VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (10) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 17:00-18:57. Kunnan virastotalo, edustustila 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (10) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 17:00-18:57. Kunnan virastotalo, edustustila 4."

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ (10) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika klo 17:00-18:57 Paikka Kunnan virastotalo, edustustila 4. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Ajankohtaiset asiat 3 38 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokoukset ja viranhaltijoiden läsnäolo kokouksissa vuonna Vihdin kunnankirjaston käyttösääntöjen päivittäminen 6 40 Vihdin kunnankirjaston maksut alkaen 8 4

2 Pöytäkirja 6/ (10) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Syrjälä Laura puheenjohtaja etäyhteydellä Välimaa Ida varapuheenjohtaja etäyhteydellä Koimäki Kaarlo jäsen Kuula Sanna jäsen etäyhteydellä Maarto Kalervo jäsen Rodas-Peräkylä Karita jäsen Seppä Antti jäsen etäyhteydellä Vesterinen Eeva jäsen Läsnä klo , etäyhteydellä Hyvönen Tuija varajäsen etäyhteydellä Laitinen Veli-Matti kunnanhallituksen edustaja etäyhteydellä Poissa Salonen Pasi jäsen Sivula Loviisa Nuorisovaltuuston edustaja Shabastari Niko Nuorisovaltuuston edustaja Muu Haapanen Mari sivistys ja hyvinvointijohtaja etäyhteydellä Laitinen Hanna kirjastotoimenj., pöytäkirjanpitäjä Muhli Tommi kulttuurituottaja etäyhteydellä Ståhl Petra elinvoimajohtaja Läsnä klo , etäyhteydellä Tammelin Heidi museotoimenjohtaja etäyhteydellä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Laura Syrjälä puheenjohtaja Hanna Laitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Sanna Kuula pöytäkirjantarkastaja Kalervo Maarto pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä Kunnan yleisessä tietoverkossa

3 Pöytäkirja 6/ (10) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Ajankohtaiset asiat Kuva Kuntala-hankkeen tilanteen esittely: tekninen johtaja Matti Kokkinen ja ti la päällik kö Anna-Maria Kivikangas -Vihti nuorten silmin -kyselyn tulosten esittely: nuorisovaltuuston edustaja Aurora Nieminen Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kirjastotoimenjohtaja, elinvoimajohtaja sekä museo toi men joh ta ja esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista. Valmistelija Mari Haapanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistys - ja hyvinvointijohtaja Elinvoimajohtaja Merkitään tiedoksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat: -Kuntala-hankkeen tilanteen esittely: tekninen johtaja Matti Kokkinen ja tilapäällikkö Anna-Maria Kivikangas -Vihti nuorten silmin -kyselyn tulosten esittely: nuorisovaltuuston edustaja Aurora Nieminen Sivistys- ja hyvinvointijohtajan, kulttuurituottajan, kirjastotoimenjohtajan, elinvoimajohtajan ja museotoimenjohtajan katsaukset ajankohtaisista asioista

4 Pöytäkirja 6/ (10) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokoukset ja viranhaltijoiden läsnäolo kokouksissa vuonna / /2011 Kuva Kunnanhallitus on päättänyt vuoden 2021 kunnanhallituksen ja kun nan val tuus ton kokouspäivät. Lautakunnan kokouspäivät on aikataulutettu niin, että lautakuntakäsittelyn jälkeen asiat voidaan tarvittaessa siirtää seuraavan kun nan hal li tuk sen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi. Lautakunnan kokoukset pide tään pääsääntöisesti kunnanvirastossa ja alkavat klo 17, kokouspäivä on yleensä keskiviikko. Lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemän päätöksen ottamisesta lautakunnan kä si tel tä väk si voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi pal ve lu keskuk sen johtaja (hallintosääntö 58 ). Hallintosäännön 54 :n mukaan taloussuunnitelman ja muut strategisesti mer kittä vät ao. toimialaa koskevat asiat sekä useita tulosalueita koskevat asiat esittelee si vis tys pal ve lut -palvelukeskuksen johtaja ja elinvoimapalvelut -palvelukeskuksen joh ta ja. Lisäksi palvelukeskuksen johtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen mikä ta han sa lautakunnan asia. Muut johtamaansa yksikköä koskevat asiat esittelevät toimialallaan sivistys- ja hy vin voin ti joh ta ja, liikuntatoimenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja ja mu seo toi menjoh ta ja (hallintosääntö 54 ). Hallintosäännön 46 :n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Vih din kunnassa vakiintuneen käytännön mukaan kokouskutsu ja esityslista lä hete tään sähköistä kokousta käyttäen, ellei erityisestä syystä toisin päätetä. Läsnäolo-oikeus toimielimen kokouksissa on jäsenten lisäksi kunnanhallituksen edus ta jal la, kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä ai kaisem man käytännön mukaisesti tietyin rajauksin myös nuorisovaltuuston ni meämil lä edustajilla. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää ao. toi mi elin (hallintosääntö 52 ). Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava vara jä sen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa ko koukses sa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua va ra jä se nen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esit teli jä voi toimittaa kutsun varajäsenelle (hallintosääntö 48 ). Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan al lekir joit taa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Sähköinen pöy tä kir jantar kas tus on otettu käyttöön vuonna 2014 ja se koskee kaikkia sähköistä ko kousta käyttäviä. Menettelyn myötä tarkastus voidaan tehdä sähköisesti käyttäen säh köis tä kokousta ja sähköpostia. Pöytäkirja pidetään nähtävänä toimielimen päät tä mä nä aikana kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa säädetään (hal linto sään tö 57 ).

5 Pöytäkirja 6/ (10) Valmistelija Mari Haapanen,etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elinvoimajohtaja Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää, että 1) kokouskutsu ja esityslista toimitetaan lautakunnan jäsenille, varajäsenille, kun nan hal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kun nanjoh ta jal le, esittelijöille sekä nuorisovaltuuston edustajille. Esityslista on luetta vis sa kokousta edeltävän viikon torstaina sähköisestä kokouksesta. 2) sivistyspalvelut -palvelukeskuksen johtajalla, elinvoimapalvelut- pal ve lu keskuk sen johtajalla, liikuntatoimenjohtajalla, kirjastotoimenjohtajalla ja mu seotoi men joh ta jal la esittelijöinä on läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa. Nuo ri so val tuus ton edustajilla on oikeus olla läsnä muiden kuin salassa pi dettä vien asioiden ja henkilöstöä koskevien asioiden käsittelyn aikana. 3) pöytäkirjan tarkastavat kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa kokous ta seuraavana perjantaina sähköistä kokousta ja sähköpostia käyttäen ell ei kokouksessa asiasta toisin sovita. 4) tarkastettu pöytäkirja pidetään kuntalain 140 :n mukaisesti nähtävänä kunnan julkisilla verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeisenä ensimmäisenä ar ki päi vä nä. 5) lautakunnan kokouspäivät vuonna 2021 ovat: 3.2., 31.3.,5.5., 9.6., 11.8., 15.9., ja Mahdolliset muutokset ja lisäykset sovitaan erikseen ja ne ilmoitetaan kunnan nettisivuilla. Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

6 Pöytäkirja 6/ (10) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Vihdin kunnankirjaston käyttösääntöjen päivittäminen 314/ /2015 Kuva Vihdin kunnan hallintosäännön 19 :n mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hy väk syy kirjaston käyttösäännöt. Lukki-kirjastoilla eli Vihdin kunnankirjastolla ja Karkkilan ja Lohjan kau pun gin kirjas toil la on yhteiset käyttösäännöt. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta on hy väksy nyt nämä käyttösäännöt Vihdin osalta kokouksessaan Lukki-kirjastojen johtoryhmä on vuonna 2019 todennut, että käyttösääntöjä on joil ta kin osin tarpeen täsmentää. Käyttösääntöjä on käsitelty useammassa joh toryh män kokouksessa ja kunkin kirjaston henkilökuntaa on myös osallistettu käyttö sään tö jen muokkausprosessiin. Myös koronaviruspandemia on tuonut muu tostar pei ta käyttösääntöihin. Keskeisimmät muutokset käyttösääntöjen sisältöön ovat seuraavat: Kaukolainaaminen on jatkossa mahdollista siten, että ellei tarvittava aineisto löydä Lukki-kirjastojen kokoelmista, voi sen kaukolainata muualta Suomesta tai ulko mail ta. Voimassaolevissa käyttösäännöissä puhutaan oman kunnan kirjaston ko koel mis ta Lukki-kirjastojen kokoelmien sijaan. Lainauskiellon osalta tehdään muutos, että asiakkaiden tulee jatkossa maksaa kaik ki maksut kerralla pois. Asiakkaiden on ollut mahdollista lainauskiellon rajan tul tua täyteen maksaa vain osa heille kertyneistä maksuista ja saada lai naus oikeus takaisin. Kirjaston perimät myöhästymismaksut ovat julkisoikeudellisia saata via, jotka vanhenevat 5 vuodessa. Tällä toimenpiteellä halutaan ehkäistä näiden saatavien vanheneminen. Lisäksi marraskuun alussa käyttöön otettu verk komak sa mi nen edellyttää, että kaikki kertyneet maksut maksetaan kerralla pois. Kirjaston aineistojen lainamäärät ja -ajat jätetään käyttösäännöistä pois, koska käyt tö sään tö jen tulee sisältää vain sellaisia sääntöjä, joita ei ole tarve muuttaa usein. Lainamäärien ja -aikojen muutostarpeisiin täytyy sen sijaan pystyä rea goimaan nopeasti. Liitteet Lukki-kirjastojen käyttösäännöt 2021 Aineistokohtaiset laina- ja varausmäärät sekä laina-ajat Valmistelija Hanna Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Kirjastotoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä Vihdin kunnankirjaston käyt tö sään nöik si liitteenä olevat Lukki-kirjastojen käyttösäännöt sekä ai neis tokoh tai set laina- ja varausmäärät sekä laina-ajat siten, että ne tulevat voimaan alkaen.

7 Pöytäkirja 6/ (10) Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Liitteet Liite1 Aineistokohtaiset laina- ja varausmäärät sekä laina-ajat Liite2 Lukki-kirjastojen käyttösäännöt 2021

8 Pöytäkirja 6/ (10) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Vihdin kunnankirjaston maksut alkaen 49/ /2013 Kuva Lain yleisistä kirjastoista (1492/2016) 12 mukaan yleisen kirjaston omien ai neisto jen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Mak sut to mia ovat myös valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoi tavan yleisen kirjaston muille yleisille kirjastoille antamat kaukolainat. Kunta voi periä myöhässä palautetuista aineistoista, varatun aineiston noutamatta jät tä mises tä ja muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista yleisen kirjaston suoritteista koh tuul li sen, enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvien ko ko naiskus tan nus ten määrää vastaavan maksun. Vihdin kunnan hallintosäännön 41 :n mukaan lautakunta päättää toimialansa mak suis ta ja taksoista, mikäli valtuusto on hyväksynyt maksujen yleiset pe rusteet. Lukki-kirjastojen johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt, että nou tamat to mas ta varauksesta perittävää maksua nostetaan 1 eurosta 1,5 euroon vuoden 2021 alusta alkaen. Varauksien määrä on lisääntynyt ja niihin liittyvä lo gistiik ka vie henkilökunnan työaikaa. Varatun aineiston kuljetuksesta kir jas to toi mipis teis tä toisiin aiheutuu kirjastoille kustannuksia. Noutamattoman varauksen maksun korottaminen on liittyy myös Vihdin kun nanval tuus ton kokouksessaan hyväksymään talouden tasapainottamisen toi men pi tee seen"kir jas to tehostaa kirjastoasiakkaille kertyneiden maksujen maksa mis ta". Vihdin pääkirjastoon Nummelaan ollaan hankkimassa hankkeen EMO-tila eli elinikäi sen mediaoppimisen tila Vihdin pääkirjastoon Nummelaan toteuttamiseen AVI:l ta saadulla avustuksella asiakaskäyttöön väritulostinta ja ns. suur ko ko tu lostin ta, jolla on mahdollista tulostaa julisteita ja vastaavia. Laitteet saadaan asiakas käyt töön arvion mukaan vuoden 2020 lopulla tai vuoden 2021 alussa. Vä ri tulos tin ja suurkokotulostin ovat asiakkaille uusia palveluita, joiden käytölle on mää ri tel tä vä hinta. Väritulostimella tulee olemaan mahdollista tulostaa A4-kokoisia (ja mahdollisesti pie nem piä) tulosteita. Kunnankirjaston tämänhetkisen hinnaston mukaan mus taval koi nen A4-tuloste maksaa 0,20 euroa (sis. alv 24%). Samoin kopioiden osalta mus ta val koi nen A4-kopio maksaa 0,20 euroa. Värillisistä ja kaksipuolisista A4-kopiois ta hinta on kaksinkertainen eli 0,40 euroa. Väritulosteiden hinnan on syytä ol la yhdenmukainen näiden käytäntöjen kanssa, jolloin väritulosteen hinnaksi tulee 0,40 euroa. Suurkokotulostimen käyttö- ja materiaalikustannuksien hinta on noin 8 euroa/met ri. Suurkokotulostimella tulosteet tulevat rullalle, jolloin tulosteen koko saat taa vaihdella. Kirjastoissa, joissa vastaavia tulostimia on käytössä, mi ni mi hinta tulosteelle on yleensä puolen metrin kustannusta vastaava hinta, joka Vihdin pää kir jas toon tulevan suurkokotulostimen osalta on 4 euroa.

9 Pöytäkirja 6/ (10) Muiden maksujen osalta hinnastoa ei ole tarpeen päivittää. Valmistelija Hanna Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Kirjastotoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä Vihdin kunnankirjaston pe rimiin maksuihin seuraavat muutokset ja lisäykset: 1) Noutamattoman varauksen maksu on alkaen 1,50 euroa 2) Väritulosteen hinta on 0,40 euroa (sis. alv 24%). Kaksipuolisesta väritulosteesta peritään kaksinkertainen hinta. Tämä hinta tulee voimaan ) Suurkokotulosteen materiaalimaksu 8 euroa/metri (sis. alv 24%). Minimiveloitus 4 euroa (0,5 metriä) ja vajaat metrit pyöristetään ylöspäin lähimpään puoleen metriin. Tämä hinta tulee voimaan Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

10 Pöytäkirja 6/ (10) Pöytäkirjan muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva litusta, kos ka päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 37, 38 Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voi daan tehdä oi kaisuvaatimus. Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutos ta: Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa hankintalain 146 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet: Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavista pykälistä: 39, 40 os. PL 13, Nummela, käyn ti osoite: Ase mantie 30, sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk sesta on käy tävä ilmi vaa ti mus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vi reille työtuo mioistui messa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsitel täväksi. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen, jonka saa pyydettäessä Vihdin kunnan kirjaamosta, osoitteesta Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti: puh. (09)

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (7) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 16:30-18:17

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (7) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 16:30-18:17 Pöytäkirja 5/2017 1 (7) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 12.12.2017 klo 16:30-18:17 Paikka Nummelan Nuorisokeskus, Vihdintie 4-6, Nummela Kokouksen alussa Nuorisofoorumin esittäytyminen Käsitellyt

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa klo 17:00-18:20

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa klo 17:00-18:20 Pöytäkirja 1/2017 1 (5) Nuorisolautakunta Aika 31.01.2017 klo 17:00-18:26 Paikka Kunnanvirasto, tukirakennus, kokoushuone 206 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (5) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-18:35. Otalammen koulu ja päiväkoti.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (5) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-18:35. Otalammen koulu ja päiväkoti. Pöytäkirja 5/2019 1 (5) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 02.04.2019 klo 17:00-18:35 Paikka Otalammen koulu ja päiväkoti Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Ruotsinkielisen opetuksen tuntijako 3 23 Ajankohtaiset

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (7) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 19:30-19:40. Kirkkoniemen koulu.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (7) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 19:30-19:40. Kirkkoniemen koulu. Pöytäkirja 4/2018 1 (7) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 08.05.2018 klo 19:30-19:40 Paikka Kirkkoniemen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Ajankohtaiset asiat 3 14 Vihdin kuvataidekoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (6) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-17:30. Kunnanvirasto, edustustila, 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (6) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-17:30. Kunnanvirasto, edustustila, 4. Pöytäkirja 4/2019 1 (6) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 19.03.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Perusopetuksen tuntimäärän jakaminen kouluille

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika 16.08.2016 klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:50. Kunnanvirasto, edustustila 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Aika klo 17:00-18:50. Kunnanvirasto, edustustila 4. Pöytäkirja 6/2017 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 25.04.2017 klo 17:00-18:50 Paikka Kunnanvirasto, edustustila 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Valtionavustuksen käyttö koskien kielten

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa klo 17:00-18:20

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous henkilöstöravintolassa klo 17:00-18:20 Pöytäkirja 1/2017 1 (9) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan Aika 31.01.2017 klo 17:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto, tukirakennus, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 Kaava N 170, Nummelan Asemantien

Otsikko Sivu 20 Kaava N 170, Nummelan Asemantien Pöytäkirja 5/2016 1 (6) Vanhusneuvosto Aika 18.08.2016 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 (tukirakennus) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kaava N 170, Nummelan Asemantien 3 keskustakaavamuutoksen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Vanhusneuvosto. Aika klo 13:00-14:50. Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 3/ (8) Vanhusneuvosto. Aika klo 13:00-14:50. Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila. Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Vanhusneuvosto Aika 21.04.2016 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnanvirasto, 4 krs. neuvottelutila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Omaishoidon tilanne Vihdissä 3 12 Omaishoidon tuki Karviaisen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-18:47. Kunnanvirasto, edustustila 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-18:47. Kunnanvirasto, edustustila 4. Pöytäkirja 2/2019 1 (10) Tarkastuslautakunta 2017-2021 Aika 13.02.2019 klo 17:00-18:47 Paikka Kunnanvirasto, edustustila 4.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Henkilöstönedustajien haastattelu 3 8 Tilintarkastajan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 12.01.2018 10:00-11:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Kunnanhallitus 31.03.2017 Kokousaika 31.03.2017 klo 08:00-08:40 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 11/ (13) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, edustustila, 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 11/ (13) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Aika klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, edustustila, 4. Pöytäkirja 11/2018 1 (13) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 05.11.2018 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Seuraverkko-sähköiseen avustushakuprosessiin

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Ennen kokousta klo Nuorisovaltuuston järjrestämä glögitilaisuus 4. kerroksen edustustilassa.

Ennen kokousta klo Nuorisovaltuuston järjrestämä glögitilaisuus 4. kerroksen edustustilassa. Pöytäkirja 12/2016 1 (10) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 13.12.2016 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. krs Ennen kokousta klo 16.30-18.00 Nuorisovaltuuston järjrestämä glögitilaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Rakennuslautakunta 10.02.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3 2 Saatavan poistaminen 5 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 92b094e d4-b c9b5ef54

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 92b094e d4-b c9b5ef54 Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste Allekirjoittajat Allekirjoittajan nimi ptkntark Jouko Vuorenniemi pj Heimo Riutta ptknpit Kaisa Liikanen ptknpit Helga Nurminen-Ekholm Päivä ja aika 31.05.2019 09:01

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2017 475 Kunnanhallitus 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 09:00-15:35 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 199 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 17:00-17:35

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 17:00-17:35 Pöytäkirja 6/2017 1 (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 04.12.2017 klo 17:00-17:35 Paikka kunnanvirasto 2. krs kokoustila 209A Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Anomus jätevesimaksun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 8/2017 51 Keskusvaalilautakunta Aika 29.12.2017 klo 14:00-14:20 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 21.05.2018 klo 15:00-18:33 Paikka Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. krs Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.03.2018 Sisällysluettelo Sivu 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 3 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 22 Suomi 100-juhlavuoden taidehankinta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma 4

Sisällysluettelo. 22 Suomi 100-juhlavuoden taidehankinta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.12.2017 Sisällysluettelo Sivu 22 Suomi 100-juhlavuoden taidehankinta 3 23 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2018 talousarvion

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 6/ (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta. Aika klo 16:00-16:35 Pöytäkirja 6/2016 1 (6) Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitos johtokunta Aika 26.10.2016 klo 16:00-16:35 Paikka kunnanvirasto, kokoushuone 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Vesilaitoksen johtajan valinta

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 7/ (8) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta. Aika klo 17:00-18:37

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 7/ (8) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta. Aika klo 17:00-18:37 Pöytäkirja 7/2015 1 (8) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan Aika 17.11.2015 klo 17:00-18:37 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Lukki-kirjastojen käyttösääntöjen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 AIKA 30.05.2017 klo 17:25-18:12 PAIKKA Hotelli Koli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 25 Pöytäkirjantarkastajat 4 26 Lieksan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 189 Kunnanhallitus 02.05.2018 AIKA 02.05.2018 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 33 Tekninen lautakunta 03.06.2019 AIKA 03.06.2019 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 35 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 30.05.2018 klo 17:15-19:31 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (8) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-19:20. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 325

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (8) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-19:20. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 325 Pöytäkirja 4/2018 1 (8) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 27.03.2018 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 325 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Lasten ja nuorten lautakunnalle lähetetyt kirjeet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 17.12.2015 klo 14:00-16:26 Paikka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti 14:00-16:26 puheenjohtaja Kerijoki Harri

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 8/ (9) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:15-18:15. Kunnanvirasto, koulutusluokka.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 8/ (9) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:15-18:15. Kunnanvirasto, koulutusluokka. Pöytäkirja 8/2018 1 (9) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 19.06.2018 klo 17:15-18:15 Paikka Kunnanvirasto, koulutusluokka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Sivistyspalveluiden palvelukeskuksen tulosalueiden

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 4/2019

Tarkastuslautakunta 4/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 4/2019 Kokousaika: 4.6.2019 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 klo 17:30-18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2019 89 Tekninen lautakunta 01.07.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 46 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/ kuntayhtymä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/ kuntayhtymä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/2019 1 Tarkastuslautakunta 14.08.2019 Aika 14.08.2019 klo 08:00-10.30 Paikka Tönölä Osallistujat Läsnä olleet Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.03.2019 klo 08:30-11:37 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot