JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä maaliskuuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä maaliskuuta"

Transkriptio

1 JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS F. G. JACOBS 20 päivänä maaliskuuta Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa C-437/97, EKW ja Wein & Co., antamassaan tuomiossa, 2 jolla se vastasi Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) sille esittämiin kysymyksiin, että neuvoston direktiivin 92/12/ETY 3 3 artiklan 2 kohta oli esteenä tiettyjen paikallisten ja alueellisten juomaverojen voimassa pitämiselle Itävallassa, mikäli nämä verot kannettiin alkoholijuomista. Se kuitenkin rajoitti tämän päätöksen vaikutuksen sellaista veroa koskevien palautusvaatimusten osalta, joka oli maksettu tai jota koskeva verosaatava oli syntynyt ennen kyseisen tuomion julistamispäivää, niihin vaatimuksen esittäjiin, jotka olivat jo nostaneet kanteen tai esittäneet vastaavan vaatimuksen. 3. Verwaltungsgerichtshof haluaa nyt tietää, onko tällaisen muutoksen soveltaminen vaatimuksiin, jotka on esitetty ennen kuin tuomio julistettiin EKW-tapauksessa, sopusoinnussa kyseisen tuomion ja Itävallalla EY 10 artiklan nojalla olevan yhteistyövelvoitteen kanssa. Oikeudenkäyntiä edeltävät vaiheet ja oikeudenkäyntimenettely 2. Wiener Landtag (Wienin osavaltion lainsäätäjä) oli viikkoa ennen edellä mainitun tuomion julistamista muuttanut verosaatavien palauttamista koskevia sääntöjä. Tämän muutoksen mukaan, jota sovelletaan myös ennen sen julkaisemista syntyneisiin tilanteisiin, verovelvollinen ei voi saada virheellisesti kannettua veroa takaisin, jos taloudellisen rasituksen siitä oli kantanut kolmas osapuoli. 1 Alkuperäinen kieli: englanti. 2 Asia C-437/97, EKW ja Wein & Co., tuomio (Kok. 2000, s. I-1157, tuomiolauselman 2 ja 3 kohta; jäljempänä EKW-tapaus). 3 Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/12/ETY (EYVL 1992, L 76, s. 1; jäljempänä valmisteverodirektiivi). 4. Itävallan alue- ja kunnallisviranomaiset kantoivat jäätelön ja juomien vähittäismyynnistä vuoteen 2000 saakka 4 eri veroja, jotka olivat kaikki vaikutustensa ja kansallisen oikeusperustansa osalta ilmeisesti toisiinsa verrattavissa. Niiden osuus kyseisten viranomaisten tulolähteistä oli merkittävä. Näyttää siltä, että nämä verot määräytyivät itseverotuksen perusteella (ainakin Wienissä, jossa esillä olevassa tapauksessa kyseessä olevat verot kannettiin): elinkeinonharjoittajat laskivat veron määrän prosenttiosuutena veronalaisesta myynnistään ja ilmoittivat sen viranomaisille. 4 Ennakkoratkaisun esittämistä koskevan päätöksen mukaan paikallisviranomaiset eivät enää kanna tällaisia veroja, vaan ne saavat korvauksena suuremman osuuden muutetusta liikevaihtoveron verokannasta. I

2 WEBER'S WINE WORLD YM. 5. Vuonna 1997, sen jälkeen kun elinkeinonharjoittajat olivat väitteillään kyseenalaistaneet näiden verojen yhteensopivuuden yhteisön oikeuden erityisesti arvonlisäverosäännösten, valmisteverodirektiivin ja valtiontukisäännösten kanssa, Verwaltungsgerichtshof pyysi yhteisöjen tuomioistuimelta tulkintaa tästä kysymyksestä EKW-tapauksessa, joka koski erästä sairaalan kahvilaa Wienissä ja erästä Ylä- Itävallan kunnassa toimivaa viinikauppiasta. koskevien vaatimusten torjumiseksi osoitettava, että verorasitus oli tosiasiallisesti siirretty kuluttajille. Olisi kuitenkin vaikeaa hankkia tällaista näyttöä, ja voisi sitä paitsi olla täysin mahdollista, että elinkeinonharjoittajat eivät tosiasiallisesti olisikaan vyöryttäneet verorasitusta kolmansille, vaan heidän olisi täytynyt ottaa se itse kannettavakseen Julkisasiamies Saggio esitti EKW-tapauksessa ratkaisuehdotuksensa, jossa hän ehdotti, että yhteisöjen tuomioistuin toteaisi veron valmisteverodirektiivin ja valtiontukisäännösten vastaiseksi. 9. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus aiheutti huomattavan huolen siitä, että hyvinkin suuria summia tulisi palautettavaksi, millä vaarannettaisiin vakavasti paikallis- ja aluehallintojen taloudet. Itävallan hallitus oli yhteisöjen tuomioistuimessa todennut, että vuosilta olisi palautettava 22 miljardia Itävallan šillinkiä (ATS), mikä vastaa noin 0,9:ää prosenttia Itävallan bruttokansantuotteesta. 7. Hän tutki myös Itävallan hallituksen esittämän pyynnön, joka koski tuomion ajallisten vaikutusten rajoittamista, mikäli yhteisöjen tuomioistuin toteaisi veron yhteisön oikeuden vastaiseksi, mutta hän tuli siihen tulokseen, ettei ollut olemassa sellaisia poikkeuksellisia olosuhteita, joiden nojalla tällaista rajoittamista voitaisiin pitää perusteltuna. 8. Julkisasiamies Saggio tarkasteli ratkaisuehdotuksensa kohdassa väitettä, jonka mukaan menneisyydessä virheellisesti kannetun veron palauttamista koskevien vaatimusten salliminen johtaisi siihen, että elinkeinonharjoittajat, jotka olivat tosiasiallisesti vyöryttäneet veron kuluttajille, saisivat perusteettoman edun. Hän totesi tältä osin, että (oikeuskäytännön mukaan) viranomaisten olisi palauttamista 10. Nyt kyseessä olevassa asiassa tehdyn ennakkoratkaisun esittämistä koskevan päätöksen mukaan Itävallan kaikki osavaltiot muuttivat alueellisia veroja koskevaa lainsäädäntöään, niin ettei virheellisesti kannettua veroa tarvinnut enää palauttaa tai vähentää veroveloista, jos verorasitus oli vyörytetty muulle henkilölle. Nämä muutokset tehtiin näissä kaikissa tapauksissa sen jälkeen kun julkisasiamies oli esittänyt ratkaisuehdotuksensa EKW-tapauksessa, ja kaikissa niissä, yhtä lukuun ottamatta, ne tehtiin ennen tuomion julistamista, mutta aikana, jolloin tuomion julistamispäivä oli jo ilmoitettu. 5 Hän totesi, että yhteisöjen tuomioistuin on yhdistetyissä asioissa C-192/95 C-218/95. Comatcb ym., antamassaan tuomiossa (Kok. 1997, s. I-165, 31 ia 32 kohta) hyväksynyt sen, että tällainen tilanne on mahdollinen. I

3 11. Wiener Abgabenordnungin (Wienin verotusasetus) 162 :n mukaan verosaatavista on ensiksi vähennettävä verovelat ja tämän jälkeen ylijäävä määrä on palautettava. Wiener Abgabenordnungin 185 kuului saakka seuraavasti: (4) Tämän pykälän 3 momenttia ei sovelleta verovelvollisiin, jotka voivat vedota sellaista verosäännöstä koskevaan Anlassfallwirkungiin, jonka Verfassungsgerichtshof [perustuslakituomioistuin] on todennut lainvastaiseksi." "(1) Verovelvollinen voi vaatia saatavansa palauttamista (162 :n 2 momentti). Palauttaminen voi tapahtua myös viran puolesta. (2) Palautettavasta määrästä voidaan vähentää verovelvollisen maksettavaksi vahvistetut verot ja maksut, jotka verovelvollisen on suoritettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa palautusvaatimuksen esittämisestä. " 12. Wiener Abgabenordnungin 185 :ään lisättiin Wiener Abgabenordnungin muuttamisesta annetun säädösmuutoksen nro 9/2000 I :llä seuraavat momentit: 13. Anlassfallwirkungin käsite liittyy siihen, että Itävallassa laki, jonka Verfassungsgerichtshof toteaa perustuslainvastaiseksi, ei kumoudu välittömästi tai taannehtivasti, vaan se jää voimaan (kyseisen tuomioistuimen määräämäksi enimmäisajaksi), kunnes uudet säännökset on annettu. Pääasiallisesti vain ne, jotka ovat nostaneet lain kiistämiseksi kanteen (kanteen, joka johtaa lain perustuslainvastaiseksi julistamiseen Anlassfall tai muun kanteen, jonka kohde on sama ja joka on vireillä samassa tuomioistuimessa tuomion julistamispäivänä), voivat hyötyä suoraan ja välittömästi siitä, että laki todetaan perustuslainvastaiseksi, ellei Verfassungsgerichtshof toisin päätä. "(3) Palautusta ei ole oikeutta vaatia, jos taloudellisen rasituksen verosta tai maksusta kantoi joku muu kuin verovelvollinen. Milloin näin vyörytettyä veroa tai maksua ei ole vielä maksettu, veroviranomaisen on erillisellä päätöksellä vaadittava maksua. 14. Tämän jälkeen, eli , lisättiin Wiener Abgabenordnungin 185 :n 3 momentin ensimmäisen virkkeen loppuun lause "eikä veron määrän pieneminen itseverotuksessa tai verotuspäätöksessä johda tällöin hyvitykseen". I

4 WEBER'S WINE WORLD YM. 15. Wiener Abgabenordnungin muuttamisesta annetun säädösmuutoksen nro 9/2000 II :ssä säädetään seuraavaa: "I :ää sovelletaan myös ennen tämän säädöksen julkaisemista syntyneisiin verovelkasuhteisiin." 16. Wienin osavaltion lainsäätäjälle hyväksyttäväksi esitetyn säädösmuutosehdotuksen perusteluissa viitattiin julkisasiamies Saggion EKW-tapauksessa esittämään ratkaisuehdotukseen ja todettiin, että jos yhteisöjen tuomioistuin asettuisi hänen kanssaan samalle kannalle, vaadittavien palautusten määrä voisi Wienissä olla noin miljoonaa ATS. Tämän mahdollisuuden tarkastelun yhteydessä kiinnitettiin huomiota siihen merkitykseltään yleiseen seikkaan, että Wiener Abgabenverordnung, sellaisena kuin se tuolloin oli, voisi mahdollistaa sen, että välillisen veron määrän suoritustensa hintoihin sisällyttänyt verovelvollinen saisi perusteettoman edun, koska tällä verovelvollisella olisi oikeus saada takaisin kyseinen veromäärä, vaikka verorasitus siitä oli tosiasiallisesti vyörytetty kuluttajien kannettavaksi. Ehdotetulla I :llä oli tarkoitus säännellä tätä yleistä ongelmaa eikä erityisesti sitä mahdollisuutta, että voitaisiin joutua palauttamaan hyvin suuria juomaveromääriä. 17. Perusteluissa ei ollut minkäänlaista mainintaa taannehtivasta vaikutuksesta, jota ehdotettiin muutosehdotuksen II :ssä. 18. Säädösehdotus annettiin osavaltion lainsäätäjälle ensimmäistä käsittelyä varten , jolloin sitä arvostelivat ankarasti useat opposition jäsenet, jotka pitivät sitä yrityksenä kiertää yhteisön oikeutta ja sinänsä selvästi yhteisön oikeuden vastaisena. Myös taannehtivaa vaikutusta arvosteltiin, kuten myös sitä, että ehdotuksesta puuttui selvä maininta siitä, että todistustaakan täytyi olla viranomaisilla, koska muun muassa ei voitu olettaa, että verorasitus olisi vyörytetty kuluttajille, eikä voitu edellyttää, että elinkeinonharjoittajien olisi itsensä hankittava näyttöä siitä, ettei näin ollut tosiasiallisesti tapahtunut. Lisäksi esitettiin, että veron lainmukaisuus oli saatettu kyseenalaiseksi aina siitä lähtien, kun Itävalta liittyi Euroopan unioniin vuonna Yhteisöjen tuomioistuin antoi EKWtapauksessa tuomion viikon kuluttua sen jälkeen, kun muutos Wiener Abgabenordnungiin oli lopullisesti hyväksytty. Se katsoi, kuten olen edellä todennut, että senkaltainen vero, jota kyseinen tapaus koski, oli valmisteverodirektiivin 3 artiklan 2 kohdan vastainen, mutta rajoitti samalla ratkaisunsa taannehtivan vaikutuksen ennen kyseisen tuomion julistamispäivää esitettyihin vaatimuksiin, jotka voivat olla nostettuja kanteita tai "vastaavia vaatimuksia". Tämä rajoitus perustui kyseisen tuomion 58 kohdan mukaan siihen, että (i) yhteisöjen tuomioistuin ei ollut aikaisemmin tulkinnut valmisteverodirektiivin 3 artiklan 2 kohtaa ja siihen että (ii) Itävallan hallitus oli komission toiminnan vuoksi voinut järkevin perustein arvioida, että vero oli yhteisön oikeuden mukainen. I-11371

5 20. Vaatimuksia olikin esitetty suuri määrä muodossa tai toisessa ennen EKWtapauksessa annetun tuomion julistamispäivää (jolloin yhteisöjen tuomioistuimelle oli ilmoitettu kokonaissumma, joka mahdollisesti olisi palautettava, mikäli kaikki vaatimukset hyväksyttäisiin, mutta ei niiden vaatimusten määrää, jotka arviolta oli jo saatettu vireille). Itävallan hallitus ilmoittaa nyt käsiteltävänä olevaa asiaa koskevissa huomautuksissaan, että tällaista vaatimusta, joilla vaaditaan noin miljoonaa ATS:ä on vireillä yksinomaan Wienin osalta, ja arvelee, että vaatimusten määrä johtuu ainakin osittain siitä, että Verwaítungsgerichtshof on katsonut, että yhteisöjen tuomioistuimen EKW-tapauksessa käyttämää käsitettä "vastaavat vaatimukset" on tulkittava laajasti. 21. Wienin veroviranomaiset ovat hylänneet ainakin joitakin näistä vaatimuksista ja ainakin neljästä hylkäävästä päätöksestä on valitettu Verwaltungsgerichtshofiin. Ne koskevat kahta ravintolaa, yhtä ravintolaja majoitusalan yritystä (Gasthausia) ja yhtä viinikauppiasta. Voidaan olettaa, että nämä neljä tapausta, joiden johdosta nyt kyseessä oleva ennakkoratkaisupyyntö on esitetty, ovat koetapauksia, joiden tulos ratkaisee niiden muiden vaatimusten kohtalon, joita on esitetty hyvin suuri määrä, ei ainoastaan Wienissä, vaan koko Itävallassa. 6 Nyt kyseessä olevat verot perustuivat alun perin itseverotukseen ja tilitykseen, minkä jälkeen vaatimusten esittäjät peruivat alkuperäiset laskelmansa ja vaativat verojen palauttamista. 22. Verwaltungsgerichtshof on päättänyt lykätä edellä mainittujen valitusten käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen: "Onko EY 10 artikla (aiempi EY:n perustamissopimuksen 5 artikla) ja yhteisöjen tuomioistuimen [EKW-tapauksessa antaman tuomion] tuomiolauselman 3 kohta, jonka mukaan direktiivin 92/12/ETY 3 artiklan 2 kohtaan ei voida vedota sellaisten vaatimusten tueksi, jotka koskevat alkoholijuomista kannettavan veron kaltaista veroa, joka on maksettu tai jonka osalta verosaatava on syntynyt ennen tämän tuomion julistamispäivää, ellei vaatimuksen esittäjä ole ennen tätä päivää nostanut kannetta tai esittänyt vastaavaa vaatimusta, esteenä sille, että sovelletaan Wiener Abgabenordnungiin tehdyllä säädösmuutoksella (LGB1. nro 9/2000) lisättyä 185 :n 3 momenttia, jota on sovellettava myös ennen tämän säädösmuutoksen julkaisemista syntyneisiin verovelkasuhteisiin ja jonka mukaan palautusta ei ole oikeutta vaatia, jos joku muu kuin verovelvollinen kantoi taloudellisen rasituksen verosta ja maksusta?" EY 10 artiklassa, johon Verwaltungsgerichtshof viittaa, vaaditaan jäsenvaltioita ryhtymään erityisesti kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan EY:n perustamissopimuksesta johtuvien 6 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessä todetaan, että vähintään 300 vastaavanlaista valitusta on vireillä. 7 Kursivointi on ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tekemä. I

6 WEBER'S WINE WORLD YM. velvollisuuksien täyttäminen yhteisön päämäärän toteuttamisen helpottamiseksi, ja pidättymään kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista. 24. Pääasiassa valituksen tehneistä kaksi, eli Karl Schlosser ja Beta Leasing Gesellschaft mbh, jotka molemmat harjoittavat ravintolatoimintaa, Abgabenberufungskommission der Stadt Wien (Wienin kaupungin viranomainen, joka on toimivaltainen ratkaisemaan verovalituksia), jonka päätöksistä on valitettu, Itävallan hallitus ja komissio ovat esittäneet kirjallisia ja suullisia huomautuksia. Italian hallitus on jättänyt kirjallisia huomautuksia ja kolmas valittaja, Ernestine Rathgeber, joka harjoittaa ravintola- ja majoitusliikettä, esitti istunnossa suullisia huomautuksia. 26. Kun tämä lähtökohta otetaan huomioon, on olemassa kuten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ja kaikki huomautuksia esittäneet ovat muistuttaneet paljon sellaista yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jolla on merkitystä nyt esillä olevaan asiaan liittyviä eri näkökohtia tarkasteltaessa. 27. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksityisillä on oikeus saada takaisin yhteisön oikeuden vastaisesti kannetut kansalliset verot ja maksut, mikä johtuu niistä oikeuksista ja millä täydennetään niitä oikeuksia, joita heille on annettu yhteisön oikeussäännöillä, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on niitä tulkinnut; jäsenvaltioilla on siten yhteisön oikeuden perusteella velvollisuus pääsääntöisesti palauttaa sellaiset verot ja maksut. 8 Asian arviointi 25. Totean aluksi, että mielestäni on aiheellista tutkia kaikki kansallisen tuomioistuimen kysymyksessä mainittuun riidanalaiseen säädösmuutokseen liittyvät näkökohdat, eikä ainoastaan taannehtivuutta koskevaa seikkaa, jota korostetaan sekä itse kysymyksessä että Verwaltungsgerichtshofin esittämissä perusteluissa. Aineellisen säännöksen yhteisön oikeuden mukaisuutta koskeva kysymys edeltää loogisesti kyseisen säännöksen taannehtivan vaikutuksen yhteisön oikeuden mukaisuutta koskevaa kysymystä ja voi vaikuttaa siihen annettavaan vastaukseen. 28. Koska yhteisö ei ole kuitenkaan antanut säännöksiä tällaisesta palauttamisesta, kunkin jäsenvaltion asiana on antaa sisäisessä oikeusjärjestyksessään sovellettavat menettelysäännöt, kunhan ne eivät ole epäedullisempia kuin ne säännöt, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia tilanteita (vastaavuusperiaate), eivätkä sellaisia, että yhteisön oikeudessa annettujen oikeuksien 8 Ks. uusimmista oikeustapauksista, joissa viitataan aikaisempaan oikeuskäytäntöön, yhdistetyt asiat C-397/98 ja C-410/98, Metallgesellschaft ym., tuomio (Kok. 2001, s. I-1727, 84 kohta) ja asia C-62/00, Marks & Spencer, tuomio (Kok. 2002, s. I kohta). I

7 käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate) Tältä osin on syytä huomata ensinnäkin, ettei säädösmuutoksen sanamuodossa tehdä nimenomaisesti eroa kansalliseen oikeuteen ja yhteisön oikeuteen perustuvien vaatimusten välillä. Sekä Abgabenberufungskommission että Itävallan hallitus ovat todenneet, että riidanalainen muutos voisi vaikuttaa useita muita heidän mainitsemiaan veroja koskeviin palautusvaatimuksiin, mikäli näiden verojen katsottaisiin olevan kansallisen oikeuden vastaisia. Vastaavuusperiaate 29. Kansalliset säännökset, jotka koskevat yhteisön oikeuden vastaisiksi todettujen verojen tai maksujen palautusvaatimuksia, eivät saa olla epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia, eikä tällaiseen veroon tai maksuun saa erityisesti kohdistaa sellaisia rajoittavampia säännöksiä, jotka on annettu kyseisen veron tai maksun yhteisön oikeuden vastaiseksi toteamisen jälkeen En myöskään katso, että kyseisen muutoksen hyväksymisen aikaisilla olosuhteilla on sinänsä ratkaiseva merkitys. Vaikka onkin selvää, että todennäköisyys siitä, että yhteisöjen tuomioistuin lähiaikoina antaa tuomion, jossa se todennee juomaveron yhteisön oikeuden vastaiseksi, oli tärkeä muutoksen syntyyn ja sen ajoitukseen vaikuttanut tekijä, tämä ei merkitse sitä, että kyseistä muutosta sovelletaan tai oli tarkoitus soveltaa vain tätä veroa tai yleisesti yhteisön oikeuden vastaisesti kannettuja veroja koskeviin palautusvaatimuksiin. 32. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin varmistauduttava siitä, ettei kyseessä olevaa säännöstä sovelleta tosiasiallisesti pelkästään tietyn tyyppiseen veroon tai maksuun, joka on todettu yhteisön oikeuden vastaiseksi, vaan että sitä sovelletaan "useisiin sisäisiin veroihin ja maksuihin" Ks. esim. edellä alaviitteessä 8 mainitut yhdistetyt asiat Metallgesellschaft ym., tuomion 85 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen sekä viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä asia C-255/00, Grundig Italiana, tuomio , 33 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). 10 Erityisen kohdistamisen osalta ks. esim. asia C-240/87, Deville, tuomio (Kok. 1988, s. 3513) ja viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä asia C-343/96, Dilexport, tuomio , (Kok. 1999, s. I-579, 38 ja 39 kohta) sekä edellä alaviitteessä 8 mainittu asia Marks 8c Spencer, tuomion 36 kohta. 33. Tältä osin on tärkeää selvittää, etteivät tosiseikkoja tai menettelyä koskevat olosuhteet muuta ensi näkemältä neutraalia, erotuksetta sovellettavaa sääntöä sellaisek- 11 Asia C-228/96, Aprile, tuomio (Kok. 1998, s. I-7141, 29 kohta). I

8 si, että se vaikuttaa tietyn tyyppiseen vaatimukseen todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin jonkin toisen tyyppiseen. Jokainen sääntö on tutkittava ottamalla huomioon säännön yhteydessä sovellettava menettely Beta Leasing toteaa nyt esillä olevassa asiassa, että kyseessä olevan muutoksen mukaan sitä ei sovelleta niihin vaatimuksen esittäjiin, "jotka voivat vedota sellaista verosäännöstä koskevaan Anlassfallwirkungiin, jonka Verfassungsgerichtshof on todennut lainvastaiseksi", mutta että vastaava soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei tule kyseeseen, jos muut kansalliset tuomioistuimet toteavat lainvastaisuuden yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion johdosta. Se väittää näin ollen, että jos Verfassungsgerichtshof olisi todennut juomaveron lainvastaiseksi ja rajoittanut tuomionsa samalla tavoin, muutoksella ei olisi voinut olla minkäänlaista vaikutusta. 12 Ks. esim. asia C-312/93, Peterbroeck, tuomio (Kok. 1993, s. I-4599, 13 kohta) a viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä asia C-327/00, Santex, tuomio , Kok. 2003, s. I-1877, 56 ja 57 koilta. 13 Ks. edellä 13 kohta. WEBER'S WINE WORLD YM. 35. Komission mukaan senkaltaisia massiivisia veron palauttamiseen liittyviä ongelmia, joihin tässä asiassa on vedottu, ei voi syntyä, koska seuraukset siitä, että vero todetaan kansallisten perustuslakien vastaiseksi, ulottuvat ainoastaan rajalliseen määrään asianosaisia. 13 Tämän vuoksi ei ole ollut aikaisemmin vakavaa tarvetta antaa säännöstä perusteettoman edun torjumiseksi riidanalaisessa muutoksessa määritellyllä tavalla. 36. Näiden toteamusten valossa komissio katsoi ensi alkuun, että kansallisen oikeuden vastaisiksi todettujen verojen palauttamista koskevat säännöt eivät ole edullisempia kuin yhteisön oikeuden vastaisten verojen tapauksessa sovellettavat säännöt. Istunnossa komissio asettui kuitenkin toiselle kannalle ja väitti, että kyseessä on erilainen kohtelu, jolla suositaan niitä, jotka vaativat palauttamaan Verfassungsgerichtshofin lainvastaiseksi toteaman veron; ainoastaan näissä tapauksissa, joissa vaatimuksen esittäjä voi vedota Anlassfallwirkungiin, perusteettoman edun saamisen mahdollisuutta ei tutkita enemmälti. 37. Tätä näkökohtaa ei käsitelty yhteisöjen tuomioistuimessa kovinkaan seikkaperäisesti eikä olisi soveliasta esittää siitä lopullista näkemystä, jonka tulisi perustua kansallisten olosuhteiden kokonaisarviointiin. Riidanalainen muutos näyttää kuitenkin merkitsevän sitä, että sääntöä, jonka mukaan palauttamista ei voida vaatia, jos verorasitus on vyörytetty kolmannelle, sovelletaan kaikkiin vaatimuksen esittäjäryhmiin paitsi yhteen: tähän viimeksi mainittuun kuuluvat ne, jotka ovat nostaneet Verfassungsgerichtshofissa kanteen, jolla riitautetaan vero, jonka tämä tuomioistuin on todennut perustuslainvastaiseksi. 38. Mikäli on totta, että ainoastaan ne, jotka nostavat kansallisten perustuslakien nojalla kanteen, voivat vedota Anlassfallwirkungiin, niin säännöt, jotka koskevat kansallisen oikeuden vastaisiksi todettujen I

9 verojen palauttamista, saattavat olla tältä osin edullisempia kuin ne, jotka koskevat yhteisön oikeuden vastaisiksi todettuja veroja. 39. Jotta säädösmuutos olisi vastaavuusperiaatteen mukainen, poikkeus olisi ulotettava koskemaan kaikkia niitä, jotka ovat riitauttaneet yhteisön oikeuden vastaiseksi todetun veron, tai poikkeus olisi kumottava kokonaan. Tehokkuusperiaate oikeusvaikutuksesta oikeussubjekteille johtuva oikeussuoja. 14 Vaikka sovellettavat menettelysäännöt ovat osa kansallista oikeutta, ne eivät saa olla sellaisia, että yhteisön oikeudessa annettuja oikeuksia tässä tapauksessa oikeutta saada takaisin yhteisön oikeuden vastaisesti kannetut verot on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa käyttää. 42. Kun määritetään, onko asianlaita näin, kutakin sääntöä on tutkittava asiayhteydessään ja selvitettävä, mikä on tutkittavan säännön tehtävä kansallisessa menettelyssä sitä kokonaisuutena tarkasteltaessa ja ottaen huomioon kaikki sille ominaiset piirteet Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tehokkuusperiaatteen eli sen, että kansallisten tuomioistuinten on toteutettava tehokkaasti yhteisön oikeutta ja että yhteisön oikeudessa annettuja oikeuksia on suojattava tehokkaasti näissä tuomioistuimissa monilla aloilla, ja tämän periaatteen voidaan katsoa olevan ilmaus yleisesti hyväksytystä oikeudesta tehokkaaseen oikeussuojaan. 43. Sääntely, jonka yhteisöjen tuomioistuin on katsonut sellaiseksi, että yhteisön oikeuden vastaisesti kannettujen verojen saaminen takaisin voi olla käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa, sisältää perusteettoman edun osalta erityisesti tiettyjä presumptioita tai todistussääntöjä, joiden mukaan todistustaakka on veronmaksajalla, 16 ja tiettyjä menettelyä koskevia määräaikoja, varsinkin silloin kun niitä 41. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tehokkuusperiaate merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden tuomioistuinten on EY 10 artiklassa vahvistetun yhteistyöperiaatteen mukaan turvattava yhteisön oikeuden välittömästä 14 Ks. esim. edellä alaviitteessä 12 mainittu asia Peterbroeck, tuomion 12 kohta oikeuskäytäntöviittauksinee sekä viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä asia C-390/98, Banks, tuomio (Kok. 2001, s. I-6117, 121 kohta). 15 Ks. edellä alaviite Ks. esim. asia 199/82, San Giorgio, tuomio (Kok. 1983, s. 3595, Kok. Ep. VII, s. 373,14 kohta); edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Dilexport, tuomion 54 kohta ia yhdistetyt asiat C-441/98 ja C-442/98, Mikhailidis, tuomio (Kok. 2000, s. I-7145, 36 kohta ja sitä seuraavat kohdat). I

10 WEBER'S WINE WORLD YM. sovelletaan taannehtivasti. näitä näkökohtia jäljempänä. 17 Käsittelen 44. Ensiksi on kuitenkin syytä tarkastella itse perusteettoman edun käsitettä. Perusteeton etu vuoksi perusteettoman edun; jos samojen olosuhteiden vallitessa verorasitus on vyörytetty vain osittain, ainoastaan vyöryttämättä jätetty määrä on palautettava. 19 Elinkeinonharjoittaja, joka on maksanut veron, mutta joka on vyöryttänyt tämän verorasituksen kokonaisuudessaan asiakkailleen, jolloin hänelle itselleen ei ole aiheutunut minkäänlaista menetystä, saisi selvästi perusteettoman edun, jos hänelle tämän jälkeen palautettaisiin tämä vero sillä perusteella, että sen todetaan olleen lainvastainen. 20 Kansallinen sääntö, jolla estetään perusteeton etu näissä olosuhteissa, on näin ollen yhteisön oikeuden mukainen. 45. Vaikka jäsenvaltioiden on periaatteessa palautettava yhteisön oikeuden vastaisesti kannetut kansalliset verot, ne eivät ole siihen velvollisia, jos palautuksen saaja saisi tämän seurauksena perusteettoman edun. 18 Yleensä oikeusjärjestelmät eivät tunnusta oikeutta mihinkään sellaiseen etuun, joka olisi epäoikeudenmukainen tai perusteeton, eikä sellaista oikeutta anneta yhteisön oikeudessa. 47. Vaikka vero on vyörytetty kokonaan tai osittain kolmansille, vastaavan määrän palauttaminen elinkeinoharjoittajalle ei kuitenkaan välttämättä johda siihen, että kyseinen elinkeinonharjoittaja saisi perusteettoman edun Erityisesti nyt kyseessä olevan tapauksen kaltaisen tapauksen osalta on todettava, että jäsenvaltio ei ole velvollinen palauttamaan elinkeinonharjoittajalle veroa, jos on osoitettu, että hänen maksamansa vero on kokonaisuudessaan vyörytetty kolmannelle ja että hän saisi palautuksen 17 Ks. viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä edellä alaviitteessä 8 mainittu asia Marks & Spencer, tuomion 35 kohta ja sitä seuraavat kohdat ja edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Grundig Italiana, tuomion 34 kohta ja sitä seuraavat kohdat. 18 Ks. esim. asia 68/79, Just, tuomio (Kok. 1980, s. 501, 26 ja 27 kohta ja viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä asia C-453/99, Courage ja Crehan, tuomio (Kok. 2001, s. I-6297, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). 48. Elinkeinoharjoittaja voi päättää esimerkiksi hillitä vähittäishintojensa nousua ja säilyttää myyntimääränsä siten, että hän voittomarginaalistaan tinkimällä ottaa veron kokonaan tai osittain kannettavak 19 Ks. edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Comateb, tuomion 27 ja 28 kohta ja edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Mikhailidis, tuomion 33 kohta. 20 Asianlaita olisi toisin, jos asiakkaat voisivat puolestaan saada veron takaisin häneltä tai suoraan veroviranomaisilta, mutta tällaista menettelyä ei voida aina käyttää. Nyt esillä olevassa asiassa olosuhteet ovat sellaiset, että alkoholijuomien vähittäismyynnin luonne on todennäköisesti esteenä tällaisen mahdollisuuden käyttämiselle käytännössä. Ks. edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Comateb, tuomion 24 kohta. 21 Ks. cm. asia Comateb, tuomion 29 kohta; cm. asia Mikhailidis, tuomion 34 kohta; ks. myös nyt kyseessä olevien olosuhteiden osalta edellä alaviitteessä 2 mainittu EKWtapaus, julkisasiamies Saggion ratkaisuehdotuksen 68 kohta. I

11 seen. Muussa tapauksessa, mikäli hän on hylännyt tällaisen menettelyn ja päättänyt nostaa hintojaan tarkalleen veron määrää vastaavasti, hän saattaa todeta voittojensa pienenevän, koska hän myy vähemmän. Hän saattaa jopa siinäkin tapauksessa, että hän päättää ottaa osan verosta itse kannettavakseen, todeta myyntinsä pienevän. Kaikissa näissä tapauksissa jotka ovat mahdollisia silloin kun elinkeinonharjoittajien välillä vallitsee voimakas kilpailutilanne hän kärsii taloudellisen menetyksen lainvastaisen veron määräämisen johdosta, ilman että voidaan todeta, että hän on vyöryttänyt tämän verorasituksen (kokonaan) kolmansille tai että hän saisi perusteettoman edun, jos vero (asianmukainen osa siitä) palautetaan hänelle Yhteisön oikeus ei näin ollen anna jäsenvaltiolle mahdollisuutta palautusvaatimuksen epäämiseen pelkästään sillä perusteella, että verorasitus on vyörytetty kolmansille; tämän lisäksi on osoitettava, että palauttamisesta aiheutuisi perusteetonta etua. 23 joissa yhteisön oikeuden nojalla vaaditaan oikeutta palautukseen. 51. Wiener Abgabenordnungiin tehdyn riidanalaisen muutoksen mukaan oikeutta palautukseen ei ole, "jos taloudellisen rasituksen verosta tai maksusta kantoi joku muu kuin verovelvollinen". Tämä sääntö vaikuttaisi näin ollen asiallisesti ilmeisesti vain elinkeinonharjoittajiin, jotka palautuksen johdosta todella saisivat perusteetonta etua edellyttäen, että käsite "kantaa taloudellinen rasitus" verosta kattaa kaikki veron maksuvelvollisuudesta aiheutuvat taloudelliset menetykset, laskutetaanpa itse veron määrä kolmannelta tai ei, ja edellyttäen, että sääntöä tulkitaan siten, että taloudellisen rasituksen jakaminen otetaan huomioon ja palautuksen saaminen vastaavassa suhteessa on tarvittaessa mahdollista. Aineellinen oikeussääntö näyttää näin ollen nämä edellytykset huomioon ottaen olevan sopusoinnussa tehokkuusperiaatteen kanssa. 50. Tämän vuoksi on tarpeen tutkia huolellisesti jokainen riidanalainen sääntö, jotta voidaan varmistua siitä, että kyseisellä säännöllä todellakin vain estetään perusteettoman edun saaminen ja että se ei samalla ole sellainen, että palautuksen saaminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa muissa tilanteissa, 22 Ks. mm. edellä alaviitteessä 18 mainittu asia Just, tuomion 26 ja 27 kohta; edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Comateb, tuomion 30 kohta ja edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Mikhailidis, tuomion 35 kohta. 23 Ks. em. asia Comateb, tuomion 23 kohta ja em. asia Mikhailidis, tuomion 32 kohta. 52. Komissio kiinnitti tältä osin istunnossa huomiota erääseen näkökohtaan, jota yhteisöjen tuomioistuimessa ei käsitelty yksityiskohtaisesti. Jos, kuten asianlaita on saattanut olla, juomaveron määrä vaikutti korottavasti myös myynnistä maksettavan arvonlisäveron määrään ja näin ollen lopulliseen vähittäismyyntihintaan, juomaveron vaikutus elinkeinonharjoittajien myyntiin ja siten heidän voittoihinsa on voinut olla vieläkin suurempi. Tämä on yksi niistä tekijöistä, joka on mahdollisesti otettava huomioon ennen kuin voidaan päätyä siihen tulokseen, että palauttamisesta aiheutuisi perusteetonta etua. I

12 WEBER'S WINE WORLD YM. Todistustaakka 53. Näyttöä koskevat vaatimukset voivat aiheuttaa vakavampia ongelmia, sillä tätä seikkaa ei itse riidanalaisessa muutoksessa säännellä. 54. Oikeuskäytännöstä 24 ilmenee selvästi, että sääntö, jonka mukaan vaatimuksen esittäjän on näytettävä toteen, että hän ei ole vyöryttänyt veroa kolmannelle, tai presumptio, jonka mukaan vero on vyörytetty, ei ole yhteisön oikeuden mukainen. Myös kaikki säännöt, joilla asetetaan erityisrajoituksia sille muodolle, jossa näyttö voidaan esittää, ovat yhteisön oikeuden vastaisia. 55. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mukaan asiassa sovellettava Wiener Abgabenordnung ei sisällä minkäänlaisia todistustaakkaa, hyväksyttäviä todistuskeinoja tai näiden todistuskeinojen arviointia koskevia erityissääntöjä. Sovellettavissa yleisissä oikeudenkäyntiä koskevissa säännöissä lähdetään siitä, että asiaa käsittelevän tuomioistuimen velvollisuutena on selvittää tosiseikat viran puolesta. Verovelvollisen on myötävaikutettava tosiseikkojen selvittämiseen, mutta jos näytön esittämistä ei voida kohtuudella edellyttää, laissa tyydytään todennäköisyyteen ja annetaan todistusvoima kaikille seikoille, joilla voidaan näyttää toteen tosiseikat ja jotka ovat 24 Ks. esim. edellä alaviitteessä 16 mainitut asiat San Giorgio, tuomion 14 kohta, Dilcxport, tuomion 54 kohta ja Mikhailidis, tuomion 36 kohta ja sitä seuraavat kohdat. soveliaita kyseistä asiaa koskevissa olosuhteissa. Abgabenberufungskommissionin ja Itävallan hallituksen mukaan todistustaakka on veroviranomaisilla. 56. Pääasiassa valittajana oleva Karl Schlosser väittää kuitenkin, että koska palauttamisvaatimuksella vaaditaan vaatimuksen esittäjälle edullista kohtelua ja sen selvittämistä, että lailliset edellytykset tällaisen edullisen kohtelun myöntämiseksi ovat olemassa, vaatimuksen tekijällä on Itävallan oikeuden mukaan avustamisvelvollisuus asiassa merkityksellisten tosiseikkojen toteennäyttämiseksi. Tämän on erityisesti esitettävä näyttöä asiassa tarpeellisten laskelmien tueksi. Nyt kyseessä olevissa asioissa Abgabenberufungskommission teki päätöksensä toteamalla sen kiistämättä jätetyn seikan perusteella, jonka mukaan asiakkailta alkoholijuomista veloitettu hinta sisälsi juomaveron, että kuluttajat olivat kantaneet taloudellisen rasituksen verosta. Tämä tapa edetä asiassa vastaa sellaisen presumption tekemistä, josta seuraa, että palauttaminen on mahdotonta tai ainakin suhteettoman vaikeaa. 57. Yhteisöjen tuomioistuimen asiana ei ole todeta, mikä näistä toisistaan poikkeavista näkemyksistä, jotka koskevat kansallisen oikeuden oikeussääntöjen toteuttamista käytännössä, on oikea. Jotta kansallinen tuomioistuin voisi kuitenkin olla varma, että riidanalainen muutos on näyttöä koskevien vaatimusten osalta yhteisön oikeuden mukainen, sen on varmistauduttava siitä, että asiassa merkityksellisten tosiseikkojen toteamista koskevat säännöt I

13 eivät ole epätasapainossa esittäjää vastaan. vaatimuksen 58. Vaatimuksen esittäjälle ei saa asettaa minkäänlaista velvollisuutta näyttää toteen, että hän ei ole vyöryttänyt verorasitusta kolmannelle, eikä saa olettaa, että hän on tehnyt niin pelkästään sillä perusteella ja ilman että otetaan huomioon muita seikkoja että hänen vähittäismyyntihintansa oli pakostakin katsottava sisältäneen veron. 59. On kuitenkin selvää, että kun kyseessä on itseverotus, veroviranomaisilla ei voi olla ilman verovelvollisen myötävaikutusta ja ilman oikeutta tutustua siihen verovelvollisen mahdollisesti säilyttämään aineistoon, jolla on asiassa merkitystä, velvollisuutta näyttää toteen, että verorasitus on vyörytetty kolmannelle. 25 päästä perusteettoman edun estämistä koskevaan perusteltuun tavoitteeseen. Asian ratkaisevan elimen täytyy voida ottaa huomioon kaikki asiassa käytettävissä olevat merkitykselliset todisteet ja päätyä oikeudenmukaiseen ratkaisuun ottamalla täysimääräisesti huomioon olivatpa todennäköisyydet mitä tahansa sen, että vaatimuksen esittäjä oli vastuussa verorasituksen jostain osasta tai että hän kärsi taloudellisen menetyksen kyseisen veron määräämisen takia. 61. Päätän tarkasteluni tähän näkökohtaan toteamalla, että kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, onko riidanalaisella muutoksella kansallisessa oikeudenkäyntijärjestelmässä, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, 26 käytännössä sellainen vaikutus, että syntyy presumptio siitä, että taloudellinen rasitus juomaverosta vyörytettiin asiakkaille, ellei elinkeinonharjoittaja voi näyttää muuta toteen. Tällainen tilanne olisi yhteisön oikeuden vastainen ja se voitaisiin korjata vain olemalla soveltamatta riidanalaista sääntöä tai tulkitsemalla tätä sääntöä siten, ettei sillä ole tällaista vaikutusta. 60. Tässä yhteydessä on mielestäni aiheellista selvittää oikeuskäytäntöä ja todeta, että vaikka kaikki sellaiset perusteetonta etua koskevat presumptiot, jotka vaatimuksen esittäjän on osoitettava vääriksi, ovat yhteisön oikeuden vastaisia, yhteisön oikeus ei ole esteenä asianmukaisten päätelmien tekemiselle olemassa olevan näytön perusteella. Ilman tällaista mahdollisuutta tasapaino saattaisi kallistua siinä määrin vaatimuksen esittäjän eduksi, että olisi käytännöllisesti katsoen mahdotonta Taannehtiva vaikutus 62. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut yhteisön säädösten osalta toistuvasti, että 25 Ks. jäljempänä 71 kohta. 26 Ks. edellä 42 kohta. I-11380

14 WEBER'S WINE WORLD YM. oikeusvarmuuden periaate on esteenä sille, että säädöksen soveltamisen alkamisajankohta on aikaisempi kuin sen julkaisuajankohta, mutta että tilanne voi poikkeuksellisesti olla toinen, jos se on välttämätöntä säädöksellä tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi ja jos asianomaisten perusteltua luottamusta kunnioitetaan asianmukaisella tavalla Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut perusteettomasti kannettujen verojen ja maksujen palauttamista koskevien kansallisten säännösten osalta, ettei ole yhteisön oikeuden vastaista, että sen jälkeen kun yhteisöjen tuomioistuin on todennut veron tai maksun yhteisön oikeuden vastaiseksi, kyseessä oleva jäsenvaltio asettaa sen palauttamiselle uusia edellytyksiä, kuten lyhyemmän määräajan, kunhan vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita noudatetaan Se, että EKW-tapauksessa annetun tuomion vaikutus rajoitettiin ajallisesti, ei merkitse sitä, että kun henkilö on esittänyt vaatimuksen ennen tuomion antamispäivää, tämän vaatimuksen täytyy olla vapaa kaikista muista kansallisessa oikeudessa säädetyistä rajoituksista, vaan sen sijaan sitä, että määritellyn ajanjakson osalta ei mitään muita vaatimuksia oteta tutkittaviksi. Tuomiossa ei myöskään ole mitään sellaista kohtaa, jossa sinänsä asetettaisiin tai ilmaistaisiin yleinen edellytys, jota olisi noudatettava sovellettavien kansallisten säännösten antamispäivän osalta, tai joka olisi esteenä näiden säännösten taannehtivalle vaikutukselle. 66. Kansallinen säännös, jolla vain estetään perusteeton etu, on yhteisön oikeuden mukainen. 64. Tästä viimeksi mainitusta periaatteesta on todettava, että jäsenvaltio ei saa antaa sellaista menettelysääntöä, jolla nimenomaisesti rajoitetaan palauttamista koskevien oikeussuojakeinojen käyttämismahdollisuuksia, eikä tämä saa tapahtua varsinkaan lyhentämällä taannehtivasti oikeussuojakeinojen käyttämiselle varattuja määräaikoja, ilman että annetaan asianmukaisia siirtymäsäännöksiä Asia 98/78, Racke, tuomio (Kok. 1979, s. 69, Kok. Ep. IV, s. 297, 20 kohta) ja viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä yhdistetyt asiat C-74/00 P ja C-75/00 P, Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomio , Kok. 2002, s , 119 kohta. 28 Ks. edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Dilexport, tuomion perustelujen 43 kohta ja päätösosan 2 kohta. 29 Ks. edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Deville sekä viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä edellä alaviitteessä 8 mainittu asia Marks & Spencer, tuomion 34 kohta ja sitä seuraavat kohdat. 67. Jos tällaista säännöstä sovelletaan vaatimuksiin, jotka koskevat ennen kyseisen säännöksen antamista syntyneitä tilanteita, tämä vaikutus ei mielestäni ole yhteisön oikeuden vastainen. Siltä osin kuin säännöksellä pyritään estämään perusteeton etu, sillä todellisuudessa suljetaan pois ainoastaan etu, joka olisi syntynyt sen antamisen jälkeen edellyttäen, ettei ole olemassa minkään jo palautetun määrän takaisin saamista koskevaa säännöstä. Sellainen etu ei voi myöskään missään tapauksessa olla perustellun luottamuksen kohteena, koska laillisuuskäsite ei voi sisältää sellaista, mikä on epäoikeudenmukaista. I-11381

15 68. On totta, että muunlaisissa olosuhteissa taannehtiva vaikutus voi osoittautua tehokkuusperiaatteen vastaiseksi: esimerkiksi asiassa Marks & Spencer annetussa tuomiossa 30 ja asiassa Grundig Italiana annetussa tuomiossa 31 (mainitakseni vain kaikkein viimeaikaisimpia tapauksia) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että sen määräajan taannehtiva lyhentäminen, jonka kuluessa palautusta voidaan vaatia, on tehokkuusperiaatteen vastaista, jos se asianmukaisten siirtymäsäännösten puuttuessa vie joiltakin oikeussubjekteilta heidän oikeutensa palautukseen tai antaa heille liian lyhyen määräajan, jonka kuluessa tähän oikeuteen on vedottava. 69. Koska nyt esillä olevassa tapauksessa yhteisön oikeudessa ei sitä vastoin ollenkaan edellytetä, että palautukseen olisi oikeus, mikäli perusteetonta etua aiheutuu, sillä seikalla, että kansalliseen lainsäädäntöön tehdyn muutoksen jälkeen vaatimus, joka olisi aikaisemmin voinut menestyä, ei tästä syystä enää voi menestyä, ei ole mitään vaikutusta yhteisön oikeudessa annetun oikeuden tehokkuudelle. kuin ne, jotka eivät ole tällaisesta näyttövelvollisuudesta tietoisia Tällaisen näytön kerääminen ja säilyttäminen voi olla työläs tehtävä nyt kyseessä olevan tilanteen kaltaisissa tilanteissa, minkä vuoksi elinkeinonharjoittaja voi katsoa olleensa oikeutettu jättämään sen tekemättä, jos siihen ei ollut senhetkistä tai ennakoitavissa olevaa tarvetta palautuksen saamiseksi sellaisesta verosta, jota hän piti selvästi yhteisön oikeuden vastaisena ja jonka määräämisen johdosta hän tiesi kärsineensä menetyksen. Erityisesti vähittäismyyntihintaa koskevissa laskelmissa ei ehkä ole otettu huomioon veron määrää nimenomaisesti ja erikseen, jos elinkeinonharjoittaja ei ollut varautunut siihen, että hänen on esitettävä näyttöä hänelle aiheutuneesta menetyksestä. 70. Taannehtivuutta koskevalla kysymyksellä on kuitenkin merkitystä todistustaakan kannalta, koska kuten Schlosser toteaa ne vaatimuksen esittäjät, jotka tietävät, että heidän on näytettävä toteen tiettyjä tosiseikkoja, huolehtivat suuremmalla todennäköisyydellä siitä, että heillä on näistä seikoista erityistä näyttöä 72. Säännösten taannehtiva muuttaminen olisi näin ollen tehokkuusperiaatteen vastaista, jos sellaisen näyttöä koskevan vaatimuksen käyttöönottaminen, jota ei ollut ennakoitu silloin, kun kyseinen näyttö olisi voitu hankkia, aiheuttaisi sen, että tällaisen elinkeinonharjoittajan olisi käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa saada palautusta, vaikka hän kantoi tosiasiallisesti verorasituksen (tai osan siitä). 30 Edellä alaviitteessä 8 mainittu asia Marks 8c Spencer, tuomion 35 kohta ja sitä seuraavat kohdat. 31 Edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Grundig Italiana, tuomion 34 kohta ja sitä seuraavat kohdat. 32 Ks. yhdistetyt asiat 331/85, 376/85 ja 378/85, Bianco ja Girard, tuomio (Kok. 1988, s. 1099, Kok. Ep. IX, s. 393, 15 kohta). I

16 WEBER'S WINE WORLD YM. Ratkaisuehdotus 73. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi Verwaltungsgerichtshofïn esittämään kysymykseen seuraavasti: Kansallisen oikeuden säännös, jonka mukaan yhteisön oikeuden vastaiseksi todettua veroa ei palauteta verovelvolliselle, jos kolmas osapuoli kantoi siitä taloudellisen rasituksen, ei ole yhteisön oikeuden vastainen, vaikka kyseistä säännöstä sovelletaan tilanteisiin, jotka ovat syntyneet ennen sen antamista, ja osapuoliin, joiden oikeutta vedota veron yhteisön oikeuden vastaisuuteen ei suljettu pois sen yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion vaikutusten ajallisella rajoittamisella, josta yhteisön oikeuden vastaisuus johdetaan, edellyttäen että kyseinen säännös on vastaavuusperiaatteen (se ei saa olla epäedullisempi kuin ne säännöt, jotka koskevat palauttamista vastaavanlaisissa, pelkästään jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvissa tilanteissa) ja tehokkuusperiaatteen (se ei saa olla sellainen, että yhteisön oikeudessa annettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa) mukainen. Jotta säännös olisi tehokkuusperiaatteen mukainen, sillä ei saa varsinkaan tehdä palauttamisesta käytännöllisesti katsoen mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa, olipa kyseessä mikä tahansa sen taloudellisen rasituksen osa, joka I-11383

17 verovelvolliselle on aiheutunut joko sen vuoksi, ettei hän ole vyöryttänyt veroa kokonaisuudessaan kolmannelle, tai sen vuoksi, että hän on kärsinyt veron määräämisen johdosta muutoin taloudellisen menetyksen synnyttää käytännössä minkäänlaista presumptiota siitä, että taloudellisen rasituksen verosta kantoi kolmas osapuoli, tai asettaa minkäänlaista vaatimusta, jonka mukaan vaatimuksen esittäjän on näytettävä toteen, ettei asianlaita ole näin ottaa käyttöön mitään velvollisuutta, joka edellyttää sellaisen näytön esittämistä, jonka hankkiminen on mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa silloin, kun säännös tulee voimaan. I

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 13 päivänä heinäkuuta 2000 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 13 päivänä heinäkuuta 2000 * TUOMIO 13.7.2000 ASIA C-456/98 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 13 päivänä heinäkuuta 2000 * Asiassa C-456/98, jonka Pretore di Brescia (Italia) on saattanut EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 13 päivänä joulukuuta 1989 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 13 päivänä joulukuuta 1989 * GRIMALDI v. FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 13 päivänä joulukuuta 1989 * Asiassa C-322/88, jonka tribunal du travail de Bruxelles on saattanut ETY:

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 18 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 18 päivänä joulukuuta 1997 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 18 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-5/97, jonka Belgian Raad van State on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

9 päivänä maaliskuuta 1978 *

9 päivänä maaliskuuta 1978 * TUOMIO 9.3.1978 ASIA 106/77 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 9 päivänä maaliskuuta 1978 * Asiassa 106/77, jonka Pretore di Susa (Italia) on saattanut ETY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 13 päivänä marraskuuta 1990 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 13 päivänä marraskuuta 1990 * . MARLEASING YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 13 päivänä marraskuuta 1990 * Asiassa C-106/89, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mo 1 de Oviedo (Espanja) on saattanut ETY:n

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA "1. Tänään annetulla asetuksella perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * TUOMIO 4.3.2004 ASIA C-303/02 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * Asiassa C-303/02, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta 24.3.2019 A8-0447/129 129 6 artikla 3 kohta b alakohta b) kuluttajat ovat kärsineet vähäisen vahingon, ja olisi kohtuutonta jakaa hyvitys heille. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava,

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. elokuuta 200 (OR. en) 8505/0 Toimielinten välinen asia: 200/0075 (NLE) WTO 09 SERVICES 7 COMER 58 COASI 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2001 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2001 * Yhdistetyissä asioissa C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 ja C-336/99, jotka Commissione tributaria di primo grado

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2010 KOM(2010)17 lopullinen 2010/0009 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen edistyminen

KOMISSION KERTOMUS. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen edistyminen FI KOMISSION KERTOMUS Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen edistyminen 1. KERTOMUKSEN AIHE Päätelmissään Sevillan Eurooppa-neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 916 lopullinen 2006/0300 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 904 lopullinen 2011/0441 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät Euroopan unionin edun mukaisesti

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * A JA B YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * Asiassa C-102/05, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Regeringsrätten (Ruotsi)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2018 COM(2018) 837 final 2018/0425 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetussa viinityöryhmässä Euroopan

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * DEVOS YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 14 päivänä maaliskuuta 1996 * Asiassa C-315/94, jonka Arbeitsgericht Bielefeld (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 25 päivänä huhtikuuta 2002 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 25 päivänä huhtikuuta 2002 * GONZÁLEZ SÁNCHEZ YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 25 päivänä huhtikuuta 2002 * Asiassa C-183/00, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n 5 de Oviedo (Espanja) on saattanut EY

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 7 päivänä toukokuuta 2002 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 7 päivänä toukokuuta 2002 * KOMISSIO v. RUOTSI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 7 päivänä toukokuuta 2002 * Asiassa C-478/99, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään L. Parpala ja P. Stancanelli, prosessiosoite

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 *

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS PHILIPPE LÉGER 14 päivänä syyskuuta 1995 * 1. Ennakkoratkaisupyynnössään Bundesverwaltungsgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, onko maa- ja metsätalousasioita

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Direktiivi 83/183/ETY Asuinpaikan muuttaminen jäsenvaltiosta toiseen Ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa kannettu vero

Direktiivi 83/183/ETY Asuinpaikan muuttaminen jäsenvaltiosta toiseen Ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa kannettu vero Downloaded via the EU tax law app / web Asia C-365/02 Marie Lindforsin vireille panema asia (Korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Direktiivi 83/183/ETY Asuinpaikan muuttaminen jäsenvaltiosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

HE 17/2011 vp. täytäntöönpanokelpoisiksi säädetyt yhdenmukaistamisviraston

HE 17/2011 vp. täytäntöönpanokelpoisiksi säädetyt yhdenmukaistamisviraston Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan unionin jäsenyyteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Yhteisöjen tuomioistuimen kannanotto

Yhteisöjen tuomioistuimen kannanotto ETY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 228 ARTIKLAN NOJALLA ANNETTU LAUSUNTO Yhteisöjen tuomioistuimen kannanotto I 1 Tässä lausunnossaan yhteisöjen tuomioistuin tyytyy komission pyynnön mukaisesti tarkastelemaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) 12478/16 LIMITE PUBLIC CRS CRP 29 AELE 72 MERTENS 3 COWEB 95 JUR 464 MOG 106 COPS 278 MAMA 190 ELARG 92 CONUN 181 CORLX 370 COAFR

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9431/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT 57 Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp)

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) VASTINE Lainvalmisteluosasto 7.4.2017 LsN Maarit Leppänen LsS Liisa Ojala OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

9 päivänä marraskuuta 2006*

9 päivänä marraskuuta 2006* YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 9 päivänä marraskuuta 2006* Asiassa C-520/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi)

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0310 (COD) 12310/16 ILMOITUS Asia: Äänestystulos VOTE 52 INF 161 PUBLIC 57 CODEC 1280 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot