SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Liite Per Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvaosasto SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRITELMÄT Yksityisten palveluntuottajien valvonnan perusteet Kunnan oman toiminnan valvonnan perusteet ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT KUNNAN TEHTÄVÄT Palvelun tuottajan ilmoitus kunnalle Yhteistyövelvoite aluehallintoviraston kanssa Kunnan ja palveluntuottajan yhteistyö Palveluntuottajan omavalvonta Kunnan oman toiminnan valvonta SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Valvonnan kohteet Valvonnan toteuttaminen Vastuu valvontatehtävistä kunnassa VALVONNAN JA TARKASTUSKÄYNTIEN SISÄLTÖ VALVONNAN SEURANTA

3 1. SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA Pirkkalan yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma koskee kaikkia kunnan itse tuottamia tai kunnan ostamia sosiaalipalveluja. Valvonnan kohteina ovat kunnan omat vanhusten palveluiden ja kehitysvammahuollon ympärivuorokautisen hoivan yksiköt, kotihoito ja ne yksityiset palveluntuottajat, joilta kunta ostaa palveluja tai joille kunta on myöntänyt luvan tuottaa yhteistoiminta-alueella ympärivuorokautista hoivaa, kotiin annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai kotihoidon tukipalveluja. 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRITELMÄT 2.1 Yksityisten palveluntuottajien valvonnan perusteet Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annettua lakia (922/2011) sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujen tuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei laissa toisin säädetä. Yksityisellä sosiaalipalvelulla tarkoitetaan yksityisen henkilön tai yhteisön tuottamia lasten- ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten, vanhusten tai päihdehuollon palveluja tai muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja. Perhehoito toimeksiantosopimussuhteena ja omaishoitajat eivät kuulu tämän lain mukaisen valvonnan piiriin. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka 1) jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluita tuotetaan. Jos palveluja on useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, lupaa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselta (Valvira). Lupahakemukseen on liitettävä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1053/2011) 1 :ssä mainitut liitteet, joihin kuuluu sen kunnan, jossa palveluja annetaan, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto. 2) tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista kirjallinen ilmoitus kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittavat samat tiedot kuin lupahakemuksessa (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 8). Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot ilmoituksenvaraisista palveluista ja vastuuhenkilön vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 11 12) lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. 3

4 Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on ilmoitettava toiminnan lopettamisesta luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 :ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneelle kunnan toimielimelle. Toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoittamisen lisäksi yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on ilmoitettava luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 :ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen kunnan toimielimelle myös vastuuhenkilön vaihtumisesta. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavat viranomaiset määritellään yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 33 :ssä. Yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Valvira ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastoja niille tämän lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Kunnan toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluita. 2.2 Kunnan oman toiminnan valvonnan perusteet Vanhuspalvelulain (980/2012) 23 :n mukaan toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluja kehitettävä toimintayksikön palveluja saavilta iäkkäiltä henkilöiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Valvira voi antaa tarkempia määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta voimaan astuneen sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47 :n mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. 3. ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT Aluehallintovirastot valvovat alueellaan palvelujen asianmukaisuutta luvan myöntämisen jälkeen. Aluehallintoviraston tehtävänä on: 1) valvoa ja ohjata toimialueellaan tuotettuja yksityisiä palveluita yhteistyössä kunnan kanssa; 2) myöntää luvan omalla alueellaan ympärivuorokautisiin palveluihin; 3) myöntää luvan palvelulain mukaisesti yhdessä kuntien kanssa sellaisille yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille, jotka antavat palveluja a) itse maksaville asiakkaille tai b) itse maksaville asiakkaille ja kunnille lukuun ottamatta niitä palvelujen tuottajia, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja; 4

5 4) pitää valtakunnallista tietojärjestelmää (yksityisten palvelujen antajien rekisteri) yhdessä Valviran kanssa ja ylläpitää palvelurekisteriä ilmoituksenvaraisista palveluista ja tuottajista. Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella toimivista luvanvaraisista ja ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista. 4. KUNNAN TEHTÄVÄT Kunnan tehtävänä on a. valvoa ja ohjata oman kunnan alueella olevia ympärivuorokautisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston kanssa, b. valvoa ja ohjata yhdessä aluehallintoviraston kanssa sekä itse maksaville asiakkaille että itse maksaville asiakkaille ja kunnille ilmoituksenvaraisia palveluja tuottavia yksityisiä palveluntuottajia oman kunnan alueella (palvelulaki), c. valvoa ostopalvelujensa laatua muissa kunnissa. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan palvelujen sijaintikunnalla on aluehallintoviraston ja Valviran kanssa rinnakkaisia valvontatehtäviä suhteessa sosiaalipalvelujen tuottajiin. Yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, toimintaa olennaisesti muutettaessa tai toimintaa lopetettaessa kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Ilmoituksenvaraisten yksikköjen pääasiallinen valvonnan päävastuu on kunnalla, jonka alueella yksikkö sijaitsee - riippumatta siitä, ostaako kunta yksiköstä palvelua vai ei. Kunnan tulee erityisesti huolehtia ostamiensa sosiaalipalvelujen laadusta ja asianmukaisuudesta niiden sijaintipaikasta riippumatta. Kunnan, joka on sijoittanut henkilön yksityiseen toimintayksikköön, tulee valvoa sijoittamiensa henkilöiden olosuhteita kyseisessä toimintayksikössä. Kunnan on palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta ostaessaan varmistuttava, että hankittavat palvelut vastaavat tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta. Kunnan tehtävänä on valvoa, että asiakas saa hoito- ja palvelusuunnitelman, kuntoutussuunnitelman ja tehtyjen palvelupäätösten mukaiset palvelut. Palvelua ostavan kunnan on jatkuvasti arvioitava, pystyykö toimintayksikkö tarjoamaan asiakkaan tarvitseman hoidon ja palvelun edellytetyllä laatutasolla. 4.1 Palvelun tuottajan ilmoitus kunnalle Ilmoituksenvaraisten eli ei-ympärivuorokautisia palveluja antavien tuottajien on jätettävä kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan vastuuviranhaltija arvioi ilmoituksen 5

6 perusteella toiminnan asianmukaisuuden ja pyytää tarvittaessa palveluntuottajaa täydentämään ilmoitustaan, liitteitä tai antamaan lisätietoja. Palveluntuottajalle annetaan todistus ilmoituksen saapumisesta ja tieto arvioidusta kunnan ja aluehallintoviraston käsittelyajasta (enintään 3 kk). Kunta lähettää ilmoituslomakkeen liitteineen ja omalla lausunnolla varustettuna aluehallintovirastolle jatkokäsittelyä ja rekisteröintiä varten, mikäli kyseessä on muu kuin sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluva tukipalvelu tai niihin rinnastettava palvelu. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluvien tukipalveluiden tai niihin rinnastettavien palveluiden (esim. henkilökohtainen apu) osalta rekisterinpidosta vastaa se kunta, jossa palvelua annetaan. 4.2 Yhteistyövelvoite aluehallintoviraston kanssa Aluehallintovirasto ja kunta voivat suorittaa tarkastuksia erikseen tai yhdessä. Aluehallintoviraston toimiessa lupaviranomaisena se pyytää sijaintikunnan lausunnon lupahakemukseen ympärivuorokautista hoitoa antavasta yksiköstä. Sijaintikunnan antamassa lausunnossa tulee ottaa kantaa toimintayksikön toimintaedellytysten asianmukaisuuteen. Lisäksi lausunnossa tulee arvioida, miten kyseinen palvelu sopii kunnan palvelujärjestelmään. 4.3 Kunnan ja palveluntuottajan yhteistyö Valvontakäyntien lisäksi kunnan tulee tehdä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa mm. seuraavin tavoin: o kirjeet, kirjalliset ohjeet, tiedotteet o sähköposti o puhelinkontaktit o yhteistyötapaamiset (aluehallintovirasto, kunta, palveluntuottaja) o tilaajan ja tuottajan väliset palautekeskustelut o asiakaskyselyt o yhteydenpito ostopalvelusopimuksiin liittyen o asiakassijoituksiin liittyvät käynnit esim. hoito- ja palvelusuunnitelman tarkastukset 4.4 Palveluntuottajan omavalvonta Palveluntuottajan omavalvonta on ensisijainen valvonnan muoto. Toimiva omavalvonta on palvelujen laadun hallinnan ja palvelutoiminnan kehittämisen tärkein väline. 6

7 Valviran omavalvontaa koskevien määräysten mukaan uuden, toimintansa aloittavan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden (6) kuukauden kuluessa toiminnan käynnistämisestä. Suunnitelma on pidettävä julkisesti esillä, ja palvelujen tuottajan on seurattava sen toteutumista. Palveluntuottajan tulee täyttää laissa yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyt toimintaedellytykset ja arvioida jatkuvasti toimintaansa. Omavalvonnan toteutuminen on olennainen osa toimintayksikön toimintaa. Se on myös osa palvelutoiminnan ennakkovalvontaa. 4.5 Kunnan oman toiminnan valvonta Kunnan toimintayksiköiden tulee järjestää vanhuspalvelulain (980/2012) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä toimintayksikön ilmoitustauluilla ja kunnan internet -sivuilla. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluja kehitettävä asiakkailta, omaisilta ja toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Omavalvontasuunnitelman ohjeellinen sisältö: Toimintayksikön tiedot Toimintayksikön perustiedot Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Riskinhallinta Asiakkaan asema ja oikeudet Hoito- ja palvelusuunnitelma Asiakkaan kohtelu Asiakkaan osallisuus ja oikeusturva Palvelun sisällön omavalvonta Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta Ravitsemus Hygieniakäytännöt Terveyden- ja sairaanhoito, lääkehoito Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Asiakasturvallisuus Henkilöstö ja toimitilat Teknologiset ratkaisut Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Asiakas- ja potilastietojen käsittely Omavalvontasuunnitelman seuranta Ohjaus ja neuvonta 7

8 5. SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5.1 Valvonnan kohteet luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat Pirkkalan yhteistoiminta-alueella toimivat tehostetun palveluasumisen yksiköt, ostetut tehostetun palveluasumisen hoivapaikat muissa kunnissa ja omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviä tuottavat palvelutuottajat. Lisäksi yhteistoiminta-alueen on valvottava muihin kuntiin sijoitettujen asiakkaiden hoidon laatua ja sen toteutumista. Luvanvaraisista palveluntuottajista kunta tekee lausunnon palveluntuottajan ilmoituksesta aluehallintovirastolle, joka myöntää luvat ja pitää palveluntuottajista rekisteriä. Valvontavastuu on aluehallintovirastolla ja kunnalla. Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat Pirkkala yhteistoiminta-alueella toimivat yksityiset sosiaalipalvelut, esimerkiksi vanhusten kotihoito, lapsiperheiden kotihoito ja perhetyö, neuropsykiatrinen valmennus ja lastensuojelun avohuollon palvelut. Ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista kunta tekee lausunnon palveluntuottajan ilmoituksesta. Kunnan lausunnon saatuaan aluehallintovirasto merkitsee palveluntuottajan yksityisten palvelunantajien rekisteriin. Valvontavastuu on kunnalla ja aluehallintovirastolla. Ilmoituksenvaraiset yksityiset tukipalvelujen tuottajat Pirkkalan yhteistoiminta-alueella toimivat kotihoidon ja/tai kotihoidon tukipalvelujen palvelutuottajat sekä henkilökohtaisen avun palveluja vammaispalveluihin tuottavat palveluntuottajat. Ilmoituksenvaraisista yksityisistä tukipalvelujen tuottajista kunta tekee oikaisuvaatimuskelpoisen päätöksen kunnan yksityisten tukipalvelujen rekisteriin ottamisesta palveluntuottajan ilmoituksesta. Valvontavastuu on pääasiassa kunnalla. 5.2 Valvonnan toteuttaminen 8

9 Sosiaalipalveluiden valvonnassa käytetään Valviran linjausten mukaista valvontaa. Raportoinnissa käytetään ensisijaisesti Valviran ja AVI:n käyttämää tarkastuskertomuslomaketta. Pirkkalan yhteistoiminta-alueella sijaitsevissa luvanvaraisissa ympärivuorokautisissa palveluissa tarkastus ja arviointi tehdään ennen toiminnan aloittamista tai ennen paikan ostamista ko. palveluyksiköstä. Sen jälkeen tarkastus tehdään kerran vuodessa. Tarkastuskertomukset lähetetään aluehallintovirastoon ja toimintayksikköön. Vuosittaisten määräaikaistarkastusten lisäksi tehdään tarvittaessa pistotarkastuksia sekä aina tarpeen niin vaatiessa (esimerkiksi epäiltäessä toiminnan laadun muutoksia tai asiakaspalautteen perusteella). Ilmoituksenvaraisissa palveluissa valvontavastuussa olevan viranomaisen tehtävänä on tarkastaa ilmoituslomake ja arvioida toiminnan aloittamisedellytykset. Valvonnasta vastaava viranomainen lähettää uuden palveluntuottajan ilmoituksen ja kunnan lausunnon aluehallintovirastolle palveluista, jotka eivät ole sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluvia tukipalveluita tai niihin rinnastettavia palveluita. 5.3 Vastuu valvontatehtävistä kunnassa Kunnassa valvojana on perusturvalautakunta tai sen määräämä viranhaltija. Valvontatehtävä tulee määrätä viranhaltijalle, jolla on riittävä sisältöasiantuntemus ja kyky arvioida mm. toiminnan vaatimat tilatarpeet, toimintavälineistö, henkilöstön määrä sekä henkilöstön rakenne ja koulutustaso. Mikäli yksikössä hoidetaan eri tahojen sijoittamia asiakkaita (esim. päihdeasiakkaat ja mielenterveyskuntoutujat), tehdään valvonta tarvittaessa eri tahojen yhteistyönä (mm. yhteiset tarkastuskäynnit). Ympärivuorokautista toimintaa suunniteltaessa ja aloitettaessa tulee palveluntuottajan, aluehallintoviraston ja kunnan tehdä tiivistä yhteistyötä. Kunnan puolelta vastuuhenkilönä on ko. toiminnasta kunnassa vastaava viranhaltija. Ennen toiminnan aloittamista aluehallintoviraston lupaa varten tarvitaan sijaintikunnan lausunto. Samoin lausunto annetaan ilmoituksenvaraisesta toiminnasta, ellei se ole sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluvaa tukipalvelua tai niihin rinnastettavaa palvelua. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluvien tukipalveluiden tai niihin rinnastettavien palveluiden osalta se vastuuhenkilö, jolla on tehtäviinsä kuuluva oikeus tehdä viranhaltijapäätöksiä, tekee ilmoituksen saapumisen jälkeen päätöksen yksityisten tukipalvelujen rekisteriin hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Päätös annetaan palveluntuottajalle tiedoksi normaalin viranhaltijan päätösmenettelyn mukaisesti. Ostopalvelujen laadun seurannassa asiakkaan asioita hoitava vastuutyöntekijä on ensisijainen palvelujen laadun arvioija. Arviointia tehdään kaikkien asiakasasioihin liittyvien kontaktien yhteydessä ja tämän lisäksi toimintayksikköön tehdään käyntejä. Koska vastuutyöntekijän rooli on ensisijaisesti vastata ja huolehtia asiakkaansa hyvinvoinnin ja huolenpidon sekä kuntoutumisen toteutumisesta, hänellä ei ole ensisijaisen valvojan roolia. Kunnan alueella valvonnan hoitaa tähän 9

10 nimetty henkilö, jolla on selkeä valvojan ja tarkastajan rooli ja nämä tarkastuskäynnit on syytä tehdä kerran vuodessa tai välittömästi ongelmien ilmetessä. Asiakkaan vastuutyöntekijän tulee tiedottaa valvonnasta vastaavalle henkilölle mahdollisesti havaitsemistaan puutteista palveluissa. Päävastuu yksityisten palvelujen laadun valvonnasta on jaettu alla oleville ensisijaisille vastuuhenkilöille. Alla olevat viranhaltijat antavat lausunnot aluehallintovirastolle sekä huolehtivat vuosittaisista ja muista tarkastus- ja valvontatoimista palveluyksiköissä. o lausunnot AVI:lle ympärivuorokautisesta palvelusta yhteistoiminta-alueella ennen toiminnan aloittamista: vanhustyön johtaja ja sosiaalityön johtaja o tarkastuskäynnit yhteistoiminta-alueella sijaitseviin luvanvaraisiin ympärivuorokautisia palveluja tuottaviin yksiköihin vuosittain ja tarvittaessa: hoivatyön päällikkö, vammaispalvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä o Ostopalvelujen laadun arviointi muiden kuntien alueelle sijoitettujen asiakkaiden palveluista tapahtuu asiakaskäyntien ja palvelusuunnitelmien tarkistamisen yhteydessä. Ongelmatilanteissa asiakkaan asioita hoitava työntekijä on yhteydessä omaan esimieheensä, joka tarvittaessa käynnistää jatkotoimenpiteet. Valvonnasta vastaavat viranomaiset: hoivatyön päällikkö, vammaispalvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä o lausunnot AVI:lle niistä ilmoituksenvaraisista palveluista yhteistoiminta-alueella, jotka eivät ole sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotihoitoon kuuluvia tukipalveluita tai niihin rinnastettavia palveluita: vanhustyön johtaja ja sosiaalityön johtaja o päätökset yksityiseen tukipalvelujen rekisteriin hyväksymisestä sekä rekisterin ylläpitäminen: kotihoitopäällikkö, vammaispalvelupäällikkö, sosiaalityön johtaja ja johtava sosiaalityöntekijä 6. VALVONNAN JA TARKASTUSKÄYNTIEN SISÄLTÖ Tarkastukseen kuuluu asiakirjoihin perehtyminen: o valvontakohdetta koskevat asiapaperit, omavalvontasuunnitelma ja mahdolliset lupaehdot o mahdolliset valvontakohteelle annetut aikaisemmat huomautukset tai määräykset o mahdolliset edellisen tarkastuksen jälkeen kirjatut valitukset, yhteydenotot tms. Lisäksi tarkastus sisältää valvontakohteessa selvittämisen siitä, onko toiminta myönnetyn luvan mukaista: o tilojen tarkastus: mm. tilojen puhtauden, esteettömyyden havainnointi jne. o toimintatapojen tarkastus: henkilökunnan työskentelytapojen ja mahdollisten riskien havainnointi esim. työsuojelu o toiminnan sisällön tarkastus esim. päivä-, viikko-ohjelmat, retket ja asiakaspalautteisiin tutustuminen jne. 10

11 o henkilökuntaa koskevien vaatimusten toteutuminen, mm. luvan mukainen henkilöstömitoitus (henkilöstöluettelo) ja osaamistodistukset esim. lääkehoitokoulutuksesta, hygieniapassit, ensiapukurssit Tarkastuksissa tulee olla mukana palveluyksikön vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa suoraan lain nojalla toimintayksikkönsä toiminnallisesta johtamisesta. Vastuuhenkilöllä on yksikkönsä toiminnallisesta johtamisesta vastuussa olevana toimijana keskeinen rooli palvelujen tuottamisen ja palvelujen laadun näkökulmasta. Tarkastuksesta laaditaan lausunto tai tarkastuskertomus, joka tehdään aina, vaikka puutteita ei havaittaisikaan. Puutteista ja epäkohdista tehdään merkinnät tarkastuslomakkeelle ja ilmoitetaan määräaika, johon mennessä ne pitää korjata, minkä jälkeen tehdään uusintatarkastus. Tarkastuskertomus toimitetaan toimintayksikköön ja aluehallintovirastoon, joka tallentaa rekisteriin tiedot laissa yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyllä tavalla. Tarkastuslausuntoa ei lähetetä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 :n 1. momentin 5 kohdassa tarkoitetuista kotihoidon tukipalveluista tai niihin rinnastettavista palveluista. Tarkastuskäynnin lisäksi tietoa palvelun laadusta voidaan saada asiakkailta, omaisilta ja kunnan muilta viranomaisilta. Kielteiseen palautteen on reagoitava nopeasti. Tarkastuskäynti voidaan tehdä ilmoittamatta siitä etukäteen palveluyksikköön. Käynti suunnitellaan ja tehdään yhdessä toisen viranhaltijan kanssa tai aluehallintoviraston tarkastajan kanssa. Vastuuhenkilön tulee dokumentoida yhteydenotot ja tehdyt toimenpiteet niin, että tieto on tarvittaessa helposti löydettävissä (Tweb asiakirjahallintaohjelma). 7. VALVONNAN SEURANTA Vanhustyön johtaja ja sosiaalityön johtaja ovat vastuussa yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja valvontasuunnitelman ajantasaisuudesta. Perusturvalautakunnalle laaditaan vuosittain raportti edellisen vuoden valvonnan toteutumisesta. 11

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016. Perusturvalautakunta 18.8.2015. www.ylojarvi.fi

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016. Perusturvalautakunta 18.8.2015. www.ylojarvi.fi Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016 Perusturvalautakunta 18.8.2015 www.ylojarvi.fi YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VV. 2015 2016 1. LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SoTe kuntayhtymä YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA JA MÄÄRITELMÄT 1 2 VALVONTAVIRANOMAISET JA TEHTÄVÄT 2 2.1 Valvira

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Johdanto Tämä suunnitelma ohjaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan toteuttamista käytännössä. Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Perusturvalautakunta 14.6.2016 63 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2 2. VALVIRAN JA ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu 28.5.2013 Hanna Ahonen 28.5.2013 Hanna Ahonen 1 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja sitä koskeva

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa Työvaliokunta 13.2.2019 Mika Forsberg Perhe-ja sosiaalipalvelut Toimialajohtaja Mika Forsberg Johdon assistentti Tuija

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Laukaan kunnan itsetuottamat sosiaalipalvelut Laukaan kunnan alueella toimivat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat Liite Perusturvalautakunta 18.6.2019

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta

Ajankohtaista aluehallintovirastosta Ajankohtaista aluehallintovirastosta Sosiaalihuollon ylitarkastajat Marja-Leena Alanko ja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastajat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut 2015 Valvontasuunnitelma Aikuisväestön palvelut Taitto Johanna Kuusisto Kuvitus Kuvat omistaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu Aikuisväestön lautakunta 11.6.2014 73 Valvontasuunnitelma SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kunnan valvontavelvollisuus

Kunnan valvontavelvollisuus Kunnan valvontavelvollisuus Lastensuojelun ajankohtaispäivä Oulu 11.9.2013 Rovaniemi 12.9.2013 13.9.2013 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma 2017-2018 11.1.2017 Sisällys Johdanto... 2 1. Valvontaa ohjaava lainsäädäntö... 3 2. Valvontaviranomaisten työnjako ja tehtävät... 4 3. Valvonnan kohteet

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-23.5.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta EV 44/1996 vp - HE 22/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus

Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön 29.10.2014 Petrea 4.11.2014 1 Vastuumme lapsista on suuri ja yhteinen Huostaanotetun, sijoitetun lapsen kohdalla pelkkä huostaanotto

Lisätiedot

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa VPN 5.6.2019 Lakimies Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 05.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonta... 4 3 Yksityisen päivähoitopalvelun aloittaminen...

Lisätiedot

Valvonta. Vanhuspalvelut

Valvonta. Vanhuspalvelut Valvonta Vanhuspalvelut 26.9.2019 Valvonta- ja ostopalvelutiimi Virallisesti perustettu 1.1.2016, koska vanhuspalveluiden palvelujohtajalla ja palvelupäälliköillä ei työaika enää riittänyt valvonnan toteuttamiseen

Lisätiedot

ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Vanhustyön johdon päivä Oulu 20.3.2014 21.3.2014 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 97 Perusturvalautakunta 27.08.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 99 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 100 54 ILMOITUS YKSITYISTEN

Lisätiedot

Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala

Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala Liite perusturvalautakunta 28.2.2019 KIRDno-2019-1492 Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta Selvitys perusturvalautakunnalle 28.2.2019 Sisällys 1. Johdanto...2

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 5

Perusturvalautakunta liite nro 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2017-2018 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRITELMÄT. 3 3 VALVIRAN, ALUEHALLINTOVIRASTON JA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan?

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion. yksityisten sosiaalipalvelujen. valvontasuunnitelma

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion. yksityisten sosiaalipalvelujen. valvontasuunnitelma Yhtymähallitus 17.6.2016 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntöpohja... 4 3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion valvontavastuu,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2019 2022 Lopen kunta Sisällysluettelo JOHDANTO... 1 Kuvio 1. Valvontatoiminnan kokonaisuus Lopen kunnan sosiaalipalveluissa... 2 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEURAAMUSTOIMENPITEET. Jarno Virtanen

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEURAAMUSTOIMENPITEET. Jarno Virtanen YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEURAAMUSTOIMENPITEET Jarno Virtanen 29.9.2008 Yksityiset sosiaalipalveluyksiköt 2002 2006 Etelä-Suomen läänissä 2500 2000 1500 1000 500 941 621

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen 9/2017 134 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.11.2017 klo 15:00-15:26 Kokouspaikka Virtaniemi, Nellim Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Hirvelä Ritva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi Tampere-Orivesi. Ikäihmisten palvelulinja. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi Tampere-Orivesi. Ikäihmisten palvelulinja. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi 2019 Tampere-Orivesi Ikäihmisten palvelulinja Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja Psykososiaalisen tuen palvelulinja Vastaanottopalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset ajalle 2.29.7.2018 (kesäajan sijaiset): Vt. perusturvajohtaja, sijaisena

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Nieminen Emilia jäsen

Nieminen Emilia jäsen 2/2018 25 Kokousaika 27.02.2018 klo 16:00-18:53 Kokouspaikka Terveyskeskus, iso kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustyön johdon päivä 20.3.2014 20.3.2014 1 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PSAVI PSAVI on yksi (1) Suomen kuudesta (6) AVIsta PSAVI:n

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 28.11.2018 Vihdin Vanhainkotisäätiö ASIA Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kouvolan kaupunki, Hyvinvointipalvelut 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 15.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson Kysymys: Kuinka mielestänne parhaiten

Lisätiedot

Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Hallituksen esitysten mukaisesti Mikko Huovila / STM OHO DITI

Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Hallituksen esitysten mukaisesti Mikko Huovila / STM OHO DITI Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö Hallituksen esitysten mukaisesti / STM OHO DITI Keskeisimmät tiedolla johtamiseen, ohjaukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät ja velvoitteet hallitusten

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano 2014-2017 Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika Viranomainen KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/2017 Kokousaika 31.8.2017 klo 13.00- Kokouspaikka Simolan palvelukeskus, Hoivayksikön neuvotteluhuone Käsiteltävät asiat Asia Liite 31 1, 2 Perusturvan osavuosiraportti

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Uusi ilmoitus Toiminnan muutos, mikä: Toiminnan suunniteltu

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Sosiaalihuoltolain toimeenpanon aluekierros 2015 14.1.2015 Valvira 1 Valvonta ja ohjaus Sosiaalihuoltolaista (710/1982) jäävät voimaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat

Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat Kanta toimittajayhteistyötapaaminen 24.4.2019 Antti Härkönen, yli-insinööri @AnttiHarkonen Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot