TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-4)"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSARVIOINTI Liite 1 (9) JOHTAMISTAPA JA VALVONTAKULTTUURI ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-) Kulttuuritoimen toimialan itsearviointi, päiväys toimiala/yksikkö Arvot ja toimintaperiaatteet Tavoitteet Johtamis- ja hallintotapa Toimialan/yksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty ja toiminta järjestetty niiden mukaan Asetetut tavoitteet tukevat kaupunkistrategian / palvelusopimuksen toteutumista Tavoitteiden seuranta on järjestelmällistä Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan Tulostavoitteiden saavuttaminen palkitaan Toimialalla/yksikössä toimitaan hyvän hallintotavan mukaisesti Päivitetään uudelle valtuustokaudelle Päivitetään uudelle valtuustokaudelle Jatkuva oma seuranta Jatkuva oma seuranta Vastaa kaupungin ja kulttuuritoimen strategiaa Tulosalueiden ja sitä kautta toimialan strategia ½-vuotiskatsaus ja tilinpäätös kuukausiraportointi ja ½-vuotiskatsaus Toimialan ja tulosalueiden johtoryhmät, henkilökuntakokoukset, tuotantokokoukset 0

2 (9) Organisaatiorakenne ja toiminnan ohjaus Toimialalla/yksikössä käsitellään esiintuodut kehittämiskohteet tai toiminnan puutteet Toimiala/yksikkö noudattaa toiminnassaan henkilöstösuunnitelma a Organisaatiorakenne on tarkoituksenmukainen Talousarvio on oikeassa suhteessa tavoitteisiin Tehtäväjaot vastuineen on määritetty ja niitä koskeva ohjeistus on ajantasainen ja dokumentoitu Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja Arviointityö sekä osittain tehty että työn alla. Pääosin Eipä juurikaan. Kirjastolla suunnitteilla Toimialan ja tulosalueiden johtoryhmät, henkilökuntakokoukset, tuotantokokoukset ja esimies-/alaiskeskustel ut Tulosalueet toteuttaneet omalta osaltaan kaupungin henkilöstösuunnitelman. Kirjastolla valmis. Teatterin tarkoituksen mukainen henkilöstöselvitys tehty ja toteutettu. Museolla ja yleisellä kulttuuritoimella valmisteilla. Orkesterin ja teatterin yhteinen kesken. Orkesterin talousarvio alibudjetoitu. Tulosalueiden pääsylipputulot sisältävät jatkuvan riskin. Toimialan johtosääntö ja tulosalueiden toimintasäännöt Webropol? uusi

3 osaamiskartoitukset osaamiskartoitus HR-raportoinitohjelma tehty Lainsäädännön ja Toiminnan ohjeistus ja Pääosin Dynastia kaupungin ohjeiden noudattaminen päätökset ovat ajan tasalla Toimialan/yksikön johto Henkilökuntakokoukset, varmistaa lainsäädännön ja muiden ohjeiden mukaisen toiminnan esimies-/alaiskeskustel ut, päivittäinen työnjohto Kirjaa tähän vireillä olevat valitukset, oikeudenkäynnit ja muut oikeusseuraamukset ja riski niiden toteutumisesta: TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO JOHTAMISTAVASTA JA VALVONTAKULTTUURIN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Yleisesti hyvä. Osaamiskartoitusta tulisi kehittää koko organisaatiossa. (9) RISKIENHALLINTA ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-) Riskienhallinnan toteuttamisen yleiset periaatteet Riskienhallinta on toteutettu kaupungin riskipolitiikan ja päätösten mukaisesti Riskienhallintaan liittyvät vastuut on määritetty ja vastuullisilla on riittävä asiantuntemus Riskienhallinnan koulutus on järjestetty Selonteot tilinpäätöksissä Ei havaintoa varsinaisesta koulutuksesta Edellisten vuosien selonteot tilinpäätöksissä 1

4 Riskien tunnistaminen Riskien arviointi riittävässä laajuudessa Valmiussuunnittelu on ajantasainen ja dokumentoitu Riskien tunnistaminen perustuu järjestelmälliseen menetelmään ja on osa johdon toteuttamaa toiminnan suunnittelua ja seurantaa Toiminnan kannalta oleelliset (esim. strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinko-) riskit on tunnistettu ja dokumentoitu Tunnistetut riskit arvioidaan systemaattisesti Riskiarviot dokumentoidaan Ei havaintoa valmiussuunnittelusta. Pelastautumissuunnitelma, turvallisuussuunnitelmat, riskianalyysit ja kriisiviestintäohjeet tehty ainakin teatterilla ja kirjastolla. (9) Selonteot tilinpäätöksissä Selonteot tilinpäätöksissä Kuntoselvitykset, vakuutusyhtiöiden arviot, tilinpäätökset, investointiesitykset Kuntoselvitykset, vakuutusyhtiöiden arviot, tilinpäätökset, investointiesitykset Riskeihin vastaaminen Tunnistetuille ja Vakuutukset, 0

5 Riskien raportointi arvioiduille riskeille on määritetty hallintakeinot Raportointi on järjestetty asianmukaisesti 5 (9) investointiesitykset ja erityisjärjestelyt (museon kokoelmatila) Kuntoselvitykset, vakuutusyhtiöiden arviot, tilinpäätökset, investointiesitykset Tunnistetut merkittävimmät riskit: Museon kokoelmatilat, teatterirakennus, kirjaston sisäilma, orkesterin budjetti, pääsylipputulot Vuonna 01 toteutuneet merkittävät riskit: Kaikki yllä luetellut. Riskienhallintatoiminnan keskeiset toimenpiteet vuonna 01: Dokumentointi. Orkesteri vähensi konsertteja ja koko toimiala säästi menoissaan. Suunnitelmat riskienhallintaan liittyvistä kehittämistoimenpiteistä vuonna 01: Museon kokoelmatiloille haetaan korvaavia tiloja, teatteri odottaa uudisrakennuspäätöstä. TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO RISKIENHALLINNAN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Kohtuullinen kaikki tehdään, mikä toimialan omin voimin mahdollista. VALVONTATOIMENPITEET ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-) Päivittäisvalvonta Hyväksymiset /delegoinnit Esimiesvalvonta on osa johtamista Hyväksymismenettely on ajantasainen ja toimii asianmukaisesti Jatkuva työnjohto, henkilökuntakokoukset, tuotantokokoukset, esimies-/alaiskeskuste lut ESS-, Populus- ja IP-Client -ohjelmat

6 6 (9) Tarkistaminen / varmentaminen Omaisuuden hankinta luovutus, hoito Tarkistamis- ja varmennustoimet ovat osa päivittäistä työtä Toimiala/yksikkö varmistaa hankintojen ohjeistuksenmukaisuude n Em. ohjelmien valmistelijat varmistavat tilaajilta Kaupungin hankintasäännöt ja lautakunnan päätös Toimintaprosessien arviointi Keskeiset toimintaprosessit on kuvattu ja niitä arvioidaan säännöllisesti Eipä juuri 1 Eriyttäminen Talousarvion toteutuminen Sopimusten valvonta Vaaralliset työyhdistelmät ovat tiedossa ja tarpeelliset tehtävien eriyttämiset on tehty Tavoitteiden ja talouden seuranta ja arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa Sopimusten hallinta on asianmukaisesti järjestetty ja seuranta on ajantasaista Vastuualueellani on ajantasainen sopimusrekisteri Mappimenetelmällä Ei Tilaaja, tarkastaja ja hyväksyjä eri henkilöt Kuukausiraportointi, ½ vuosikatsaus, tilinpäätös Tulossa Dynasty-ohjelmaan Tulossa Dynasty-ohjelmaan 0 Laadun valvonta Ostopalvelujen laadun sopimuksenmukaisuus varmistetaan Ostopalveluja varten on laadittu valvontasuunnitelma ja Ei Tarvittaessa reklamoidaan Tapahtuu vertaamalla ostosopimusta toteutuneeseen

7 valvontatoimenpiteet palveluun dokumentoidaan Käyttövaltuudet Käyttövaltuuksien hallinta PPM on asianmukaisesti järjestetty ja seuranta on ajantasaista Kirjaa tähän toimintavuoden aikana tapahtuneet omaisuuden menetykset ja arvonalennukset: TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO VALVONTATEOIMENPITEIDEN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Yleisesti ottaen hyvä. Museon taulujen ja taide-esineiden sijoittelu julkisiin tiloihin aiheuttaa sekä tuhoutumis- että katoamisriskin, jota ei ole aktiivisesti valvottu. 7 (9) RAPORTOINTI JA TIEDONVÄLITYS ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-) Raportointijärjestelmä Tiedon analysointi Tiedonvälitysprosessi Raportointi- ja tietojärjestelmät tukevat päätöksentekoa ja muuta toimintaa Tietoja analysoidaan ja käytetään hyväksi päätöksenteossa Viestintä on organisoitu ja Henkilöstö ja asiakas asioissa ei kovin hyvin, mutta uusi HR-raportointi parantanee tilannetta henkilöstöön liittyvissä asioissa. Taloushallinnossa tilanne parempi. HR-raportointiohjelma, Intime- ja Cognos-ohjelmat taloushallinnossa Kyselyt, valtakunnalliset tilastot, Intime-ohjelma, HR-raportointiohjelma ja tulossa sähköinen hyvinvointiselonteko Tulosaluekohtaiset ohjeet, kaupungin

8 Tiedon ajantasaisuus vastuuhenkilöt nimetty Häiriötilanneviestintä on nopeaa ja kattavaa Tieto toimitetaan toimialan/yksikön sisällä sitä tarvitseville Tieto välittyy toimialan/yksikön sidosryhmille ja sidosryhmiltä toimialalle/yksikölle Tieto toimitetaan ja hankitaan riittävän nopeasti Uudet henkilöt perehdytetään suunnitelmallisesti pääosin 8 (9) ohjeistus Kaupungin kriisiviestintäsuunnitelm a Tulosaluekohtaiset ohjeistukset. Johtoryhmäkokoukset, tuotantokokoukset, henkilökuntakokoukset Tulosaluekohtaiset ohjeistukset pääosin Jotakuinkin Tulosaluekohtaiset ohjeet ja käytännöt TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO RAPORTOINNIN JA TIEDONVÄLITYKSEN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Tiedon kulku tulosalueilla ja tulosyksikössä kohtuullisen hyvää. Haasteena sidosryhmät ja uudet työntekijät sekä tiedonkulun nopeus. SEURANTA ARVIOINTIKOHDE TAVOITETILA NYKYTILA TODENTAMINEN OMA ARVIO (arvio 0-) Toimialan/yksikön itsearviointi Toimiala/yksikkö arvioi säännöllisesti johtamistapaansa ja Johtamiskulttuuriaan ei, mutta sisäistä valvontaa ja riskejä Selonteot tilinpäätöksissä

9 Sisäinen arviointi Ulkoinen arviointi sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan toimivuutta Poikkeamat analysoidaan ja käsitellään viivytyksettä Sisäiset arvioinnit käsitellään viivytyksettä ja asianmukaisesti Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raportit käsitellään kyllä 9 (9) Johtoryhmät, lautakunta Johtoryhmät, lautakunta Johtoryhmät, lautakunta asianmukaisesti Kirjaa tähän tilikauden aikana tehdyt EU-tarkastukset, valtionhallinnon tarkastukset tai muut tarkastukset: ELY-keskuksen ja maakuntakirjaston välinen neuvottelu TOIMIALAN/YKSIKÖN ARVIO SEURANNAN TILASTA (ks. täyttöohje viimeisellä sivulla): Seurannan tila on hyvä. TÄYTTÖOHJE Kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa kuntalain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen selonteko sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä. Arviointilomakkeessa on määritelty seuraavat sisäisen valvonnan osa-alueet: 1. johtamistapa ja valvontakulttuuri,

10 10 (9). riskienhallinta,. valvontatoimenpiteet,. raportointi ja tiedonvälitys sekä 5. seuranta Osa-alueet on jaettu arviointikohteisiin, joille on kuvattu tavoitetila. Arviointia suorittavan tulee: arvioida tavoitetilan toteutumista johtamansa toiminnan osalta ja kirjata se kohtaan nykytila, kirjata kohtaan todentaminen, mistä asian nykytilan voi osoittaa todeksi sekä kirjaa kohtaan oma arvio asian tai toiminnan nykytilasta asteikolla ei sovellu lainkaan vastaajan käyttöön, ei ole kyseistä toimintoa 1 ei tietoa asiasta, ei suoritettuja toimenpiteitä, melkein kaikki kehittämisen kohteena asia havaittu ja yksittäisiä toimenpiteitä tehty, kehittämistoimenpiteet päätetty aloittaa asioita toteutettu paljon ja järjestelmät pääosin kunnossa, kehittämistoimenpiteitä tehdään asiat kunnossa, valvontajärjestelmä toimii ja hyvän hallintotavan keskeiset elementit sekä esimiesten että henkilöstön tiedossa, kehittämistoimenpiteitä tehdään aktiivisesti osana arkipäivän toimintaa. Oma arvio sisäisen valvonnan osa-alueen tilasta. Tee kunkin osa-alueen lopuksi lyhyt sanallinen arvio osa-alueen kokonaistilanteesta. Lisäksi voit käyttää edellä olevaa arviointiasteikkoa (0-).

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Hyvin hoidettu sisäinen valvonta

Hyvin hoidettu sisäinen valvonta Hyvin hoidettu sisäinen valvonta Matias Lahti Erityisasiantuntija Raha-automaattiyhdistys Avustusosasto, Matias Lahti 1 1.1 Motivointia aiheeseen Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut RAY:n

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta

Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys Citycon-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2010 Citycon-konsernin hallinnon ja päätöksenteon perustana ovat Suomen osakeyhtiölaki,

Lisätiedot

Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta

Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin.

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 / (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51:n

Lisätiedot