Turun hallinto-oikeuden päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeuden päätös"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero /0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/ /12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan Turun kaupunginvaltuusto Yli neljännes kaupunginvaltuutetuista on kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle osoitetulla kirjelmällä pyytänyt valtuuston kutsumista kiireellisesti koolle käsittelemään muun ohella Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan hyväksymää kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimusta, jota koskevaan johtokunnan päätökseen kaupunginhallitus oli päättänyt käyttää otto-oikeuttaan. Kaupunginvaltuusto on päättänyt pysyttää Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätöksen hyväksyä ja allekirjoittaa päätöksen liitteenä oleva kauppatorin maanalaista pysäköintilaitosta koskeva esisopimus eli valtuusto on omalta osaltaan päättänyt hyväksyä Kiinteistölaitoksen neuvotteleman esisopimuksen. Valitus Mäenpään valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja asia palautettava valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Turun kaupunki on velvoitettava korvaamaan Mäenpäälle valituksen tekemisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 100 eurolla laillisine korkoineen. Esisopimuksessa on kysymys julkisesta hankinnasta, joka olisi tullut julkisista hankinnoista annetun lain sekä Euroopan unionin direktiivien mukaan julkisesti kilpailuttaa. Vaikka kysymys on vasta esisopimuksesta, sopimus antaa Turun Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Sairashuoneenkatu PL 32, TURKU

2 2 (8) Toriparkki Oy:lle yksinoikeuden toteuttaa kauppatorin alle maanalainen pysäköintilaitos. Esisopimuksen vahvuutta ja oikeusvoimaa osoittaa valtuuston päätöksen esittelyosan maininta siitä, että esisopimus tulee olemaan pohjana lukuisille muille sopimuksille, joita tullaan laatimaan kaupungin ja toteuttajatahon välillä, mikäli kauppatorin alle toteutetaan maanalainen pysäköintilaitos. Tämä maininta osoittaa myös sen, että hankinta aiotaan pilkkoa osiin, minkä johdosta hankintalainsäädännössä määrätty kynnysarvo saadaan alitettua. Menettely on hankintalainsäädännön vastaista. Esisopimuksessa ei ole riittävän tarkasti selvitetty sopijapuolten vastuita mahdollisten haittojen ja vahinkojen korvaamisen osalta. Kaupunki on menetellyt asiassa tahallaan virheellisesti, joten vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on erityisen perusteltu. Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asian käsittelyyn Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa , kaupunginhallituksessa ja valtuustossa on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Turun Toriparkki Oy on tosiasiassa bulvaaniyhtiö, jonka todellisina edunsaajina ovat yhtiön osakkaat, mukaan lukien Turun Osuuskauppa (TOK), Turun Seudun Osuuspankki (TOP), Tapiola Yhtiöt ja Liedon Säästöpankki. Tämän johdosta TOP:n hallintoneuvoston jäsen Henry Toivari sekä TOP:n edustajiston jäsenet Seppo Koski ja Oili Peltola ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa. Asian käsittelyyn johtokunnassa on esteellisenä osallistunut myös Anne Aholainen, joka työskentelee Turun Yrittäjät ry:ssä, joka on antanut tähän asiaan liittyvässä asemakaavan muutosta koskevassa asiassa kaupungille lausunnon. Lisäksi esteellisenä asian käsittelyyn Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa on osallistunut Jouko Turto, joka toimii asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ssä (RAKLI), jossa on mukana myös TOK:n, TOP:n, Åbo Akademin säätiön sekä muiden valituksessa yksilöityjen yhteisöjen edustajia. Kaupunginhallituksessa asian käsittelyyn ovat esteellisenä osallistuneet TOP:n edustajiston jäsenet Olli A. Manni ja Rauno Artesola sekä TOK:n edustajiston jäsenet Piia Elo ja Petja Raaska, joka on myös ollut hallituksen jäsenenä Turun Messukeskus Oy:ssä yhdessä TOK:n toimitusjohtajan kanssa. Juhani Leppä on ollut kaupunginhallituksessa esteellinen, koska hänellä on läheiset suhteet useiden Turun Toriparkki Oy:n osakkaina olevien yhtiöiden omistajiin ja hän on saanut näiltä vaalirahoitusta. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on ollut kaupunginhallituksessa esteellinen, sillä hän on kaavamuutoksesta myönteisen lausunnon antaneen Turun kauppakamarin hallituksen jäsen. Valtuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen on ollut esteellinen, koska hän on Tapiola Yhtiöiden Lounais-Suomen neuvottelukunnan jäsen. Asian käsittelyyn kaupunginvaltuustossa on osallistunut lukuisia valtuutettuja, jotka tai joiden lähisukulaiset kuuluvat TOK:n tai TOP:n hallintoneuvostoon tai edustajistoon tai ovat TOK:n tai TOP:n asiakasomistajia. Lisäksi eräiden valituksessa nimettyjen valtuutettujen esteellisyydet ovat perustuneet jäsenyyteen Liedon Säästöpankin isännistössä, Veritas Eläkevakuutuk-

3 3 (8) sen hallintoneuvostossa, Tapiola Yhtiöiden Lounais-Suomen neuvottelukunnassa, TuTo ry:n johtokunnassa ja Turun Messukeskus Oy:n hallituksessa sekä Åbo Akademin hallintojohtajan tehtävään, Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtajan tehtävään, puolison jäsenyyteen TOP:n hallituksessa tai vaalirahoituksen saamiseen tai muuten läheisiin suhteisiin Turun Toriparkki Oy:n osakkaina olevien yhteisöjen omistajiin. Valtuustossa esteellisiä ovat olleet Niko Aaltonen, Ulla Achrén, Minna Arve, Eeva-Johanna Eloranta, Jorma Hellstén, Raimo Huhtanen, Pentti Huovinen, Mia Ilola, Timo Kari, Marjatta Kero, Pentti Kosonen, Tuomas Kyttä, Seppo Lehtinen, Juhani Leppä, Mika Maaskola, Olli A. Manni, Harry Nordqvist, Timo Nurmio, Petteri Orpo, Maija Perho, Jarmo Rosenlöf, Henry Toivari, Ulla-Maija Vierimaa, Rauno Artesola, Anita Birstolin, Piia Elo, Seppo Koski, Pauli Kossila ja Johannes Yrttiaho. Esisopimuksen mukaan pysäköintilaitos on kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n yhteishanke. Valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, kun se on hyväksynyt sisällöltään monelta kohdalta selvästi kaupungin edun vastaisen sopimuksen. Esisopimus tarkoittaa muun muassa sitä, että kaupungin maalle laaditun asemakaavan tekemisen ja taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden arvioi jälkikäteen yksityinen yritys. Valtuuston päätös on myös hallintolain 6 :ssä säädettyjen yhdenvertaisuus- ja objektiviteettiperiaatteiden vastainen. Ennen esisopimuksen tekemistä ei ole käyty tarjouskilpailua keskustan pysäköinnin toteuttamisesta, eikä muilla toimijoilla ole ollut mahdollisuutta neuvotella asiasta kaupungin kanssa. Asian käsittely ja selvittäminen Kaupunginvaltuusto on antanut lausunnon. Meidän Turku - Vårt Åbo ry ja Olavi Mäenpää ovat kumpikin antaneet vastaselityksen. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on vastaselityksessään vaatinut, että valtuuston päätös on kumottava myös sillä perusteella, että asian käsittelyyn valtuustossa osallistunut Maija Perho on ollut esteellinen sen vuoksi, että hänen veljensä asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n nimenkirjoittajana. Hallinto-oikeuden ratkaisu 1) Hallinto-oikeus ei tutki Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n vastaselityksessään esittämää Maija Perhoon liittyvää uutta esteellisyysväitettä. 2) Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 3) Hallinto-oikeus hylkää Mäenpään oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Ratkaisun perustelut 1) Kuntalain mukaan valitusperusteet on esitettävä valitusajassa. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on hallinto-oikeuteen saapuneessa vastaselityksessään vaatinut, että valtuuston päätös on kumottava myös sillä perusteella, että asian käsittelyyn valtuustossa osallistunut Maija Perho on ol-

4 4 (8) lut esteellinen sen vuoksi, että hänen veljensä asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n nimenkirjoittajana. Tämä valitusajan jälkeen esitetty valitusperuste on jätettävä myöhässä tehtynä tutkimatta. 2) Esisopimuksen sisältö ja muu asiassa saatu selvitys Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin ja Turun Toriparkki Oy -nimisen yhtiön välisen esisopimuksen. Turun Toriparkki Oy on vuonna 2006 perustettu yhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita autopaikoitusrakennuksia sekä niihin liittyviä tiloja ja kulkuväyliä sekä harjoittaa pysäköintitoimintaa joko omaan lukuun tai luovuttamalla pysäköinnin operointi ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi. Esisopimuksen mukaan tarkoituksena on edistää Turun keskustan kaupallista elinvoimaisuutta, kehittää keskustan liikenteellistä saavutettavuutta ja lisätä alueen viihtyvyyttä sekä keskustassa asuville että siellä asioiville. Esisopimuksen tarkoituksena on kirjata pääperiaatteet, joita tullaan noudattamaan kaupungin ja yhtiön välillä, mikäli kauppatorin alueelle päätetään toteuttaa maanalainen pysäköintilaitos ja yhtiö saa sen toteutettavakseen. Esisopimuksen mukaan pääperiaatteet tullaan tuolloin soveltuvin osin sisällyttämään kauppatorin pysäköintilaitosta koskevaan maanvuokrasopimukseen ja sopijapuolten välisiin muihin sopimuksiin. Sopimuksen mukaan sopijapuolet sitoutuvat käymään jatkoneuvotteluja torialueen uudistamiseksi sopimuksessa mainittujen periaatteiden mukaisesti sekä edistämään omalta osaltaan Turun keskustan kehittämistä kaupallisena ja alueen viihtyvyyttä parantavana vetovoimatekijänä, mikäli asemakaavaehdotus hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Esisopimuksen mukaan sopijapuolten yhteisenä tavoitteena on, että Kauppatorin yleissuunnitelmassa torin pinnalle osoitetut rakennukset oheistiloineen toteutetaan yhteishankkeena pysäköintilaitoksen rakentamisen kanssa. Rakennusten omistussuhteista ja mahdollisesta vuokraamisesta sovitaan erillisillä sopimuksilla ottaen huomioon voimassa oleva kilpailulainsäädäntö ja erityisesti laki julkisista hankinnoista. Turun Toriparkki Oy:n hallinto-oikeudelle toimittaman osakasluettelon mukaan yhtiön osakkaita ovat olleet muun ohella TOK, TOP, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Liedon Säästöpankki, Salmela-Yhtiöt Oy, TS-Yhtymä Oy ja Varsinais-Suomen Lähivakuutus Oy. Kukin näistä omistaa 16 Turun Toriparkki Oy:n osaketta, mikä vastaa noin 5,2 %/osakas liikkeellä olevien osakkeiden kokonaismäärästä. Kaupunginvaltuusto on , eli samana päivänä kun esisopimus on hyväksytty, hyväksynyt Kauppatorin asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu katu-, tori- ja maanalaista aluetta. Menettely Esteellisyys asian valmistelussa Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä kuin valtuustossa, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Pykälän 2 momentin

5 mukaan muun luottamushenkilön esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. 5 (8) Hallintolain 27 :n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa. Lain 28 :n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies on esteellinen muun ohella silloin, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Virkamies on esteellinen säännöksen 7 kohdan mukaan, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 72/2002) on todettu, ettei kyseinen säännös muutu sisällöltään tuolloin voimassa olleeseen hallintomenettelylakiin nähden, joten hallintolain esitöissä ei ole asiasta tarkemmin lausuttu. Esteellisyyttä ratkaistaessa on siten tulkinnassa otettava huomioon hallintomenettelylakia koskeva hallituksen esitys (HE 26/1997), jossa todetaan, että esteellisyys voi syntyä minkä tahansa yhteisön, säätiön tai liikelaitoksen johtamiseen tavalla tai toisella osallistuvan toimielimen jäsenyydestä. Arvioitaessa luottamushenkilöiden tai virkamiesten esteellisyyttä asiassa on siten kiinnitettävä huomioita sekä siihen, onko tehdystä päätöksestä odotettavissa yhteisölle etua tai haittaa että siihen, onko henkilön katsottava olevan tuossa yhteisössä johtavassa asemassa. Asian käsittelyyn Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa on osallistunut TOP:n hallintoneuvoston jäsen Henry Toivari. TOP ei ole esisopimuksen osapuoli, eikä TOP siten ole asiassa asianosainen. TOP ja muut Turun Toriparkki Oy:n osakkaina olevat yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat perustaneet Turun Toriparkki Oy:n kauppatorille suunnitellun niin sanotun toriparkin toteuttamista varten. Ottaen huomioon TOP:n omistusosuuden Turun Toriparkki Oy:stä sekä esisopimuksen ehdot ja oikeudellisen luonteen kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n välisten mahdollisten tulevien sopimusten esisopimuksena, tuon esisopimuksen hyväksymisestä ei ole odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa TOP:lle. Toivari ei ole siten ollut Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa esteellinen. Osuuskauppalain ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan edustajistot käyttävät jäsentensä päättämisvaltaa ja niiden tehtävistä voidaan tarkemmin määrätä yhteisöjen säännöissä. TOK:n ja TOP:n sääntöjen mukaan edustajistot kokoontuvan säännönmukaisesti kahdesti vuodessa ja niiden tehtävänä on muun ohella valita hallintoneuvosto, päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Edustajistot eivät kuulu TOK:n ja TOP:n hallintoelimiin eivätkä ne tee liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan neuvottelukunta on ainoastaan hallintoa täydentävä vuorovaikutuskanava. Mainitut toimielimet eivät siten ole sellaisia hallitukseen tai hallintoneuvostoon rinnastettavia toimielimiä, joita hallintolain 28 :n 1 mom 5 kohdassa tarkoitetaan. Myöskään noihin yhteisöihin liittyvällä asiakasomistajuudella ei ole asiassa merkitystä. TOP:n tai TOK:n edustajistojen jäsenet Koski, Peltola, Manni, Artesola, Raaska ja Elo sekä Tapiolan Lounais-Suomen neuvottelukunnan jäsen Lehtinen eivät ole siten olleet tämän vuoksi Kiinteistölii-

6 kelaitoksen johtokunnassa tai kaupunginhallituksessa esteellisiä. Aholaisen ja Turton väitettyä esteellisyyttä Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa sekä Lepän ja Randellin ja osin Raaskan ja Lehtisen väitettyä esteellisyyttä kaupunginhallituksessa on arvioitava hallintolain 28 :n 1 momentin 7 kohdan esteellisyyttä koskevan yleislausekkeen perusteella. 6 (8) Turun kauppakamari kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä. Esisopimusta koskevan asian ratkaisemisesta ei ole odotettavissa Turun kauppakamarille mitään erityistä hyötyä tai haittaa. Luottamus kaupunginjohtaja Randellin puolueettomuuteen ei ole vaarantunut sen vuoksi, että hän on hallituksen jäsen kauppakamarissa, joka on antanut kaupungille kaavamuutoksesta myönteisen lausunnon. Kun esisopimusta koskevan asian ratkaisemisesta ei ole odotettavissa yksittäisille Turun Toriparkki Oy:n osakkaille erityistä hyötyä tai haittaa, luottamus myöskään Lepän puolueettomuuteen ei ole vaarantunut sillä perusteella, että hän on mahdollisesti saanut Turun Toriparkki Oy:n osakkaina olevilta tahoilta vaalirahoitusta tai hänellä on läheiset ystävyyssuhteet yhtiön osakastahoihin. Luottamus myöskään Aholaisen, Turton, Raaskan tai Lehtisen puolueettomuuteen ei ole valituksessa esitettyjen syiden johdosta vaarantunut. Esisopimuksen käsittelyyn Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa tai kaupunginhallituksessa ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. Esteellisyys valtuustossa Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa on esitetty, että asian käsittelyyn valtuustossa on esteellisenä osallistunut 29 valtuutettua. Esisopimuksen osapuolia ovat kaupunki ja Turun Toriparkki Oy. Esisopimuksen hyväksymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia kenenkään valituksessa nimetyn valtuutetun tai heidän laissa tarkoitettujen läheistensä asemaan. Valtuuston päätös hyväksyä esisopimus ei siten koske ketään esteelliseksi väitettyä valtuutettua tai laissa tarkoitettu läheistä henkilökohtaisesti, vaikka lukuisilla valtuutetuilla tai heidän läheisillään on sidonnaisuuksia Turun Toriparkki Oy:n osakkaina olevissa yhteisöissä. Näissä oloissa myöskään valtuutetut, jotka mahdollisesti ovat saaneet Turun Toriparkki Oy:n osakkaina olevilta tahoilta vaalirahoitusta tai joilla muuten on läheiset ystävyyssuhteet osakastahoihin, eivät ole olleet esteellisiä osallistumaan esisopimusta koskevan asian käsittelyyn valtuustossa. Päätöksen sisällön lainmukaisuus Kuntalain mukaan valituksen saa tehdä paitsi sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, myös sillä perusteella, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

7 7 (8) Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kunta päättää itsehallintoonsa perustuvan harkintavallan nojalla yksityisoikeudellisen sopimuksen tekemisestä. Kunnan on pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan toimielimen harkintavaltaa rajoittavat hallinnon oikeusperiaatteet. Kyseessä oleva esisopimus ei sisällä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua hankintaa koskevaa ratkaisua, eikä asiassa ole siten kyse hankintaasiasta. Esisopimuksen hyväksymisen edellytyksenä ei ole ollut, että sopimuksen toinen osapuoli olisi tullut julkisesti kilpailuttaa. Esisopimuksessa on kysymys yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, jonka sisältövaatimuksista ei ole laissa säädetty. Kaupunginvaltuusto on voinut päättää, hyväksyykö se Turun Toriparkki Oy:n kanssa tehdyn esisopimuksen niistä pääperiaatteista, joita tullaan noudattamaan, mikäli jatkosopimuksia kaupungin ja yhtiön välillä tullaan tekemään. Asiassa ei ole ilmennyt, että kaupungin päätös hyväksyä esisopimus olisi perustunut epäasiallisiin syihin. Ottaen huomioon, että esisopimus ei estä neuvotteluja mahdollisten muiden hankkeen toteuttajatahojen kanssa, päätös ei loukkaa yhdenvertaisen tai tasapuolisen kohtelun vaatimusta tai objektiviteettiperiaatetta. Kaupunginvaltuusto ei ole päättäessään sopimuksen hyväksymisestä käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se lain mukaan on ollut käytettävissä, eikä se siten ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätös hyväksyä esisopimus ei ole myöskään kuntalaissa tarkoitetulla tavalla kaupungin edun vastainen. Yhteenveto Kaupunginvaltuusto on voinut harkintansa mukaan päättää hyväksyä päätöksen liitteenä olevan kauppatorin maanalaista pysäköintilaitosta koskevan esisopimuksen. Valtuusto ei ole käyttänyt väärin harkintavaltaansa ja siten ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Päätös ei ole muutenkaan valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Hallinto-oikeus ei voi kunnallisvalituksen johdosta tutkia, onko valtuuston päätös tarkoituksenmukainen. 3) Mäenpään valitus on hylätty. Tämän vuoksi ei ole kohtuutonta, että hän joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sovelletut oikeusohjeet 1) Kuntalaki 90 3 mom 2) Kuntalaki 1, 52 1 ja 2 mom, 53 ja 90 2 mom Hallintolaki 27 ja 28 1 mom 5 ja 7 kohta Osuuskuntalaki 4 luku 27 ja 5 luku 1, 4 ja 12 Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 1 luku 1 ja 4 luku Turun osuuskaupan säännöt 11 ja 12 Turun seudun osuuspankin säännöt 12 ja 15

8 8 (8) 3) Hallintolainkäyttölaki 74 1 ja 2 mom Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (Kunnallisvalitus). Esittelijä Antti Jukarainen Asian ovat ratkaisseet ylituomari Hannu Renvall sekä hallinto-oikeustuomarit Hannele Salminen ja Tuire Nurmio.

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen.

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2013 Dnro OKV/582/1/2012 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston päätös starttiraha-asiassa KANTELU A osoitti 14.4.2012 oikeuskanslerille kantelun koskien työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen.

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (6) Antopäivä 24.9.20t4 Päätösnumero l4l07t2l3 Diaarinumero 0198711312204 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen, Kinnula Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1 Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva Paiitosnumero 25.9.2014 14/0273/1 1 (7) Diaarinumero 00959/13/2299 Asia Kunnallisvali s ja hallintoriita ~.. l..i:.!z~r-~'l~1_abc'i...-.---~ ~. 2 9-09- 2014 Dno

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot