Turun hallinto-oikeuden päätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeuden päätös"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero /0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittajat Maarit Tammi, Turku Olavi Mäenpää, Turku Asunto Oy Turun Parkinkartano, Turku Klaus Kouvola, Turku ja Kai Kouvola, Raisio Heikki Hakala, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Viherpunainen vasemmisto ry, Turku Asunto-Osakeyhtiö Pyramid, Turku Päätös josta valitetaan Turun kaupunginvaltuusto Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kauppatorin asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee Turun kaupungin 6. (VI) kaupunginosan katu- ja torialueita ja 7. (VII) kaupunginosan katualueita. Asemakaavamuutoksella muodostuu 6. (VI) kaupunginosan katu-, tori- ja maanalaista aluetta sekä 7. (VII) kaupunginosan katu- ja maanalaista aluetta ("Toriparkki"). Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Sairashuoneenkatu PL 32, TURKU

2 2 (26) Valitukset Maarit Tammen valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Kaavoitukselta edellytetty vuorovaikutus ei ole toteutunut, koska päätöksenteossa ei ole otettu huomioon henkilön allekirjoittamaa adressia, julkisuudessa esitettyjä mielipiteitä ja kaavaehdotuksesta tehtyjä muistutuksia. Kaavaehdotus on valmisteltu ilman luonnosvaihetta ja kaavamuutosehdotus on asetettu nähtäville ennen kuin pohjavesimallinnusraportti oli valmistunut kokonaisuudessaan. Kaavoitusta on tarkasteltu ainoastaan yhden vaihtoehdon pohjalta. Yleiskaava ei ole ollut ohjeena asemakaavamuutosta laadittaessa, sillä yleiskaavassa ei ole mainintaa Kauppatorin alle rakennettavasta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta. Kaavamuutos ei kohtele kuntalaisia yhdenvertaisesti, koska kauppatorin ympäristön kiinteistönomistajat saavat huomattavan maanalaisen lisärakennusoikeuden, mutta alueen asukkaat altistuvat aikaisempaa enemmän melulle, pölylle ja pienhiukkaspäästöille. Myös alueen liikennemäärät lisääntyvät ja liikenne ruuhkaantuu. Kaavamuutos aiheuttaa kohtuutonta haittaa alueen asukkaille, liikkeenharjoittajille ja joukkoliikenteelle. Ajorampin sijoittaminen keskelle historiallisesti arvokasta Turun ydinkeskustaa on vastoin asemakaavalta edellytettyä rakennetun ympäristön vaalimista koskevaa sisältövaatimusta. Tammi on valituksessaan myös kyseenalaistanut uuden pysäköintilaitoksen tarpeen ja todennut, että joka tapauksessa Louhen pysäköintilaitoksen laajentaminen olisi ollut taloudellisesti ja geoteknisesti parempi vaihtoehto. Hän on myös todennut, että kadunvarsipysäköinnin väheneminen ei ole pienten liikkeenharjoittajien kannalta hyvä ratkaisu. Olavi Mäenpään valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja Turun kaupunki on velvoitettava korvaamaan Mäenpään oikeudenkäyntikulut 150 eurolla laillisine korkoineen. Kaavoitusta varten laaditut selvitykset eivät anna luotettavaa kuvaa siitä, mikä vaikutus kauppatorin maanalaisen pysäköintitilan rakentamisaikaisilla toimenpiteillä on pohjavesiin, vedenpinnan korkeuksiin ja ympärillä olevien rakennusten perustuksiin. Rakennusaikaiset toimenpiteet saattavat aiheuttaa jopa rakennusten sortumisen. Asiassa ei ole selvitetty sitä, mikä on Turun kaupungin taloudellinen vastuu, jos ympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia joudutaan kaavasta johtuvista syistä paaluttamaan. Myöskään selvitystä siitä, miten toteutetaan pysäköintilaitoksen vesijohdot ja viemäröinnit ja kuka vastaa näistä kustannuksista, ei ole esitetty. Yhdyskuntarakenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät merkittävät ratkaisut ja liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittaminen olisi tullut ratkaista yleiskaavassa.

3 3 (26) Asunto Oy Turun Parkinkartanon valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Kaavoitusta varten laadittu liikenneselvitys on virheellinen ja puutteellinen. Liikennevirroissa ei ole otettu lainkaan huomioon Helsinginkadun liikennettä, joka on yksi suurimmista liikennevirroista kaupungin keskustaan. Kaavamuutoksen myötä Kutomonkadun ja Yliopistonkadun liikennemäärät kasvavat huomattavasti, liikenne ruuhkaantuu, liikenneturvallisuus vaarantuu ja elinympäristön laatu heikkenee. Kaavamuutos olisi edellyttänyt yleiskaavatasoista liikenneselvitystä. Pysäköintivaihtoehtoja ei ole selvitetty riittävästi ja objektiivisesti eikä kaupallisten vaikutusten arviointia ole tehty lainkaan. Klaus Kouvolan ja Kai Kouvolan valitus Kouvolat ovat valittaneet päätöksestä ja valituksessaan vaatineet sen kumoamista valituksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla. Heikki Hakalan valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Kaavoitusta varten laadittu liikenneselvitys on puutteellinen ja suppea, sillä se ei koske Helsinginkadun eikä Tuomiokirkkosillan suunnasta tulevaa liikennettä. Näin ollen ajoneuvojen määrä on arvioitu liian alhaiseksi. Meluhaitoista, etenkin matalataajuisesta terveydelle vaarallisesta melusta, ei ole selvityksiä eikä YVA-arviointia ole tehty. Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kaavamuutoksen käsittelyyn on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Turun Toriparkki Oy, jonka kanssa Turun kaupunki on solminut esisopimuksen kaavoitettavan alueen maanvuokraamisesta ja kustannusten jakamisesta, on tosiasiassa bulvaaniyhtiö, jonka todellisina edunsaajina ovat yhtiön osakkaat, mukaanlukien valituksessa mainitut Turun Osuuskauppa (TOK), Turun Seudun Osuuspankki (TOP), Tapiola Yhtiöt ja Liedon Säästöpankki. Tämän johdosta yhdistys on esittänyt, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve, joka on Liedon Säästöpankin isännistön jäsen, varapuheenjohtaja Toni Eklund, joka on TOP:n hallintoneuvoston jäsen, apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmusto, joka on TOP:n hallintoneuvoston jäsen, sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksessa ja joka on Tapiolayhtiöiden Lounais-Suomen neuvottelukunnan jäsen, ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn kaupunginhallituksessa. Esteellisyys on syntynyt myös sillä perusteella, että kaupunginhallituksessa ja ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa on lukuisia muita luottamushenkilöitä, jotka kuuluvat TOK:n tai TOP:n hallintoneuvostoon, edustajistoon tai ovat niiden asiakasomistajia. Turun Seudun kehittämiskeskuksen vt. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen, joka kuuluu TOP:n hallintoneuvostoon, on antanut asiasta myönteisen lausunnon ja siten esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Myös kaupunginjohtaja Aleksi

4 4 (26) Randell on ollut asiassa esteellinen, sillä hän on kaavamuutoksesta myönteisen lausunnon antaneen Turun kauppakamarin hallituksen jäsen. Asia käsittelyyn kaupunginvaltuustossa on osallistunut lukuisia valtuutettuja, jotka kuuluvat TOK:n tai TOP:n hallintoneuvostoon, edustajistoon tai ovat niiden asiakasomistajia tai kuuluvat Liedon Säästöpankin isännistöön. Myös nämä henkilöt ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Juhani Lepällä on läheiset henkilökohtaiset suhteet useisiin Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin ja hän on saanut heiltä myös vaalirahoitusta. Kaavapäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä myös siksi, että maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavoitusmenettelyltä edellytetty vuorovaikutus ei ole toteutunut, koska luonnosvaiheen käsittely on puuttunut, kaikki tehdyt selvitykset, kuten esimerkiksi maaperä- ja pohjavesiselvitykset ja liikenneselvitys ovat riittämättömiä ja vaihtoehtojen tarkastelu ja kaavaselostus ovat puutteellisia ja asenteellisia. Tärinän merkitystä savikerrokseen ei ole selvitetty lainkaan eikä entisen bensiiniaseman mahdollisesti pilaantunutta maaperää ole tutkittu. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska se on kiireellisellä menettelyllä hyväksynyt asemakaavan, vaikka kaavoitusta ohjaava kaupunginhallitus on katsonut hankkeen edellyttävän vielä lisäselvityksiä. Asemakaavan ratkaisu on periaatteiltaan sama kuin Turun hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden aiemmin maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena kumoama Kauppatorin asemakaavamuutos. Jo kumotun kaavamuutoksen tuominen uuteen käsittelyyn lähes muuttamattomana on erittäin kyseenalaista. Kaavamuutos on myös valituksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla sisällöltään lain vastainen, sillä se on yleiskaavan, keskustan liikenteen vaihekaavan, Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman , ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun direktiivin (2008/50/EY), ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) ja ns. Aalborgin sopimuksen vastainen kuin myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. Kaava-alue on liian suppeaalainen, jotta sen vaikutuksia esimerkiksi liikenteeseen voitaisiin arvioida suhteessa ympäröivään maankäyttöön. Kaava ei täytä asemakaavalta edellytettyjä sisältövaatimuksia terveellisen ja viihtyisän elinympäristön, liikenteen järjestämisen ja rakennetun ympäristön vaalimisen osalta. Liikenne lisääntyy toriparkin seurauksena useilla keskustan kaduilla ja tukkii ne. Kaava on myös perustuslaissa turvatun yhdenvertaisen kohtelun vastainen, sillä se osoittaa merkittävää rakennusoikeutta kauppatorin ympäristön kiinteistönomistajille, mutta aiheuttaa samalla toisille kiinteistön omistajille ja torikauppiaille kohtuutonta haittaa. Asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat maankäyttö- ja rakennuslain 55 :n nojalla puutteellisia ja epämääräisiä, koska maanalaisen tilan rakennusoikeutta ei ole täsmällisesti jaettu varasto- ja liiketilojen kesken eikä rakentamisen sijoittumista ole osoitettu. Toripysäköinnin hätäpoistumistiet ovat sallittua pidempiä, joten muutos on turvallisuusvaatimusten vastainen. Torille osoitetuista kioskeista ei ole esitetty havainnekuvia, joten niiden soveltumista torimaisemaan ei ole mahdollista arvioida. Olemassa olevia kioskirakennuksia ei ole kaavassa suojeltu, vaikka ne ovat mukana maakuntamuseon suojelutavoitelistassa. Yhdistys on lisäksi viitannut siihen, että kaavamuutoksesta aiheutuu tappiota Turun joukkoliikenteelle ja haittaa torikauppiaille. Kaupungille aiheutuu laaja taloudellinen vastuu Turun Toriparkki Oy:n kanssa solmitun esisopimuksen ja

5 5 (26) sen nojalla tehtävän kauppatorin kunnostamista ja pysäköintilaitoksen rakentamista koskevan yhteishankkeen vuoksi. Ennakoimattomat kustannukset tulevat turkulaisten maksettaviksi, mitä ei voida pitää kaupungin edun mukaisena. Viherpunainen vasemmisto ry:n valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Selvitykset rakennusaikaisen pohjaveden tason alentamisesta eivät ole riittäviä. Selvitysten perusteella ei luotettavasti voida arvioida sitä, onko erityisesti ajoluiska turvallisesti rakennettavissa vaarantamatta ympäristön taloja. Asiasta olisi tullut pyytää enemmän asiantuntijalausuntoja. Torin ympäristön paaluttamattomille rakennuksille aiheutuvat ongelmat ja kaupungin kustannusvastuu mahdollisissa ongelmatilanteissa on selvittämättä. Kaavamuutos olisi edellyttänyt yleiskaavatasoista liikenneselvitystä. Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja Turun kaupunki on velvoitettava korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut 1 816,15 eurolla. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kaupunginvaltuutettu Maija Perho on ollut asiassa esteellinen. Turun kaupunki on solminut Turun Toriparkki Oy:n kanssa esisopimuksen kaavoitettavan alueen maanvuokraamisesta ja kustannusten jakamisesta. Maija Perhon veli, asianajaja Jussi Perho toimii yhtiön edustajana ja hänellä on yksin yhtiön nimenkirjoittamis- ja edustamisoikeus. Kaavapäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä myös siksi, että luonnosvaiheen käsittelyä ei ole ollut ollenkaan. Kaavamuutoksen pohja-aineistona ollut Pöyry Oy:n valmistunut "3D-mallinnus Toriparkin vaikutuksista pohjaveden korkeuteen, Alustava raportti" ei ole ollut nähtävillä riittävän pitkään, koska kaavan nähtävilläolo päättyi Kaava olisi tullut laittaa uudelleen nähtäville, koska kaavaehdotuksesta on nähtävilläolon jälkeen myös poistettu Ortodoksisen kirkon perustusten uusimista koskeva kaavamääräys. Kaavamuutos heikentää elinympäristön laatua eikä vähemmän haittaa aiheuttavia vaihtoehtoja ole selvitetty. Kaavamuutos aiheuttaa yhtiölle kohtuutonta haittaa, koska sen edustalle rakennetaan pysäköintilaitokseen johtava ajoluiska. Ajoluiskan sijoittaminen mainittuun paikkaa vaarantaa erityisesti yhtiön rakennuksen perustukset. Asian käsittely ja selvittäminen Kouvolat ovat hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällä peruuttaneet valituksensa. Kaupunginhallitus on hankittuaan ensin Maija Perhon lausunnon, antanut oman lausuntonsa. Esteellisyysväitteiden johdosta kaupunginhallitus on katso-

6 6 (26) nut, ettei kukaan asian käsittelyyn osallistuneista ole ollut esteellinen. Lausunnossa on muun ohella todettu, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve on nimitetty Liedon Säästöpankin isännistöön lukien, minkä jälkeen hän ei ole osallistunut asian käsittelyyn kaupunginhallituksessa. Maija Perho on esteellisyysväitteen johdosta antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, että hänen veljensä asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n asiamiehenä ja hänellä on yhtiön nimenkirjoittamis- ja edustamisoikeus. Hän ei ole Turun Toriparkki Oy:n osakas eikä hänen ja yhtiön välillä ole velka- tai takaussuhteita. Yhtiön asianajotoimistolle maksamat palkkiot eivät välittömästi vaikuta Jussi Perhon henkilökohtaiseen etuun eikä myöskään yhtiön mahdollisella taloudellisella menestyksellä tai tappiolla ole mitään henkilökohtaista vaikutusta hänen etuunsa. Valittajat ovat antaneet vastaselitykset. Maarit Tammi on vastaselityksessään esittänyt, että kaupunginhallituksen jäsen Toni Eklund ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen vt. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on antamassaan vastaselityksessä ilmoittanut yhtyvänsä Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin valituksessa esitettyyn valtuutettu Maija Perhoa koskevaan esteellisyysväitteeseen. Asunto- Osakeyhtiö Pyramid on antamassaan vastaselvityksessä ilmoittanut yhtyvänsä Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa esitettyihin esteellisyysväitteisiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arven ja apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmuston osalta. Merkitään, että hallinto-oikeudella on tätä asiaa ratkaistessaan ollut esillä myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen taltio 3042 asiakirjat. Merkitään, että Turun hallinto-oikeus on tänä päivänä ratkaissut myös Turun kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n välistä esisopimusta koskevat kunnallisvalitukset. Hallinto-oikeuden ratkaisu 1) Klaus ja Kai Kouvolan valituksen käsittely hallinto-oikeudessa raukeaa, koska valitus on peruutettu. 2) Hallinto-oikeus ei tutki Maarit Tammen, Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n ja Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin vastaselityksissä esitettyjä uusia esteellisyysväitteitä. 3) Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 4) Hallinto-oikeus hylkää Olavi Mäenpään ja Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

7 7 (26) Ratkaisun perustelut 2) Tutkimatta jäävät valitusperusteet Valtuuston päätökseen hyväksyä asemakaava haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalain mukaan valitusperusteet on esitettävä valitusajassa. Maarit Tammi, Meidän Turku - Vårt Åbo ry ja Asunto-Osakeyhtiö Pyramid ovat vasta vastaselityksessään eli valitusajan päätyttyä esittäneet esteellisyysväitteen tai ilmoittaneet osittain yhtyvänsä muiden tekemiin esteellisyysväitteisiin. Nämä vastaselityksessä esitetyt vaatimukset jätetään myöhään tehtyinä tutkimatta. 3) Esteellisyys Esteellisyys valtuutettujen osalta Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa on esitetty, että asian käsittelyyn kaupunginvaltuustossa on osallistunut lukuisia valtuutettuja, jotka kuuluvat TOK:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon, TOP:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon tai ovat edellä mainittujen yhteisöjen asiakasomistajia tai kuuluvat Tapiola-yhtiöiden neuvottelukuntaan. Nämä henkilöt ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Myös kaupunginvaltuutettu Juhani Leppä on ollut asiassa esteellinen, sillä hänellä on läheiset henkilökohtaiset suhteet useisiin Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin ja hän on saanut heiltä myös vaalirahoitusta. Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin valituksessa on esitetty, että valtuutettu Maija Perho on ollut asiassa esteellinen, sillä hänen veljensä asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n edustajana ja hänellä on yksin yhtiön nimenkirjoittamis- ja edustamisoikeus. Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan muun luottamushenkilön esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Kaavamuutoksessa on kysymys kaupungin omistaman maa-alueen asemakaavoittamisesta pääasiassa maanalaiseksi pysäköintilaitokseksi ja maanalaiseksi liiketilaksi. Turun kaupunginvaltuusto on samana päivänä, kun kaavaehdotus on hyväksytty, solminut Turun Toriparkki Oy -nimisen yhtiön kanssa esisopimuksen siitä, että kaupunki tulee neuvottelemaan yhtiön kanssa alueen maan vuokraamisesta vuodeksi, mikäli kaavaehdotus hyväksytään ja yhtiö saa pysäköintilaitoksen toteutettavakseen. Yhtiön toimittaman päivätyn osakasluettelon mukaan yhtiön osakkaita ovat muun ohella TOK, TOP, Liedon Säästöpankki ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, joista kullakin on omistuksessaan 16 osaketta, mikä vastaa noin 5,2 %/osakas liikkeellä olevien osakkeiden kokonaismäärästä. Valtuutettu Maija Perhon veli asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n asiamiehenä. Kaava on maankäytön suunnitelma, joka mahdollistaa maanalaisen pysäköinti-

8 8 (26) laitoksen rakentamisen. Kaavapäätöksellä ei kuitenkaan ratkaista sitä, kuka kaavan toteuttaa. Turun Toriparkki Oy:n kanssa solmittu esisopimus ei vielä merkitse myöskään sitä, että yhtiö voitaisiin rinnastaa alueen maanomistajaan. Näin ollen se, että valtuutettu Perhon veli on asianajotoimeksiantosuhteessa alueen maanvuokrasopimusta ja pysäköintilaitoksen mahdollista toteuttamista koskevan esisopimuksen osapuoleen, ei merkitse sitä, että asemakaavamuutoksen hyväkymispäätös olisi koskenut henkilökohtaisesti Maija Perhoa tai hänen läheistään. Maija Perho ei siten ole ollut kaava-asian käsittelyyn osallistuessaan esteellinen. Kukaan muukaan esteelliseksi väitetty valtuutettu ei omista kaava-alueella maata, eikä kaavapäätös koske heitä henkilökohtaisesti. Esteellisyys muiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten osalta Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa on esitetty, että siinä tarkemmin yksilöidyt luottamushenkilöt olisivat olleet esteellisiä, koska he ovat asiaa lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa valmisteltaessa kuuluneet Liedon Säästöpankin isännistöön, TOK:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon, TOP:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon tai Tapiola-yhtiöiden neuvottelukuntaan. Esteellisyys on valituksen mukaan syntynyt, koska Liedon Säästöpankki, TOK, TOP ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ovat kaikki Turun Toriparkki Oy:n osakkaita. Valituksen mukaan myös kaupunginjohtaja on ollut asiassa esteellinen, koska hän kuuluu Kauppatorin asemakaavasta myönteisen lausunnon antaneen Turun Kauppakamarin hallitukseen. Myös vt. elinkeinojohtaja on ollut esteellinen, koska hän on Turun Seudun kehittämiskeskuksen nimissä antanut asiassa myönteisen lausunnon, vaikka samalla toimii TOP:n hallintoneuvostossa. Myös kaupunginhallituksen jäsen Juhani Leppä on ollut asiassa esteellinen, sillä hänellä on läheiset henkilökohtaiset suhteet useisiin Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin ja hän on saanut heiltä myös vaalirahoitusta. Hallintolain 27 :n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee 27 :n 2 momentin mukaan myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa. Hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies on muun ohella esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Virkamies on esteellinen säännöksen 7 kohdan mukaan, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Hallintolakia säädettäessä hallituksen esityksessä (HE 72/2002) on todettu, ettei kyseinen säännös muutu sisällöltään tuolloin voimassa olleeseen hallintomenettelylakiin nähden, joten hallintolain esitöissä ei ole asiasta tarkemmin lausuttu. Esteellisyyttä ratkaistaessa on siten tulkinnassa otettava huomioon hallintomenettelylakia koskeva hallituksen esitys (HE 26/1997 vp.), jossa todetaan, että esteellisyys voi syntyä minkä tahansa yhteisön, säätiön tai liikelaitoksen johtamiseen tavalla tai toisella osallistuvan toimielimen jäsenyydestä. Arvioitaessa luottamushenkilöiden tai virkamiesten esteellisyyttä asiassa, on

9 9 (26) siten kiinnitettävä huomioita sekä siihen, onko tehdystä päätöksestä odotettavissa yhteisölle etua tai haittaa että siihen, onko henkilön katsottava toimivan tuossa yhteisössä johtavassa asemassa. Osuuskauppalain ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan edustajistot käyttävät jäsentensä päättämisvaltaa ja niiden tehtävistä voidaan tarkemmin määrätä yhteisöjen säännöissä. TOK:n ja TOP:n sääntöjen mukaan edustajistot kokoontuvan säännönmukaisesti kahdesti vuodessa ja niiden tehtävänä on muun ohella valita hallintoneuvosto, päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Edustajistot eivät kuulu TOK:n ja TOP:n hallintoelimiin eivätkä ne tee liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan neuvottelukunta on ainoastaan hallintoa täydentävä vuorovaikutuskanava. Mainitut toimielimet eivät siten ole sellaisia hallitukseen tai hallintoneuvostoon rinnastettavia toimielimiä, joita hallintolain 28 :n 1 mom 5 kohdassa tarkoitetaan. Näin ollen myöskään noihin yhteisöihin liittyvällä asiakasomistajuudella ei ole asiassa merkitystä. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Minna Arve ei asian käsittelyyn osallistuessaan ole kuulunut Liedon säästöpankin isännistöön. Liedon säästöpankin isännistön asemaa ei siten ole syytä tarkemmin tässä yhteydessä arvioida. Luottamushenkilön tai virkamiehen kuuluminen TOK:n ja TOP:n hallintoneuvostoon sen sijaan voi aiheuttaa esteellisyyden, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa noille yhteisöille erityistä hyötyä tai vahinkoa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hallintolaissa tarkoitetulta odotettavissa olevalta hyödyltä tai vahingolta edellytetään jonkinasteista välitöntä vaikutusta. Hyväksytty asemakaavamuutos on maankäytön suunnitelma, joka mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen kaupungin omistamalle alueelle. Kaavan hyväksymistä koskevalla päätöksellä ei kuitenkaan ratkaista sitä, kuka kaavan toteuttaa. Turun Toriparkki Oy:n kanssa solmittu esisopimus ei myöskään vielä merkitse sitä, että yhtiö voitaisiin rinnastaa alueen maanomistajaan. Tämän vuoksi hyväksytyn asemakaavan muutoksesta ei voi olla odotettavissa Turun Toriparkki Oy:n osakkaina oleville yhteisöille sellaista erityistä hyötyä tai vahinkoa, mitä hallintolaissa tarkoitetaan. Näin ollen ne TOK:n ja/tai TOP:n hallintoneuvostoihin kuuluneet luottamushenkilöt ja kaupungin virkamiehet, jotka samalla ovat osallistuneet asemakaavan muuttamista koskevan asian käsittelyyn, eivät ole olleet esteellisiä. Myöskään Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa mainitulla Turun kauppakamarilla ei ole odotettavissa asian ratkaisusta mitään erityistä hyötyä tai haittaa, eikä Turun kauppakamarin hallitukseen kuulunut Turun kaupunginjohtaja näin ollen ole ollut asiassa esteellinen. Näissä oloissa hallinto-oikeus katsoo, ettei luottamus myöskään kaupunginhallituksen jäsenenä toimineen Juhani Lepän puolueettomuuteen ole vaarantunut sillä perusteella, että hänellä on yhdistyksen valituksen mukaan läheiset ystävyyssuhteet tai mahdollisen vaalirahoituksen kautta syntyneet muut suhteet Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin. Turun Seudun kehittämiskeskuksen lausunnon antaminen asemakaavan muuttamista koskevassa asiassa ei ylipäätään ole sellaista osallistumista asian käsittelyyn, mitä hallintolaissa tarkoitetaan. Päätös ei siten ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä myöskään sillä perusteella, että vt. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen, joka kuuluu myös TOP:n hallintoneuvostoon, on allekirjoittanut mainitun lausunnon.

10 Asemakaavamuutoksen käsittelyyn ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. 10 (26) Kiireellinen käsittelyjärjestys Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Turun kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa Kauppatorin asemakaavan muutosehdotuksen uuteen valmisteluun siten, että Kauppatorin alle ei sijoiteta maanalaista pysäköintilaitosta. Kaupungin kirjaamoon on saapunut kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle osoitettu 23 kaupunginvaltuutetun allekirjoittama esitys valtuuston koolle kutsumiseksi, jotta asemakaavatoimiston valmistelema sekä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan hyväksymä Kauppatorin asemakaavamuutosehdotus tuodaan ympäristö- ja kaavoituslautakunnan hyväksymässä muodossa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus on valmistellut asiaa ja päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että muutosehdotus lähetetään uuteen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto on pantuaan asian ensin pöydälle valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt asemakaavamuutoksen. Yhteensä 67:stä valtuutetusta 23, eli yli neljäsosa valtuutetuista, on tehnyt edellä mainitun esityksen kaupunginhallituksessa käsiteltävänä olevan asian tuomiseksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi kiireellisenä. Kaavamuutosta koskeva asia on näin ollen kuntalaissa säädetyn määrävähemmistön nojalla tullut tuoda kiireellisenä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Kaupunginhallitus on kuntalain 53 :n nojalla valmistellut asian. Kaupunginvaltuusto, joka ratkaisussaan on päätynyt eri lopputulokseen kuin kaupunginhallitus, ei ole Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa tarkoitetulla tavalla ylittänyt toimivaltaansa eikä muutenkaan menetellyt lainvastaisesti. Kaavoitusmenettelyn vuorovaikutus Säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

11 11 (26) Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Toteutunut vuorovaikutus Kaavaselostuksen mukaan Kauppatorin parantaminen käynnistyi yleissuunnitelman laatimisella vuonna Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kauppatorin asemakaavan muutoksen Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksen selvitysten riittämättömyyden perusteella, minkä päätöksen lopputulosta korkein hallinto-oikeus ei päätöksellään taltio 3042 muuttanut. Kaavamuutos on päätetty käynnistää uudelleen ja sen vireilletulosta on kuulutettu Vireilletulosta on tiedotettu myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jossa on viitattu asian aikaisempaan käsittelyyn ja selvityksiin sekä todettu tavoitteena olevan muun ohella torinalaisen pysäköintilaitoksen mahdollistava asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu sekä lähetetty erikseen tiedoksi lähialueen maanomistajille. Siinä on myös erikseen varattu tilaisuus mielipiteen esittämiseen mielipidekaavakkeella, sähköpostitse tai suullisesti mennessä. Kaavamuutosehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ja siitä on järjestetty yleisötilaisuus Valittajista muiden ohella Maarit Tammi, Meidän Turku - Vårt Åbo ry sekä Asunto-Osakeyhtiö Pyramid ovat tehneet kaavaehdotuksesta muistutuksen, johon kaavan laatija on antanut vastineen. Ennen kaupunginvaltuuston kokousta valtuuston puheenjohtajalle on vielä luovutettu adressi, jossa kaavamuutoksen hyväksymistä on vastustettu. Johtopäätökset vuorovaikutuksen osalta Kaavaehdotus valmisteluasiakirjoineen on ollut kunnassa nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa edellytetyn 30 päivän ajan. Sillä seikalla, että kaavamuutosta tukevan selvitysraportin 3D-versio on valmistunut lopullisesti vas-

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/2299 01137/12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry,

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 277. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 2100/10.02.03/2013 277 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselitysten johdosta, Tapiolan keskus, alue 210426 Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 Ak 212 ASEMATIE 13 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2015, päivitetty 22.11.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN KAUPUNGINOSA 3 NUMMI, PAULAHARJUNPUISTO.

ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN KAUPUNGINOSA 3 NUMMI, PAULAHARJUNPUISTO. 1(9) ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN KAUPUNGINOSA 3 NUMMI, PAULAHARJUNPUISTO. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.11.2008 Jouni Laitinen, Jutta Rönnqvist, Suvi-Elina Maunu ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala OAS A-2685 1 (5) A-2685 Asemakaava ja asemakaavan muutos 8.5.2017 Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä Lahti.fi OAS A-2685 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HULHAVANAHON, ISO-SYÖTTEEN JA LUOKKAVAARAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.10.2010 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee

Lisätiedot

TIILITEHTAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TIILITEHTAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus TIILITEHTAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2668 D/475/10.02.03.00.04/ 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2668, Renkomäen väylä, Renkomäki ALOITE Asemakaava

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot