Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala"

Transkriptio

1 Liite perusturvalautakunta KIRDno Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta Selvitys perusturvalautakunnalle

2 Sisällys 1. Johdanto Valvontasuunnitelman tarkoitus ja soveltamisala Valvontaviranomaisten työnjako yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnassa Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta Kirkkonummen kunnassa vastaavat tahot Keinot yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnassa havaittujen epäkohtien poistamiseksi Kirkkonummen kunnan alueella tuotettavista yksityisistä sosiaalipalveluista kunnalle tehtävä ilmoitus Ilmoitus ja sen liitteet Ilmoituksen käsittely Kirkkonummen kunnassa Kun ilmoitus ei riitä - luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut Kunnan ostopalveluina hankkimien yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta Kunnan alueella tuotettavien yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta Toimintaedellytykset, laadunvalvonta ja omavalvontasuunnitelma Valvontakäyntien toteutus Reaktiivinen valvonta...8 1

3 1. Johdanto 1.1. Valvontasuunnitelman tarkoitus ja soveltamisala Erilaisia sosiaalipalveluita tuottavat enenevässä määrin yksityiset toimijat. Riippumatta siitä, tuottaako palvelut julkinen vai yksityinen toimija, niiden on oltava asianmukaisia ja turvallisia. Tämä suunnitelma on tarkoitettu sovellettavaksi Kirkkonummen kunnan perusturvapalveluiden toimialan yksityisten sosiaalipalveluiden tekemään valvontatyöhön. Yksityisen sosiaalipalvelun määritelmä löytyy yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) 3 :stä. Sen mukaan yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 14 :ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Näiden sosiaalihuoltolain 14 :n mukaisten yksityisten sosiaalipalveluiden valvontatehtävät on jaettu kunnan, aluehallintoviraston ja Valviran kesken. Kunnan toimielimellä on yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 34 :ään perustuva velvollisuus ohjata ja valvoa alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluita. Valvontavastuu kuuluu kunnalle riippumatta siitä, ostaako se näiltä palveluja vai ei. Tämä suunnitelma on tarkoitettu tämän velvoitteen toteuttamisen tueksi. Tällä valvontasuunnitelmalla pyritään - konkretisoimaan kunnan lakisääteisiä yksityisten sosiaalipalveluiden valvontavelvoitteita - tukemaan toimialan yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnan kehittämistä 1.2. Valvontaviranomaisten työnjako yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnassa Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) 6 luvussa säädetään valvontaviranomaisten työnjaosta yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnassa. Tähän säännökseen perustuva toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastoja niille tämän lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Ohjauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä. Valvira ohjaa ja valvoo palveluja erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat: 1) periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat; 2) usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata koskevat asiat; 3) asiat, jotka liittyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa käsiteltävään terveydenhuoltoa tai terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaan valvonta-asiaan; 4) asiat, joita aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään. Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo toimialueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. AVI ehkäisee epäkohtien syntymistä ohjaamalla palveluntuottajia jo ennakkoon. Se neuvoo kuntien viranomaisia ja yksityisiä palveluyrityksiä, järjestää koulutustilaisuuksia, levittää hyviä käytäntöjä sekä laatii tiedotteita, ohjauskirjeitä ja valvontaohjelmia. Tavoitteena on, että valvonta olisi mahdollisimman yhdenmukaista valtakunnallisesti. Tämän toteuttamiseksi aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat laatineet valvontaohjelmat keskeisille sosiaalipalvelujen toimialueille. 2

4 Kunnan toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Kunnan osalta tämä merkitsee myös sellaisten alueellaan tuotettavien yksityisten sosiaalipalveluiden valvontavelvollisuutta, joita kunta ei itse hanki. Kirkkonummen kunnan valvontatehtäviä on vastuutettu perusturvalautakunnan alaisuudessa toimiville viranhaltijoille. Valvontaviranomaisten on toimittava yhteistyössä yksityisten sosiaalipalveluiden valvontatehtäviä hoitaessaan. Kunnan on heti ilmoitettava yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle aluehallintovirastolle. Lisäksi kunnan toimielimen on ilmoitettava aluehallintovirastolle tarkastusoikeutensa perusteella tekemistään tarkastuksista ja niitä koskevista johtopäätöksistään. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on ilmoitettava toteuttamistaan valvontatoimista asianomaisille aluehallintovirastoille. Aluehallintoviraston on ilmoitettava valvontatoimistaan Valviralle, jos palvelujen tuottaja on saanut luvan tai hakenut sitä Valviralta. Lisäksi Valviran ja aluehallintoviraston on ilmoitettava valvontatoimistaan niiden kuntien toimielimille, joiden alueella palveluja tuotetaan Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta Kirkkonummen kunnassa vastaavat tahot Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 55 :n mukaisesti perusturvalautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuoltolain mukaisten yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan järjestämisestä. Perusturvapalveluiden hallintopäällikkö päättää (kuntaan tehdyn ilmoituksen pohjalta) yksityisen sosiaalipalveluiden tukipalvelun hyväksymisestä kunnan palveluntuottajarekisteriin. Tämän toimivallan nojalla hallintopäällikkö ratkaisee hallintopäätöksellä, hyväksytäänkö palvelu sosiaalihuoltolain 17 :n mukaiseksi palveluksi ja siten rekisteröitäväksi kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Lisäksi perusturvapalveluiden hallintopäällikkö antaa (kuntaan tehdyn ilmoituksen pohjalta) lausunnon ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelusta aluehallintoviraston rekisteröintipäätöstä varten. Perusturvalautakunnan tekemän jatkodelegointipäätöksen mukaisesti sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja toimii tulosalueellaan yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 3 :n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena, jolla on tämän lain 17 :ään perustuva tarkastusoikeus ja 39 :ään perustuva tiedonsaantioikeus. Vastaava valvontaviranomaistehtävä on delegoitu myös toimintakyvyn tukipalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueiden osalta näiden tulosaluejohtajille. 1.4.Keinot yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnassa havaittujen epäkohtien poistamiseksi Lainvastaista menettelyä, asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia havaitessaan AVI voi antaa määräyksen puutteiden tai epäkohtien poistamiseksi. Tätä määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Mikäli toimintaa ei korjata asianmukaiseksi annetun määräajan kuluessa, voidaan toiminta keskeyttää tai kieltää. 2. Kirkkonummen kunnan alueella tuotettavista yksityisistä sosiaalipalveluista kunnalle tehtävä ilmoitus 3

5 2.1. Ilmoitus ja sen liitteet Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita (sosiaalihuoltolain 14 :n mukaisia sosiaalipalveluita) kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Mikäli yksityisiä sosiaalipalveluita tuotetaan Kirkkonummen kunnan alueella, tämä ilmoitus tehdään Kirkkonummen kunnalle. Ilmoituksen tekemistä varten kunnan internet-sivuille on talletettu lomake. Toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoituslomakkeeseen palveluntuottaja liittää soveltuvin osin seuraavat liitteet: 1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys (ellei yritys ole toiminimi; toiminimeltä tätä ei edellytetä) 2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta 3. toimintasuunnitelma 4. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma (jos käytössä tilat) 5. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys (jos käytössä tilat) 6. pelastusviranomaisen lausunto (jos käytössä tilat) 7. terveydensuojeluviranomaisen lausunto (jos käytössä tilat) 8. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan (ellei tämä ole Kirkkonummi) 9. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta sekä Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikostaustaote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa. Tapaamisesta tehtävään muistioon kirjataan, mikäli ote on esitetty, eikä tässä ole ollut huomauttamista. Otetta ei talleteta, vaan se palautetaan välittömästi otteen tarkastamisen jälkeen sen esittäjälle. Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen palveluntuottaja puolestaan liittää yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta Ilmoituksen käsittely Kirkkonummen kunnassa Uutta toimintaa koskevien ilmoitusten käsittely toteutetaan kunnassa seuraavassa järjestyksessä: 1. Palvelujen tuottaja toimittaa ilmoitukset liitteineen Kirkkonummen kunnan kirjaamoon, josta ne toimitetaan kirjaamisen jälkeen perusturvapalveluiden hallintopäällikölle. 2. Kun ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, kunnan viranomainen antaa palvelujen tuottajalle saapumistodistuksen, joka sisältää arvion kunnan ja aluehallintoviraston yhteisestä käsittelyajasta. Saapumistodistukseen on kirjattu päivämäärä, jona ilmoitus liitteineen on tullut täydelliseksi. 3. Yrityksen edustaja kutsutaan tapaamiseen kunnan edustajien kanssa. Tapaamiseen varataan aikaa noin puoli tuntia palvelujen tuottajaa kohden. 4. a) Mikäli kyseessä on kunnan rekisteriin talletettava ilmoitus, perusturvapalveluiden toimialan hallintopäällikkö tekee hallintopäätöksen palvelujen hyväksymisestä kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Näin menetellään yksityisten kotipalvelujen tukipalveluiden tai muiden näihin rinnastettavien palvelujen osalta. b) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, palveluntuottajan tapaamisen jälkeen kunnan edustaja liittää lausuntonsa ilmoitukseen ja saapumistodistukseen ja toimittaa nämä 4

6 edelleen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. c) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus yrityksestä, jonka palvelujen antamiseen tarvitaan toimitilat, kunnan sosiaalihuollon edustaja tekee tiloihin tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen, jonka kunta liittää ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Toimitiloihin tehtävän tarkastuksen lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava muiden toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien lausuntojen ja muiden liitteiden toimittamisesta kunnalle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Kun ilmoitus ei riitä - luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa jatkuvasti ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa ei haeta kunnalta, vaan sen käsittelee joko aluehallintovirasto tai Valvira. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. Lupaa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Kirkkonummella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa EteläSuomen aluehallintovirastoon. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta. Lupahakemuksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja. Lupahakemukseen liitetään yllä lueteltujen ilmoituksen liitteiden lisäksi omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä. Palvelujen tuottajan, joka on hakenut lupaa, ei tarvitse tehdä kuntaan erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta. 3. Kunnan ostopalveluina hankkimien yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta Ostopalveluina hankittavien yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta tapahtuu palveluntuottajan kanssa solmitussa sopimuksessa määritellyin ehdoin. Sopimusten vastuuhenkilöiden tehtävät kilpailutuksessa ja sopimushallinnassa on määritetty perusturvapalveluiden johtoryhmässä ja kunnan sisäisen valvonnan yleisohjeessa seuraavalla tavalla: a) Tulosalueen vastuuhenkilö 1. Huolehtia siitä, että uusi kilpailutus käynnistetään riittävän ajoissa - tuo asian johtoryhmään ja tekee aikataulutuksen prosessin vaiheistuksesta yhteistyössä talouspäällikön kanssa 2. Huolehtia, että hän on riittävän perillä koko hankintaprosessin ajan prosessin etenemisestä (yhdessä talouspäällikön kanssa) 5

7 3. Osallistua kilpailutukseen liittyvän asian valmisteluun lautakunnalle (yhdessä talouspäällikön kanssa) 4. Jalkauttaa hankintapäätöksen omalla tulosalueellaan - sopimuksen sisältö käydään yksityiskohtaisesti läpi kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, joiden työtehtäviin sopimus tavalla tai toisella liittyy 5. Varmistaa, että uusien työntekijöiden perehdytyksessä hankintasopimusten sisältö on riittävässä määrin työntekijöiden tiedossa 6. Huolehtii siitä, että valvontasuunnitelmaa noudatetaan b) Sopimuksen omistaja = tulosalueen vastuuhenkilö Seuraa sopimustensa irtisanomista, voimassaoloa, maksujen aiheellisuutta ja oikeellisuutta. Huolehtii siitä, että toistaiseksi voimassa olevat sopimukset sanotaan irti, kun ne eivät ole enää tarpeen. (Varmistaa, kenellä toimivalta valmistelee asian toimivaltaiselle toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei toimivalta irtisanomiseen ole itsellä.) c) Sopimuksen yhdyshenkilö = sopimuksen yhteyshenkilö - Seuraa ja valvoo sopimuksen mukaista toimintaa ja tekee kirjalliset reklamaatiot, ellei toisin ole sovittu. - Huolehtii siitä, että palveluntuottaja toimittaa sopimuksen ehtojen mukaiset raportit ja että sovitut neuvottelut pidetään - Tiedotusvastuu omalle organisaatiolle, palveluntuottajalle ja asiakkaille - Ottaa vastaan: - ilmoitukset ylivoimaisista / muista esteistä, mikäli normaalitoimitus estyy - hinnankorotusilmoitukset ja toimittaa sen kirjaamoon kirjattavaksi, esimiehelle ja talouspäällikölle käsiteltäväksi, ellei vastuuta jaettu sopimusasioiden ja toiminnan yhdyshenkilöille - Sisäisenä asiana: ottaa vastaan (hänelle toimitetaan) asiakaspalautteet ja -valitukset (myös omaisten ja työntekijöiden tekemät) tulosalueen asiakaspalautejärjestelmää ja reklamointia varten Mikäli valvottavana olevassa sopimuksessa ilmenee sopimuksen vastaista menettelyä / ongelmia (ei saada sopimuksen mukaista palvelua), näistä on reklamoitava sopimuskumppanille. Sähköpostitse (/kirjallinen) tehtävä reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa (mahdollisimman pian) epäkohdan havaitsemisesta. Mikäli epäkohdat eivät poistu reklamoinnin myötä, sopimus voidaan irtisanoa sopimukseen kirjatulla irtisanomisajalla tai purkaa päättymään heti, mutta purkaminen edellyttää merkittävää laiminlyöntiä. 4. Kunnan alueella tuotettavien yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta 4.1. Toimintaedellytykset, laadunvalvonta ja omavalvontasuunnitelma Toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Toimitilojen on oltava terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle, kasvatukselle ja huolenpidolle sopiva. Lisäksi henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden. Yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisen on perustuttava - sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen - ja palvelu-, hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaan tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan 6

8 Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja vastaa siitä, että sopimuksen, hallintopäätöksen ja suunnitelman perusteella asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi toimintayksiköllä on oltava vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut ja asiakkaille järjestettävät palvelukokonaisuudet. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista. Valvira voi antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Ostopalveluiden osalta valvonnassa noudatetaan sopimukseen kirjattuja ehtoja ja menettelytapoja Valvontakäyntien toteutus Yksityisten sosiaalipalveluiden valvontakäyntejä tehdään perusturvan toimialalla sosiaalipalveluiden, toimintakyvyn tukipalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueilla. Käytännöt poikkeavat hieman toisistaan. Valvontakäynnistä laadittu tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle. Sosiaalipalveluiden tarkastuskäynnit Kirkkonummen kunnan alueella sijaitsee kolme ammatillista perhekotia lastensuojelun sijoittamille lapsille. Lisäksi lapsia sijoitetaan n. 40 kunnan ulkopuolella olevaan lastensuojelulaitokseen tai ammatilliseen perhekotiin. Kunta valvoo omalla alueellaan toimivia ammatillisia perhekoteja tekemällä valvontakäyntejä joko yksin tai yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Valvonnasta vastaa lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä ja yksi tehtävään nimetty lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Valvontakäynti tehdään toiminnan alkuvaiheessa tai niin sanottuna tarkistuskäyntinä. Valvontakäynti voidaan tehdä myös silloin, jos sosiaalipalveluissa havaitaan kohteessa ongelmia. Sijaishuoltopaikkoja valvotaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän toimesta silloin, kun kirkkonummelainen lapsi on sijoitettuna laitokseen. Lisäksi lapsen tai nuoren vastuusosiaalityöntekijä tekee sijaishuoltopaikan valvontaa lapsen tai nuoren asiakassuunnitelmaneuvottelujen yhteydessä vähintään 2 kertaa vuodessa. Kunta pyytää kaikista alueellaan toimivista ammatillisista perhekodeista ja käyttämistään sijaishuoltopaikoista omavalvontasuunnitelmat ja tarkastuskertomukset. Kirkkonummen kunta on yhteistyössä Kuuma-kuntien ja viime vuoden aikana myös pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kehittänyt sijaishuollon valvontaa osana Lape-hanketta. Työnjaosta yhteisten valvontakäyntien osalta on sovittu kuntien kesken ja laadittu yhteinen ohjaus- ja valvontasuunnitelma sekä tarkastuskäynnin kertomuslomake. Kirkkonummen kunnalla on mahdollisuus käyttää pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä sähköistä Trello-järjestelmää, johon on tallennettu tietoa valvontakohteista ja käynneistä. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tarkastuskäynnit 7

9 Ikäihmisten hyvinvointipalveluilla on kolme yksityistä hoivakotia valvottavanaan Kirkkonummella. Näihin tehdään valvontakäynti kerran vuodessa. Valvonnan kohteena ovat ne vaatimukset, jotka kilpailutus on palveluntuottajalle asettanut. Näiden lisäksi valvotaan yleisiä asioita. Valvontakäynneille on valittu vuosittaiset valvonnan painopisteet. Tulosalueen johtaja tekee vuosittain suunnitelman valvontakäynneistä yhdessä valvonnan toteuttajien kanssa. Ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tulosalueella tulosalueen johtaja vastaa palveluasumisen valvonnasta. Valvontakäyntien toteutus on vastuutettu vanhuspalveluiden koordinaattorille. Valvontakäynteihin osallistuu ylihoitaja tai sairaanhoitaja, joka tarkastaa erityisesti terveydenja sairaanhoitoon liittyvät asiat. Yksiköstä pyydetään etukäteen nähtäväksi omavalvontasuunnitelma, valvontakäyntikertomuksen palveluntuottajan osuus täytettynä, henkilöstöluettelo, toteutuneita työvuorolistoja ja tarvittaessa muita dokumentteja. Valvontakäynnin jälkeen valvonnan toteuttajat täyttävät omat kommenttinsa valvontakäyntikertomukseen. Mikäli valvontakäynnillä todetaan huomautettavaa, tulosalueen johtaja tekee kirjallisen reklamaation ja antaa ajan, jonka sisällä asian on oltava kunnossa. Mikäli valvottava toiminta ei täytä edellytettyjä vähimmäisvaatimuksia, pyydetään selvitys toteutumattomista ehdoista ja annetaan aikataulu asian korjaamiselle. Poikkeustapauksessa valvontakäynti on tehty siten, että käynnistä on ilmoitettu kaksi tuntia etukäteen aamulla. Kiiretapauksessa valvontakäynti voidaan tehdä yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Toimintakyvyn tukipalveluiden tarkastuskäynnit Toimintakyvyn tukipalveluilla on kunnan alueella yksityisiä palveluasumisyksiköitä valvottavanaan vammaispalveluiden tulosyksikössä neljä ja mielenterveyspalveluiden tulosyksikössä yksi sekä yksi molempien tulosyksiköiden käytössä oleva asumisyksikkö. Paikkakunnalla oleviin kohteisiin tehdään pääsääntöisesti joka vuosi valvontakäynti. Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella palveluasumisyksiköiden valvontavastuullisia ovat vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä ja mielenterveyspalveluiden johtaja. Vammaispalvelussa pyydetään terveydenhuollon edustaja käynnille mukaan. Tarvittaessa tulosalueen johtaja osallistuu valvontakäynneille. Ennen sovittua valvontakäyntiä pyydetään yksikköä täyttämään omalta osaltaan valvontakertomus ja toimittamaan yksikön omavalvontasuunnitelma sekä henkilöstölomake (henkilöstörakenne ja toteutuneet työvuorolistat). Valvontakertomuksen pohjana on Valviran ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus. Valvontakäynnin jälkeen valvontavastuulliset täyttävät omat huomionsa tarkastuskertomukseen ja kertomuksesta tehdään yhteenveto. Tarkastuskertomus ja/tai yhteenveto toimitetaan tarvittaessa Aluehallintovirastoon. Muualla kuin Kirkkonummella sijaitsevien yksityisten asumisyksiköiden valvonta tapahtuu pääasiallisesti asiakas- ja palvelusuunnitelmien teon yhteydessä. Mikäli kunnan ulkopuolella olevien palveluasumisyksiköiden toiminnassa ilmenee puutteellisuuksia, pyydetään alueen valvontavastuussa olevalta kunnalta tai Aluehallintovirastosta valvontakertomus sekä tarkistetaan oman asiakkaan tilanne tapaamalla asiakas. Virallisten valvontakäyntien lisäksi jokaisella vastuutyöntekijällä on jokaisen yksikköön tehtävän asiakaskäynnin yhteydessä mahdollisuus havainnoida toiminnan laatua ja tarvittaessa raportoida havaitsemistaan puutteista jatkoselvityksiä varten. 8

10 4.2 Reaktiivinen valvonta Kunnan on toteutettava yksityisten sosiaalipalveluiden valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa. Työntekijän / viranhaltijan on aina ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista tai huolestaan valvonnasta vastuussa olevalle henkilölle. Ensisijaisesti havaittuja epäkohtia selvitetään yhdessä palveluntuottajan kanssa. Saamaansa palveluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen tai kantelun kohtelustaan. 9

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu 28.5.2013 Hanna Ahonen 28.5.2013 Hanna Ahonen 1 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja sitä koskeva

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta

Ajankohtaista aluehallintovirastosta Ajankohtaista aluehallintovirastosta Sosiaalihuollon ylitarkastajat Marja-Leena Alanko ja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastajat

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus

Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus Sosiaalihuollon lupa ja ilmoitus Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön 29.10.2014 Petrea 4.11.2014 1 Vastuumme lapsista on suuri ja yhteinen Huostaanotetun, sijoitetun lapsen kohdalla pelkkä huostaanotto

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Perusturvalautakunta 14.6.2016 63 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2 2. VALVIRAN JA ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAISTA VARHAISKASVATUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa Työvaliokunta 13.2.2019 Mika Forsberg Perhe-ja sosiaalipalvelut Toimialajohtaja Mika Forsberg Johdon assistentti Tuija

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut 2015 Valvontasuunnitelma Aikuisväestön palvelut Taitto Johanna Kuusisto Kuvitus Kuvat omistaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu Aikuisväestön lautakunta 11.6.2014 73 Valvontasuunnitelma SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset ajalle 2.29.7.2018 (kesäajan sijaiset): Vt. perusturvajohtaja, sijaisena

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen tuottajille

sosiaalipalvelujen tuottajille LUPA VAI ILMOITUS? Tietoa ilmoitus- ja lupamenettelyistä sekä arvonlisäveromenettelyistä sosiaalipalvelujen tuottajille ja lopussa pikkiriikkisen yksityisistä terveydenhuollon palveluista Tiina Strandén,

Lisätiedot

Perusturvajohtaja Tuija Koivisto

Perusturvajohtaja Tuija Koivisto Vuosia valmisteltu sote-uudistus on jäissä; yleisesti kuitenkin nähdään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tulee saada yksittäistä kuntaa leveämmille hartioille Raukesivat myös pitkään

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta EV 44/1996 vp - HE 22/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SoTe kuntayhtymä YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA JA MÄÄRITELMÄT 1 2 VALVONTAVIRANOMAISET JA TEHTÄVÄT 2 2.1 Valvira

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Uusi ilmoitus Toiminnan muutos, mikä: Toiminnan suunniteltu

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Liite Per 17.5.2017 Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvaosasto SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRITELMÄT... 3 2.1 Yksityisten

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Valvonta. Vanhuspalvelut

Valvonta. Vanhuspalvelut Valvonta Vanhuspalvelut 26.9.2019 Valvonta- ja ostopalvelutiimi Virallisesti perustettu 1.1.2016, koska vanhuspalveluiden palvelujohtajalla ja palvelupäälliköillä ei työaika enää riittänyt valvonnan toteuttamiseen

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA YKSITYISTEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 05.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonta... 4 3 Yksityisen päivähoitopalvelun aloittaminen...

Lisätiedot

Kunnan valvontavelvollisuus

Kunnan valvontavelvollisuus Kunnan valvontavelvollisuus Lastensuojelun ajankohtaispäivä Oulu 11.9.2013 Rovaniemi 12.9.2013 13.9.2013 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Johdanto Tämä suunnitelma ohjaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan toteuttamista käytännössä. Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta

Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta Sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa VPN 5.6.2019 Lakimies Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset (joulun ja vuodenvaihteen sekä joidenkin kevään lomapäivien sijaiset):

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016. Perusturvalautakunta 18.8.2015. www.ylojarvi.fi

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016. Perusturvalautakunta 18.8.2015. www.ylojarvi.fi Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2015 2016 Perusturvalautakunta 18.8.2015 www.ylojarvi.fi YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VV. 2015 2016 1. LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/ klo Simolan palvelukeskuksen kokoushuone

KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/ klo Simolan palvelukeskuksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/2019 Kokousaika 2.5.2019 klo 13.00 Kokouspaikka Simolan palvelukeskuksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Liite 29 30 31 1, 2, 3, 4 32 33 Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma 2017-2018 11.1.2017 Sisällys Johdanto... 2 1. Valvontaa ohjaava lainsäädäntö... 3 2. Valvontaviranomaisten työnjako ja tehtävät... 4 3. Valvonnan kohteet

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Uusi ilmoitus Toiminnan muutos, mikä: Toiminnan suunniteltu

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Nieminen Emilia jäsen

Nieminen Emilia jäsen 2/2018 25 Kokousaika 27.02.2018 klo 16:00-18:53 Kokouspaikka Terveyskeskus, iso kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Laki. lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta /2012 Laki. lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 909/2012 Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokomaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 11.11.2015 Jenna Uusitalo,

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2005 vp Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Kuopio 2.3.2016 Ylitarkastaja Pekka Ojaniemi, Valvira AmHa-hanke Hanke on asetettu

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen ja palveluasumiseen Hakemus saapunut / 201 Palveluntuottajaa koskevat tiedot Yritys/järjestö/yhteisö Y-tunnus

Lisätiedot

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAISTA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Vanhustyön johdon päivä Oulu 20.3.2014 21.3.2014 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan?

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEURAAMUSTOIMENPITEET. Jarno Virtanen

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEURAAMUSTOIMENPITEET. Jarno Virtanen YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEURAAMUSTOIMENPITEET Jarno Virtanen 29.9.2008 Yksityiset sosiaalipalveluyksiköt 2002 2006 Etelä-Suomen läänissä 2500 2000 1500 1000 500 941 621

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 V Luento: Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä ja muu jälkikäteinen oikeusturva Ryhmätyötehtävä: Minkälainen on sosiaaliturvan

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA LAUKAAN KUNNAN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA Laukaan kunnan itsetuottamat sosiaalipalvelut Laukaan kunnan alueella toimivat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat Liite Perusturvalautakunta 18.6.2019

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 15.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson Kysymys: Kuinka mielestänne parhaiten

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta. Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kuopio

Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta. Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kuopio Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto 6.10.2015 Kuopio Varhaiskasvatus Suomessa Lapset ja huoltajat Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä 9.5.2017 1 16.5.2017 Kuka voi tuottaa sotepalveluja? Julkisia sotepalveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta

Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 18.5.2017 Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot