Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun alussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun alussa"

Transkriptio

1 FM Tarmo Hietamaa tutkimusraportti syyskuu 2014 Kahden kerroksen kääntäjiä: Kvantitatiivinen työolokysely av-kääntäjien ansioista alan muutosten käännekohdassa 2010-luvun alussa Toteutin kevättalvella kyselyn 2014 av-kääntäjien 1 työoloista 2010-luvun alussa selvittääkseni, miten erilaisissa oloissa alan suomalaisella kentällä on työskennelty juuri ennen sen nykyhistorian kenties suurinta murrosta, joka kulminoituu ajallisesti syksyyn Tuolloin arviolta puolet av-käännösalan perinteisen työmuodon, työsuhteisten freelancereiden, töistä siirtyi ulkoistettuina pois työehtosopimuksen piiristä, kun suuri suomalainen mediatalo MTV Media myi käännöstoimintansa Broadcast Text International -nimiselle kansainväliselle käännöstoimistolle (lyh. BTI; nyk. BTI Studios). Olen tahtonut saada selville, millainen alan kokonaistilanne on ollut ennen tätä suurta murrosta, jotta av-kääntäjien työoloista ja pitkään käynnissä olleesta muutoksesta alalla voidaan puhua tutkituin tiedoin. Tässä vaiheessa tutkimukseni, jonka käynnistämiseen sain Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön työskentelyapurahan, on koostunut mainitusta, verkossa toteuttamastani kyselystä (ks. liite 1), jonka kohderyhmänä oli av-kääntäjien ammattikunta mahdollisimman kattavasti. Selvitin yksinkertaisella kyselylomakkeella määrällisiä tietoja ennen kaikkea av-kääntäjien työtunneista ja ansioista alan eri päätyömuotojen työsuhteisten, työsuhteisten freelancerien, freelancerien ja yrittäjien keskuudessa noin kahden vuoden ajalta ennen tuota lokakuussa 2012 tapahtunutta yrityskauppaa. Kyselyn analyysi keskittyy ensisijaisesti työtuntien ja ansioiden väliseen suhteeseen, jotta saadaan vertailukelpoisesti selville, miten selvät erot eri työmuotoja edustavien kääntäjien ansioissa ovat keskimäärin vallinneet huomioiden myös sen, että työaika alalla ei ole vakiomittainen. Kyselyn tuottamia tietoja on tarkoitus täydentää myöhemmässä vaiheessa yksilöhaastatteluin kerättävillä laadullisilla tiedoilla itse työskentelyn eri puolista, jotta syntyy kattava kuva koko alan tilasta kokonaisvaltaisen laadun kannalta tietyllä hetkellä. 1 Viittaan tässä tutkimuksessa av-kääntäjillä (ja muutoinkin asiayhteydestä riippuen yleisesti kääntäjillä) pääasiassa ruututekstejä tekeviin kääntäjiin, ellen toisin nimenomaisesti mainitse. Tosiasiassa nimitys sisältää laajempana käsitteenä myös kääntäjät, jotka tekevät dubbaus- eli jälkiäänityskäännöksiä, spiikki- eli selostustekstikäännöksiä sekä lukuisia muita, eri medioissa esiintyviä monikanavaisia käännöstekstejä.

2 Tarmo Hietamaa 2 Kahden kerroksen kääntäjiä Perehdyn tutkimuskokonaisuudellani toimintaan av-käännösalalla määrittämällä toiminnan kokonaisvaltaista laatua mahdollisimman laajasti. Tutkittavana on noin kahden vuoden ajanjakso ennen lokakuuta 2012, jolloin alan kenttä muuttui mainitun yrityskaupan myötä merkittävästi ennen kevättä 2013, jolloin työsuhteisen freelancertyön työehtosopimuskausi oli umpeutumassa; näiden tapahtumien muodostaman kynnyksen valossa voi niin ikään pohtia alan tulevaisuudensuuntia sen jälkeen, kun tutkittavan ajanjakson olot eivät enää ole päteneet sellaisenaan, mutta tässä raportissa tähän palataan vain lyhyesti loppukoonnin yhteydessä. Tämä tutkimusraportti on käytännön selvitys kyselyn pääasiallisimmista löydöksistä, joita käsitellessäni olen pystynyt viittaamaan myös joihinkin tieteellisiin lähteisiin. Pyrin jatkamaan tutkimustyötäni kokonaisuutena tieteellisesti kurinalaisemmin. Tämä eräänlainen väliraportti on laadittu myönnetyn työskentelyapurahan edellytyksenä mutta on ilman muuta myös tarpeellinen väline tutkimukseni ensimmäisen osion löydöksien selvittämiseksi. Merkittäväksi tutkimuskohdetta, työn kokonaisvaltaista laatua (ks. Abdallah 2007: ), määrittäviksi käsitteiksi ovat tässä vaiheessa muodostuneet asiantuntijatyö ja työnteon kannattavuus. Palaan näihin aiheen taustoituksessa ja tutkimustulosten analyysissa. Päätutkimuskysymykseni kuuluu: Miten suomalaisten av-kääntäjien työolot ovat eronneet toisistaan 2010-luvun alussa? Tarkentavina kvantitatiivisina lisäkysymyksinä toteuttamani kyselyn, tutkimukseni ensimmäisen osion, kannalta on: Monessako toisistaan eroavassa kerroksessa av-kääntäjät ovat toimineet työaikaan suhteutettuja nettoansioita tarkasteltaessa, ja miten nämä erot ilmenevät? Selvitin ansioita kysymällä vuotuisia nettoansioita, sillä eri työmuotojen bruttoansiot tuottaisivat vastauksia, jotka eivät olisi vertailukelpoisia keskenään: työsuhteisilla toimijoilla työnantaja suorittaa lakisääteiset sosiaalimaksut ja lomakorvaukset, kun taas työsuhteettomien toimeksiantajilla ei ole tällaisia velvoitteita, vaan ammatinharjoittajatoimijan tuloista jopa puolet saattaa mennä yrittäjä- ym. maksuihin. Lisäksi kaikenlaiset freelancerit (työsuhteiset, työsuhteettomat, yrittäjät) vastaavat pääasiassa itse esimerkiksi työvälineistään tai työtiloistaan. Työolojen kokonaiskuvan valossa merkittävimmät ovat nähdäkseni siis nettoansiot, joita olen verrannut Tilastokeskuksen valtakunnallisiin tietoihin käytettävissä olevasta yksilökohtaisesta rahatulosta erilaisten tulorajojen mukaan. Olen koko tutkimuksen ja av-käännöstoiminnan kokonaisvaltaisen laadun kannalta olettanut, että avkääntäjien ammattikunta olisi toiminut 2010-luvun alussa pääasiassa kolmessa eri työolokerroksessa: (1) työsuhteisina aikapalkkaisina, (2) työsuhteisina freelancereina sekä (3) työsuhteettomina freelancereina ja yrittäjinä. Kyselyn tulosten perusteella kääntäjät ovat toimineet nimenomaan työaikaan suhteutettujen, käytettävissä olevien rahatulojensa kannalta jakautuneena kahteen kerrokseen: (1) työsuhteellisten 2 ja (2) työsuhteettomien. Tutkin ansioita suhteuttamalla kyselyni eri ansioluokat ja työtuntimäärät normaaliin työviikkoon (kyselyssä t) ja vertaamalla näitä suhteutettuja ansioluokkia Tilastokeskuksen vuoden 2012 kansallisiin tulorajoi- 2 Käytän nimitystä työsuhteellinen tarkoittaessani nimenomaan näitä ammattikuntaa jakavia kerroksia; työsuhteinen puolestaan viittaa yksittäisten kääntäjien työmuotoon.

3 Tarmo Hietamaa 3 Kahden kerroksen kääntäjiä hin. 3 Esittelen tämän tarkastelutavan työkaluna, jolla työolojen määrällisiä eroja saadaan vertailtua alalla, jolla ei ole selvää, että työskenneltäisiin pääasiassa jonkin tietyn viikkotuntimäärän verran. Kääntäjäkerrosten erot olivat nähtävissä samansuuntaisina niin työaikaan suhteutetuissa kuin suhteuttamattomissa ansioissa, mikä tukee käyttämäni kaltaisen vertailukelpoisen tarkastelun toimivuutta. Tarkasteltavia eroja työmuotokohtaisesti olivat ensisijaisesti se, mihin ansioluokkiin kunkin työmuodon enemmistö on painottuneena, ja se, miten suurella osuudella kussakin työmuodossa alitetaan eritasoisia valtakunnallisia tulorajoja. Merkittävää oli, että suhteutetuissa ansioissa yksikään työmuoto ei ollut painottunut ylemmän korkeakouluasteen tasoisen henkilön käytettävissä olevien rahatulojen mediaanille 4 ( e / v; ks. Kotitalouden tulot). Suhteutettujen ansioiden pääasiallinen painotus oli analyysini perusteella muodostuneessa työsuhteellisten kerroksessa luokassa ylemmän korkeakouluasteen alle (alle e / v; 45,8 % työmuodon kääntäjistä) ja työsuhteettomien kerroksessa luokassa köyhyysrajan alle (alle e / v; 40,4 %) 5. Painotusten eroja vahvistavat seuraavaksi huomattavimpien osuuksien muodostamat sivupainotukset, jotka työsuhteisilla olivat luokissa [koko maan] mediaanin alle (alle e / v; 22,3 %) ja ylemmällä korkeakouluasteella ( e / v; 18,1 %) ja työsuhteettomilla luokassa mediaanin alle (36,4 %). (Ks. analyysin yhteydestä taulukko 2 ansioluokkien määrittelystä sekä taulukot 9 ja 10 ansiokerrosten ansioluokkien osuuksista.) Kerrosten eroja korostaa suhdeluku, joka ilmaisee keskiarvon eri ansiorajojen ali kertautuvasti jäävien prosenttiosuuksista kussakin työmuodossa; luku on sitä suurempi, (a) mitä enemmän rajojen alittajia on ja (b) mitä enemmän alitukset ovat painottuneet ansioluokkien pienempään päähän, jolloin kumuloituva vaikutus kasvaa. Tuo suhteutettujen ansioiden alituskeskiarvo on työsuhteisilla 40,7 % ja työsuhteettomilla 71,1 %; kerrosten sisäisten työmuotojen keskiarvot yhtenivät miltei tarkalleen näihin, mikä korostaa kerrosten sisäistä yhtenäisyyttä ja keskinäistä erillisyyttä. (Ks. taulukot 9 ja 10.) Nämä suhdeluvut eivät siis kerro sinänsä siitä, miten suuri osuus työmuodosta tai ansiokerroksesta alittaa jonkin tietyn rajan, vaan siitä, miten tulorajojen alitukset ovat painottuneet eli missä työmuodo(i)ssa tai kerroksessa on enemmän vähemmillä ansioilla toimivia kääntäjiä. Odotuksenmukaisesti työsuhteellisten ansiot ovat paremmat, sekä työaikaan suhteutettuina että suhteuttamattomina (ks. myös liite 3). Odottamatonta sen sijaan oli, että hekään eivät ilman muuta sijoitu yksiselitteisesti edes ansioluokkaan ylemmän korkeakouluasteen alle (alle e / v; eriteltynä 4,3 %), vaan ensisijaisesti analyysissä tähän yhdistettyyn luokkaan alemman korkeakouluasteen alle (alle e / v; eriteltynä 41,5 %). Työsuhteisten freelancerien toinen, pienempi sivupainotus tosin osuu luokkaan ylemmällä korkeakouluasteella ( e / v), mikä vahvistaa kerroksen sijoitusta ansioasteikossa. Odotuksenmukaista tuloksissa oli niin ikään se, että työsuhteettomat alittavat huomattavassa määrin pienituloisuusrajan, köyhyysrajan. Alan 3 Termi ansioluokka koskee tässä tutkimuksessa yksittäisten kääntäjien sijoittumista ansioasteikkoon; edellä mainittu ansiokerros viittaa koko ammattikunnan jakautumiseen eri kerroksiin. (Ks. tulorajoista ja ansioluokkien suhteutuksesta taulukko 1 ja liite 2.) 4 Mediaani on jakauman keskimmäinen havaintoarvo, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen (Mediaani) eli luku, jonka ala- ja yläpuolella jakaumassa on yhtä monta lukua. 5 Köyhyysrajan eli pienituloisuusrajan alittaa, mikäli käytettävissä olevat rahatulot jäävät pienemmiksi kuin 60 prosenttia mediaanitulosta (Tulonjakotilasto 2012: Pienituloisuus: 6).

4 Tarmo Hietamaa 4 Kahden kerroksen kääntäjiä oletetun näennäisyrittäjyystilanteen kannalta yllättävää kuitenkin oli, että luokassa köyhyysrajan alle (alle e / v) on prosentuaalisesti lähes yhtä suuri työmuotokohtainen osuus freelancereita (40,6 %) ja yrittäjiä (40,3 %) (ks. taulukot 7 ja 8). Alalla pitkään toimineen (työsuhteettomista, verokortillisista) freelancereista koostuvan työvoiman olisi ajatellut tukeutuvan laskutuksessaan voimassa olevan työehtosopimuksen malliin, kun taas yrittäjiksi ulkoistettujen alan tulokkaiden työelämätaitojen puutteen tässä suhteessa ymmärtää. Kummankin näiden työmuotojen ansiot ovat joka tapauksessa painottuneet voimakkaasti asteikon alapäähän. Koko alan ansioista kertovat ääripäät: työtunteihin suhteutetuissa (suluissa suhteuttamattomissa) ansioluokissa ylemmän korkeakoulutuksen tasoisen henkilön käytettävissä olevien rahatulojen mediaanin alle jää työsuhteisista 85,6 % (78,6 %), työsuhteisista freelancereista 77,6 % (62,6 %), freelancereista 90,6 % (90,7 %) ja yrittäjistä 98,5 % (94,0 %); sekä alle pienituloisuusrajan jää työsuhteisista 7,1 % (0 %), työsuhteisista freelancereista 11,3 % (7,5 %), freelancereista 40,6 % (29,7 %) ja yrittäjistä 40,3 % (26,1 %). Edellä esiteltyjä, työmuotojen ja kääntäjäkerrosten olennaisia luokitteluja ja lukuja käsitellään taulukoin tarkemmin itse analyysissa; seuraavaksi tietoja kyselystä. Työolokyselyn toteutus ja otanta Tarve tämän tutkimuksen tekoon syntyi paitsi omista kokemuksistani av-käännösalalta myös äkillisesti lisääntyneestä alan olojen tietämyksestäni ammattikunnan alettua järjestäytyä lokakuussa Olin toiminut avkääntäjänä seitsemän ja puoli vuotta ennen tuota ajankohtaa. Sen jälkeen olen ollut aktiivisena osana järjestäytynyttä ammattikuntaa ja pyrkinyt ymmärtämään alan toimintaa entistä perusteellisemmin. Ymmärryksen lisäännyttyä on käynyt selväksi, että toiminnasta alalla ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa, ja niin päädyin vähitellen kohti tämänhetkistä tutkimustani, joka jatkaa käännöstieteen perusopinnoissani aloittamaani suuntaa selvittää alan sosiologisia kysymyksiä. Työn laatua on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, työn teon kautta, sen omien reunaehtojen valossa, eikä keskityttävä esimerkiksi pelkkiin ruututeksteihin käännöstyön laatua tutkittaessa (ks. Abdallah 2007). Tätä varten käynnistin tutkimuksen, joka suunnitelmani toteutuessa tulee yhdistämään alan määrällisen ja laadullisen tarkastelun. Sen ensimmäinen osio oli tämä kysely, jonka tulokset eivät siis yksinään todista alan työoloista muuta kuin sen, millaiset työtunteihin suhteutetut ansiotasojen erot ovat keskimäärin vallinneet suomalaisten av-kääntäjäkerrosten välillä. Lisäksi kysely tuottaa tärkeää määrällistä taustatietoa av-kääntäjäkunnan rakenteesta koulutuksen ja kokemuksen suhteen; nämä tiedot ovat toistaiseksi analysoimatta. Tiedotin kyselystäni sähköpostilistalla, joka syntyi ammattikunnan järjestäytymisen myötä lokakuussa 2012; lisäksi kerroin kyselystä Av-kääntäjät.fi-sivuston suljetulla keskustelufoorumilla, jota saattoivat seurata muutoin tavoittamattomat av-kääntäjät. Koska sähköpostilistalla on keskusteltu ja tiedotettu alan oloista avoimesti yli juovan, joka on jakanut ammattikunnan 1990-lopulta saakka karkeasti ajateltuna julkisen ja kaupallisen sektorin kääntäjiin, se oli hedelmällinen alusta saada eri oloissa toimineita kääntäjiä jakamaan tietojaan

5 Tarmo Hietamaa 5 Kahden kerroksen kääntäjiä myös tutkimustarpeisiin. Listan jäsenmäärä, periaatteessa ruohonjuuritasolla järjestäytyneen ammattikunnan lukumäärä, on keväällä 2014 ylittänyt neljänsadan av-kääntäjän rajan, mikä on kuvaava vertailuluku, sillä aiemmin on arvioitu, että av-käännösala työllistäisi kokopäiväisesti kääntäjää. Kutsut kyselyyni lähetin listan sähköpostiosoitteiston avulla; nämä yhteystiedot sisälsivät myös sellaisia av-kääntäjiä tai niiksi oletettuja, jotka eivät olleet listan jäseniä mutta joita oli aika ajoin tiedotettu alan tilanteesta. Kyselylomakkeen löysi vain kyselykutsussa olleen linkin avulla, eikä lomakesivulle siis voinut päätyä sivuston satunnaisia selaajia. Kysely oli vastattavissa Av-kääntäjät.fi-sivustolla runsaat kolme viikkoa, Av-kääntäjä Jukka Sorsa auttoi minua luomaan määrällistä dataa helposti korreloitavaan muotoon keräävän lomakkeen. Lisäksi hän ja muu av-kääntäjien tes-neuvottelujen taustatyöryhmä avustivat minua asiantuntijuudellaan kysymysten viimeistelyssä. Kyselyyni tuli kaikkiaan 212 vastausta. Näistä karsiutui heti kaksi vastausta, joista toinen oli kyselykutsun saanut, joka ei palautteensa mukaan ole koskaan toiminut kääntäjänä (mutta joka silti oli vastannut asiallisesti kysymyksiin olemattomine kokemuksineen alalta), ja toinen oli ilmiselvä kaksoisvastaus, joka oli jäänyt kesken. Kyselyn kokonaisotanta oli siis 210, joskin kyselyllä selvitettävien ansiotasojen kannalta käyttökelpoisia vastauksia oli 193, sillä 13 vastauksesta eivät ilmenneet joko ansiot tai työtunnit taikka kummatkaan eikä 4 vastauksesta lisäksi selvinnyt ansioiden todellista määrää. Kokonaisotantani on merkittävä, noin puolet vakiintuneena pidetystä, täystyöllistyvien enimmäismäärästä. Tosiasiassa alalla kuitenkin toimii myös osaaikaisia ja alalla saatetaan ainoastaan käväistä, joten työvoiman todellinen määrä jonain tiettynä hetkenä voi olla selvästi suurempi eikä sitä pysty ainakaan tämän tutkimuksen avulla määrittämään. Mainittakoon, että kyselykutsun sain lähetettyä 656 sähköpostiosoitteeseen, joista vielä 25 osoittautui toimimattomiksi tai vääriksi. Kutsu tavoitti siis 631 henkilöä, jotka olisivat toimineet av-kääntäjänä jossain ominaisuudessa 2010-luvun taitteessa tai sittemmin. Tutkimusta käynnistettäessä tällaisia henkilöitä oli tiedossa kaikkiaan 724, mutta kaikkien yhteystietoja ei ollut saatavilla; oletettavasti joukossa on myös täysin vääriä nimiä. Ammattikunnan koon kannalta näissä isoissa luvuissa on epäilemättä mukana päällekkäisyyttä, kun kutsun saaneissa voi helposti olla esimerkiksi sekä vuoden 2010 tienoilla alan jättäneitä että vuoden 2012 tienoilla alalle vasta tulleita. Näitä lukuja ei siis tule pitää vakiintuneen, täystyöllistyneen ammattikunnan kokona. Sitä vastoin jokainen vastaaja on otantaa kasvattaen tuottanut yleistettävää tietoa siitä, millaiset olot eri työmuodoissa ovat vallinneet. Yleistettävyyden kannalta niin ikään kyselyn työmuotokohtainen vastaajahajonta vaikuttaa prosentuaalisesti reaalitilannetta kuvaavalta. Alan toimijoiden jakauma kentällä on vallitsevan käsityksen mukaan ollut seuraavanlainen: Täystyöllistyvien määränä on aiemmin pidetty noin kolmeasataa ammattilaista (ks. Viidennes Suomen televisiokääntäjistä jäämässä työttömäksi), jotka ovat toimineet pääasiassa suomalaisten mediatalojen tv-kääntäjinä. (Ammattilaisuudesta ja tv-kääntäjyydestä enemmän seuraavassa luvussa.) MTV Median lokakuussa 2012 ulkoistamista 114 kääntäjästä uuden työnantajan BTI:n palveluksesta irtisanoutui 101 kääntäjää (ks. Kääntäjiä edustavat liitot laittoivat BTI:n hakusaartoon ja ylityökieltoon), mitä on samoin

6 Tarmo Hietamaa 6 Kahden kerroksen kääntäjiä tuohon kolmeensataan viittaavana pidetty noin kolmanneksena alan ammattilaisten määrästä. Osa näistä entisistä MTV:n työsuhteisista freelancereista toimi myös Yleisradion (Yle) palveluksessa, ja päällekkäisyydet huomioiden MTV:lle ja Yleisradiolle työskennelleitä, ns. Yhtyneet-sopimuksen alaisia työsuhteisia freelanceav-kääntäjiä on arvioitu olleen yhteensä noin kaksisataa, siis noin kaksi kolmannesta aiemmasta ammattilaismäärän arviosta. Lisäksi aikapalkkaisia kääntäjä-toimittajia tai muutoin vakituisia kääntäjiä on ollut alalla muutama kymmenen. 6 Alan ammattilaisista viidenneksenä on pidetty suomalaiselle Pre-Textille ennen vuotta 2010 työskennelleitä kuuttakymmentä toimistokääntäjää, joiden työt niin ikään ovat siirtyneet BTI:lle (ks. edellä). Näistä kaikista koostuvaan suunnilleen kolmeensataan kääntäjään, joiden joukossa on jonkin verran myös osa-aikaisia, on sittemmin lisätty arvio monikansallisten käännöstoimistojen vakituisesti käyttämästä kääntäjämäärästä, mistä on päästy toimijaan koko alalla (ks. Broadcast Text International Oy ylityökieltoon ja hakusaartoon, MTV Median ulkoistamat av-kääntäjät joukkoirtisanoutuivat). Arviota sadan tai runsaan sadan toimistokääntäjän määrästä tukevat järjestäytyneen ammattikunnan sähköpostilistalla tehdyt kyselyt työtilanteista talvella Kyselyn 193 käyttökelpoista vastausta tulivat 14 työsuhteiselta, 80 työsuhteiselta freelancerilta, 32 freelancerilta ja 67 yrittäjältä. 8 Tutkimukseni otannassa näistä ensimmäiset 94 työsuhteellista kääntäjää edustavat alalla vuoteen 2012 toiminutta noin kahtasataa työsuhteellista kääntäjää ja jälkimmäiset 99 työsuhteetonta kääntäjää edustavat toimistojen käyttämiä noin kahtasataa freelanceria ja yrittäjää. Työsuhteettomien hieman suurempi osuus painottaa osuvasti myös freelancerien ja yrittäjien puolella olevaa reserviä, joka ainakin satunnaisten ja osa-aikaisten töiden pohjalta voi vaikuttaa av-kääntäjinä työskentelevien määrään ajoittain. Kyselyn otannan ja vastaajien työmuotojen hajonnan valossa tutkimukseni kyselyosion tulokset ovat nähdäkseni yleistettävissä koskemaan koko ammattikuntaa. Esimerkiksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) tekemään viimeisimpään kyselyyn av-kääntäjien ansioista vuonna 2009 [v]astauksia saatiin peräti 151 kappaletta, joista 73 tuli Yhtyneet-sopimuksen ehdoilla työskenteleviltä ja 78 muilla ehdoilla työskenteleviltä av-kääntäjiltä. Jälkimmäisistä kymmenkunta työskenteli työsuhteisina freelancereina ja loput yrittäjinä tai muuten vailla työsuhdetta. (Väre 2009: 1.) SKTL:n kyselyyn osallistui siis työsuhteisia noin kahdeksankymmentä ja työsuhteettomia noin seitsemänkymmentä. Omassa kyselyssäni havaitsemieni kerrosten välinen suhde on melko lähellä näiden lukujen suhdetta, jonka painotus 6 Vertailun vuoksi mainittakoon ammattikunnan sähköpostilistan hallinnoijan, syksyllä 2012 MTV:ltä ulkoistetun av-kääntäjän, tiedot näiden ns. tv-kääntäjien määrästä. Listaa perustaessaan hänellä oli osoitteet 120:lle MTV:n kääntäjälle, joista moni teki hommia myös muualle, esim. Ylelle ja pari [on] sellaista, jotka ovat varmaan jo eläköityneet, sekä myös 108:lle pelkästään Ylen kääntäjälle, joihin lukeutuu myös 5 eläkeläistä ja ainakin kuusi harvinaisten kielten kääntäjää, jotka tuskin työllistyvät täyspäiväisesti (Välimäki, sähköposti ). Nämä runsaat kaksisataa sisältävät sekä työsuhteiset Yhtyneet-freelancerit että MTV:n ja Ylen aikapalkkaiset kääntäjät, joiden lisäksi aikapalkkaisia on ollut jonkin verran käännöstoimistoissakin. 7 Kyselyjen osallistujamäärien ja sähköpostilistan jäsenmäärän perusteella tosin vaikuttaa siltä, että toimistojen kääntäjäreservi ja rekrytointikyky voivat kasvattaa ammattikunnan kokoa hetkellisesti. Tämän puolesta puhuu sekin, että alkaessani valmistella kyselyäni joulukuussa 2013 tiedossa oli 724 henkilöä, jotka tiettävästi olivat toimineet av-kääntäjinä jossain aiheessa vuosien aikana, kuten aiemmin tekstissä mainitsen. 8 Työmuotojen, työntuntien ja ansioiden tarkempi analyysi säilyy vastauksien anonymiteetin takaamiseksi pelkästään tekijän tietona.

7 Tarmo Hietamaa 7 Kahden kerroksen kääntäjiä on silti alan perinteisten toimijoiden ja työsuhteisten puolella, sektorilla, josta on muutoinkin ollut parhaimmin tietoa. Kaupallisenkin sektorin kääntäjät ovat tosin jo tuolloin alkaneet selvästi aktivoitua. Alan tuolloisen kriittisen tilanteen, jossa Pre-Text menetti kymmeniä kääntäjiä työllistäneen asiakkaansa, Nelosen, arvellaan kyselyn raportissa vaikuttaneen siihen, että vastaajia oli ollut ennätysmäärä; tuolloinkin olivat työehtoneuvottelut ajankohtaiset ja kaivattiin ajantasaista tietoa (mts.). SKTL:n ansiokyselyyn verrattuna on oma otantani määrällisesti hieman kattavampi ja hajonnaltaan hieman edustavampi, ja syynä on epäilemättä jälleen alalla vallinnut tilanne, tällä kertaa selvästi koko alan tulevaisuutta koskenut syksyn 2012 kriittinen muutos. Sen seurauksena ammattikunnan voi sanoa järjestäytyneen kokonaisuutena ennennäkemättömällä tavalla, kun käsitykseni mukaan entistä useampi syrjässä toiminut av-kääntäjä on aktivoitunut yksittäisenä toimijana. Myös toimijuus (vrt. Abdallah 2012: 24) on tärkeä osa kokonaistutkimustani. Seuraavassa luvussa taustoitan alan tilannetta, jotta voidaan ymmärtää, millaisten toimijoiden kentälle tutkimukseni asettuu reaalimaailmassa. Av-käännösalan toimijuutta ja historiaa Av-käännösalalla on perinteisesti työskennelty pääasiassa työsuhteisina freelancereina, joiden työehdot on määritetty Yhtyneet-sopimuksessa, joka solmittiin alun perin Yleisradion ja silloisen Mainostelevision (nyk. MTV Media) kanssa. Tämä työmuoto suo valinnanvaraa ja vapautta niin työntekijälle kuin työnantajalle eri toimeksiantojen suhteen mutta myös tunnustaa muun muassa sen, että työntekijän tarve on jatkuva muttei välttämättä alituinen; freelancerina kääntäjä voi työskennellä usealle työn- tai toimeksiantajalle esimerkiksi erikoistumisensa mukaan. Ansiot ovat toimeksiantokohtaisia palkkioita, ja työnantaja hoitaa kääntäjän sosiaalimaksut ja lomakorvaukset. Alalla on perinteisesti työskennelty myös aikapalkkaisissa työsuhteissa, jolloin kääntäjä on työnantajansa vakituisessa palveluksessa, usein kääntäjä-toimittajana, joskin tällaiset erityisasiantuntijatyösuhteet ovat harvassa. Alalla on ollut myös työsuhteen ulkopuolisia freelancereita ja yrittäjiä, joilla ei siis ole työsuhteen turvaamaa asemaa eikä neuvoteltuja työoloja vaan he vastaavat periaatteessa itse työnsä kannattavuudesta ja oloista. Kaupallisella sektorilla 2000-luvun alusta voimistuneena suuntauksena on ollut käyttää vakituisena työvoimana freelancereita, jotka toimivat toimeksiantajan vaatimuksesta yrittäjinä. Nämä ovat ns. pakko- tai näennäisyrittäjiä, jotka saattavat työskennellä ketjutetuissa toimeksiantosuhteissa ilman vakituisen työsuhteen suomaa turvaa ja neuvoteltuja ehtoja. Periaatteessa kaikki työsuhteettomatkin kääntäjät voisivat vedota esimerkiksi Yhtyneet-sopimuksen ehtoihin työnteon laadun normina, mutta alan yhtenäisen kehittymisen lienee estänyt voimakkaaksi luonnehdittava jakautuminen järjestäytyneisiin, työsuhteisiin (Yhtyneet-)kääntäjiin ja syrjäytyneisiin, työsuhteettomiin (toimisto)kääntäjiin. Tämän jakautumisen taustana on av-käännösalan lähihistoria kahdenkymmenen vuoden ajalta luvun lopulta alkaen tv-kanavien ja kuvaohjelmajulkaisujen lisääntymisen myötä (Vertanen 2007b) alan toimijoiden kirjo on kasvanut käännösten kysynnän myötä. Toimijoilla voidaan tarkoittaa mitä hyvänsä avkäännöstoiminnan tahoja, olivat kyseessä sitten kääntäjät, asiakkaat tai käännöstoimistot (vrt. Abdallah 2012:

8 Tarmo Hietamaa 8 Kahden kerroksen kääntäjiä 24), jotka erillisinä toimeksiantajina, välittäjinä, ovat vaikuttaneet alan yksityisen, kaupallisen sektorin verkostoitumiseen. Verkostot ovat järjestyneet pääasiassa siten, että av-käännöstoimistojen avulla käännösten tilaajat, asiakkaat kuten tv-kanavat ja dvd-julkaisijat, ovat voineet ulkoistaa oman käännöstoimintansa yksittäisille, monia kääntäjiä hallinnoiville toimistoille, jotka toimivat verkoston solmukohtina halliten alalla liikkuvaa tietoa (Abdallah 2007: 273) ja rahaliikennettä (Laine 2007: ), kääntäjien alansa asiantuntijoina marginalisoituessa verkoston reunamien eristetyiksi tai eristäytyneiksi toimijoiksi. Alan laatua vaalivina ammattilaisina on perinteisesti pidetty Yleisradion ja MTV:n kääntäjiä (vrt. Abdallah 2007: ), tv-kääntäjiä, kun taas yksityisen sektorin toimistokääntäjinä, video- ja nyttemmin dvd-kääntäjinä, on toimittu kaupallisemmin perustein, mahdollisesti odottaen tilaisuutta päästä noihin arvostetumpiin töihin. Näiden kerrosten välille syntyneen juovan seurauksena alan ammatillisten erojen voi sanoa kasvaneen 2000-luvun alun aikana suorastaan kuiluksi. Samaan aikaan ala on kuitenkin kehittynyt niin, että enää ei mielestäni voida puhua tv- ja dvd-kääntäjistä erikseen: vuosituhannen vaihteen tienoilta asti hallitsemiensa kaapelikanavien jälkeen käännöstoimistot ovat levittäytyneet myös sekä television digitalisoitumisen jälkeen syntyneille uusille valtakunnanverkon kanaville että näitä edeltäneille kaupallisille ja jopa valtion kanaville, kaikkien näkyville. Nykyään voikin olla ammatillisesti melko kiusallista viitata esimerkiksi Yhtyneet- tai toimistokääntäjiin. Periaatteessahan jokaisen av-kääntäjän työ on aivan yhtä hyvin esillä riippumatta siitä, toimiiko hän vakituisena vai freelancerina ja kääntääkö hän esimerkiksi Yleisradiolle, kaupalliselle kanavalle, dvd-levittäjälle vai nettivideopalvelulle. Työn tulokset ovat joka tapauksessa mitä julkisimmat, ja erilaiset ruututekstit kuuluvat päivittäin luetuimpiin teksteihin maassamme (Vertanen 2007a: 149; Jääskeläinen 2007: ), joten työn voi jo näiltä osin sanoa edellyttävän asiantuntijuutta ja vastuuta (vrt. Abdallah 2007: 285). Turun yliopiston käännöstieteen emeritusprofessorin Yves Gambierin laskelman 9 mukaan suomalainen katsoja lukee teoreettisena maksimina yli viidenkymmenen kolmesataasivuisen romaanin verran käännöstekstityksiä vuodessa. Tältä pohjalta av-kääntäjien tes-työryhmän neuvottelija Jukka Sorsa on varovaisemmalla arviollaan (sähköposti ammattikunnan listalle ) päätynyt keskimäärin yli kolmeenkymmeneen romaaniin vuodessa, jos päivittäin katsotaan 90 minuuttia käännöstekstitettyä ohjelmaa. Omaksuttavan tekstin määrä on joka tapauksessa huomattava, ja tavalla tai toisella se myös vaikuttaa muodollisesti suomalaisten kielitaitoon ja sisällöllisesti yleissivistykseen. Helsingin yliopiston suomen kielen professori Lauri Hakulinen totesi kielen merkityksellisyydestä alun perin jo vuonna 1953: Kieli ei siis ole, kuten usein on tapana harhaanjohtavasti määritellä, vain ajatustenilmaisemisväline, vaan se on myös käsitteiden luoja ja ajattelun edellytys. Nämä oivallukset ovat samalla osoittaneet, että kielen asema koko inhimillisessä kulttuurissa on vielä merkittävämpi kuin aikaisemmin on luultu. (Hakulinen 1978: 13.) 9 Gambierin vuodesta 2012 alkaen erilaisissa koulutuksissa ja seminaareissa (mm. Pariisissa 2013 ja Madridissa 2014) esittämä laskukaava; ei julkaistua lähdettä.

9 Tarmo Hietamaa 9 Kahden kerroksen kääntäjiä Pitkäaikainen suomentaja-toimittaja Esko Vertanen tähdentää av-käännöksien suhteen, että niissä yhdistyvät luontevien vuorosanakokonaisuuksien sekä tekstin tarvitseman ajan ja tilan tekniset ja esteettiset vaatimukset (2007a: ). Lisäksi ruututekstit koetaan pitkälti niin luontevaksi osaksi ohjelmia, ettei katsoja välttämättä edes tajua lukevansa niitä ennen kuin esimerkiksi jokin selvä virhe tai muutoin asiaton käännösratkaisu kiinnittää huomion (Tuominen 2012: ). Tällaiset piirteet käännöksessä heijastuvat helposti käsitykseen koko seurattavasta julkaisusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Kaikkiaan avkäännöksillä on toteutettava funktionsa toimia asianmukaisella tavalla, johon ohjaa av-materiaalin monitasoisuus lähteenä, joka sisältää paljon muutakin kuin yksittäiset sanat tai pelkän kielen, kuvan ja äänen liiton (ks. tarkemmin Holopainen 2010). Tällöin todella viestinnällisesti funktionaalinen av-käännös on kattava tulkinta koko teoksesta viestitavoitteineen eikä mekaanista oppituntikäännöstä, joka ensisijaisesti keskittyisi mihinkään pienempiin viestiyksiköihin, sanasanaisuudesta puhumattakaan. Kaiken tämän perusteella av-kääntäjien olisi syytä päästä ammatillisesti ajatellen toimijoina samalle tasolle, sillä alalla saattavat vallita mitä kirjavimpia lähestymistapoja työhön, mikä pirstoo työn kokonaisvaltaisen laadun pohjaa. Alan kentällä on ollut selvää, että töitä ei ole tehty tasa-arvoisissa oloissa. Kääntäjien välisen kuilun levetessä tarkka tieto alan toisen puolen työskentelytavoista on hämärtynyt jatkuvasti ainakin toimistojen kääntäjiä eristävän politiikan ansiosta (vrt. Laine 2007: ). Maassamme pitkään kehitettyjen avkäännöskäytänteiden ja laatua vaalivan perinteen rinnalle voi sanoa syntyneen toimistojen omien, kaupallisten tavoitteiden mukaisia, nopeutta vaativia työtapoja. Samoin voidaan väittää, että av-käännöstoimistojen kääntäjät ovat tuottaneet laatua alati enemmän omalla kustannuksellaan, kun työoloja ja palkkioita on yksipuolisesti huononnettu (Abdallah 2007: 274). Tästä eräänlaisena ääriesimerkkinä on vaatimus toimia yrittäjänä, jonka sosiaaliturva- ym. maksuista toimiston ei tarvitse huolehtia. Yrittäjät eivät myöskään saa järjestäytyä, joten työn ehtoja ei voi kollektiivisesti neuvotella, vaan jokaisen tällaisen kääntäjän yritys on oman neuvotteluvoimansa varassa. Käytännössä tällainen toimijuus merkitsee, että alalla työskennelläkseen toimiston esittämät ehdot on vain pitänyt hyväksyä. (Laine 2007: ; Abdallah 2007: 277.) Kääntäjät ovat saattaneet myös syyllistää toisiaan laaduttomasta työn jäljestä tai työn teon moralisoinnista, kun ei ole ymmärretty, mistä lähtökohdista töitä kuilun eri puolilla tehdään. Tätä ymmärryksellistä aukkoa tutkimukseni pyrkii paikkaamaan, jotta alan oloista ja työnteosta voitaisiin keskustella oikein tiedoin ja jotta ymmärrettäisiin paremmin, millaiseksi alan ammattilaisen toimijuus tätä nykyä on muodostumassa. Juuri käännöstoimistot alan verkoston erillisinä toimeksiantajina ovat vaikuttaneet av-käännöstöiden eriarvoisuuden kehittymiseen, kun kaupallisen sektorin kääntäjillä ei ole ollut suoraa yhteyttä asiakkaaseen tai kollegoihinsa. Siksi on tullut tarpeelliseksi tutkia, eroavatko tällaiset ja perinteiset työ- tai toimeksiantosuhteet toisistaan merkittävästi, jotta av-käännöstoiminnan laatukysymyksiä voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Tällainen ymmärrys on syytä saavuttaa kenties ennen kaikkea av-kääntäjien itsensä parissa, sillä nähdäkseni tietoinen ja aktiivinen kollegiaalinen toimijuus on ammattimaisen profession edellytys. Muutoin toimijat voivat

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet

Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto. Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Elisa Akola Jarna Heinonen Anne Kovalainen Katri Suvanto Yrittäjyys valintana työuran eri vaiheissa tarkastelussa nuoret ja ikääntyneet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 29/2008

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220103580 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Journalisti hyökyaallon harjalla

Journalisti hyökyaallon harjalla Juho Rahkonen Journalisti hyökyaallon harjalla Aasian katastrofi uutistyön tekijöiden kokemana Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto Tampere 2005 2 Sisällys 1. Tutkimusasetelma 3 1.1. Taustaa

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot