TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ja METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

2 ISBN

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo ASIAHAKEMISTO...15 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...35 AJANKOHTAISTA...41 I YLEISIÄ SOPIMUSMÄÄRÄYKSIÄ SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA SOPIMUKSEN SITOVUUS JA NOUDATTAMISVELVOLLISUUS TYÖRAUHAVELVOITE ENNAKKOILMOITUS TYÖTAISTELUISTA PERUSOIKEUDET TYÖNJOHTO-OIKEUS SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO...48 II PALKKAUS TYÖNVAATIVUUS JA TYÖKOHTAINEN PALKAN- OSUUS Työnvaativuus Työkohtainen palkanosuus

4 Sisällysluettelo 9 PÄTEVYYS JA HENKILÖKOHTAINEN PALKAN- OSUUS Pätevyys Henkilökohtainen palkanosuus ALLE 18-VUOTIAAT TYÖNTEKIJÄT, OPISKELIJAT, HARJOITTELIJAT JA TYÖRAJOITTEISET Alle 18-vuotiaat työntekijät, opiskelijat ja harjoittelijat Työrajoitteiset TYÖNTEKIJÄN PALKKA Työntekijän peruspalkka Käytettävät palkkaustavat Aika- ja suorituspalkkojen kehityksen vertailu TYÖNTUTKIMUKSET AIKA- JA SUORITUSPALKKOJA TÄYDENTÄVÄT TULOSPALKKIOT Tulospalkkiojärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto Tulospalkkion käsittely palkkahallinnossa ERILLISET LISÄT JA PALKKIOT Tilapäinen poikkeama työolosuhteissa Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus Vuorotyölisät Ilta- ja yötyölisät Palvelusvuosilisä Ammattitutkintopalkkiot

5 Sisällysluettelo 15 TUNTIPALKKAISEN TYÖNTEKIJÄN KESKITUNTIANSIO Keskituntiansion käyttö ja laskeminen Keskituntiansion käyttöajankohdat Uusi työntekijä ja eräät muut erityistilanteet PALKANMÄÄRITYSJAKSO JA SEN MUUTTAMINEN KUUKAUSIPALKKAA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET Ansionmenetyksen korvaaminen Eräiden korvausten kuukausipalkkajakaja Osa-ajan palkka Osa-aikatyö PALKAN MAKSAMINEN...73 III TYÖAIKA JA VUOSILOMA SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA Säännöllisen työajan pituus Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä Työajan tasaamislisät ja niiden maksaminen Työtuntijärjestelmä Työaikamuodon muutokset Yleisiä määräyksiä työajan järjestämisestä Työajan järjestäminen paikallisesti sopien Työaikapankki

6 Sisällysluettelo 20 SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN YLITTYMINEN JA SUNNUNTAITYÖ Vuorokautinen ylityö Viikoittainen ylityö Ylityön enimmäismäärät Lisätyö Vapaapäivänä tehdyn työn korvaaminen (TES-ylityö) Paikallisesti sovittava ylityölisä (yksi ylityökäsite) Vuorotyölisä ylityöajalta Sunnuntaityö Pääsiäislauantaina, juhannus- ja jouluaattona tehty työ Viikoittaisesta vapaa-ajasta poikkeaminen ja sen korvaaminen Hälytysluontoinen työ Varallaolo VUOSILOMA Vuosiloman pituus ja antaminen Tuntipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus (koskee 14 työpäivän ansaintasäännön piirissä olevia) Kuukausipalkkaisen vuosilomapalkka ja lomakorvaus Vuosilomapalkan maksaminen Lomaraha

7 Sisällysluettelo IV TYÖKOMENNUKSET JA KORVAUKSET TYÖSKENTELY VARSINAISEN TYÖPAIKAN ULKOPUOLELLA Varsinaisen työpaikan määritelmä Matkustamisvelvollisuus ja työkomennuksesta ilmoittaminen Työmatkan ja matkavuorokauden alkaminen ja päättyminen Työkomennuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen Asunnon hankkiminen Erikoismääräyksiä Työ ulkomailla Eräät poikkeusmääräykset Paikallinen sopiminen ARKIPYHÄKORVAUS SEKÄ MUITA KORVAUKSIA JA ETUJA Korvattavat arkipyhät Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset Muita korvauksia ja etuja V TYÖTURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU YLEISET TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HENKILÖNSUOJAIMET JA SUOJAVAATETUS TYÖTERVEYSHUOLTO Tyky-toiminta

8 Sisällysluettelo 27 TYÖSUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työsuojeluyhteistoiminnan järjestäminen Toimikunta ja muut yhteistoimintaelimet Työsuojeluhenkilöstön tehtävät Koulutustarve ja säädösten hankkiminen TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA TYÖSUOJELU- ASIAMIEHEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Vapautus työstä Ansionmenetyksen korvaaminen ja kuukausikorvaus Toimitilat HENKILÖSTÖN EDUSTUSTEHTÄVÄN HOITAMISEN VAIKUTUKSET TYÖSUHTEESEEN, TYÖTEHTÄVIIN JA PALKKAAN TYÖSUOJELUVALTUUTETUN TYÖSUHDETURVA Työsopimuksen irtisanominen ja työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä Työsopimuksen irtisanominen työsuojeluvaltuutetun henkilöstä johtuvasta syystä Työsopimuksen purkaminen ja purkautuneena käsitteleminen Työsuojeluvaltuutetun ehdokas- ja jälkisuoja Korvaukset Varamiehet

9 Sisällysluettelo VI SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET TYÖKYVYTTÖMYYS, ÄITIYS- JA ISYYSVAPAA SEKÄ TILAPÄINEN HOITOVAPAA Työkyvyttömyys Äitiys- ja isyysvapaa Lapsen sairastuminen Sairausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta tehtävät vähennykset LÄÄKÄRINTARKASTUKSET Ansionmenetyksen korvaaminen lakisääteisen lääkärintarkastuksen ajalta Ansionmenetyksen korvaaminen muiden lääkärintarkastusten ajalta Työhöntulotarkastus Korvausperuste ja vähennykset VII TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN SOVELTAMISALA TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN TYÖNTEKIJÄSTÄ JOHTUVASTA TAI HÄNEN HENKILÖÖNSÄ LIITTYVÄSTÄ SYYSTÄ Lomauttaminen työntekijästä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet Purkamisen ja purkautuneena käsittelemisen perusteet

10 Sisällysluettelo 35 TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN TALOUDEL- LISISTA, TUOTANNOLLISISTA TAI TYÖNANTAJAN TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ JOHTU- VISTA SYISTÄ Irtisanomisen perusteet Työvoiman vähentämisjärjestys Irtisanomisajan kuluminen ja määräaikainen työsopimus Työntekijän takaisin ottaminen TYÖLLISTYMISVAPAA Työllistymisvapaan tarkoitus Työllistymisvapaan pituus Työllistymisvapaan käyttäminen TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN TALOUDELLI- SISTA, TUOTANNOLLISISTA TAI TYÖNANTAJAN TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ JOHTU- VISTA SYISTÄ Lomauttamisen perusteet Työvoiman vähentämisjärjestys Lomautusilmoitusaika Lyhennetty työaika Paikallinen sopiminen Lomautuksen siirtäminen Lomautuksen keskeyttäminen Muu työ lomautusaikana Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMISAJAT JA TYÖSUH- TEEN KESTOAJAN MÄÄRÄYTYMINEN Irtisanomisajat

11 Sisällysluettelo 38.2 Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen Työsuhteen kestoajan määräytyminen Määräajan laskeminen TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Irtisanomisperusteeseen vetoaminen Työntekijän kuuleminen Ilmoitus työsopimuksen päättämisestä Työsopimuksen päättämisen perusteiden ilmoittaminen Työnantajan ilmoitusvelvollisuus työvoimatoimistolle Työnantajan tiedottamisvelvollisuus työllistymisohjelmasta ja työllistymisohjelmalisästä NEUVOTTELUMENETTELY TYÖVOIMAN KÄYTTÖÄ VÄHENNETTÄESSÄ KORVAUKSET TYÖSOPIMUKSEN PERUSTEETTO- MASTA PÄÄTTÄMISESTÄ JA TYÖNTEKIJÄN PERUS- TEETTOMASTA LOMAUTTAMISESTA Korvausten määräytyminen Yhden korvauksen periaate ja korvauksen suhde hyvityssakkoon Menettelytapamääräysten rikkominen TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN JA KANNEAIKA

12 Sisällysluettelo VIII LUOTTAMUSMIEHET, PAIKALLINEN SOPIMINEN JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN LUOTTAMUSMIEHET Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus Luottamusmiehen asema Luottamusmieskelpoisuus ja luottamusmiehen valitseminen Luottamusmiehen toimintaedellytykset Luottamusmiestehtävän hoitamisen vaikutukset työsuhteeseen, työtehtäviin ja palkkaan Luottamusmiehen työsuhdeturva PAIKALLINEN SOPIMINEN Mahdollisuus paikalliseen sopimiseen Paikallisen sopimisen osapuolet Paikallisen sopimuksen sitovuus Paikallisen sopimuksen muoto ja kestoaika Paikallisen sopimuksen jälkivaikutus ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN Neuvotteluvelvollisuus ja painostuskielto Paikallinen neuvottelujärjestys Liittojen myötävaikutus Erimielisyysmuistio ja työtuomioistuin

13 Sisällysluettelo IX ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ JA MUITA ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ Alihankinta Vuokratyövoima Ulkopuolisesta työvoimasta tiedottaminen Tilaajan vastuu ja selvitysten hankkiminen Kokoontuminen työpaikalla Tiedotustoiminta Ammattiyhdistysjäsenmaksujen pidättäminen KOULUTUS Ammatillinen koulutus Yhteinen koulutus Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat Tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvä työharjoittelu ja työssäoppiminen TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA PAIKALLINEN SOPIMINEN

14 Sisällysluettelo 14

15 Asiahakemisto ASIAHAKEMISTO Aattopäivä...74, 78, 83, 88 Adoptio Aikapalkka... 37, 60-61, 63 aikapalkkaosuus...61 aikapalkkojen kehitys...63 henkilökohtainen aikapalkka... 43, 61, 67, 70, 71, 72, 83-84,... 96, 101, , 143, 148, 183, 194 kuukausipalkka...53, 55-56, 58-59, 67, 71-72, 77, , 88, 95-96, 126, 143, 183, 186 Ajankohtaista Alihankinta...178, 179, 181 Allekirjoituspöytäkirja (TES) aikapalkat...37 henkilökohtainen palkanosuus...38 keskituntiansion korotus...38 palkkaperusteiden korotus...38 palkkojen korottaminen suorituspalkat...37 työehtosopimuksen allekirjoittaminen työryhmät...39 Ammattiosasto...156, , , ,...182, 185 Ammattitutkintopalkkiot...69 Ammattiyhdistysjäsenmaksu Ansionmenetyksen korvaaminen kuukausipalkkatyössä...71 Arkipyhäkorvaus

16 Asiahakemisto Arkipyhäviikot...75, 78, 85 Asevelvollisuus...71, 97, 150 Asunnon hankkiminen Ateriakorvaus , 184, 186, 192 Eläkkeelle siirtyminen...97 Erikoisammattitutkintopalkkio...69 Erilliset lisät... 38, palvelusvuosilisä... 42, 66-69, 190, 194 poikkeuksellinen haitta tai hankaluus...65 tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa...65 tulospalkkiolisä...65, 93, 190 vuorotyö, ilta- ja yötyö...66 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen , neuvotteluvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys erimielisyysasioissa työtuomioistuin Erimielisyysmuistio Hammassairaus Harjoittelijat/työharjoittelijat , 166, Hautauspäivä Helatorstai...78, 106 Henkilökohtainen palkan osuus... 38, 57-58, 60 ammatinhallinta...57 huolellisuus...57 mittausjärjestelmä...57 monitaitoisuus...57 määrä

17 Asiahakemisto porrastusryhmät...58 työtulos...57 Henkilönsuojaimet Henkilöstöryhmän edustaja (yt-lain mukainen) Hinnoitteluperuste , 166 Hyvityssakko Hälytysluontoinen työ Hälytysraha...72, 90 Hätätyö...66, 79, 93 Hääpäivä Ikääntyneet työntekijät... 41, 68, Iltatyö...66 Isyysvapaa , 122, 131, 134 Isyysvapaan palkka...43, 131, 134 Itsenäisyyspäivä...78, 107, 150 Joulu , 78, 88, 104, 106, 150 Juhannus , 78, 88, 104, 106, 150 Karenssipäivä , , 136 Karkearyhmittely...51, 54, 190 Keskipalkka Keskituntiansio... 38, 43, 63, 67-68, 69-71,...77, 83-84, 88, 90-91, 93-95, 101, 106,...109, 117, , 131, 134, 143,...149, 168, 183, 186 keskituntiansion korotus...38 keskituntiansion laskeminen käyttöajanjaksot

18 Asiahakemisto Kokoontuminen työpaikoilla...178, 182 Kolmivuorotyö... 66, 74-75, 77-78, 80, 88-89, keskeytymätön... 66, 74-75, 77, 88-89, 92,192 keskeytyvä , 77 Komennuspaikka... 91, 99, Konserniyhteistyöhön valittu edustaja Korvaava työ Korvauksia ja etuja... 98, hautauspäivä hääpäivä kutsunta merkkipäivät reservin harjoitukset väestönsuojelu Kotimatkat Koulutus...43, 45, 52, 64, 72, 77, 86, 89,...113, 120, 130, 140, , 150, , 163, , 178, ammatillinen koulutus... 43, 58, 72, 140, , 186 ay-koulutus... 86, 178, koulutusaineisto...52 koulutustyöryhmä...39, 86, 185 suunnitelma yhteinen koulutus...45, 86, 184, 193 Kuormitus...52 Kutsunta... 72, Kuukausipalkka...53, 55-56, 58-59, 67, 71-73,... 77, 83-84, 88, 95-96, 126,...143, 183, 186,

19 Asiahakemisto Laboratoriotutkimukset Lapsen sairastuminen... 77, 86, 89, 107, Lauantai... 66, 69, 78, 83, 88, , 150 Layout...41 Lepoaika... 78, 80-81, 89-90, 191 Lomanmääräytymisvuosi... 67, 93-95, 97 Lomaraha... 73, 96-98, 192 Lomautus...42, 45, 76, 86, 107, , 122, 129, , 151, , , 169, 172, , , 187, 192, 195 erimielisyystapaukset kanneaika keskeyttäminen korvaukset (perusteen rikkominen) lomautusilmoitus/-aika , 141, , 151 lyhennetty työaika muu työ neuvottelumenettely (yt) paikallinen sopiminen perusteet siirtäminen...142, 146 työsuhteen päättyminen ja työnantajan korvausvelvollisuus työvoiman vähentämisjärjestys Loppiainen...78, 106 Luottamusmies , 42, 44, 61, 63-64, 68,...71, 76-77, 81, 87, 106, 118,120, , 151, , , , ,

20 Asiahakemisto ammatillinen kehittyminen ja eteneminen ammattiosasto ansiokehitys ansionmenetyksen korvaaminen asema , 158, 160, asemaan liittyvät ongelmatilanteet ehdokassuoja ilmoitusvelvollisuus jälkisuoja kelpoisuus korvaus työsopimuksen laittomasta lakkauttamisesta koulutus...170, 185 kuukausikorvaus... 38, liikkeen luovutus lomautus luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen...160, 168 muun työn järjestämisvelvollisuus paikallinen neuvottelujärjestys pääluottamusmies , 42, 44, 63, 68,...71, 76, 81, 87, 106, 118, , , , , 185, pääluottamusmiehelle annettavat tiedot , pääluottamusmiehen palkka (kokonaan työstä vapautettu)...118, 168 siirto tehtävät

21 Asiahakemisto perustehtävät työpaikalla sovittavat tehtävät tietojen luottamuksellisuus...163, 166 tiettyä tehtävää varten asettaminen...159, 161, 192 toimialue ja lukumäärä...159, 161, 167, 171,...175, 177, 189, 192 toimitila työsopimuksen irtisanominen työsopimuksen purku työsuhde vaali...160, 168, 174 vapautus työstä vastuualue varaluottamusmies...161, 173, 185 varapääluottamusmies... 44, 159, 161, 169, , 185 yhtiöittäminen, toimintojen yhdistäminen ylityökorvaus , 195 Lyhennetty työaika/-viikko...86, 146 Lähetetyt työntekijät...46 Lääkärintarkastus , 122, aikaisemmin todettu sairaus ansionmenetyksen korvaaminen hammassairaus hoidon määritteleminen ilmoitusvelvollisuus korvausvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät tapaukset laboratorio- ja röntgentutkimukset lakisääteiset tarkastukset matkakustannukset ja päiväraha...135,

22 Asiahakemisto raskauden aikaiset tarkastukset ja tutkimukset syöpäsairaus työajan tarpeettoman menetyksen välttäminen työhöntulotarkastus uusi sairaus Lääkärintodistus , 130, 138 epäselvyydet taannehtiva työterveyslääkäri , 130 Maanantai...79 Majoittumiskustannukset Makuupaikka Malmikaivokset...47 Matkatyö , 195 aiheeton poissaolo asunnon hankkiminen ateriakorvaus ilmoitusvelvollisuus kiireellinen työkomennus komennuspaikka... 91, 99, kotimatkat juhlapyhien yhteydessä lepoaika...99 matka-ajan korvaus komennuspaikkakunnalla matkakustannukset , ammatillisessa koulutuksessa komennuspaikkakunnalla matkan alkaminen ja päättyminen...99 matkavuorokausi...99 matkustamisvelvollisuus

23 Asiahakemisto oman auton käyttö...100, 103, 195 paikallinen sopiminen...106, 192 päiväraha , 104, 105, 139 rajanpintatyöt Ruotsia koskevat poikkeussäännökset ulkomailla suoritettava matkatyö...105, 195 varsinainen työpaikka...98 yöpymiskustannukset Metallityöväen Liitto ry:n hallintoelimien kokoukset Monitaitoisuus...57 MTHL ry...47 Määräajan laskeminen Määräaikainen työsopimus Neuvottelujärjestys...78, 157, 159, 161, 163, 176, 178, 189 paikallisen sopimisen neuvottelujärjestys paikallinen neuvottelujärjestys erimielisyysasioissa Neuvotteluvelvollisuus Noudattamisvelvollisuus (TES:n)...47 Nuoret työntekijät Oman auton käyttö...100, 103, 195 Opintovapaa Opiskelijat , 186, Oppisopimus...59, 140, 190 Osa-aikatyö... 68, 72-73, 95, 106, 166 Osa-ajan palkka...72 Paikallinen sopiminen (käsite) , paikallisen sopimisen neuvottelujärjestys...175,

24 Asiahakemisto sopimuksen jälkivaikutus tavoitteet työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saava paikalliset sopimukset työsopimustasoinen paikallinen sopiminen Palkanmaksu/-kausi (tilikausi) , 65-66, 69,72,... 77, 85, 95-96, , 183, 190 Palkanmääritysjakso , 190 Palkkaperusteet harjoittelijat henkilökohtainen palkan osuus hinnoitteluperuste...61, 62, 166 karkearyhmittely... 51, 54-55, 190 muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden määrittämistapa , 190 nuoret työntekijät palkkaryhmät...53, 54, 55, 56, 58, 163, 164, 165 peruspalkka... 50, 57, 59, 60-62, 71 työkohtainen kuukausipalkka...53, 55 työkohtainen tuntipalkka...53, 55 töiden vaativuusryhmittely Palkkaryhmät...58 Palkkaustavat Palvelusvuosilisä , 69, 190, 194 vaihtaminen vapaaseen...68, 194 Perusoikeudet...48 Peruspalkka... 50, 57, 59, 60-62, 71 Pitkäperjantai Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus...65 Poissaolo... 77, 85-86, 92, 98, 104, 107, 122, 24

25 Asiahakemisto , 125, 126, 130, , 141 Päiväraha , , , , 139, 184 Pääluottamusmies , 42, 44, 63, 68,...71, 76, 81, 87, 106, 118, , , , , 185, Pääluottamusmiehen varamies...44, 159, 161, 169, , 185 Pääsiäinen...78, 88, 104, 106 Rajanpintatyöt Raskaus Rationalisointi Reservin harjoitukset... 86, Ryhmähenkivakuutus Röntgentutkimukset Sairaus... 42, 104, 107, , 134, Sairauspoissaolojen hallinta... 42, Sairausajan palkka... 77, 104, 107, , 132, , 139 epidemiat epääminen ilmoitusvelvollisuus karenssipäivä , 129, , 136 korvausajanjaksot korvausperuste lapsen sairaus maksuajankohta oma ilmoitus , 192 palkkaetujen väärinkäyttö

26 Asiahakemisto sairastuminen kesken työpäivän saman sairauden uusiutuminen työtapaturma...110, 114, 127 työterveyslääkäri , 130 vähennykset Sairausvakuutuslaki , 131, 135, 138 Siviilipalvelus , 108, 133, 150 Sopimuksen sitovuus (TES:n)...47 Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen Soveltamisala (TES:n)...47 Sunnuntaityö...79, 83, 88 sunnuntaityölisä... 69, 87, 88, 90, 93, , 168 Suojavaatetus Suorituspalkka(työ)... 38, 59, 61-63, 194 hinnoitteluperuste keskeytyminen...63 palkkatakuu...62 suoran urakan keskeyttäminen...63 tietojen saantioikeus...62 yksikköhinnan pysyvyys...62 yksikköhinnasta sopiminen...62 Takaisinottovelvollisuus...143, 187, 195 Tavanomainen työvaatetus TES-ylityö... 73, Tiedotustoiminta henkilöstön keskinäinen kokoontuminen työpaikoilla Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa...65 Tulospalkkio/-lisä...65, 93, 190 Tuntipalkka (kuukausipalkkainen)

27 Asiahakemisto Tutkintopalkkio...69 Tyky-toiminta Työaika järjestäminen keskimääräinen viikkotyöaika... 43, 74-77, 82 lepoaika... 78, 80-81, 191 lyhentäminen ruokailu...80 sunnuntaityö...79, 83, 88 säännöllinen... 43, 66, 68, 70-91, 95, 99, 101, , 108, 117, , , , 169, , 191 tasaaminen , 85, 92-93, 108, tasaamislisä... 69, 76-77, 93, 190, 194 tasoittumisjakso...78, 80, 82, 191 työaikalaki... 73, 78, 80-85, 87, 89 työaikapankki , 92, 191 työtuntijärjestelmä... 72, 74-79, 81, 83-86, 88,... 90, 95, 101, , , 131, 144, 191 työtuntijärjestelmän muutokset , 81, 191 työviikko...79, 86, 148, 191 työvuorokausi...66, 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91,... 99, , 191 vapaapäivät... 75, 78, 85-86, 90, 101, 104, 133 virvokkeiden nauttiminen...80 ylityö...69, 73, 83-91, 93, 117, , 169, 191, 195 Työehtosopimus allekirjoituspöytäkirja noudattamisvelvollisuus

28 Asiahakemisto rakenteen ja ulkoasun uudistus...41 sitovuus...47 soveltamisala...47 voimassaolo Työhöntulotarkastus Työkohtainen kuukausipalkka...53, 55 Työkohtainen palkan osuus Työkohtainen tuntipalkka...53, 55 Työkomennus , 195 ilmoitusvelvollisuus kiireellinen työkomennus Työkyvyn johtaminen Työllistymisvapaa , 195 Työmatka , 133, 195 Työnjohto-oikeus...48 Työntutkimukset Työn vaativuuden määritys karkearyhmittely...51, 54 töiden vaativuusryhmittely Työnvaativuustyöryhmä...52 Työpaikkakäynnit Työpalkat Työrajoitteiset...60 Työrauhavelvoite... 48, , , 173 Työsopimuksen irtisanominen , , , 195 erimielisyystapaukset ilmoitus irtisanomisajat irtisanomisajan noudattamatta jättäminen irtisanoutuminen ,

29 Asiahakemisto kanneaika korvaukset (perusteen rikkominen) neuvottelumenettely (yt) perusteet...142, 151 perusteiden ilmoittaminen toimittamisaika työntekijän kuuleminen työvoiman vähentämisjärjestys...43, 142, 145 luottamusmiehen , 173 työsuojeluvaltuutetun varoitus Työsopimuksen purkaminen...121, 140, 147, 173 Työsopimuksen purkautuminen , , 155, 173 Työssäoppiminen , , 193 Työsuhteen kestojan määräytyminen Työsuojelu Työsuojeluasiamies , , 160, , 192 Työsuojelupäällikkö Työsuojelutoimikunta , 117, 121, Työsuojeluvaltuutettu...38, 77, 110, , 160, 166, , 181, , 192 ammattitaidon ylläpitäminen ansiokehitys ansionmenetyksen korvaaminen kuukausikorvaus liikkeen luovutus luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen , palkka- ja siirtosuoja tehtävät

30 Asiahakemisto toimitilat työsuhde työsuhdeturva vapautus työstä varavaltuutettu...44, , 120, 173, 184 varavaltuutetun työsuhdeturva...44, 120 ylityökorvaus Työtaistelutoimenpide...48, 162 Työtapaturma...110, 114, 127 Työterveyshoitaja Työterveyshuolto...111, 124, 130, 135 Työterveyslääkäri , 130 Työtuntijärjestelmä... 72, 74-79, 81, 83-86, 88,... 90, 95, 101, , , 131, 144, 191 muutokset , 81, 191 Työtuomioistuin , Työturvallisuus henkilönsuojaimet ilmoitusvelvollisuus pidättäytyminen työstä suojavaatetus yleiset velvollisuudet Työuran pidentäminen Työviikko...79, 86, 148, 191 Työvoiman vuokraus Työvuorokausi...66, 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91,... 99, , 191 Töiden vaativuusryhmittely koulutus...52 oppimisaika

31 Asiahakemisto työkohtaiset tuntipalkat...53, 55 työnvaativuusryhmä , 59, 163, 165, 190 työolosuhteet...52 työryhmä...52 vastuu...52 Ulkomaan päiväraha Ulkomailla suoritettava matkatyö...105, 195 matkustamisvelvollisuus poikkeukset Ruotsin osalta rajanpintatyöt sovittavat asiat Ulkopuolisen työvoiman käyttö... 42, alihankinta tiedottaminen henkilöstön edustajille tilaajan vastuu ja selvitysten hankkiminen vuokratyövoiman käyttö... 42, , 193 Uudenvuodenpäivä...78, 106 Vajaavuorokausi Vapaapäivät... 75, 78, 85-86, 90, 101, 104, 133 vapaapäivänä tehty työ Vapunpäivä...78, 106, 150 Varallaolo...72, 91, 195 Varoitus Varsinainen työpaikka...98 varsinaisen työpaikan ulkopuolella työskentely Viikkovapaa... 72, 78-79, 87, viikkovapaakorvaus... 72, 79, 87, 89-90, 93, 195 Viikoittainen ylityö

32 Asiahakemisto Virvokkeiden nauttiminen...80 Voimassaoloaika (TES:n) Vuorokautinen ylityö...83 Vuorotyö...66, 74-75, 76-78, 80, 88-89, , 95-96, 112, 133, iltavuorolisä...66 keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä...66 keskeytymätön kolmivuorotyö... 66, 74-75, 77, 88-89, 92 keskeytyvä kolmivuorotyö , 77 päivä- ja kaksivuorotyötä koskeva työajan tasaaminen työvuoro...80 vuorotyölisä ylityön ajalta...88 yövuorolisä...66 Vuokratyövoiman käyttö... 42, , 193 Vuosiloma... 46, 65, 67-68, 73, 75, 86, , 107, 134, ,...152, 169, 186, 191 lomakorvaus... 65, 93-95, 97, lomanmääräytymisvuosi... 67, 93-95, 97 lomaraha... 73, 96-98, 192 työssäolopäivien veroiset päivät...92, 134 vuosilomalaki... 67, 73, 92, 95, 134, vuosilomapalkka... 65, 73, 93-97, 191 vuorotyölisien maksaminen loma-ajalta kuukausipalkkatyössä...95 Väestönsuojelu Yhdistymisvapaus...48 Yhteinen työpaikka...112,

33 Asiahakemisto Yhteistoiminta kehittämistoiminta toteuttaminen... 45, , tyky-toiminta työn- ja aikatutkimukset työsuojeluyhteistoiminta...109, , 117, 120 yhteistoimintaelin...112, 117, 121, 184 yt-menettely... 49, Yhteystiedot Yleiskorotus Ylityö...69, 73, 83-91, 93, 117, , 169, 191, 195 enimmäismäärän tarkastelujakso korvaus/lisä... 69, 83-84, 86-90, 117, 169, 191, 195 TES-ylityö... 73, viikoittainen vuorokautinen...83 yksi ylityökäsite Yömatkaraha Yöpymiskustannukset Yötyö... 66, 80-81, 93, 191 teettämisen edellytykset...80 Äitiysvapaa , 131, äitiysvapaan palkka ,

34 Asiahakemisto 34

35 Allekirjoituspöytäkirja TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Teknologiateollisuus ry Läsnä Teknologiateollisuus ry Jorma Turunen Risto Alanko Eeva-Liisa Inkeroinen Pekka Kärkkäinen Risto Pihlainen Jukka Tiihonen Manu Laapas 1 Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Metallityöväen Liitto ry Riku Aalto Matti Mäkelä Pentti Mäkinen Juha Kapiainen Pasi Karttunen Mari Kalasniemi Ilpo Sirniö Erno Välimäki Jyrki Virtanen Kauno Koskela Turja Lehtonen Arto Helenius Juha Pesola Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu saavutetun neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus. Samalla todettiin, että voimassa oleva allekirjoitettu työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa Nyt allekirjoitettu työehtosopimus tulee voimaan

36 Allekirjoituspöytäkirja Tämä työehtosopimus on tehty keskusjärjestöjen välillä solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. 2 Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2013 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi suuruisella yleiskorotuksella viimeistään tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 36

37 Allekirjoituspöytäkirja Vuosi 2014 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla. Paikallinen palkkaratkaisu Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkaratkaisua Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. B. Aikapalkat Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin kohdassa A on sanottu. C. Suorituspalkat Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee A-kohdassa mainituin tavoin. 37

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 1 ISBN 978-952-5998-54-2 2 Sisällysluettelo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...13

Lisätiedot

Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset vuosille 2013-2016

Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset vuosille 2013-2016 Tiihonen, Kärkkäinen 31.10.2013 Liite jäsentiedotteeseen 2/2013 Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset vuosille 2013-2016 Uudistetut sopimukset Teknologiateollisuus on uudistanut työntekijöitä, toimihenkilöitä

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS

KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄN ja YLEISEN TEOLLISUUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen HUOLTOKORJAAMOIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ... 1 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014

Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012 30.9.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Talotekniikka-alan Sähköasennustoimialan TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1

I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 PAPERITEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 2 3 4 5 Soveltamisala... 1 Järjestäytymisvapaus... 5 Paperiteollisuuden yleissopimuksen noudattaminen... 5 Työrauhavelvoite...

Lisätiedot

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Leipomoiden työntekijöitä. koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014. Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Leipomoiden työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 24.5.2010-31.3.2014 Elintarviketeollisuusliitto ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry 1 SISÄLLYS I Yleistä Sivu Allekirjoituspöytäkirja 24.5.2010

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot