Riippuvuus ja väärinkäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riippuvuus ja väärinkäyttö"

Transkriptio

1 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö Riippuvuus ja väärinkäyttö Päihdealaan liittyvät yleiset käsitteet Ilan hoidollista tavoitetta käytettyjä psyykkisiin toiintoihin vaikuttavia aineita kutsutaan päihteiksi. Päihteisiin kuuluvat alkoholi ja huueet. Huueiksi luokitellaan tekniset liuottiet, ns. PKV-aineista (pääasiassa keskusherostoon vaikuttavista aineista) erikseen luetellut aineet, esi. kodeiini ja dekstropropoksifeeni, sekä varsinaiset huuausaineet, jotka on erikseen ainittu huuausainelaissa (1289/1993) ja sosiaali- ja terveysinisteriön päätöksissä (1079/ 1993 ja 704/1996). Ajankohtainen luettelo varsinaisista huuausainelääkevalisteista ja huuausaineiksi luettavista PKV-valisteista on voiassa olevassa Pharaca Fennica -teoksessa. Henkilöä, joka päihtyistarkoituksessa käyttää huuausaineita ja on niistä riippuvainen, sanotaan narkoaaniksi. Lääkkeiden huuekäyttö (drug abuse) ja siihen liittyvä lääkeriippuvuus (drug dependence) eivät tarkoita saaa kuin lääkkeiden väärinkäyttö (drug isuse), vaikka ne tavallisesti esiintyvätkin saanaikaisesti. Lääkkeiden väärinkäyttö on perusteltujen ohjeiden ukaisesta käytöstä poikkeavaa käyttöä; se on väljä teri ja ulottuu lääkityksen laiinlyönnistä (vajaakäyttö) lääkkeiden liikakäyttöön. Doping ja huuekäyttö ovat väärinkäytön alaryhiä. Huuausaineisiin kuuluu sekä laittoia huueita (kannabistuotteet, LSD, kokaiini, afetaiinit, opiaatit) että huuausaineiksi luettavia lääkevalisteita (varsinaiset huuausainelääkkeet kuten vahvasti addiktiiviset, euforisoivat analgeetit ja fentanyyli sekä eräät uut PKV-lääkkeet, kuten esi. bentsodiatsepiinit). Riippuvuus (addiktio) on lääkkeen tai huueen jatkuvaan käyttöön liittyvä tila, jolle on oinaista: a) hio tai pakonoainen halu käyttää ainetta, b) eliistön kasvava kyky sietää ainetta (toleranssi), c) käytön lopettaisesta aiheutuvat fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet, d) heikentynyt kyky hallita käytön aloittaista, äärää tai lopettaista, e) käytön uodostuinen elään keskeiseksi asiaksi, f) käytön jatkuinen huoliatta kiistattoista haitoista, kuten fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkeneisestä. Riippuvuusdiagnoosi edellyttää WHO:n ICD-10-luokituksessa kolen tai useaan kriteerin toteutuista ääräajan viieisten 12 kuukauden aikana. päihteet huueet varsinaiset huuausaineet narkoaani väärinkäyttö riippuvuus 413

2 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet psyykkinen riippuvuus fyysinen riippuvuus toleranssi ristitoleranssi ristiriippuvuus sekakäyttö Riippuvuus voidaan jakaa psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen. Psyykkisesti riippuvainen henkilö kokee aineen välttäättöäksi hyvinvoinnilleen ja haluaa tuntea sen vaikutuksia. Tähän liittyy usein yös riippuvuutta sosiaalisiin yhteyksiin, joissa aineita käytetään. Psyykkisestä riippuvuudesta käytetään yös käsitteitä habituaatio tai tapakäyttö. Nautintoaineiden käyttöön (tupakka, kahvi, alkoholin kohtuullinen käyttö) liittyy usein psyykkistä riippuvuutta. Psyykkisen riippuvuuden syntyinen päihteisiin voi johtaa aineiden jatkuvaan käyttöön ja fyysisen riippuvuuden kehittyiseen. Fyysisessä riippuvuudessa eliistö on tottunut aineeseen niin, että aineen puute ilenee vieroitusoireina. Fyysistä riippuvuutta aiheuttavia aineita ovat esi. opioidit, afetaiinit, PKV-lääkkeet ja alkoholi. Vieroitusoireiden luonne, voiakkuus ja kesto vaihtelevat aineittain. Psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden raja on osittain liukuva, ja neurokeiallisesti kyseessä voivat olla saojen ekanisien kautta välittyvät iliöt. Riippuvuuteen liittyy tavallisesti toleranssin eli sietokyvyn kasvua aineen käytön jatkuessa. Toleranssin taustalla ovat yleensä reseptoritasolla tapahtuvat uutokset, ei etabolian nopeutuinen. Toleranssi ei kuitenkaan aina kehity saanaikaisesti riippuvuuden kanssa, ja sitä esiintyy uidenkin kuin riippuvuutta aiheuttavien lääkeaineiden yhteydessä (esi. antikolinergit, nitroglyseriini). Toleranssin ohella on eläinkokeissa todettu yös herkistyistä, sensitisaatiota, jolloin saa annos toistuvasti annettuna herkistää huueen psykootorisille vaikutuksille. Ristitoleranssiksi kutsutaan lisääntynyttä sietokykyä uitakin aineita kohtaan, kun yhdelle aineelle on kehittynyt toleranssi. Riippuvuutta eri aineista kutsutaan ristiriippuvuudeksi, jos yhden aineen (esi. alkoholi) käytön lopettaisen aiheuttaat vieroitusoireet ovat poistettavissa toisella aineella (esi. bentsodiatsepiineilla). Erityisen selvänä ristitoleranssi ja ristiriippuvuus tulevat esille euforisoivien analgeettien eri yhdisteiden välillä, ja tähän perustuu opioideista riippuvaisten henkilöiden etadonihoito. Ristitoleranssi ja ristiriippuvuus liittyvät osittain yös sekakäyttöön, jolla tarkoitetaan useiden päihteiden saanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. Alkoholin ja bentsodiatsepiinien sekakäyttö on Suoessa tavallista, ja uutakin sekakäyttöä esiintyy. Riippuvuuden synty yksilö, ypäristö, aine Aineiden huuekäyttö on onisyinen tapahtua, jonka taustalla ovat yksilön oinaisuudet, ypäristötekijät sekä huueina käytettävän aineen oinaisuudet. Huueiden käyttö voi olla oire persoonallisuushäiriöstä (esi. ns. rajatilapersoonallisuus, antisosiaalinen tai riippuvainen persoonallisuus). Eräitä luonteenpiirteitä on yritetty yhdistää tiettyjen aineiden käyttöön. Sen ukaan tavoitteena on itse- 414

3 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö hoito, jonka kautta saa vaikkapa vain hetkellistä tyydytystä psyykkisiin tarpeisiin. Persoonallisuuden lisäksi yös ielenterveyden häiriöt, kuten sopeutuisvaikeudet, vaikeat neuroottiset tuskatilat, vaikeat unihäiriöt, asennus ja alkava psykoosi voivat vaikuttaa altistavina tekijöinä. Myös ypäristötekijöillä on tärkeä erkitys aineen käytössä ja valinnassa. Stressi on erkittävä riippuvuuden kehittyiseen ja yös retkahdukseen johtava tekijä; tää voidaa osoittaa jopa koe-eläinalleissa. Addiktioon liittyy usein pakonoainen käyttäytyinen, joka voi johtaa tehtävien laiinlyöiseen, työpaikan enetykseen ja kyvyttöyyteen huolehtia oasta ja perheen toieentulosta. Ansioahdollisuuksien vähentyessä huueen käyttäjä saattaa joutua turvautuaan varkauteen tai uuhun lainvastaiseen toiintaan. Mitä nuorepi henkilö on kysyyksessä, sitä nopeain ja todennäköisein väärinkäyttö johtaa tilaan, jossa perhe ja ystävät sekä työ ja yleiset käyttäytyisnorit enettävät erkityksensä. Elään tärkeiäksi pääääräksi tulee huueen hankkiinen ja käyttö. Riippuvuuden keskeinen piirre on huuehakuisuus (craving tai drug seeking behavior). Nää iliöt syntyvät huueen vaikutuksesta aivojen vahvistaisekaniseihin (reinforceent). Riippuvuutta aiheuttavat huueet saavat aikaan positiivista vahvistusta (positive reinforceent), joka näkyy esi. siitä, että koe-eläiet oppivat helposti vipua painaalla antaaan itselleen kokaiinia, afetaiinia tai orfiinia. On pystytty osoittaaan, että uutkin huueet (LSD:tä ja kannabistuotteita lukuun ottaatta) aiheuttavat tätä itseannosteluiliötä; se pätee yös nikotiiniin. Riippuvuuden tutkiuksessa pidetään keskeisenä huueen kykyä aiheuttaa tunnistusärsyke (discriinative stiulus). Koe-eläiet oppivat ruokaa saadakseen painaaan yhtä vipua huueen annon jälkeen ja toista vipua pelkän suolaliuoksen annon jälkeen. Tää kokeellinen alli antaa kuvan eri huuausaineryhien aiheuttaista subjektiivisista oireista. Jos koe-eläiet pystyvät tunnistaaan aineet orfiinin kaltaisiksi, ne vaikuttavat orfiinin tavoin yös ihisissä. Huueen kyky toiia tunnistusärsykkeenä voi lisätä riippuvuuden syntyisen vaaraa, ikäli se on toistuvasti liittynyt ielihyvää lisääviin huueen vaikutuksiin. Koe-eläiet oppivat yös reagoiaan vieroituksesta aiheutuviin tunnistusärsykkeisiin (negative reinforceent). Kyky tunnistaa vieroituksen subjektiiviset oireet voivat yös vahvistaa huuehioa lisääällä yksilön aktiivisuutta kyseisen aineen tai sitä läheisesti uistuttavan yhdisteen hankinnassa. Subjektiivisia kokeuksia, jotka voivat toiia vahvistavina ärsykkeinä ovat esi. ielialan kohoainen, ahdistuksen lieventyinen, yksitoikkoisen arkielään piristyinen tai kokaiinin tai nikotiinin nauttiisen jälkeen koettu työtehon lisääntyinen. Myös vieroitukseen liittyvien ahdistusoireiden lieventyinen aineella on kokeus, joka aiheuttaa positiivista vahvistusta ja lisää riippuvuuden kehitys ielenterveys huuehio vahvistavat ärsykkeet positiiviset vahvistajat tunnistusärsyke negatiiviset vahvistajat vahvistavat ärsykkeet ihisellä 415

4 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet TIETORUUTU L26 RIIPPUVUUDEN SYNNYN KANNALTA KESKEISET AIVOALUEET JA RATAJÄRJESTELMÄT ROTASSA Riippuvuuden syntyisen kannalta keskeisen esokortikolibisen dopainergisen radan (tua) neuronit sijaitsevat keskiaivoissa (ventraalinen tegentaalinen alue, VTA) ja niiden aksonit päättyvät accubens-tuakkeeseen (N Acc). Accubens-tuakkeen aktiivisuutta oduloivat uut libiseen järjestelään kuuluvat aivojen osat, kuten aygdala (AMG), frontaalinen aivokuori (FC) ja hippokapus (Hippo). Sekä huueiden että uiden tavallisten vahvistiien (ruoka, seksi) synnyttää hio liittyy aktivaatiotilaan tässä heroradassa, joka suodattaa ja oduloi libisestä systeeistä peräisin olevia signaaleja. Tässä ielihyväkeskuksessa biologiset perusvietit ja otivaatio integroituvat. Sen aktivoituinen johtaa tyypilliseen palkitseisodotukseen liittyvään, lajispesifiseen otoriseen herätereaktioon (arousal). Myös huueiden itseannostelu koe-eläiillä on pitkälti saojen ekanisien sääteleä. Accubens-tuakkeen keskeisen asean osoittaa esi. kokaiiniriippuvuudessa itseannostelun loppuinen sen jälkeen, kun siellä sijaitsevat dopainergiset neuronit on tuhottu 6- hydroksidopaiinilla. Rotille paikallisesti accubens-tuakkeeseen annetut pienet annokset D 1 - tai D 2 -reseptorien salpaajia estävät tätä palkitseissysteeiä, ikä näkyy afetaiinin ja kokaiinin itseannostelun kopensatorisena lisääntyisenä. Accubens-tuakkeen ja uiden aivojen osien dopaiinin ja endogeenisten opioidien väliset vuorovaikutukset näkyvät. siinä, että opioidiriippuvaisilla rotilla D 2 -reseptorien aktivaatio accubens-tuakkeessa estää naloksonin aiheuttaia fyysisiä vieroitusoireita, kun taas D 2 -reseptorien esto aiheuttaa niitä. Mesokortikolibisen radan lisäksi on kuvassa esitetty yös uita ratoja: libiseen järjestelään kuuluvia afferentteja (värillinen katkoviiva) ja efferenttejä (väri) ratoja sekä pitkiä ja lyhyitä endorfiiniratoja (valkoiset). Aivoalueet, joissa GABA A -reseptorien tiheys on suuri ja jotka ovat keskeisiä esi. alkoholiriippuvuuden syn-nyssä, on esitetty haraana. VP = ventraalinen pallidu, LH = lateraalinen hypotalaus, OT = tuberculu olfactoriu, AC = coissura anterior, DMT = dorsoediaalinen talaus, PAG = aivojen keskiharaa, Snr = substantia nigra, LC = locus coeruleus. (ukailtu: G. Schulteis ja G. Koob, Nature 1994; 371: 108) Ulrich Tacke 416

5 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö prosessia. Toisaalta huueen epäiellyttävät oinaisuudet voivat heikentää huuehion syntyä. Esi. ne japanilaiset, joiden asetaldehydidehydrogenaasin aktiivisuus on geneettisesti heikko ja joille alkoholi aiheuttaa flush -oireen antabuksen tapaan, ovat huoattavasti väheän alttiita alkoholisille kuin ne, joiden entsyyi on aktiivinen. Riippuvuuden syntyisen jälkeen esiintyvät vieroitusoireet ja niiden välttäinen eivät yksin pysty selittäään huueen jatkuvaa käyttöä ja siihen usein liittyvää itsetuhoista käyttäytyistä. Viie vuosikyeninä on saatu eläinkokeiden avulla paljon lisää tietoa yös psykologisten tekijöiden (oppiinen, ehdollistuinen) tärkeästä erkityksestä, ja vasta neurofarakologista ja käyttäytyistieteellistä tietoa yhdistäällä on pystytty luoaan pohjaa riippuvuusprobleatiikan kokonaisvaltaiselle yärtäiselle (tietoruutu L26). Perinnölliset tekijät (geneettiset erot. reseptorien toiinnoissa ja yksilölliset perinnölliset käyttäytyisoinaisuudet) uovaavat alkoholin ja huueiden vahvistaisefektiä ja siten riippuvuuden esiintyistä. Suoessa on kehitetty rottakanta, jonka yksilöillä on perinnöllinen ieltyys alkoholiin, ja tätä allia on paljon käytetty alkoholitutkiuksissa. Vahva perinnöllinen tausta on todettu yös eräässä ihisen alkoholisin alauodossa (tyypin 2 alkoholisi: asosiaalisesti käyttäytyvät iehet, joiden alkoholiongela alkaa jo nuoruudessa ja joiden persoonallisuuteen kuuluu ipulsiivisuus ja suurten riskien otto). Mukautuvat uutokset reseptoritasolla ovat tärkeitä toleranssin ja vieroitusoireiden kehittyisessä. Reseptoritiheyden ja herkkyyden uutokset (ylös- tai alaspäinsäätely) kehittyvät joskus hyvin nopeasti utta yleensä vasta jonkin ajan kuluttua, ja ne ovat yleensä pitkäkestoisia. Vieroitusoireet aiheutuvat epätasapainosta, kun välittäjäainejärjestelä on ukautunut huueen paikallaoloon utta aine on loppunut eliistöstä. Ypäristötekijät, kuten perinteet, asenteet, odotukset ja toiveet, eläänpiiri sekä elään tapahtuat, uovaavat riippuvuuteen johtavaa kehitystä. Sidosryhiin liittyvät paineet ja saaistuisen tarve voivat johtaa aineiden käytön aloittaiseen varsinkin nuorilla. Poikkeusolosuhteissa (sota, vankilaolosuhteet, sluit) huueiden käyttö usein lisääntyy. Esi. Vietnain sodassa olleista aerikkalaissotilaista 20 % oli riippuvaisia heroiinista, utta heistä yli 90 % lopetti aineen käytön kotiinpaluun jälkeen. herosolujen ukautuinen perinnöllisyys ypäristö Riippuvuus eri yhdisteistä Tässä kappaleessa käsiteltävien aineiden farakologiset oinaisuudet on esitetty uissa luvuissa, joten tässä keskitytään etupäässä aineille tai aineryhille tunnusoaisiin riippuvuustiloihin sekä vieroitustilojen hoitoon. 417

6 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet Alkoholi kulutusuutokset Suoen kulttuuri suurkulutus krapula katkaisuhoito deliriu Alkoholi on aailan toiseksi eniten käytetty psykoaktiivinen aine, kahvin jälkeen, ja sen käyttö on sekä terveydenhuollon että yhteiskunnan kannalta ongelallinen. Keskiolutlain (1968) jälkeen alkoholin kulutus on Suoessa lisääntynyt huoattavasti, utta kansainvälisen vertailun ukaan se on pysynyt keskinkertaisena. Suoen EU-jäsenyyteen liittyvät alkoholipoliittiset uutokset ovat yös johtaneet kulutuksen lisääntyiseen. Suoi poikkeaa juoakulttuuriltaan Keski-Euroopan aista siten, että eillä täysraittiiden äärä on suhteellisen suuri (n. 10 %) ja pieni osa (10 %) alkoholin käyttäjistä juo yli puolet kulutetusta alkoholista. Alkoholin kulutus keskittyy viikonloppuihin ja hualahakuinen juoatapa on yleinen. Sen seurauksia ovat onnettouusriskin kasvu ja väkivaltainen käyttäytyinen. Eräässä alkoholinkäytön ja väkivallan välistä yhteyttä selvittävässä tutkiuksessa (9 000 rikosta 11 aasta) osoitettiin, että kaksi kolasosaa väkivaltaisesti käyttäytyneistä oli alkoholin vaikutuksen alaisena, saoin puolet väkivallan uhreista. Eurooppalaistuinen on tarkoittanut lähinnä sitä, että päivittäinen alkoholinkäyttö on lisääntynyt, utta viikonlopun hualajuoinen ei ole silti vähentynyt. Erityisesti nuorten alkoholinkulutus on lisääntynyt huoattavasti. Alkoholin suurkuluttajaksi tulkitaan erään ääritelän ukaan yli ravintola-annosta (n. 10 g alkoholia/annos) viikossa käyttävä ies tai 8 16 ravintola-annosta viikossa käyttävä nainen, ja tällaisia henkilöitä arvellaan Suoessa olevan noin Alkoholin suurkulutus on työikäisten iesten tärkein yksittäinen terveysriski; kuolleisuusriski on suurkuluttajilla 7-kertainen uun väestön riskiin verrattuna. Alkoholin suurkulutuksen tai alkoholisin toteainen ahdollisian varhaisessa vaiheessa on suuri haaste terveydenhuollolle, koska puuttuinen kehittyvään alkoholiongelaan ajoissa on ongelan ehkäisyn kannalta tuloksellisinta. Lyhytaikaisen (korkeintaan 3 vrk) alkoholinkäytön seurauksena syntyneet alkoholin vieroitusoireet (krapula), kuten pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja vapina, eivät yleensä vaadi hoitoa. Polikliinistä vieroitusoireiden lievitystä on kokeiltu ilokaasulla (typpioksiduuli, N 2 O), utta hoitouodon käyttökelpoisuudesta ei ole vielä varuutta. Pitepiaikaisen runsaan alkoholinkäytön lopettainen aiheuttaa vaikeapia oireita ja vaatii usein lääkehoitoa. Katkaisuhoidolla pyritään juoakierteen katkaisuun ja koplikaatioiden estoon. Bentsodiatsepiinikyllästyshoidossa käytetään esi. suurehkoja annoksia diatsepaaia, kunnes potilas rauhoittuu ja nukahtaa. Deliriu treens (juoppohulluus) ilenee vuosia kestäneen alkoholinkäytön jälkeen, kun alkoholisti lopettaa juoisen tai vähentää huoattavasti alkoholin äärää. Potilas uuttuu sekavaksi, äänekkääksi, levottoaksi ja harhaiseksi. Hoidoksi käytetään neu- 418

7 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö roleptejä (. haloperidolia) ja bentsodiatsepiinikyllästyshoitoa. Antikonvulsiivista lääkehoitoa tarvitaan, ikäli potilaalla on aiein ollut keskusherostoperäisiä kohtauksia tai esiintyy kouristuksia ( viinakrapit ). Wernicken enkefalopatian ja sen seurauksena syntyvän Korsakoffin oireyhtyän ehkäiseiseksi annetaan vaikeiden vieroitusoireiden yhteydessä aina tiaiinia g lihakseen uutaan päivän ajan. Hyvästä yleishoidosta on pidettävä huolta. Erityisen vaativaa vieroitusoireiden hoito on silloin, kun potilaalla on uita sairauksia tai hän on saanaikaisesti riippuvainen useaasta päihteestä. viinakrapit Aversiohoito Alkoholisin hoitoon käytetään disulfiraaia ja kalsiukarbiidia, jotka estävät aldehydidehydrogenaasin toiintaa ja siten alkoholiaineenvaihdunnassa syntyvän asetaldehydin edelleen hapettuisen. Niiden aineiden kanssa jo uutaa graa alkoholia aiheuttaa jopa tunteja kestävän erittäin epäiellyttävän tilan (antabusreaktio): Potilaalla on päänsärkyä, hänen ihonsa on kuua ja punoittava erityisesti kasvoilla ja kaulalla ( flush ). Myös hengenahdistus, pahoinvointi, takykardia ja verenpaineen lasku ovat tavallisia. Disulfiraain alkuannos on noin 800 g/vrk ja ylläpitoannos g. Vaikutus alkaa uutaassa tunnissa ja kestää hoidon loputtua 1 2 viikkoa. Ihon alle asetetut Antabus-kapselit ovat käytännössä osoittautuneet lähes tehottoiksi, koska ainetta ei aina ieydy verenkiertoon riittävästi ja useat potilaat oppivat totutusryypyillä sietäään pienehköjen disulfiraaiannosten vaikutuksia. Disulfiraai voi aiheuttaa aksaentsyyiarvojen suureneista ja ikterusta, ja siksi aksaentsyyit ja bilirubiini tulisi äärittää ennen hoitoa ja sen aikana. Kalsiukarbiidin vaikutus alkaa nopeasti ja kestää vain tuntia, ja sitä pidetään potilaalle vaarattoapana kuin disulfiraaia. Tavallinen annos on 50 g kerran tai kahdesti päivässä. Alkoholisti on usein oa-aloitteisesti valis ottaaan lääkeannoksensa aaulla, jolloin halu raittiina pysyiseen on vahviillaan. Aversiohoito toteutuu parhaiten antaalla hoidettavan niellä veteen liuotettu lääke hoitajan valvonnan alaisena päivittäin poliklinikalla tai vastaanotolla. Missään tapauksessa näitä lääkeaineita ei saa antaa ilan potilaan oaa suostuusta. Myös klooripropaidi, tolbutaidi, etronidatsoli, tinidatsoli, klorafenikoli, nitrofurantoiini ja kefaandoli estävät aldehydidehydrogenaasia. Hoidon aikana alkoholi aiheuttaa pienelle osalle potilaista lievän antabusreaktion. antabusreaktio disulfiraai kalsiukarbiidi Valisteita Disulfirau, disulfiraai (Antabus ) 419

8 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet Muut hoitouodot ja kuntoutus naltreksoni akaprosaatti AA-liike Uusia lääkkeitä on tulossa alkoholin juoishion estäiseen. Opioidiantagonisti naltreksoni on rekisteröity tarkoitukseen vuonna 1997 ja sitä käytetään yhdistettynä psykososiaaliseen kuntoutukseen. Useissa Euroopan aissa käytetään akaprosaattia, joka vaikuttaa glutaatergiseen järjestelään, joskaan vaikutusekanisia alkoholiriippuvuuden hoidossa ei tunneta. Vertaisapuun perustuva AA-liike (Alcoholics Anonyous) on kansainvälisesti laajalle levinnyt alkoholistien hoitouoto. Alkoholistien oaisten auttaiseksi ja tukeiseksi on perustettu oa yhdistys (Al-Anon). Nykykäsityksen ukaan alkoholistien kuntoutus on suunniteltava yksilöllisesti, koska eri hoitouodot (esi. aversiohoito, supportiivinen psykoterapia, AA-toiinta) soveltuvat eri tavoin eri potilastyypeille. Myös hoitouotojen yhdistelät ja hoidon tavoitteet (täysraittius, kohtuukäyttö) on suunniteltava yhteistyössä potilaan kanssa tarkan tutkiuksen perusteella. Unilääkkeet ja anksiolyytit barbituraatit bentsodiatsepiinit riippuvuus Unilääkkeiden väärinkäyttöä alkoi esiintyä 1920-luvulla, utta ongelat yleistyivät vasta 1950-luvulta lähtien. Barbituraatteja on Suoessa kaupan enää vain epilepsialääkkeinä, joten niitä on vaikea saada. Suuret barbituraattiannokset voivat saada aikaan huala- tai sekavuustilan, jossa ieliala vaihtelee euforian ja asennuksen välillä. Siinä yhteydessä puhe on sekavaa ja kävely ataktista. Kuolea voi seurata hengityshalvauksesta. Vaikka barbituraattien psykootorisia vaikutuksia kohtaan kehittyy toleranssi, tappava annos ei ainittavasti suurene. Barbituraattien vieroitusoireet, jotka ovat saantapaisia kuin alkoholinkäytön jälkeen, ovat hengenvaarallisia. Ne saavuttavat aksiinsa 2 3 päivässä lyhytvaikutteisten sekä viikossa pitkävaikutteisten yhdisteiden käytön jälkeen. Vieroitusoireisiin kuuluu fyysinen heikkous, ja vaikeissa tapauksissa esiintyy kouristuksia ja deliriu treensiä uistuttava sekavuustila. Bentsodiatsepiinit ovat Suoessa ylivoiaisesti tavallisin riippuvuutta aiheuttava lääkeryhä. Riippuvuutta voi kehittyä yös niiden tavoin vaikuttaviin tsopikloniin, tsolpideeniin ja tsaleploniin. Pitkäaikaisen hoidon yhteydessä kehittyvän lääkeriippuvuuden riskin suuruudesta ei ole selvää käsitystä, ja kirjallisuudessa esiintyvät luvut vaihtelevat suuresti ( %) sen ukaan, iten riippuvuus ääritellään. Potilaan persoonallisuudella on keskeinen erkitys riippuvuuden kehittyisessä. Bentsodiatsepiiniryhän lääkkeet ovat varsin tehokkaita oireiden lievittäisessä potilailla, joiden erkittäviät oireet ovat ielialojen epävakaisuus ja ipulsiivisuus (epävakaa persoonallisuus, rajatilapotilaat). Nää potilaat käyttävät usein suuria annoksia ja sekakäyttö uiden päihteiden, etupäässä alkoholin kanssa, on yleistä. Huueiden käyttäjien keskuudessa bentsodiatsepiinit ovat suosittuja, koska ne voivat lievittää stiuloivien aineiden aiheuttaaa ahdistusta ja opiaattien aiheuttaia vieroitusoireita. 420

9 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö Taulukko Eräiden väärinkäytössä tavallisten lääke- ja uiden aineiden addiktiivisia oinaisuuksia. Yhdisteet Riippuvuus Toleranssin Vieroitusoireet aste kehittyisaika 1 kehittyinen Euforisoivat +++(+) Viikkoja, kuukausia Voiakas Pahoinvointi, analgeetit rauhattouus, kyynelvuoto, hikoilu, syljeneritys, ripuli, vilunväreet, kuue, unettouus, hengitystiheys ja syke tihenevät, vapina, lihaskivut Alkoholi +++ Vuosia Kohtalainen Kuten edellä; lisäksi hallusinaatioita, deliriu treens Liuottiet ++ Viikkoja, kuukausia Kohtalainen Kuten alkoholin jälkeen Barbituraatit sekä +++ Kuukausia Kohtalainen Kuten euforisoivien uut hypnootit ja (tappava annos analgeettien jälkeen, sedatiivit ei suurene) lisäksi kouristuksia psykoosi; hengenvaara Afetaiinit +(+) Viikkoja, kuukausia Kohtalainen Apatia, uneliaisuus, lihaskivut, asennustila Kokaiini ++ 2 Päiviä, viikkoja Vähäinen Väsyys- ja asennustila, keuhkovaurio Kannabis +(+) 2 Viikkoja, kuukausia Yksilöllinen, Ei tyypillisiä vähäinen Lysergidi (LSD) + 2 Päiviä, kuukausia Huoattava Ei tyypillisiä Tupakka + 2 Kuukausia, vuosia Kohtalainen Ei tyypillisiä 1 Riippuvuuden kehittyisaika vaihtelee huoattavasti ja on esierkiksi usein toistuvan tai yhtäittaisen käytön seurauksena tässä ainittua lyhyepi. Ongelana voi riippuvuuden ohella olla eräiden aineiden huoattavan suuri toksisuus (esi. kokaiinin crack - uoto) 2 Riippuvuus lähinnä psyykkistä Yleensä riippuvuuden kehittyisen vaaraa lisäävät suuri vuorokausiannos, säännöllinen yli 3 kk kestänyt hoito ja aikaisepi lääke- tai alkoholiriippuvuus. Nopeasti puoliintuvat bentsodiatsepiinijohdokset saattavat aiheuttaa kerta-annoksen jälkeen rebound -oireita (unettouus, ahdistus). Bentsodiatsepiinit helpottavat näitä oireita nopeasti ja tästä syystä lääkkeen käyttö usein pitkittyy. Bentsodiatsepiinien käyttö ei ole välttäättä jatkuvaa, ja riippuvuus kehittyy ainoastaan, jos käyttöjaksot pitkittyvät. Potilaat, joiden pääoireet ovat pitkäaikainen ahdistus ja alavireisyys, käyttävät usein pieniä tai keskisuuria bentsodiatsepiiniannoksia säännöllisesti ja pitkäaikaisesti, utta lääkärin ääräyksen ukaan, joten varsinaisesta väärinkäytöstä ei ole kysyys. Useita kuukausia kestänyttä hoitoa ei saa lopettaa yhtäkkiä, vaan annosta on pienennettävä vähitellen vieroitusoireiden välttäiseksi. rebound riippuvuus pienistä annoksista 421

10 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet ristiriippuvuus Bentsodiatsepiinien tavallisia vieroitusoireita ovat. ahdistus, levottouus, unettouus ja valonarkuus. Voiakkaat oireet (psykoosi, GM-kohtaukset) viittaavat liian nopeaan annoksen pienentäiseen. Voiakas ahdistus ja deluusiot eivät ole harvinaisia esi. keskipitkävaikutteisen loratsepaailääkityksen liian nopean vähentäisen jälkeen. Tää ileisesti johtuu aineen suuresta affiniteetista reseptoriin. Vieroitusoireita pystytään lieventäään. karbaatsepiinilla, jonka annos voidaan suurentaa hoitotasolle jo ennen vieroitushoidon alkua. Beetasalpaajahoidosta on apua sellaisissa tapauksissa, joissa sypaattinen herosto toiii liian aktiivisesti. Akuuttien vieroitusoireiden väistyessä potilaan vointi paranee, utta krooniset oireet voivat kestää jopa vuoden. Saanaikaisesti yös potilaan peruspatologiaan liittyvät ahdistusoireet voivat ilestyä uudestaan, ikä saattaa aiheuttaa erotusdiagnostisia ongelia. Bentsodiatsepiinien ja alkoholin välillä esiintyy ristiriippuvuutta, ja siksi esi. bentsodiatsepiineja käytetään lyhytaikaisesti alkoholinkäytön katkaisuhoidossa. Bentsodiatsepiinien äärääistä päihteiden väärinkäyttäjille on syytä välttää, ja jos niitä annetaan tilapäisesti, käyttö on pidettävä lyhytaikaisena. Muutoin liikakäyttöön taipuvaisille potilaille tulee vain yksi päihde lisää. Anestesia-aineet kaasut ja höyryt fensyklidiini GBH Myös anestesia-aineita on käytetty päihtyistarkoituksessa. Etyylieetterihöyryn hengittäistä käytettiin huuaustarkoitukseen jo ennen sen anestesiavaikutuksen keksiistä, ja ilokaasun (N 2 O) väärinkäyttöä on esiintynyt terveydenhuollon aattilaisten keskuudessa. Joissakin aissa ilokaasua käytetään yös esi. kuohukeran ponnekaasuna ja kirjallisuudesta löytyy ainintoja tähän liittyvästä huuekäytöstä. Anestesia-aine fensyklidiini, joka on ketaiinin sukulaisaine, otettiin Yhdysvalloissa arkkinoilta sen hallusinogeenisten vaikutusten takia. Sen käyttö voi johtaa skitsofreenistyyppiseen psykoosiin. Psykofarakologisissa tutkiuksissa ainetta on käytetty skitsofrenian eläinallin kehittäisessä. Fensyklidiinin olekyyliä on yös uokattu katukauppaa varten; huueena se tunnetaan niellä angel s dust. GBH (γ-hydroksibutyraatti) on käytössä anestesia-aineena useissa Keski-Euroopan aissa, eikä sitä ole luokiteltu huuausaineeksi. Väärinkäyttöä on kuvattu ja tää GABA-johdos on aiheuttanut yös kuoleantapauksia. Opioidit Opioidiyhdisteet poikkeavat toisistaan lähinnä analgeettisen tehonsa (täydellinen tai osittainen agonisti), vaikutusaikansa ja riippuvuuden kehittyisnopeuden suhteen luvun alkupuolella väärinkäyttäjistä onet olivat saaneet opiaatteja kipulääkkeiksi liian pitkiä aikoja, koska väärinkäytön vaaraa ei vielä tajuttu. Suoessa näiden analgeettien väärinkäyttöongelat olivat yleisiät heti toisen aailansodan jälkeen. Riskiryhään kuuluivat tällöin etenkin terveydenhuollon aattilaiset; vielä 1970 arvioitiin, että noin 1 % näistä olisi huuausaineiden käyttäjiä. 422

11 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö heroiini Suoessa opioidien käyttöongela alkoi pahentua 1900-luvulla, ja käyttäjiä lienee noin Suoessa opioideista riippuvaiset ovat pitkälti päihteiden sekakäyttäjiä, vuotiaita ja suurin osa heistä on iehiä. Eniten väärinkäytetty opioidi on heroiini. Se on varsin potentti ja läpäisee lipofiilisena aineena veri-aivoesteen hyvin. Heroiini tulee katukauppaan erisävyisenä vaaleanruskeana tai lähes valkoisena jauheena. Epäpuhtaudet ovat tavallisia. Aikaisein heroiinia käytettiin lähes yksinoaan suoneen ruiskuttaalla. Suonensisäiseen käyttöön liittyvän infektiovaaran (AIDS, hepatiitti) takia on poltettava ( chasing the dragon ) tai nuuskattava heroiiniuoto nopeasti yleistynyt. Koska nykyään tarjolla oleva heroiini on hyvin puhdasta, euforinen tila ( rush ) syntyy poltettaessa lähes yhtä nopeasti kuin suoneen ruiskutettaessa. Kehitys on huolestuttava, koska riippuvuus syntyy nopeasti yös heroiinia poltettaessa ja ahdollisuus välttää suoneen ruiskuttaista adaltaa käyttökynnystä. Muiden opioidien tavoin heroiini saa aikaan voiakkaan hyvänolontunteen, jonka seurauksena ahdistus ja jännitys laukeavat ja käyttäjä uuttuu välinpitäättöäksi ypäristönsä suhteen. Usein tila ei ole ensiäisten annosten jälkeen yksinoaan iellyttävä, vaan siihen voi liittyä pahoinvointia, oksentelua, uetusta, tokkuraisuutta tai sekavuutta. Uetusta lukuun ottaatta näitä sivuvaikutuksia kohtaan kehittyy toleranssi. Metadonia (kuten orfiiniakin) saa äärätä ainoastaan huuausainereseptillä (ks. etadoniylläpitohoito). Buprenorfiini ja dekstropropoksifeeni eivät kuulu huuausainelain tarkoittaiin varsinaisiin huuausainelääkkeisiin, utta niitä äärätään alkuperäisreseptillä, kuten eräitä uitakin PKV-lääkkeitä. Molepia aineita tavataan katukaupassa. Huuekäytössä tabletit otetaan suun kautta tai niitä liuotetaan suoneen ruiskutettaviksi. Monet opioidiriippuvaiset narkoaanit ja sekakäyttäjät ovat hakeutuneet lääkärien vastaanotoille saadakseen etenkin buprenorfiinireseptejä ja päästäkseen siten eroon heroiinista. Muutaassa tapauksessa näiden lääkkeiden varoaton äärääinen narkoaaneille ja sekakäyttäjille on johtanut lääkärin lääkkeenäärääisoikeuden rajoittaiseen. Dekstropropoksifeeni on osoittautunut varsin vaaralliseksi liika-annoksina, etenkin alkoholin kanssa. Kodeiinia on Suoessa yhdistelävalisteissa (kipulääkkeet, yskänlääkkeet), ja narkoaanit käyttävät näitä itsehoitovalisteita korvikkeena silloin, kun eivät uuten pysty opioideja saaaan. Tässä suhteessa kodeiinia ja parasetaolia sisältävät yhteisvalisteet ovat erityisen ongelallisia, koska haluttu kodeiiniannos voi aiheuttaa parasetaoliyrkytyksen (ks. luku 70). Fentanyyli kuuluu petidiinin kanssa saaan keialliseen ryhään, ja se on analgeettina noin tuhat kertaa orfiinia potentipi luvun alusta alkaen on esi. Yhdysvalloissa tehty laittoasti sekä petidiinin että fentanyylin olekyylistä erilaisia johdoksia, jotka ke vaikutukset etadoni buprenorfiini ja dekstropropoksifeeni kodeiini fentanyyli 423

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa)

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) VÄÄRINKÄYTTÖ- ANNOKSIA KUUKAUDESSA 1 HEROIINI katukauppaheroiini i.v. ~ 40 % Laiton, leikattu (jatkettu) 50 120 2 HEROIINI katukauppaheroiini

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Johdanto korvaushoitoon Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Opiaatit 1 Päihdekäyttö perustuu niiden mielihyvää lisäävään ja käyttäytymistä vahvistavaan vaikutukseen Kaikkia opioideja kohtaan

Lisätiedot

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE KERTA ANNOSPAKKAUKSESSA SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Kajaanin huumekoulutus 21.3.13 Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla } Vaikutusmekanismit kohtalaisesti tunnettuja } Lääke vs viihdekäyttö: ANNOKSESSA voi olla kertaluokan ero } THC:lla Vaatimaton teho yksinään esim. kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys 67. Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeet ovat lääkärien useiin käyttää hoitokeino. Noin 75 % avohoidon potilaista lähtee lääkärin vastaanotolta reseptin kanssa.

Lisätiedot

Kuinka usein käytät seuraavia aineita

Kuinka usein käytät seuraavia aineita Huumeiden käytön kartoitus ja hoitomotivaatio - DUDITE Asiakastunniste: Kuinka usein käytät seuraavia aineita (ks.dudit-huumeluettelo [1]) En koskaan Kokeillut Kerran 2-4 kertaa yhden tai kuussa tai kuussa

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit Tietoiskut - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit 1 Netissä työn tueksi esim. www.paihdelinkki.fi www.nuortenlinkki.fi www.mielenterveystalo.fi : hae tunnukset ammattilaisosioon www.nuortenmielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen?

Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? Kannabis ilmiönä ja valistajan haasteena ja kuinka vastaamme haasteeseen? 20.4.2016 kim.kannussaari@ehyt.fi 050 597 7555 @KimKannussaari Miten puhua kannabiksesta -hanke Yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Osallistu Päihdekyselyyn

Osallistu Päihdekyselyyn Irroita kansilehti ja kyselyosa toisistaan katkoviivan kohdalta. www.tilastokeskus.fi/tup/thl Tunnus Salasana Osallistu Päihdekyselyyn Lähetimme äskettäin kirjeen, jossa pyysimme sinua osallistumaan kyselyyn.

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit*

Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit* 2. Lääkeaineiden vaikutusekanisit: reseptorit Lääkeaineiden vaikutusekanisit: reseptorit* Lääkeaineiden kohdeolekyylit Melkein kaikki lääkeaineiden vaikutukset potilaissa sekä toivotut hoitovaikutukset

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

YHDESSÄ ETEENPÄIN

YHDESSÄ ETEENPÄIN YHDESSÄ ETEENPÄIN www.ankytys.fi info@ankytys.fi Tiesitkö? Änkytys on tavallinen puheen otorisen koordinaation häiriö. Lapsista noin 5 % änkyttää vähintään kuuden kuukauden ajan, ja suurialta osalta vaiva

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

COPPER ANTI-SEIZE. Valumispiste -- Maksimi lämpötila 1200 C

COPPER ANTI-SEIZE. Valumispiste -- Maksimi lämpötila 1200 C COPPER ANTI-SEIZE TUOTEKUVAUS COPPER ANTI-SEIZE on korkeita lämpötiloja kestävä erikoisrasva, joka antaa optimaalisen ja pysyvän suojan korroosiota, eroosiota, hapettumista ja pintojen kiinnitarttumista

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT,

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Suomalaisen huumekulttuurin muutos Terveysneuvontapäivät 2011 Helsingin Paasitornissa 21 22.9.2011 Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Nuorisotutkimusseura ry. Kaksi teemaa 1. Tuoreen huumekyselyn tulokset ja

Lisätiedot

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Kati Juva Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Onnettomuudet/vammat Erityisesti aivovammat Väkivalta - voi myös johtaa aivovammaan Somaattiset sairaudet Maksakirroosi Haimatulehdus -> diabetes Mielenterveysongelmat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema

Päihteet väkivallan riskitekijöinä. 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet väkivallan riskitekijöinä 8.4.2016 Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisilaitos Savonlinnan poliisiasema Päihteet Alkoholi Tupakka Lääkeaineet Huumausaineet Mitkä ovat huumausaineita?

Lisätiedot

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2013 Suvi Lahtinen Mari Lötjönen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä. Jukka Mäkelä HYKS Pienten lasten psykiatrinen keskus

Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä. Jukka Mäkelä HYKS Pienten lasten psykiatrinen keskus Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä Jukka Mäkelä HYKS Pienten lasten psykiatrinen keskus Kosketus Kosketusaisti kehittyy ensimmäisenä ja säilyy pisimpään Iho on suurin aistinelin rakentaa yhteyden

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI

AJOTERVEYDEN ARVIOINTI AJOTERVEYDEN ARVIOINTI PÄIHDELÄÄKÄRIN NÄKÖKULMASTA MONEN TEKIJÄN TASAPAINOILUA Poliisiammattikorkeakoulu 26.10.2016 Reijo Laitinen Psykiatrian erikoislääkäri A-klinikkasäätiö Sisä-Suomen palvelualue Hämeenlinna,

Lisätiedot

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1.

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Subutex 2 mg resoriblettiä Subutex 8 mg resoriblettiä VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä.

Lisätiedot

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0

Abstral, EU:n riskienhallintasuunnitelma, versio 4.0 Vaikuttavat aineet (kansainvälinen INN-nimi tai Fentanyyli (fentanyylisitraattina) yleinen nimi): Farmakoterapeuttinen ryhmä (ATC-koodi): Opioidianalgeetit, fenyylipiperidiinijohdannaiset, N02ABO3 Myyntiluvan

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.3.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Tupakoinnin puheeksi ottaminen Vieroittaja viekö tupakointiin

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Dekstrometorfaani (DXM)

Dekstrometorfaani (DXM) Julkaistu 19.1.2011 Dekstrometorfaania on käytetty maailmalla jo 1950-luvulta lähtien yskänlääkkeenä, sillä se vähentää yskänärsytystä vaikuttamalla keskushermostossa. Suomessa dekstrometorfaania sisältäviä

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto

Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen. Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien käyttö ja käytön purkaminen Sirpa Hartikainen LT Geriatrisen lääkehoidon professori Itä-Suomen Yliopisto Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten Kelan korvaamien RESEPTIlääkkeiden

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

SILIKONISUIHKE TUOTEKUVAUS

SILIKONISUIHKE TUOTEKUVAUS SILIKONISUIHKE TUOTEKUVAUS SILIKONISUIHKE on korkealuokkainen irrotus- ja liukusuihke, joka pohjautuu dimetyylipolysiloksaaniin. Tuote toimii erinomaisesti valutuotteiden irrotusaineena, painoteloissa,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TOTEUTTAMISEKSI YHDESSÄ A-KLINIKAN KANSSA Lääkkeellinen avokatkaisu on yksi A-klinikalla toteutettavista hoitomuodoista. Sen tavoitteena

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen 10.11.2016 m.vartiainen@kolumbus.fi Agenda Tunnistamisen jälkeinen RTP RTP= Return to play Paluu arkeen,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden jaksaminen. Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014

Luottamushenkilöiden jaksaminen. Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014 Luottamushenkilöiden jaksaminen Työympäristöseminaari Murikka 27.5.2014 Mistä voin itse huolehtia? Varmista osaamisesi: Murikan kurssit! Hyödynnä vertaistuki: työpaikan luottamushlöt, ammattiosasto Nuku

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2 Tässä kappaleessa esittelen erilaisia tapoja, joilla voiat vaikuttavat kappaleen liikkeeseen. Varsinainen kappaleen pääteea on assan liikeyhtälön laatiinen, kun assaan vaikuttavat voiat tunnetaan. Sitä

Lisätiedot

Muuttunut päihdekäytön profiili

Muuttunut päihdekäytön profiili LT Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiö, johtava ylilääkäri email: kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi Gsm: 040-5731083 Twitter: @kaarlosimojoki Esityksen Opioidivieroituksen nimi tulee tähän kliininen toteutus

Lisätiedot

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä...

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä... USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41 Huumeet & Alkoholi Jokaiselle ihmisellä tulee tietty aika nuoruudessa jolloin tekee mieli kokeilla päihteitä, se on harmillista mutta totta. Nuorten päihteiden kokeilu alkaa

Lisätiedot

Opioidikorvaushoito Helena Rännäli 20.2.2015

Opioidikorvaushoito Helena Rännäli 20.2.2015 Opioidikorvaushoito Hoitoon pääsyn kriteerit ehdoton edellytys hoitoon pääsylle on ICD 10- tautiluokituksen kriteerit täyttävä opioidiriippuvuus aiempien vierotusyritysten epäonnistuminen kyky sitoutua

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot