23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen"

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 23 Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman uudistaminen Vaasan seurakuntayhtymän hautausmaan ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma on hyväksytty kirkkovaltuustossa maaliskuun 11. päivänä 2004 ja vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa marraskuun kolmantena päivänä Ohjesääntö ja käyttösuunnitelma ovat olleet voimassa lähes kymmenen vuotta. Tuona aikana on hautaustoimessa tapahtunut merkittäviä muutoksia, joista suurimpana Vähänkyrön seurakunnan liittyminen Vaasan seurakuntayhtymään. Hautausmaa-alueet ovat merkittävästi laajentuneet tuona aikana ja samoin erilaiset hautausmaahan ja sen toimintaan liittyvät käytänteet ovat tuoneet tullessaan näihin asiakirjoihin muutostarpeita. Hautaustoimen päällikkö Pekka Mäkinen on laatinut esityksen uudeksi hautausmaan ohjesäännöksi ja hautausmaan käyttösuunnitelmaksi. Laadittu esitys on ollut Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin asessorin Jussi Liljan ennakkotarkastuksessa ja hänen esittämät kommentit tuodaan esiin kokouksessa. Asiakirjoihin esitetyt muutokset on merkitty punaisella. Lisäksi Uuden ja Vanhan hautausmaan kaava on päivitetty ja Vähänkyrön hautausmaan osalta kartoitustyö on meneillään. Hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma on tullakseen voimaan hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa ja lisäksi vahvistettava Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa. (yht. kn ) Yht. kn.: 1. Ehdotus Vaasan seurakuntayhtymän uudeksi hautaustoimen ohjesäännöksi (liite 1/23), päivitetty Uuden hautausmaan ja Vanhan hautausmaan ja Vähänkyrön hautausmaan kaava sekä ehdotus uudeksi hautausmaan käyttösuunnitelmaksi (liite 2/23) hyväksytään. 2. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös kohdassa yksi alistetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa hautaustoimen päällikkö Pekka Mäkinen, puh

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 24 Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen ensimmäinen vuosi (KJ 15:1-3). Ehdotus on laadittu kirkkojärjestyksen ohjeita noudattaen. Seurakunnille jaetaan toimintamäärärahaa jäsenmäärän mukaisesti tasavertaisella tavalla. Esitetään talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 3/24). Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaisesti siten, että ensin seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja viranhaltijat ovat tehneet esityksensä yhteisen kirkkoneuvoston antamia talousarvion kehyksiä ja ohjeita noudattaen. Talousarvion 2014 kokonaistulot ovat 16,7 milj. euroa. Verotulojen osuus kokonaistuloista on n. 79,9 %. Talousarvion menoja kasvattavat henkilöstömenojen kasvu, joka johtuu yleisestä palkkatason kehityksestä. Yleisen kustannustason muutos vaikuttaa huomattavasti talousarvioon. Toimintamenot ovat 13,9 milj. euroa. Normaali tulorahoitus on alijäämäinen ja talousarvion tasapainottamiseksi ehdotetaan mahdollista arvopaperien ja asunto-osakkeiden myyntiä. Vuodelle 2014 suunniteltujen investointien rahoitustarve on 1,19 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet ovat diakonia-aluetoimitilojen kehittäminen euroa, Vähänkyrön hautausmaan laajennus euroa ja Alskathemmetin peruskorjauksen suunnittelu euroa. Investointisuunnitelma on pidättäväinen. Seurakuntayhtymän suunnitteluryhmässä käsiteltiin kokouksessa talousarvion ensimmäinen versio, mihin tehtiin ehdotus, että alijäämä katetaan arvopaperien ja osakeasuntojen mahdollisella myynnillä. Investointisuunnitelma tarkistettiin. Suunnitteluryhmä keskusteli myös virkojen tarpeellisuudesta ja todettiin, että nyt käytössä oleva linjaus, että uusia virkoja ei aseteta, jatkuu. Talousarvioesitys käsiteltiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa jolloin tehtiin tekstiosaan pieniä tarkennuksia sekä investointiosaan muutoksia. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää korjatusta talousarvioehdotuksesta 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta yksinkertaisella enemmistöllä. Jollei yhteinen kirkkovaltuusto muutoksetta hyväksy talousarvioehdotusta, se on palautettava yhteiselle kirkkoneuvostolle, mikäli vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä niin vaatii (KJ 15:4). Päätökset (huomattavista) rakentamishankkeista, kiinteän omaisuuden luovuttamisesta tai purkamisesta. hautausmaan perustamisesta tai laajentamisesta sekä uuden viran perustamisesta edellyttävät määräenemmistöllä tehtyä hallintopäätöstä (KL 9:3). Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille ja tehnyt asiasta esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle saatuaan pyytämänsä seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot asiasta. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ja yhteistyötoimikunnan lausunnoissa ei ole esitetty huomautuksia. Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnitti erityistä huomiota hautaustoimen ja kiinteistötoimen kohoaviin kustannuksiin. Lausunnossaan seurakuntaneuvosto päätti myös esittää harkittavaksi Vähänkyrön seurakunnan investointien priorisointia siten, että Vähänkyrön seurakuntatalo katsotaan kiireellisimmäksi ja tärkeimmäksi. Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston mielestä seurakuntatalon peruskorjauksen suunnitteluun tulisi varata enemmän määrärahaa vuodelle 2014, että toteuttaminen voitaisiin aloittaa vuonna Lausunnot esitetään kokouksessa. (yht. kn , yht. kn ) Yht. kn.: 1. Lausunnot talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta merkitään tiedoksi. 2. Talousarvioehdotus 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään tavoitteineen ja sitovuusmääräyksineen (liite 3/24). 3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy investointiosassa hyväksyttyjen rakennus- ym. hankkeiden piirustukset ja toteuttaa hankkeet ja hankinnat. Sellaiset rakennus- ja peruskorjaushankkeet, jotka kirkkolain mukaan on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä, on esitettävä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen käsiteltäviksi ja päätettäviksi. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström esitti ensin talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Tämän jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelua. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun, jonka jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen kohdat 1, 2 ja 3. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 25 Talouskatsaus Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle on annettava tietoja Vaasan seurakuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja talousarvion toteutumisesta ja ennusteista loppuvuodelle. (yht. kn ) Yht. kn.: Raportointi merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 26 Luonnonsuojelualueen rauhoituskorvaus Mustasaaren Kaukaluodossa osa Vaasan seurakuntayhtymän omistamista tiloista (Heikkilä 4:3. 22,9 ha ja Vattenområde 876:1 199,3 ha yhteensä 222,2 ha) sijaitsevat valtioneuvoston vahvistamalla luonnonsuojelualueella, joka kuuluu Suomen Natura verkostoon. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus) päivätyllä kirjallisella rauhoitustarjouksella ehdottaa Vaasan seurakuntayhtymälle, että luonnonsuojelulain ( /1096) momentin mukaisesti em. oheisten karttaliitteiden rajaamalle alueelle perustetaan luonnonsuojelualue. Mustasaaren kunnanvaltuuston vahvistama rantojen osayleiskaava em. alueilla on saanut lainvoiman vuonna Osayleiskaavan Natura-alueelle on osoitettu mitoituksellisesti mantereen puolelle seitsemän loma-asunnon rakennuspaikkaa ja neljä saarirakennuspaikkaa. Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteritietoihin, sekä Metsäkeskuksen arvioihin perustuen Ely-keskus tarjoaa yhteensä 222,2 ha:n alasta euroa korvaukseksi niistä taloudellisista hyödyn menetyksistä, joita alueelle esitetyt rauhoitussäännöt aiheuttavat. Tarjous on voimassa saakka. Rauhoituspäätös on pysyvä. On huomattava että, luonnonsuojelualue säilyy esitetyillä ratkaisuilla edelleen Vaasan seurakuntayhtymän omistuksessa. Asiassa on oltu yhteydessä kirkkohallitukseen sekä Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljaan. Metsätalousinsinööri Vesa-Pekka Simula Ely-keskuksesta kertoi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa luonnonsuojelualueen rauhoituksesta. (yht. kn ) Yht. kn.: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy 1. Ely-keskuksen päivätyn (Dnro EPOELY/1540/07.01/2013) rauhoitustarjouksen euroa korvaukseksi niistä taloudellisista hyödyn menetyksistä, joita luonnonsuojelualueelle esitetyt rauhoitussäännöt koskevat. 2. Luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöt. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 27 Valtuustoaloite, joka koskee Vaasan kirkon kuoriosan ja alttaritaulujen valaistuksen tehostamista Valtuutettu Eevi Kontiaisen ja 22 muun valtuutetun allekirjoittama aloite, joka koskee Vaasan kirkon kuoriosan ja alttaritaulujen valaistuksen tehostamista (yht. kv ). Vuoden 2013 aikana insinööritoimisto Granlund ja arkkitehtitoimisto Nurminen- Antila ovat laatineet valaistussuunnitelman Vaasan kirkon kuoriosaan laajennettuna valaistusjärjestelmänä koskien samalla koko kirkkosalia. Toteutus tapahtuu vuoden 2014 aikana, sitä varten on varattu määräraha vuoden 2014 talousarvioon. (yht. kn ) Yht. kn.: Valaistussuunnitelma esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Aloite katsotaan näin loppuun käsitellyksi. 1. Vaasan kirkon valaistussuunnitelma merkittiin tiedoksi. 2. Aloite katsottiin näin loppuun käsitellyksi. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 7 28 Valtuustoaloite, joka koskee esteettömyyskartoituksen tekemistä Valtuutettu Tiina Mäen aloite, joka koskee esteettömyyskartoituksen tekemistä Vaasan seurakuntayhtymän tiloissa ja sille tulleiden esteiden poistamista. (yht. kv ). Hanna Räsälä on tehnyt esteettömyyskartoituksen, joka valmistui keväällä (yht. kn ) Yht. kn.: Esteettömyyskartoitus esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Aloite katsotaan näin loppuun käsitellyksi. 1. Vaasan seurakuntayhtymän tilojen esteettömyyskartoitus merkittiin tiedoksi. 2. Aloite katsottiin näin loppuun käsitellyksi. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 29 Valtuustoaloite, joka koskee simultaanitulkkauslaitteiden hankkimista Valtuutettu Tarja Launosen jättämä aloite, jossa hän esittää, että Vaasan seurakuntayhtymä hankkisi simultaanitulkkauslaitteet Vaasan kirkkoon ja mahdollisesti myös Huutoniemen kirkkoon sekä siirrettävät tulkkauslaitteet, joita voidaan käyttää siellä missä tarvitaan. (yht. kv ) Simultaanitulkkaus tarkoittaa viestin samanaikaista vastaanottamista ja tuottamista. Simultaanitulkkauksen tarkoitus on tulkata lähdekielestä kohdekieleen puhujan jatkaessa puhumista. Teknisiä laitteita käyttäen simultaanitulkkausta käytetään esimerkiksi konferensseissa. Seurakunnallisissa tiloissa simultaanitulkkausta järjestettäessä tulisi huomioida mm. seuraavat seikat: - tulkki ei voi tulkata kirkonpenkissä, koska hänen äänensä häiritsee kirkkovieraita - tulkkaus pitäisi tapahtua äänieristetyssä huoneessa (tulkkauskopissa), mistä tulisi olla myös näköyhteys puhujaan. Suoran näköyhteyden puuttuessa tulisi kuvayhteys järjestää videokameran avulla. - kuvayhteyden lisäksi pitää asentaa ääniyhteys puhujien mikrofoneista tulkille. - mikäli tulkkaus tapahtuu RF-taajuuksiin perustuvalla laitteistolla, tulee varautua myös siihen, että joudutaan asentamaan tarvittavat lisäantennit, jos tulkkauspiste on esim. paksun kivirakenteisen seinän takana. Jos järjestelmäksi valitaan infrapunalla toimiva laitteisto, niin siinäkin tapauksessa tulee lisäkaapeloinnit huomioida. Pelkät kevyet siirrettävät tulkkauslaitteet 20 kuulijalle maksavat noin ja 40 kuulijalle noin (alv 0 %). Tämän lisäksi tulevat kustannukset äänieristetystä tulkkauskopista ja mahdollisista lisäantenneista ja niiden kaapeloinneista yhteensä noin Todetaan, että simultaanitulkkausta ei juurikaan tarvita tämän päivän seurakuntatyössä ja että tulkkaus voidaan tarvittaessa toteuttaa kirkkotilaan sopivalla tavalla. Todetaan myös, että nyt vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa on syytä olla kasvattamatta seurakuntien menopuolta tämänlaisilla hankinnoilla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan, jolloin Tarja Launonen jätti ponsiehdotuksen, jonka mukaan vuokrattavia simultaanitulkkauslaitteita kokeillaan ja sen jälkeen tutkitaan mahdollisuutta hankkia omat siirrettävät tulkkauslaitteet Vaasan seurakuntayhtymälle. (yht. kn )

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 9 Yht. kn.: Asia esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Aloite katsotaan näin loppuun käsitellyksi. 1. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti olla hankkimatta simultaanitulkkauslaitteita Vaasan seurakuntayhtymälle. 2. Aloite katsottiin näin loppuun käsitellyksi. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh

10 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 10

11 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Kirkon mediasäätiölle annettavan tuen jatkaminen sekä edustajan ja varahenkilön valitseminen säätiön valtuuskuntaan Yhteinen kirkkovaltuusto päätti liittyä perustajajäsenenä Kirkon mediasäätiöön. Samalla tehtiin päätös perustajajäsenen osuuden maksamisesta säätiön peruspääomaan ja vuotuisesta taloudellisesta tuesta säätiön toimintaa varten kolmivuotisjaksoksi. Seurakuntayhtymä on maksanut 2000 euron osuutensa peruspääomaan vuonna 2005 ja taloudellista tukea 17 senttiä / jäsen vuosi vuosina Tämä on jatkunut vuosina Vuonna 2013 maksu oli euroa. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Esittäessään Vaasan seurakuntayhtymän ryhtymistä Kirkon mediasäätiön perustajajäseneksi yhteinen kirkkoneuvosto piti tärkeänä, että säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kristillistä uskoa ja kristillistä elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa (yht. kn ). Perustajajäsenet (seurakunnat/yhtymät) ovat seuraavat: Espoo, Helsinki, Hyvinkää-Vanaja, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä. Järvenpää, Kajaani, Kokkola, Kotka-Kymi, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Kaarina, Tuusula, Vaasa, Vantaa sekä Kirkkohallitus. Kirkon mediasäätiön toimintaa tukee 24 suurinta seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Kirkon mediasäätiö esittää, että em. seurakunnat mukaan lukien Vaasan seurakuntayhtymä jatkaisi säätiön tukemista myös seuraavalla kolmivuotiskaudella Samalla säätiö pyytää, että seurakuntayhtymä valitsisi säätiön sääntöjen mukaisesti edustajansa Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan kaudelle Päättyvällä kaudella on Vaasan seurakuntayhtymän edustajana mediasäätiön valtuuskunnassa toiminut Tuulikki Kouhi ja hänen varajäsenenään on toiminut Johanna Backholm. Kirkon mediasäätiön ilmoituksen mukaan säätiö on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä ohjelmahankkeiden rahoittajana Suomessa. Tähän mennessä se on jakanut ohjelmatukea yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa euroa. Kirkon mediasäätiö jakaa ohjelmatukea kaksi kertaa vuodessa. Tänä keväänä Mediasäätiön tukea haettiin kaikkiaan 82 ohjelmahankkeeseen. Hakemusten yhteisarvo oli euroa. Suurin osa hankkeista on ollut erilaisia tv-dokumenttiohjelmia. Televisiossa on esitetty ohjelmia ja teatterilevityksessä on ollut elokuvia. Lisäksi säätiön tuella on valmistunut radio-ohjelmia sekä verkkosivustoja.

12 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 12 Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on Suomen evankelisluterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Tähän asetettuun tavoitteeseen säätiö on päässyt ja toiminnallaan saanut suomalaiset ohjelmatekijät ja tuotantoyhtiöt tarttumaan ohjelmissaan tätä aihealuetta koskeviin teemoihin. Tämä seurakuntien ja kirkon uudenlainen toimintamalli ja rooli ovat saaneet huomiota myös koko Euroopan tasolla. Vaasan seurakuntayhtymän on perusteltua olla edelleen mukana tukemassa ja edistämässä uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. (yht. kn ) Yht. kn.: Esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. Vaasan seurakuntayhtymä jatkaa perustajajäsenenä Kirkon mediasäätiön tukemista myös kolmivuotiskauden , 2. se valitsee varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen Vaasan seurakuntayhtymän edustajaksi säätiön valtuuskuntaan vuosille Päätösehdotus hyväksyttiin. 2. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tuulikki Kouhi ja hänen varajäsenekseen Johanna Backholm. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh

13 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Ilmoitusasioita Valtuutettu Hannu Linna jätti aloitteen talousarvion laatimisprosessin ja periaatteiden sekä raportoinnin läpi käymisestä ja uudistamisesta tarvittaessa kuitenkin kirkkohallituksen ohjeita noudattaen. Liite 4/31. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Göran Stenlund kiitti valtuutettuja ja viranhaltijoita vuoden aikana hyvin suoritetusta työstä ja toivotti kaikille rauhallista ja siunattua joulua. Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tuulikki Kouhi kiitti puheenjohtajaa kuluneesta vuodesta. 32 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D. Kokouksen päätteeksi kirkkoherra Tor-Erik Store luki rukouksen. Kokous päätettiin veisaamalla ruotsalaisen virsikirjan virsi 13 puheenjohtaja Göran Stenlundin säestyksellä Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma arkistoidaan erikseen annettujen määräysten mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa alkaen. Vaasassa Anneli Dahlbäck toimistopäällikkö

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot