Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen"

Transkriptio

1 Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus T Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen

2 Sopimusoikeuden perusteet

3 Sopimuksia sääntelevä lainsäädäntö Laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (OikTL) on säännöksiä sopimuksen syntymisestä, valtuutuksesta ja pätemättömyysperusteista. Yleislakia sopimussuhteen sisällöstä ja sopimusrikkomusten seuraamuksista ei ole. Erityislakeja mm. KL, KSL, AsuntokauppaL, HVL, VakSopL, TSL Tahdonvaltaisuus vs. pakottavuus Yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet täydentävät Ohjelmistosopimuksissa turvaudutaan sopimuksen ollessa puutteellinen analogiaan (ennen kaikkea KL) ja yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin.

4 Sopimus oikeustoimena (1) Sopimus on tärkein velvoittautumisen muoto. Siviilioikeudelliset velvoitteet voivat ylipäätänsä perustua a) sopimukseen b) vahingonkorvaukseen, c) perusteettoman edun saamiseen. Sopimus on kaksipuolinen oikeustoimi. Oikeustoimi on tahdonilmaisu, jolla perustetaan, muutetaan tai kumotaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimuksentekoprosessiin voi liittyä myös yksipuolisia oikeustoimia (= oikeustoimi, joka saa oikeusvaikutuksia yhden henkilön suorittamana).

5 Sopimus oikeustoimena (2) Sopimusoikeuden pääperiaatteina ovat sopimusvapaus ja sopimuksen sitovuus. Sopimuksen sisällöllä on myös yhä enenevässä määrin merkitystä. Sopimusvapaus sisältää päätäntävapauden, sopimuskumppanien valitsemisvapauden, tyyppivapauden, muun sisältövapauden kuin tyyppivapauden, muotovapauden ja purkuvapauden

6 Sopimusvapaus Pääsääntönä sopimusvapaus: Vapaus päättää sopimuksen sisällöstä sekä siitä haluaako sitoutua sopimukseen ja kenen kanssa. Yhteiskunnalliset intressit rajoittavat sopimusvapautta. Mm. Pakottava lainsäädäntö heikomman osapuolen suojaksi sopimuspakko, jolloin se, johon sopimuspakko kohdistuu on velvollinen tekemään sopimuksen yleisesti soveltamillaan ehdoilla. RL:n syrjintäkielto on sopimuspakon lähi-ilmiö: Elinkeinonharjoittaja ja hänen palveluksessaan oleva, joka ei palvele asiakasta tämän rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän taikka uskonnon vuoksi, voidaan tuomita rangaistukseen.

7 Muotovapaus (1) Sopimusvapauden yksi elementti Muotovapaudella tarkoitetaan sitä, että osapuolet voivat vapaasti valita, missä muodossa sopimuksen tekevät. Kirjallinen, suullinen, hiljainen (konkludenttinen) ja sähköinen sopimus ovat oikeudellisesti yhtä päteviä. Sähköisistä sopimuksista oma lainsäädäntönsä Todistusvaikeuksien vuoksi kirjallinen sopimus on suositeltava vaihtoehto.

8 Muotovapaus (2) Sopimusvapauden puitteissa osapuolet voivat sopia myös siitä, että ainoastaan tietyssä muodossa tehty sopimus on pätevä. Muotovapaudesta on poikkeuksia: Jotkut sopimukset on tehtävä kirjallisesti (esimerkiksi kulutusluotosta on KSL:n mukaan sovittava kirjallisesti). Joskus muotovaatimuksena on todistajien käyttäminen tai viranomaisen myötävaikutus (kiinteistön kauppa, avioehto).

9 Muotovapaus (3) On olemassa varsinaisia ja epävarsinaisia muotovaatimuksia. Varsinaisten muotovaatimusten noudattamatta jättämisen seurauksena on sopimuksen tai tietyn sopimusehdon pätemättömyys. Epävarsinaisten muotovaatimusten noudattamatta jättämisen seurauksena on jokin muu negatiivinen seuraamus, kuten hallinnollinen tai rikosoikeudellinen sanktio. Esimerkiksi ay:n ja ky:n yhtiösopimus on pätevä suullisenakin, mutta yritystä ei saada tällaisen sopimuksen perusteella merkityksi kaupparekisteriin.

10 Sisältövapaus Sisältövapaudella tarkoitetaan, että sopimuksen sisältö on sopijapuolten vapaasti määrättävissä. Voidaan erottaa normatiivinen ja tosiasiallinen sisältövapaus. Pakottava lainsäädäntö rajoittaa (KSL, TSL). Sopimus ei saa olla hyvän tavan vastainen. Todellisuudessa esim. vakioehdot rajoittavat sisällöstä sopimisen mahdollisuutta. Sopimuksen kohtuullistaminen on esim. OikTL 36 :n nojalla mahdollista.

11 Sopimuksen sitovuus Sopijapuoli on oikeudellisesti velvollinen täyttämään sopimuksen, johon hän on sitoutunut poikkeuksena pätemättömät sopimukset. Ellei laillisesti syntynyttä sopimusta noudateta, toisella osapuolella on mahdollisuus turvautua tuomioistuimen ja ulosottoviranomaisen apuun. Sopimuksen rikkonut joutuuu korvaamaan vastapuolen vahingot/maksamaan sovitun sopimussakon. Kohtuuttomia sopimuksia voidaan sovitella.

12 Sopimuksen tekeminen

13 Sopimuksen tekeminen - tarjous/vastausmalli (1) Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun a) sopimuksen tekemistä koskevaan tarjoukseen on b) saatu hyväksyvä vastaus. Tarjous sitoo antajaansa annetun/kohtuullisen määräajan, ellei muuta ilmoitettu. Sitovuus alkaa siitä hetkestä, kun vastaanottaja on ottanut tarjouksesta selon. Sitovan tarjouksen oltava yksilöity ja vakavasti otettavissa, ei esim. yksityinen lupaus, yleiset markkinointitoimet ja ohjelmanjulistukset.

14 Sopimuksen tekeminen - tarjous/vastausmalli (2) Vastaanottajalla ei ole velvollisuutta vastata, mutta hyväksyvän vastauksen täytyy olla puhdas ja sen on saavuttava perille määräajassa. Ellei määräaikaa ole asetettu, vastauksen on tultava perille kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on erilainen eri tilanteissa (suullinen tarjous, kirjallinen tarjous, sähköinen viestintätapa) Mitä seuraa, jos vastaus on epäpuhdas? Se tulee liian myöhään tai ehtoja on muutettu Reklamaatio ilman aiheetonta viivytystä on tarpeen, mikäli vastauksen lähettäjän voidaan olettaa luulleen, että hänen vastauksensa on puhdas.

15 Sopimusneuvottelut (1) Tarjous-vastausmalli ei usein vastaa todellista tilannetta. Tavallisesti tärkeimmät sopimukset neuvotellaan. Neuvotteluprosessi on monivaiheinen. Ei välttämättä voida erottaa sellaisia vaiheita, joita voitaisiin kutsua lopullisiksi tarjouksiksi tai vastauksiksi. Lähtökohtana voidaan pitää periaatetta, jonka mukaan sopimus on olemassa, kun osapuolet ovat yksimielisiä sen syntymisestä.

16 Sopimusneuvottelut (2) Poikkeuksellisesti neuvotteluosapuolelle saattaa muodostua vastuu tuloksettomina katkenneista sopimusneuvotteluista. Korvattavaksi saattavat tulla sekä välittömät vahingot että välilliset vahingot, kuten hukkaan menneet investoinnit.

17 Esisopimus, käsiraha ja letter of intent (1) Yhteistä saavutettujen välitavoitteiden tai välivaiheiden vahvistaminen. Esisopimus on selkeä velvoite tehdä varsinainen sopimus. Kohteena osapuolten pääsuorituksia koskeva päätösvalta. Vahingonkorvausvastuu, jos sopimusta ei tehdä. Sopimukseen olisi hyvä kirjata lopullisen sopimuksen syntymistä koskevia varaumia. Maksamalla käsirahan ostaja saa myyjältä etuoikeuden kauppaan. Jos kauppa jää ostajan kontrollipiiriin kuuluvasta syystä toteutumatta, myyjä saa pitää suorituksen.

18 Esisopimus, käsiraha ja letter of intent (2) Aieasiakirja vahvistaa osapuolten yksimielisyyden keskeisistä sopimuskohdista sekä yhteisen tarkoituksen saada aikaan lopullinen sopimus. Sisältää normaalisti kiellon käydä neuvotteluja muiden kanssa samasta hankkeesta. Aiesopimukseen ei liity suoraa sopimussidonnaisuutta, eikä velvollisuutta tulevan sopimuksen tekemiseen.

19 Edustus ja valtuutus Edustaja suorittaa oikeustoimen edustamansa henkilön, päämiehen, nimessä ja hänen lukuunsa. Valtuutus on oikeustoimeen perustuva edustuksen muoto Valtuutustavat: Kirjallinen valtakirja (kelpoisuus) Erityinen tiedonanto kolmannelle/ Julkinen tiedonanto Asemavaltuutus (laki tai yleinen tapa määrittää) Toimeksiantovaltuutus (valtuuttajan tiedonanto valtuutetulle) Sallimisperusteinen eli toleranssivaltuutus Prokura

20 Kelpoisuus ja toimivalta Kelpoisuus Tarkoittaa ulkopuoliselle näkyvää valtuutusta. Oikeustoimi, joka ei sisälly valtuutetun kelpoisuuteen, ei koskaan sido päämiestä. Toimivalta Valtuutetulle annetut ohjeet, jotka eivät ilmene ulkonaisesti valtuutuksesta, rajoittavat toimivaltaa. Toimivallan rajoitukset eivät sido vilpittömässä mielessä (ei tiennyt eikä pitänytkään tietää) olevaa kolmatta.

21 Sopimuksen pätemättömyys

22 Pätemättömyys Oikeustoimi on pätemätön, mikäli sen tekemisessä, muodossa tai sisällössä on virhe, joka estää sitovuuden. Pätemätöntä sopimusta ei tarvitse noudattaa. Ei suoritusvelvollisuutta. Suoritusten palauttaminen. Pätemättömyyden aiheuttaja saattaa joutua korvaamaan vahingon. Olemassa itsestään vaikuttavia ja reaktiota edellyttäviä pätemättömyysperusteita (kanne). OikTL:ssa on heikkoja ja vahvoja pätemättömyysperusteita. Erona se, että vastapuolen tietoisuudella on merkitystä. Vilpitöntä mieltä suojataan.

23 Oikeustoimikelpoisuuden puuttuminen Vahva pätemättömyysperuste, huomioon viran puolesta Oikeustoimikelpoisuus puuttuu alaikäisiltä sekä holhottavaksi julistetuilta luonnollisilta henkilöiltä. Yritykset ja yhdistykset ovat oikeus- ja oikeustoimikelpoisia syntyessään. Siihen kelpoiset toimielimet tai henkilöt käyttävät oikeushenkilön oikeuksia ja velvollisuuksia.

24 Pakko, OikTL 28 ja 29 Väkivaltainen tai muu oikeudenvastainen uhkaaminen, kuten uhkaaminen rikoksen ilmiantamisella tai kielteisten henkilökohtaisten seikkojen paljastamisella. Voidaan erottaa törkeä (pakko kohdistuu henkeen ja terveyteen) ja lievä pakko (muu esim. kiristäminen). Törkeä pakko on vahva pätemättömyysperuste. Erolla ei käytännössä ole kovin suurta merkitystä, sillä usein vastapuoli on tietoinen pakotuksesta. Perusteeseen vedottava ilman aiheetonta viivytystä. Ei oteta viran puolesta huomioon.

25 Petollinen viettely (vilppi), OikTL 30 Väärien tietojen antaminen (tai antamatta jättäminen) seikasta, joka vaikuttaa sopimuksen tekemiseen. Erehdyttäminen tai erehdyksen hyväksikäyttäminen Heikko pätemättömyysperuste, ei oteta huomioon viran puolesta Vedotaan harvoin. Tunnusmerkistö täyttyy vaikeammin kuin OikTL 33.

26 Kiskominen, OikTL 31 Toisen pulan, ymmärtämättömyyden, kevytmielisyyden tai hänestä riippuvaisen aseman hyväksikäyttö. Osapuolten välillä ilmeinen epäsuhde hyväksikäytetyn vahingoksi. Heikko pätemättömyysperuste OikTL 33 ja 36 vetoaminen helpompaa.

27 Kunnianvastainen ja arvoton menettely, OikTL 33 Täydentävä pätemättömyysperuste Sovelletaan esimerkiksi silloin, kun sinänsä oikeustoimikelpoinen henkilö tekee sopimuksen sairaana tai humalassa, toisen osapuolen tietämättömyyttä käytetään hyväksi tai kun sopijapuolen edellytykset raukeavat. edellyttää tietoisuutta pätemättömyysperusteesta.

28 Esimerkki KKO 1977 II 76: Myyjä oli tilansa myydessään edellyttänyt ostajan solmivan hänen kanssaan avioliiton pian kaupanteon jälkeen. Tämän edellytyksen, jonka ostaja oli käsittänyt, jäätyä täyttämättä kauppa, huomioon ottaen myös sovitun vastikkeen alhaisuuden, katsottiin tehdyn sellaisissa olosuhteissa, että ostajan oli kunnianvastaista ja arvotonta vedota siihen. Sen vuoksi kauppa ja ostajalle tiloihin myönnetty lainhuuto julistettiin mitättömiksi.

29 Ilmaisuerehdys, OikTL 32 Tahdonilmaisu ei vastaa sen ilmaisijan tahtoa. Esimerkiksi erhekirjoitus ( > 1500) Sitoo, mikäli vastaanottaja on vilpittömässä mielessä ja virhe on tapahtunut tahdonilmaisun antajan puolella. Mikäli tahdonilmaisun sisältö on muuttunut matkalla, se ei sido antajaansa, vaikka vastaanottaja olisi vilpittömässä mielessä. Ilmaisun lähettäjällä on reklamaatiovelvollisuus.

30 Motiivierehdys Edellytysten virheellisyys tai raukeaminen Hinta on laskettu vahingossa väärin tms. Ei pääsääntöisesti vaikutusta sopimuksen pätevyyteen. Joskus voidaan soveltaa OikTL 33 :ää. Kohtuutonta sopimusta voidaan myös sovitella (OikTL 36 ).

31 Sopimusrikkomuksen seuraamukset, sopimuksen päättyminen

32 Sopimusrikkomus (1) Myyjän sopimusrikkomus: esim. tavaran virheellisyys tai myöhästyminen tavaran toimituksessa. Ostajan sopimusrikkomus: esim. myöhästyminen kauppahinnan maksamisessa tai myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti. Sopimus ja kaupan yhteydessä annetut tiedot määrittävät rikkomuksen

33 Sopimusrikkomus (2) Sopimusrikkomuksen seuraukset: suorituksen/ virheen korjaamisen vaatiminen, uusi toimitus hinnanalennus tai sopimuksen purku Vahingonkorvaus voi yhdistyä sekä niihin tilanteisiin, joissa ostaja/myyjä pysyy sopimuksessa ja vaatii sen täyttämistä että niihin tilanteisiin, joissa ostaja/myyjä purkaa kaupan.

34 Oikean suorituksen vaatiminen Ostaja/myyjä voi myyjän/ostajan viivästyksen johdosta vaatia suorituksen täyttämistä määräajassa. Velallisella on pääsääntöisesti oikeus korjata suorituksessaan oleva virhe ennen kuin hinnanalennus tai sopimuksen purku tulevat kysymykseen. Tavaran tms. korjaaminen Uusi toimitus Mikäli oikaisuvelvollisuutta ei täytetä, velkoja voi teettää vastaavan työ ulkopuolisella ja vaatia velallislta ylimääräisten kustannusten korvausta (tästä vähennetään ylimääräinen hyöty).

35 Takuu Velallisen velvollisuutta virheen oikaisuun voidaan laajentaa sopimuksilla. Myyjä antaa korjaustakuun sitoutuen huolehtimaan takuuaikana tapahtuneista virheistä Kaikki takuuaikana ilmenevät virheet kuuluvat takuun piiriin, elleivät ne johdu käyttövirheestä tai esineen ulkoisesta vahingoittumisesta.

36 Hinnanalennus Eräs sopimusrikkomuksen seuraus (suorituksen virhe). Ei edellytä virheeltä erityistä olennaisuutta. Tulee kysymykseen silloin, kun virheen korjaamista tai uutta toimitusta ei jostain syystä suoriteta kohtuullisessa ajassa virheestä ilmoittamisen jälkeen. Vaihtoehtoinen keino virheen oikaisulle ja sopimuksen purkamiselle Sopimus säilyy voimassa Palauttaa suoritusten tasapainon

37 Sopimuksen purkaminen Jyrkin keino reagoida sopimusrikkomukseen Mahdollinen mikäli annettu tilaisuus virheen oikaisuun tietyssä ajassa, mutta näin ei ole tapahtunut. Voidaan käyttää heti, mikäli kysymyksessä olennainen sopimusrikkomus Esim. rikkomuksella ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai tämän olisi pitänyt se käsittää sopimusta ei olisi koskaan tehty, jos rikkomus olisi tiedetty etukäteen Mahdollista myös ennakoidun sopimusrikkomuksen tapauksessa. Purkamisedellytyksistä on mahdollista sopia!

38 Purkamisen vaikutukset Lakkauttaa sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa Kertasopimuksessa suoritukset palautettava (käyttöhyöty voidaan vähentää). Kestosopimuksessa purkamista edeltävät suoritukset jäävät voimaan. Ei vaikuta niihin sopimusehtoihin, jotka on otettu sopimukseen lakkaamistilanteiden varalta oikeuspaikka, sopimussakko jne.

39 Sopimussakko Sopimukseen perustuvat oikeusseuraamukset Etukäteen vahvistettu korvaus, joka ei periaatteessa ole sidonnainen tosiasiassa aiheutuneeseen vahinkoon. Tuottamuskynnys irrelevantti. Riittävän vakavat ja odottamattomat ulkoiset suoritusesteet vapauttavat kuitenkin vastuusta. Irtaantumiskorvaus Sovitaan hyvityksestä, jonka maksamalla toinen osapuoli voi vapautua sopimuksesta. Menettämisseuraamus Sopimuksen rikkova velallinen menettää tekemänsä suorituksen (esim. käsiraha).

40 Sopimuksen päättyminen muutoin kuin purkamalla (1) Suoritusvelvollisuuden täyttäminen Irtisanominen Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa, vaikka sopimusrikkomusta ei ole tapahtunut (irtisanomisaika). Sallittua lähtökohtaisesti pelkän irtisanovan yksipuolisen päätöksen perusteella. Kohtuullinen irtisanomisaika, ellei muuta sovittu, laista muuta johdu Määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sovittuna ajankohtana. Myös määräaikaisissa sopimuksissa voi olla ehto irtisanomismahdollisuudesta.

41 Sopimuksen päättyminen muutoin kuin purkamalla (2) Sopimuksen raukeaminen Suoritusesteen tai sopimusosapuolten passiivisuuteen perustuva sidonnaisuuden lakkaaminen. Sopimusta ei tarvitse täyttää mm. jos ennalta arvaamaton ylivoimainen este tekee sen mahdottomaksi (force majeure) Viranomainen kieltää toiminnan

42 Vahingonkorvausoikeuden perusteet

43 Korvausvastuun perusteet (1) Lähtökohtaisesti jokainen vastaa omista vahingoistaan Mikäli korvausperuste on olemassa, vahingonaiheuttaja korvaa vahingon Korvausvelvollisuus voi perustua sopimukseen tai lakiin (sopimuksen ulkoinen vastuu/delikti). Vahingon täytyy aiheutua ko. teosta (syy-yhteys) Vain aiheutunut vahinko korvataan (rikastumiskielto)

44 Korvausvastuun perusteet (2) Tavoitteena hyvittäminen ja ennaltaehkäisy Vahingonkorvausvelvollisuus on mm. keskeinen sopimuksen sitovuuden vahvistus Kannustaa noudattamaan sopimusta Ennallistaa tilanteen sopimusrikkomuksen jälkeen vahingon kärsijän osalta

45 Vastuun muotoja: tuottamus- ja kontrollivastuu Tuottamusvastuu (pääsääntö) Vahingonkärsijän näytettävä tuottamus ja aiheutunut vahinko. Saattaa osoittautua ongelmalliseksi. Sopimuksessa usein näytettävä huolellisuus Kontrollivastuu (esim. KauppaL 27 ) Vapautuakseen vastuusta osoitettava esteen olleen kontrollin ulkopuolella

46 Vastuun muotoja: ankara vastuu Ankara ja poikkeukseton vastuu Esim. kuluttajansuojalain mukaan myyjä on aina velvollinen korvaamaan tietyt välittömät vahingot

47 Sopimusperusteinen vastuu

48 Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus Sopimusperusteinen vahingonkorvausvelvollisuus perustuu siihen, mitä on sovittu. Lähtökohtaisesti kaikki sopimusrikkomuksesta aiheutuvat vahingot ovat korvattavia niiden laadusta riippumatta Sopimuksissa usein vastuunrajoituksia Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä silloin, kun sopimus puretaan, mutta myös sopimuksen jäädessä voimaan.

49 Ennakoitavuus Korvausvastuu edellyttää ennakoitavuutta ennalta-arvaamattomia vahinkoja ei tarvitse korvata vahingonkärsijällä voi olla yksilöllisiä riskejä, joita muut eivät voi tietää Sopimusneuvotteluissa kannattaa ilmoittaa erityiset riskit, jolloin ne ovat vastapuolen ennakoitavissa ja korvattavissa riskienhallinta Vastapuoli voi silloin esittää neuvotteluissa omat vaatimuksensa (esim. korkeamman hinnan) tai luopua sopimuksesta Välittömät vahingot ennakoitavia, välilliset eivät aina

50 KL:n mukainen vahingonkorvausvastuu Myyjällä kontrollivastuu, ts. Myyjä voi välttyä korvaamasta vahinkoa vain, jos pystyy osoittamaan, että viivästys johtui hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta syystä, eikä tuo syy ollut ennakoitavissa. Tällä perusteella korvataan ainoastaan välittömät vahingot (poikkeus oikeudellinen virhe) Mikäli myyjä on ollut huolimaton, tällä on velvollisuus korvata myös välilliset vahingot.

51 Välittömät ja välilliset vahingot Sopimusrikkomus aiheuttaa ensin välittömän vahingon, joka aiheuttaa välillisen vahingon esim. myyjä ei toimita sovittua ohjelmistoa (välitön) seuraa tulon menetys (välillinen) rajanveto erittäin vaikea! KL:n mukaan välillisenä vahinkona pidetään muun muassa vahingon johdosta saamatta jäänyttä voittoa, vahinkoa liiketoiminnan keskeytymisestä sekä muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Välitöntä vahinkoa mm. reklamaatio-, selvittely ym. kustannukset, hinnanero sovitun ja kateoston välisen hinnan välillä, vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kulut.

52 Vastuunrajoitukset Välilliset vahingot voivat usein olla hyvin suuret rajataan usein sopimuksissa pois. Kysymys on vastuunrajoituksesta. Vastuunrajoitusehdot voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: ei korvata välillisiä vahinkoja korvausten enimmäismäärä X mk Voivat olla kohtuuttomia Laki voi estää rajoitukset (esim KSL) Tulkitaan laatijan vahingoksi ja suppeasti Ei rajoita tahallista tai törkeän tuottamuksellista

53 Sopimussakko ja vahingonkorvaus Ei makseta sekä täyttä korvausta että sopimussakkoa Sopimussakko ei estä korvausta muusta vahingosta Jos vahinko > sopimussakko, voiko saada sopimussakon lisäksi korvauksia? Riippuu tilanteesta, erilaisia tulkintoja Sopimussakkoa voidaan kohtuullistaa

54 Positiivinen ja negatiivinen sopimusetu Positiivinen sopimusetu: mitä olisi saatu, jos sopimus olisi täytetty oikein yleensä voitollisen sopimuksen rikkominen Negatiivinen sopimusetu: mitä olisi saatu, jos sopimukseen ei olisi lainkaan ryhdytty esisopimuksen rikkominen tai pätemätön sopimus

55 Sopimuksen ulkoinen vastuu

56 Vahingonkorvauslaki Sääntelee yleisesti vahingon korvaamista Lisäksi erikoislakeja: TuotevastuuL, PotilasvahinkoL, YmpäristövahinkoL, YdinvastuuL jne. Sääntelee korvausperusteita Sääntelee työnantajan vastuuta Rajaa korvattavia vahinkoja ja vastuunjakautumista

57 Tahallisuus - tuottamus Jokainen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka on aiheuttanut tahallaan tai tuottamuksellaan toiselle. Tahallisuus: tekijä tarkoittaa tiettyä seuraamusta tai ymmärtää sen seuraavan teostaan Tuottamus: tekijä laiminlyö sen huolellisuuden, jota jokaisen pitäisi osoittaa toisten turvallisuutta ja omaisuutta kohtaan. Harkinnanvarainen käsite Mm. käyttäytymisohjeiden rikkominen ja teon toistuminen helpottavat arviota

58 Oikeuttamisperusteet Oikeuttamisperusteet poistavat vastuun, vaikka tästä ei ole säännöstä VahL:ssa Hätävarjelu (oikeudettoman hyökkäyksen torjunta) pakkotila (vähäarvoisen edun uhraaminen suuremman edun pelastamiseksi) loukatun suostumus (esim. potilaan suostumus/urheilijan suostumus, poikk. kuolema/vaikea ruumiinvamma) viranomaisen virkavelvollisuus (vapauden riisto, takavarikko) vanhempien kurinpitovalta

59 Henkilövahingot Sopimuksen ulkopuolella korvattavia ovat henkilöja esinevahingot Aineelliset korvattavat henkilövahingot: kuoleman, vamman ja taudin sekä psyykkisen häiriön johdosta aiheutuvat vahingot (hautauskustannukset, elatusapu, hoitokulut, saamatta jäänyt ansio) Aineettomat korvattavat vahingot: kipu, särky, vika ja haitta sekä kärsimys henkistä kärsimystä ei Suomessa korvata ellei kysymyksessä ole tietty rikos (vapauden riisto, kunnianloukkaus, perätön ilmianto, kotirauhan rikkominen)

60 Esinevahingot Korvattavia vahinkoja irtaimien ja kiinteiden esineiden vaurioituminen sekä joissakin tapauksissa esineen joutuminen pois sen käyttämiseen oikeutetulta henkilöltä. Suoranaiset kulut (korjauskustannukset, alentunut arvo) Saamatta jäänyt käyttöhyödyn menetys (tulojen tai elatuksen vähentyminen) aineettomia esinevahinkoja ei VahL:n nojalla korvata

61 Taloudellinen vahinko varallisuusvahinkoa ei pääsääntöisesti korvata. Sen aiheuttaminen on elinkeinotoiminnassa sallittua, ellei kilpailussa käytettävillä keinoilla rikota esimerkiksi kilpailulainsäädäntöä tai lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. VahL:ssa velvoitetaan korvaamaan taloudellinen vahinko, joka aiheutuu: Rankaistavaksi säädetyllä teolla Julkista valtaa käytettäessä Korvaamiselle erittän painavat syyt

62 Isännänvastuu Työnantaja vastaa vahingosta jonka työntekijä työssä aiheuttaa sivulliselle tai työtoverilleen. Sivullinen voi kohdistaa korvausvaatimuksen ensisijaisesti vain työnantajaan. Työnantaja voi vaatia korvausta työntekijältä tahallisesta teosta täysi korvaus lievästä tuottamuksesta ei korvausta muuten sovitellaan

63 Teon ja vahingon välinen syy-yhteys Onko jokin seikka vahingon syy (luonnontieteelliset seuraamukset)? Kuvitellaan seikka pois tapahtumaketjusta Pohditaan olisiko vahinko silti tapahtunut? Jos ei on syy Perustuu kuvitteelliseen tilanteeseen, joten päättelyssä voi tapahtua virheitä Vastuuta ei uloteta tapahtumaketjussa kuinka pitkälle tahansa, ts. syy-yhteys katkeaa tietyissä tapauksissa tapahtumien normalisoituminen Tapahtumaketjun poikkeuksellisuus, vahingon etäisyys ja yllätykselliset ja arvaamattomat seuraukset.

64 Täyden korvauksen periaate Lähtökohtana on täysi korvaus vahingonkorvauksena on suoritettava se määrä, joka tarvitaan vahingonkärsijän saattamiseksi siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ollut, ellei vahinkoa olisi sattunut. Vahingon johdosta ei saa päästä parempaan asemaan kuin ilman vahinkoa (rikastumiskielto) Poikkeuksena korvauskatot vakioidut korvaukset korvattavien vahinkojen luokittelu oma syyllisyys tai kohtuullistaminen

65 Differenssioppi Hypoteettista ja todellista tapahtumaketjua verrataan. Tappio ilmenee erotuksena näiden välillä. Esimerkiksi sopimusrikkomus voi johtaa siihen, että odotukset jäävät toteutumatta vahinko on tavoitteen ja toteutuman erotus Lähtökohtana arviossa normaalit mittapuut Esimerkki (KKO 1994:98) Kalankasvatusverkossa valmistusvirheenä reikiä Verrattiin kalamäärää ehjän häkin kalamäärään Erotus kerrottiin myyntikatteella korvaus

66 Korvauksen sovittelu ja kohtuullistaminen Jos vahingonkärsijä on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, korvausta voidaan sovitella. Virheellistä esinettä käytetään virhettä pahentavalla tavalla Vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä (torjuntavastuu, olemassa myös sopimussuhteissa) Korvausta voidaan myös kohtuullistaa erityisistä syistä (myös sopimuksiin perustuva vastuu) korvausvelvollisuus kohtuuttoman raskas esim. vahingon aiheuttajan ja kärsijän varallisuus

67 Loppu

Taloyhtiö palveluita hankkimassa. Sopimukset ja kilpailuttaminen pähkinänkuoressa

Taloyhtiö palveluita hankkimassa. Sopimukset ja kilpailuttaminen pähkinänkuoressa Taloyhtiö palveluita hankkimassa Sopimukset ja kilpailuttaminen pähkinänkuoressa 26.9.2019 Kristel Pynnönen, apulaispäälakimies Kiinteistöpalvelusopimukset: Käyttöala Tyypillisesti kiinteistöpalvelusopimuksilla

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Maatilan sopimukset Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Kirjallisten sopimusten tarve lisääntynyt Liikesuhteet ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet, vain dokumentoitu tieto

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Oikeusjärjestys Suomessa

Oikeusjärjestys Suomessa Yrittäjien välisten kaupallisten sopimusten ja sopimusoikeuden pääperiaatteita Suomessa on: sopimusvapauden periaate, päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisvapaus, muotovapaus, tyyppi- ja sisältövapaus.

Lisätiedot

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnassa Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnan selkäranka Lähes kaikki vaihdanta modernissa markkinataloudessa perustuu sopimuksiin: myynnit, ostot, vuokraus. Hyvin tehdyt

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Marja Välilä Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi Pk-yrityksen sopimukset ja sopimusriskit! Sopimukset kuuluvat olennaisesti kaikkeen yritystoimintaan. Prosessi!

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

YRITYKSEN SOPIMUKSET

YRITYKSEN SOPIMUKSET YRITYKSEN SOPIMUKSET YRITYKSEN SOPIMUKSET Sopimuksin sovitaan osapuolten välisistä suoritteista, velvoitteista ja vastuista. Yrityksen kannattavuus on sidoksissa sen tekemiin sopimuksiin. Hyvät sopimukset

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Tämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua

Tämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua 1 Liite 1 Sopimus Sopijapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ kunnanvaltuusto Toimittaja: Tässä sopimuksessa termillä tilaaja tarkoitetaan Kirkkonummen kuntaa ja termillä toimittaja xx:tä. Termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

SOPIMINEN JA SOPIMUKSET RAKENNUSALALLA

SOPIMINEN JA SOPIMUKSET RAKENNUSALALLA SOPIMINEN JA SOPIMUKSET RAKENNUSALALLA Sopimusoikeutta ja rakennusalan sopimuksia koskeva oikeuslähteistö Lainsäädäntö on pääsääntöisesti sopimustyyppikohtaista kaikkia sopimustyyppejä ei ole kuitenkaan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1

NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1 NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1 GK RF (= Venäjän Federaation Siviilikaari) SOPIMUS on välipuheita siviilioikeuksien ja velvollisuuksien synnyttämiseksi, muuttamiseksi ja

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Tamlans Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

Tamlans Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot Tamlans Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1 SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Oy Tamlans Ab:n ja ostajan välisessä kaupassa, mikäli osapuolet eivät joltain osin ole nimenomaisesti

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA PARAS-PUITELAKI ASIANAJOTOIMISTO HEIKKI PENTTILÄ OY

YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA PARAS-PUITELAKI ASIANAJOTOIMISTO HEIKKI PENTTILÄ OY YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA PARAS-PUITELAKI ASIANAJOTOIMISTO HEIKKI PENTTILÄ OY YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ruoveden kunnan ja Virtain kunnan yhteistoimintasopimuksen 18.6.2012 purkamis- ja irtisanomisehdon

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 (5) 34 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.5.2018 (13 ) (Tapulikaupunki) HEL

Lisätiedot

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET YLEISET SOPIMUSEHDOT KP YSE 2007 (Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot) korvaavat KH & I YSE 2000 ehdot sekä SSLL ry:n YSE ehdot ISE 2007

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

Alma Talent Helsinki Ari Saarnilehto Vesa Annola SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET

Alma Talent Helsinki Ari Saarnilehto Vesa Annola SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2018 Ari Saarnilehto Vesa Annola SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET 8., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 9. teos Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot. RASI ry YLEISET MYYNTIEHDOT

Yleiset myyntiehdot. RASI ry YLEISET MYYNTIEHDOT Yleiset myyntiehdot RASI ry 1.6.2018 YLEISET MYYNTIEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan rakennus- ja sisustustarvikekaupan (jäljempänä myyjä) ja ostajan välisessä kotimaankaupassa. Sopimusehtoja

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET SOPIMUSASIAKIRJAT Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelupöytäkirjat Yleiset sopimusehdot Palvelusopimus liitteineen Muut asiakirjat SOPIMUKSEN OSAT

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. 1. Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 1.1 Määritelmiä Tavaralla tarkoitetaan

Lisätiedot

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN ELINTARVIKEKETJUN KAUPPATAPALAUTAKUNTA 23.1.2018 SUOSITUS: KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta suosittaa, että elintarvikeketjun sopimussuhteissa

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti ja niin, ettei sopimusehtoja voida yksipuolisesti muuttaa. Sopimusehtojen pitää säilyä toimeksiantajan saatavilla myös sähköisesti tehtynä.

Lisätiedot

13.6.1929/228. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

13.6.1929/228. Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 1 of 7 19.6.2008 13:57 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1929» 13.6.1929/228 13.6.1929/228 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Laki varallisuusoikeudellisista

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset

Taiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset Taiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset Anna Nousiainen Lakimies Suomen Taiteilijaseura Kuinka elää kuvataiteella -hanke Julkisen taiteen tilaustyössä ja muutoinkin toimittaessa taloudellisen vaihdannan

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 Ehtojen tulkinta... 2 Tarjous... 2 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN VELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066,

Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066, Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066, lauri.pakka@arviointikeskus.fi www.arviointikeskus.fi 12.1.2012 Vuokralaiselle:

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren 1 Esittely Jaakko Lindgren, lakimies Erikoistuminen: yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, IPR-asiat niin start-upeille kuin listatuillekin yhtiöille

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

SOPIMUSPÄÄLLIKKÖ 2018

SOPIMUSPÄÄLLIKKÖ 2018 SOPIMUSPÄÄLLIKKÖ 2018 5. SOPIMUSVASTUUT JA VAHINGONKORVAUS SOPIMUSRISKI Sopimusriski voi realisoitua monella tavalla, esimerkiksi: Turhina ja ennakoimattomina kustannuksina. Työnä tai toimituksena, josta

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus Siviilioikeuden yleiset periaatteet Varallisuusoikeus s. 71-166 Kaksi esimerkkiä: ParkCom ja Airbnb Periaatteet (yhtä

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kun olen kaksin koirani kanssa, kuulen kun hänen tassut napsuttelee Angie Myyrmäki KORJAAVA JA EHKÄISEVÄ ASUMIS- SOSIAALINEN TYÖ SEMINAARI 11.10.2018 VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11.10.2018 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot