TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) Vuosi JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) Vuosi 2014. JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4)"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) Vuosi 01 JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ) Nuoriso- ja liikuntatoimen toimialan itsearviointi Arvot ja toimintaperiaatteet Tavoitteet Johtamis- ja hallintotapa Toimialan/yksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty ja toiminta järjestetty niiden mukaan Asetetut tavoitteet tukevat kaupunkistrategian / palvelusopimuksen toteutumista Tavoitteiden seuranta on järjestelmällistä Havaittuihin oikkeamiin reagoidaan Tulostavoitteiden saavuttaminen palkitaan Toimialalla/yksikössä toimitaan hyvän hallintotavan mukaisesti Toimialalla/yksikössä käsitellään esiin tuodut kehittämiskohteet tai toiminnan puutteet Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa Vastaa kaupungin ja toimialan strategiaa sekä talouden tasapainotustavoitteita Tulosalueiden ja sitä kautta toimialan strategia Jatkuva oma seuranta ½-vuotiskatsaus ja tilinpäätös Jatkuva oma seuranta Kuukausiraportointi ja ½-vuotiskatsaus Ei 0 Henkilöstökokoukset, johtoryhmä,tiimipalaveri t, kehityskeskustelut Toimialan,tulosalueiden joryt, henkilöstö- ja tuotantokokoukset, kehityskeskustelut, työhyvinvoinnin kehittäminen

2 Organisaatiorakenne ja toiminnan ohjaus Lainsäädännön ja kaupungin ohjeiden noudattaminen Toimiala/yksikkö noudattaa toiminnassaan henkilöstösuunnitelmaa Organisaatiorakenne on tarkoituksenmukainen Talousarvio on oikeassa suhteessa tavoitteisiin Tehtäväjaot vastuineen on määritetty ja niitä koskeva ohjeistus on ajantasainen ja dokumentoitu Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja osaamiskartoitukset tehty Toiminnan ohjeistus ja päätökset ovat ajan tasalla Nuoriso- ja liikuntatoimen esimiesvastuita on tarkistettu Pääosin (9) Tulosalueet toteuttaneet omalta osaltaan kaupungin henkilöstösuunnitelman. Työnkuvia tarkastettu ja joitain vastuita jaettu uudelleen. Hallintopalvelujen muutos aiheuttanut toiminnallisia ongelmia toimialalla. Nuorisotoimessa haasteena etsivän nuorisotyöntekijöiden vakinaistamisesta aiheutuneet palkkamenot katettava jatkossa aiheuttaa sopeuttamistoimia toiminnoissa Toimialan johtosääntö ja tulosalueiden toimintasäännöt Ajantasalla Koulutukseen osallistuminen. Työnantaja kannustaa persoonakohtaiseen tutkintojen päivittämiseen Pääosin Dynastia

3 (9) Toimialan/yksikön johto varmistaa lainsäädännön ja muiden ohjeiden mukaisen toiminnan Henkilöstökokoukset, arviointi- ja suunnitelupäivät, kehityskeskustelut Kirjaa tähän vireillä olevat valitukset, oikeudenkäynnit ja muut oikeusseuraamukset ja riski niiden toteutumisesta: Ei ole TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO JOHTAMISTAVASTA JA VALVONTAKULTTUURIN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Yleisesti hyvä. Kehityskeskustelut varmistettava, että ovat jatkuvia ja kattavat koko toimialan. Osaamiskartoituksia ei tehdä jatkuvasti, tähän tulisi kehittää jatkuva rakenne. RISKIENHALLINTA ) Riskienhallinnan toteuttamisen yleiset periaatteet Riskien tunnistaminen Riskienhallinta on toteutettu kaupungin riskipolitiikan ja päätösten mukaisesti Riskienhallintaan liittyvät vastuut on määritetty ja vastuullisilla on riittävä asiantuntemus Riskienhallinnan koulutus on järjestetty riittävässä laajuudessa Valmiussuunnittelu on ajantasainen ja dokumentoitu Riskien tunnistami-nen perustuu järjestelmälliseen menetel- Ajantasalla Edellisten vuosien selonteot tilinpäätöksessä Ajantasalla Tilinpäätös

4 Riskien arviointi Riskeihin vastaaminen Riskien raportointi mään ja on osa johdon toteuttamaa toiminnan uunnittelua ja seurantaa Toiminnan kannalta oleelliset strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit on tunnistettu ja dokumentoitu Tunnistetut riskit arvioidaan systemaattisesti Riskiarviot dokumentoidaan Tunnistetuille ja arvioiduille riskeille on määritetty hallintakeinot Raportointi on järjestetty asianmukaisesti (9) Kuntoselvitykset, vakuutusyhtiöiden arviot, tilinpäätökset, investointiesitykset. Huolehdittava yhteistyötahojen riskienhallinnasta (tapahtumat, konsertit, messut, tilojen käyttäjät, yms.) Kuntoselvitykset, vakuutusyhtiöiden arviot, tilinpäätökset, investointiesitykset Vakuutukset, oma valvonta tapahtumis-sa sattuneista vahingoista tai tapaturmista Kuntoselvitykset, vakuutusyhtiöiden arviot, tilinpäätökset, investointiesitykset, vahinkoilmoitukset Tunnistetut merkittävimmät riskit: Nuoriso- ja liikuntatilojen turvallisuus. Oman toiminnan turvallisuus. Ulkopuolisen uhan mahdollisuus. Henkilöstön koskemattomuus. Tapahtumista ja retkistä tehdään ennakkoon riskikartoitus ja vastuutus vahingon varalle, hallikonserteissa, messuissa yms. riskit huomioidaan vuokrasopimuksissa ja erityispalotarkastuksissa

5 5 (9) Vuonna 01 toteutuneet merkittävät riskit: Ei lisättävää yllä oleviin uhkamahdollisuuksiin. Riskienhallintatoiminnan keskeiset toimenpiteet vuonna 01: Koottu omavalvontan lomake nuorisotoimen tapahtumissa tai leireillä sattuneisiin tapaturmiin. Dokumentointi omaan tarpeeseen vakuutuyhtiön vahinkoilmoituksen lisäksi. Suunnitelmat riskienhallintaan liittyvistä kehittämistoimenpiteistä vuonna 015: Omavalvontaa jatketaan. Kiinnitetään eritysitä huomioita uuden henkilöstön perehdytykseen riskienhallinnan ja turvallisuuden osalta. Ohjaamo toiminnan aloittaminen Monarilla vaatii myös turvallisuusmenetelmien päivittämistä ja uudelleen kartoittamista. TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO RISKIENHALLINNAN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Olemme valppaina muuttuvissa tilanteissa. Kaikki mahdollinen tehdään. VALVONTATOIMENPITEET ) Päivittäisvalvonta Hyväksymiset /delegoinnit Tarkistaminen / varmentaminen Omaisuuden hankinta luovutus, hoito Esimiesvalvonta on osa johtamista Hyväksymismenettely on ajantasainen ja toimii asianmukaisesti Tarkistamis- ja varmennustoimet ovat osa päivittäistä työtä Toimiala/yksikkö varmistaa hankintojen ohjeistuksenmukaisuuden Pääosin, tilannetta tarkastellaan joustavammaksi Jatkuva työnjohto, henkilöstökokoukset, arviointi- ja suunnittelupäivät kehityskeskustelut ESS-, Populus- ja IP- Client -ohjelmat Kaupungin hankintasäännöt ja lautakunnan päätös

6 6 (9) Toimintaprosessien arviointi Keskeiset toimintaprosessit on kuvattu ja niitä arvioidaan säännöllisesti Nuorisotoimessa tekeillä Valmistellaan johtoryhmässä ja henkilöstökokouksissa Eriyttäminen Talousarvion toteutuminen Sopimusten valvonta Laadun valvonta Käyttövaltuudet Vaaralliset työyhdistelmät ovat tiedossa ja tarpeelliset tehtävien eriyttämiset on tehty Tavoitteiden ja talouden seuranta ja arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa Sopimusten hallinta on asianmukaisesti järjestetty ja seuranta on ajantasaista Vastuualueellani on ajantasainen sopimusrekisteri Ostopalvelujen laadun sopimuksenmukaisuus varmistetaan Ostopalveluja varten on laadittu valvontasuunnitelma ja valvontatoimenpiteet dokumentoidaan Käyttövaltuuksien hallinta on asianmukaisesti järjestetty ja seuranta on ajantasaista Ei toteudu aina Kaikki sopimukset eivät ole vielä Dynastyssa Ei Ei Tilaaja, tarkastaja ja hyväksyjä tulisi olla eri henkilöt. Ohut oganisaatio esteenä Kuukausiraportointi, ½ vuosikatsaus, tilinpäätös Dynasty Tulossa Dynastyohjelmaan Tarvittaessa reklamoidaan Tapahtuu vertaamalla ostosopimusta toteutuneeseen palveluun PPM Kirjaa tähän toimintavuoden aikana tapahtuneet omaisuuden menetykset ja arvonalennukset: Ei ole 0

7 TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO VALVONTATOIMENPITEIDEN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Hallintouudistus jätti toimialan muulle henkilöstölle paljon tehtäviä, joka aiheuttaa epätietoisuutta vastuissa ja tosiasiassa viime kädessä niiden töiden siirtymistä toimialan muulle henkilöstölle. Samaan aikaan toimialan hallinnosta jäi eläkkeelle henkilöstöä joiden paikkoja ei täytetty. Lpr:n urheilutalon palvelujen järjestäminen on hankaloitunut. Hallin valvojien työ kaventunut pelkästään hallinnolliseksi, jolloin muita aiemmin tehtäviin kuuluvia töitä joudutaan paikkaamaan muilla hankalilla järjestelyillä ja laitosmiesten työllä. Valvojien sijaisuus esim. uinninvalvonnassa ei enää ole mahdollista, palvelu hankaloitunut hallintorajasta ja valvoijien tiukasta tehtäväkuvasta johtuen. Toimialalla nuoriso- ja liikuntatoimen viranhaltijoille siirtynyt paljon tehtäviä, jotka on aiemmin muuten tehty hallinnossa. RAPORTOINTI JA TIEDONVÄLITYS ) Raportointijärjestelmä Tiedon analysointi Tiedonvälitysprosessi Raportointi- ja tietojärjestelmät tukevat päätöksentekoa ja muuta toimintaa Tietoja analysoidaan ja käytetään hyväksi päätöksenteossa Viestintä on organisoitu ja vastuuhenkilöt nimetty Häiriötilanneviestintä on nopeaa ja kattavaa Tieto toimitetaan toimialan/yksikön sisällä sitä tarvitseville Henkilöstö asioissa ei kovin hyvin, mutta uusi HR-raportointi parantanee tilannetta henkilöstöön liittyvissä asioissa. Taloushallinnossa tilanne parempi. 7 (9) HR-raportointiohjelma, Intime- ja Cognosohjelmat taloushallinnossa Kyselyt, valtakunnalliset tilastot, Intime-ohjelma, HR-raportointiohjelma ja sähköinen hyvinvointiselonteko Tulosaluekohtaiset ohjeet, kaupungin ohjeistus Kaupungin kriisiviestintäsuunnitelma Tulosaluekohtaiset ohjeistukset. Johtoryhmäkokoukset, henkilstökokoukset, tiimipalaverit

8 Tiedon ajantasaisuus Tieto välittyy toimialan/yksikön sidosryhmille ja sidosryhmiltä toimialalle/yksikölle Tieto toimitetaan ja hankitaan riittävän nopeasti Uudet henkilöt perehdytetään suunnitelmallisesti 8 (9) Tulosaluekohtaiset ohjeistukset Tulosaluekohtaiset ohjeet ja käytännöt TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO RAPORTOINNIN JA TIEDONVÄLITYKSEN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Tiedon kulku tulosalueilla ja tulosyksikössä kohtuullisen hyvää. Toimialalle on tullut paljon uusia ohjeistuksia, joiden jalkauttaminen koko henkilöstölle on jatkuvaa. Vanhojen työntekijöiden haaste on poisoppiminen vanhoista toimintatavoista. SEURANTA ) Toimialan/yksikön itsearviointi Sisäinen arviointi Ulkoinen arviointi Toimiala/yksikkö arvioi säännöllisesti johtamistapaansa ja sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan toimivuutta Poikkeamat analysoidaan ja käsitellään viivytyksettä Sisäiset arvioinnit käsitellään viivytyksettä ja asianmukaisesti Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raportit käsitellään asianmukaisesti Ajantasalla Johtoryhmä, nuoli, henkilöstökokoukset, tiimipalaverit Johtoryhmät, lautakunta Johtoryhmät, lautakunta

9 Kirjaa tähän tilikauden aikana tehdyt EU-tarkastukset, valtionhallinnon tarkastukset tai muut tarkastukset: Ei ole ollut tarkastuksia TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO SEURANNAN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Ajantasalla. 9 (9)

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Hyvin hoidettu sisäinen valvonta

Hyvin hoidettu sisäinen valvonta Hyvin hoidettu sisäinen valvonta Matias Lahti Erityisasiantuntija Raha-automaattiyhdistys Avustusosasto, Matias Lahti 1 1.1 Motivointia aiheeseen Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut RAY:n

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 31.3.2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 31.3.2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot