PÄPSY antaa eväitä päiväkodin johtajuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄPSY antaa eväitä päiväkodin johtajuuteen"

Transkriptio

1 PÄPSY antaa eväitä päiväkodin johtajuuteen Opiskelijan opas , Savonlinnan ryhmä/ Itä- Suomen yliopisto

2 Eväitä johtajuuteen! Päiväkodinjohtajien oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus toteutetaan nyt toista kertaa. En- simmäinen toteutus vakuutti sekä meidät koulutuksen järjestäjät että opiskelijat ja työnantajat tä- män koulutuksen tarpeellisuudesta varhaiskasvatuksen ammattilaisille on harvoin tarjolla oman alaan räätälöityä täydennyskoulutusta! Yliopistoverkostomme on rakentanut sinulle koulutuskoko- naisuuden, joka paneutuu johtamiseen, talouteen, lainsäädäntöön, pedagogiseen kumppanuuteen, työhyvinvointiin ja laatuun päiväkodissa. Työssä oppien, työstä oppien - yhdessä ratkaisten! Koulutus toteutetaan ns. oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena. Tenttien sijaan toteutat kehittämistehtävän, joka liittyy keskeisesti sinun arkityöhösi, ja jonka ratkaisussa hyödynnät teo- riaopintoja, koulutuksen asiantuntijoita, työyhteisösi jäseniä sekä koulutuksen vertaisryhmää. Kehittämistehtävän suunnittelet ja valitset yhdessä ohjaajasi kanssa ja sen aihepiiri voi käsitellä vaik- kapa vasu- työtä, työnkiertoa päiväkodissa, tiimi- tai pienryhmätyöskentelyä, päiväkodin talouskysy- myksiä, viestintää tai vaikka päiväkodin sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisuprosessia. Koulutus käynnistyy Savonlinnassa paikallisella lähipäivällä. Lähiopetuspäiviä järjestetään noin kerran kuukaudessa vuoden 2014 loppuun saakka (ks. koulutuskalenteri tämän oppaan lopus- sa). Ilmoittautuminen verkossa (http://bit.ly/papsy_2013) Koulutus on osallistujalle (OKM:n rahoittamaa) maksutonta täydennyskoulutusta. Koulutuksen järjestäjä toteuttaa opiskelijoiden hakuprosessin ja hyväksyy opiskelijat koulutukseen. Savonlinnan ryhmässä on 15 opiskelijapaikkaa. Opiskelijat otetaan hakukriteerit täyttävistä hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä ( Valinta koulutukseen ilmoitetaan hakijalle mennessä. Lisätietoja koulutuksesta koulutuspäällikkö maj- /

3 Seuraavassa kuvataan tiiviisti koulutukseen liittyviä sisältöjä, toimijoita, työmenetelmiä sekä tietysti sitä, ketkä ovat koulutuksen varsinainen kohderyhmä. Koulutuksen alussa saat vielä tiiviin kattauk- sen opiskelusta Hae mukaan maksuttomaan koulutukseen ja mukavaan porukkaan! Koulutuksen kohderyhmä Lastentarhanopettajan, sosionomin tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneet päiväkodin johtajat päiväkodin varajohtajat ja tiimivastaavat lastentarhanopettajat ja muut varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivat, joiden tavoitteena on päiväkodin johtajan työ. Koulutukseen osallistuminen edellyttää työnantajan suostumusta ja sitoutumista. Opiskelija hankkii työssäohjaajan, joka voi olla omassa organisaatiossa toimiva vertaistuki tai esimies, omassa tai muussa organisaatiossa päiväkotijohdossa toimiva henkilö tai Päpsy- vertaisryhmän opiskelijakollega. Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan valmiuksia johtaa päiväkotia laadukkaasti ja osaa- vasti. Koulutus tukee osallistujan omassa työyhteisössään tekemää kehittämistyötä. Koulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee seuraavat päiväkodin johtajan ydinosaamisen alueet: Varhaiskasvatuksen eettis- filosofinen tieto: työyhteisön yhteisen arvopohjan ja toimintaperiaattei- den selkiyttäminen, tietoisuus omista arvoista ja päämääristä, tietoisuus omasta lapsi- ja kasvatus- näkökulmasta sekä kyky argumentoida työhön liittyvät ratkaisut. Päiväkodin johtamista koskevan tiedon hallinta: kasvatusorganisaation ja kuntaorganisaation joh- tamiseen liittyvän tiedon hallinta, lapsen kasvua ja kehittymistä koskevan tiedon hallinta, lapsiper- heitä ja yhteiskuntaa koskevan tiedon hallinta ja kyky seurata päiväkohdin johtamiseen liittyvien tieteenalojen kehitystä sekä hyödyntää uutta tietoa päiväkodin kehittämisessä. Työmenetelmien hallinta: päiväkotityön organisointi, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, päiväkoti- työn kehittämiseen liittyvä osaaminen, työn tuloksellisuuden ja laadun arviointi sekä tarpeita vas- taavien palvelujen tarjoaminen. Sosiaalinen osaaminen: kyky toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa, kyky pitää yllä henkilöstön työhyvinvointia, kommunikaatiotaidot, päätöksentekotaidot, konfliktinratkaisu- taidot, sekä vaikut- tamisen taidot.

4 Koulutuksen teemasisällöt Koulutuksen keskiössä ovat johtajuus ja päiväkodin johtajana kehittyminen. Koulutuksen sisällöt, toteutustavat ja asiantuntijuuden kehittämisen keinot painottuvat osallistujien kehittymistarpeet ja työyhteisöjen tilanteet huomioiden. Osallistujien asiantuntijuutta syvennetään mm. seuraavilla osaamisalueilla: Teema I. Johtajuus- ja esimiestaidot Tavoitteena on tukea osallistuja kehittymistä johtajana ja vahvistaa esimiehen työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja päiväkotityön organisointi sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ja viestintä kommunikaatiotaidot, esimiesviestintä, päätöksentekotaidot, konfliktin ratkaisutaidot ja it- setuntemus vaikuttamisen taidot Teema 2. Päiväkodin juridiikka Tavoitteena on perehdyttää päiväkodinjohdossa tarvittavaan juridiikkaan. laki lasten päivähoidosta työlainsäädäntö ja laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista kuntalaki ja hallintolaki perusopetuslaki, sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki tuoreet lakimuutokset Teema 3. Päiväkodin talous- ja hallintojohtaminen Tavoitteena on kehittää osallistujan asiantuntemusta päiväkodin taloussuunnittelussa ja hallinnoin- nissa. kuntaorganisaation taloushallinto päiväkoti kuntaorganisaation osana päiväkodin taloushallinto (kunnallinen/yksityinen) päiväkodin johtajan hallinnolliset haasteet

5 Teema 4. Kasvatuskumppanuus ja pedagoginen toiminta päiväkodissa Tavoitteena on syventää osallistujan ymmärrystä pedagogisen kehittämisen vaatimuksista varhais- kasvatuksessa sekä tukea osallistujan kykyä arvioida ja kehittää omaa rooliaan pedagogisen kehittämisen johta- jana osaamisen johtaminen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin johtaminen kasvatuskumppanuuden näkyvänä pitäminen päiväkodissa pedagogisen johtamisen suunnittelu ja toteuttaminen Teema 5. Päiväkodin työhyvinvointi Tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia oman ja työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. oman ajankäytön hallinta työtehtävien rajaaminen ja kohdentaminen henkilöstön hyvinvointi ja sen ylläpitäminen työyhteisön arvot ja päämäärät työpaikkakiusaaminen Teema 6. Päiväkodin kehittäminen ja laatu Tavoitteena on pohtia päiväkotia palvelujen tuottajana sekä perehdyttää erilaisiin arviointimalleihin ja toiminnan kehittämiseen. päiväkoti palveluntuottajana päiväkodin työn kehittäminen ja tutkimustiedon hyödyntäminen Koulutuksen toimijat, vertaisverkosto, työskentelytavat ja ympäristöt Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa korostuu työssä oppimisen käsite. Oma työpaikka ja oma työyhteisö on yksi oppimisen ympäristö. Omasta arkityöstä nousevat myös kehittämisen koh- teet, joita opiskelija koulutuksessa ratkaisee (kehittämistehtävä). Työssäohjaaja on mentorin roolis- sa, ja hän tukee opiskelijaa myös lähiopetusjaksojen välillä. Myös työssäohjaaja oppii vastavuoroi- sessa oppimissuhteessa koko koulutuksen ajan, ja hän on myös tervetullut lähijaksoille Savonlin- naan. Lähiopetuksessa vertaisopiskelijat muodostavat varhaiskasvatuksen (ja esiopetuksen) kumppaniver- koston ja he ovat vertaansa vaille oleva sparraajien joukko uusille ideoille ja arjen kokemusten jaka- miselle. Verkosto ei katoa, vaikka koulutus päättyy.

6 Lähiopetuksen sisältöasiantuntijat jakavat omaa osaamistaan ja kokemuksiaan opiskelijoiden kehit- tämistyön ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Eri teemoihin on valikoitunut alan huippuammatti- laisia, joiden alustukset ovat ajankohtaisia ja selkeästi jäsennettyjä. Osa alustuksista on Oulun, Rova- niemen ja Kajaanin kanssa yhteisiä ja niihin osallistutaan yhdessä ryhmänä AC:n välityksellä Savon- linnasta. Koska alustukset myös taltioidaan, niin niihin voidaan palata myös koulutuksen kuluessa. Koulutuksen järjestäjän edustaja on ryhmätutor, rinnalla kulkija, joka ohjaa, tukee ja kannustaa sekä seuraa opintojen edistymistä. Hänen kanssaan laaditaan myös henkilökohtainen kehittymissuunni- telma (HEKS), joka on oppimisen ja oman kehittymisen kartta. Opiskelua edistetään myös verkko- työympäristössä, joihin ryhmätutor perehdyttää jokaisen opiskelijan. Sosiaalisen median työvälineet otetaan myös käyttöön soveltuvin osin. Osassa pienryhmätyöskentelyä hyödynnetään tablet- laitteita (koulutuksenjärjestäjän resurssissa), sillä ne ovat tänä vuonna valtionavustusten tuella otettu käyt- töön myös monissa esiopetusryhmissä ympäri Suomea. Lähiopetus sisältää siis aina teemaan liittyvän alustuksen (luennon), mutta päivä tavoite on olla toi- minnallinen ja vastavuoroinen keskustelle ja pohdinnalle sekä sen dokumentoinnille (eri välinein) avoin. Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS) [Ajankohta joulu- tammikuu] Jokainen koulutukseen osallistuva laatii oman asiantuntijuutensa kehit- tämisen tueksi (kirjallisen) henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman yhdessä työssäohjaajan ja kou- lutuksen järjestäjän kanssa keskustellen. Suunnitelma sisältää kehittämistehtävän aiheen/alustavan kuvauksen kehittämistehtävästä, sekä pohdinnan/suunnitelman siitä, miten koulutuksen teema- alueet voivat edistää kehittämistehtävän ratkaisemista. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan yhdessä vähintään kaksi kertaa koulutuksen aikana. Henkilö- kohtainen kehittymissuunnitelma tulee olla koulutuksen järjestäjän sekä työssäohjaajan hyväksymä. Henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa konkretisoidaan esimiestehtävissä vaadittava osaaminen, tunnistetaan oma osaaminen ja kehittymistarpeet, suunnitellaan ja aikataulutetaan omat oppimispolut.

7 Heks on työväline, joka helpottaa opintojen suunnittelua, toteutumista ja arviointia. Heks konkretisoi kaikille toimijoille (opiskelijalle, ohjaajille, esimiehelle) opintojen ja henkilökoh- taisen tavoitteiden toteutumisen ja suuntaa ja tukee koulutukseen sisältyvää, arjessa to- teuttavaa kehittämistyötä. Heks toimii myös osaamisen tunnistamisen välineenä.

8 Koulutuskalenteri Savonlinnan ryhmä lähipäivä Orientaatio oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen Ryhmäytyminen ja harjoitustehtävä (ml. keskustelua päiväkodinjohtajan moninai- nen toimintaympäristö ja tehtävänkuva) Koulutuksen työskentely- ympäristöt 2.lähipäivä Johtajuus- ja esimiestaidot (verkostoluento) 3.lähipäivä Työyhteisöhyvinvoinnin edistäminen omassa päiväkodissa - Ratkaisukeskeinen työ- ote Ennakkotehtävän purkaminen (aihiot laaditaan ensimmäisellä tapaamisella tai verkko- työympäristössä lähijaksojen välillä) Pienryhmätyöskentelyä. 4.lähipäivä [ti vko 7 tai 8] Päiväkodin juridiikka (verkostoluento) 5.lähipäivä Päiväkodin talous- ja hallintojohtaminen 6.lähipäivä [ti vko 14 tai 15] Kasvatuskumppanuus ja pedagoginen toiminta päiväkodissa (verkostoluento) 7. lähipäivä Päiväkodin työhyvinvointi

9 8. lähipäivä Viestintä päiväkotikontekstissa Viestintä päiväkotikontekstissa. Viestintä osana kasvatuskumppanuutta. Viestintä ja laatu. Viestintämaisema varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. o Harjoitustehtävä pienryhmissä. 9. lähipäivä [syyskuu 2014) Päiväkodin palvelujen kehittäminen ja laadun arviointi (verkostoluento) 10. lähipäivä Päätösseminaari ja kehittämistehtävien opponointi.

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Opinto-opas

TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Opinto-opas TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Opinto-opas TE-PALVELUN ASIANTUNTIJAOHJELMA Mistä on kyse? Asiakaspalveluhenkilöstön yhteisellä koulutusohjelmalla on pitkät perinteet ja työ- ja elinkeinoministeriö pitää

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op

OPETUSSUUNNITELMA. Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op sivu 1 (9) Amk:n hallitus 10.4.2013 Liite 3 OPETUSSUUNNITELMA Työelämän kehittäjän erikoistumisopinnot 30 op Kehitä ammattitaitoasi ja alaasi ennakoi tulevaisuutta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot