Palkkausjärjestelmät. Kirkon alat EVL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkausjärjestelmät. Kirkon alat EVL"

Transkriptio

1 Palkkausjärjestelmät Kirkon alat EVL

2 Eri palkansaajaryhmät Kuukausipalkkaiset viranhaltijat/työntekijät. Tuntipalkkaiset työntekijät. Nuoret kausityöntekijät, opiskelijat sekä oppisopimuskoulutuksessa olevat. Kirkkoherrat / ylin johto.

3 Kuukausipalkkaiset viranhaltijat ja työntekijät Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä

4 Kirkon yleinen palkkausjärjestelmä Yleisessä palkkausjärjestelmässä säännöllisesti palkanmaksukausittain maksettavaa palkka eli ns. varsinainen palkka muodostuu: 1)tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja 2)henkilökohtaisesta palkanosasta. Koostuu vuosisidonnaisesta ja harkinnanvaraisesta palkanosasta Peruspalkalla tarkoitetaan vain tehtäväkohtaista palkanosaa.

5 Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän palkanosat

6 Vaativuusryhmän mukainen vähimmäispalkka Kirkon tehtävät on jaettu vaativuuden perusteella 18 vaativuusryhmään ( ). Vaativuusryhmä määräytyy työtehtävien perusteella. Työsuhteen alussa / työtehtävien muuttuessa täytetään Tehtävänkuvauslomake yhdessä esimiehen kanssa. (KirVESTES liite 2) Tehtävä sijoitetaan siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuuden arvioinnin perusteella kuuluu (KirVESTES liite 3) Vaativuusryhmillä on vähimmäispalkat, jotka ilmenevät palkkataulukosta (KirVESTES liite 1)

7 Yleinen palkkausjärjestelmä Vaativuusryhmien vähimmäispalkat; 22 : Vaativuusryhmä Vähimmäispalkka Vaativuusryhmä Vähimmäispalkka , , , , , , , , , , , , , , , , ,76

8 Peruspalkka Peruspalkka = + + Vähimmäis palkka Vaativuus osa Erityinen osa Peruspalkka muodostuu tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan sekä mahdollisen vaativuusosan ja erityisen osan yhteismäärästä. Peruspalkka voi olla tehtävän vaativuusryhmää seuraavan vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruinen tai sitä korkeampi VAIN jos siinä on erityinen osa

9 Vaativuusosa Vaativuusosaa maksetaan, jos tehtävä sijoittuu vaativuudeltaan kahden eri vaativuusryhmän välille. Kiinteä euromääräinen palkanosa. Palkka ei saa vaativuusosan vuoksi nousta kuitenkaan seuraavan vaativuusryhmän vähimmäispalkan tasolle.

10 Erityinen osa Maksetaan, jos tehtävään sisältyy sellaisia työn vaativuutta lisääviä tekijöitä, jotka eivät tule otetuksi huomioon vaativuuskriteereillä. Tällaisia ovat esim: Työskentelypaikkakunnan olosuhteet ja alueellinen sijainti (rekrytointihaaste). Tehtävän toimintaympäristö, sen laajuus, monialaisuus tai kuormittavuus. Tehtävään liittyvät muut vaatimukset. Kiinteä euromääräinen palkanosa, jonka määrää ei ole rajoitettu.

11 Tehtävänkuvaus Tehtävän vaativuutta ja erityistä perustetta arvioidaan tehtävänkuvauksen avulla (KirVESTES liite 2) Tehtävänkuvaus on julkinen asiakirja, joten se ei saa sisältää henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyvää arviointia. Tehtävänkuvauksen sisältö on tarkistettava ja päivitettävä vuosittain esimiehen kanssa käytävässä keskustelussa. Tehtävänkuvausta voidaan tarkastaa myös kesken arviointikauden, jos tehtävien vaativuudessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

12 Tehtävänkuvauksen sisältö A. Tehtävän perustiedot B. Tehtävän yleiskuvaus Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite (esim. kasteopetus, kasvatus, tukipalvelut) Tehtävän pääasiallinen sisältö (keskeisten työtehtävien merkitseminen) Muuta tehtävän sisällöstä (tarkastelujaksoon sisältyvät erityistehtävät, kuten projektit tms)

13 Tehtävänkuvauksen sisältö C. Vaativuuskriteerit Tämän kohdan perusteella määritellään vaativuusryhmä ( ) ja vaativuusosa. Tätä osaa täytettäessä on katsottava vaativuusryhmien vastaavia osia. 1. Osaaminen Millaista osaamista tehtävän hoitamisessa tarvitaan? Tässä kuvataan sitä koulutuksen tasoa, kokemuksen määrää, tietoja ja/tai taitoja, joita tehtävän hoitaminen edellyttää.

14 Tehtävänkuvauksen sisältö 2. Vuorovaikutus Mikä on tehtävän vuorovaikutuksen sisältö ja sen tavoite? Mitä korkeampaan ruutuun rasti saadaan asteikolla 1-9 sitä suurempaan vaativuusryhmään tehtävä kuuluu. 3. Ohjaus Miten työtä ohjataan? Ohjausluokkia on kaavakkeessa 5. Luokka 1 (annetut menettelytavat) on vaativuudeltaan vähäisintä. Luokka 5 (organisaation strategian toteuttaminen tehtävässä) on vaativuudeltaan suurinta.

15 Tehtävänkuvauksen sisältö 4. Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta Miten hankitaan tiedot toiminnalle tai ratkaisujen perusteiksi? 4 tehtävän vaativuutta kuvaavaa vaihtoehtoa. 5. Vastuu Millainen vastuu tai rooli tehtävässä on suhteessa toiminnan seurauksiin? 7 tehtävän vaativuutta kuvaavaa vaihtoehtoa, joista vastuu oman tehtävän hoitamisesta on alin ja vastuu organisaation johtamisesta on ylin.

16 Tehtävänkuvauksen sisältö D. Erityiset perusteet Tässä kohdassa luetellaan tehtävän piirteet, joiden nojalla voidaan maksaa erityistä palkanosaa. Erityisiä perusteita ovat esim: Työskentelypaikkakunnan olosuhteet ja alueellinen sijainti. Tehtävän toimintaympäristö, sen laajuus, monialaisuus tai kuormittavuus. Tehtävään liittyvät muut vaatimukset.

17 Tehtävänkuvauksen sisältö E. Tehtävän hoitaja Tehtävän hoitajan nimi F. Tehtävänkuvauksen käsittely Tähän kirjataan lopputulos: Vaativuusryhmä Vaativuusosan määrä Erityisen perusteen määrä Jos työntekijä on erimieltä esimiehen kanssa, kirjataan myös työntekijän poikkeava kanta tähän kohtaan.

18 Tehtävän muutoksen vaikutus peruspalkkaan Peruspalkkaa korotetaan, jos uusi tehtävä on olennaisesti vaativampi Esim. Hanke tai projekti, joka lisää vastuuta tai toisen viran määräaikainen hoitaminen Peruspalkkaa alennetaan, jos uusi tehtävä on olennaisesti vähemmän vaativa Mahdollista myös määräaikaisesti, jos tehtävän tilapäinen muutos kestää vähintään kuukauden Päätöksessä mainittava voimassaoloaika Kirkon alat ry, Luottamusmieskurssi A, 20

19 Palkan alentaminen tehtävämuutoksen perusteella Jos tehtävää muutetaan työnantajan toimesta niin, että sen vaativuus alentuu olennaisesti ja pysyvästi, tämä otetaan huomioon peruspalkassa viranhaltijaan/työntekijään sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattaen. Palkan muutosta koskeva irtisanomisaika alkaa päätöstä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Irtisanomisaika riippuu palvelussuhteen pituudesta Alle 1 vuosi 14 päivää 8-12 vuotta 4 kuukautta 1-4 vuotta 1 kuukausi Yli 12 vuotta 6 kuukautta 4-8 vuotta 2 kuukautta

20 Henkilökohtainen palkanosa 1) Harkinnanvarainen palkanosa Ei pakollinen. Käytössä joissain seurakunnissa. Perustuu henkilökohtaiseen työsuoritukseen. 2) Vuosisidonnainen palkanosa Määräytyy KirVESTES:n mukaan. Voidaan maksaa ennakkoon. Kertyy henkilön täytettyä 17 vuotta. Seurakunnan päätoiminen palvelus. Muu vastaava tehtävä/toimi, josta hyötyä työtehtävien kannalta.

21 Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavat palvelussuhteet Seurakunnan päätoiminen palvelussuhde kokonaisuudessaan Työnantajan harkinnan mukaan muutkin palvelussuhteet, joista on olennaista hyötyä nykyisessä tehtävässä Päätoiminen palvelus vastaavalla ammattialalla tulee pääsääntöisesti ottaa huomioon Harkinnan mukaan mukaan voidaan ottaa huomioon myös asevelvollisuusaika ja toiminta itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana Yhdenvertainen kohtelu!

22 Vuosisidonnainen palkanosa Lasketaan peruspalkasta eli tehtäväkohtaisesta palkasta.

23 Vuosisidonnaisen palkanosan maksaminen Oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan alkaa siihen oikeuttavan palvelusajan täyttymistä seuraavan kuukauden alusta lukien Viranhaltijan/työntekijän on esitettävä vanhoista, muista kuin nykyisen työnantajan palvelussuhteista, luotettava kirjallinen selvitys Takautuvasti maksetaan enintään sen kalenterivuoden alusta, jona selvitys on esitetty

24 Vuosisidonnaisen palkanosan ennakointi Työnantaja voi harkinnan mukaan päättää maksaa vuosisidonnaista palkanosaa jo ennen kuin viranhaltijalle/työntekijälle on kertynyt vastaavaa palvelusaikaa Ennakoinnin perusteista on käytävä Kirkon pääsopimuksen mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa Huom. Yhdenvertainen kohtelu!

25 Luottamusmiehen tehtävät Tehtäväkohtainen palkanosa: Oikeus tarkastaa edustamiensa työntekijöiden kirjalliset työsopimukset. Oikeus saada tietoonsa edustamiensa työntekijöiden tehtäväkohtainen palkka. Oikeus saada tehtävänkuvaukset nähtäväkseen. Luottamusmies voi pyytää tehtävän vaativuuden uudelleen arviointia. Osallistuu palkkaerimielisyyksistä käytäviin paikallisneuvotteluihin Vuosisidonnainen palkanosa: Jos työnantaja päättää maksaa vuosisidonnaista ennakolta, on ennakoinnin perusteista käytävä täytäntöönpanoneuvottelut, joissa luottamusmies edustaa työntekijäpuolta. Luottamusmies osallistuu palkkaerimielisyyksistä käytäviin paikallisneuvotteluihin.

26 Jäsenkyselyn satoa vuosisidonnaisen palkanosan yleisyys Sisältyykö*palkkaasi*vuosisidonnainen* palkanosa 10% 8% 82% Kyllä Ei En-tiedä

27 Jäsenkyselyn satoa vuosisidonnaisen palkanosan suuruus Kuinka'suuri'on'sinulle'maksettava'vuosisidonnainen' palkanosa' tehtäväkohtaisesta'peruspalkasta'laskettuna? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4"%"eli"sitä" määrättäessä"on" otettu"huomioon" vähintään"6"vuotta" palvelusaikaa 8"%"eli"sitä" määrättäessä"on" otettu"huomioon" vähintään"8"vuotta" palvelusaikaa 12"%"eli"sitä" määrättäessä"on" otettu"huomioon" vähintään"10"vuotta" palvelusaikaa 15"%"eli"sitä" määrättäessä"on" otettu"huomioon" vähintään"13"vuotta" palvelusaikaa En"tiedä

28 Jäsenkyselyn satoa vuosisidonnaisen palkanosan ennakointi Oletko'saanut'vuosisionnaista' palkanosaa' ennenkuin'siihen'vaadittava' palvelusaika' on'tullut'täyteen'eli'oletko'saanut'ennakoitua vuosisidonnaista'palkanosaa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ei,$en$ole$saanut$ennakoitua$ vuosidonnaista$palkanosaa Kyllä,$olen$saanut$ennakoitua$ vuosidonnaista$palkanosaa En$tiedä

29 Harkinnanvarainen palkanosa HAVA Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vapaaehtoinen elementti Kirkon alat EVL

30 Mikä HAVA on? Euromääräinentyöntekijän työsuoritukseen perustuva palkanosa. Ainoa palkkausjärjestelmän elementti, jolla voidaan palkita työn tuloksellisuudesta ja laadusta sekä hyvästä toimintaympäristön ja ammatinhallinnasta. Ei korotu yleiskorotuksella Kirkkoneuvosto tai valtuusto (= työnantaja) päättää, milloin HAVA otetaan käyttöön. Takarajaa sen käyttöönotolle ei ole. Päätös käyttöönotosta voidaan tehdä sen jälkeen, kun seurakunnassa on käyty täytäntöönpanoneuvottelut. Luottamusmies edustaa henkilöstöä neuvotteluissa Pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva järjestely, mutta voi olla myös määräaikainen.

31 Harkinnanvarainen palkanosa (26 ) HAVAn maksaminen edellyttää, että työnantaja on päättänyt palkanosan perusteista ja palkanosaan osoitettavista varoista Perustuu työnantajan (= esimies) tekemään työntekijän työsuorituksen arviointiin seuraavien arviointikriteerien perusteella Ammatinhallinta, Työn tuloksellisuus ja laatu, Toimintaympäristön Kirkon alat ry, Luottamusmieskurssi hallinta A, 2017

32 HAVAn yleisyys tällä hetkellä Kirkon alat jäsenkyselyn 2017 mukaan: Onko%seurakunnassasi% käytössä%harkinnanvarainen% palkanosa?%% Kyllä 21% Ei,/mutta/sen/käyttöönottoa/ parhaillaan/suunnitellaan 9% 49% Ei,/eikä/sen/käyttöönottoa/ edes/ suunnitella 17% 5% Jos/HAVA/ei/ole/käytössä/eikä/sen/ käyttöönottoa/ edes/suunnitella,/niin/ tiedätkö/mikä/siihen/on/perusteena? En/tiedä

33 HAVAn arviointikriteerit Arviointikriteeri Mitä arvioidaan? Ammatinhallinta Miten työntekijä hallitsee tehtäväalueensa kokonaisuuden? Työn tuloksellisuus ja laatu Miten työntekijä toimii asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Toimintaympäristön hallinta Miten työntekijä omalta osaltaan edistää töiden sujuvuutta?

34 Työsuorituksen arviointi Työntekijän työsuorituksen arviointijakson on oltava vähintään 6 kuukautta ja enintään vuosi. Erityisestä syystä näistä rajoista voidaan poiketa Ennen arviointijaksoa tulee esimiehen ja työntekijän välisessä keskustelussa täsmentää työntekijän työtä koskevia tavoitteita Arviointijakson päättyessä esimies ja työntekijä käyvät keskustelun, jossa käsitellään työsuoritusta arviointijakson aikana Eri viranhaltija/työntekijäryhmiä tulee kohdella tasapuolisesti

35 Muutos HAVAn maksamisessa? HAVAa voidaan alentaa, jos työntekijä ei kahden peräkkäisen arviointijakson jälkeen yllä siihenastiselle suoritustasolleen HAVAa on arvioitava uudelleen, kun peruspalkkaa tarkistetaan tehtävää koskevan olennaisen muutoksen vuoksi Maksetaan muutosta edeltävän suoritustason mukaisena, kunnes työntekijän suoriutumista muutetussa tehtävässä on voitu arvioida

36 Miksi HAVA? Tavoitteena seurakunnan toiminnan ja työn laadun kehittäminen. Kannustaa työntekijöitä tekemään työnsä tavoitteellisesti ja huolellisesti. Palkitsee hyvän työntekijän hyvästä työsuorituksesta. Palkkausjärjestelmän uudistamisessa tavoiteltu palkkakehitys ei toteudu, jos HAVA:a ei oteta käyttöön. Onko kokemuksia? Toteutuvatko tavoitteet käytännössä?

37 Jäsenkyselyn satoa Kuinka moni saa Havaa? Maksetaanko)sinulle)harkinnanvaraista)palkanosaa?) 69% 7% 24% Kyllä Ei En.tiedä

38 Jäsenkyselyn satoa HAVAn osuus peruspalkasta Kuinka'suuri'osuus'suunnilleen'sinulle'maksettava'harkinnanvarainen' palkanosa'(hava)'on'tehtäväkohtaisesta'peruspalkasta? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% alle$5$% 5'10$% 10'20$% yli$20$% En$tiedä Minulle$ei$makseta$ harkinnanvaraista$ palkanosaa

39 Jäsenkyselyn satoa Onko HAVA kannustava? Onko%harkinnanvarainen%palkanosa%(HAVA)%mielestäsi%kannustava%ja%hyvä% palkkauksen%osa? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kyllä,&ehdottomasti Kyllä&periaatteessa,&mutta& edellyttää&kehittämistä Ei&ole En&osaa&sanoa

40 Jäsenkyselyn satoa HAVAn tulevaisuus? Jos$harkinnanvarainen$ palkanosa$ (HAVA)$ja$vuosisidonnainen$ palkanosa$ yhdistettäisiin$yhdeksi$palkanosaksi,$niin$miten$sen$pitäisi$mielestäsi$määräytyä? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% viranhaltijan/työntekijän0 palvelusvuosien0perusteella esimiehen0tekemän0 työsuorituksen0 arvioinnin0 perusteella Jollakin0muulla0perusteella?0 Millä? En0osaa0sanoa

41 Käyttöönottoprosessi

42 HAVA - käyttöönotto Maksaminen Käynnistys Valmistelu Käyttöönotto- päätös Täytäntöönpano /Arviontijakso Seuranta Tarve Tavoitteiden asettaminen Kuinka paljon varoja HAVA:an? ET- keskustelu Käyttöönoton edellytykset Aikataulu Johto Luottamus- miehet HAVA:n täsmennys Täytäntöönpano- neuvottelut Johto Esimiehet Luottamusmiehet Työntekijät Mistä suoritustasosta maksetaan? Kuinka paljon/suoritustaso? Arviointijakson pituus? Maksuajankohta? KN/YKN/KV Työntekijän tavoitteet Työsuorituksen arviointi Esimies Työntekijä Johto Tulosten arviointi Johto Luotta mus- miehet

43 Yksinkertainen malli käyttöönotosta Seurakunnan toiminnalle asetetaan tavoitteet, jotka konkretisoidaan työtehtäviin. Työsuorituksen arvioinnissa käytetään valmista matriisia.

44 HAVA:n osapuolet, tehtävät ja vastuut PÄÄSOPIJAOSAPUOLET Koordinoivat, seuraavat täytäntöönpanoa Auditoivat ja kehittävät järjestelmää SEURAKUNTATYÖNANTAJA: KV/KN Päättää palkanosan käyttöönotosta Päättää kuinka paljon varoja osoitetaan, mistä suoritustasosta maksetaan ja kuinka paljon Ohjeistaa, valtuuttaa ja nimeää edustajanaan toimivat tahot Päättää/seuraa ja arvioi tuloksia TYÖNTEKIJÄ Perehtyy srk:n palkkausperusteisiin Tuntee oman työnsä vaatimukset ja tavoitteet Osallistuu tavoitteiden asettamiseen ja työsuorituksen arviointiin (et- keskustelu) HAVA YLIN JOHTO: Khra, tp/tj Käyttöönoton valmistelu (täytäntöönpanoneuvottelut) HAVA:n toteuttamisesta huolehtiminen Valmistelee/päättää Seuraa ja arvioi tuloksia Kehittää LUOTTAMUSMIES HAVA:n käyttöönotto yhteistyössä TA:n kanssa (täytäntöönpanoneuvottelut) Valmentaa ja neuvoo edustamiaan jäseniä Seuraa etenemistä ja arvioi tuloksia Kehittää ESIMIES Toimii srk:n palkkapolitiikan mukaisesti Asettaa tavoitteet, arvioi työsuorituksen (et- keskustelu) Osallistuu päätöksen valmisteluun, tekee ehdotuksen

45 Luottamusmies ja HAVA Luottamusmiehen tehtävät: Käydä yhdessä työnantajan edustajan kanssa täytäntöönpanoneuvottelut, jossa sovitaan mm: Matriisin konkretisoinnista, jos tarvetta. Käytettävästä arviointilomakkeesta; numeerinen arviointi tai rasti ruutuun. Mahdollisesta valvontamekanismista. Varojen osoittaminen suorituksen eri tasoille. Tavoitteiden asettamisesta. Luottamusmies varmistaa, että työn tavoitteet asetetaan riittävän yleiselle tasolle. Miten tavoitteet ovat saavutettavissa henkilöstön työpanoksella? Valvoa, että tehtävänkuvaukset ovat ajan tasalla. Työsuorituksen tasoa arvioidaan nimenomaan työntekijän tehtävän pohjalta.

46 Luottamusmies ja HAVA Luottamusmiehen tehtävät: Tiedottaa työntekijöitä HAVA- valmistelun etenemisestä ja myöskin seurantavaiheessa. Miksi rahat ovat jaettu niin kuin ovat? Toimii työntekijöiden tukena ja on perillä näiden työtehtävistä. Valvoo, että koko seurakunnassa noudatetaan samaa mittatikkua. Oikeus saada (tilasto)tiedot harkinnanvaraista saavien lukumäärästä, jakautumisesta eri henkilöstöryhmien välillä sekä kustannuksista. Arviointilomakkeet luottamusmies saa vain työntekijän suostumuksella. Osallistuu kehittämistyöhön.

47 Tuntipalkkaiset työntekijät Kirkon alat ry, Luottamusmieskurssi A, 2017

48 Milloin ja miksi tuntipalkka? KirVESTES:n soveltamisohjeen mukaan tuntipalkkaa voidaan pitää perusteltuna: Tuntipalkkahinnoittelun mukaisissa tehtävissä, Silloin kun palvelussuhde on lyhyt, Kun säännöllistä työaikaa ei ole voitu vahvistaa työtehtävien satunnaisuuden vuoksi Ns. Tarvittaessa töihin tuleva työntekijä (nollasopimustyöntekijä?)

49 Tuntipalkkajärjestelmä Tuntipalkkaisen työntekijän varsinainen palkka aikatyössä muodostuu: Tehtäväkohtaisesta tuntipalkkahinnoittelun mukaisesta perustuntipalkasta tai muusta perustuntipalkasta, Kokemuslisästä, Henkilökohtaisesta lisästä Muusta kaikilta työtunneilta maksettavasta lisästä

50 Tuntipalkkahinnoittelu Kolme hinnoitteluryhmää. Hinnoitteluryhmä Perustuntipalkka T1 10,67 12,43 T2 10,30 11,44 T3 9,26 10,43

51 Tuntipalkan määräytyminen Tuntipalkkaa määrättäessä otettava huomioon Työntekijän työtehtävien laatu, laaja- alaisuus ja vastuullisuus sekä Tehtävässä edellytettävä koulutus ja ammattitaito Jos tuntipalkkahinnoittelun hinnoitteluryhmät eivät tehtävien osalta sovellu tuntipalkan määrittämiseen, sovitaan muusta perustuntipalkasta

52 Hinnoitteluryhmät Hinnoitteluryhmään T1 kuuluvat tehtävät: Emäntä, keittäjä, haudankaivaja, kiinteistötyöntekijä, kirvesmies, kuorma- autonkuljettaja, laattamies, maalari, muurari, putkiasentaja, puuseppä, sähköasentaja, traktorinkuljettaja sekä muut erityisammattimiehen tehtävät, joissa edellytetään soveltuvaa ammatillista tutkintoa tai käytännön tehtävissä hankittua ammattitaitoa. Hinnoitteluryhmään T2 kuuluvat tehtävät: Hautausmaan-, kasvihuone- ja puistotyöntekijän tehtävät, siivousalan tehtävät sekä avustavat keittiötehtävät, joissa edellytetään soveltuvaa ammatillista tutkintoa, käytännön tehtävissä hankittua ammattitaitoa tai muuta osaamista. Hinnoitteluryhmään T3 kuuluvat tehtävät: Kausiluontoiset hautausmaan tehtävät

53 Kokemuslisä 34 Maksetaan kaikilta työtunneilta Kokemuslisään oikeuttava aika määritellään samoin kuin kuukausipalkkaisilla. Maksamisen alkaminen kuten kuukausipalkkaisilla T3 hinnoitteluryhmään kuuluvien hautausmaan kausityöntekijöidenedellisen vuoden työssäoloajan täydet kuukaudet huomioidaan seuravana kesänä seuraavasti: Täydet työssäolokuukaudet Kokemuslisään oikeuttava aika 2 kk 3 kk 4 kk 6 kk 6 kk 9 kk 8 kk 12 kk

54 Kokemuslisä 34 Kokemuslisän suuruus: Kokemuslisään oikeuttava aika 2 vuotta 0,52 4 vuotta 0,94 6 vuotta 1,31 8 vuotta 1,70 Kokemuslisän määrä /tunti

55 Henkilo kohtainen lisa 35 Voidaan maksaa työnantajan harkinnan mukaan työtaidon, työtehon tai tehtävien asettamien erityisten vaatimusten perusteella. Arviointi tapahtuu esim. kehityskeskustelussa. Maksetaan kaikilta tehdyiltä työtunneilta ja voidaan maksaa myös määräaikaisesti, jos tehtävien vaativuus lisääntyy tilapäisesti /tunti Enintaä n 1,02

56 Tyoölosuhdelisa 36 Voidaan maksaaerityisen epämukavien työolosuhteiden perusteella. Epämukavat työolosuhteet ja työolosuhdelisän suuruus on määriteltävä paikallisesti etukäteen. Epämukavuus voi johtua mm. työn likaisuudesta, hajuhaitoista, työskentelypaikan poikkeuksellisesta lämpötilasta tai erityisten olosuhteiden vaatimista työskentelytavoista. Enintaä n 3, /tunti

57 Sopimus nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta Poikkeukset kirkon yleisestä palkkausjärjestelmästä ja tuntipalkkajärjestelmästä

58 KirVESTES, liite 6, erillinen TES Työnantaja voi määritellä täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen työntekijän varsinaisen palkan tämän sopimuksen mukaisesti teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelija opiskelualansa mukaisissa tehtävissä max 6 kk työsuhteessa Oppisopimuksen perusteella työntekijä, joka ei ole ollut samalla tai vastaavalla alalla välittömästi ennen oppisopimuksen alkamista Kausiluonteinen keittiö-, kiinteistönhoito-, toimisto- ja hautausmaatyö max 6 kk työsuhteessa, kun työntekijäksi otetaan koululainen, opiskelija tai muu alan ammattitutkintoa tai ammattitaitoa vailla oleva henkilö

59 Opiskelijat Tyo ntekija ksi otetaan teologian-, kanttori-, nuorisotyo nohjaaja- ja diakoniaopiskelija opiskelualansa mukaisiin tehta viin enintaä n 6 kuukauden pituiseen tyo suhteeseen. Varsinainen palkka /kk 1 176, ,66

60 Oppisopimus Seurakuntaan oppisopimuskoulutukseen otettavat työntekijät, kun työntekijä ei ole ollut seurakunnan palveluksessa vastaavalla ammattialalla välittömästi ennen oppisopimuksen solmimista. Varsinainen palkka /kk 1 175, ,09

61 Nuoret Kausityöntekijät Kausiluonteiseen keittiö-, kiinteistönhoito-, toimisto- ja hautausmaatyöhön otettavat koululaiset tai opiskelijat, jolta puuttuu alan ammattitutkinto tai ammattitaito (nuoret kausityöntekijät). Alle 17- vuotiaat työntekijät kuuluvat tähän kategoriaan Varsinainen kuukausipalkka 1 130, ,96 Tuntipalkka 6,99 8,14

Harkinnanvarainen palkanosa HAVA Kirkon alat ry Ingrid Remmelgas

Harkinnanvarainen palkanosa HAVA Kirkon alat ry Ingrid Remmelgas Harkinnanvarainen palkanosa HAVA 17.9.2014 Ingrid Remmelgas Mikä HAVA on? Euromääräinen työntekijän työsuoritukseen perustuva palkanosa. Ainoa palkkausjärjestelmän elementti, jolla voidaan palkita työn

Lisätiedot

Kirkon palkkausjärjestelmien perusteet

Kirkon palkkausjärjestelmien perusteet Kirkon palkkausjärjestelmien perusteet KirVESTES 2018-2020 kirjan punaiset sivut, II OSA Uusien luottamusmiesten koulutus 7.-8.2.2019 Varsinainen palkka 1. Sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaan määräytyvä

Lisätiedot

Harkinnanvarainen palkanosa HAVA Kirkon alat ry Kim Pråhl

Harkinnanvarainen palkanosa HAVA Kirkon alat ry Kim Pråhl Harkinnanvarainen palkanosa HAVA 9-10.3.2016 Kim Pråhl Mikä HAVA on? Euromääräinen työntekijän työsuoritukseen perustuva palkanosa. Ainoa palkkausjärjestelmän elemenf, jolla voidaan palkita työn tuloksellisuudesta

Lisätiedot

HARKINNANVARAISTA JOHTAMISTA HAVA-foorumi HAVA:n käyttöönottoprosessi

HARKINNANVARAISTA JOHTAMISTA HAVA-foorumi HAVA:n käyttöönottoprosessi HARKINNANVARAISTA JOHTAMISTA HAVA-foorumi HAVA:n käyttöönottoprosessi Kirkon työmarkkinalaitos Talvi 2012 Perustelut HAVA:n käyttöönotolle seurakunnan näkökulma Tarve kehittää seurakunnan toimintaa, työn

Lisätiedot

LUKU KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

LUKU KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ LUKU 2.2.1. KIRKON YLEINEN JÄRJESTELMÄ 20 Soveltamisala Tämän luvun määräykset koskevat viran ja viranhaltijan sekä täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen kuukausipalkkaisen työntekijän palkkausta. Määräyksiä

Lisätiedot

LUKU KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

LUKU KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ PALKKAUS OSA II LUKU 2.2.1. KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 20 Soveltamisala Tämän luvun määräykset koskevat viran ja viranhaltijan sekä täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen kuukausipalkkaisen työntekijän

Lisätiedot

Suorituslisän käyttöönotto seurakunnissa. Koulutustilaisuudet keväällä 2018

Suorituslisän käyttöönotto seurakunnissa. Koulutustilaisuudet keväällä 2018 Suorituslisän käyttöönotto seurakunnissa Koulutustilaisuudet keväällä 2018 Suorituslisä osa palkkausjärjestelmää Suorituslisän perusteena Työntekijälle asetetut tavoitteet (srk:n strategia, tavoitteet)

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

JOHDANTO Kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkausjärjestelmät muodostavat seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaiselle

JOHDANTO Kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkausjärjestelmät muodostavat seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaiselle LUKU 2.2. JÄRJESTELMÄT JOHDANTO Kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkausjärjestelmät muodostavat seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaiselle palkkapolitiikalle yhteisen perustan ja tavoitteet. Palkkausjärjestelmiä

Lisätiedot

LUKU 2.2. PALKKAUSJÄRJESTELMÄT JOHDANTO. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkausjärjestelmät muodostavat seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaiselle

LUKU 2.2. PALKKAUSJÄRJESTELMÄT JOHDANTO. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkausjärjestelmät muodostavat seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaiselle OSA II PALKKAUS LUKU 2.2. PALKKAUSJÄRJESTELMÄT JOHDANTO Kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkausjärjestelmät muodostavat seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaiselle palkkapolitiikalle yhteisen perustan

Lisätiedot

HARKINNANVARAISTA JOHTAMISTA HAVA-foorumi HAVA:n perusteet

HARKINNANVARAISTA JOHTAMISTA HAVA-foorumi HAVA:n perusteet HARKINNANVARAISTA JOHTAMISTA HAVA-foorumi HAVA:n perusteet Kirkon työmarkkinalaitos Talvi 2012 Mikä HAVA? 1 Harkinnanvarainen palkanosa - HAVA-järjestelmänä (1) on voimassa toistaisesti, jollei seurakunnan

Lisätiedot

Uusi KirVESTES Muutoksia yleiseen palkkausjärjestelmään

Uusi KirVESTES Muutoksia yleiseen palkkausjärjestelmään Uusi KirVESTES 2018-2020 Muutoksia yleiseen palkkausjärjestelmään 24 Kokemuslisä Voimaan 1.1.2020 Korvaa KirVESTES:n vuosisidonnaisen palkanosan Kokemuslisään oikeuttava aika määräytyy samoin kuin vuosisidonnaisessa

Lisätiedot

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 YLEISKIRJE A 2/2011 15.3.2011 Seurakunnille Sisältää: Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 1. Vuoden 2011 palkkaratkaisu kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1. Palkkaratkaisun täytäntöönpano seurakunnassa

Lisätiedot

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN

SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA LUKIEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN LIITTEEKSI SOPIMUS KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTO- SOPIMUKSEN 2007-2009 PALKKAUSMÄÄRÄYSTEN TA- KAUTUVASTA SOVELTAMISESTA 1.5.2007 LUKIEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tämän sopimuksen

Lisätiedot

SUORITUSLISÄJÄRJESTELMÄ KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ

SUORITUSLISÄJÄRJESTELMÄ KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ SUORITUSLISÄJÄRJESTELMÄ KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ SISÄLTÖ 1) Arviointikriteerit... 2 2) Suoritustasot... 2 3) Arviointijakso... 2 4) Kehitys- ja arviointikeskustelut... 3 5) Päätöksenteko...

Lisätiedot

1. Palkantarkistukset lukien

1. Palkantarkistukset lukien YLEISKIRJE A 12/2008 8.9.2008 Seurakunnille Sisältää: 1. Palkantarkistukset 1.10.2008 lukien 2. Kirkkoherrojen palkantarkistukset 3. Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistukset

Lisätiedot

Varsinainen palkka: peruspalkka + vuosisidonnainen palkanosa + harkinnanvarainen palkanosa + mahdollinen henkilökohtainen lisä (ks. 11 6 mom.

Varsinainen palkka: peruspalkka + vuosisidonnainen palkanosa + harkinnanvarainen palkanosa + mahdollinen henkilökohtainen lisä (ks. 11 6 mom. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYSEN 1.5.2007 SOVELAMISOHJEE Kirkon pääsopijaosapuolet

Lisätiedot

Seurakuntarakennemuutos - henkilöstökysymyksiä

Seurakuntarakennemuutos - henkilöstökysymyksiä Seurakuntarakennemuutos - henkilöstökysymyksiä 2018 Seurakuntajaon muutos vai muu rakennemuutos Olennainen kysymys onko kyse kirkkolain mukaisesta seurakuntajaon muutoksesta tai muusta rakennemuutoksesta?

Lisätiedot

Seurakuntien yhdistymiset ja palkkojen harmonisointi Kirkon työmarkkinalaitos

Seurakuntien yhdistymiset ja palkkojen harmonisointi Kirkon työmarkkinalaitos Seurakuntien yhdistymiset ja palkkojen harmonisointi 2018 Kirkon työmarkkinalaitos Neuvottelut 1 (2) Työnantaja (= vastaanottava srk/srk-yhtymä tai uusi srk/srk-yhtymä) + mahdollisuus liitosseurakunnan

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja Mäkelä Pertti

KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja Mäkelä Pertti Sivu 1/ 5 KOKOUSAIKA 7.12.2017 16.30 17.35 KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja OLLEET Mäkelä Pertti JÄSENET Anttila Auli Arola Pirkko Höök Jorma

Lisätiedot

Seurakuntarakennemuutos - henkilöstökysymyksiä

Seurakuntarakennemuutos - henkilöstökysymyksiä Seurakuntarakennemuutos - henkilöstökysymyksiä 2016 Olennainen kysymys onko kyse seurakuntajaon muutoksesta tai muusta rakennemuutoksesta? Seurakuntajaon muutoksesta säännökset KL 13 luvussa ja KJ 13 luvussa,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 26.11.2015 klo 18.00-21.22 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = x) x Tuomo Heiska x Markku Kauppinen Minttu Korhonen (ei enää vaalikelpoinen) x Irja Lamberg x Sointu Ojonen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Soveltamisohjeet

KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Soveltamisohjeet Palkkausliitteet: KIRKON YLEINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Soveltamisohjeet Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet nämä soveltamisohjeet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun 2.2. määräyksistä.

Lisätiedot

2 Kirkkoherran viran haltijan palkkauksen perusteet. 3 Kirkkoherran viran hinnoitteluryhmä ja peruspalkka

2 Kirkkoherran viran haltijan palkkauksen perusteet. 3 Kirkkoherran viran hinnoitteluryhmä ja peruspalkka PALKKAHINNOITTELU, KIRKKOHERRAT LUKU 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kirkkoherran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 mukaisesti. Sopimuksen luvun 2.2. määräykset

Lisätiedot

VIRKAEHTOSOPIMUS YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KOKEILUSTA SEURAKUNNISSA

VIRKAEHTOSOPIMUS YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KOKEILUSTA SEURAKUNNISSA 1 VIRKAEHTOSOPIMUS YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KOKEILUSTA SEURAKUNNISSA 1 Soveltamisala 1 mom. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä Sen estämättä, mitä Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet ovat sopineet työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavaa: (Muutokset kursiivilla) 1. Sopimuksen voimassaolo Uusi työehtosopimuskausi

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007-2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen Kirkon työmarkkinalaitos ja toisaalta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.,

Lisätiedot

ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET

ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET SUOMEN EVANKELIS LUTERILAINEN KIRKKO KIRKON TYÖMARKKINALAITOS ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitos 18.5.2006 ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ SEURAKUNNALTA TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon pääsopijajärjestöjen laatima paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon pääsopijajärjestöjen laatima paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus 12.3.2012 Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon pääsopijajärjestöjen laatima paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt, Julkisalan

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

Palkkaus tehtävien muuttuessa. Heidi Laurila Edunvalvonta-asiantuntija Tehyn edunvalvontatoimiala

Palkkaus tehtävien muuttuessa. Heidi Laurila Edunvalvonta-asiantuntija Tehyn edunvalvontatoimiala Palkkaus tehtävien muuttuessa Heidi Laurila Edunvalvonta-asiantuntija Tehyn edunvalvontatoimiala Kunta-alan palkkausjärjestelmä Tehtäväkohtainen palkka Henkilökohtainen lisä (harkinnanvarainen) Työkokemuslisä

Lisätiedot

KIRKON PÄÄSOPIJAOSAPUOLTEN YHTEISET SOVELTAMISOHJEET, JOTKA KOSKEVAT PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TÄYTÄNTÖÖNPANO- TYÖTÄ KEVÄTTALVELLA 2008

KIRKON PÄÄSOPIJAOSAPUOLTEN YHTEISET SOVELTAMISOHJEET, JOTKA KOSKEVAT PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TÄYTÄNTÖÖNPANO- TYÖTÄ KEVÄTTALVELLA 2008 LIITE 1 KIRKON PÄÄSOPIJAOSAPUOLTEN YHTEISET SOVELTAMISOHJEET, JOTKA KOSKEVAT PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TÄYTÄNTÖÖNPANO- TYÖTÄ KEVÄTTALVELLA 2008 1. JÄRJESTELMÄN MUKAINEN PERUSPALKKA JA SEN VAATIVUUSOSA Työntekijöille

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteet

Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteet Yhteistyöryhmä 24 17.09.2018 Henkilökohtaisen lisän myöntämisen perusteiden tarkastaminen YTRYHMA 24 Esittely Palkkausjärjestelmä koostuu työn vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaista palkkauksesta

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Sivuille 9-99 on koottu Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 2007-2010 vastaavaan sopimukseen

Lisätiedot

Liikuntatieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille

Liikuntatieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille Liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.4.2018 31.3.2020 Liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.4.2018 31.3.2020 Akavan Erityisalat AE ry ja

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen 1 mom. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmä ja uudistukset. Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja ylläpito työpaikoilla

Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmä ja uudistukset. Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja ylläpito työpaikoilla Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmä ja uudistukset Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja ylläpito työpaikoilla 1 Uudistuksen taustaa Neuvotteluosapuolet ovat tes-neuvotteluissa keväällä 2010 sopineet

Lisätiedot

Toimintaterapeutit Vähimmäispalkkasuositus

Toimintaterapeutit Vähimmäispalkkasuositus Toimintaterapeutit Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2018 31.3.2020 Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Finlands Ergoterapeutförbund rf Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry on laatinut tämän vähimmäispalkkasuosituksen

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2018 31.3.2020 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2018 31.3.2020 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

SUORITUSLISÄ JA KOKEMUSLISÄ OSANA YLEISTÄ PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ. Ohjeita suorituslisän ja kokemuslisän käyttöön seurakunnissa 17.5.

SUORITUSLISÄ JA KOKEMUSLISÄ OSANA YLEISTÄ PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ. Ohjeita suorituslisän ja kokemuslisän käyttöön seurakunnissa 17.5. SUORITUSLISÄ JA KOKEMUSLISÄ OSANA YLEISTÄ PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ Ohjeita suorituslisän ja kokemuslisän käyttöön seurakunnissa 17.5.2018 Sisällys 1. Suorituslisä (SL) (voimaan 1.1.2020 lukien)... 3 1.1 Paikallinen

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Luottamusmiehen asema ja tehtävät

Luottamusmiehen asema ja tehtävät Luottamusmiehen asema ja tehtävät Kirkon alojen koulutus uusille luottamusmiehille 7.- Hotelli Avassa Helsingin Vallilassa Kirkon luottamusmiessopimus Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liite

Lisätiedot

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3. Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa. PALKKASOPIMUS 1 Palkat 1. Työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkkaa vähintään alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. 2. Mikäli työntekijä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2009 Kirkkoneuvosto 3.6.2009 71 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2009 Kirkkoneuvosto 3.6.2009 71 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2009 Kirkkoneuvosto 3.6.2009 71 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA keskiviikko 3. päivänä kesäkuuta 2009 kello 11.00 alkaen Kyrönniemi pappila Sari Heiskanen

Lisätiedot

Kääntäjät. Vähimmäispalkkasuositus

Kääntäjät. Vähimmäispalkkasuositus Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2018 31.3.2020 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2018 31.3.2020 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen

Lisätiedot

KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2020 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuskausi ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 31.3.2020. Jollei tätä virka-

Lisätiedot

TES 299702 LIITE. Suomenlinnan hoitokunnan ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen sopimus palkkausjärjestelmästä

TES 299702 LIITE. Suomenlinnan hoitokunnan ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen sopimus palkkausjärjestelmästä TES 299702 LIITE Suomenlinnan hoitokunnan ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen sopimus palkkausjärjestelmästä 1 Sopimuksen tavoitteet Sopimuksen tavoitteena on tehostaa Suomenlinnan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen Kirkon luottamusmiessopimusta koskien

Paikallinen sopiminen Kirkon luottamusmiessopimusta koskien Paikallinen sopiminen Kirkon luottamusmiessopimusta koskien Luottamusmieskurssi C evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehille Hotelli AVA, Helsinki 5.-6.9.2018 Paikallisen virka- ja työehtosopimisen

Lisätiedot

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 SOPIMUSMÄÄRÄYKSET OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET JA SOVELTAMINEN Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta,

Lisätiedot

Tehtävän vaativuuden arviointi TVA Arviointijärjestelmä ja sen kuvaus

Tehtävän vaativuuden arviointi TVA Arviointijärjestelmä ja sen kuvaus Tehtävän vaativuuden arviointi TVA Arviointijärjestelmä ja sen kuvaus 1 Tehtävien vaativuuden arviointi TVA Tehtävän vaativuuden arviointi (TVA) perustuu KVTES:n palkkausluvun 9. Tehtävän vaativuuden arvioinnilla

Lisätiedot

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄjät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 5/2014 Kirkkoneuvosto KLO Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 5/2014 Kirkkoneuvosto KLO Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 5/2014 Kokousaika Kokouspaikka 22.05.2015 KLO17.00 Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 65 Kokouksen avaus 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Työehtosopimuksen palkkamuutoksista Heta-Liitto ry.

Työehtosopimuksen palkkamuutoksista Heta-Liitto ry. Työehtosopimuksen palkkamuutoksista 12.4.2019 Heta-Liitto ry. Muutoksista Tavoite? Lopputulos? vastaavuus yhdenmukaistaminen, pienimpien palkkojen kohottaminen palkkaryhmät, valtakunnalliset palkat, korotukset,

Lisätiedot

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA

10.10.2007. Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA 10.10.2007 Liite 1. TERVEYSPALVELUALAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ TYÖN VAATIVUUTEEN PERUSTUVA PALKKA Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuteen perustuva palkka muodostuu vaatimusryhmittelyn

Lisätiedot

Työehtosopimuksen sopimuskausi on

Työehtosopimuksen sopimuskausi on TAY- PALVELUT OY:N TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELUTULOS 26.2.2018 1. Lähtökohdat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia

Lisätiedot

Tällä hetkellä maksettavat ns. OTO lisät poistuvat

Tällä hetkellä maksettavat ns. OTO lisät poistuvat TS-Työryhmä 1 (5) OnEhkäJORY 3.1.2019 TS Työryhmä 4.1.2019 TS Työryhmä 22.1.2019 TS työryhmä 13.2.2019 TS työryhmä YT toimikunta 26.2.2019 Pelastuslautakunta 13.3.2019 Lapin pelastuslaitos tehtävien vaativuuden

Lisätiedot

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012

KULTTUURITUOTTAJAT. Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 KULTTUURITUOTTAJAT Vähimmäispalkkasuositus 1.5.2010 30.4.2012 Akavan Erityisalat ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Lisätiedot

OVTES-palkkausjärjestelmä. Työaikakoulutus Turku Jorma Uoti

OVTES-palkkausjärjestelmä. Työaikakoulutus Turku Jorma Uoti OVTES-palkkausjärjestelmä Työaikakoulutus Turku 3.4.2019 Jorma Uoti jorma.uoti@raisio.fi Palkan muodostuminen Tulospalkkio, työyksikön tulos Muut lisät, palkkiot ja korvaukset Ylituntipalkkio Ammatinhallinta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Yliopistojen palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmäkurssi / YHL Ira Kyntäjä

Yliopistojen palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmäkurssi / YHL Ira Kyntäjä Yliopistojen palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmäkurssi / YHL 29.10.2018 Ira Kyntäjä 29.10.2018 IK 1 Palkkausjärjestelmämuutos Tausta: Sovittelijan 5.3.2018 antama sovintoehdotus, jonka osapuolet hyväksyivät

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 37/2011 liite 1 (15)

KT Yleiskirjeen 37/2011 liite 1 (15) KT Yleiskirjeen 37/2011 liite 1 (15) KVTES 2012 2013 Palkkausluvussa tapahtuneet muutokset KVTES 2010 2011 allekirjoituspöytäkirjassa asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli uudistaa ja kehittää palkkausmääräyksiä

Lisätiedot

Kulttuurituottajat. Vähimmäispalkkasuositus

Kulttuurituottajat. Vähimmäispalkkasuositus Kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2018 31.3.2020 Akavan Erityisalat ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä taide-

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän nimi. Koulutus. Hinnoittelutunnus. KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Nimikkeen mukainen tehtäväkohtainen palkka Saarijärven kaupunki Sivu 1 0.1.1900 TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTILOMAKE/ TYÖNKUVAUSLOMAKE Huom: Tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan hinnoittelukohtien sisällä Tehtävänimike (virka- tai toimi,

Lisätiedot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset 2018 Yliopistot Sopimuskausi 1.2.2018 31.3.2020. Yleiskorotus 1.4.2018 on suuruudeltaan 1,0 % ja 1.4.2019 on suuruudeltaan 1,1 %. Järjestely- /paikallinen erä

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmän kuvaus

Palkkausjärjestelmän kuvaus SUONENJOEN KAUPUNKI Palkkausjärjestelmän kuvaus (TTES) Henkilöstöjaos 28.2.2019 13 TTES palkkausjärjestelmä Suonenjoen kaupunki käyttää kunnallisen henkilöstön palkkaamisessa aikapalkkaa. Aikapalkka on

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Tarkentava virka- ja työehtosopimus Kotimaisten kielten keskuksen palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 Kotimaisten kielten keskuksen, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Uusi KirVESTES Tärkeimmät tekstimuutokset

Uusi KirVESTES Tärkeimmät tekstimuutokset Uusi KirVESTES 2018-2020 Tärkeimmät tekstimuutokset Yleistä Uusi sopimus voimaan 1.2.2018 Silti suurin osa tekstimuutoksista voimaan 1.4.2018 palkantarkistusten yhteydessä Poikkeuksena kokemuslisä ja suorituslisä

Lisätiedot

Tehtävien vaativuuden arviointi. Arviointijärjestelmän kuvaus KVTES

Tehtävien vaativuuden arviointi. Arviointijärjestelmän kuvaus KVTES Tehtävien vaativuuden arviointi TVA Arviointijärjestelmän kuvaus KVTES Käsittely: Yhteistyöryhmä 16.10.2018 Kunnanhallitus 19.11.2018 Sisällys 1. Tehtävien vaativuuden arviointi TVA... 2 2. Vaativuustekijät...

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot