r Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "r Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen"

Transkriptio

1 X r Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen) Valtioneuvoston ottamisesta asetus maa-ainesten 926/2005 f, H"k".us luvan iatkamiseksi (MAL 10.3 S) Viranomainen täy,ttää Puolangan kunnan lupaviranomaiselle Päätöksen pvm ja $ r1 Hakija 2 Kiinteistön omistaja Metsähallitus Metsätalous Oy, Riikka Herukka, tienrakennusesimies Lähiosoite Metsähallitus Metsätalous Oy, Lentiirantie 342D sähköposti: Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin KUHMO Ja Suomen valtio / Metsähallitus, yhteystiedot kuten kohdassa 1 Lähiosoite Kotipaikka Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 3 Ottamisalueen eiaältåvän kiinteistön sijaintitiedot osa Matinmäen kallioalue, kiinteistötunnus Kylä Valtion metsämaat Tila, RN:o tävaltio 11:1 Tilan pinta-ala ha , 80 palstaa 4 Tiedot ottamisalueesta 5 Toimenpide Ottamisalueen pinta-ala, m Pohraveden keskimäeråinen korlieusasema N2000 Pohjaveden ylin korkeusasema + ei tiedossa ottamisswyys, m Tarvittaessa käytettävä eri liitettä Katso oheinen suunnitelmaselostus Mahdolliset selvityspyynnöt, kannanotot yms., jotka liittyvät maa-aineslupahakemukseen ja/tai louhinnan ja murskauksen ympåristölupahakemukseen, pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen : ki asianumero M H A22. Ne tulevat siten virallisesti vastaanotetuiksi ja asianmukaisesti kirjatuiksi q (C' (o (l' o J r tsz D zu o f 6 Ottamismäärä ia -aika Haettu Kokonaismäärä, mr -) otto, Ottamisaika, vuotta 15 -) Kiintokuutiometreinå

2 ft 0ttamiseen liitwät järjestelyt Tarvittaessa käytettävä eri liitettä tai selvitykset esitetään ottamissuunnitelmassa siistimisestä ottamisen aikana, ottamisen aikana ja sen polttoaineiden käsitlelystä puuston ja muun kasvillisuuden 1a pohjaveden Katso oheinen suunnitelmaselostus. Ottamisalueeseen sisältyvät varasto- ja tukitoimintoalueet. a Maa-ainesten ottaminen ennen oäätöksen lainvbimaisuutta Kuuleminen Tarvittaessa kåytettävä eri liitettä eri liitettä Liitteenä ehdotus vakuudeksi. ottamissuunnitelmassa sisältävään kiinteistöön haltijoiden yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm, huomautuksen tekemiseen varattu aika, MAL 13 S, Vn A maa 3 $) Esitetty liitteessä 1. Naapurien kuulemista ei ole tehty. on Ottamissuunnitelman laatija tt Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö 12 Liitteet eri liitettå Nimi ja lnno-cad Oy, Kari Nieminen, tien- ja vesirakennusinsinööri, maanmittausinsinööri (AMK) Lähiosoite Laaksopolku'12 B 6 sähköposti: Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin VUORELA Ljsätietoja antaa tarvittaessa alla nimetly yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentåä ja korjata asiakirjo.la. Nimija ammatti Riikka Herukka, tienrakennusesimies Lähiosoite Metsähallitus Metsätalous Oy, Lentiirantie 342D sähköposti: Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin totmeen/kotiln KUHMO Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:llä. 1. valtakirja 2. selvitys ottamisalueen omistus- tai hallintaorkeudesta 3, karttaote väh. 1:20 OO0 4. kaavaote kaavamääräyksineen ja selvitys kaavoitustilanteesta 7. B. o luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen uvan lainvoimaa YVA-lain (468/1 994) muk. arviointiselostus l, O. Luonnonsuojelulain (1 096/1 996) 65 g:n arviointi t3 Päätöksen toimittaminen 14 Viranomaismaksuien suorittaia 15 Tietoien luovutus 16 Päivävs ia allekiiioitus X X; neljä sarjaa ottamissuunnitelmia Postitetaan -oikeuksrsta Noudetaan Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Metsähallitus Metsätalous Oy, Oper. BAWCFl22, OVT , Y-tunnus Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 S 3 mom.). Päivämåårä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai varten 30 Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus Riikka Herukka T.l L Alustava suunnitelma kivenmurskaamon sijoittamisesta la toiminnasta alueella Tufseta Lornakkeen alkuun

3 1(4) 1. Yleistä lnno-cad Oy on laatinut Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimeksiannosta tämän maa-ainessuunnitelman alueelle, joka sijaitsee Suomen valtion / Metsähallituksen omistamalla tilalla ltävaltio Murtoperästä itäkaakkoon, Puolangan kunnassa. Kylä/sijaintialue on Valtion metsämaat. Ympäristölupaa haetaan kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle 15 vuodeksi. Tässä haetaan yhteislupaa maa-ainesotolle (maa-aineslupa)sekä kallion louhinnalle ja louheen murskaukselle (ympäristölupa). Lupia haetaan 15 vuodeksi. Perustelut normaalia pidemmälle lupa-ajalla esitetään kohdassa Aluekohtaiset tiedot ja suoritetut maastoselvitykset Haja-asutusalueella oleva kohde sijaitsee noin 22,1 kilometrin ajomatkan päässä Puolangan keskustasta koilliseen. Kohteeseen johtavan nimettömän metsäautotien liittymä erkanee itään kohdasta, jonka lähin osoite on Taivalkoskentie 227 (tie nro 800), Puolanka. Kohteen ympäristö on metsätalouskäytössä ja laajalti Metsähallituksen omistuksessa. Alueella kasvaa havupuustoa. Se on pääosin varttunutta taimikkoa (pituus alle 7m), jossa on päällä vanhoja siemenpuita. Kääntöpaikan lähellä taimikko on noin 10 vuotta vanhaa, pituus alle 3 metriä. Koska kohteen läheisyydessä on Metsähallituksen omia alue-ekologisia rajauksia (AE-alue), maa-ainespaikan sijoittelussa on konsultoitu Metsähallituksen ympäristöasiantuntija Marjaana Ahokumpua. Kuvissa 03 ja 04 on esitetty ottamisalueen eteläpuolella oleva AE-alue, josta on tehty putkilokasvihavaintoja. Suunnitellulla rajauksella toteutetulla ottamisalueella ei Ahokummun mukaan ole haittavaikutuksia tähän tai muihin lähistöllä oleviin AE-alueisiin. Etäisyydet suunnitellun ottamisalueen rajasta lähimpiin lampiin / järviin / vesiesiintymiin ovat lyhimmillään seuraavat: Tasonlampi idässä 1080 metriä lso Jänisjärvi kaakossa 600 metriä Pikku Jänisjärvi etelässä 1460 metriä Lähin rakennettu kiinteistö on ottamisalueen reunasta mitattuna 400 metrin päässä länsilounaassa, aivan Taivalkoskentien itäpuolella. Kiinteistö on ja se on maastokartassa merkitty lomarakennukseksi. Seuraavaksi lähin on vastaavanlainen rakennus pohjoisluoteessa noin 740 metrin etäisyydellä aivan Taivalkoskentien länsipuolella kiinteistöllä Näihin vai kuttaa myös Taivalkoskentieltä tuleva liikennemelu. Muut rakennukset ovat vähintään kilometrin päässä lounaassa (kiinteistö , Rintala) sekä kaakossa lso Jänisjärven itärannalla. Arvio toiminnan meluvaikutuksista sekä meluhaittojen vähentäminen tarvittaessa on esitetty ympäristölupahakemuksen liitteen 1A kohdassa 20. Kohdealueen alkutilannekartta (piirustus 03)perustuu lnno-cad Oy:n tekemään ortoilmakuvaukseen sekä GNSS-mittaukseen. Maastoon tehtiin signalointi, jonka merkit mitattiin tarkoin sekä vaaka- että pystysijainniltaan maanmittaustason satelliittipaikantimella. Alue kuvattiin sen jälkeen UAS-ortokuvaus -kopterilla 150 metrin korkeudesta. Yhden maastopikselin kooksisaatiin tältä korkeudelta 2,9 cm.

4 2(4) Kuvauksesta tuotettiin signaloinnin ja ortokuvamosaiikin avulla kolmiulotteinen pistepilvija siitä edelleen mittatarkka alkutilanteen korkeusmalli. Tulokset on esitetty ETRS-TM35FlN -koordinaatistossa sekä korkeusjärjestelmässä N2000 Maastomallin nuksessa on käytetty ilmakuvatun al ueen ulkopuolella sekä peitteisillä alueilla hyväksi myös Maanmittauslaitoksen laserkeilaukseen perustuvaa korkeusmallia. Maanpinnan korkeus vaihtelee kohdealueella välillä N Hakija pyytää kuntaa suorittamaan naapurien kuulemisen 3. Kaavatilanne, mahdolliset suojelualueet ja alueen virkistyskäyttö Aluetta koskevat Kainuun maakuntakaava 2030:n kaavamääräykset. Kohde ei kuitenkaan sijoitu minkään kaavamääräyksen alueelle. Alueella ei ole yleiskaavaa. Alueella ei ole asemakaavaa. Kohde ei sijaitse luonnonsuojelu- ja tai Natura-alueella. Lähin Natura-alue on: Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC), Sikanoreikko, SACFl120O4O7, lyhimmillään lännessä 270 metrin päässä Kohteen alueella ei ole muinaismuistoja. Kohdealue ei kuulu mihinkään suojeluohjelmiin, eikä suunn iteltua ottoaluetta ole osoitettu vi rkistyskäyttöön. 4. Pohjavesiolosuhteet Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kohteen lähistöllä ei ole kaivoja eikä muita vedenottamoita. Pohjaveden pinnan tasosta ei ole havaintoja. 5. Vaikutukset lähiympäristön luonnonoloihin Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläinlajeja. Ottoalueella ei ole vanhaa metsää, metsälakikohteita eikä muita erityisiä elinympäristöjä. Ottotoiminnan vaikutukset luonnonarvoihin ja monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Ottoalueelle ei tule myöskään vesiä ulkopuolelta muuten kuin sadantana ja alueelta lähtevä vesimäärä on vähäinen. 6. Suunnitellut ottamistoimenpiteet Ottamistoimenpiteen tarkoituksena on maa-ainesten sekä kalliolouheesta tehtävien m urskattujen lajitteiden hyödyntäminen metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tiestön hiekoitukseen ym. metsätalouden tarpeisiin. Alueelle haetaan maa-aineslupaa sekä ympäristölupaa 15 vuodeksi. Ympäristölupahakemukseen liittyvät dokumentit on esitetty tässä samassa yhteydessä maa-aineslupadokumenttien jälkeen.

5 3(4) Perusteluna '15 vuoden lupa-ajalle esitetään seuraavaa: Metsähallitus Metsätalous Oy on tehnyt hallinnassaan olevalle koko maan kattavalle tieverkolle tieverkkosuunnitelman, jonka tavoitteeksi on asetettu tieverkon kantavuuden parantaminen. Tieverkkosuunnitelman tavoitteiden mukaisen valmiin tieverkon jatkuva ylläpito vaatii koko tieverkon jatkuvaa hoitoa, ja kattava maa-ainespaikkojen verkosto on tässä avainasemassa. 15 vuoden maa-ainesluvilla pystytään varmistamaan parempi alueittainen sijoitussuunnittelu myös tieverkon ylläpidossa. Leikattavia maa/kalliokiviaineksia on koko alueella ilman pintamaita yhteensä noin m3ktr. Pintamaiden keskimääräiseksi paksuudeksion laskennassa oletettu 0,5 metriä. Tässä haettava määrä on kuitenkin vain m3ktr. Koko ottamisalueen pinta-ala on 2,36 ja louhinta-alueen 1,36 hehtaaria. Ottamisalue sisältää varasto- ja tukitoimintoalueet. Alin suunniteltu ottotaso on N O,0O,louhinta-alueen eteläreunalla. Pohja nousee kohti pohjoista edettäessä 1 prosentin (1cm/m) kaltevuudella. Mikäli pohjavettä havaitaan, ottamista ei uloteta alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä havaittua pohjavesipintaa ylempänä. Ottamissuunnitelma esitetään suun nitelmakartoissa 03 ja 04. Kaivu/louh intasuuntan uolet ovat ohjeellisia. Ne mahdolliset louhospohjan valumavedet, jotka eivät imeydy irtilouhittuun kalliopohjaan, ohjataan alueen kaakkoispuolelle ja siitä edelleen maastoon. Tarvittaessa tehdään laskeutusallas ennen niiden purkupaikkaa. Mikäli laskeutusallas on tarpeen tehdä, sen kiintoaineksen määrää tarkkaillaan ja ainesta poistetaan tarvittaessa. Laskeutusaltaan ja purkupaikan väliselle alueelle ei kaiveta ojaa, vaan vesivaluu pintavaluntana maastoon. Pysyviä rakennuksia tai rakenteita ei alueelle sijoiteta, mutta ajoittain toistuvaa melko lyhytaikaista (1-3 viikkoa) kiviainesten jalostusta varten paikalle sijoitetaan murskaus- ja seulontalaitteita. Louhinnalle ja louheen murskaukselle haetaan ympäristölupaa yhtä aikaa tämän maa-aineslupahakemuksen kanssa. Pintamaat varastoidaan reuna-alueille, josta ne käytetään hyväksi maisemoinnin yhteydessä. Otto- ja varastointialueelle ei tulla tekemään asfaltoituja tai muita pinnaltaan tiiviitä alueita, jolloin suurin osa alueelle satavasta vedestä pidättyy ottoalueen pintaosiin ja haihtuu. 7. Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt Kulku alueelle tapahtuu entiseen tapaan metsäautotien ja Taivalkoskentien kautta. Tiestön kulkukelpoisuus taataan kaikissa olosuhteissa. Alueen kaikki metsäautotiet ovat Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnassa. Metsähallitus Metsätalous Oy:lle on määritelty tiestön käyttöoikeus käyttöoikeussopimuksessa, jossa sopimusosapuolina ovat Suomen valtio, Metsähallitus ja Metsähallitus Metsätalous Oy. 8. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 3. Kaivannaisjätteitä ovat lähinnä pintamaat ja kannot. Läjitetyistä pintamaista ei ole vaaraa pintatai pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta ja tarkkailusta (liite 3, kohta C).

6 4(4\ 9. Jälkihoitotoimenpiteet Alue muotoillaan tämän ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Työnaikaiset kallioluiskat louhitaan noin kaltevuuteen 5:1...6;1. Toiminnan aikaiset jyrkät reunat suojataan kuorinnan maavallein ja varoitusmerkinnöin. Lopulliset kallioluiskat muotoillaan ylijäämämassoilla ja pintamailla kaltevuuteen 1 :2. Alue palautuu metsätalouskäyttöön, joten leikatulle pohjalle levitetään paikalta saatavia moreenipintamaita taimettumista varten. Alueen metsittyminen tapahtuu luontaisesti. Muotoilua tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa, kun ottamistoiminta edistyy Ympäristöhaittojen arviointi Ottamistoiminta ei ole Kainuun maakuntakaavan 2030 vastainen, eikä se aiheuta mahdollista pohjavesien pilaantumista, kun noudatetaan riittävää suojakerrosta. Tämän ottamissuunnitelman rajauksen sisällä toimittaessa ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, eikä myöskään tuhoa erikoisia luonnonesiintymiä. Edellyttäen, että tämän ottamissuunnitelman ohjeita noudatetaan, ottamistoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen rajoitusten kanssa. Kuopiossa dl, ljr,t> Kari Nieminen Tien- ja vesirakennusinsinööri, Maanmittausinsinööri (AMK) lnno-cad Oy

7 ..) \! ll tso Katkrsto.:.,,) filansuo \.t!f.i) 10 km l(.oåo^tö.,kortt6li/nlo Tonttl/RN: o VALTON METSAMAAT TAVALTO 11:1 Rolennustoim6npid.. KNTEST0TUNNUS: Honke METSÄHALLTUS METSÄTALOUS OY MATNMÄEN KALLOALUE, ähin OSO TC' TAVALKOSKENTE 227, PUOLANKA Postilmipaikka: PU0LANKA-KESKUS Piirustusloji MAA-ANESTEN OTTOSUUNNTELMA Pllrustus YLESKARTTA 1:t fiwww,wmww Moostotyöt (N+UAS+6NSS Suunnitellut t* Kari Nieminen f ien- ja vesirakennusinsinööri, Looksopolku 12 B 6, WORELA rnaanmittausinsinööri (AMK) Puhelin: , Web: Suunnltteluolo, työn numtro jo plirustuks.n num.ro Söhköposti: KUoPt0 4.3,2022 tujz, GEO lor

8 1km K.oso^tö.,Kortt.li,ftlo Tontll/RN: o VALTON METSAMAAT TAVALT0 11:1 Roksnnustoim npide,, KNTEST0TUNNUS, Honkr METSÄHALLTUS METSÄTALOUS OY MATNMÄEN KALLOALUE, [ähin osoite: TAVALKOSKENTE 227, PUOLANKA Postitmipaikka: PU0LANKA-KE Looksopolku 12 B 6, W0RELA Puhelin: ,!Veb: Söhköposti: KUoPr &; Piirustusloi MAA-ANESTEN OTTOSUUNNTELMA Plkustus Mlttokoowt SJANTKARTTA 1: Moostotyöt (N+UAS+GNSS Suunnitellut t* Kari Nieminen lien- ja vesirakennusinsinööri, maanmiifausinsinööri (AMK) Slunnltt6luolo, työn numqo lo pllrustuks.n numoro GEo loz

9 A-A 210; U,s0J- -t-.f, A i,rorroo T 1D 'ii ) $ + $ rlllr N ETns-rilSrd umo B-B c-c 280 i 21A? N2000+2?0,00i t a t- J--t--' ottmisatoenraiallt.i-.inrsalurl. V sisällåävärastoalueet 150 A6 2?7 r) ^ ) n f' f=j A 0itåoi$lueen pint.-åte sisålläen nyös vårasto- ji tulitoiniltoalueet: Louhinlå-rl!een pinla-elå: 2.15 h. l.16 hå 0,5 m påksult. pinfånåålerroksetta' mtltr olfamisalu.en råjå {Måå-åiies.luel Louhinti-aL0een råjå = yålbis ytåtuisle <- Louhinnanetenenissuunia J uuhinta-atueen raj. = vatmis ytåluiska +- louhinn.nefenenissumti Työ0.ikåisei kåtliotuiskåi louhitaan ft attevuuieen 5:1-6:1, toputtinen luiskien nåisenoinli tehdään kallevuuteen 12 LEKKAUKSET 1,1000 / 1:500 1,, tävåltio 21$ fo ( il\ \ 520-E9l-11-1 oil Suomen rallio il.ts$ållitui /-A x61 c xo a6 ;??ottoo - ietsährurus oy ililhiil xälle^lue,lffi 6d? T tv^t(osrcine ä. PWLANTA s,m W WWEilKARTA, atilr&aile H 000 {letfiauset illlo/1fio 6E0

10 .f A-A : 265 o 280r - B-B ; c-c 270 l l? st f 50 io )--t--" B 100 : 100 Oftanisdueeoralalllaa-rinesaluel, sbältäävarasto.tueet Louhinta-atucen Dia = vålhis ytåtuiskå <- Louhinnan et neoisslunta Työnaikåiset kåttiotuiskel louhiiaån kattevuuteen 5,1-6'1. topullinen tuiskien LEKKAUKSET l:1000 / 1,500 x lr. 277 rj A i,n*ro -f Au ">"-x 211 " o N' + ^$ ( l ol /o 210 [t a oc lr^',/ ii-t 0n. Suonen Yattio \-u A\ ( 261 1),f$ c xe l $ \ a'' aå ; uotgoo f ETRS-TiJ5Til t&00 0ilånisaluean pinta-alå sisåliäen nyös varåsto- ji lukitoiminloålueetr Louhinia-ilueen piota-åle: 2,35 hi 1,t6 ha 0.5 h paksull. pinfånååtlrroksellå: 5l 000 frtttr h \_./-\_-/ 0ttamisrLueen.ajåll.laå-åinesallel louhinta-elu*n rijå = vatsis ylåluis*å <- Loohin nelenenissuuniå 6;;ö Pohiånreikkåusråsor tiar'il mr(f i^i ifrfeiörurusra-rc+rr-r lffi-rmsrrro iers^rlous oy WNTELUXARTA. tlhin LffiAUKSET fi0n fi cc0/1500 W 04

11 LilTE 1 1(1) LTE 1 Kohdekiinteistön omistajat sekä naapurikiinteistöt omistajineen Kohdekiinteistön tiedot listassa viimeisenä Maanm ittauslaitos - Kiinteistötietopalvelu Tufostettu Kohdekiinteistöllä on suuren kokonsa vuoksi lukuisia rajanaapureita, joten niitä kaikkia ei ole järkevää tässä esittää. Lähimpien rajanaapurien kiinteistötunnukset on esitetty liitteessä 2. Kohdekiinteistö Valtion metsämaa , TÄVALTO Metsähallitus, Yhteystiedot, katso Suomen valtio Yhteystietoja ei saatavilla

12 l_r iat!ltl:i t km V METS AT T VALT0 11:1 RokcnnuBtoihGnpide,. KNTEST0TUNNUS: Hdnke METSÄHALLTUS METSÄTALOUS OY MATNMÄEN KALLOALUE, ähin OSO E: TAVALKOSKENTE 227, PUOLANKA Postitmipaikka: PU0LANKA-KESKUS Wruw,ffimww Looksopolku 12 B 6, WORELA Puhelin: , Web: Söhköposti: KU0Pt0 t &; PiirudtuBoi MAA-ANESTEN OTTOSUUNNTELMA Pllrustus Mlttokoovot LTE 2 1: NAAPURKNTESTöJEN SJANT Moostotyöt Suunnitellut t,.3.20?2 Kari Nieminen Suunnltteluolo. työn numero l:o piirustrks n num ro GEo f ien- ia vesirakennusinsinööri. maanmitiausinsinööri {AMK)

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS Pienirälssin ottoalue Suunnitelmaselostus MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS LAUKAA, LIEVESTUORE PIENIRÄLSSI 410-407-12-388 1(6) Pienirälssin ottoalue Suunnitelmaselostus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten Ympäristölautakunnalle Ympäristökeskukselle Hakemus jätetään kahtena kappaleena 1 HAKIJA 2 KIINTEISTÖN OMISTAJA 3 OTTAMISALUEEN SISÄLTÄVÄN KIINTEISTÖN

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HIEKKAHARJUN OTTOALUE LAUKAA Tmi 1(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen sijainti... 3 1.3 Alueen nykytila... 3 1.4 Pohjakartta... 4 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää

LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää Saarijärven kaupunki Ympäristönsuojelu viranomainen Tunnus Saapui Lupaa haetaan seuraavaan maa-ainesten ottamistoimenpiteeseen:

Lisätiedot

LIITE 1. Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Lieksassa Morenia Oy:n omistamalla tilalla Sarvikallio

LIITE 1. Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Lieksassa Morenia Oy:n omistamalla tilalla Sarvikallio LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPA 422/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2015 LIITE 1 Kokouspäivämäärä 21.4.2015 39 ASIA Päätös maa-aineslain (555/1981) 4

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1:

KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1: 20.4.2018 KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA 625-405-50-7 PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1:200 000 1. HANKETIEDOT Kuljetuspolar Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiselle tilalla Hourula

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 37 01.06.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy OULYMP 37 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210

Lisätiedot

Liite 1 Sijaintikartat. Suunnittelualueen sijainti.

Liite 1 Sijaintikartat. Suunnittelualueen sijainti. Liite 1 Sijaintikartat Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualue maastokartalla. Suunnittelualue ilmakuvassa. Liite 2 Kiinteistötiedot TOIMINTAKIINTEISTÖ: Tila 837-715-2-99, Putamo RAJANAAPURIT: TIEDOT

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame 1(2) 26.1.2017 Muuramen kunta Kari Saari Virastotie 8, PL 1 40951 Muurame Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen; Syrjälän hiekka-alue, Muurame Destia Oy hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa maa-ainesten

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖILLE HAKOSENMÄKI RN:O 95:6 JA KANKAALA RN:O 94:3 HAVUMÄEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖILLE HAKOSENMÄKI RN:O 95:6 JA KANKAALA RN:O 94:3 HAVUMÄEN KYLÄSSÄ Ympäristölautakunta 70 04.12.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖILLE HAKOSENMÄKI RN:O 95:6 JA KANKAALA RN:O 94:3 HAVUMÄEN KYLÄSSÄ 41/60.602/2013 Ympäristölautakunta 70 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

TEKNLTK 61 Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh tai

TEKNLTK 61 Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh tai Tekninen lautakunta 61 27.06.2019 Maa-aines ja ympäristölupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy TEKNLTK 61 Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puh. 044 7255256 tai risto.saarinen@kuhmo.fi

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Loviisan kaupunki, Malmgårdin kylä Tila Kallio-Malmgård RN:o 1:115 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2017 Loviisan kunnan Malmgårdin kylässä 2 (9) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 70 Asianro 9141/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Morenia Oy / Heinälamminrinteen kallioalue, Lapinmäki (297-411-6-2) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

KULLANHUUHDONTALUPAHAKEMUS

KULLANHUUHDONTALUPAHAKEMUS TYHJENNÄ LOMAKE KULLANHUUHDONTALUPAHAKEMUS Pakolliset kohdat on merkitty tähdellä (*). Ennen hakemuksen toimittamista kaivosviranomaiselle hakijan on huolehdittava, että ne on täytetty asianmukaisesti.

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Riukumäen kallioalue RN:o

Riukumäen kallioalue RN:o JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 26.11.2010 Dnro: KARP 3751/2010 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA Soranotto ja murskaus RUOVESI; Mäkelän sora-alue 702-416-4-67 20.11.2018 Sisällys 1 Perustiedot... 2 2 Pohjaveden tarkkailusuunnitelma... 3 Pohjaveden korkeuden tarkkailu...

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

Poikkeamishakemus 1 / 6

Poikkeamishakemus 1 / 6 Poikkeamishakemus 1 / 6 (MRL 23 LUKU) SAAPUMISPÄIVÄMÄÄRÄ KÄSITTELIJÄ 1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Lisäselvitys, määräala tai vastaava Rakennuspaikan

Lisätiedot

r., Lernrninkainen..if RIK.KIL.A MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KYLA: TILA: Hersten 7:52 LEMMINKAINEN INFRA OY

r., Lernrninkainen..if RIK.KIL.A MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KYLA: TILA: Hersten 7:52 LEMMINKAINEN INFRA OY > r., i ) Lernrninkainen..if MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI RIK.KIL.A KYLA: TILA: Hersten 7:52,, LEMMINKAINEN INFRA OY 30.11.2009 t.ernrnmkalnen Slsallysluettelo 1 PERUSTIEDOT 3

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT. 1.1. Etu- ja sukunimi * 1.2. Postiosoite * 1.4. Postitoimipaikka * 1.3. Postinumero * 1.6. Sähköposti. 1.5.

1. HAKIJAN TIEDOT. 1.1. Etu- ja sukunimi * 1.2. Postiosoite * 1.4. Postitoimipaikka * 1.3. Postinumero * 1.6. Sähköposti. 1.5. KULLANHUUHDONTALUPAHAKEMUS Pakolliset kentät ovat merkitty tähdellä. Ennen hakemuksen toimittamista kaivosviranomaiselle, kullanhuuhdontalupaa hakevan on huolehdittava, että pakolliset kohdat ovat täytetty

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 6 02.02.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy OULYMP 6 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210 Jakkukylä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilä Pataonsi 4:47 (405-461-4-47) 3. Asian vireille tulo Alkuperäinen maa-aineslupahakemus on kirjattu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 5200/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 5200/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 109 Asianro 5200/10.03.00.02/2016 Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Riistaveden Rakennussora Oy / Pölläkkä 25:21 (297-449-25-21) Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN MAA- AINESLUPA JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Vetelin kunnanvaltuuston xx.xx.201x ( xx) hyväksymä Voimassa xx.xx.

VETELIN KUNNAN MAA- AINESLUPA JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Vetelin kunnanvaltuuston xx.xx.201x ( xx) hyväksymä Voimassa xx.xx. VETELIN KUNNAN MAA- AINESLUPA JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Vetelin kunnanvaltuuston xx.xx.201x ( xx) hyväksymä Voimassa xx.xx.201x lukien Vetelin kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta M2/2015 Ympla Loimijoentie ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen

Ympäristölautakunta M2/2015 Ympla Loimijoentie ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2/YMPLA 24.06.2015 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2015 Ympla 24.6.2015 Loimijoentie 74 65 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 29.6.2015 HAKIJA: Reijo Kuosa 32560 Virttaa

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Ympäristölautakunta 46 10.04.2012 Ympäristölautakunta 75 11.06.2012 Maa-aineslupa V.P. Airaksinen Oy, Kangasharju 3:40, Reittiö 118/10.03.00/2010 Ympltk 46 Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

YMPA , 80, MAA-AINESLUPAHAKEMUS/LÄNNEN KAIVUU JA LOUHINTA OY. Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Saarentie Eurajoki

YMPA , 80, MAA-AINESLUPAHAKEMUS/LÄNNEN KAIVUU JA LOUHINTA OY. Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy Saarentie Eurajoki YMPA 12.05.2010, 80, MAA-AINESLUPAHAKEMUS/LÄNNEN KAIVUU JA LOUHINTA OY Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ottamista

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää

LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää LUPAHAKEMUS maa-ainesten ottamiseen 1 Maa-aineslaki 555/81 Viranomainen täyttää Keski-Savon ympäristötoimi Pieksämäen toimipiste Tunnus Saapui Lupaa haetaan seuraavaan maa-ainesten ottamistoimenpiteeseen:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017 RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS 1/2017 Ympäristölautakunta maa-aineslupa Poikkitie 2 Ympäristölautakunta 31.5.2017 XX 58900 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017 ASIA Maa-ainesten ottaminen Rantasalmen

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6795/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6795/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 22 Asianro 6795/10.03.00/2013 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Kuljetus Pulkkinen Oy / Enonlahti, Jokiranta 5:39 (297-456-5-39) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla. JUVAN KUNTA PÄÄTÖS Kunnanhallitus Maa-aineslupa PL 28 51901 JUVA Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2012 ASIA LUVANHAKIJA MAANOMISTAJA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

Lisätiedot

MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA (2389/2019)

MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA (2389/2019) KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA (2389/2019) Ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 28.3.2019 28 Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa,

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kunnan Kuivaniemen kylään, hakijana Destia Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kunnan Kuivaniemen kylään, hakijana Destia Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 44 30.06.2016 Maa-aineslupahakemus Iin kunnan Kuivaniemen kylään, hakijana Destia Oy OULYMP 44 HAKIJA Destia Oy Veteraanikatu 9 90100 Oulu VALMISTELIJA Raimo Suomela, ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Kalettoman ranta

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Kalettoman ranta Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Kalettoman ranta 410-412-1-868 yit.fi 5.6.2018 2 (7) Sisältö 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä sijainti... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1 Ympäristöjaosto 33 27.04.2017 Metsähallituksen maa-aineslupahakemus Leppälän ottoalueella Ympja 27.04.2017 33 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja/vs. rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri Jukka

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ Rakennuslautakunta 8 22.05.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 154 04.06.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 211 10.09.2007 Rakennuslautakunta 20 19.12.2007 Joutsan kunnanhallitus 12 14.01.2008 MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa

Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa MAA-AINESTAKSA 1 YLEISTÄ Taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 19.6.2018 120 Voimaantulo 1.8.2018. 2 TARKASTUSMAKSU Maa-ainesten ottamishakemuksen ja -suunnitelman tarkastamisesta, ympäristölupaja

Lisätiedot

Naantali isosuon murskauslaitos

Naantali isosuon murskauslaitos SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PALOVUOREN KIVI OY Naantali isosuon murskauslaitos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.11.2015 Matti Manninen 2.11.2015 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Tarkkailtavat kaivot...

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 1 67 1 MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) PL 33, 50101 MIKKELI 4 :n mukaisessa lupa-asiassa. MAA-AINESLUPA /

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA KAPASENKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Pattijoen valtionmaa RN:o 10:

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA KAPASENKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Pattijoen valtionmaa RN:o 10: MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA KAPASENKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Pattijoen valtionmaa RN:o 10:3 678-893-10-3 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Kapasenkankaan kallioalue Raahe, Pattijoen valtionmaa RN:o 10:3 (678-893-10-3)

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Hienonen,

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Hienonen, Maa-ainesten ottamissuunnitelma Laukaa, Hienonen, 410-412-1-882 30.11.2018 2 (8) Sisältö 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä sijainti... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Nykytila...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2383/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2383/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) 25 Asianro 2383/10.03.00.02/2016 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Maa-aineslupa / Lemminkäinen Infra Oy / Lohilahti, Tölpäkkö (279-443-5-3) Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

MAA-AINESLUPATAKSA JA MAA-AINESOTON VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA

MAA-AINESLUPATAKSA JA MAA-AINESOTON VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA PEDERSÖREN KUNTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksynyt 21.11.2017, 96 Tulee voimaan 1.1.2018 MAA-AINESLUPATAKSA JA MAA-AINESOTON VIRANOMAISTEHTÄVIEN TAKSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Hallintokatu Äänekoski Dnro 465/ /

Ympäristölautakunta Hallintokatu Äänekoski Dnro 465/ / Äänekosken kaupunki MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 465/10.03.00.11/27.5.2016 Pvm 21.9.2016 Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2016 ASIA HAKIJA Morenia Oy:n maa-aineslain

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1720/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1720/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 59 Asianro 1720/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Veikko Raivio, Tyyrinmäen kylä, Markunmäki 778-426-8-5 (lainhuudattamaton määräala

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Muutos maa-aineslupaan 27/2014 Veljekset Takala Oy, Miehikkälä

Muutos maa-aineslupaan 27/2014 Veljekset Takala Oy, Miehikkälä Rakennuslautakunta 36 24.05.2016 Muutos maa-aineslupaan 27/2014 Veljekset Takala Oy, Miehikkälä 13/11.112/2014 Rakla 24.05.2016 36 Asian vireilletulo Veljekset Takala Oy on jättänyt maa-aineslupahakemuksen

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 237/10.03.00/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Ismo Marttila Kalliontie

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallituksen lupajaosto hyväksynyt 24.4.2018 Taksa tulee voimaan 1.6.2018

Lisätiedot

MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle

MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle Ympäristölautakunta 50 13.08.2015 Ympäristölautakunta 82 12.11.2015 Ympäristölautakunta 18 03.03.2016 MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle 182/10.03.00.07/2014

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella

n Muu, mike X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella VAASAN KAUPUNKI Kaavoitus HAKEMUS KAI.IPUNK Kaavoitus X Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 S Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 165:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella Poikkeaminen MRL (171-174

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.X.2017

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.X.2017 RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS 1/2017 Sulkava Ympäristölautakunta Maa-aineslupa Poikkitie 2 Ympäristölautakunta 12.4.2017 XX 58900 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.X.2017 ASIA LUVANHAKIJA MAANOMISTAJA

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot