Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv),

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012"

Transkriptio

1 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv),

2 FUTUREX Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu

3 Miksi? Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU-uudistus) Aikuiskoulutus tärkeä osa työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä koulutus- ja korkeakoulupolitiikkaa Aikuisten osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää toimivaa aikuiskoulutusjärjestelmää Ammatillisen liikkuvuuden tuki Tuottavuuden parantaminen Työurien pidentäminen Työllisyysasteen nostaminen Työvoiman saatavuuden parantaminen

4 AKKU-uudistus oppisopimustyyppisen koulutuksen taustalla (Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus) Uudistuksen yhteydessä Opetusministeriö linjasi mm.: aikuiskoulutusta on joustavoitettava, tutkinnon osien suorittamista helpotetaan, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista helpotetaan, erityispätevyyksien hankkimista varten luodaan näyttötutkintojärjestelmä, oppisopimustyyppinen koulutus korkeakoulutetuille otetaan käyttöön ja työelämän kanssa luodaan laajoja osaamiskokonaisuuksia (Opetusministeriö 2008). Opetusministeriö (2008) Opetusministeriön Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:38

5 Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma (KESU) Aikuiskoulutusta koskevat etenkin KESU:n kohdat Tällä hetkellä aikuiskoulutus on tarjontapainotteista, aikuisilla on yksilölliset tarpeet (vrt. aiempi koulutus-, työ- ja elämänäura) pitää siirtyä kysyntäpainotteisuuteen Koulutuksen tulisi tavoittaa ne, jotka jäävät koulutuksen ulkopuolelle Aikuiskoulutustilit ensisijaisesti lyhytkestoiseen ja osa-aikaiseen opiskeluun Koulutusrahasto ja työsuhteen aikainen koulutusoikeuden kertyminen (selvitetään kuluvalla hallituskaudella)

6 Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma (KESU) 152. Korkeakoulututkinnon jälkeistä koulutusta kehitetään muodostamalla laajoja osaamiskokonaisuuksia mm. nykyisten erikoistumiskoulutusten ja opintojen pohjalta. Nämä kokonaisuudet voivat sisältää myös osia tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja ne voidaan suorittaa oppisopimustyyppisenä aikuiskoulutuksena. Luodaan näille osaamiskokonaisuuksille yksittäisten koulutusten tunnustamiseen liittyvä laadunvarmistusjärjestelmä.

7 Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus, rahoitus Rahoitus haetaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksina OKM:n kirje , Dnro 25/522/2012: Rahoitus myönnetään laskennallisesti siten, että 30 op:n laajuinen koulutus edellyttää korkeintaan vuoden mittaista opiskelua. Yhden opiskelijan vuoden mittaisiin opintoihin osoitetaan 3268,70 euroa. (Vrt. ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavan koulutuksen yksikköhintaa.) Uutta: koulutuksesta voidaan periä osallistumismaksuja: Osallistumismaksut voivat olla suuruudeltaan korkeintaan koulutuksen toteuttamisesta syntyvien kustannusten ja valtion avustuksen välisen erotuksen verran. Koulutusta ei voi järjestää taloudellisen voiton saavuttamiseksi. Rahoitus myönnetään korkeakoululle yhtenä kokonaisuutena

8 Vuoden 2012 haku - kriteereistä OKM:n kirje , Liite 1: Esitysten arvioinnissa painotetaan työympäristön hyödyntämistä osana toteutusta, kokemusten saamista kattavasti eri kohderyhmille sekä koulutus- ja toimialoille suunnatuista koulutuksista ja koulutuksen kytkeytymistä korkeakoulun opetus- ja tutkimustehtävään. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman linjaukset, korkeakoulujen oma priorisointi

9 Vuoden 2012 haku OKM:n kirje , Liite 1: Koulutuksen toteuttaminen edellyttää oppisopimusta työnantajan ja työntekijän/opiskelijan välillä sekä sopimusta korkeakoulun ja työnantajan välillä, kuten OKM työryhmämuistiossa 38:2008 on kuvattu. Mikäli työpaikka vaihtuu, sopimukset voidaan solmia uudelleen. Korkeakoulut voivat toteuttaa koulutuksen myönnettyä laskennallista opiskelijamäärää laajempana myönnetyn erityisavustuksen ja täydentävän rahoituksen puitteissa.

10 Vuonna toteutuneista oppisopimustyyppisistä koulutuksista Toteutuneista oppisopimustyyppisistä täydennyskoulutuksista (Petri Haltia, suullinen esitys Futurex-seminaarissa ): Yhteiskunnallinen tai työnantajan/organisaation tarve usein toisiinsa limittyneet Tutkinnon jälkeinen erikoistuminen Akateemisten uusien ja vakiintuneiden ammattien koulutus (esim. lähialoilta samaan tehtävään, korvaa kokonaan uutta tutkintoa) Asioiden hallinta (asia- ja verkostokoulutus) samassa työympäristössä tai saman haasteen ympärillä toiminen Ammattitaidon uudistaminen muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin: asioiden ja asenteiden parantaminen muuttuva erityisosaaminen

11 Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Tutkinnon jälkeinen täydennyskoulutus, ei tutkintoon johtavaa tai sen osien koulutusta (huom. ei hyväksi lukua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon) Korkeakoulutetuille (amk, maisteri), mutta voi ottaa mukaan opistotason koulutuksen suorittaneita sikäli (esim. opistotason sairaanhoitajat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vähintään puolet opiskelusta Vastuu koulutuskokonaisuudesta korkeakoululla Perustuu sopimuksiin Osaaminen osoitetaan näytöin

12 Oppisopimustyyppisen koulutuksen toimijat Oppisopimustyyppisen koulutuksen toimijoita ovat Opiskelija Työpaikkamentori Työnantaja Vastuuopettaja Korkeakoulu Oppisopimustyyppinen koulutus edellyttää kaikkien toimijoiden yhteistyötä ja tiivistä vuorovaikutusta

13 Yhteistyöverkosto Koulutuksen rahoituksen hakemisen vaiheessa on hyvä olla olemassa yhteistyöverkosto Työelämälähtöiset osaamistavoitteet Työnantajan sitoutuminen Sopimukset Mentorin nimeäminen Työnantajan puolto koulutukseen osallistumiselle Työnantajalle on annettava selkeä kuva siitä, mitä koulutus vaatii Aikaresurssi opiskelijalle ja mentorille

14 Osaamistavoitteiden laatiminen Ideaalitapauksessa työelämän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä jo alkumetreiltä lähtien Työelämän mukanaolo on erittäin tärkeää tavoitteiden kohdentamisessa työelämän osaamistarpeisiin (autenttinen työssä tarvittava osaaminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuudet) Osaamisperustainen opetussuunnitelma Osaamisen taso EQF/NQF 6 tai 7

15 Osaamisen osoittaminen näytöillä Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa keskeistä on osaamisen osoittaminen näytöillä Esim. oppimis- / kehittämistehtävät Projektit Voivat olla kirjallisia tai autenttisia osaamisen näyttöjä Oppimistehtäviä on koko koulutuksen ajan Etenevät prosessina Osaamisen osoittaminen kytkeytyy opittaviin aihealueisiin Oppimis-/kehittämistehtävä tehdään omaan organisaatioon Kehittämisaihe valitaan omasta työympäristöstä, yhdessä lähiesimiehen / työyhteisön kanssa

16 Työstä oppimisen ohjaaminen Opiskelijat laativat HOPSin / HEKSin koulutuksen osaamistavoitteista Ohjausta tapahtuu koko koulutuksen ajan niin oppilaitoksessa kuin työpaikoilla: Vastuuopettaja Suunnittelija (hallinnolliset / yleisasiat) Mentori Lähiesimies Työyhteisö Ohjaus on erittäin keskeistä oppisopimustyyppisessä koulutuksessa!

17 Työstä oppimisen ohjaaminen Koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat tiedottavat osaamisen osoittamisesta eri osapuolille ja järjestävät opiskelijoille ohjausta oppimisen eri vaiheissa Ohjauksessa huomioidaan kunkin opiskelijan yksilölliset tarpeet ja lähtötaso HOPS-/HEKS -keskustelut Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ohjaa mentori (sovitut ohjauskeskustelut ja ad hoc ohjaaminen)

18 Mentorin rooli Mentori nimetään ennen koulutusta opiskelijan omasta työyksiköstä, käytössä voi olla myös asiantuntijaohjaaja korkeakoulutsta tai toisesta organisaatiosta Mielellään myös jo jonkin verran työkokemusta Mentorin rooli on tukea opiskelijaa oppimisessa, ei perinteistä opiskelijan ohjausta / opettamista Tukija, sparraaja, rinnalla kulkija Säännölliset ohjauskeskustelut ja ad hoc -ohjaus Kannattaa tehdä ohjaussuunnitelma ja sopia tapaamiset Jotta mentori voi tukea opiskelijaa, on hänen myös perehdyttävä koulutuksen sisältöön ja materiaaliin Mentorit valmennetaan tehtäväänsä Mentorin työaikaan on myös resursoitava mahdollisuus käydä ohjauskeskusteluja

19 KIITOS!

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

1 10 F MUUT JULKAISUT

1 10 F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 1 10 F MUUT JULKAISUT Tehyn koulutuspoliittiset teesit 2009 2013 Marja-Kaarina Koskinen n Soila Nordström Sisällysluettelo 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5 1.1 Ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä 2013 Sisällys Suosituksen saate... 2 1. Johdanto... 3 2. Mitä erityisohjaus

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot