Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma"

Transkriptio

1 Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Johdanto Tämä suunnitelma ohjaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan toteuttamista käytännössä. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vastaa alueensa sosiaalihuollon ja siihen sisältyvien palveluiden järjestämisestä. Palveluita tuotetaan kuntayhtymän omana toimintana, sekä yksityisten palvelutuottajien toimesta ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestettynä. Yksityisiä palvelutuottajia alueella on runsaasti ja heidän osuutensa palvelujen kokonaistuotannosta on kasvamassa. Kuntalaisten näkökulmasta sekä omana toimintana tuotetun, että yksityisen palveluntarjoajan palvelujen on oltava yhdenvertaisia ja turvallisia käyttäjilleen. Tällöin säännöllisen valvonnan merkitys korostuu. Sosiaali- ja terveyspalvelut kohdistuvat usein asiakasryhmille, joiden on haasteellista pitää huolta omista oikeuksistaan ja joilla on haasteita huomata epäkohtia palveluissaan. Kuntayhtymän tehtävänä on valvoa sekä itse järjestämiensä, että ulkopuolelta ostamiensa palvelujen lisäksi kaikkien yksityisten sosiaalihuollon palvelutuottajien toimintaa alueellaan, hankittiin niistä palvelua tai ei. Valvontasuunnitelma auttaa myös valvonnasta vastaavia viranomaisia konkretisoimaan lakisääteiset valvontavelvoitteet ja yhdenmukaistaa valvontakäytäntöjä. Valvontasuunnitelman tavoitteena on turvata asiakkaille laadukkaat ja turvalliset palvelut. Valvontasuunnitelma tukee palveluntuottajia toiminnan kehittämisessä nostamalla esiin toiminnassa esiintyvät riskit ja epäkohdat, jolloin palveluntuottajalla on mahdollisuus ennaltaehkäisevästi puuttua niihin ja tehdä tarvittavia korjauksia toiminnassaan. Tavoitteena on kehittää valvonnan menetelmiä ja sen vaikuttavuutta siten, että painopiste tulee siirtymään aiempaa enemmän ennakoivaan valvontaan ja palveluntuottajien omavalvontaan. Tämä edellyttää luottamuksellista ja aktiivista yhteistyötä palveluntuottajien ja valvontaviranomaisten välillä. Palveluntuottajien on huolehdittava, että tässä valvontasuunnitelmassa, sekä Peruspalvelukuntayhtymän palveluseteliohjeessa esiin nostetut ohjeet ja vaatimukset toteutuvat käytännössä. Yksityisten sosiaalipalvelujen palvelutuottajien on laadittava ja pidettävä ajantasaisena omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluntuottajien tarjoamat sosiaalipalvelut (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/ ). Lainsäädäntö ja määritelmät Valvontasuunnitelmaa ohjaavat keskeisesti seuraavat säädökset: - Suomen perustuslaki 731/ Sosiaalihuoltolaki 1301/ Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/ Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 596/ Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki 519/ Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016

2 - Mielenterveyslaki 1116/ Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki - 159/ Laki palvelujen tarjoamisesta 1166/ Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta annettua lakia (922/2011) sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palveluntuottaja antaa korvausta vastaan liiketai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei laissa toisin säädetä. Yksityisellä sosiaalipalvelulla tarkoitetaan yksityisen henkilön tai yhteisön tuottamia lasten- ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten päihdehuollon palveluja tai muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja. Perhehoito ja omaishoito toimeksiantosopimussuhteena eivät kuulu tämän lain mukaisen valvonnan piiriin. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan toimintayksikön tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan sopiva siellä tarjottavalle palvelulle. Toimitilojen ja varusteiden tulee olla riittävät ja asianmukaiset. Huomiota tulee kiinnittää henkilöstön lukumäärään ja ammattitaitoon suhteessa palvelujen tarpeeseen ja hoidettavien määrään sekä toimintayksikön johtamiseen. Yksityisten sosiaalipalvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen, sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 :n mukaisesti laadittuun palvelu-, hoito-, huoltotai kuntoutussuunnitelmaan taikka muuhun vastaavaan suunnitelmaan (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 5 ). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Valviran, aluehallintoviraston ja peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävät palveluiden valvonnassa Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavat viranomaiset määritellään yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 33 :ssä. Yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa STM:n alaisena aluehallintovirastoja niille tämän lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Aluehallintovirasto (AVI) toimii alueellisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluvat sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluita (PPKY SELÄNNE) Aluehallintovirastot vastaavat käytännön valvontatyöstä ja valvovat alueellaan palvelujen asianmukaisuutta luvan myöntämisen jälkeen. Aluehallintoviraston tehtävänä on 1) valvoa ja ohjata toimialueellaan tuotettuja yksityisiä palveluja yhteistyössä kunnan kanssa 2) myöntää lupa omalla alueellaan ympärivuorokautisiin palveluihin 3) myöntää lupa palvelulain mukaisesti yhdessä kuntien kanssa sellaisille yksityisille

3 sosiaalipalvelujen tuottajille, jotka antavat palveluja a) itse maksaville asiakkaille tai b) itse maksaville asiakkaille ja kunnille lukuun ottamatta niitä palvelujen tuottajia, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja 4) pitää valtakunnallista tietojärjestelmää (yksityisten palveluntuottajien rekisteri) yhdessä Valviran kanssa ja ylläpitää palvelurekisteriä ilmoituksenvaraisista palveluista ja tuottajista. Pohjoispohjanmaan aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella toimivista luvanvaraisista yksityisistä palveluntuottajista. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista tultua voimaan ( alkaen) aluehallintovirasto ei enää ylläpidä ja päivitä ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteriä sosiaalihuoltolain 17 :n 1. momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista, vaan se jää kunnan vastuulle, jossa palvelua annetaan. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat löytyvät pääsääntöisesti Aputorilta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävä valvonnassa on a) valvoa ja ohjata oman kunnan alueella olevia ympärivuorokautisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Painopiste on siirtynyt valvonnassa ennakolliseen ja ehkäisevän suuntaan. b) valvoa ja ohjata yhdessä aluehallintoviraston kanssa itse maksaville asiakkaille ja kunnille ilmoituksenvaraisia palveluja tuottavia yksityisiä palveluntuottajia oman kunnan alueella. c) valvoa ostopalvelujensa laatua muissa kunnissa Yksityisissä sosiaalipalveluissa annetun lain mukaan palvelujen sijaintikunnalla on aluehallintoviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran kanssa rinnakkaisia valvontatehtäviä suhteessa sosiaalialan palvelujen tuottajiin. Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, sen oleellisesti muuttuessa tai toiminnan loppuessa kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Ilmoituksenvaraisten yksikköjen pääasiallinen valvontavastuu on kunnalla, jonka alueella yksikkö sijaitsee, riippumatta siitä, ostaako kunta yksiköstä palvelua tai ei. Kunnan tulee huolehtia ostamiensa sosiaalipalvelujen laadusta ja asianmukaisuudesta niiden sijaintipaikasta riippumatta. Kunnan, joka on sijoittanut henkilön yksityiseen toimintayksikköön, tulee valvoa, että asiakas saa hoito- ja palvelusuunnitelman, kuntoutussuunnitelman ja tehtyjen palvelupäätösten mukaiset palvelut. Kunta valvoo sijoittamiensa henkilöiden olosuhteita kyseisessä toimintayksikössä. Kunnan on palveluja ostaessaan varmistuttava, että hankittavat palvelut vastaavat tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta. Palvelua ostavan kunnan on jatkuvasti arvioitava, pystyykö toimintayksikkö tarjoamaan asiakkaan tarvitseman hoidon ja palvelun edellytetyllä laatutasolla. Palveluntuottajan ilmoitus ja luvan hakeminen Ennen toiminnan aloittamista yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluntuottajan tulee tehdä

4 ilmoitus toimintansa mukaisesta palvelusta joko Valviraan, AVIin tai kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle toimielimelle. Yksityisen palvelut voidaan jakaa a) luvanvaraisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja b) ilmoituksenvaraisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, sekä c) ilmoituksenvaraisiin tukipalveluihin ja toimeksiantosopimuksiin perustuviin omais- ja perhehoitoon. Luvanvarainen sosiaali- ja terveyspalvelu on sellainen yksityinen palvelu, jota palveluntuottaja tuottaa ympärivuorokautisesti. Tällaisen palveluntuottajan on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttumista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluita tuotetaan. Jos palveluja on useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, lupaa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselta (Valvira). Lupahakemukseen on liitettävä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1053/2011) 1 :ssä mainitut liitteet. Lupa kattaa kaikki palveluntuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluja. Tietoa luvanvaraisesta toiminnasta sekä luvanhakumenettelystä saa AVI:n sivuilta Ilmoituksenvaraista sosiaali- ja terveyspalvelua on sellainen palvelu, joka ei ole ympärivuorokautista palvelua. Palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttumista kirjallinen ilmoitus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle, jos palvelua tuotetaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 8, 11 ). Tietoa ilmoituksenvaraisestatoiminnasta saa AVI:n sivuilta Ennen uuden luvan- tai ilmoituksenvaraisen palveluntuottajan toiminnan käynnistymistä kuntayhtymä (palvelujohtaja) laatii lausunnon lupahakemuksen tai ilmoituksen liitteeksi aluehallintoviranomaiselle siitä, täyttyvätkö toiminnassa lain edellytykset. Palveluntuottajan on ilmoitettava kirjallisesti vastuuhenkilön vaihtumisesta, sekä toiminnanlopettamisesta luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle tai 11 :ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneelle kunnan toimielimelle. Hyväksytyt yksityiset palveluntuottajat voivat hakeutua myös Peruspalvelukuntayhtymän käyttämään Aputori- rekisteriin Ilmoituksenvaraisista tukipalveluista ilmoitus tehdään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Ilmoituksen varaisia tukipalveluja eri asiakasryhmille ovat avohuollon palvelut, kuten päivätoiminta, ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous- ja kuljetuspalvelut. Luvan- ja ilmoituksenvaraista palvelua tarjoavan palveluntuottajan toimintaa valvotaan suunnitelmallisesti yhteistyössä toimintayksikön sijaintikunnan, asiakkaita sijoittaneiden muiden kuntien ja AVI:n kanssa. Yhteistyö aluehallintoviraston kanssa Aluehallintovirasto ja kunta toimivat yhteistyössä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta-asioissa. Ne voivat suorittaa tarkastuksia erikseen tai yhdessä.

5 Kuntayhtymän tehdessä valvontakäynnin itse ilman aluehallintovirastoa, toimittaa kunta valvontakäynnistä raportin aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston toimiessa lupaviranomaisena se pyytää sijaintikunnan lausunnon lupahakemukseen ympärivuorokautista hoitoa antavasta yksiköstä. Annetussa lausunnossa tulee ottaa kantaa toimintayksikön toimintaedellytysten asianmukaisuuteen. Lisäksi lausunnossa arvioidaan, miten palvelu sopii kunnan palvelujärjestelmään. Kaupungilta pyydetään lausunto myös ilmoituksenvaraisiin palveluihin. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lausunnot laatii Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja. Kuntayhtymän ja palveluntuottajan välinen yhteistyö Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tekee yhteistyötä alueella toimivien palveluntuottajien kanssa. Valvontakäyntien lisäksi yhteistyötä toteutetaan mm. - kirjallisilla ohjeilla ja tiedotteilla - sähköpostitse ja puhelimitse - säännöllisillä yhteistyötapaamisilla - asiakaskyselyillä - yhteydenpidolla sopimuksiin liittyen ja palautekeskustelulla - säännöllisillä asiakassijoituksiin liittyvillä asiakaskäynneillä, mm hoitosuunnitelman - tarkastus RAI-mittariston päivitykset. - palveluntuottajat toimittavat kerran vuodessa keväällä edellisen vuoden toimintakertomuksen PPKY Selänteelle. Palveluntuottajan omavalvonta Valviran ohjeistukset omavalvonnasta tulivat voimaan Uuden, toimintansa aloittavan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan käynnistämisestä. Kaikilla toiminnassa olevilla palvelujen tuottajilla on oltava omavalvontasuunnitelma nähtävillä. Suunnitelma tulee olla julkisesti esillä toimintayksikössä ja palveluntuottajan on tarkasti seurattava sen toteutumista. Palveluntuottajan tulee täyttää laissa yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyt toimintaedellytykset ja arvioida jatkuvasti omaa toimintaansa. Omavalvontasuunnitelma on olennainen ja ensisijainen valvonnan muoto ja osa toimintayksikön arjen toimintaa. Toimiva omavalvonta on palvelujen laadun ja palvelutoiminnan kehittämisen tärkein väline. VALVONNAN KOHTEET PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ALUEELLA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen valvonnan kohteet löytyvät osoitteesta: Luvanvaraisissa ympärivuorokautisissa palveluissa tarkastus ja arviointi tehdään ennen toiminnan aloittamista tai ennen palvelusetelin myöntämistä palveluyksikköön palveluyksiköiden palvelujohtajien toimestapa yhteistyössä aluehallintoviranomaisen

6 kanssa. Sen jälkeen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastus tehdään kerran vuodessa. Tarkastuskertomukset lähetetään aluehallintovirastoon ja toimintayksikköön. Vuosittaisten määräaikaistarkastusten lisäksi tehdään ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia perustelluista syistä (esim. asiakaspalautteen perusteella). Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat Ilmoituksenvaraisissa palveluissa tarkastus valvontavastuussa oleva viranhaltija, joka laatii lausunnon ilmoituksen liitteeksi, on terveys- ja vanhuspalvelujohtaja. Ennen lausunnon antamista lähtien pyydetään yrittäjä keskusteluun, johon osallistuvat terveys- ja vanhuspalvelujohtajan lisäksi Selänteen asiantuntijoita. Terveys- ja vanhuspalveluiden puolella hoito- ja vanhustyönjohtaja jatkaa valvontatoimintaa lausunnon jälkeen. Keskustelussa läpikäydään ja tarkastetaan ilmoituslomake ja arvioidaan toiminnan aloittamisedellytyksiä, sekä tutustutaan palveluntuottajaan. Ilmoituksen liitteeksi laaditun lausunnon jälkeen, tarkastus tehdään vähintään kerran vuodessa. Tarkastuskertomukset lähetetään aluehallintovirastoon ja yrittäjälle. Asumispalveluissa, vuosittaisten määräaikaistarkastusten lisäksi tehdään tarvittaessa ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia perustelluista syistä. Lapsiperheiden kotipalvelujen, perhetyön ja lastensuojelun avopalveluiden osalta toimintaa tarkistetaan reaaliaiakisesti palvelujen ostamisen yhteydessä. VALVONNAN VASTUUT PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEELLÄ Valvontatehtävä tulee määrätä viranhaltijalle, jolla on riittävä sisältöasiantuntemus ja kyky arvioida mm. toiminnan vaatimat tilatarpeet, toimintavälineistö, henkilöstön määrä, sekä henkilöstön rakenne ja koulutustaso. Mikäli yksikössä hoidetaan eri asiakasryhmiä, tehdään valvontakäynnit tarvittaessa yhteistyönä valvontavastuussa olevien kanssa. Ympärivuorokautista toimintaa suunniteltaessa ja aloitettaessa tulee palveluntuottajan, aluehallintoviraston ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehdä tiivistä yhteistyötä. Kuntayhtymän puolelta vastuuhenkilönä on terveys- ja vanhuspalvelujohtaja, sekä hyvinvointipalvelujohtaja, palvelupäälliköt ja hoitotyönjohtajat omalta vastuualueeltaan. Kaupungilta pyydetyt lausunnot laatii terveys- ja vanhuspalvelujohtaja. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hoito- ja vanhustyönjohtaja ja palvelupäälliköt sijoittavat asiakkaita yksityisiin asumispalveluihin tai ostavat palvelua yksityiseltä palveluntuottajalta tai myöntävät asiakkaalle palvelusetelin. Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja ja hyvinvointipalvelujohtaja ovat myös valvontavastuussa omassa tehtävässään ja valvontaa toteutetaankin yhteistyönä viranhaltijoiden kesken. Tarkastuskäynnit yksiköihin ja palvelua tuottaviin yrityksiin tehdään suunnitelmallisesti kerran vuodessa. Lastensuojelun sijaishuollon järjestämistä koskevat päätökset tehdään lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijän tai hyvinvointipalvelu johtajan toimesta. Muihin kuntiin tehtyjen sijoitusten valvonta toteutetaan pääosin asiakaskäyntien yhteydessä. PPKY Selänteen alueella oleviin lastensuojelunlaitoksiin ja ammatillisiin perhekotien valvonnasta vastaa hyvinvointipalvelujohtaja.

7 VALVONNAN MENETELMÄT Valvontaa tehdään alla kuvatuin keinoin: Ennakoivaan valvontaa on lausuntojen antaminen yksityisten palveluiden tuottajien toimittamiin ilmoituksiin ja lupahakemuksiin. Ennakoivassa valvonnassa varmistetaan, että palveluntuottaja on toimintaa käynnistäessään ottanut huomioon palveluitaan koskevan lainsäädännön ja tilaajavastuulain vaatimukset. Ennakoivassa valvonnassa varmistetaan palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset: uuden palvelun toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen, henkilöstön määrä ja koulutusvaatimukset, mahdolliset toimitilat, asiakkaiden asema ja oikeudet, asiakkaiden perustarpeista huolehtiminen, terveyden- ja sairaanhoito, sekä dokumentointi ja asiakirjahallinta. Palveluntuottajalta edellytetään, että oman toiminnan ja turvallisuuden riskit on kirjattu ennakoivasti. Palveluntuottajalla tulee olla laadittuna omavalvontasuunnitelma. Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan ennalta laaditun aikataulun mukaisina määräaikaisina tapaamisina palveluntuottajan kanssa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella toimivien palvelutuottajien yksiköissä ja ulkopaikkakunnilla niissä yksiköissä, joissa on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sijoittamia asiakkaita. Ulkopaikkakunnilla sijaitsevien toimintayksiköiden valvontaa tehdään yhteistyössä sijaintikuntien kanssa, päävastuu näiden yksiköiden valvonnasta kuuluu kunnalle, jossa toimintayksikkö sijaitsee. Tarkastuskäynneistä laaditaan tarkastuskertomus, joka lähetetään tiedoksi myös aluehallintovirastoon. Muita tapaamisia ovat esimerkiksi palveluntuottajien kanssa järjestettävät yhteistapaamiset. Tapaamisia/tarkastuskäyntejä pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimesta. Sopimusvalvonta on palveluntuottajan kanssa tehdyn sopimuksen toteutumisen valvontaa. Valvontavälineitä ovat sopimus ja siinä mainitut seurantaperusteet. Tilaajavastuulaki (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006) velvoittaa palvelun järjestäjää seuraamaan ostopalveluiden ja palvelusetelituottajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, sekä työvoiman käyttöä jo enne sopimuksen kirjoittamista, mutta myös sopimuksen kirjoittamisen jälkeen koko hankinnan ajan. Reaktiivinen valvonta tarkoittaa yksittäisen tapauksen jälkikäteistä valvontaa. Mahdolliset huolenaiheet käsitellään palveluntuottajan kanssa viipymättä ja valvontakäynti tehdään yhteydenoton jälkeen. Tällainen käynti tehdään esim. silloin, jos asiakkailta saadaan palautetta, etteivät palvelut toimi sovitulla tavalla tai että asiakasta on kohdeltu huonosti. Tapaamisessa käydään läpi kyseinen ilmoitettu tilanne ja yritetään ennakoida, ettei vastaavia tilanteita pääse jatkossa syntymään. Tapaamisessa sovitaan myös, miten asia dokumentoidaan ja miten seurataan tilanteen korjaantumista. Ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tehdään, jos se erityisestä syystä arvioidaan tarpeelliseksi. Tämä tapa perustuu valvontaviranomaisen tarkastusoikeuteen. Viranomainen voi tarkastaa palveluntuottajan yksityisen sosiaalipalvelulain mukaisen toiminnan, sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin,

8 kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Valvontakäyntien prosessi ja valvonta Peruspalvelukuntayhtymä Selänne käyttää valvontakäynneillä Valviran ja aluehallintovirastojen laatimaa valtakunnallista valvontaohjelmaa sosiaalihuollon eri osaalueille, kuten vanhustenhuoltoon, päihdehuoltoon ja mielenterveyspalveluihin 2014 sekä uusittuja laatusuosituksia. Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Kotiin annettavat palvelut ja hoito Ennen valvontakäyntiä palveluntuottajalle lähetetään valvontakäyntikirje tai soitetaan, ja ehdotetaan valvontakäyntiaikaa. Kirjeessä annetaan määräaika palauttaa erikseen pyydetty materiaali ja valvontaohjelman tarkastuslomake valvontaa suorittavalle viranomaiselle. Valvontakäynnillä käydään valvontalomakkeessa olevat asiat yhdessä läpi. Lisäksi tarkastukseen kuuluu harjoitettavien toimintojen tarkastus, onko toiminta myönnetyn luvan mukaista, toimintatapojen ja toiminnan sisällön tarkastus (esim. viikko-ohjelma, retket), henkilökunta mitoitus ja koulutus (työvuorolistat), työsuojelu, toimintakertomus. Läpi käydään myös mahdolliset asiakaspalautteet ja aiemmat huomautukset ja määräykset. Lisäksi tarkastetaan tilat ja mahdollisesti haastatellaan muutamia asiakkaita ja paikalla olevia omaisia. Tarkastuksessa tulee olla mukana palveluyksikön vastuuhenkilö, koska hän vastaa suoraan lain nojalla toimintayksikkönsä toiminnallisesta johtamisesta. Hänellä on keskeinen rooli palvelujen tuottamisen ja laadun näkökulmasta. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka tehdään aina, vaikka puutteita ei havaittaisikaan. Puutteista ja epäkohdista tehdään merkinnät tarkastuslomakkeelle ja ilmoitetaan määräaika, johon mennessä ne pitää korjata, minkä jälkeen tehdään uusintatarkastus epäkohtiin liittyen. Tarkastuskertomus toimitetaan toimintayksikköön ja aluehallintovirastoon kaikista tarkastuskäynneistä, paitsi sosiaalihuoltolain 17 :n 1. momentin 3 kohdassa tarkoitetuista kotipalvelun tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista. Havaitut laatupoikkeamat ja toimenpiteet Mikäli valvonnan kohteena olevaan toimintaan kohdistuu useita valituksia tai siinä ilmenee muuten laatuepäkohtia, valvova taho selvittää näitä ensin yhdessä palveluntuottajan kanssa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä on oikeus purkaa ostopalvelusopimus tai poistaa palvelusetelituottaja palveluntuottajarekisteristä, elleivät palveluntuottajan palvelut ole sopimuksen ja palveluseteliä koskevan palveluseteliohjeen mukaisia tai ne eivät täytä

9 yhteisesti sovittuja laatuvaatimuksia, eikä puutteiden korjaamiseksi ole kohtuullisessa ajassa esitetty hyväksyttävää aikataulutettua suunnitelmaa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun ja sen laatuun tai kohteluun, voi hän tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle. Aluehallintovirasto tai Valvira voivat siirtää tehdyn kantelun käsiteltäväksi muistutuksena toimintayksikköön. Jatkossa viranomaiskäsittelyyn otetaan suoraan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa. Muutoin asia pyritään käsittelemään siinä toimintayksikössä, johon moite on kohdistunut. Tämä menettely antaa toimintayksikölle paremman mahdollisuuden valvoa oman toimintansa laatua. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on velvollinen ilmoittamaan kaikki havaitsemansa epäkohdat lupaviranomaisten, aluehallintoviraston ja Valviran tietoon. Aluehallintovirasto ja Valvira päättävät palveluntuottajalle tulevista seurauksista epäkohtiin liittyen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja on vastuussa yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja valvontasuunnitelman ajantasaisuudesta. Kuntayhtymän hallitukselle raportoidaan säännöllisesti valvonnan toteutumisesta. Valvonnan tuloksia arvioidaan ja raportoidaan myös sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan prosessissa

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Liite Per 17.5.2017 Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvaosasto SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRITELMÄT... 3 2.1 Yksityisten

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion. yksityisten sosiaalipalvelujen. valvontasuunnitelma

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion. yksityisten sosiaalipalvelujen. valvontasuunnitelma Yhtymähallitus 17.6.2016 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntöpohja... 4 3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion valvontavastuu,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Laukaan kunnan itsetuottamat sosiaalipalvelut Laukaan kunnan alueella toimivat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat Liite Perusturvalautakunta 18.6.2019

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Perusturvalautakunta 14.6.2016 63 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2 2. VALVIRAN JA ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SoTe kuntayhtymä YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA JA MÄÄRITELMÄT 1 2 VALVONTAVIRANOMAISET JA TEHTÄVÄT 2 2.1 Valvira

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta

Ajankohtaista aluehallintovirastosta Ajankohtaista aluehallintovirastosta Sosiaalihuollon ylitarkastajat Marja-Leena Alanko ja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastajat

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 5

Perusturvalautakunta liite nro 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2017-2018 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRITELMÄT. 3 3 VALVIRAN, ALUEHALLINTOVIRASTON JA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma 2017-2018 11.1.2017 Sisällys Johdanto... 2 1. Valvontaa ohjaava lainsäädäntö... 3 2. Valvontaviranomaisten työnjako ja tehtävät... 4 3. Valvonnan kohteet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut 2015 Valvontasuunnitelma Aikuisväestön palvelut Taitto Johanna Kuusisto Kuvitus Kuvat omistaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu Aikuisväestön lautakunta 11.6.2014 73 Valvontasuunnitelma SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa Työvaliokunta 13.2.2019 Mika Forsberg Perhe-ja sosiaalipalvelut Toimialajohtaja Mika Forsberg Johdon assistentti Tuija

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion. yksityisten sosiaalipalvelujen ja varhaiskasvatuspalvelujen. valvontasuunnitelma

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion. yksityisten sosiaalipalvelujen ja varhaiskasvatuspalvelujen. valvontasuunnitelma Yhtymähallitus 20.2.2015 Liite 19 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yksityisten sosiaalipalvelujen ja varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntöpohja...

Lisätiedot

Kunnan valvontavelvollisuus

Kunnan valvontavelvollisuus Kunnan valvontavelvollisuus Lastensuojelun ajankohtaispäivä Oulu 11.9.2013 Rovaniemi 12.9.2013 13.9.2013 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016. Perusturvalautakunta 18.8.2015. www.ylojarvi.fi

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016. Perusturvalautakunta 18.8.2015. www.ylojarvi.fi Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016 Perusturvalautakunta 18.8.2015 www.ylojarvi.fi YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VV. 2015 2016 1. LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus

Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön 29.10.2014 Petrea 4.11.2014 1 Vastuumme lapsista on suuri ja yhteinen Huostaanotetun, sijoitetun lapsen kohdalla pelkkä huostaanotto

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu 28.5.2013 Hanna Ahonen 28.5.2013 Hanna Ahonen 1 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja sitä koskeva

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2019 2022 Lopen kunta Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 Kuvio 1. Valvontatoiminnan kokonaisuus Lopen kunnan sosiaalipalveluissa... 2 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 05.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonta... 4 3 Yksityisen päivähoitopalvelun aloittaminen...

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta EV 44/1996 vp - HE 22/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa Sosiaali- ja terveyspalvelut Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...4 3 VALVONNAN TOTEUTUS

Lisätiedot

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa VPN 5.6.2019 Lakimies Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala

Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala Liite perusturvalautakunta 28.2.2019 KIRDno-2019-1492 Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta Selvitys perusturvalautakunnalle 28.2.2019 Sisällys 1. Johdanto...2

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Vanhustyön johdon päivä Oulu 20.3.2014 21.3.2014 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi Tampere-Orivesi. Ikäihmisten palvelulinja. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi Tampere-Orivesi. Ikäihmisten palvelulinja. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi 2019 Tampere-Orivesi Ikäihmisten palvelulinja Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja Psykososiaalisen tuen palvelulinja Vastaanottopalvelujen

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Valvonta. Vanhuspalvelut

Valvonta. Vanhuspalvelut Valvonta Vanhuspalvelut 26.9.2019 Valvonta- ja ostopalvelutiimi Virallisesti perustettu 1.1.2016, koska vanhuspalveluiden palvelujohtajalla ja palvelupäälliköillä ei työaika enää riittänyt valvonnan toteuttamiseen

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta

Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta Sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUN YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN VALVONTA HYVINKÄÄN KAUPUNGILLA 2018 KESKI-UUDENMAAN SOTE

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUN YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN VALVONTA HYVINKÄÄN KAUPUNGILLA 2018 KESKI-UUDENMAAN SOTE IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUN YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN VALVONTA HYVINKÄÄN KAUPUNGILLA 2018 KESKI-UUDENMAAN SOTE VALVONNASTA YLEISESTI Hyvinkäällä valvontaa on toteuttanut asumispalveluiden tarkastaja

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki. Valvontasuunnitelma vammaisten tehostettu palveluasuminen

Kemijärven kaupunki. Valvontasuunnitelma vammaisten tehostettu palveluasuminen Valvontasuunnitelma vammaisten tehostettu palveluasuminen Vammaisten palvelut 2018 1 Sisällys JOHDANTO... 2 VAMMAISTEN HENKILÖIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA... 3 VALVONTAVIRANOMAISTEN TYÖNJAKO JA TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokomaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 11.11.2015 Jenna Uusitalo,

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon palvelujen tilanne ja toimivuus valvonnan ja lupahallinnon Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Kehitysvammahuollon palvelujen tilanne ja toimivuus valvonnan ja lupahallinnon Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Kehitysvammahuollon palvelujen tilanne ja toimivuus valvonnan ja lupahallinnon Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Marja-Leena Kärkkäinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Johtaja Oulussa 23.8.2012

Lisätiedot

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito. Konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere talo. 17.11.2011 Elina Akaan-Penttilä,

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hoito ja hoiva. Vuokko Paananen Hoidon ja hoivan toimialueen valvontasuunnitelma vuodelle 2018

VALVONTASUUNNITELMA. Hoito ja hoiva. Vuokko Paananen Hoidon ja hoivan toimialueen valvontasuunnitelma vuodelle 2018 VALVONTASUUNNITELMA Hoito ja hoiva Hoidon ja hoivan toimialueen valvontasuunnitelma vuodelle 2018 Vuokko Paananen vuokko.paananen@soite.fi 1. Ikäihmisten palvelujen valvontasuunnitelman tarkoitus Turvataan

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Osaaminen valvonnan näkökulmasta

Osaaminen valvonnan näkökulmasta Osaaminen valvonnan näkökulmasta Lastensuojelun maakunnallinen kehittäjäverkosto THL 3.5.2018 Pekka Ojaniemi Ylitarkastaja, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Sosiaalihuoltolain toimeenpanon aluekierros 2015 14.1.2015 Valvira 1 Valvonta ja ohjaus Sosiaalihuoltolaista (710/1982) jäävät voimaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA (1/23) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Äänekosken kaupungin itsetuottamat sosiaalihuollon palvelut Alueen yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat (2/23) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Omavalvonta aluehallintoviraston näkökulmasta

Omavalvonta aluehallintoviraston näkökulmasta Omavalvonta aluehallintoviraston näkökulmasta Omavalvontaseminaari/Omavalvonta työpaja 15.11.2017 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla on yhdessä vastuu

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Uusi ilmoitus Toiminnan muutos, mikä: Toiminnan suunniteltu

Lisätiedot

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 28.11.2018 Vihdin Vanhainkotisäätiö ASIA Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-23.5.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Asumisen palveluiden laatu ja valvonta

Asumisen palveluiden laatu ja valvonta Asumisen palveluiden laatu ja valvonta 15.3.2018 Sari Mehtälä, ylitarkastaja sari.mehtala@valvira.fi @mehtalas Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Perusturvajohtaja Tuija Koivisto

Perusturvajohtaja Tuija Koivisto Vuosia valmisteltu sote-uudistus on jäissä; yleisesti kuitenkin nähdään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tulee saada yksittäistä kuntaa leveämmille hartioille Raukesivat myös pitkään

Lisätiedot