1 Kyselyn toteuttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kyselyn toteuttaminen"

Transkriptio

1

2 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni -kyselyn keväisin aina vuodesta 2001 lähtien. Kyselyn tarkoituksena on tuoda kuuluviin lasten omaa ääntä erityisesti internetin käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi kyselyssä selvitetään lasten, heidän ystäväpiirinsä ja vanhempiensa suhdetta toisiinsa. Vuonna 2008 kysely toteutettiin toukokuussa IRC-Galleria, Suomi24, Habbo, Kavereita.net ja Sooda -palveluissa. Lisäksi kyselyyn vastaaminen onnistui Pelastakaa Lasten nettisivuilla. Kyselyyn vastasi yhteensä lasta, nuorta ja aikuista. Enemmistö vastaajista oli vuotiaita nuoria. Kysely toteutettiin nettikyselynä, jolloin esimerkiksi vastaajien iästä tai sukupuolesta ei ole täyttä varmuutta. On myös mahdollista, että jotkut vastaajat ovat saattaneet vastata useampaan kertaan. Teknisestä toteutuksesta johtuen kaikkiin kysymyksiin ei ole ollut pakko vastata. Tuloksia voidaankin pitää ennen kaikkea suuntaa-antavina. Kaavio 1 ja 2. Lapsen Ääni kyselyyn vastanneet iän ja sukupuolen mukaan. Kysymysten aihepiiri on pysynyt pääosin samana kuin aikaisemminkin keskittyen internetin käytön ja siihen liittyvien kokemusten selvittämiseen. Yksi kyselyn painopiste liittyy internetistä saatuihin ikäviin kokemuksiin, erityisesti internetin kautta luotujen ystävyyssuhteiden mukanaan tuomiin ikävyyksiin ja niistä aikuisille kertomiseen. Tuloksia on vertailtu edellisvuosien osalta. Nyt toteutettu kysely sekä muut Pelastakaa Lasten tekemät kyselyt löytyvät verkosta osoitteesta: Pelastakaa Lasten Nettiturvallisuustoimintojen päärahoittajina ovat olleet Euroopan Komission Safer Internet Plus -ohjelma, Raha-automaattiyhdistys sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Pelastakaa Lapset kiittää tukijoita ja yhteistyökumppaneita avusta kyselyn toteuttamisessa! 2

3 2 Lasten suhde vanhempiinsa, kavereihinsa ja kouluun Vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus on kyselyn keskeinen teema. Siinä selvitetään miten paljon lapset kokevat saavansa vanhempiensa huomiota. Alle 11-vuotiaista vastaajista reilu puolet (58 %) koki saavansa riittävästi vanhempiensa aikaa. Huomattava osa vastaajista ei kuitenkaan kokenut asiaa näin positiivisesti. Sekä tytöt että pojat kaipaavat vanhemmiltaan erityisesti äitinsä aikaa. Kysymyksenasettelua myös tarkennettiin tämän vuoden kyselyssä, mistä seurasi mielenkiintoinen tulos: suurin joukko (35 %) alle 11-vuotiaista haluaisi viettää aikaa jonkun muun vanhemman kanssa. Taulukko 3. Alle 11-vuotiaiden lasten kokemus ajankäytöstä vanhempiensa kanssa. Taulukko 4. Kenen kanssa alle 11-vuotiaat vanhempien seuraa kaipaavat lapset haluaisivat viettää aikaa. Lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutussuhde näyttää hyvin samankaltaiselta verrattuna edellisvuoteen. Alle 11-vuotiaista lapsista 74 % oli sitä mieltä, että vanhemmat kuuntelevat mitä kerrottavaa heillä on. Tulos on täsmälleen sama kuin edellisenä vuonna. 55 % kaikista alle 11-vuotiaista lapsista kertoi, että mikäli vanhemmat ovat luvanneet hänelle jotain, he myös pitävät lupauksensa. Sukupuolten välisessä vertailussa tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. Edellisvuoteen verrattuna tämän vuoden kyselyssä tytöissä tosin oli hieman enemmän näissä asioissa vanhempiinsa pettyneitä. Lähes joka viides tyttö kertoo, etteivät vanhemmat pidä lupaustaan. 3

4 Taulukko 5. Alle 11-vuotiaiden käsitys vanhemmistaan Kaverit ovat lapsille tärkeitä. Valtaosa (84 %) alle 11-vuotiaista kertoi, että tällä on hyvä kaveri. Tilanne ei ole siten muuttunut edellisvuoden osalta. Tytöillä hyvä kaveri puuttuu hieman poikia useammin. 12 % tytöistä kertoi, ettei tällä ole hyvää kaveria, kun pojilla saman kertoi 7 %. Huomionarvoista myös on, että 42 % vastaajista tiesi lapsen, jolla ei ole yhtään ystävää. Yksi selitys tulokseen saattaa olla, että erityisen yksinäiset lapset eivät käytä lasten suosimia yhteisöllisiä palveluja, joissa tämä kysely toteutettiin. Lapset kohtaavat myös kiusaamista, joskin se on edellisvuoteen verrattuna hieman vähentynyt. Tänä vuonna noin joka kolmas alle 11-vuotias vastaaja kertoi tulevansa usein tai ainakin joskus kiusatuksi. Sekä tytöt että pojat kohtaavat kiusaamista varsin yhtäläisesti. Huomattava osa pienistä lapsista kohtaa siis edelleen kiusaamista. Taulukko 6. Alle 11-vuotiaiden kokemukset kiusaamisesta. Edellisvuoteen verrattuna kiinnostus koulunkäyntiin on vähentynyt kaikissa tarkasteluryhmissä vuotiaiden poikien joukkoa lukuun ottamatta. Alle 11-vuotiaat pitävät koulusta kaikkein eniten; ikäryhmästä reilu puolet kertoo pitävänsä koulunkäynnistä. Kouluviihtyvyys laskee huomattavasti vuotiaiden ikäryhmässä. Vähiten koulusta pitävät vuotiaat pojat, joista hieman alle kolmannes vastasi pitävänsä siitä. Tilanne kuitenkin muuttuu vuotiaiden ryhmässä, jolloin koulunkäynti alkaa taas maistua paremmin. Kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä koulunkäynti oli pojille vähemmän mieluisaa kuin tytöille. 4

5 Taulukko 7. Koulunkäynnistä pitäminen Lasten toiveammattia kysyttäessä saatiin monenlaisia vastauksia. Perinteisistä ammateista erityisesti opettaja, poliisi ja eläimiin liittyvät ammattialat nousevat voimakkaasti esille. Toisaalta viime vuoden tapaan listalta löytyy runsaasti tietotekniikkaan ja mediaan liittyviä ammatteja. 3 Netti lasten elämässä Netti on tärkeä ja sen parissa käytetään runsaasti aikaa Netti on nykylapsille tärkeä, mikä näkyy myös kyselyn tuloksissa. Netin käyttöön liittyvät tulokset ovat myös hyvin samankaltaisia edellisvuoden kanssa. Valtaosalle vuotiaista vastaajista netti on tarpeellinen, mutta sen ei anneta hallita elämää. Joka viides myös vastasi, ettei voisi elää ilman nettiä. Mielenkiintoista on, että joka kymmenes kyselyyn vastaaja joka kuitenkin on syntynyt ja elänyt nettiaikana kertoi pärjäävänsä hyvin ilman nettiä. Taulukko vuotiaiden asenne nettiin. 5

6 Pojat kuluttavat enemmän aikaa netissä verrattuna tyttöihin. Lisäksi netin käyttö lisääntyy iän myötä. Eniten nettiä käyttävät vuotiaat pojat, joista noin 60 % kertoi viettävänsä siellä yli 10 tuntia viikossa, ja lähes 30 % yli 20 tuntia. Tytöistä aktiivisimpia netin käyttäjiä ovat vuotiaat. Suurin osa heistä käyttää nettiä 5-10 tuntia viikossa. Edellisvuoteen verrattuna yli 20 tuntia nettiä käyttävien joukko on poikien osalta hieman pienentynyt, tyttöjen osalta hieman kasvanut. Koska kyseessä oli nettikysely, johon oli linkit suosituilta nettisivustoilta, on oletettavaa, että kyselyn vastaajat käyttävät nettiä keskimääräistä enemmän. Taulukko vuotiaiden netin käyttö viikossa. Kaiken kaikkiaan lapset pitävät omaan netin käyttöään kohtuullisena. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta vuotiaasta arvioi käyttävänsä nettiä sopivasti. Tytöt kertoivat poikia useammin käyttävänsä nettiä liikaa vuotiasta tytöistä 29 % vastasi, että käyttää nettiä liikaa. Netti on tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen väline Netti on jo vuosia luonut pohjaa lasten sosiaaliselle kanssakäymiselle. Yhteydenpidon merkitys netin käytössä on vahvistunut kaikissa ikäryhmissä vuotiaita poikia lukuun ottamatta. Yhteydenpidon merkitys kasvaa iän myötä. Aktiivisimpia yhteydenpitäjiä ovat vuotiaat tytöt, joista kaksi kolmesta pitää itseään ennen kaikkea yhteydenpitäjänä. Yleisesti ottaen tytöt ovat aktiivisempia yhteydenpitäjiä. Pojat puolestaan käyttävät aikaa myös pelaamiseen. Aktiivisimpia pelaajia ovat vuotiaat pojat. Pelaamisen osuus on kuitenkin edellisvuodesta hieman laskenut kaikissa ikäryhmissä. Tätä voi selittää se, että netti tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös yhteisölliseen pelaamiseen. Pelaaminen voidaan siten kokea enemmänkin sosiaaliseksi toiminnaksi. Musiikin ja muiden tiedostojen lataaminen on myös hieman kasvattanut merkitystään poikien netin käytössä. Noin joka kymmenes kyselyn vuotiaasta vastaajasta luokitteli itsensä nettiriippuvaiseksi. 6

7 Taulukko vuotiaiden käsitys itsestä netinkäyttäjänä. Netin kautta pidetään yhteyttä ennestään tuttuihin ja siellä tutustutaan uusiin ihmisiin. Vajaa kolmannes vastaajista piti netin kautta yhteyttä vain ennestään tuttuihin ihmisiin. Reilu kolmannes puolestaan kertoi pitävänsä yhteyttä myös ennestään tuntemattomiin, joita ei kuitenkaan tavata. Erityisen aktiivisia pitämään yhteyttä tuntemattomiin ovat vuotiaat. Edellisvuoteen verrattuna yhteydenpito ennestään tuttuihin on kuitenkin lisääntynyt ja tuntemattomiin vähentynyt. Tätä voidaan tulkita muun muassa siten, että netissä tavataan entistä enemmän henkilöitä, joista tulee ystäviä myös muussa elämässä. Noin joka viides kyselyyn vastannut on myös tavannut nettituttujaan. Eniten tuttuja tapaavat vuotiaat tytöt. Taulukko 11. Netti vuotiaiden yhteydenpitovälineenä. 7

8 Suurin osa lapsista on keskustellut vanhempiensa kanssa internetin käytöstä ainakin joskus. Tytöt keskustelivat aiheesta hieman poikia enemmän. Iän myötä etenkin pojilla keskustelu vähenee. Kolmasosa vuotiaista pojista vastasi, ettei koskaan juttele netinkäytöstään vanhempiensa kanssa. Edellisvuoteen verrattuna poikien keskustelu vanhempiensa kanssa on tältä osin edelleen vähentynyt. Taulukko 12. Internetistä ja sen käytöstä juttelu vanhempien kanssa. Nettiin liittyy myös huonoja kokemuksia Kiusaaminen netissä on edelleen varsin yleistä. Koko kyselyn tarkastelujoukossa nuorempia kiusataan vanhempia enemmän. Useimmiten netissä kiusaaja on samanikäinen henkilö. Tulos viittaa siihen, että nettikiusaaminen ei ole muusta kiusaamisesta erillinen ilmiö koulukaverien tai muun lähipiirin kiusaaminen siirtyy myös nettiin. Koko tarkastelujoukossa pojat kohtaavat kiusaamista hieman tyttöjä vähemmän. Lapset, ja erityisesti tytöt joutuvat kohtaamaan netissä häirintää vanhempien ihmisten taholta. Noin joka viides alle 15-vuotias tyttö oli joutunut häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Häirintä lisääntyy erityisen voimakkaasti yli 13-vuotiaiden joukossa, ja vuotiaista jo joka neljäs oli kohdannut sitä. Kaiken kaikkiaan tulokset ovat hyvin yhdenmukaisia edellisvuoteen verrattuna. Taulukko 13. Lasten ja nuorten kokema kiusaaminen ja ahdistelu netissä. 8

9 Nettituttujen tapaaminen on lisääntynyt. Siitä huolimatta nettituttujen tapaamisesta on koitunut edellisvuoden kyselyyn verrattuna huomattavasti vähemmän ikävyyksiä. Pojat kohtaavat ikävyyksiä edelleen tyttöjä enemmän, mutta ero sukupuolten ja ikäryhmien välillä on kaiken kaikkiaan pieni. Taulukko vuotiaiden joutuminen hankaluuksiin nettituttujen tapaamisen vuoksi. 4 Netissä koetuista ikävyyksistä kertominen aikuisille Netissä tapahtuneesta kiusaamisesta, ahdistelusta tai häirinnästä kerrottiin aikuisille harvoin. Iän myötä ikävistä kokemuksista kerrotaan entistä harvemmin. Alle 11-vuotiaat kertoivat netin ikävistä kokemuksista herkimmin, mutta tässäkin ikäryhmässä asiasta kertoi vain noin puolet vastaajista. Samanikäisten kiusaamisesta kerrotaan useimmin verrattuna huomattavasti vanhempien häirintään. Erityisesti vuotiaat tytöt, jotka joutuvat useimmin vanhempien ihmisten häirinnän kohteeksi, kertovat ikävistä kokemuksistaan kaikkein vähiten. Taulukko 15. Netissä koetuista ikävyyksistä kertominen aikuisille. Nettituttujen tapaamisesta aiheutuneista ikävyyksistä kerrotaan niin ikään harvoin. Vähiten ikävyyksistä kertovat vuotiaat. Ikävyyksiä kokeneiden vuotiaiden poikien joukko oli niin pieni, että kunnon tuloksia ei saatu. Muutoinkin kysymykseen vastanneiden määrä oli sen verran vähäinen, että tulos on lähinnä suuntaa-antava. 9

10 Taulukko 16. Nettituttujen tapaamisista aiheutuneista hankaluuksista kertominen ( vuotiaiden ikävyyksiä kokeneiden poikien vähäinen määrä selittää nollatuloksen). 5 Aikuisten netinkäyttö Myös aikuiset ovat aktiivisia netin käyttäjiä. Yli 18-vuotiaista vastaajista miehet käyttävät naisia enemmän nettiä. Aktiivisimpia netin käyttäjiä olivat kyselyyn vastanneet miehet, joilla ei ole omia lapsia. Heistä jopa 40 % viettää netissä yli 20 tuntia viikossa. Määrä ylittää selvästi myös lasten netin käytön. Äidit puolestaan ehtivät nettiin harvimmin. Tavallisimmin he viettävät siellä aikaa alle 5 tuntia viikossa. Edellisvuoteen verrattuna netin käyttö on kuitenkin lisääntynyt kaikissa tarkasteluryhmissä. Henkilöiden, jotka eivät käytä nettiä juuri lainkaan, osuus on vastaavasti pienentynyt entisestään. Taulukko 17. Aikuisten netinkäyttö viikossa. Aikuisten asenne nettiin on pysynyt edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Valtaosa (noin 70 %) aikuisista koki netin itselleen tarpeelliseksi, mutta sen ei anneta hallita elämää. Netti on lapsettomille miehille ja naisille jonkin verran äitejä ja isiä tärkeämpi. Samoin miehille netti on jonkin verran naisia tärkeämpi. Lapsettomista miehistä joka neljäs vastasi, ettei voisi elää ilman nettiä. Vastaavasti äideistä lähes joka viides vastasi, että pärjäisi hyvin ilmankin. Ainoastaan satunnaiset kyselyyn vastanneet toivoivat, ettei nettiä olisi olemassa. Tulokset ovat hyvin vertailukelpoisia netissä vietetyn ajan kanssa. Eniten nettiä käyttävät vastaajat pitivät sitä myös muita vastaajia tärkeämpänä itselleen. 10

11 Taulukko 18. Aikuisten asenne nettiin. Lasten tavoin myös aikuisten netinkäyttö painottuu yhteydenpitoon. Aktiivisimpia yhteydenpitäjiä ovat naiset, joilla ei ole omia lapsia. Myös äideille netti on erityisen tärkeä yhteydenpitoväline. Heistä noin puolet käyttää nettiä erityisesti yhteydenpitoon. Aikuisilla, erityisesti vanhemmilla, netin hyötykäyttö korostuu sekä tiedonhaussa että työkäytössä. Aikuiset käyttävät aikaa myös nettiseikkailuun. Tulosta selittänee, että vanhemmilla on lastenhoidosta johtuen erityinen tarve tehostaa omaa netinkäyttöään. Toisaalta se tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpitoon ystäviin, mihin lapsiperheessä ei muuten jää niin paljon aikaan. Tulokset ovat hyvin yhdenmukaisia edellisvuoden kyselyn kanssa. Taulukko 19. Aikuisten käsitys itsestä netinkäyttäjinä. 11

12 Aikuiset pitävät lasten tavoin netin kautta yhteyttä sekä tuttuihin että ennestään tuntemattomiin ihmisiin. Yhteydenpito vain ennestään tuttuihin on naisilla ja erityisesti äideillä huomattavasti miehiä yleisempää. Tämän lisäksi aikuiset pitävät runsaasti yhteyttä tuntemattomiin, joita ei ole tavattu. Noin joka viides aikuinen on myös tavannut nettituttujaan, ja suuri osa heistä on myös saanut nettitutuistaan ystäviä. Miehet erityisesti ne, joilla ei ole lapsia ovat pitäneet netissä yhteyttä ennestään tuntemattomiin, tavanneet nettituttujaan ja ystävystyneet näiden kanssa. Äidit tapasivat nettituttuja vähiten ja saivat myös nettitutuista uusia ystäviä kaikkein vähiten. Taulukko 20. Netti yhteydenpitovälineenä aikuisille. Myös aikuisille oli aiheutunut ikävyyksiä nettituttujen tapaamisesta. Isät ja äidit olivat kohdanneet ikävyyksiä hieman useammin verrattuna aikuisiin, joilla ei ole lapsia. Heistä noin joka kymmenes oli kohdannut ikävyyksiä, kun lapsettomista vain joka kahdeskymmenes. Viime vuoden tapaan isät olivat kohdanneet ikävyyksiä kaikkein useimmin, heistä 14 % kertoi ikävyyksistä. Taulukko 21. Nettituttujen tapaamisesta aiheutuneet ikävyydet aikuisilla. Aikuisista noin 60 % kertoi kohdanneensa itseään järkyttävää tai ahdistavaa materiaalia netissä liikkuessaan. Useimmin tällaiseen aineistoon olivat törmänneet lapsettomat naiset (68 %). Yleisimmin järkyttävä aineisto liittyi väkivaltaan ja seksiin. 12

13 6 Aikuisten käsitys lasten netinkäytöstä Nettiyhteydellä varustettu tietokone sijaitsee perheissä useimmin (46 %) olohuoneessa. Suosittuja koneenpitopaikkoja olivat myös makuuhuone (23 %) ja työhuone (21 %). Kannettavien tietokoneiden määrä lisääntyy. Kyselyyn vastanneista vanhemmista 25 % kertoi, että heillä on kannettava, jonka paikkaa kodissa vaihdellaan. 6 % vastaajista kertoi, että heillä on nettiyhteydellä varustettu tietokone lastenhuoneessa. Lasten netinkäyttö on runsasta. Siitä huolimatta vanhemmat rajoittavat sitä entistä vähemmän. Noin 40 % vanhemmista kertoi, ettei rajoita mitenkään lapsensa netinkäyttöä. Kaiken kaikkiaan netinkäytön rajoittaminen on vähentynyt jo useamman vuoden ajan. Tavallisin tapa rajoittaa lasten netinkäyttöä on asettaa aikarajoituksia, mitä tekee vajaa kolmannes vastaajista. Myös aikarajoitusten asettaminen on vähentynyt verrattuna edellisvuosiin. Noin joka viides vanhempi keskustelee lapsensa kanssa tavoitteena netinkäytön rajoittaminen. Suodatinohjelmien käyttö näyttää hieman lisääntyneen, noin 15 % vastaajista käyttää jotain ohjelmaa. Taulukko 22. Lasten netinkäytön rajoittaminen. Suurin osa aikuisista oli sitä mieltä, että netin hyödyt lapselle ovat suuremmat kuin sen haitat. Yleisesti ottaen isät suhtautuvat hieman äitejä positiivisemmin lastensa netinkäyttöön. Äideillä ja isillä oli kaiken kaikkiaan positiivisempi käsitys lasten netinkäytön hyödystä kuin lapsettomilla, joista 44 % suhtautui asiaan kriittisesti. Isillä oli äitejä useammin positiivinen käsitys netin merkityksestä lapsille. Kuitenkin edellisvuosiin verrattuna isätkin olivat tämän vuoden kyselyssä hieman kriittisempiä netin hyötyjen arvioinnissa. 13

14 Taulukko 23. Vanhempien käsitys internetin hyödyistä ja haitoista lapsille. 7 Lapsen oikeuksien päivä Lisäksi kyselyssä selvitettiin, tietävätkö vastaajat Suomessa vietettävästä Lapsen oikeuksien päivästä. Kaiken kaikkiaan naiset tuntevat päivän miehiä paremmin. Samoin tytöt tietävät asiasta poikia paremmin. Parhaiten päivän tiesivät äidit (63 %) sekä alle 11-vuotiaat ja vuotiaat tytöt (55 %). Huonoiten päivästä tiesivät vuotiaat pojat (22 %) ja miehet, joilla ei ole omia lapsia (20 %). Taulukko 24. Vastaajien tietämys Lapsen oikeuksien päivästä. 14

15 8 Yhteenveto ja Pelastakaa Lasten viesti Edellisvuosien tapaan kysely kertoo, että lasten ja aikuisten vuorovaikutus voisi toteutua nykyistä paremmin. Lapsilla on runsaasti sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia, joita ei kuitenkaan jaeta aikuisten kanssa. Erityisesti mahdollisuus jakaa ikäviä kokemuksia on lapsille erityisen tärkeää. Useat lapset myös kertovat kaipaavansa aikuisten aikaa. Aikuinen on keskeisessä roolissa vaikuttaessaan myönteisen lapsuuden toteutumiseen. Lapsille annetulla ajalla lasten huomioiminen kuuntelemalla, mitä heillä on sanottavaan, keskustelemalla ja olemalla kiinnostunut heidän elämästään on tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja kasvulle. Lasten kanssa vietetyllä ajalla voidaan vaikuttaa positiivisesti paitsi lasten ja vanhempien välisen suhteen kehittymiseen, myös muuhun lasten elämään kuten kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin. Myöhempi elämä perustuu onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen. Netti kuuluu luonnollisena osana sekä lasten että aikuisten elämään ja sitä käytetään runsaasti. Netistä on monenlaista iloa ja hyötyä sekä työhön, tiedonhakuun että viihtymiseen. Tärkein motiivi netinkäytölle on kuitenkin yhteydenpito erilaisiin ystäväverkostoihin. Siitä on tullut entistä keskeisempi osa ihmisten sosiaalista elämää. Netin avulla pidetään yhteyttä ennestään tuttuihin, mutta sillä on erityinen merkitys uusiin ihmisiin tutustumisessa ja uusien ystävyyssuhteiden muodostumisessa. Vaikka useimmiten uudet nettituttavuudet johtavatkin uusiin ystävyyssuhteisiin, joskus uusien ihmisten tapaaminen johtaa sekä lapsilla että aikuisilla ikäviin kokemuksiin. Netti voi toimia sekä yhdistävänä että erottavana tekijänä lasten ja vanhempien välillä. Mediasukupolvien välinen kuilu voi aiheuttaa vanhemmissa epävarmuudentunteen oman osaamisen riittämättömyydestä. Tilanne kannattaa kuitenkin nähdä positiivisemmin. Netinkäyttö siinä missä muukin elämä perustuu kokeiluun, yrittämiseen ja erehtymiseen, oppimiseen ja kasvamiseen. Aikuisten tehtävä on tukea tätä lasten luontaista kehitystietä. Lapset ovat monelta osin uuden teknologian käytön eksperttejä. Teknologinen osaaminen ei kuitenkaan korvaa elämässä selviytymisen kannalta välttämätöntä elämänkokemusta. Aikuisille kertyneelle viisaudelle on käyttöä yhtälailla internet-aikana kuin oli sitä ennenkin. Lapset tarvitsevat aikuisten aikaa, tukea ja neuvoja. Netti voi toimia pohjana ja yhdistävänä tekijänä yhteisen keskustelun käynnistämiselle. Lapsille kertyy internetin käytöstä runsaasti kokemuksia, jotka tarjoavat pohjan myös aikuisten kanssa keskusteluun. Lapsilla tulisi olla mahdollisuus erityisesti negatiivisten kokemusten jakamiseen aikuisten kanssa. Lasten ja aikuisten vuorovaikutus perustuu ennen kaikkea luottamukseen. On tärkeää, että yhtälailla iloista kuin suruista voi puhua turvallisessa, ymmärtävässä ja välittävässä ilmapiirissä ilman turhaa syyllistämistä. Elämässä selviytymisen kannalta tärkeä elämänviisaus välittyy luottamuksen kautta. Lapsena luotu keskusteluyhteys toimii myös pohjana myöhemmälle lasten ja aikuisten väliselle rakentavalle vuorovaikutussuhteelle, uudenlaisten lasten kasvun ja kehittymisen myötä nousevien asioiden käsittelylle. Pelastakaa Lasten suositukset kasvattajille Osoita positiivista kiinnostusta lapsen sekä reaaliseen että virtuaaliseen elämään. Näin luot pohjan turvalliselle lapsuudelle. Kuuntele ja kysele. Lapsella on paljon arvokasta kerrottavaa. Lapsuuteen kuuluu uuden kokeilu, yrittäminen ja erehtyminen. Suhtaudu ongelmiin vakavasti, mutta älä syyllistä lasta. Tue sitä enemmän, mitä enemmän lapsesi kompuroi. Netti on lapsille tärkeä. Tutustu lasten käyttämiin palveluihin. Netissä on myös paljon tietoa turvallisesta internetin käytöstä. Pyydä lasta oppaaksi nettiin, jos et itse osaa. Luota itseesi! Myös internet-aikana aikuisilla on lapsille paljon annettavaa. Lapsuudessa luotu keskusteluyhteys todennäköisesti paranee vanhetessaan. 15

16 PELASTAKAA LAPSET RY - NETTITURVALLISUUSTOIMINNOT Pelastakaa Lasten nettiturvallisuustyön lähtökohtana on lasten aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen digitaalisen median maailmassa. Pelastakaa Lapset ry Rädda Barnen rf Nettiturvallisuustoiminnot Koskelantie HELSINKI Puh: +358 (0) ISBN

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

Netti liittää lapset toisiinsa

Netti liittää lapset toisiinsa Netti liittää lapset toisiinsa Lapsen ääni 2006 -kysely Sisällysluettelo 1. Mikä on Lapsen ääni? 4 2. Yleistä vastaajista 4 3. Ikävuodet 7 10 4 4. Ikävuodet 11 17 6 4.1 Netti on lapselle yhteydenpitoa

Lisätiedot

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Mobiilikysely 7 Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut lasten ja nuorten matkapuhelimen käyttöä selvittävän kyselyn syksyisin vuodesta 5 asti.

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Nuoret ja nettimaailma Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Käsiteltävät asiat Miten nuoret käyttävät nettiä? Mitkä ovat nuorten suosimia nettipalveluita? Millaisia nuoret

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti Kännykkäkasvattajan käsikirja 1 uusi viesti 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Tutkikaa yhdessä mitä kaikkea kivaa kännykällä voi tehdä. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Lapsen ystävät ovat netissä

Lapsen ystävät ovat netissä Lapsen ääni 2005 -kysely Lapsen ystävät ovat netissä Barnets röst 2005 Barnen har vänner på nätet Mikä on Lapsen ääni? Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten lapsille suunnattu nettikysely, jota on toteutettu

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Lapset netissä Opas vanhemmille. Yhteistyössä

Lapset netissä Opas vanhemmille. Yhteistyössä Lapset netissä Opas vanhemmille Yhteistyössä Kukaan ei ole digitaitoinen syntyessään Lapset ottavat nopeasti uusia teknologioita haltuun. He ovat syntyneet kännykkä kädessä ja siksi heitä usein kutsutaan

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA 2014 Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus Nuoret luupin alla 2014 -tutkimuksen päätulokset Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI on toteuttanut

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta

Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta Lasten hyvinvointitiedon II foorumi 6.10.2008 Noora Ellonen Poliisiammattikorkeakoulu Tutkimuksen

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

5-LUOKKALAISTEN HYVINVOINTISELVITYS. Aineistona vuonna 2012 toteutettu kysely: Koski, Kustavi, Loimaa, Oripää, Sauvo ja Paimio

5-LUOKKALAISTEN HYVINVOINTISELVITYS. Aineistona vuonna 2012 toteutettu kysely: Koski, Kustavi, Loimaa, Oripää, Sauvo ja Paimio 5-LUOKKALAISTEN HYVINVOINTISELVITYS Aineistona vuonna 2012 toteutettu kysely: Koski, Kustavi, Loimaa, Oripää, Sauvo ja Paimio Sisällysluettelo Terveys Koettu terveys Oireet Kehonkuva Ystävät Ystävien merkitys

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto 1 Yhteenveto tunnettuus ja suhtautuminen Osuustoiminnan tunnettuus on kasvanut reippaasti 10 vuodessa Osuustoimintaa erittäin huonosti tai ei lainkaan

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Lapsen ääni 2005: vuotiaat

Lapsen ääni 2005: vuotiaat Lapsen ääni 2005: 11-17-vuotiaat Kuinka paljon olet viikossa netissä? Tyttö; 11 12 vuotias; (ka: 2.7; yht: 1579) En juuri lainkaan 4.7% 75 Alle 5 tuntia 41.5% 656 5-10 tuntia 38% 600 10-20 tuntia 10.9%

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

TURVALLISESTI SOMESSA

TURVALLISESTI SOMESSA TURVALLISESTI SOMESSA 1 VANHEMPANA DIGIAJASSA Sosiaalisesta mediasta, peleistä, erilaisista sovelluksista ja älylaitteista on tullut tärkeä osa lastemme elämää. Vanhempaa jatkuvasti muuttuvien laitteiden

Lisätiedot

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat)

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) Länsi- ja Keski-Uusimaalaisten lasten hyvinvointia kartoitettiin syksyn 2011 aikana Kokemuksia pienten lasten kotoa ja päivähoidosta (376 4 -vuotiasta lasta, neljästä kunnasta

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Perheen yhteistä aikaa etsimässä. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Perheen yhteistä aikaa etsimässä. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Perheen yhteistä aikaa etsimässä Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Viekö työ kaikki mehut: onko vanhemmilla enää nykyisin aikaa lapsilleen? Kouluikäisten yksinolo Ulos

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Virtuaalinen vanhemmuus

Virtuaalinen vanhemmuus Virtuaalinen vanhemmuus Tammikuu 21 Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Johdanto Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lasten ja nuorten internetin käyttöön ja sosiaalisiin verkostoihin liittyviin turvallisuustekijöihin

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset

Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset Myönteiset asiat ja huolenaiheet sekä perusindikaattorikoonti teemoittain. Vertailuna Helsinki - koko maa sekä Helsinki; tytöt-pojat.

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Nuorten netinkäyttö/sosiaalinen media Nettikiusaaminen Pelit ja pelaaminen Miten tukea nuorta mediankäytössä Kouluttajana Anne Hämäläinen Mediankäyttö koostuu pienistä

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Lapsen ääni kysely 2010

Lapsen ääni kysely 2010 Lapsen ääni kysely 2010 Raportti lasten netin käytöstä Lapsen mielestä internetin auttamis- ja tukipalvelut ovat tarpeen erityisesti arkaluonteisissa asioissa. Joskus voi olla helpompi kirjoittaa asiasta

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot