RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena on laadukas, ekologinen, taloudellinen ja oikeaan aikaan valmistunut rakennushanke. Rakennustekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Rakennusinsinöörikoulutus antaa kaikille perustiedot rakennusten ja rakennusosien sekä erilaisten maa-, vesi- ja kunnallisteknisten rakenteiden toiminta-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitoperusteista. Rakennusinsinöörillä tulee olla teoreettiset ja käytännölliset perusvalmiudet hankkia, arvioida ja soveltaa näitä tietoja. Koulutus tähtää tekniseen kokonaisnäkemykseen, joka ottaa huomioon rakentamisen taloudelliset, yhteiskunnalliset, laadulliset ja elinympäristöön liittyvät tekijät. Rakennusinsinööriltä edellytetään itsenäistä ja luovaa ajattelua, kykyä ryhmä- ja yhteistyöhön, taitoa toimia esimiehenä, valmiutta itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja toimimiseen ammattialansa kansainvälisissä työtehtävissä. Koulutusohjelman keskeiset osaamistavoitteet on täsmennetty suuntaavien opintojen mukaisesti. Rakennusalan insinööri vastaa rakennushankkeen suunnittelusta ja johtamisesta. Koulutus valmentaa rakennusten, teiden, katujen ja kunnallistekniikan rakenteiden suunnitteluun, rakennushankkeiden käytännön toteutuksen suunnitteluun, ohjaukseen ja johtamiseen. Uusina haasteina ovat rakennusten korjaamiseen, kunnossapitoon ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat. Rakennusalan insinööri vastaa siitä, 1

2 Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit Osaamisalueen kuvaus Insinööri (AMK) Ympäristövastuu- ja elinkaariosaaminen rakentamisessa elinkaaritekniikan hallinta rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutusten hallinta käyttöikämitoituksen hallinta kiinteistön ylläpidon ja käyttötalouden hallinta Rakenteiden suunnitteluosaaminen talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun hallinta eri materiaalien osalta rakenteiden staattisen toiminnan hallinta rakennusfysikaalisten ja -kemiallisten ilmiöiden hallinta ja kyky niiden huomioonottamiseen suunnittelussa muiden suunnittelualojen (ARK, GEO, talotekniikka) vaikutusten ymmärtäminen Rakentamisprosessiosaaminen talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttaminen ja urakointi ja johtaminen asiakastarpeen tunnistaminen ja huomioonottaminen tuotannonohjauksen hallinta lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutusten huomioon ottaminen rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallinta Rakennusalan kustannusosaaminen rakennushankkeen kustannushallinta kustannusten muodostumisen ymmärtäminen yritystalouden tuntemus Korjausrakentamisen erityisosaaminen korjausrakentamisen prosessien ja tekniikoiden hallinta ymmärrys rakennusten käyttöarvoista, historiallisista arvoista ja eri aikakausien esteettisistä arvoista ymmärrys rakennussuojelun mahdollisuuksista tietämys eri aikakausien rakennusten materiaaleista, rakenteista ja rakentamistavoista ymmärrys rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavoista 2

3 Talonrakennustekniikka Talonrakennustekniikassa paneudutaan rakenteiden suunnitteluun ja mitoitukseen, niiden turvallisuuteen sekä tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Talonrakennustekniikan suuntaavat opinnot antavat valmiudet toimia rakennetekniikan laskentatehtävissä, tuotantotekniikassa teollisuudessa tai työmaalla, kiinteistötekniikan tehtävissä tai kunnallisissa johto - ja tarkastustehtävissä. Koulutus antaa opintosuoritusten osalta A- vaatimusluokan rakennesuunnittelijan pätevyyden. Rakennussuunnittelu Koulutus antaa valmiudet toimia B- vaatimusluokan rakennusten rakennussuunnittelijana ja teollisuuden rakennustuotteiden suunnittelijana. Tavoitteena on innovatiivinen ja kansainvälinen insinööri, joka pystyy vastaamaan rakennusten ulkonäköä, toimivuutta, ekologisuutta, sisustusta, valaistusta, akustiikkaa sekä rakennusmateriaaleja koskeviin haasteisiin. Talonrakennustuotanto Opinnoissa perehdytään talonrakennustyömaan toimintoihin, uuden rakentamiseen, vanhan korjaamiseen sekä kunnossapitoon. Opiskeluaikana työskennellään projekteissa, johdetaan ja opitaan työskentelemään yhdessä. Talonrakennustuotannon suuntaavat opinnot suorittanut insinööri sijoittuu yleensä talonrakennusprojektien toteutuksen johtamis-, suunnittelu- tai ohjaustehtäviin, ja toimii mm. rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntijana Yhdyskuntatekniikka ja tuotanto Yhdyskuntatekniikkaan ja tuotantoon suuntautuvissa opinnoissa perehdytään tie- ja vesirakentamiseen, maamekaniikkaan sekä kunnallistekniikkaan. Keskeisiä asioita ovat maaperän ominaisuudet, yhdyskuntateknisten rakenteiden toimivuus, materiaalien kestävä käyttö, rakentamisen ympäristövaikutukset ja tietokoneavusteinen suunnittelu.. Opiskeluaikana työskennellään projekteissa, johdetaan ryhmää ja opitaan työskentelemään yhdessä. Valmistunut insinööri suunnittelee ja johtaa yhdyskuntatekniikan rakentamista, korjaamista ja kunnossapitoa. Yhdyskuntatuotantoon erikoistunut insinööri toimii mm. rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntijana Koulutusohjelman rakenne ja opintojen eteneminen Yhteiset perusopinnot (35 op) Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot (66 op) Suuntaavat opinnot (79 op) o Suuntaavat opinnot voivat olla suoritustavaltaan projektiopintoja, jolloin opetus tapahtuu luokkaopetuksesta poiketen käytännön projektien parissa. Erityisesti talonrakennustuotantoon ja yhdyskuntatuotantoon suuntautuneilla on projektiopintoja. o Suuntautumisen valinta tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Vapaasti valittavat opinnot (15 op) Ohjattu harjoittelu (30 op) Opinnäytetyö (15 op) 3

4 Rakennustekniikan koulutusohjelma 240 op 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Koodi Opintokokonaisuudet op s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 s1 s2 k1 k2 Yhteiset perusopinnot 35 ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin 1,5 ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3 x x ECCE110 Updating Your English* 3* x x ECCE120 Communication and Engineering English 2 x x ECCE140 Engineer's Professional English 2 x x ECCR110 Uppdateringskurs i svenska* 3* x x ECCV110 Viestinnän perusteet 2 x x ECCV120 Työelämän viestintä 3 x x ECF8000 Fysiikka 1 3 x x ECM8000 Matematiikan peruskurssi* 3* x x ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi 5 x x ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4 x x ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatemat. 3 x ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 5 x x ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi 3 x x Koulutusohjelmakohtaiset ammattiopinnot 66 Yleiset ammattiopinnot 10 ERA0026 CAD-perusteet 3 x x ERK0010 Kemian perusteet 2 x x ERK0022 Rakennuskemia 2 x x ERM8100 Teknillinen geometria 3 x x Talonrakennus ja rakennussuunnittelu 15 ERB0012 Talon suunnittelun perusteet 6 x x x x ERT0003 Pientaloharjoitukset 3 x x ERU0021 Kaavoituksen perusteet 3 x x 4

5 ERU0042 Rakennuslainsäädäntö 3 x x Maa-, pohja- ja infrarakentaminen 16 ERG0012 Geotekniikan perusteet 4 x x ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet 3 x x ERG0033 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet 3 x x ERJ0011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet 3 x x EYQ0021 Vesihuollon perusteet 3* x x ERU0011 Mittaustekniikan perusteet 3 x x EYE0013 Ympäristötekniikan perusteet' 3* x Rakennetekniikka 22 ERN0021 Rakennetekniikan perusteet 3 x x ERV0013 Statiikka 3 x x ERV0023 Lujuusoppi 1 3 x x ERN0012 Betonitekniikan perusteet 5 x x x ERN0034 Betonirakenteet 1 4 x x ERN0054 Puurakenteiden perusteet 4 x x Rakentamistalous 3 ERZ0030 Rakentamistalouden perusteet 3 x x Suuntaavat opinnot, Rakennus- ja tuotesuunnittelu 79 ERCER30 English for Construction Engineers 3 x x ERCRR20 Svenska för byggnadsingenjörer 3 x x ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3 x x Talonrakennus ja korjausrakentaminen ERT0012 Talonrakennus 1 5 x x x ERT0023 Talonrakennus 2 3 x x x ERT0033 Talonrakennus 3 3 x x ERT0061 Korjausrakentamisen perusteet 3 x x Rakennetekniikka ERF8600 Rakennusfysiikka 5 x x ERN0042 Teräsrakenteiden perusteet 4 x x Rakentamistalous 5

6 ERZ0051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta 3 x x Talotekniikka ERH0011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka 3 x x ERH0023 Kiinteistöjen SA-tekniikka 3 x x Suunnittelumoduuli 1 ERF8210 Fysiikka 2 RS (suppea) 2 x x ERB0021 Rakennussuunnittelu 1 3 x x ERB0052 Suunnitteluharjoitukset 1 3 x x ERB0276 3D-suunnittelun perusteet 2 x x ERB0080 Sommittelu 3 x x Suunnittelumoduuli 2 ERB0030 Rakennussuunnittelu 2 3 x x ERB0061 Suunnitteluharjoitukset 2 4 x x ERB0040 Rakennushistoria 3 x x Suunnittelumoduuli 3 ERB0282 ArchiCAD ohjelman perusteet 3 x x ERB0268 3D-mallien visualisointi ja kuvankäsittely 3 x x ERB0071 Tuote 3 x x Suunnittelumoduuli 4 ERT0070 Korjausrakentaminen 4* x x ERT0081 Käytännön kuntotutkimus 3 x x ERT0040 Talonrakennus 4 3 x x Suuntaavat opinnot, Talonrakennustuotanto 79 ERCEM30 English for Construction Engineers 3 x x ERCRR20 Svenska för byggnadsingenjörer 3 x x Talonrakennus ja korjausrakentaminen ERT0012 Talonrakennus 1 5 x x x ERT0023 Talonrakennus 2 3 x x x ERT0033 Talonrakennus 3 3 x x ERT0061 Korjausrakentamisen perusteet 3 x x Rakennetekniikka 6

7 ERF8600 Rakennusfysiikka 5 x x ERN0042 Teräsrakenteiden perusteet 4 x x Rakentamistalous ERZ0051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta 3 x x Talotekniikka ERH0011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka 3 x x ERH0023 Kiinteistöjen SA-tekniikka 3 x x Tuotantomoduuli 1 ERF8210 Fysiikka 2 RS (suppea) 2 x x ERZ0081 Talonrakennuksen työmaatekniikka 3 x x ERZ0040 Talonrakennushankkeen tuotannonohjaus 4 x x ERH0033 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekniikka 3 x x Tuotantomoduuli 2 ERZ0090 Rakennuttaminen 3 x x ERZ0060 Korjaushankkeen ohjaus 4 x x ERZ0220 Kiinteistönhoito 3 x x Tuotantomoduuli 3 10 x x x x Tuotantomoduuli 4 9 x x x x Suuntaavat opinnot, Talonrakennustekniikka 79 ERCER30 English for Construction Engineers 3 x x ERCRR20 Svenska för byggnadsingenjörer 3 x x ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3 x x Talonrakennus ja korjausrakentaminen ERT0012 Talonrakennus 1 5 x x x ERT0023 Talonrakennus 2 3 x x x ERT0033 Talonrakennus 3 3 x x ERT0061 Korjausrakentamisen perusteet 3 x x Rakennetekniikka ERF8600 Rakennusfysiikka 5 x x ERN0042 Teräsrakenteiden perusteet 4 x x Rakentamistalous 7

8 ERZ0051 Talonrakennuksen kustannuslaskenta 3 x x Talotekniikka ERH0011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka 3 x x ERH0023 Kiinteistöjen SA-tekniikka 3 x x Rakennetekniikan moduuli 1 ERF8200 Fysiikka 2RL 3 x x ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R 2 x x ERV0031 Staattisesti määrätyt rakenteet 3 x x ERV0026 Luujuusoppi 2 3 x x ERV0054 Staattisesti määräämättämättömät rakenteet 3 x x Rakennetekniikan moduuli 2 ERN0132 Betonitekniikan jatkokurssi 3 x x ERN0190 Betonirakenteet 2 4 x x ERN0050 Puurakenteiden suunnittelu 4 x x ERN0080 Teräsrakenteet 4 x x Rakennetekniikan moduuli 3 ERG0082 Geotekniset laskelmat 3 x x ERG0043 Paalutus ja kaivannot 3 x x ERN0200 Muuratut rakenteet 3 x x Suuntaavat opinnot, Infrarakentaminen 79 ERCEG30 English for Civil Engineers 3 x x ERCRG20 Svenska för infrateknikingenjörer 3 x x ERM8200 Rakennusalan matemaattiset apuneuvot 3 x x ERF8200 Fysiikka 2RL 3 x x ERF8500 Fysiikan laboratoriotyöt R 2 x x ERB0276 3D-suunnittelun perusteet 2 x x ERU0030 Kaavoitus 2 x x ERG0062 Maarakennustekniikka 3 x x ERG0070 Kalliorakennustekniikka 3 x x ERJ0081 Tien suunnittelu 5 x x ERJ0070 Tien kunnossapito 2 x x 8

9 ERJ0026 Päällysrakennetyöt 3 x x ERQ0010 Hydrologia ja hydrauliikka 4 x x ERQ0040 Vesihuoltotekniikka 4 x x ERJ0063 Siltatekniikka 3 x x ERU0050 Maa- ja vesirakentamisen mittaukset 2 x ERZ0192 Yhdyskuntarakentamisen. tuotantotalous 4 x x ERZ0240 Yhdyskuntarakentamisen tuotannonohjaus 2 x x Tienrakennusmoduuli ERJ0030 Katutekniikka ja katu-cad 4 x x ERJ0410 Siltojen korjaustekniikka 3 x x ERJ0050 Tie-Cad 3 x x Geotekniikkamoduuli ERG0082 Geotekniset laskelmat 3 x x ERG0043 Paalutus ja kaivannot 3 x x Tuotantotekniikkamoduuli ERZ0250 Yhdyskuntarakentamisen työmatekniikka 3 x x ERZ0311 Tuotannonohjaus 4 x x ERZ0090 Rakennuttaminen 3 x x Tietekniikan valinnaismoduuli ERJ0101 Liikenteen ympäristövaikutukset 3* ERJ0091 Rautatietekniikka 3* ERJ0150 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 3* ERJ0210 Liittymäsuunnittelu 3* ERJ0141 Kunnallistekniikka 3* Geotekniikan valinnaismoduuli ERG0101 Kaivantojen tuenta 3* ERG0015 Geotekniikan jatkokurssi 3* ERG0120 Pohjarakennuksen jatkokurssi 3* ERG0131 Kallion lujitus ja tiivistys 3* ERG0161 Kalliotekniset tutkimusmenetelmät 3* ERG0180 Maanalainen louhinta 3* 9

10 EYG0191 Pilaantuneen maan käsittely 3* ERG0201 Pohjarakenteiden korjausrakentaminen 3* Sillanrakennusmoduuli ERJ0063 Siltatekniikka 3* ERJ0205 Sillanrakennepiirustukset 2* ERJ0060 Siltojen korjaustekniikka 3* Projektimoduuli ERZ0530 Projekti: katu tai tie 3* ERZ0540 Projekti: vesihuolto 3* ERZ0500 Projekti: pohjatutkimus ja mittaus 3* ERZ0511 Projekti: materiaali 3* ERZ0550 Projekti: työmaatekniikka 4* Tuotantotekniikan valinnaismoduuli ERH0033 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekniikka 3* ERZ0315 Johtaminen 3* Vapaasti valittavat opinnot 15 Harjoittelu 30 Opinnäytetyö 15 10

11 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET Opetusjärjestelyt Lähiopetus, tuutorointi Suoritustapa ja arviointi oppimisympäristö. Työvälineohjelmat laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen ECJ8000 Johdatus tekniikan opintoihin Osallistuminen tunneille Luentoja ja harjoituksia atk-luokassa 1,5op, Orientation to the Technical Opetusmateriaali ja kirjallisuus Education Studies 1,5cr OPS , tunneilla jaettava ja verkosta Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot. löytyvä materiaali Edeltävät opinnot ja linkittyminen muihin opintoihin tentin sekä etätehtävinä suoritettujen oppimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opiskelija perehtyy oman alansa insinöörin Tietokoneen käytön perusteet, Viestinnän perus- tehtäviin. teet, matematiikan peruskurssi Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun. Opiskelija pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. Ajankohtaiset opintoasiat Opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät Toteutusajankohta 1. opiskeluvuosi Kuormittavuus Opiskelijan kuormittuvuus Opetus, ohjaus ja kokeet yhteensä 27 h Omaehtoinen työskentely 13 h Opiskelijan työ yhteensä 40 h ECCE110 Updating Your English 3cr Opiskelijan kielitaito on ammattikorkeakoulussa vaaditulla lähtötasolla, jota tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat sekä perussanaston. käytännön asiat Tuutor-toiminta Opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta Oppilaitoksen tietojärjestelmien käyttö Opiskelutekniikka Kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet Harjoittelu ja uraohjaus Kehittävän palautteen antaminen Insinööri ja työelämän vaatimukset Johdanto matemaattisten aineiden opintoi- ECI8000 Tietokoneen käytön perusteet 3op, Personal Computing 3cr Tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien ATK-sovellusten tehokas käyttö PC:n ja koulun tietoverkon käyttöön liittyvät perusasiat. Koulun sähköpostijärjestelmä, opin- Englanninkielen keskeisten rakenteiden kertaus, sanavaraston kertaus ja laajentaminen sekä suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen. Käsiteltäviä aiheita perusrakenteet ääntäminen tekstin lukemistekniikka koulutukseen liittyvät tilanteet 11 hin. tosuoritusrekisteri (wip) ja verkko-

12 sosiaaliset vuorovaikutustilanteet opiskelus- niiden viestintätyyleihin. Opiskelija tietää kuinka sa ja työelämässä kulttuurien välinen viestintä. Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- laajentaa tuntemustaan eri kulttuureista ja niiden toimintatavoista sekä miten kehittää suullista kielitaitoaan haastavissa ja vaativissa työtehtävissä. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCE140 Engineer s Professional don osa-alueita. Vuorovaikutustaidot kehittyvät English 2cr pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Opintojaksoon sisältyvät lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%), kotitehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästä lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, kotitehtävien tekeminen. Kirjallisuus Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCE120 Communication and Engineering English 2cr Käsiteltäviä aiheita työelämän tilanteet small talk isäntänä toimiminen ja opastaminen yritysvierailut messut prosessi- ja tuotekuvaukset esitelmät kuvaajien ja kaavioiden tulkinta ja esittely kulttuuritietous Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäinen opiskelu. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön ydinosaamisalueilta. Opintojakson aikana kehitetään kaikkia kielen osaalueita, erityisesti suullista kielitaitoa. Kommunikaatiotaidot harjaantuvat pari- ja ryhmätyöharjoitusten avulla. Opiskelija hallitsee työelämään liittyvän keskeisimmän sanaston. Hän osaa laatia työelämän vaatimia asiakirjoja, englanninkielisen työpaikkahakemuksen sekä opinnäytetyön abstraktin. Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija osaa kehittää kokous- ja neuvottelutaitoja. Käsiteltäviä aiheita: työelämään liittyvä sanasto työnhaun dokumentit liikekirjeenvaihto kokoukset, neuvottelut, palaverit raportointi insinöörityön abstraktin laadinta Opintojaksoon kuuluu lähitunnit (läsnäolovelvoite 80%) harjoituksineen ja etätehtävät ja itsenäistä Opiskelija osaa toimia oman alansa yrityksen/organisaation edustajana eri työelämän ja vapaa-ajan suullisissa tilanteissa. Hän ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen, osaa sopeutua erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja tentin, suullisten tehtävien (sisältää esitelmän), jatkuvan näytön ja hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. opiskelua. Lähituntien soveltavat harjoitukset ovat esimerkkejä työelämän kielenkäyttötilanteista ja kielenkäytön keskeisiltä alueilta. 12

13 elämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Opintojakson aikana harjoitetaan kaikkia kielitai- Hän kykenee pitämään valmistellun esityksen ja tentin, suullisten tehtävien, tuntiaktiivisuuden ja don osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, pu- toimimaan ryhmässä vastuullisesti. Opiskelijalle hyväksytysti suoritettujen etätehtävien avulla. huminen ja kuuntelu). Vuorovaikutustaidot kehit- muodostuu käsitys työelämän viestintätaidoista. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. ECCR110 Uppdateringskurs i svenska 3op, Updating Your Swedish 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kertoa itsestään ja opinnoistaan ruotsiksi. Hän osaa ottaa vastaan ruotsalaisia vieraita työpaikalla, opastaa heitä ja selviytyy myös puhelinkeskustelusta ruotsiksi. Opiskelija hallitsee kielen perusrakenteet. Tärkeää on myös myönteisen asenteen kehittyminen ruotsin kieltä tyvät pari- ja ryhmätyöskentelyn avulla. Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovelvoite 80 %) ja kotitehtävien tekeminen sekä itsenäistä opiskelua. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet lähtötasotestiä hyväksytysti. Pelkästään lähtötasotestin suorittamisesta ei saa opintopisteitä. Kurssin opintopisteet luetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson arviointiin vaikuttavat kokeista saatu arvosana, aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kotitehtävien tekeminen. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Käsiteltäviä aiheita asiantuntijaesitelmä omalta ammattialalta argumentointi kokoustekniikka ja kokousasiakirjat tiedottaminen asiatyyli ja luettavuus raportointi kielenhuolto verkkoviestintä Opintojakso sisältää teoriatunnit, teoriaa syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itsenäistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolovelvoite. kohtaan. Opiskelija saavuttaa valmiudet osallis- Harjoitukset pyritään integroimaan ammattiai- tua ammattialakohtaiselle ruotsin kurssille. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua. neisiin. Käsiteltäviä aiheita ECCV110 Viestinnän perusteet 2op, Basics of Professional Communication 2cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullisten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. vi blir ingenjörer Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. mina studier Opintojakson tavoitteena on esiintymisvalmiuksi- Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- rapport om min arbetspraktik en vahvistaminen yksilö- ja ryhmäharjoitusten tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suori- gäster på arbetsplatsen avulla. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmu- tuksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteis- på studiebesök i Sverige grammatik uttal kaista ja tavoitteellista tekstiä ja laatimaan opinnoissa ja työelämässä vaadittavia kirjallisia tuotoksia, kuten esim. raportin ja tiedotteen. Hän tä. 13 pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työ-

14 näiset suhteet. Opiskelija tuntee liikemäärään ja Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Opintojaksoon sisältyvät teoriatunnit, teoriaa energiaan liittyvät säilymislait. Opiskelija hallit- Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen syventävät harjoitukset ja etätehtävät sekä itse- see keskeiskiihtyvyyden ja voiman käsitteet käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudem- näistä opiskelua. Kurssilla on 80 %:n läsnäolo- ympyräliikkeessä. Pyörimisliikkeen osalta opiske- pi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. velvoite. Harjoitukset pyritään integroimaan lija tuntee vääntö- ja hitausmomenttien käsitteet ammattiaineisiin. ja osaa soveltaa niitä pyörivien systeemien dy- ECCV120 Työelämän viestintä 3op, Communication Skills for Engineers 3cr Opintojakson suoritus arvioidaan tentin, suullis- namiikkaan ja energiatarkasteluihin. ten harjoitusten ja kirjallisten tehtävien avulla. Kinematiikka Kurssin tavoitteena on työelämän vaatiman sekä Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Suoraviivainen liike suullisen että kirjallisen esiintymistaidon vahvis- Kokonaisarvioinnissa kaikilla arvioiduilla suori- Liike tasossa, heittoliike taminen. Opiskelija tuntee erilaisten kokousten tuksilla on yhtä suuri painoarvo. Kokeissa suori- Newtonin lait luonteen, hallitsee työyhteisön keskustelutilan- tuksen hyväksymisraja on 40 % maksimispisteis- Pistemäisen kappaleen dynamiikka teet ja osaa toimia kokous- ja neuvottelutilan- tä. Kitka teissa sekä laatia työelämän vaatimia asiakirjoja. Opiskelijalla on myös valmiuksia pitää omaan ammattialaan liittyvä esitelmä. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia opinnäytetyö. Hän osaa ja haluaa kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan. Kauppinen, Anneli Nummi, Jyrki Savola, Tea, Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Edita. Vuoden 2000 painos tai uudempi. Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Työ ja teho Energia Kineettinen ja potentiaalienergia Energian säilyminen Mekaanisen energian häviöt Impulssi ja liikemäärä Käsiteltäviä aiheita ryhmätyöskentely neuvottelut työhaastattelut raportointi muistiot työsuhdeasiakirjat liikekirjeenvaihto opinnäytetyö ECF8000 Fysiikka 1 3op, Physics 1 3cr Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää opiskelijan fysiikan ajattelutapaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija tuntee Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä kappaleen liiketilan määrittämiseen. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan merkityksen tekniikassa. Opiskelija ymmärtää työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keski- Liikemäärän säilyminen Impulssiperiaate Sovellukset törmäyksiin Ympyräliike Pyörimisliikkeen perusteet Dynamiikka Pyörimisen ja vierimisen energia Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Oppitunneilla esitellään fysikaalisten ilmiöiden teoriaa, laskennallista hallintaa sekä yleisiä ja erityisesti koulu- 14

15 tusalalle ominaisia teknisiä sovelluksia. Opinto- lineaarinen yhtälöpari ja -ryhmä jakson suorittaminen edellyttää omaehtoista suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiin- kolmion ratkaiseminen (sini- ja kosinilau- jaettava materiaali. panojen, kurssikirjan sekä harjoitustehtävien seet) Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan avulla. funktiokäsite, ensimmäisen ja toisen asteen luentojen alkaessa. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Suvanto, K Tekniikan fysiikka 1. Edita tai vastaava polynomifunktiot Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien ECM8100 Alkeisfunktiot ja derivointi 5op, Elementary functions and differential calcrlus 5cr Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii tavallisimpien tekniikan sovelluksissa esiintyvien ECM8000 Matematiikan peruskurssi 3op, Basic Maths Skills 3cr Opintojaksolla kerrataan algebran ja geometrian perusasioita, funktiokäsite ja polynomifunktiota. Opintojakson tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa yksinkertaisia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista ne itsenäisesti. Tavoitteena on myös saavuttaa valmiudet matematiikan opiskelun jatkamiseen ja muissa oppiaineissa esiintyvien matemaattisten ongelmien lähestymiseen. avulla. Opintojen alkuvaiheessa järjestetään kaikille pakollinen erillinen tasokoe, jonka avulla testataan opiskelijan suoriutumista opintojakson tavoitteista. Tämän tasokokeen perusteella opintojaksosta ei saa suoritusmerkintää. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden perusteella asteikolla 0-5. Välikokeisiin osallistuneella on oikeus suorittaa opintojakso tai korottaa arvosanaansa myös opintojakson toteutuksen jälkeen pidettävissä tenteissä. Hyväksytyn arvosanan korotusta voi yrittää yhden, ja hylätyn arvosanan korotusta kaksi kertaa (yleisten tent- funktioiden ominaisuudet ja funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisen. Tavoitteena on myös oppia yhden ja useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskennan perusteet ja saavuttaa ymmärrys derivaatasta funktion muutosnopeuden kuvaajana. alkeisfunktiot: polynomi-, rationaali-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot, arcrsfunktiot alkeisfunktioihin liittyvät yhtälöt raja-arvo ja jatkuvuus derivaatta sovelluksineen usean muuttujan funktiot, osittaisderivaatta lausekkeenkäsittely ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, vastaavat epäyhtälöt juuriyhtälöt tisääntöjen mukaisesti). Opintojakson suoritus kirjataan vapaavalintaisiin opintoihin. Tasokokeen tai opintojakson hyväksytty suoritus on edellytyksenä muille matematiikan opintojaksoille osallistumiselle. ja virhearviointi, gradientti Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltä- 15

16 vään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja o toisen kertaluvun vakiokertoimiset muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien yhtälöt kombinatoriikkaa, todennäköisyyskäsitteet, avulla. Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. klassinen todennäköisyys satunnaismuuttuja, jakauma, tunnusluvut diskreetti ja jatkuva jakauma; binomi-, Poisson-, normaali- ja eksponenttijakauma tilastollista päättelyä: o parametrien estimointi o hypoteesien testaaminen empiiristen aineistojen käsittely Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. ECM8200 Integrointi ja differentiaaliyhtälöt 4op, Integral calcrlus and differential equations 4cr Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien avulla. Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii yhden ja kahden muuttujan funktioiden integraalilaskennan perusteet ja osaa soveltaa niitä tekniikan sovelluksissa. Tavoitteena on myös oppia luentojen alkaessa. ECM8300 Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 3op, Probability Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin perusteella asteikolla 0-5. ymmärtämään differentiaaliyhtälöiden merkitys calcrlus and statistics 3cr tekniikan ongelmien mallintamisessa ja osata muodostaa ja ratkaista tavallisimmat sovelluksissa esiintyvät differentiaaliyhtälöt. Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii klassisen todennäköisyyden ja yleisimpien jakaumien käytön satunnaisilmiöiden mallintami- Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali. Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa. määrätty integraali ja integraalifunktio sessa.tavoitteena on myös oppia tilastollisen määrätyn integraalin sovelluksia päättelyn ja empiiristen tilastoaineistojen käsitte- kaksiulotteinen integrointi differentiaaliyhtälöt lyn perusteet. 16 o separoituva DY, 1.kertaluvun lin. DY

17 ECB8000 Johdatus yrittäjyyteen ja markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot, ky- ECB8100 Johtajuus ja työhyvinvointi liiketoimintaan 5op, Engineering Common syntä- ja kilpailuympäristön analysointi 3op, Engineering Common Management 3cr Business 5cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Markkinoiden asiakkaiden segmentointiprosessi Ostoprosessi business to business kaupassa Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät yrityksen perustoimintamallin ja kansantaloudel- Opiskelumuodot ja suoritustapa sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen lisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikut- Aktivoivat ja esittävät luennot, yksilö- ja ryhmä- osana työyhteisön menestystä. Opintojaksolla tavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumi- harjoitukset mm. ajankohtaisiin artikkeleihin käsitellään johtamisosaamiseen sisältyvät taidot seen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työ- pohjautuen, kirjallisuus. Opiskelussa käytetään kuten henkilösuhde- ja viestintä, tiedonhankinta- elämässä operatiivisella tasolla. Hän pystyy tul- apuna Moodle verkko-oppimisympäristöä. Opin- ja -hallinta sekä ongelmanratkaisu- ja päätök- kitsemaan tilinpäätöksestä yrityksen kannatta- tojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista sentekotaidot ja niiden hallinnassa käytettävät vuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät kohdat. käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiin- tekniikat. Opiskelija saa käsityksen itsensä sekä Opiskelija tuntee myös markkinoinnin perustie- panojen, kirjallisuuden sekä harjoitusten avulla. ajankäytön johtamisesta. dolliset valmiudet liiketoiminnan kentässä ja saa kuvan myyntityön merkityksestä teollisuustuotteissa ja yritysten välisessä kaupassa. tentin ja itsenäisinä tehtävinä suoritettujen op- organisaatiorakenteet ja prosessit muutosprosessit yrityksessä, yksilö, ryhmä, pimistehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvi- koko yritys Yritystoiminnan kiertokulku: reaaliprosessi; oidaan asteikolla 0-5. Kokeissa suorituksen johtajuus ja johtaminen termien määrittely hankintatoimi, tuotanto ja myynti sekä ra- hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. esimiehen tehtäväkenttä haprosessi Yritysmuodot ja liiketoiminta; yksityinen elinkeinonharjoittaja, ay, ky, oy, oyj, liiketoimintasuunnitelman merkitys Katetuotto- ja kannattavuus; kustannuslajit, katetuottolaskelma, kriittinen piste, voitto Tilinpäätöksen tulkinta; liikevoitto, voitto, maksuvalmius Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen haasteet Markkinoinnin peruskäsitteet, yrityksen tuotteiden/palveluiden markkinointiprosessi, Materiaalit ja kirjallisuus Neilimo Uusi-Rauva (2007) Johdon laskentatoimi (soveltuvin osin) Lehtonen, Juha-Matti (toim), (2004) Tuotantotalous (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali ihmissuhdetaidot ja motivaatio työyhteisössä henkilöstön kehittäminen ongelmatilanteiden käsittely työhyvinvointi palaute ja kehityskeskustelu esimiehen työvälineenä työlainsäädännön perusteet Opiskelumuodot ja suoritustapa Luennot??? tuntia, pakollinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, ohjatut harjoitustyöt ja essee tai tentti. Oppimisen tukena 17

18 käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä teknisten piirustusten laatiminen CAD- Kemialliset sidokset sekä kirjallisuutta. ohjelmistolla Yhdisteiden nimeäminen Opintojakson arviointi suoritetaan ohjattujen harjoitustöiden ja esseen tai tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0 5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely. Oppimista täydentävät alakohtaiset Ainemäärä Kemialliset reaktiot Reaktiolämpö Kemiallinen tasapaino Hapot, emäkset ja suolat kokonaispisteistä. sovellusesimerkit. Materiaalit ja kirjallisuus Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva (2003) Ihmisten johtaminen Opintojakson suoritus arvioidaan tentin ja harjoitustehtävien avulla. Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit ja omalla ajalla pienryhmissä ratkaistavat harjoitustehtävät. Lämsä, Anna-Maija & Hautala, Taru (2004) Or- ganisaatiokäyttäytymisen perusteet Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 %, Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai J-P Puro (2002) Esimiehen viestintätaidot WSOY harjoitustehtävät 20 %. Harjoitustehtävistä on tentin ja harjoitustehtävien avulla. Tom Lundberg (2007) Positiivisen pomon tasku- laadittava vähintään 80%. Kokeissa suorituksen kirja. Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materiaalit, mm. ajankohtaiset artikkelit hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä. Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: ERA0026 CAD-perusteet 3op, Basics of computer aided design 3cr AutoCAD-perusteet- opintomoniste. ERK0010 Kemian perusteet 2op, Basics TEKNIIKAN KEMIA, Edita Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali of Chemistry 2cr ERK0022 Rakennuskemia 2op, Building Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tietokoneavusteiseen suunnitteluun liittyvät yleiset periaatteet ja piirustusstandardit. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen. Opiskelija oppii yleisen ja epäorgaanisen kemian peruskäsitteet ja ymmärtää kemian kieltä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa tekniikan sovellutuksissa. of Chemistry 2cr Opintojaksolla opiskelija täydentää kemian osaamistaan sähkökemian ja orgaanisen kemian perusteilla. Opiskelija tutustuu koulutusohjelman tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet CAD-järjestelmän työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta Aineen rakenne Jaksollinen järjestelmä kannalta tärkeisiin alkuaineisiin ja materiaaleihin. Opiskelija oppii korroosion perusteet. Kemian laboratoriotöissä opiskelija perehtyy kemian ilmiöiden tutkimiseen erilaisia mittausvälineitä ja 18

19 -menetelmiä käyttämällä ja oppii laatimaan työ- Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali selostuksia. Opiskelija tuntee kemikaaliturvalli- Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai suuden vaatimukset. Opiskelija osaa soveltaa ERM8100 Teknillinen geometria 3op, tentin perusteella asteikolla 0-5. oppimaansa tietoa rakennustekniikan sovellutuksissa. Technical geometry 3cr Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä Opintojakson tavoitteena on että opiskelija oppii jaettava materiaali. Hapetusluvut, hapettimet ja pelkistimet vektorilaskennan sekä taso- ja avaruusgeometri- Mahdollisesti käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan Sähkökemiaa ja korroosio an keskeisimmät käsitteet ja tulokset ja niiden luentojen alkaessa. Orgaanisen kemian perusteet käytön tekniikan sovelluksissa. Alan kannalta tärkeiden alkuaineiden ja materiaalien kemiaa Kemiallinen työturvallisuus ja vaaralliset aineet Laboratoriotyöt vektorit laskulait koordinaattiesitys skalaari- ja vektoritulo ERB0012 Talon suunnittelun perusteet 6op, Basics of Building Design 6cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti eritoten pientalon suunnitteluun kuuluvia Edeltävät opinnot tasogeometriaa perusasioita. Hänellä on käsitys talonrakennus- Kemian perusteet tai vastaavat tiedot kartioleikkaukset hankkeen kulusta sekä arkkitehtuurin historiasta. Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunnit, hyväksyttävästi suoritettavat laboratoriotyöt ja omalla ajalla pienryhmissä suoritettavat harjoitustehtävät. monikulmiot yhdenmuotoisuus avaruusgeometriaa lieriö, kartio, pallo yhdenmuotoisuus Hän tietää pientalon pää- ja työpiirustusten sisällön ja osaa luonnostella ne. Rakennusalan organisaatiot ja tietolähteet Talonrakennushanke Opintojakson suoritus arvioidaan välikokeiden tai tentin, laboratoriotöiden ja harjoitustehtävien avulla. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojaksoon kuuluu oppitunteja ja omalla ajalla ratkaistavia harjoitustehtäviä. Opintojakson suorittaminen edellyttää omaehtoista käsiteltävään aiheeseen perehtymistä muistiinpanojen ja muun oppimateriaalin sekä harjoitustehtävien Rakennuspiirustukset Rakennuslainsäädäntö Pinta-ala- ja tilavuuslaskut Rakennusaineet Pientalon rakenteet Energiatalous Oppimateriaali Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: TEKNIIKAN KEMIA, Edita avulla. U-arvolaskut Kosteus Sisäilmasto Palomääräykset ja ääneneristys 19

20 Arkkitehtuurin historia tietomallinnuksen periaatteet REVIT- ERU0021 Kaavoituksen perusteet 3op, Julkisivusuunnittelu ja rakennuksen sovitta- ohjelmistolla Basics of Town Planing 3cr minen ympäristöönsä Opintojaksoon kuuluu teoriatunteja sekä harjoitustöitten ohjaustunteja. Ohjattavat työt ovat Pientaloharjoitukset-opintojaksoon kuuluvat kolme harjoitustyötä. Yksi niistä on laaja ja kaksi suppeaa. tentin perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Opetusmoniste. tietomallin perusobjektit; kantavat ja runkoa täydentävät rakennusosat rakennuslupa- ja työpiirustusten tuottaminen mallista pientalon rakenneleikkausten suunnittelu esittelypiirustus jostakin huonetilasta maaston mallinnus Opintojaksoon kuuluu lähiopetustunteja sekä itsenäisesti suoritettava harjoitustehtävä. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely. Oppiminen täydentää Talonrakennuksen perusteet- kurssissa opittuja talonsuunnittelun perusteita. Oppilas tuntee kurssin suoritettuaan maankäytön suunnittelun keskeisen käsitteistön, hallintomenettelyn ja kaavoituksen vaiheet sekä osaa lukea kaavoja ja tuntee kaavan teknisen laadinnan keskeiset asiat. Kaavoituksen historiaa ja kehitys Suomessa, kaavoituksen hallinto, rakennusoikeus ja rakentamisen tehokkuus ja väljyys, maakunta-, yleis-, ja asemakaava, rantarakentamisen erityispiirteet, kaava-talous ja maan hinta, paikoitus ja vapaa alueet, kaavamerkinnät, havaintokuva, kaavan tilastotiedot, tavalliset mitoitusperiaat- ERT0003 Pientaloharjoitukset 3op, Small House Design Exercises 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia pientalon tietomallin ja tuottaa mallista raken- Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustyön perusteella. Lähiopetustunneista on kuunneltava vähintään 80%. teet. Teorialuentoja sekä ohjattuja harjoituksia. Kukin oppilas laatii annetun pienehkön alueen asemakaavan ja siihen liittyvät laskelmat. nuslupa- ja työpiirustukset. Opiskelija ymmärtää tontin käyttösuunnittelun, rakennussuunnittelun ja detaljisuunnittelun yleisperiaatteet. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan rakennus- REVIT- opintomoniste. Talonrakennuksen opintomonisteet. Hyväksytty arvosana edellyttää tentissä keskeisten asioiden osaamista sekä harjoitustyön hyväksyttyä laadintaa. Harjoitustyön vaikutus ar- alan teknisten dokumenttien tuottamiseen. Esitietovaatimukset vosanaan on +/- 1 numeroa. luonnossuunnittelu tontin rakennusoikeuden CAD-perusteet Talonrakennuksen perusteet 20 käytöstä

21 Opiskelumateriaali ERG0012 Geotekniikan perusteet 4op, deksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaeh- Kaavamerkinnät sivut, aineis- Basics of Geotechnics 4cr toinen työskentely ohjatuilla laboratorio- ja las- toa mm. kaavoitus sivustot, Asuinaluesuunnittelu, luentomoniste. ERU0042 Rakennuslainsäädäntö 3op, Building Legislation 3cr Osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija saa perustiedot maa- ja kallioperän muodostumisesta ja koostumuksesta sekä pohjaveden esiintymisestä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kuharjoitustunneilla sekä etätehtävissä. Laboratorio- ja maastoharjoitukset kuuluvat koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin. tietää miten maa- ja kallioperä käsitellään ra- tentin ja laboratoriotyöselostusten avulla. Koko- Opiskelijan on tunnettava toimintaympäristöön kennuskohteena tai rakennusmateriaalien raaka- naisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeet liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja kuntien hallin- ainelähteenä. Opiskelija tuntee maa- ja kallioluo- muodostavat kokonaisarvioinnissa 90 % ja etä- toon liittyvät tavanomaiset menetelmät, lupame- kitukset sekä maalajien ominaisuudet. Osaamis- tehtävinä suoritetut oppimistehtävät 10 %. Ko- nettelyt, viranomaiset ja määräykset. kokonaisuus sisältää myös perustiedot maaperän keissa suorituksen hyväksymisraja on 20 % Rakennus- ja maankäyttölaki ja asetus, ympäristölainsäädäntö, tie- ja vesilain keskeiset kohdat, kuntien hallinto, hallintomenettely, julkisuus, tuotesuoja, rakennussuojelu, maaaineslaki, oikeustapauksia ja esimerkkejä. kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmistä rakennus- ja ympäristöteknisiä tarpeita varten. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten pohjavesihavaintoja, koetin- ja näytteenottokairauksia sekä geofysikaalisia tutkimuksia tehdään ja mitä tietoja niiden avulla maaperästä hankintaan. maksimipisteistä. Rantamäki M., Jääskeläinen R. ja Tammirinne M. Geotekniikka (464). Otatieto Oy. Oy Yliopistokustannus University Press Finland Ltd. Helsinki Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Teorialuennot sekä rakennuslupamenettelyyn tai valvontaan liittyvä harjoitustyö. Lopuksi tentti. Kokeen arvosana ja lisäksi hyväksytyn harjoitustyön vaikutus +/-1 numeroa. Suomen kallioperä Suomen maaperä Maaluokitukset Maalajien ominaisuudet Pohjatutkimukset ERG0020 Pohjarakennuksen perusteet 3op, Basics of Foundation Engineering 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset pohjarakentamista säätelevät määräykset ja ohjeet. Opiskelija saa perustiedot maanja kallionvaraisesta perustamisesta sekä paalu- Opiskelumateriaali maankäyttö ja rakennuslaki, erillislait, luentomoniste. Opintojaksoon kuuluu teoria-, laboratorio-, maastoharjoitus- ja laskuharjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset sekä laboratorio- ja maastohar- tuksesta. Asiantuntijuutta kehitetään rakennusten ja tonttialueiden kuivatus- ja routasuojausmenetelmiä opiskelemalla. Opiskelija tuntee kaivantojen tukemistavat ja tietää maaperän 21 joitustunnit yhdistetään joustavaksi kokonaisuu- lujuusominaisuuksien ja pohjaveden vaikutuksen

22 niihin sekä kaivannon stabiliteettiin ja kaivutöi- ja harjoitustyö 20 %. Kokeissa suorituksen hy- Maarakennustöiden suunnittelu hin. Osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija väksymisraja on 20 % maksimipisteistä. Massakertoimet ja tilavuusyksiköt tuntee täyttökiviainesten ominaisuudet ja tietää tiivistystyön ja työn valvonnan merkityksen. Lisäksi asiantuntijuuteen kuuluu, että opiskelija saa perustiedot pohjanvahvistusmenetelmistä ja korjausrakentamisen pohjarakenteista. Jääskeläinen R. Pohjarakennuksen perusteet. Tammertekniikka. Tampere Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Räjähdysaineet Sytytysvälineet Kallion louhinta Räjähdysaineiden panostaminen Porauskalusto Määräykset ja ohjeet Kalliolle perustaminen Maanvaraiset perustukset Lyönti- ja erikoispaalut Kuivatus- ja routasuojaus Kaivannot Täyttö ja tiivistys Pohjan vahvistus Vanhojen perustusten vahvistaminen Opintojaksoon kuuluvat teoriatunnit sekä harjoitustyö. Teoriaopetus ja teoriaa syventävä harjoitustyö sekä etäopiskelu yhdistetään osaamiskokonaisuudeksi. Oppimisessa painottuu opiskelijan ammatillinen kasvu sekä omaehtoinen työskentely harjoitustyössä sekä etäopiskelussa. Harjoitustyö kuuluu koulutusohjelman ydinosaamisalueeseen. tentin ja harjoitustyön avulla. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 % ERG0033 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet 3op, Basics of Earthworks and Rock Construction Engineering 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee raivaus, irrotus-, kuormaus-, siirto-, pengerrysja tiivistystyöt sekä niissä tarvittavat työkoneet ja työmenetelmät. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu louhintatöissä käytettävät poraus-, panostusja sytytyskalustot sekä työmenetelmät. Asiantuntijuuteen kuuluu tietämys louhintaräjähdysaineista ja sytytysvälineistä sekä louhintaräjäytysten panoslaskenta koskien penger-, kanaali- ja syvennyslouhintaa. Lisäksi osaamistavoitteisiin kuuluu, että opiskelija tuntee räjäytystöitä koskevaa lainsäädäntöä. Maalajit Maarakennusominaisuudet Kaivuluokitus Veden vaikutus maarakennustöihin Maansiirto Maan tiivistäminen Reikäpanoksen laskeminen Ympäristön suojeleminen räjäytyksessä Räjäytystöitä koskevat säädökset ja määräykset sekä töissä tarvittavat luvat Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista /410 Panostajalaki /219 Panostaja-asetus /409 Opintojaksoon kuuluvat teoria- ja laskuharjoitustunnit sekä harjoitustyö. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät laskuharjoitukset sekä harjoitustyö nivotaan asiantuntijuutta korostavaksi osaamiskokonaisuudeksi. Oppimisessa painottuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla laskuharjoitustunneilla ja harjoitustyössä. Laskuharjoitukset ja harjoitustyö kuuluvat koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin. tentin ja etätehtävänä suoritettavan harjoitustyön mukaisesti. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeet muodostavat kokonaisarvioinnissa 80 % ja harjoitustyö etätehtävänä 20 22

23 %. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 20 Tien rakentamisen perusteet 6. Hulevedet ja hulevesiviemäröinnin mitoitus % maksimipisteistä. Kunnossapidon perusteet (21/48) Hartikainen O-P. Maarakennustekniikka (435) Otatieto Oy. Oy Yliopistokustannus University Press Finland Ltd. Helsinki Vuolio R. Räjäytysopas SML:n Maarakentajapalvelu Oy. Jyväskylä Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Opintojaksoon kuuluvat sekä teoriatunnit että harjoitustyö liikennetekniikasta ja tietekniikasta. Oppimateriaali ja kirjallisuus Luentomonisteet, Tielaitos: Teiden suunnittelu, osa D Olli-Pekka Hartikainen. Tietekniikan perusteet 7. Vesihuoltolinjan rakennussuunnitelman asiakirjat 8. Kustannuslaskenta osana rakennussuunntelua 9. Talousveden käsittely - Vesilaitos 10. Jäteveden puhdistaminen Jäteveden puhdistamo ERJ0011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet 3op, Basics of traffic and highway engineering 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perustiedot liikennemuodoista, ja niiden merkityksestä ja ympäristövaikutuksista. Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon periaatteista saadaan kuva lähinnä teiden ja katujen lähtökohdista. Harjoitustyönä perehdytään tavanmukaisiin suunnitelma- asiakirjoihin ja opitaan ymmärtämään tarvittavat piirustusmerkinnät. Liikennetekniikka Liikennemuodot Liikenteen vaihtelu Liikennetutkimukset ja ennusteet Tietekniikka Tielainsäädäntö Tien geometria Liittymäsuunnittelu EYQ0021 Vesihuollon perusteet 3op, Basics of Water Subbly 3cr Vesihuoltotekniikan perustiedot. Vesihuoltotekniikan eri osien merkitys ja niiden toimintaperiaatteet. Vesijohto-, viemäri- ja hulevesiverkostojen suunnittelun perusteet ja mitoitusmenetelmät. Verkostosuunnittelu osana kunnallisteknistä suunnittelua. Kustannuslaskenta. Perustiedot vedenkäsittelyn ja jäteveden puhdistamisen prosesseista. Vierailu vesi- ja viemärilaitokselle. 1. Vesihuollon merkitys 2. Vesihuollon osa-alueet 3. Talousvesi Suomessa ja vedenkulutusennusteen laatiminen 4. Vesijohtoverkosto ja vesijohtoverkoston mitoitus 5. Jätevesien viemäröinti ja viemärin mitoitus Tentti 60%, laskuharjoitukset 40% RIL Vesihuolto 1, Luennoilla jaettava materiaali. ERU0011 Mittaustekniikan perusteet 3op, Basics of land surveying 2cr Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee karttatekniikan perusteet, koordinaatistot ja korkeusjärjestelmät. Hän tuntee mittauskaluston ja osaa soveltaa eri mittaustapoja rakennusteknisiin kohteisiin. Hän hallitsee geodeettiset peruslaskutehtävät koordinaattien käsittelyyn. Karttatekniikka Pituuden mittaus Korkeuden mittaus Kulmien mittaus Geodeettiset peruslaskutehtävät 23

24 Monikulmiomittaus Luennot ja maastoharjoitukset ympäristötekniikan eri osa-alueet (maaperä, vesistö, ilmakehä) ja ympäristönsuojelun tavoitteet Opetuksen yhteydessä jaettava luentomoniste. ERN0021 Rakennetekniikan perusteet Kirjallisuus Luentomoniste Pasi Rantanen, Maastomittausten perusteet EYE0013 Ympäristötekniikan perusteet 3op, Introduction for Environmental Technology 3cr Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perustieto ympäristötekniikan eri osa-alueista: maaperän, vesistön, ilmakehän ja sisäilman ekologian perusteet (aineiden ja veden kierto ekosysteemissä) maankäyttö ja luonnonvarat (malmi- ja mineraalivarannot, metsien puuvaranto ja puunkäyttö, pilaantuneet maa-alueet, rakennettu ympäristö (laajempi harjoitustyö) veden laatu ja vesistökuormitus jätehuolto (jätelajit, rakentamisen jätehuolto) sisäilman laatu ja rakennusmateriaalien päästöt (sisäilman ja pintamateriaalien luokitus) 3op, Basics of Structural Engineering 3cr Opiskelija tuntee kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet sekä osaa määittää rakennuksiin ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat. Opiskelija osaa suunnitella rakennukselle kantavan rakennejärjestelmän ja laskea rakenneosien kuormitukset. Opiskelija tuntee rakennesuunnittelua koskevan normiohjauksen periaatteet. Opiskelija osaa tulkita työmaalla käytettäviä piirustuksia ja työselityksiä sekä cad-pohjaisia suunnitelmia. laadusta ja tekniikasta. Opiskelija tuntee ekologian, limnologian ja ekosysteemin perusilmiöt ja ymmärtää niiden yhteyden rakennus- ja puutekniikkaan. Hän osaa tarkastella rakennettua ympäristöä ottaen huomioon ihmisen olemassa olon reunaehdot ja luonnonvarojen kestävän käytön. Opiskelijalle tulee tutuksi rakennusalaan liittyvät ympäristökysymykset ja eri teollisuusalojen ja liikenteen aiheuttamat päästöt ja niiden puhdistustekniikat. Ryhmässä tehtävän laajemman harjoitustyön aikana opiskelijat oppivat tiimityötaitoja, systemaattista ympäristön tarkastelua ja arviointia sekä teknisen raportin laadintaa. ympäristöjärjestelmät teollisuuden aiheuttama ympäristökuormitus maaliikenteen, lentoliikenteen ja vesiliikenteen aiheuttama kuormitus Opintojaksoon kuuluu teoriatunnit ja niihin liittyvät etätehtävät. Opintojakson suoritus arvioidaan kokeen ja etätehtävinä suoritettujen harjoitustöiden avulla. Koe muodostaa pääosan opintojakson arvosa- Rekennesuunnittelutehtävät ja suunnitteluprosessin kulku Rakentamisen normiohjaus, määräysten ja ohjeiden sitovuus, suunnittelijan pätevyys Rakennuksen runkojärjestelmät ja kantavat rakenneosat Rungon valintaan vaikuttavat tekijät Runko rakennustyypin ja rakennusmateriaalin mukaan Kuormien siirtyminen rakennusosalta toiselle ja kantavaan pohjaan Kuormitusnormit nasta (70%) ja ryhmänä raportoitava laajempi harjoitustyö vaikuttaa 30 %. (Muut harjoitustyöt Rakenteiden kuormat Kuormitusyhdistelmät 24 arvostellaan hyväksytty/hylätty). Rakennesuunnitteluasiakirjat, niiden laatiminen ja esittäminen

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Elektroniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Elektroniikan koulutusohjelmasta valmistuvien insinöörien työnantajayritykset ovat teollisuusyrityksiä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman toimintaympäristö Rakennusalan työnjohtokoulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (amk). Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT 2005

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT 2005 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT 2005 Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Puutekniikan koulutusohjelmasta valmistunut insinööri on puutuotteiden ja rakenteiden asiantuntija ja tuotteistaja, joka pystyy kehittämään puuteollisuuden prosesseja sekä

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn

Organisaatio- a ja yhteiskuntaosaaminen. - ja vuorovaikutusosaaminen istoiminnan osaaminen toimintaosaaminen. Kansainvälisyysosaaminenn TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Lukuvuonna 2009-2010 aloittavat Kompetenssit Yleiset Yhteiset Ohjelmistotekniset Tietoverkkotekniset Itsensä kehittäminen Eettine Viestint Kehittä n ä m Organisaatio- a ja

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 4,0 vuotta OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOU- LUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan, toteuttamaan

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2010-2011 1. tenttijakso 23.8.2010-4.9.2010

Lisätiedot

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA neinsinööri toimii yleensä uransa alkutaipaleella tiimitehtävissä ja siirtyy ammattivuosien karttuessa esimiestehtäviin. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi Maa- ja kiviainesalan ammatilliset

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso RAKEUS- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA RAKEE- JA RAKEUSTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA YHDYSKUTA- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA TETIT LUKUVUOA 2012-2013 (versio 27.6.2012) Ilmoittautuminen tentteihin

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Kurssiesite Syksy 2015, periodi I Hannu Hirsi (vastaava opettaja) & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen & Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen & vierailevat tähtiluennoitsijat

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet III ma 14.201 la 2..201 arviointijakso ma 4..201 la 9..201 IV ma 11.201 pe 17.05.201, (Huom. koska 1.5 alkaen on jo tenttejä eli useimpien kurssien viimeiset luennot yms. ovat jo viikolla19, tarkista ajat

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010 DIPLOMIINSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDENPÄÄ JA SIVUAINEET19902010 SUOMENRAKENNUSINSINÖÖRIENLIITTORIL 30.5.2011 Tämäselvitysperustuukolmenkiinteistö ja rakentamisalankoulutustatarjoavanyliopiston Aalto,TampereenteknillinenyliopistojaOulun

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2011-2012 1. tenttijakso 22.8.2011-3.9.2011

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma

Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma Ammattialakohtaisen opintokokonaisuuden toteutussuunnitelma VE08 / Opetuksen suunnittelu ja arviointi / Opsa / 6op / 160h Opintojakson tavoitteena on suunnitella erilaisille opiskelijoille sopiviin oppimisympäristöihin

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-30.10.2015

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-30.10.2015 RAK-C00 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-0.0.0 Syksy 0, periodi I Hannu Hirsi & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen Yleistä : Luennot : Tiistaisin

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot