Turun hallinto-oikeuden päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeuden päätös"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero /0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittajat Maarit Tammi, Turku Olavi Mäenpää, Turku Asunto Oy Turun Parkinkartano, Turku Klaus Kouvola, Turku ja Kai Kouvola, Raisio Heikki Hakala, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Viherpunainen vasemmisto ry, Turku Asunto-Osakeyhtiö Pyramid, Turku Päätös josta valitetaan Turun kaupunginvaltuusto Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kauppatorin asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee Turun kaupungin 6. (VI) kaupunginosan katu- ja torialueita ja 7. (VII) kaupunginosan katualueita. Asemakaavamuutoksella muodostuu 6. (VI) kaupunginosan katu-, tori- ja maanalaista aluetta sekä 7. (VII) kaupunginosan katu- ja maanalaista aluetta ("Toriparkki"). Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti Sairashuoneenkatu PL 32, TURKU

2 2 (26) Valitukset Maarit Tammen valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Kaavoitukselta edellytetty vuorovaikutus ei ole toteutunut, koska päätöksenteossa ei ole otettu huomioon henkilön allekirjoittamaa adressia, julkisuudessa esitettyjä mielipiteitä ja kaavaehdotuksesta tehtyjä muistutuksia. Kaavaehdotus on valmisteltu ilman luonnosvaihetta ja kaavamuutosehdotus on asetettu nähtäville ennen kuin pohjavesimallinnusraportti oli valmistunut kokonaisuudessaan. Kaavoitusta on tarkasteltu ainoastaan yhden vaihtoehdon pohjalta. Yleiskaava ei ole ollut ohjeena asemakaavamuutosta laadittaessa, sillä yleiskaavassa ei ole mainintaa Kauppatorin alle rakennettavasta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta. Kaavamuutos ei kohtele kuntalaisia yhdenvertaisesti, koska kauppatorin ympäristön kiinteistönomistajat saavat huomattavan maanalaisen lisärakennusoikeuden, mutta alueen asukkaat altistuvat aikaisempaa enemmän melulle, pölylle ja pienhiukkaspäästöille. Myös alueen liikennemäärät lisääntyvät ja liikenne ruuhkaantuu. Kaavamuutos aiheuttaa kohtuutonta haittaa alueen asukkaille, liikkeenharjoittajille ja joukkoliikenteelle. Ajorampin sijoittaminen keskelle historiallisesti arvokasta Turun ydinkeskustaa on vastoin asemakaavalta edellytettyä rakennetun ympäristön vaalimista koskevaa sisältövaatimusta. Tammi on valituksessaan myös kyseenalaistanut uuden pysäköintilaitoksen tarpeen ja todennut, että joka tapauksessa Louhen pysäköintilaitoksen laajentaminen olisi ollut taloudellisesti ja geoteknisesti parempi vaihtoehto. Hän on myös todennut, että kadunvarsipysäköinnin väheneminen ei ole pienten liikkeenharjoittajien kannalta hyvä ratkaisu. Olavi Mäenpään valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja Turun kaupunki on velvoitettava korvaamaan Mäenpään oikeudenkäyntikulut 150 eurolla laillisine korkoineen. Kaavoitusta varten laaditut selvitykset eivät anna luotettavaa kuvaa siitä, mikä vaikutus kauppatorin maanalaisen pysäköintitilan rakentamisaikaisilla toimenpiteillä on pohjavesiin, vedenpinnan korkeuksiin ja ympärillä olevien rakennusten perustuksiin. Rakennusaikaiset toimenpiteet saattavat aiheuttaa jopa rakennusten sortumisen. Asiassa ei ole selvitetty sitä, mikä on Turun kaupungin taloudellinen vastuu, jos ympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia joudutaan kaavasta johtuvista syistä paaluttamaan. Myöskään selvitystä siitä, miten toteutetaan pysäköintilaitoksen vesijohdot ja viemäröinnit ja kuka vastaa näistä kustannuksista, ei ole esitetty. Yhdyskuntarakenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät merkittävät ratkaisut ja liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittaminen olisi tullut ratkaista yleiskaavassa.

3 3 (26) Asunto Oy Turun Parkinkartanon valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Kaavoitusta varten laadittu liikenneselvitys on virheellinen ja puutteellinen. Liikennevirroissa ei ole otettu lainkaan huomioon Helsinginkadun liikennettä, joka on yksi suurimmista liikennevirroista kaupungin keskustaan. Kaavamuutoksen myötä Kutomonkadun ja Yliopistonkadun liikennemäärät kasvavat huomattavasti, liikenne ruuhkaantuu, liikenneturvallisuus vaarantuu ja elinympäristön laatu heikkenee. Kaavamuutos olisi edellyttänyt yleiskaavatasoista liikenneselvitystä. Pysäköintivaihtoehtoja ei ole selvitetty riittävästi ja objektiivisesti eikä kaupallisten vaikutusten arviointia ole tehty lainkaan. Klaus Kouvolan ja Kai Kouvolan valitus Kouvolat ovat valittaneet päätöksestä ja valituksessaan vaatineet sen kumoamista valituksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla. Heikki Hakalan valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Kaavoitusta varten laadittu liikenneselvitys on puutteellinen ja suppea, sillä se ei koske Helsinginkadun eikä Tuomiokirkkosillan suunnasta tulevaa liikennettä. Näin ollen ajoneuvojen määrä on arvioitu liian alhaiseksi. Meluhaitoista, etenkin matalataajuisesta terveydelle vaarallisesta melusta, ei ole selvityksiä eikä YVA-arviointia ole tehty. Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kaavamuutoksen käsittelyyn on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Turun Toriparkki Oy, jonka kanssa Turun kaupunki on solminut esisopimuksen kaavoitettavan alueen maanvuokraamisesta ja kustannusten jakamisesta, on tosiasiassa bulvaaniyhtiö, jonka todellisina edunsaajina ovat yhtiön osakkaat, mukaanlukien valituksessa mainitut Turun Osuuskauppa (TOK), Turun Seudun Osuuspankki (TOP), Tapiola Yhtiöt ja Liedon Säästöpankki. Tämän johdosta yhdistys on esittänyt, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve, joka on Liedon Säästöpankin isännistön jäsen, varapuheenjohtaja Toni Eklund, joka on TOP:n hallintoneuvoston jäsen, apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmusto, joka on TOP:n hallintoneuvoston jäsen, sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksessa ja joka on Tapiolayhtiöiden Lounais-Suomen neuvottelukunnan jäsen, ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn kaupunginhallituksessa. Esteellisyys on syntynyt myös sillä perusteella, että kaupunginhallituksessa ja ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa on lukuisia muita luottamushenkilöitä, jotka kuuluvat TOK:n tai TOP:n hallintoneuvostoon, edustajistoon tai ovat niiden asiakasomistajia. Turun Seudun kehittämiskeskuksen vt. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen, joka kuuluu TOP:n hallintoneuvostoon, on antanut asiasta myönteisen lausunnon ja siten esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Myös kaupunginjohtaja Aleksi

4 4 (26) Randell on ollut asiassa esteellinen, sillä hän on kaavamuutoksesta myönteisen lausunnon antaneen Turun kauppakamarin hallituksen jäsen. Asia käsittelyyn kaupunginvaltuustossa on osallistunut lukuisia valtuutettuja, jotka kuuluvat TOK:n tai TOP:n hallintoneuvostoon, edustajistoon tai ovat niiden asiakasomistajia tai kuuluvat Liedon Säästöpankin isännistöön. Myös nämä henkilöt ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Juhani Lepällä on läheiset henkilökohtaiset suhteet useisiin Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin ja hän on saanut heiltä myös vaalirahoitusta. Kaavapäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä myös siksi, että maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavoitusmenettelyltä edellytetty vuorovaikutus ei ole toteutunut, koska luonnosvaiheen käsittely on puuttunut, kaikki tehdyt selvitykset, kuten esimerkiksi maaperä- ja pohjavesiselvitykset ja liikenneselvitys ovat riittämättömiä ja vaihtoehtojen tarkastelu ja kaavaselostus ovat puutteellisia ja asenteellisia. Tärinän merkitystä savikerrokseen ei ole selvitetty lainkaan eikä entisen bensiiniaseman mahdollisesti pilaantunutta maaperää ole tutkittu. Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska se on kiireellisellä menettelyllä hyväksynyt asemakaavan, vaikka kaavoitusta ohjaava kaupunginhallitus on katsonut hankkeen edellyttävän vielä lisäselvityksiä. Asemakaavan ratkaisu on periaatteiltaan sama kuin Turun hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden aiemmin maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena kumoama Kauppatorin asemakaavamuutos. Jo kumotun kaavamuutoksen tuominen uuteen käsittelyyn lähes muuttamattomana on erittäin kyseenalaista. Kaavamuutos on myös valituksesta tarkemmin ilmenevillä perusteilla sisällöltään lain vastainen, sillä se on yleiskaavan, keskustan liikenteen vaihekaavan, Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman , ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun direktiivin (2008/50/EY), ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) ja ns. Aalborgin sopimuksen vastainen kuin myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. Kaava-alue on liian suppeaalainen, jotta sen vaikutuksia esimerkiksi liikenteeseen voitaisiin arvioida suhteessa ympäröivään maankäyttöön. Kaava ei täytä asemakaavalta edellytettyjä sisältövaatimuksia terveellisen ja viihtyisän elinympäristön, liikenteen järjestämisen ja rakennetun ympäristön vaalimisen osalta. Liikenne lisääntyy toriparkin seurauksena useilla keskustan kaduilla ja tukkii ne. Kaava on myös perustuslaissa turvatun yhdenvertaisen kohtelun vastainen, sillä se osoittaa merkittävää rakennusoikeutta kauppatorin ympäristön kiinteistönomistajille, mutta aiheuttaa samalla toisille kiinteistön omistajille ja torikauppiaille kohtuutonta haittaa. Asemakaavamerkinnät ja määräykset ovat maankäyttö- ja rakennuslain 55 :n nojalla puutteellisia ja epämääräisiä, koska maanalaisen tilan rakennusoikeutta ei ole täsmällisesti jaettu varasto- ja liiketilojen kesken eikä rakentamisen sijoittumista ole osoitettu. Toripysäköinnin hätäpoistumistiet ovat sallittua pidempiä, joten muutos on turvallisuusvaatimusten vastainen. Torille osoitetuista kioskeista ei ole esitetty havainnekuvia, joten niiden soveltumista torimaisemaan ei ole mahdollista arvioida. Olemassa olevia kioskirakennuksia ei ole kaavassa suojeltu, vaikka ne ovat mukana maakuntamuseon suojelutavoitelistassa. Yhdistys on lisäksi viitannut siihen, että kaavamuutoksesta aiheutuu tappiota Turun joukkoliikenteelle ja haittaa torikauppiaille. Kaupungille aiheutuu laaja taloudellinen vastuu Turun Toriparkki Oy:n kanssa solmitun esisopimuksen ja

5 5 (26) sen nojalla tehtävän kauppatorin kunnostamista ja pysäköintilaitoksen rakentamista koskevan yhteishankkeen vuoksi. Ennakoimattomat kustannukset tulevat turkulaisten maksettaviksi, mitä ei voida pitää kaupungin edun mukaisena. Viherpunainen vasemmisto ry:n valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Selvitykset rakennusaikaisen pohjaveden tason alentamisesta eivät ole riittäviä. Selvitysten perusteella ei luotettavasti voida arvioida sitä, onko erityisesti ajoluiska turvallisesti rakennettavissa vaarantamatta ympäristön taloja. Asiasta olisi tullut pyytää enemmän asiantuntijalausuntoja. Torin ympäristön paaluttamattomille rakennuksille aiheutuvat ongelmat ja kaupungin kustannusvastuu mahdollisissa ongelmatilanteissa on selvittämättä. Kaavamuutos olisi edellyttänyt yleiskaavatasoista liikenneselvitystä. Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin valitus Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja Turun kaupunki on velvoitettava korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut 1 816,15 eurolla. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kaupunginvaltuutettu Maija Perho on ollut asiassa esteellinen. Turun kaupunki on solminut Turun Toriparkki Oy:n kanssa esisopimuksen kaavoitettavan alueen maanvuokraamisesta ja kustannusten jakamisesta. Maija Perhon veli, asianajaja Jussi Perho toimii yhtiön edustajana ja hänellä on yksin yhtiön nimenkirjoittamis- ja edustamisoikeus. Kaavapäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä myös siksi, että luonnosvaiheen käsittelyä ei ole ollut ollenkaan. Kaavamuutoksen pohja-aineistona ollut Pöyry Oy:n valmistunut "3D-mallinnus Toriparkin vaikutuksista pohjaveden korkeuteen, Alustava raportti" ei ole ollut nähtävillä riittävän pitkään, koska kaavan nähtävilläolo päättyi Kaava olisi tullut laittaa uudelleen nähtäville, koska kaavaehdotuksesta on nähtävilläolon jälkeen myös poistettu Ortodoksisen kirkon perustusten uusimista koskeva kaavamääräys. Kaavamuutos heikentää elinympäristön laatua eikä vähemmän haittaa aiheuttavia vaihtoehtoja ole selvitetty. Kaavamuutos aiheuttaa yhtiölle kohtuutonta haittaa, koska sen edustalle rakennetaan pysäköintilaitokseen johtava ajoluiska. Ajoluiskan sijoittaminen mainittuun paikkaa vaarantaa erityisesti yhtiön rakennuksen perustukset. Asian käsittely ja selvittäminen Kouvolat ovat hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällä peruuttaneet valituksensa. Kaupunginhallitus on hankittuaan ensin Maija Perhon lausunnon, antanut oman lausuntonsa. Esteellisyysväitteiden johdosta kaupunginhallitus on katso-

6 6 (26) nut, ettei kukaan asian käsittelyyn osallistuneista ole ollut esteellinen. Lausunnossa on muun ohella todettu, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve on nimitetty Liedon Säästöpankin isännistöön lukien, minkä jälkeen hän ei ole osallistunut asian käsittelyyn kaupunginhallituksessa. Maija Perho on esteellisyysväitteen johdosta antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, että hänen veljensä asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n asiamiehenä ja hänellä on yhtiön nimenkirjoittamis- ja edustamisoikeus. Hän ei ole Turun Toriparkki Oy:n osakas eikä hänen ja yhtiön välillä ole velka- tai takaussuhteita. Yhtiön asianajotoimistolle maksamat palkkiot eivät välittömästi vaikuta Jussi Perhon henkilökohtaiseen etuun eikä myöskään yhtiön mahdollisella taloudellisella menestyksellä tai tappiolla ole mitään henkilökohtaista vaikutusta hänen etuunsa. Valittajat ovat antaneet vastaselitykset. Maarit Tammi on vastaselityksessään esittänyt, että kaupunginhallituksen jäsen Toni Eklund ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen vt. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Meidän Turku - Vårt Åbo ry on antamassaan vastaselityksessä ilmoittanut yhtyvänsä Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin valituksessa esitettyyn valtuutettu Maija Perhoa koskevaan esteellisyysväitteeseen. Asunto- Osakeyhtiö Pyramid on antamassaan vastaselvityksessä ilmoittanut yhtyvänsä Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa esitettyihin esteellisyysväitteisiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arven ja apulaiskaupunginjohtaja Jouko Lehmuston osalta. Merkitään, että hallinto-oikeudella on tätä asiaa ratkaistessaan ollut esillä myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen taltio 3042 asiakirjat. Merkitään, että Turun hallinto-oikeus on tänä päivänä ratkaissut myös Turun kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n välistä esisopimusta koskevat kunnallisvalitukset. Hallinto-oikeuden ratkaisu 1) Klaus ja Kai Kouvolan valituksen käsittely hallinto-oikeudessa raukeaa, koska valitus on peruutettu. 2) Hallinto-oikeus ei tutki Maarit Tammen, Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n ja Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin vastaselityksissä esitettyjä uusia esteellisyysväitteitä. 3) Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 4) Hallinto-oikeus hylkää Olavi Mäenpään ja Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

7 7 (26) Ratkaisun perustelut 2) Tutkimatta jäävät valitusperusteet Valtuuston päätökseen hyväksyä asemakaava haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalain mukaan valitusperusteet on esitettävä valitusajassa. Maarit Tammi, Meidän Turku - Vårt Åbo ry ja Asunto-Osakeyhtiö Pyramid ovat vasta vastaselityksessään eli valitusajan päätyttyä esittäneet esteellisyysväitteen tai ilmoittaneet osittain yhtyvänsä muiden tekemiin esteellisyysväitteisiin. Nämä vastaselityksessä esitetyt vaatimukset jätetään myöhään tehtyinä tutkimatta. 3) Esteellisyys Esteellisyys valtuutettujen osalta Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa on esitetty, että asian käsittelyyn kaupunginvaltuustossa on osallistunut lukuisia valtuutettuja, jotka kuuluvat TOK:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon, TOP:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon tai ovat edellä mainittujen yhteisöjen asiakasomistajia tai kuuluvat Tapiola-yhtiöiden neuvottelukuntaan. Nämä henkilöt ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Myös kaupunginvaltuutettu Juhani Leppä on ollut asiassa esteellinen, sillä hänellä on läheiset henkilökohtaiset suhteet useisiin Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin ja hän on saanut heiltä myös vaalirahoitusta. Asunto-Osakeyhtiö Pyramidin valituksessa on esitetty, että valtuutettu Maija Perho on ollut asiassa esteellinen, sillä hänen veljensä asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n edustajana ja hänellä on yksin yhtiön nimenkirjoittamis- ja edustamisoikeus. Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan muun luottamushenkilön esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Kaavamuutoksessa on kysymys kaupungin omistaman maa-alueen asemakaavoittamisesta pääasiassa maanalaiseksi pysäköintilaitokseksi ja maanalaiseksi liiketilaksi. Turun kaupunginvaltuusto on samana päivänä, kun kaavaehdotus on hyväksytty, solminut Turun Toriparkki Oy -nimisen yhtiön kanssa esisopimuksen siitä, että kaupunki tulee neuvottelemaan yhtiön kanssa alueen maan vuokraamisesta vuodeksi, mikäli kaavaehdotus hyväksytään ja yhtiö saa pysäköintilaitoksen toteutettavakseen. Yhtiön toimittaman päivätyn osakasluettelon mukaan yhtiön osakkaita ovat muun ohella TOK, TOP, Liedon Säästöpankki ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, joista kullakin on omistuksessaan 16 osaketta, mikä vastaa noin 5,2 %/osakas liikkeellä olevien osakkeiden kokonaismäärästä. Valtuutettu Maija Perhon veli asianajaja Jussi Perho toimii Turun Toriparkki Oy:n asiamiehenä. Kaava on maankäytön suunnitelma, joka mahdollistaa maanalaisen pysäköinti-

8 8 (26) laitoksen rakentamisen. Kaavapäätöksellä ei kuitenkaan ratkaista sitä, kuka kaavan toteuttaa. Turun Toriparkki Oy:n kanssa solmittu esisopimus ei vielä merkitse myöskään sitä, että yhtiö voitaisiin rinnastaa alueen maanomistajaan. Näin ollen se, että valtuutettu Perhon veli on asianajotoimeksiantosuhteessa alueen maanvuokrasopimusta ja pysäköintilaitoksen mahdollista toteuttamista koskevan esisopimuksen osapuoleen, ei merkitse sitä, että asemakaavamuutoksen hyväkymispäätös olisi koskenut henkilökohtaisesti Maija Perhoa tai hänen läheistään. Maija Perho ei siten ole ollut kaava-asian käsittelyyn osallistuessaan esteellinen. Kukaan muukaan esteelliseksi väitetty valtuutettu ei omista kaava-alueella maata, eikä kaavapäätös koske heitä henkilökohtaisesti. Esteellisyys muiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten osalta Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa on esitetty, että siinä tarkemmin yksilöidyt luottamushenkilöt olisivat olleet esteellisiä, koska he ovat asiaa lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa valmisteltaessa kuuluneet Liedon Säästöpankin isännistöön, TOK:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon, TOP:n edustajistoon ja/tai hallintoneuvostoon tai Tapiola-yhtiöiden neuvottelukuntaan. Esteellisyys on valituksen mukaan syntynyt, koska Liedon Säästöpankki, TOK, TOP ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ovat kaikki Turun Toriparkki Oy:n osakkaita. Valituksen mukaan myös kaupunginjohtaja on ollut asiassa esteellinen, koska hän kuuluu Kauppatorin asemakaavasta myönteisen lausunnon antaneen Turun Kauppakamarin hallitukseen. Myös vt. elinkeinojohtaja on ollut esteellinen, koska hän on Turun Seudun kehittämiskeskuksen nimissä antanut asiassa myönteisen lausunnon, vaikka samalla toimii TOP:n hallintoneuvostossa. Myös kaupunginhallituksen jäsen Juhani Leppä on ollut asiassa esteellinen, sillä hänellä on läheiset henkilökohtaiset suhteet useisiin Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin ja hän on saanut heiltä myös vaalirahoitusta. Hallintolain 27 :n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee 27 :n 2 momentin mukaan myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa. Hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohdan mukaan virkamies on muun ohella esteellinen, jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Virkamies on esteellinen säännöksen 7 kohdan mukaan, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Hallintolakia säädettäessä hallituksen esityksessä (HE 72/2002) on todettu, ettei kyseinen säännös muutu sisällöltään tuolloin voimassa olleeseen hallintomenettelylakiin nähden, joten hallintolain esitöissä ei ole asiasta tarkemmin lausuttu. Esteellisyyttä ratkaistaessa on siten tulkinnassa otettava huomioon hallintomenettelylakia koskeva hallituksen esitys (HE 26/1997 vp.), jossa todetaan, että esteellisyys voi syntyä minkä tahansa yhteisön, säätiön tai liikelaitoksen johtamiseen tavalla tai toisella osallistuvan toimielimen jäsenyydestä. Arvioitaessa luottamushenkilöiden tai virkamiesten esteellisyyttä asiassa, on

9 9 (26) siten kiinnitettävä huomioita sekä siihen, onko tehdystä päätöksestä odotettavissa yhteisölle etua tai haittaa että siihen, onko henkilön katsottava toimivan tuossa yhteisössä johtavassa asemassa. Osuuskauppalain ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan edustajistot käyttävät jäsentensä päättämisvaltaa ja niiden tehtävistä voidaan tarkemmin määrätä yhteisöjen säännöissä. TOK:n ja TOP:n sääntöjen mukaan edustajistot kokoontuvan säännönmukaisesti kahdesti vuodessa ja niiden tehtävänä on muun ohella valita hallintoneuvosto, päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Edustajistot eivät kuulu TOK:n ja TOP:n hallintoelimiin eivätkä ne tee liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan neuvottelukunta on ainoastaan hallintoa täydentävä vuorovaikutuskanava. Mainitut toimielimet eivät siten ole sellaisia hallitukseen tai hallintoneuvostoon rinnastettavia toimielimiä, joita hallintolain 28 :n 1 mom 5 kohdassa tarkoitetaan. Näin ollen myöskään noihin yhteisöihin liittyvällä asiakasomistajuudella ei ole asiassa merkitystä. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Minna Arve ei asian käsittelyyn osallistuessaan ole kuulunut Liedon säästöpankin isännistöön. Liedon säästöpankin isännistön asemaa ei siten ole syytä tarkemmin tässä yhteydessä arvioida. Luottamushenkilön tai virkamiehen kuuluminen TOK:n ja TOP:n hallintoneuvostoon sen sijaan voi aiheuttaa esteellisyyden, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa noille yhteisöille erityistä hyötyä tai vahinkoa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hallintolaissa tarkoitetulta odotettavissa olevalta hyödyltä tai vahingolta edellytetään jonkinasteista välitöntä vaikutusta. Hyväksytty asemakaavamuutos on maankäytön suunnitelma, joka mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen kaupungin omistamalle alueelle. Kaavan hyväksymistä koskevalla päätöksellä ei kuitenkaan ratkaista sitä, kuka kaavan toteuttaa. Turun Toriparkki Oy:n kanssa solmittu esisopimus ei myöskään vielä merkitse sitä, että yhtiö voitaisiin rinnastaa alueen maanomistajaan. Tämän vuoksi hyväksytyn asemakaavan muutoksesta ei voi olla odotettavissa Turun Toriparkki Oy:n osakkaina oleville yhteisöille sellaista erityistä hyötyä tai vahinkoa, mitä hallintolaissa tarkoitetaan. Näin ollen ne TOK:n ja/tai TOP:n hallintoneuvostoihin kuuluneet luottamushenkilöt ja kaupungin virkamiehet, jotka samalla ovat osallistuneet asemakaavan muuttamista koskevan asian käsittelyyn, eivät ole olleet esteellisiä. Myöskään Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa mainitulla Turun kauppakamarilla ei ole odotettavissa asian ratkaisusta mitään erityistä hyötyä tai haittaa, eikä Turun kauppakamarin hallitukseen kuulunut Turun kaupunginjohtaja näin ollen ole ollut asiassa esteellinen. Näissä oloissa hallinto-oikeus katsoo, ettei luottamus myöskään kaupunginhallituksen jäsenenä toimineen Juhani Lepän puolueettomuuteen ole vaarantunut sillä perusteella, että hänellä on yhdistyksen valituksen mukaan läheiset ystävyyssuhteet tai mahdollisen vaalirahoituksen kautta syntyneet muut suhteet Turun Toriparkki Oy:n osakkaisiin. Turun Seudun kehittämiskeskuksen lausunnon antaminen asemakaavan muuttamista koskevassa asiassa ei ylipäätään ole sellaista osallistumista asian käsittelyyn, mitä hallintolaissa tarkoitetaan. Päätös ei siten ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä myöskään sillä perusteella, että vt. elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen, joka kuuluu myös TOP:n hallintoneuvostoon, on allekirjoittanut mainitun lausunnon.

10 Asemakaavamuutoksen käsittelyyn ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä. 10 (26) Kiireellinen käsittelyjärjestys Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Turun kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa Kauppatorin asemakaavan muutosehdotuksen uuteen valmisteluun siten, että Kauppatorin alle ei sijoiteta maanalaista pysäköintilaitosta. Kaupungin kirjaamoon on saapunut kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle osoitettu 23 kaupunginvaltuutetun allekirjoittama esitys valtuuston koolle kutsumiseksi, jotta asemakaavatoimiston valmistelema sekä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan hyväksymä Kauppatorin asemakaavamuutosehdotus tuodaan ympäristö- ja kaavoituslautakunnan hyväksymässä muodossa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus on valmistellut asiaa ja päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että muutosehdotus lähetetään uuteen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto on pantuaan asian ensin pöydälle valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt asemakaavamuutoksen. Yhteensä 67:stä valtuutetusta 23, eli yli neljäsosa valtuutetuista, on tehnyt edellä mainitun esityksen kaupunginhallituksessa käsiteltävänä olevan asian tuomiseksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi kiireellisenä. Kaavamuutosta koskeva asia on näin ollen kuntalaissa säädetyn määrävähemmistön nojalla tullut tuoda kiireellisenä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Kaupunginhallitus on kuntalain 53 :n nojalla valmistellut asian. Kaupunginvaltuusto, joka ratkaisussaan on päätynyt eri lopputulokseen kuin kaupunginhallitus, ei ole Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n valituksessa tarkoitetulla tavalla ylittänyt toimivaltaansa eikä muutenkaan menetellyt lainvastaisesti. Kaavoitusmenettelyn vuorovaikutus Säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

11 11 (26) Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Toteutunut vuorovaikutus Kaavaselostuksen mukaan Kauppatorin parantaminen käynnistyi yleissuunnitelman laatimisella vuonna Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kauppatorin asemakaavan muutoksen Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksen selvitysten riittämättömyyden perusteella, minkä päätöksen lopputulosta korkein hallinto-oikeus ei päätöksellään taltio 3042 muuttanut. Kaavamuutos on päätetty käynnistää uudelleen ja sen vireilletulosta on kuulutettu Vireilletulosta on tiedotettu myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jossa on viitattu asian aikaisempaan käsittelyyn ja selvityksiin sekä todettu tavoitteena olevan muun ohella torinalaisen pysäköintilaitoksen mahdollistava asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu sekä lähetetty erikseen tiedoksi lähialueen maanomistajille. Siinä on myös erikseen varattu tilaisuus mielipiteen esittämiseen mielipidekaavakkeella, sähköpostitse tai suullisesti mennessä. Kaavamuutosehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ja siitä on järjestetty yleisötilaisuus Valittajista muiden ohella Maarit Tammi, Meidän Turku - Vårt Åbo ry sekä Asunto-Osakeyhtiö Pyramid ovat tehneet kaavaehdotuksesta muistutuksen, johon kaavan laatija on antanut vastineen. Ennen kaupunginvaltuuston kokousta valtuuston puheenjohtajalle on vielä luovutettu adressi, jossa kaavamuutoksen hyväksymistä on vastustettu. Johtopäätökset vuorovaikutuksen osalta Kaavaehdotus valmisteluasiakirjoineen on ollut kunnassa nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa edellytetyn 30 päivän ajan. Sillä seikalla, että kaavamuutosta tukevan selvitysraportin 3D-versio on valmistunut lopullisesti vas-

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/2299 01137/12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry,

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot