Riippuvuus ja väärinkäyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riippuvuus ja väärinkäyttö"

Transkriptio

1 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö Riippuvuus ja väärinkäyttö Päihdealaan liittyvät yleiset käsitteet Ilan hoidollista tavoitetta käytettyjä psyykkisiin toiintoihin vaikuttavia aineita kutsutaan päihteiksi. Päihteisiin kuuluvat alkoholi ja huueet. Huueiksi luokitellaan tekniset liuottiet, ns. PKV-aineista (pääasiassa keskusherostoon vaikuttavista aineista) erikseen luetellut aineet, esi. kodeiini ja dekstropropoksifeeni, sekä varsinaiset huuausaineet, jotka on erikseen ainittu huuausainelaissa (1289/1993) ja sosiaali- ja terveysinisteriön päätöksissä (1079/ 1993 ja 704/1996). Ajankohtainen luettelo varsinaisista huuausainelääkevalisteista ja huuausaineiksi luettavista PKV-valisteista on voiassa olevassa Pharaca Fennica -teoksessa. Henkilöä, joka päihtyistarkoituksessa käyttää huuausaineita ja on niistä riippuvainen, sanotaan narkoaaniksi. Lääkkeiden huuekäyttö (drug abuse) ja siihen liittyvä lääkeriippuvuus (drug dependence) eivät tarkoita saaa kuin lääkkeiden väärinkäyttö (drug isuse), vaikka ne tavallisesti esiintyvätkin saanaikaisesti. Lääkkeiden väärinkäyttö on perusteltujen ohjeiden ukaisesta käytöstä poikkeavaa käyttöä; se on väljä teri ja ulottuu lääkityksen laiinlyönnistä (vajaakäyttö) lääkkeiden liikakäyttöön. Doping ja huuekäyttö ovat väärinkäytön alaryhiä. Huuausaineisiin kuuluu sekä laittoia huueita (kannabistuotteet, LSD, kokaiini, afetaiinit, opiaatit) että huuausaineiksi luettavia lääkevalisteita (varsinaiset huuausainelääkkeet kuten vahvasti addiktiiviset, euforisoivat analgeetit ja fentanyyli sekä eräät uut PKV-lääkkeet, kuten esi. bentsodiatsepiinit). Riippuvuus (addiktio) on lääkkeen tai huueen jatkuvaan käyttöön liittyvä tila, jolle on oinaista: a) hio tai pakonoainen halu käyttää ainetta, b) eliistön kasvava kyky sietää ainetta (toleranssi), c) käytön lopettaisesta aiheutuvat fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet, d) heikentynyt kyky hallita käytön aloittaista, äärää tai lopettaista, e) käytön uodostuinen elään keskeiseksi asiaksi, f) käytön jatkuinen huoliatta kiistattoista haitoista, kuten fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkeneisestä. Riippuvuusdiagnoosi edellyttää WHO:n ICD-10-luokituksessa kolen tai useaan kriteerin toteutuista ääräajan viieisten 12 kuukauden aikana. päihteet huueet varsinaiset huuausaineet narkoaani väärinkäyttö riippuvuus 413

2 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet psyykkinen riippuvuus fyysinen riippuvuus toleranssi ristitoleranssi ristiriippuvuus sekakäyttö Riippuvuus voidaan jakaa psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen. Psyykkisesti riippuvainen henkilö kokee aineen välttäättöäksi hyvinvoinnilleen ja haluaa tuntea sen vaikutuksia. Tähän liittyy usein yös riippuvuutta sosiaalisiin yhteyksiin, joissa aineita käytetään. Psyykkisestä riippuvuudesta käytetään yös käsitteitä habituaatio tai tapakäyttö. Nautintoaineiden käyttöön (tupakka, kahvi, alkoholin kohtuullinen käyttö) liittyy usein psyykkistä riippuvuutta. Psyykkisen riippuvuuden syntyinen päihteisiin voi johtaa aineiden jatkuvaan käyttöön ja fyysisen riippuvuuden kehittyiseen. Fyysisessä riippuvuudessa eliistö on tottunut aineeseen niin, että aineen puute ilenee vieroitusoireina. Fyysistä riippuvuutta aiheuttavia aineita ovat esi. opioidit, afetaiinit, PKV-lääkkeet ja alkoholi. Vieroitusoireiden luonne, voiakkuus ja kesto vaihtelevat aineittain. Psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden raja on osittain liukuva, ja neurokeiallisesti kyseessä voivat olla saojen ekanisien kautta välittyvät iliöt. Riippuvuuteen liittyy tavallisesti toleranssin eli sietokyvyn kasvua aineen käytön jatkuessa. Toleranssin taustalla ovat yleensä reseptoritasolla tapahtuvat uutokset, ei etabolian nopeutuinen. Toleranssi ei kuitenkaan aina kehity saanaikaisesti riippuvuuden kanssa, ja sitä esiintyy uidenkin kuin riippuvuutta aiheuttavien lääkeaineiden yhteydessä (esi. antikolinergit, nitroglyseriini). Toleranssin ohella on eläinkokeissa todettu yös herkistyistä, sensitisaatiota, jolloin saa annos toistuvasti annettuna herkistää huueen psykootorisille vaikutuksille. Ristitoleranssiksi kutsutaan lisääntynyttä sietokykyä uitakin aineita kohtaan, kun yhdelle aineelle on kehittynyt toleranssi. Riippuvuutta eri aineista kutsutaan ristiriippuvuudeksi, jos yhden aineen (esi. alkoholi) käytön lopettaisen aiheuttaat vieroitusoireet ovat poistettavissa toisella aineella (esi. bentsodiatsepiineilla). Erityisen selvänä ristitoleranssi ja ristiriippuvuus tulevat esille euforisoivien analgeettien eri yhdisteiden välillä, ja tähän perustuu opioideista riippuvaisten henkilöiden etadonihoito. Ristitoleranssi ja ristiriippuvuus liittyvät osittain yös sekakäyttöön, jolla tarkoitetaan useiden päihteiden saanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. Alkoholin ja bentsodiatsepiinien sekakäyttö on Suoessa tavallista, ja uutakin sekakäyttöä esiintyy. Riippuvuuden synty yksilö, ypäristö, aine Aineiden huuekäyttö on onisyinen tapahtua, jonka taustalla ovat yksilön oinaisuudet, ypäristötekijät sekä huueina käytettävän aineen oinaisuudet. Huueiden käyttö voi olla oire persoonallisuushäiriöstä (esi. ns. rajatilapersoonallisuus, antisosiaalinen tai riippuvainen persoonallisuus). Eräitä luonteenpiirteitä on yritetty yhdistää tiettyjen aineiden käyttöön. Sen ukaan tavoitteena on itse- 414

3 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö hoito, jonka kautta saa vaikkapa vain hetkellistä tyydytystä psyykkisiin tarpeisiin. Persoonallisuuden lisäksi yös ielenterveyden häiriöt, kuten sopeutuisvaikeudet, vaikeat neuroottiset tuskatilat, vaikeat unihäiriöt, asennus ja alkava psykoosi voivat vaikuttaa altistavina tekijöinä. Myös ypäristötekijöillä on tärkeä erkitys aineen käytössä ja valinnassa. Stressi on erkittävä riippuvuuden kehittyiseen ja yös retkahdukseen johtava tekijä; tää voidaa osoittaa jopa koe-eläinalleissa. Addiktioon liittyy usein pakonoainen käyttäytyinen, joka voi johtaa tehtävien laiinlyöiseen, työpaikan enetykseen ja kyvyttöyyteen huolehtia oasta ja perheen toieentulosta. Ansioahdollisuuksien vähentyessä huueen käyttäjä saattaa joutua turvautuaan varkauteen tai uuhun lainvastaiseen toiintaan. Mitä nuorepi henkilö on kysyyksessä, sitä nopeain ja todennäköisein väärinkäyttö johtaa tilaan, jossa perhe ja ystävät sekä työ ja yleiset käyttäytyisnorit enettävät erkityksensä. Elään tärkeiäksi pääääräksi tulee huueen hankkiinen ja käyttö. Riippuvuuden keskeinen piirre on huuehakuisuus (craving tai drug seeking behavior). Nää iliöt syntyvät huueen vaikutuksesta aivojen vahvistaisekaniseihin (reinforceent). Riippuvuutta aiheuttavat huueet saavat aikaan positiivista vahvistusta (positive reinforceent), joka näkyy esi. siitä, että koe-eläiet oppivat helposti vipua painaalla antaaan itselleen kokaiinia, afetaiinia tai orfiinia. On pystytty osoittaaan, että uutkin huueet (LSD:tä ja kannabistuotteita lukuun ottaatta) aiheuttavat tätä itseannosteluiliötä; se pätee yös nikotiiniin. Riippuvuuden tutkiuksessa pidetään keskeisenä huueen kykyä aiheuttaa tunnistusärsyke (discriinative stiulus). Koe-eläiet oppivat ruokaa saadakseen painaaan yhtä vipua huueen annon jälkeen ja toista vipua pelkän suolaliuoksen annon jälkeen. Tää kokeellinen alli antaa kuvan eri huuausaineryhien aiheuttaista subjektiivisista oireista. Jos koe-eläiet pystyvät tunnistaaan aineet orfiinin kaltaisiksi, ne vaikuttavat orfiinin tavoin yös ihisissä. Huueen kyky toiia tunnistusärsykkeenä voi lisätä riippuvuuden syntyisen vaaraa, ikäli se on toistuvasti liittynyt ielihyvää lisääviin huueen vaikutuksiin. Koe-eläiet oppivat yös reagoiaan vieroituksesta aiheutuviin tunnistusärsykkeisiin (negative reinforceent). Kyky tunnistaa vieroituksen subjektiiviset oireet voivat yös vahvistaa huuehioa lisääällä yksilön aktiivisuutta kyseisen aineen tai sitä läheisesti uistuttavan yhdisteen hankinnassa. Subjektiivisia kokeuksia, jotka voivat toiia vahvistavina ärsykkeinä ovat esi. ielialan kohoainen, ahdistuksen lieventyinen, yksitoikkoisen arkielään piristyinen tai kokaiinin tai nikotiinin nauttiisen jälkeen koettu työtehon lisääntyinen. Myös vieroitukseen liittyvien ahdistusoireiden lieventyinen aineella on kokeus, joka aiheuttaa positiivista vahvistusta ja lisää riippuvuuden kehitys ielenterveys huuehio vahvistavat ärsykkeet positiiviset vahvistajat tunnistusärsyke negatiiviset vahvistajat vahvistavat ärsykkeet ihisellä 415

4 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet TIETORUUTU L26 RIIPPUVUUDEN SYNNYN KANNALTA KESKEISET AIVOALUEET JA RATAJÄRJESTELMÄT ROTASSA Riippuvuuden syntyisen kannalta keskeisen esokortikolibisen dopainergisen radan (tua) neuronit sijaitsevat keskiaivoissa (ventraalinen tegentaalinen alue, VTA) ja niiden aksonit päättyvät accubens-tuakkeeseen (N Acc). Accubens-tuakkeen aktiivisuutta oduloivat uut libiseen järjestelään kuuluvat aivojen osat, kuten aygdala (AMG), frontaalinen aivokuori (FC) ja hippokapus (Hippo). Sekä huueiden että uiden tavallisten vahvistiien (ruoka, seksi) synnyttää hio liittyy aktivaatiotilaan tässä heroradassa, joka suodattaa ja oduloi libisestä systeeistä peräisin olevia signaaleja. Tässä ielihyväkeskuksessa biologiset perusvietit ja otivaatio integroituvat. Sen aktivoituinen johtaa tyypilliseen palkitseisodotukseen liittyvään, lajispesifiseen otoriseen herätereaktioon (arousal). Myös huueiden itseannostelu koe-eläiillä on pitkälti saojen ekanisien sääteleä. Accubens-tuakkeen keskeisen asean osoittaa esi. kokaiiniriippuvuudessa itseannostelun loppuinen sen jälkeen, kun siellä sijaitsevat dopainergiset neuronit on tuhottu 6- hydroksidopaiinilla. Rotille paikallisesti accubens-tuakkeeseen annetut pienet annokset D 1 - tai D 2 -reseptorien salpaajia estävät tätä palkitseissysteeiä, ikä näkyy afetaiinin ja kokaiinin itseannostelun kopensatorisena lisääntyisenä. Accubens-tuakkeen ja uiden aivojen osien dopaiinin ja endogeenisten opioidien väliset vuorovaikutukset näkyvät. siinä, että opioidiriippuvaisilla rotilla D 2 -reseptorien aktivaatio accubens-tuakkeessa estää naloksonin aiheuttaia fyysisiä vieroitusoireita, kun taas D 2 -reseptorien esto aiheuttaa niitä. Mesokortikolibisen radan lisäksi on kuvassa esitetty yös uita ratoja: libiseen järjestelään kuuluvia afferentteja (värillinen katkoviiva) ja efferenttejä (väri) ratoja sekä pitkiä ja lyhyitä endorfiiniratoja (valkoiset). Aivoalueet, joissa GABA A -reseptorien tiheys on suuri ja jotka ovat keskeisiä esi. alkoholiriippuvuuden syn-nyssä, on esitetty haraana. VP = ventraalinen pallidu, LH = lateraalinen hypotalaus, OT = tuberculu olfactoriu, AC = coissura anterior, DMT = dorsoediaalinen talaus, PAG = aivojen keskiharaa, Snr = substantia nigra, LC = locus coeruleus. (ukailtu: G. Schulteis ja G. Koob, Nature 1994; 371: 108) Ulrich Tacke 416

5 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö prosessia. Toisaalta huueen epäiellyttävät oinaisuudet voivat heikentää huuehion syntyä. Esi. ne japanilaiset, joiden asetaldehydidehydrogenaasin aktiivisuus on geneettisesti heikko ja joille alkoholi aiheuttaa flush -oireen antabuksen tapaan, ovat huoattavasti väheän alttiita alkoholisille kuin ne, joiden entsyyi on aktiivinen. Riippuvuuden syntyisen jälkeen esiintyvät vieroitusoireet ja niiden välttäinen eivät yksin pysty selittäään huueen jatkuvaa käyttöä ja siihen usein liittyvää itsetuhoista käyttäytyistä. Viie vuosikyeninä on saatu eläinkokeiden avulla paljon lisää tietoa yös psykologisten tekijöiden (oppiinen, ehdollistuinen) tärkeästä erkityksestä, ja vasta neurofarakologista ja käyttäytyistieteellistä tietoa yhdistäällä on pystytty luoaan pohjaa riippuvuusprobleatiikan kokonaisvaltaiselle yärtäiselle (tietoruutu L26). Perinnölliset tekijät (geneettiset erot. reseptorien toiinnoissa ja yksilölliset perinnölliset käyttäytyisoinaisuudet) uovaavat alkoholin ja huueiden vahvistaisefektiä ja siten riippuvuuden esiintyistä. Suoessa on kehitetty rottakanta, jonka yksilöillä on perinnöllinen ieltyys alkoholiin, ja tätä allia on paljon käytetty alkoholitutkiuksissa. Vahva perinnöllinen tausta on todettu yös eräässä ihisen alkoholisin alauodossa (tyypin 2 alkoholisi: asosiaalisesti käyttäytyvät iehet, joiden alkoholiongela alkaa jo nuoruudessa ja joiden persoonallisuuteen kuuluu ipulsiivisuus ja suurten riskien otto). Mukautuvat uutokset reseptoritasolla ovat tärkeitä toleranssin ja vieroitusoireiden kehittyisessä. Reseptoritiheyden ja herkkyyden uutokset (ylös- tai alaspäinsäätely) kehittyvät joskus hyvin nopeasti utta yleensä vasta jonkin ajan kuluttua, ja ne ovat yleensä pitkäkestoisia. Vieroitusoireet aiheutuvat epätasapainosta, kun välittäjäainejärjestelä on ukautunut huueen paikallaoloon utta aine on loppunut eliistöstä. Ypäristötekijät, kuten perinteet, asenteet, odotukset ja toiveet, eläänpiiri sekä elään tapahtuat, uovaavat riippuvuuteen johtavaa kehitystä. Sidosryhiin liittyvät paineet ja saaistuisen tarve voivat johtaa aineiden käytön aloittaiseen varsinkin nuorilla. Poikkeusolosuhteissa (sota, vankilaolosuhteet, sluit) huueiden käyttö usein lisääntyy. Esi. Vietnain sodassa olleista aerikkalaissotilaista 20 % oli riippuvaisia heroiinista, utta heistä yli 90 % lopetti aineen käytön kotiinpaluun jälkeen. herosolujen ukautuinen perinnöllisyys ypäristö Riippuvuus eri yhdisteistä Tässä kappaleessa käsiteltävien aineiden farakologiset oinaisuudet on esitetty uissa luvuissa, joten tässä keskitytään etupäässä aineille tai aineryhille tunnusoaisiin riippuvuustiloihin sekä vieroitustilojen hoitoon. 417

6 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet Alkoholi kulutusuutokset Suoen kulttuuri suurkulutus krapula katkaisuhoito deliriu Alkoholi on aailan toiseksi eniten käytetty psykoaktiivinen aine, kahvin jälkeen, ja sen käyttö on sekä terveydenhuollon että yhteiskunnan kannalta ongelallinen. Keskiolutlain (1968) jälkeen alkoholin kulutus on Suoessa lisääntynyt huoattavasti, utta kansainvälisen vertailun ukaan se on pysynyt keskinkertaisena. Suoen EU-jäsenyyteen liittyvät alkoholipoliittiset uutokset ovat yös johtaneet kulutuksen lisääntyiseen. Suoi poikkeaa juoakulttuuriltaan Keski-Euroopan aista siten, että eillä täysraittiiden äärä on suhteellisen suuri (n. 10 %) ja pieni osa (10 %) alkoholin käyttäjistä juo yli puolet kulutetusta alkoholista. Alkoholin kulutus keskittyy viikonloppuihin ja hualahakuinen juoatapa on yleinen. Sen seurauksia ovat onnettouusriskin kasvu ja väkivaltainen käyttäytyinen. Eräässä alkoholinkäytön ja väkivallan välistä yhteyttä selvittävässä tutkiuksessa (9 000 rikosta 11 aasta) osoitettiin, että kaksi kolasosaa väkivaltaisesti käyttäytyneistä oli alkoholin vaikutuksen alaisena, saoin puolet väkivallan uhreista. Eurooppalaistuinen on tarkoittanut lähinnä sitä, että päivittäinen alkoholinkäyttö on lisääntynyt, utta viikonlopun hualajuoinen ei ole silti vähentynyt. Erityisesti nuorten alkoholinkulutus on lisääntynyt huoattavasti. Alkoholin suurkuluttajaksi tulkitaan erään ääritelän ukaan yli ravintola-annosta (n. 10 g alkoholia/annos) viikossa käyttävä ies tai 8 16 ravintola-annosta viikossa käyttävä nainen, ja tällaisia henkilöitä arvellaan Suoessa olevan noin Alkoholin suurkulutus on työikäisten iesten tärkein yksittäinen terveysriski; kuolleisuusriski on suurkuluttajilla 7-kertainen uun väestön riskiin verrattuna. Alkoholin suurkulutuksen tai alkoholisin toteainen ahdollisian varhaisessa vaiheessa on suuri haaste terveydenhuollolle, koska puuttuinen kehittyvään alkoholiongelaan ajoissa on ongelan ehkäisyn kannalta tuloksellisinta. Lyhytaikaisen (korkeintaan 3 vrk) alkoholinkäytön seurauksena syntyneet alkoholin vieroitusoireet (krapula), kuten pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja vapina, eivät yleensä vaadi hoitoa. Polikliinistä vieroitusoireiden lievitystä on kokeiltu ilokaasulla (typpioksiduuli, N 2 O), utta hoitouodon käyttökelpoisuudesta ei ole vielä varuutta. Pitepiaikaisen runsaan alkoholinkäytön lopettainen aiheuttaa vaikeapia oireita ja vaatii usein lääkehoitoa. Katkaisuhoidolla pyritään juoakierteen katkaisuun ja koplikaatioiden estoon. Bentsodiatsepiinikyllästyshoidossa käytetään esi. suurehkoja annoksia diatsepaaia, kunnes potilas rauhoittuu ja nukahtaa. Deliriu treens (juoppohulluus) ilenee vuosia kestäneen alkoholinkäytön jälkeen, kun alkoholisti lopettaa juoisen tai vähentää huoattavasti alkoholin äärää. Potilas uuttuu sekavaksi, äänekkääksi, levottoaksi ja harhaiseksi. Hoidoksi käytetään neu- 418

7 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö roleptejä (. haloperidolia) ja bentsodiatsepiinikyllästyshoitoa. Antikonvulsiivista lääkehoitoa tarvitaan, ikäli potilaalla on aiein ollut keskusherostoperäisiä kohtauksia tai esiintyy kouristuksia ( viinakrapit ). Wernicken enkefalopatian ja sen seurauksena syntyvän Korsakoffin oireyhtyän ehkäiseiseksi annetaan vaikeiden vieroitusoireiden yhteydessä aina tiaiinia g lihakseen uutaan päivän ajan. Hyvästä yleishoidosta on pidettävä huolta. Erityisen vaativaa vieroitusoireiden hoito on silloin, kun potilaalla on uita sairauksia tai hän on saanaikaisesti riippuvainen useaasta päihteestä. viinakrapit Aversiohoito Alkoholisin hoitoon käytetään disulfiraaia ja kalsiukarbiidia, jotka estävät aldehydidehydrogenaasin toiintaa ja siten alkoholiaineenvaihdunnassa syntyvän asetaldehydin edelleen hapettuisen. Niiden aineiden kanssa jo uutaa graa alkoholia aiheuttaa jopa tunteja kestävän erittäin epäiellyttävän tilan (antabusreaktio): Potilaalla on päänsärkyä, hänen ihonsa on kuua ja punoittava erityisesti kasvoilla ja kaulalla ( flush ). Myös hengenahdistus, pahoinvointi, takykardia ja verenpaineen lasku ovat tavallisia. Disulfiraain alkuannos on noin 800 g/vrk ja ylläpitoannos g. Vaikutus alkaa uutaassa tunnissa ja kestää hoidon loputtua 1 2 viikkoa. Ihon alle asetetut Antabus-kapselit ovat käytännössä osoittautuneet lähes tehottoiksi, koska ainetta ei aina ieydy verenkiertoon riittävästi ja useat potilaat oppivat totutusryypyillä sietäään pienehköjen disulfiraaiannosten vaikutuksia. Disulfiraai voi aiheuttaa aksaentsyyiarvojen suureneista ja ikterusta, ja siksi aksaentsyyit ja bilirubiini tulisi äärittää ennen hoitoa ja sen aikana. Kalsiukarbiidin vaikutus alkaa nopeasti ja kestää vain tuntia, ja sitä pidetään potilaalle vaarattoapana kuin disulfiraaia. Tavallinen annos on 50 g kerran tai kahdesti päivässä. Alkoholisti on usein oa-aloitteisesti valis ottaaan lääkeannoksensa aaulla, jolloin halu raittiina pysyiseen on vahviillaan. Aversiohoito toteutuu parhaiten antaalla hoidettavan niellä veteen liuotettu lääke hoitajan valvonnan alaisena päivittäin poliklinikalla tai vastaanotolla. Missään tapauksessa näitä lääkeaineita ei saa antaa ilan potilaan oaa suostuusta. Myös klooripropaidi, tolbutaidi, etronidatsoli, tinidatsoli, klorafenikoli, nitrofurantoiini ja kefaandoli estävät aldehydidehydrogenaasia. Hoidon aikana alkoholi aiheuttaa pienelle osalle potilaista lievän antabusreaktion. antabusreaktio disulfiraai kalsiukarbiidi Valisteita Disulfirau, disulfiraai (Antabus ) 419

8 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet Muut hoitouodot ja kuntoutus naltreksoni akaprosaatti AA-liike Uusia lääkkeitä on tulossa alkoholin juoishion estäiseen. Opioidiantagonisti naltreksoni on rekisteröity tarkoitukseen vuonna 1997 ja sitä käytetään yhdistettynä psykososiaaliseen kuntoutukseen. Useissa Euroopan aissa käytetään akaprosaattia, joka vaikuttaa glutaatergiseen järjestelään, joskaan vaikutusekanisia alkoholiriippuvuuden hoidossa ei tunneta. Vertaisapuun perustuva AA-liike (Alcoholics Anonyous) on kansainvälisesti laajalle levinnyt alkoholistien hoitouoto. Alkoholistien oaisten auttaiseksi ja tukeiseksi on perustettu oa yhdistys (Al-Anon). Nykykäsityksen ukaan alkoholistien kuntoutus on suunniteltava yksilöllisesti, koska eri hoitouodot (esi. aversiohoito, supportiivinen psykoterapia, AA-toiinta) soveltuvat eri tavoin eri potilastyypeille. Myös hoitouotojen yhdistelät ja hoidon tavoitteet (täysraittius, kohtuukäyttö) on suunniteltava yhteistyössä potilaan kanssa tarkan tutkiuksen perusteella. Unilääkkeet ja anksiolyytit barbituraatit bentsodiatsepiinit riippuvuus Unilääkkeiden väärinkäyttöä alkoi esiintyä 1920-luvulla, utta ongelat yleistyivät vasta 1950-luvulta lähtien. Barbituraatteja on Suoessa kaupan enää vain epilepsialääkkeinä, joten niitä on vaikea saada. Suuret barbituraattiannokset voivat saada aikaan huala- tai sekavuustilan, jossa ieliala vaihtelee euforian ja asennuksen välillä. Siinä yhteydessä puhe on sekavaa ja kävely ataktista. Kuolea voi seurata hengityshalvauksesta. Vaikka barbituraattien psykootorisia vaikutuksia kohtaan kehittyy toleranssi, tappava annos ei ainittavasti suurene. Barbituraattien vieroitusoireet, jotka ovat saantapaisia kuin alkoholinkäytön jälkeen, ovat hengenvaarallisia. Ne saavuttavat aksiinsa 2 3 päivässä lyhytvaikutteisten sekä viikossa pitkävaikutteisten yhdisteiden käytön jälkeen. Vieroitusoireisiin kuuluu fyysinen heikkous, ja vaikeissa tapauksissa esiintyy kouristuksia ja deliriu treensiä uistuttava sekavuustila. Bentsodiatsepiinit ovat Suoessa ylivoiaisesti tavallisin riippuvuutta aiheuttava lääkeryhä. Riippuvuutta voi kehittyä yös niiden tavoin vaikuttaviin tsopikloniin, tsolpideeniin ja tsaleploniin. Pitkäaikaisen hoidon yhteydessä kehittyvän lääkeriippuvuuden riskin suuruudesta ei ole selvää käsitystä, ja kirjallisuudessa esiintyvät luvut vaihtelevat suuresti ( %) sen ukaan, iten riippuvuus ääritellään. Potilaan persoonallisuudella on keskeinen erkitys riippuvuuden kehittyisessä. Bentsodiatsepiiniryhän lääkkeet ovat varsin tehokkaita oireiden lievittäisessä potilailla, joiden erkittäviät oireet ovat ielialojen epävakaisuus ja ipulsiivisuus (epävakaa persoonallisuus, rajatilapotilaat). Nää potilaat käyttävät usein suuria annoksia ja sekakäyttö uiden päihteiden, etupäässä alkoholin kanssa, on yleistä. Huueiden käyttäjien keskuudessa bentsodiatsepiinit ovat suosittuja, koska ne voivat lievittää stiuloivien aineiden aiheuttaaa ahdistusta ja opiaattien aiheuttaia vieroitusoireita. 420

9 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö Taulukko Eräiden väärinkäytössä tavallisten lääke- ja uiden aineiden addiktiivisia oinaisuuksia. Yhdisteet Riippuvuus Toleranssin Vieroitusoireet aste kehittyisaika 1 kehittyinen Euforisoivat +++(+) Viikkoja, kuukausia Voiakas Pahoinvointi, analgeetit rauhattouus, kyynelvuoto, hikoilu, syljeneritys, ripuli, vilunväreet, kuue, unettouus, hengitystiheys ja syke tihenevät, vapina, lihaskivut Alkoholi +++ Vuosia Kohtalainen Kuten edellä; lisäksi hallusinaatioita, deliriu treens Liuottiet ++ Viikkoja, kuukausia Kohtalainen Kuten alkoholin jälkeen Barbituraatit sekä +++ Kuukausia Kohtalainen Kuten euforisoivien uut hypnootit ja (tappava annos analgeettien jälkeen, sedatiivit ei suurene) lisäksi kouristuksia psykoosi; hengenvaara Afetaiinit +(+) Viikkoja, kuukausia Kohtalainen Apatia, uneliaisuus, lihaskivut, asennustila Kokaiini ++ 2 Päiviä, viikkoja Vähäinen Väsyys- ja asennustila, keuhkovaurio Kannabis +(+) 2 Viikkoja, kuukausia Yksilöllinen, Ei tyypillisiä vähäinen Lysergidi (LSD) + 2 Päiviä, kuukausia Huoattava Ei tyypillisiä Tupakka + 2 Kuukausia, vuosia Kohtalainen Ei tyypillisiä 1 Riippuvuuden kehittyisaika vaihtelee huoattavasti ja on esierkiksi usein toistuvan tai yhtäittaisen käytön seurauksena tässä ainittua lyhyepi. Ongelana voi riippuvuuden ohella olla eräiden aineiden huoattavan suuri toksisuus (esi. kokaiinin crack - uoto) 2 Riippuvuus lähinnä psyykkistä Yleensä riippuvuuden kehittyisen vaaraa lisäävät suuri vuorokausiannos, säännöllinen yli 3 kk kestänyt hoito ja aikaisepi lääke- tai alkoholiriippuvuus. Nopeasti puoliintuvat bentsodiatsepiinijohdokset saattavat aiheuttaa kerta-annoksen jälkeen rebound -oireita (unettouus, ahdistus). Bentsodiatsepiinit helpottavat näitä oireita nopeasti ja tästä syystä lääkkeen käyttö usein pitkittyy. Bentsodiatsepiinien käyttö ei ole välttäättä jatkuvaa, ja riippuvuus kehittyy ainoastaan, jos käyttöjaksot pitkittyvät. Potilaat, joiden pääoireet ovat pitkäaikainen ahdistus ja alavireisyys, käyttävät usein pieniä tai keskisuuria bentsodiatsepiiniannoksia säännöllisesti ja pitkäaikaisesti, utta lääkärin ääräyksen ukaan, joten varsinaisesta väärinkäytöstä ei ole kysyys. Useita kuukausia kestänyttä hoitoa ei saa lopettaa yhtäkkiä, vaan annosta on pienennettävä vähitellen vieroitusoireiden välttäiseksi. rebound riippuvuus pienistä annoksista 421

10 Keskusherostoon vaikuttavat lääkeaineet ristiriippuvuus Bentsodiatsepiinien tavallisia vieroitusoireita ovat. ahdistus, levottouus, unettouus ja valonarkuus. Voiakkaat oireet (psykoosi, GM-kohtaukset) viittaavat liian nopeaan annoksen pienentäiseen. Voiakas ahdistus ja deluusiot eivät ole harvinaisia esi. keskipitkävaikutteisen loratsepaailääkityksen liian nopean vähentäisen jälkeen. Tää ileisesti johtuu aineen suuresta affiniteetista reseptoriin. Vieroitusoireita pystytään lieventäään. karbaatsepiinilla, jonka annos voidaan suurentaa hoitotasolle jo ennen vieroitushoidon alkua. Beetasalpaajahoidosta on apua sellaisissa tapauksissa, joissa sypaattinen herosto toiii liian aktiivisesti. Akuuttien vieroitusoireiden väistyessä potilaan vointi paranee, utta krooniset oireet voivat kestää jopa vuoden. Saanaikaisesti yös potilaan peruspatologiaan liittyvät ahdistusoireet voivat ilestyä uudestaan, ikä saattaa aiheuttaa erotusdiagnostisia ongelia. Bentsodiatsepiinien ja alkoholin välillä esiintyy ristiriippuvuutta, ja siksi esi. bentsodiatsepiineja käytetään lyhytaikaisesti alkoholinkäytön katkaisuhoidossa. Bentsodiatsepiinien äärääistä päihteiden väärinkäyttäjille on syytä välttää, ja jos niitä annetaan tilapäisesti, käyttö on pidettävä lyhytaikaisena. Muutoin liikakäyttöön taipuvaisille potilaille tulee vain yksi päihde lisää. Anestesia-aineet kaasut ja höyryt fensyklidiini GBH Myös anestesia-aineita on käytetty päihtyistarkoituksessa. Etyylieetterihöyryn hengittäistä käytettiin huuaustarkoitukseen jo ennen sen anestesiavaikutuksen keksiistä, ja ilokaasun (N 2 O) väärinkäyttöä on esiintynyt terveydenhuollon aattilaisten keskuudessa. Joissakin aissa ilokaasua käytetään yös esi. kuohukeran ponnekaasuna ja kirjallisuudesta löytyy ainintoja tähän liittyvästä huuekäytöstä. Anestesia-aine fensyklidiini, joka on ketaiinin sukulaisaine, otettiin Yhdysvalloissa arkkinoilta sen hallusinogeenisten vaikutusten takia. Sen käyttö voi johtaa skitsofreenistyyppiseen psykoosiin. Psykofarakologisissa tutkiuksissa ainetta on käytetty skitsofrenian eläinallin kehittäisessä. Fensyklidiinin olekyyliä on yös uokattu katukauppaa varten; huueena se tunnetaan niellä angel s dust. GBH (γ-hydroksibutyraatti) on käytössä anestesia-aineena useissa Keski-Euroopan aissa, eikä sitä ole luokiteltu huuausaineeksi. Väärinkäyttöä on kuvattu ja tää GABA-johdos on aiheuttanut yös kuoleantapauksia. Opioidit Opioidiyhdisteet poikkeavat toisistaan lähinnä analgeettisen tehonsa (täydellinen tai osittainen agonisti), vaikutusaikansa ja riippuvuuden kehittyisnopeuden suhteen luvun alkupuolella väärinkäyttäjistä onet olivat saaneet opiaatteja kipulääkkeiksi liian pitkiä aikoja, koska väärinkäytön vaaraa ei vielä tajuttu. Suoessa näiden analgeettien väärinkäyttöongelat olivat yleisiät heti toisen aailansodan jälkeen. Riskiryhään kuuluivat tällöin etenkin terveydenhuollon aattilaiset; vielä 1970 arvioitiin, että noin 1 % näistä olisi huuausaineiden käyttäjiä. 422

11 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö heroiini Suoessa opioidien käyttöongela alkoi pahentua 1900-luvulla, ja käyttäjiä lienee noin Suoessa opioideista riippuvaiset ovat pitkälti päihteiden sekakäyttäjiä, vuotiaita ja suurin osa heistä on iehiä. Eniten väärinkäytetty opioidi on heroiini. Se on varsin potentti ja läpäisee lipofiilisena aineena veri-aivoesteen hyvin. Heroiini tulee katukauppaan erisävyisenä vaaleanruskeana tai lähes valkoisena jauheena. Epäpuhtaudet ovat tavallisia. Aikaisein heroiinia käytettiin lähes yksinoaan suoneen ruiskuttaalla. Suonensisäiseen käyttöön liittyvän infektiovaaran (AIDS, hepatiitti) takia on poltettava ( chasing the dragon ) tai nuuskattava heroiiniuoto nopeasti yleistynyt. Koska nykyään tarjolla oleva heroiini on hyvin puhdasta, euforinen tila ( rush ) syntyy poltettaessa lähes yhtä nopeasti kuin suoneen ruiskutettaessa. Kehitys on huolestuttava, koska riippuvuus syntyy nopeasti yös heroiinia poltettaessa ja ahdollisuus välttää suoneen ruiskuttaista adaltaa käyttökynnystä. Muiden opioidien tavoin heroiini saa aikaan voiakkaan hyvänolontunteen, jonka seurauksena ahdistus ja jännitys laukeavat ja käyttäjä uuttuu välinpitäättöäksi ypäristönsä suhteen. Usein tila ei ole ensiäisten annosten jälkeen yksinoaan iellyttävä, vaan siihen voi liittyä pahoinvointia, oksentelua, uetusta, tokkuraisuutta tai sekavuutta. Uetusta lukuun ottaatta näitä sivuvaikutuksia kohtaan kehittyy toleranssi. Metadonia (kuten orfiiniakin) saa äärätä ainoastaan huuausainereseptillä (ks. etadoniylläpitohoito). Buprenorfiini ja dekstropropoksifeeni eivät kuulu huuausainelain tarkoittaiin varsinaisiin huuausainelääkkeisiin, utta niitä äärätään alkuperäisreseptillä, kuten eräitä uitakin PKV-lääkkeitä. Molepia aineita tavataan katukaupassa. Huuekäytössä tabletit otetaan suun kautta tai niitä liuotetaan suoneen ruiskutettaviksi. Monet opioidiriippuvaiset narkoaanit ja sekakäyttäjät ovat hakeutuneet lääkärien vastaanotoille saadakseen etenkin buprenorfiinireseptejä ja päästäkseen siten eroon heroiinista. Muutaassa tapauksessa näiden lääkkeiden varoaton äärääinen narkoaaneille ja sekakäyttäjille on johtanut lääkärin lääkkeenäärääisoikeuden rajoittaiseen. Dekstropropoksifeeni on osoittautunut varsin vaaralliseksi liika-annoksina, etenkin alkoholin kanssa. Kodeiinia on Suoessa yhdistelävalisteissa (kipulääkkeet, yskänlääkkeet), ja narkoaanit käyttävät näitä itsehoitovalisteita korvikkeena silloin, kun eivät uuten pysty opioideja saaaan. Tässä suhteessa kodeiinia ja parasetaolia sisältävät yhteisvalisteet ovat erityisen ongelallisia, koska haluttu kodeiiniannos voi aiheuttaa parasetaoliyrkytyksen (ks. luku 70). Fentanyyli kuuluu petidiinin kanssa saaan keialliseen ryhään, ja se on analgeettina noin tuhat kertaa orfiinia potentipi luvun alusta alkaen on esi. Yhdysvalloissa tehty laittoasti sekä petidiinin että fentanyylin olekyylistä erilaisia johdoksia, jotka ke vaikutukset etadoni buprenorfiini ja dekstropropoksifeeni kodeiini fentanyyli 423

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015

Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö. Anneli Raatikainen 3.2.2015 Erilaiset päihteet, niiden vaikutukset ja miten tunnistaa niiden käyttö Anneli Raatikainen 3.2.2015 AIHEITA: - Päihdeongelman kehittyminen - Eri päihteiden vaikutuksia - Päihteiden käytön tunnistaminen

Lisätiedot

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa)

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) VÄÄRINKÄYTTÖ- ANNOKSIA KUUKAUDESSA 1 HEROIINI katukauppaheroiini i.v. ~ 40 % Laiton, leikattu (jatkettu) 50 120 2 HEROIINI katukauppaheroiini

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholismin lääkehoito Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus Psykososiaalisilla hoidoilla

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky.

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky. Tupakatta terveenä! 2 Lopettaminen kannattaa aina! Tupakkatuotteet lyhentävät käyttäjänsä elinikää keskimäärin 8 10 vuotta. Ilman tupakkaa on terveempi ja sairastumisriski pienenee. Elämänlaatu paranee

Lisätiedot

Euforisoivat analgeetit

Euforisoivat analgeetit 21. Euforisoivat analgeetit Euforisoivat analgeetit Kansainvälisen kivuntutkiusseuran (IASP) ääritelän ukaan kipu on epäiellyttävä aistius ja tunnepohjainen eläys, johon liittyy kudosvaurio tai sen uhka

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Etanoli. 25. Etanoli. Etanolin farmakokinetiikka. imeytyminen

Etanoli. 25. Etanoli. Etanolin farmakokinetiikka. imeytyminen 25. Etanoli Etanoli Etyylialkoholi (etanoli) on sosiaalisesti hyväksytty nautinto- ja huuausaine, jota käytetään lähes kaikkialla aailassa. Etanoli on farakologisesti heikkotehoinen aine. Sitä tarvitaan

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

Zopiclone Orion. Päivämäärä: , Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Zopiclone Orion. Päivämäärä: , Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Zopiclone Orion Päivämäärä: 16.11.2016, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Unettomuus on yleinen unihäiriö,

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl

Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl * Sari Fältmars Sairaanhoitaja Epshp/Päihdepsykiatrian pkl *Riippuvuudet; ilmiö, diagnosointi, toleranssi *Alkoholiriippuvuus *Huumeriippuvuus *Lääkeriippuvuus ja sekakäyttö *Toiminnallinen riippuvuus

Lisätiedot

Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset

Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset 70. Tärkeiät lääkeaineyrkytykset Tärkeiät lääkeaineyrkytykset Lääkeaineiden toksisuutta on käsitelty kunkin aineryhän osalta sivuvaikutusten yhteydessä. Tässä esitetään lyhyesti suoalaisten yleisipien

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl

Johdanto korvaushoitoon. Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Johdanto korvaushoitoon Mauri Aalto Ylilääkäri EPSHP, Päihdepsykiatrian pkl Opiaatit 1 Päihdekäyttö perustuu niiden mielihyvää lisäävään ja käyttäytymistä vahvistavaan vaikutukseen Kaikkia opioideja kohtaan

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

Parkinsonin taudin lääkkeet

Parkinsonin taudin lääkkeet 28. Parkinsonin taudin lääkkeet Parkinsonin taudin lääkkeet Parkinsonin tauti on oireyhtyä, jossa aivojen ekstrapyraidaalijärjestelän tyvituakkeet ovat vaurioituneet tai niiden toiinta on häiriintynyt.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA 2014 MUUNTOHUUMEET Mitä ovat muuntohuumeet? Muuntohuumeet ovat useimmiten tunnetuista huumausaineista muunneltuja aineita, joita käytetään päihtymistarkoituksessa.

Lisätiedot

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN Erkki Vuori, professori 01.10.2009 Lääketieteellinen tiedekunta OIKEUSLÄÄKETIETEELLISEN KUOLEMAN- SYYNSELVITYKSEN KATTAVUUS v 2006 Ikäryhmä Kuolleet

Lisätiedot

Päihteettömyyden edistäminen

Päihteettömyyden edistäminen Päihteettömyyden edistäminen opas nuorille Tämä opas on sinulle, koska olet tärkeä. Mari Tahvanainen Sairaanhoitajaopiskelija Karelia Ammattikorkeakoulu PAREMPI ARKI RY 08/2017 Kauppatie 4, 81200 Eno.

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji

Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji Päihteiden käytön katkaiseminen on taitolaji Pienet pohjalaiset Päihdepäivät Seinäjoki 17.11.2008 Antti Holopainen Ylilääkäri Järvenpään sosiaalisairaala Sisältöä Miten syntyy katkaisemisen tarve? Mitä

Lisätiedot

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Kajaanin huumekoulutus 21.3.13 Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

Opiaattiantagonistit eli reseptorinsalpaajat. Opiaattiagonistit eli reseptorinaktivoijat

Opiaattiantagonistit eli reseptorinsalpaajat. Opiaattiagonistit eli reseptorinaktivoijat Buprenorfiiniopas Unikko Unikon siemenkotia raaputtamalla niissä oleva raaka oopiumi tulee kodan pintaan, josta se voidaan kerätä talteen. Raaka oopiumi sisältää monia luonnollisia lääke/huumausaineita.

Lisätiedot

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE KERTA ANNOSPAKKAUKSESSA SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Opiaattikorvaushoito

Opiaattikorvaushoito Opiaattikorvaushoito Lainsäädäntö Hoito perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (33/2008) Korvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Psykoositietoisuustapahtuma

Psykoositietoisuustapahtuma Psykoositietoisuustapahtuma apulaisylilääkäri Pekka Salmela Tampereen Psykiatria- ja päihdekeskus 19.9.2017 Metso Psykoosit Psykooseilla eli mielisairauksilla tarkoitetaan mielenterveyshäiriöiden ryhmää,

Lisätiedot

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja

Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito. Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Seinäjoen Päihdeklinikan opiaattikorvaushoito Jani Rinta-Nikkola Opiaattikorvaushoidon vastaava ohjaaja Historia Toiminta aloitettiin vuonna 2010 TAYS ketjulähetti koulutus Arviot TAYS:n Päihdepsykiatrian

Lisätiedot

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.

G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11. G2P0 + C 2 H 5 OH =?! Antti Koivukangas LT, yleislääketieteen erikoislääkäri EPSHP/ Psykiatria Ei sidonnaisuuksia (KH) 20.11.2008 Vaasa 1 Nuoret aikuiset ja päihteet päihteiden käyttö runsaimmillaan 20

Lisätiedot

Psykoosien hoitoon tarkoitetut. lääkeaineeksi. Fentiatsiinin johdokset. 22. Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet

Psykoosien hoitoon tarkoitetut. lääkeaineeksi. Fentiatsiinin johdokset. 22. Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet 22. Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet Psykooseilla tarkoitetaan vakavia ielenterveydellisiä häiriöitä, joille on yhteistä todellisuudentajun vaikea-asteinen

Lisätiedot

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma

Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Dopingaineiden ja päihteiden sekakäyttö -biotieteellinen näkökulma Sanna Kailanto 1 Doping Kilpaurheilijoiden suorituskyvyn parantaminen 1950-luvulta lähtien. Käyttö levinnyt aktiiviurheilun ulkopuolelle.

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Version 7, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute

Version 7, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota huomioon seuraavat tärkeät turvallisuustiedot

Lisätiedot

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu

Ikäihmisten päihdetyö Marika Liehu Terveelle, yli 65-vuotiaalle Riskirajat suositellaan enintään 7 annosta viikossa, joista 2 annosta päivässä. Sairaalle ja vahvoja lääkkeitä käyttäville suositus on vieläkin pienempi. Ikäihmisten päihdetyö

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl -nenäsumute Sisäsivut TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

Kilpirauhashormonit ja tyreostaatit

Kilpirauhashormonit ja tyreostaatit 41. Kilpirauhashoronit ja tyreostaatit Kilpirauhashoronit ja tyreostaatit Kilpirauhashoronien synteesi Kilpirauhasen horonituotannossa on useita vaiheita: 1) veressä olevan jodidi-ionin (I ) konsentroituinen

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys 67. Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeet ovat lääkärien useiin käyttää hoitokeino. Noin 75 % avohoidon potilaista lähtee lääkärin vastaanotolta reseptin kanssa.

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET Vaasa opisto 21.2.2008 Päihteet ja päihderiippuvuus Tavallisimmat syyt hoitoon hakeutumiselle päivystyksenomaisesti: yliannos vieroitusoireet

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRIN LAATUHANKE 2006 4.12.2006

HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRIN LAATUHANKE 2006 4.12.2006 Sivu 1(5) HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRIN LAATUHANKE 2006 4.12.2006 HUUMAUSAINERIKOSTEN RANGAISTUSSUOSITUS Tässä suosituksessa on todettu normaalirangaistusasteikko yleisimpien huumausaineiden osalta suhteutettuna

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa

Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Vahvat opioidit leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa Anestesiakurssi Naantali 19.3.2015 Vesa Kontinen, dosentti, oyl HYKS, ATeK, Jorvin sairaala, Leikkausyksikkö Sertürner 1806 morfiini diasetylmorfiini

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA

HUUMETILANNE SUOMESSA HUUMETILANNE SUOMESSA Lapsiasiainneuvottelukunta 15.11.2017 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 Väestötutkimukset 15-69-vuotiaat suomalaiset 1992-2014 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Turun sosiaali- ja terveystoimi Terveyden edistämisen yksikkö suunnittelija Niina Jalo Esityksen rakenne Mikä on kouluterveyskysely

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen Automatioitunut

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia.

Kannabis puolestaan voi olla kaikkea edellä olevaa. Se piristää, lamaannuttaa ja voimistaa myös aistikokemuksia. HUUMAUSAINEET Huumausaineiden käyttökulttuurille on tyypillistä eri aineiden sekakäyttö sekä se, että huumeenkäyttäjät turvautuvat erilaisiin korvikkeisiin silloin, kun varsinainen huumausaineen saanti

Lisätiedot

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMINEN Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja TYKS, keuhkopoliklinikka KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Tupakan

Lisätiedot

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla

kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja Akuutti toksisuus olematon paras teho ja annoksen titraus vaporisoimalla } Vaikutusmekanismit kohtalaisesti tunnettuja } Lääke vs viihdekäyttö: ANNOKSESSA voi olla kertaluokan ero } THC:lla Vaatimaton teho yksinään esim. kipuun, yhdistetään muuhun hoitoon Mutta ei vakavia haittoja

Lisätiedot

Sympatomimeetit (adrenergiset aineet)

Sympatomimeetit (adrenergiset aineet) 14. Sypatoieetit (adrenergiset aineet) Sypatoieetit (adrenergiset aineet) Yleistä Sypatoieetit ovat lääkeaineita, jotka uistuttavat vaikutuksiltaan sypaattisen heroston välittäjäainetta noradrenaliinia.

Lisätiedot

Luku 6 Kysyntä. > 0, eli kysyntä kasvaa, niin x 1. < 0, eli kysyntä laskee, niin x 1

Luku 6 Kysyntä. > 0, eli kysyntä kasvaa, niin x 1. < 0, eli kysyntä laskee, niin x 1 40 Luku 6 Kysyntä Edellisessä luvussa näie, että ratkaisealla kuluttajan valintaongelan pitäällä paraetrit (p, p, ) yleisinä, saae eksplisiittisen kysyntäfunktion kuallekin hyödykkeelle. Ilaisie kysyntäfunktiot

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi TUPAKASTA VIEROITUS Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi Vieroittaja viekö tupakointiin puuttuminen liikaa aikaa? - kuuluuko minun puuttua

Lisätiedot

KATSAUS. Lääkeriippuvuus ja vieroittaminen. Ulrich Tacke, Kimmo Kuoppasalmi ja Mauno Airaksinen

KATSAUS. Lääkeriippuvuus ja vieroittaminen. Ulrich Tacke, Kimmo Kuoppasalmi ja Mauno Airaksinen KATSAUS Lääkeriippuvuus ja vieroittaminen Ulrich Tacke, Kimmo Kuoppasalmi ja Mauno Airaksinen Lääkeaineiden ja huumeiden katukauppa ja kokeilu nuorison keskuudessa ovat lisääntyneet viime aikoina, samoin

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Paula Timonen Proviisori LHKA Toimitusjohtaja Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Käsiteltävät aiheet Miksi iäkkäät ovat erityisryhmä? Miten ikä tulee ottaa huomioon

Lisätiedot

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Hanne Munter Hengitysliitto ry / Stumppi hanne.munter@hengitysliitto.fi OTA-ohjauskartta Nikotiinikorvaushoito Nikotiinikorvaushoitotuotteita käytettäessä

Lisätiedot

ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana (hasis)

ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana (hasis) 4.11.2014 LÄHDE: Cannabis sativa -hamppukasvi - Yleisimmin käytetty huumausaine ESIINTYMINEN: vihertävänä, kellertävänä tai ruskeana rouheena (marihuana) vaalean harmahtavana, ruskeana tai miltei mustana

Lisätiedot

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit

Tietoiskut. - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit Tietoiskut - muuntohuumeet - kannabis - stimulantit 1 Netissä työn tueksi esim. www.paihdelinkki.fi www.nuortenlinkki.fi www.mielenterveystalo.fi : hae tunnukset ammattilaisosioon www.nuortenmielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN. Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos

PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN. Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos PÄIHDETIETOA POLIISIN SILMIN Anna-Kaisa Heinämäki/Jari Viljanen Ylikonstaapelit Pirkanmaan poliisilaitos TAUSTAA Poliisille päihtyneiden nuorten tapaaminen on tavallista Huumeet ja lääkkeet enemmän piilossa,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Terveystieto Anne Partala HUUMEET

Terveystieto Anne Partala HUUMEET Terveystieto Anne Partala HUUMEET PORTTITEORIA PÄIHTEET TIETYSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ ELÄMÄÄN: 1. Tupakka ja alkoholi 2. Kannabis tuotteet 3. Vahvemmat huumeet (pienempi kynnys) NARKOMAANI: huumausaineista tullut

Lisätiedot

Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit*

Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit* 2. Lääkeaineiden vaikutusekanisit: reseptorit Lääkeaineiden vaikutusekanisit: reseptorit* Lääkeaineiden kohdeolekyylit Melkein kaikki lääkeaineiden vaikutukset potilaissa sekä toivotut hoitovaikutukset

Lisätiedot

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN

ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN ÄIDIN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET SYNTYVÄÄN LAPSEEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2013 Suvi Lahtinen Mari Lötjönen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyön

Lisätiedot

Osallistu Päihdekyselyyn

Osallistu Päihdekyselyyn Irroita kansilehti ja kyselyosa toisistaan katkoviivan kohdalta. www.tilastokeskus.fi/tup/thl Tunnus Salasana Osallistu Päihdekyselyyn Lähetimme äskettäin kirjeen, jossa pyysimme sinua osallistumaan kyselyyn.

Lisätiedot

Päihteet ja puheeksiotto. Valtakunnalliset työpajapäivät 18.-19.4.2012 Vaasa Suvi Einola-Uuro

Päihteet ja puheeksiotto. Valtakunnalliset työpajapäivät 18.-19.4.2012 Vaasa Suvi Einola-Uuro Päihteet ja puheeksiotto Valtakunnalliset työpajapäivät 18.-19.4.2012 Vaasa Suvi Einola-Uuro Päihteet Huumeet Huumausaineet Muut päihteet CNS lamaavat Opiaatit: heroiini, unikko, fentanyyli Lääkkeet Rauhoittavat

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

YHDESSÄ ETEENPÄIN

YHDESSÄ ETEENPÄIN YHDESSÄ ETEENPÄIN www.ankytys.fi info@ankytys.fi Tiesitkö? Änkytys on tavallinen puheen otorisen koordinaation häiriö. Lapsista noin 5 % änkyttää vähintään kuuden kuukauden ajan, ja suurialta osalta vaiva

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

PÄIHDE RIIPPUVUUS Jouko Koskela KVALT-seminaari , PALVA

PÄIHDE RIIPPUVUUS Jouko Koskela KVALT-seminaari , PALVA PÄIHDE RIIPPUVUUS Jouko Koskela KVALT-seminaari 24.2.2014, PALVA 11.10.2016 Mielihyvä Mielihyväjärjestelmää ruokkivat: Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset asiat ja tekijät Haitalliset aineet: nikotiini,

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito 30.11.2011 Kehittämispäällikkö Airi Partanen 27.11.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 STM:n selvitys 30.11.2011 Valmistelu syksyllä 2011: STM, THL,

Lisätiedot