Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014 368"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Pyhäjärven kaupunki Ollintie PYHÄSALMI Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä Asia: Pyhäjärven kaupunginhallituksen lausunto asiassa 11580/14/2204 Viitteen Pyhäjärven kaupunginhallituksen päätöksellä on hylätty Raimo Parkkisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä Päätöksellä kaupunginhallitus on päättänyt Pyhäjärven Monitoimihalli Oy:lle maksettavasta ,58 euron suuruisesta kiinteistöverojen palautuksesta vuosilta Raimo Parkkinen on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä päivätyn ja saapuneeksi kirjatun kunnallisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valittajan vaatimuksena on, että kaupunginhallituksen päätös on lainvastaisena kumottava ja Pyhäjärven kaupunki velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut, määrältään euroa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lähetteellään 5082/ (saapunut ) Pyhäjärven kaupunginhallitusta antamaan lausunnon valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Kaikki lähetteen liitteet ja pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään Hallinto-oikeus on kaupunginhallituksen päätöksen perusteella antanut jatkoaikaa lausunnon antamiseen saakka. Pyhäjärven kaupunginhallitus lausuu valituksesta seuraavaa: 1. Muutoksenhakijan valitusoikeuden peruste ja määräaika Raimo Parkkinen on tehnyt valituksen kuntalain 92.1 :n tarkoittamana muutoksenhakuun oikeutettuna kunnan jäsenenä, joka on hakenut

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 2 oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen muutosta lain 92.3 : n mukaisin oikeuksin.

3 3 Kuntalain 95 :n 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kuntalain 93 :n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Valituksenalaiseen kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty valitusosoitus, jonka mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valitusosoituksessa on tämän jälkeen selostettu, että valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja että kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoituksen mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusosoituksessa on erikseen todettu, että pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville Valitusosoituksessa on vielä selostettu valituskirjan sisältövaatimukset sekä miten valitusasiakirjat toimitetaan valitusviranomaiselle. Kuntalain mukaan muutoksenhakijan valitusoikeuden peruste säilyy samana sekä oikaisuvaatimusta että valitusta käsiteltäessä. Valitusaika näin ollen on alkanut oikaisuvaatimuksen hylkäävän päätöksen asettamisesta yleisesti nähtäville, koska oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen lähettäminen pyydettäessä kuntalain 96 :n mukaisella tavalla ei sinällään tee muutoksenhakijaa asianosaiseksi. Kaupunginhallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville Näin ollen valitus olisi tullut toimittaa päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan hallinto-oikeudelle viimeistään Raimo Parkkinen on tehnyt valituksen ja se on kirjattu saapuneeksi hallinto-oikeudelle samana päivänä. 2. Tiedoksi antamisen vaikutuksesta määräaikaan Kaupunginhallitus toteaa, että valituksenalaisen päätöksen tiedoksianto valittaja Raimo Parkkiselle kuntalain 96 :n tarkoittamalla tavalla ei tee häntä muutoksenhakijana asianosaiseksi, millä perusteella valitusaika tulisi laskea muulla kuin lain 95.2 :n mukaisella tavalla. Hallintolainkäyttöä koskevassa kirjallisuudessa (mm. Hallberg, Ingatius ja Kanninen 1997) katsotaan muutoksenhakijan pitämiseen asianosaisena täytyvän suhtautua varauksellisesti. Tiedoksianto ei myöskään ole HLL 30 :n 1 momentin tarkoittamalla tavalla siten virheellinen, että valitus tulisi sen takia ottaa tutkittavaksi valitusajan umpeuduttua saapuneena. Kunnan jäsenen oikaisuvaatimus- ja valitusaika luetaan aina siitä, kun valituksen kohteena olevan päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi, eikä sillä, että päätöksestä tiedottaminen olisi

4 tapahtunut kuntalain 95.1 :n tai 96 :n mukaisesti ole vaikutusta valitusajan alkamiseen. Kaupunginhallitus toteaa, että muutoksenhakija Parkkinen on pyytänyt pöytäkirjanotteen, mikä 96 :n mukaan oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on lähetettävä sille, joka on sitä pyytänyt. Valituksenalainen päätös on toimitettu ja on tullut toimittaa Parkkiselle 96 :n perusteella. Sillä seikalla, että valitusosoituslomakkeesta lainkohdan tarkoittaman tiedottamistavan paikka puuttuu, ei ole merkitystä valitusajan alkamiseen. Päätöksen toimittamisesta postin välityksellä pyydettäessä ei ole voinut alkaa kulua erillistä tai uutta määräaikaa, vaan määräaika valituskirjelmän toimittamiselle on kuntalain 95 :n 2 momentin mukaan määräytynyt pöytäkirjan yleisesti nähtäville asettamisesta. Valitusosoituksen merkintä ei myöskään ole sillä tavoin virheellinen, että ammattimainen muutoksenhakija olisi voinut erehtyä mistä ajankohdasta hänen kunnan jäsenenä tekemänsä valituksen valitusaika on alkanut kulua. Hänen on täytynyt käsittää, että päätös kiinteistöveron palauttamisesta monitoimihalliyhtiölle ei kuntalain 92.1 :n tarkoittamalla tavalla kohdistu häneen eikä välittömästi vaikuta hänen oikeuteensa, etuunsa tai velvollisuuteensa siten, että valitusoikeus perustuisi muuhun kuin kunnan jäsenyyteen Valituksen perusteet ovat perättömiä Väitteet päätöksen laittomuudesta perustuvat totuuden vääristelyyn. Totuuden vastaisesti valittaja antaa ymmärtää, että kaupunginhallituksen kaksi jäsentä olisivat esteellisinä olleet valituksenalaista päätöstä tekemässä ja junailemassa, siis valmistelemassa. Kummatkaan heistä eivät ole olleet asiasta päättämässä, toinen poistuen kokouksesta asian käsittelyn kohdalla toisen oltua poissa koko kokouksesta matkaesteen takia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Tikanmäki on ollut esteellinen hallintolain 28 :n 5 kohdan mukaisesti ja poistunut kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallituksen jäsen Taimi Piippo ei ole ollut läsnä kokouksessa. Kummatkaan esteellisistä henkilöistä eivät myöskään ole olleet junailemassa kiinteistöveron palautusten ottamista uudelleen käsittelyyn vuosilta 2011 ja 2012, kuten valittaja todenvastaisesti väittää. Todenvastainen ja merkillinen on väite siitäkin, että vuosien 2011 ja 2012 anomukset olisi edellinen valtuusto ja hallitus hylännyt, ja että vallassa oleva kaupunginhallitus olisi kumonnut edellisen hallituksen päätökset ja vieläpä ilman uutta hakemusta. Tosiasiassa edellinen kaupunginhallitus on käsitellessään halliyhtiön hakemuksia vuosien 2011 ja 2012 kiinteistöverojen palauttamiseksi kokouksessaan päättänyt, että asia siirretään käsiteltäväksi

5 5 Monitoimihallin kokonaisselvityksen yhteydessä. Vallassa oleva kaupunginhallitus on hallinnon jatkuvuuden periaatteen mukaisesti tehnyt kokonaisselvityksen, mihin liittyen on myös valituksessa tarkoitetut päätökset ja tehty.

6 Pyhäjärven kaupunginvaltuuston hyväksymänä käytäntönä vuodesta 2006 on ollut, että yhtiölle palautetaan maksamastaan kiinteistöverosta yleisen kiinteistöveroprosentin ja yleishyödyllisen kiinteistöveroprosentin mukaan määräytyvä erotus. Palautuksiin tarvittava määräraha kutakin vuotta varten on hyväksytty kaupungin talousarvioon, mistä määrärahasta kiinteistöveron palautus on maksettu anomuksesta sen jälkeen kun yhtiö on ne verottajalle maksanut. Käytännön taustalla on tosiasia, että Pyhäjärven kaupungin talouden ollessa hallin hankintavuosina tiukka, yleishyödylliseen käyttöön ja kuntalaisten liikuntaharrastukseen tarvittava liikuntapaikka toteutettiin osakeyhtiön toimesta vieraaseen pääomaan turvautuen kaupungin itsensäkin hallin rakentamista lainoittaen, mutta ei osakkaana ollen. Valittaja syyllistyy totuuden vääristely-yritykseen siinä onnistumatta myös väittäessään, että hallitus ei tiedä, että Monitoimihalli Oy:ltä ei ole tullut veronpalautushakemusta vuosilta 2011, 2012 ja Ei sellaista voikaan tietää, mitä ei ole ollut. Yhtiöltä on tullut anomukset kyseisiltä vuosilta, yhtiö on maksanut kiinteistöveronsa kyseisiltä vuosilta, ja hallituksen päätöksellä on toimitettu osittaiset veronpalautukset yhtiölle sen maksamista kiinteistöveroista verottajalle. Hallitus vastoin valittajan olettamusta on ollut hyvin tietoinen, että päätöstä tehdessään yhtiö ei ole maksanut vuoden 2014 kiinteistöveroa, koska kiinteistöveron eräpäivät ovat syyskuussa ja marraskuussa. Veronpalautus vuoden 2014 osalta on maksettu vasta maksukuitteja vastaan, vaikka siitä päätös tehtiin yhdessä edellisiltä vuosilta käsittelemättä olleiden anomusten kanssa. Mitä valittajan mainintoihin viranhaltijoiden kertomuksista tulee, niiden sisällöstä on heidän omatkin versionsa. Maininnat voisi jättää omaan arvoonsa, elleivät ne olisi lisätodisteina siihen, että valitus perustuu kauttaaltaan vääristeltyihin tietoihin Valituksen oikeudellisesta arvioinnista Valituksessa ei ole yhtään laillista perustetta vaatimukselle päätöksen kumoamiseksi eikä vaatimukselle oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi valittajalle. Valituksenalaista päätöstä ei tee laittomaksi myöskään valittajan henkilökohtainen käsitys yhtiön konkurssikypsyydestä. Päätöksen laillisuuden arvioimisen kannalta lienee edelleen ensisijaisempaa, että tiedot ja asiakirjat ovat asian valmistelun yhteydessä esittelijän tiedossa ja esittelijän objektiivisen vastuun kautta myös kaupunginhallituksen tiedossa kuin se, ovatko ne valittajan tiedossa ja valituksen liitteinä.

7 7 5. Vaatimukset Pyhäjärven kaupunginhallitus vaatii, että ensisijaisesti valitus on myöhään tehtynä jätettävä tutkimatta. Mikäli vastoin kaupunginhallituksen käsitystä hallinto-oikeus tutkii sen, se on toissijaisesti hylättävä perättömiin tietoihin perustuvana ja vaatimus valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylättävä sekä velvoitettava valittaja korvaamaan Pyhäjärven kaupungille oikeudenkäyntikuluina euroa, koska hän on esittänyt kauttaaltaan perusteettoman vaatimuksen, koska voidaan osoittaa valitusperusteena olevan motiivivirheen, joten kysymyksessä on valitusoikeuden väärinkäyttäminen ja šikaani- eli kiusantekovalitus. Pyhäjärven kaupunginhallitus Veikko Tikkanen vt. kaupunginjohtaja Mauno Ranto hallintojohtaja Liitteet: kaupunginhallitus / ptk / osallistujat kaupunginhallituksen päätös Talousarviot / Avustusanomukset / Monitoimihalli Maksutositteet Monitoimihalliyhtiön maksamista kiinteistöveroista Parkkiselle oikeudenkäyntiä varten luovutetut asiakirjat, sisältäen halliyhtiön kiinteistöveron palautushakemukset

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0050/4. Antopäivä. Diaarinumero 26.2.2014 00167/13/2299 ASIA. Kunnallisvalitus. Valittaja. Jouko Kärnä.

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0050/4. Antopäivä. Diaarinumero 26.2.2014 00167/13/2299 ASIA. Kunnallisvalitus. Valittaja. Jouko Kärnä. KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0050/4 Antopäivä Diaarinumero 26.2.2014 00167/13/2299 ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä. Joensuu Päätös, johon on haettu muutosta Joensuun kaupunginhallitus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 25.4.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 25.4.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015

SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015 KORKEIN HALLINTO -OIKEUS Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO Päivämäärä 06.05.2015 Diaarin:o 1255/3/15 SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015 /y ọy. SELITYSPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää oheiset asiakirjat

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu Tekninen lautakunta Aika 17.10.2013 klo 16.00 19.45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2014 116 72 Lisämääräraha

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot