Opintojakson suoritus arvioidaan osakokeiden tai tentin ja etätehtävinä o Muodostin- ja tuhoajafunktiot Modularisointi Jäsenfuktion uudelleen määrittely ETT6200 Software engineering 3cr Ohjelmistotuotanto 3op, suoritettujen oppimistehtävien sekä pakollisen harjoitustyön avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Etätehtävistä täytyy palaut- Muodostimen uudelleen määrittely Dynaaminen muistinvaraaminen Periytyminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät vaihejakomallit sekä ymmärtää niiden soveltuvuuden erityyppisiin ohjelmistoprojekteihin. Opiskelija hallitsee vaatimusmäärittelyvaiheen ja osaa tehdä vaatimusmäärittelydokumentin. Hän tuntee toiminnallisessa määrittelyssä käsiteltävät asiat ja osaa tuottaa toiminnallisia taa hyväksytysti vähintään puolet annetuista tehtävistä. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 50 % maksimipisteistä. Haikala, Märijärvi: Ohjelmistotuotanto, Suomen ATK-kustannus Oy. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. o Muodostinfunktiot o Kantaluokan jäsenfunktioiden korvaaminen Polymorfismi ja virtuaaliset metodit Poikkeuksien käsittely Tiedoston käsittely Funktion olio-parametrit Mallit määrittelydokumentteja. Opiskelija ymmärtää suunnittelu- ja toteutusvaiheen keskeisimmät tehtävät. Hän hallitsee projektityön ja projektinhallinnan keskeiset tehtävät kuten projektin vaiheistamisen, aikatauluttamisen, resurssitarpeen arvioinnin ja resurssoinnin sekä osaa tuottaa projektisuunnitelmadokumentin. Opiskelija ymmärtää testaamisen ja laadun merkityksen Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin Edeltävinä opintoina Ohjelmoinnin perusteet. Opintojakso luo välttämättömän perusteen ohjelmistotekniikan myöhemmille opinnoille. Opintojakso luo perusteet toimia ohjelmistoprojektin jäsenenä. Opintojaksoon kuuluu teoria- ja ohjelmointiharjoitustunnit. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät ohjelmointiharjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla ohjelmointitunneilla ja harjoitustyössä. ohjelmistoprojektissa. ETT5140 Olio-ohjelmointi 5op, Object- Opetusjärjestelyt Teoriaopetus ja teoriaa syventävät etätehtävät yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely etätehtävissä. programming 5cr Opintojakson opitaan olio-ohjelmoinnin perusteet C++ -kielen avulla. Perusteet Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja harjoitustyönä suoritetun oppimistehtävän avulla. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 67 % ja itsenäisesti suoritettu harjoitustyö 33 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 45 % maksimipisteistä. 20 o Struktuurirakenne/Luokat

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016

Opintojaksot Porin laitos. lukuvuosi 2015 2016 Opintojaksot Porin laitos lukuvuosi 2015 2016 8.4.2015 Matematiikka PLA-11010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8 op Introduction to University Mathematics, 8 cr VASTUUHENKILÖ: Juha Tanttu, Timo Ranta

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot