KOILLISLÄJITYSALUEEN JÄLKIHOIDON JA JÄLKITARKKAILUN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLISLÄJITYSALUEEN JÄLKIHOIDON JA JÄLKITARKKAILUN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 KOILLISLÄJITYSALUEEN JÄLKIHOIDON JA JÄLKITARKKAILUN PERIAATTEET Suunnitelmaselostus (päivitetty Pöyryn jälkihoitosuunnitelmasta 2013)

2 1 Yleistä Tässä suunnitelmassa esitetään Nordkalk Oy Ab:n Ihalaisen kaivoksen koillispuolelle suunnitellun rikastushiekan kuivaläjitysalueen jälkihoidon ja jälkitarkkailun periaatteet. Alkuperäisen jälkihoitosuunnitelman alueelle, koskien pintamaiden ja sivukiven läjitystä, on tehnyt Pöyry Finland Oy (nyk. Afry Finland Oy) (16UTS0181.BAEE ). Vanha suunnitelma on nyt päivitetty koillisläjityksen osalta vastaamaan muutosta rikastushiekan kuivaläjitysalueeksi. Pääperiaatteet jälkihoidolle ja maisemoinnille ovat samat. Suunnitelmassa esitetään mm. läjitysalueen muotoilu ja peittäminen, kasvillisuuden käyttöperiaatteet sekä sade- ja suotovesien johtamisen ja käsittelyn periaatteet. Suunnitelma on yleissuunnitelmatasoinen ja sen tarkoituksena on esittää jälkihoitotoimenpiteiden periaatteita sekä mahdollisuuksia. Lopulliset suunnitelmat läjitysalueiden jälkihoidolle ja maisemoinnille sekä mahdolliselle tulevalle maankäytölle laaditaan ja hyväksytetään ympäristöviranomaisella ennen läjitystoiminnan päättymistä ja läjitysalueiden sulkemista, mikä on koillisläjityksen osalta noin 40 vuoden kuluttua. Lopullisissa jälkihoitosuunnitelmissa huomioidaan toimintaa koskevassa ympäristöluvassa annetut jälkihoitoa koskevat määräykset, kaivosalueen ympäristön kiinteistönomistajien ja muiden asianosaisten antama palaute sekä muut mahdolliset jälkihoitotoimenpiteitä koskevat voimassa olevat ohjeistukset ja käytännöt. Suunnitelmaan ei sisälly nykyisen rikastushiekka-alueen jälkihoitosuunnitelmat, jotka on laadittu jo aiemmin. Suunnitelmaan ei myöskään sisälly kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät jälkihoitosuunnitelmat, sillä kaivostoiminta tulee jatkumaan Ihalaisessa arviolta vielä yli 100 vuotta. 2 Rikastushiekan muodostuminen, ominaisuudet ja käsittely 2.1 Muodostuminen ja ominaisuudet Rikastushiekkaa muodostuu louhittavan kalkkikiven jatkojalostuksessa tehdasalueen rikastamoilla. Rikastushiekkaa muodostuu t/a. Rikastushiekka koostuu pääasiassa kalsiitista, wollastoniitista ja diopsidista. Lisäksi se sisältää mm. plagioklaasia, kvartsia, kalimaasälpää ja sarvivälkettä. Sulfidimineraaleja on hyvin vähän ja ne koostuvat lähinnä magneettikiisusta. Rikastushiekka sisältää huomattavan määrän kalsiumia ja karbonaattihiiltä sekä suhteellisen runsaasti piitä, magnesiumia ja rautaa. Rikastushiekan rikin pitoisuus on hyvin matala. Arseenin ja raskasmetallien pitoisuudet rikastushiekassa ovat hyvin alhaiset, ollen selvästi maaperän pilaantuneisuuden arviointiin tarkoitettuja kynnysarvoja pienempiä. Rikastushiekalla on hyvä puskurikapasiteetti ja korkea neutralointipotentiaalisuhde (korkea NPR luku), eikä rikastushiekka ole missään olosuhteissa happamia valumavesiä tuottavaa. Rikastushiekka on lievästi emäksistä ja sen ph on noin 9,5. Rikastushiekasta ei tutkimusten mukaan liukene merkittäviä määriä haitallisia aineita, vaan metallien, sulfaatin, kloridin ja orgaanisen aineksen (DOC) liukoisuudet ovat selvästi alle pysyvän jätteen rajaarvojen. 2.2 Läjittäminen ja hyödyntäminen

3 2.2.1 Koillinen läjitysalue Suunnitelmana on rakentaa kaivoksen itäpuolelle uusi rikastushiekan kuivaläjitysalue (koillisläjitys), joka voimassa olevassa ympäristöluvassa on osoitettu pintamaiden ja sivukiven läjitykseen. Koillisläjityksen pinta-ala on 35 ha, läjitystilavuus 5 Mm3 ja läjityksen ylin korkeus m mpy. Läjitysalueelle läjitetään kuivaa rikastushiekkaa sivukivistä tehtyjen louhearkkujen tukemana. Maisemointiin käytetään maanpoistomassoja. Läjitysalueelle ei ole suunniteltu varsinaisia pohjarakenteita, vaan läjitysalueiden tiivis pohjamaa muodostaan riittävän pohjarakenteen. Läjitysalueen pohjamaassa on ylimpänä maakerroksena tiiviydeltään hyvin löyhästä löyhään vaihtelevaa savista silttiä ja laihaa savea 3 20 m paksuudelta. Tämän alla on tiiviydeltään ja kivisyydeltään vaihtelevaa moreenia. Alueella tehdyt maaperäkairaukset päättyivät 5,7 8,3 m syvyydellä maanpinnasta moreenikerroksessa oleviin kiviin/lohkareisiin tai kallioon. Osa kairauksista lopetettiin m määräsyvyyteen. Maanäytteiden rakeisuuskäyrien perusteella arvioidut pohjamaan vedenläpäisevyyskertoimet ovat suuruusluokaltaan seuraavat: savinen siltti k< m/s ja silttinen hiekkamoreeni k= m/s Läjittäminen Kuivan rikastushiekan läjitys aloitetaan koillisalueen eteläosasta, josta jatketaan kohti pohjoista. Läjitys tehdään ensimmäisessä vaiheessa lohkoittain ja kerroksittain täyttötasoon +80 m mpy. Tämän jälkeen läjitysalue korotetaan kerroksittain tasolle m mpy. Läjitystoiminnan alkaessa sekä läjityksen edetessä läjitysalueiden reunoille rakennetaan suojapenkereet. Suojapenkereet rakennetaan kaivoksen sivukivilouheesta, käyttäen luiskissa kaltevuutta, johon louhe pengerrettäessä luonnostaan asettuu (1:1.7). Penkereiden ulkoluiskaan louheen päälle levitetään kasvualustaksi vähintään 0,5 m:n peittokerros maa-aineksista, jonka jälkeen luiskat maisemoidaan istuttamalla nurmea ja pensaita taikka luiskien annetaan vehreytyä luontaisessa sukkessiossa. Suojapenkereen tasanteelle ja päälle voidaan istuttaa myös puita. Tällöin kasvualustan minimipaksuus on noin 1 m. Läjityksen edetessä läjitysalueen luiskat muotoillaan keskimäärin kaltevuuteen 1:3 ja luiskien väliset tasanteet kaltevuuteen 1:10. Läjityksen loppuvaiheessa läjityksen lakialue tehdään reunoja kohti viettäväksi Rikastushiekan hyödyntäminen Rikastushiekka on routimaton materiaali ja soveltuu erityisesti maanrakenteiden suodatin- ja pengermateriaaliksi. Rikastushiekkaa on hyödynnetty teollisuusalueen ulkopuolisissa kohteissa. Hyötykäyttökohteita on ollut mm. tie-, katu- ja kenttärakentamis-kohteissa, kaatopaikkarakentamisessa sekä maanparannuksessa. 2.3 Vesienhallinta toiminnan aikana Läjitysalueen valumavedet kerätään ympärysojituksilla ja johdetaan selkeytysaltaan kautta ympäristöön. Selkeytysaltaan avulla vesistä saadaan erotettua kiintoainesta. Koillisläjityksen alueelta selkeytetyt valumavedet johdetaan Pikkalanojaan, josta vedet virtaavat edelleen Rakkolanjoen kautta Haapajärveen.

4 3 Sulkemis-ja maisemointitavoitteet Kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvän jälkihoidon päätavoitteena on: 1. Varmistaa yleinen turvallisuus kaivostoiminnan muuttamilla alueilla Huomioidaan mm. avolouhos ja läjitysalueet Lopullisena tavoitteena on alueen saattaminen mahdollisimman laajasti turvalliseksi ilman tarvetta käytön ja kulkemisen rajoituksiin 2. Varmistaa, että alueen ympäristökuormitus on hyväksyttävällä tasolla ilman aktiivisia käsittelytoimia ja edelleen pienentää ympäristökuormitusta mahdollisimman alhaiseksi kohtuullisilla kustannuksilla Mahdollisesti heikkolaatuisten valuma- ja suotovesien määrän minimoiminen mm. peittorakenteilla ja kasvillisuudella Muodostuvien valuma- ja suotovesien hallinta menetelmin, jotka eivät vaadi jatkuvaa huoltoa ja seurantaa 3. Saavuttaa fyysisesti ja kemiallisesti pysyvät olosuhteet kaivosalueella sulkemisen jälkeen Läjitysalueiden kemiallisen tilan vakiinnuttaminen Maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ja tarvittaessa kunnostustoimet Louhoksen, rikastushiekka-altaiden ja muiden läjitysalueiden luiskien pitkäaikaisen geoteknisen vakavuuden varmistaminen 4. Palauttaa käytöstä poistuvat alueet luonnonympäristöksi tai muuhun myöhempään maankäyttöön Maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden palauttaminen soveltuvaksi luonnollisen kasvillisuuden uudistumiselle Uusien elinympäristöjen luominen Arvioida alueen soveltuvuus muuhun käyttöön ja esittää tarvittaessa käytölle rajoituksia Suunnitella alueen jatkokäyttöä yhdessä alueen yhteisöjen kanssa 5. Huolehtia osaltaan, että kaivostoiminnan päättymisestä aiheutuvia negatiivisia sosioekonomisia vaikutuksia voidaan pienentää Yhteistyön jatkaminen alueen yhteisöjen kanssa uusien maankäyttömuotojen löytämiseksi 6. Saavuttaa passiivinen jälkihoidon vaihe kohtuullisessa ajassa kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen. 7. Alueen palauttaminen mahdollisimman luonnontilan kaltaiseen tilaan ja alueen maisemaan sopivaksi. 4 Läjitysalueen sulkeminen Läjitystoiminnan päätyttyä läjitysalueella tehdään jälkihoitotoimenpiteitä. Toiminnassa muodostuvat rikastushiekka sekä sivukivet ja pintamaat ovat hyvälaatuisia ja ympäristökelpoisia, eivätkä muodosta happamia tai haitta-aineita sisältäviä suoto- ja valumavesiä pitkänkään ajan kuluessa.

5 Jälkihoitotoimenpiteiden painotus suuntautuu rakenteiden stabiliteettiin, maisemointiin ja alueen vehreyttämiseen. Laaditun suunnitelman mukaan läjitysalue peitetään maa-aineksilla ja sinne istutetaan tai kylvetään kasvillisuutta, mikä auttaa eroosion hallintaa ja ehkäisee pölyämistä sekä vähentää läjitykseen suotautuvaa vesimäärää. Läjitysalueelta muodostuvat valuma- ja suotovedet kerätään ojituksin sekä johdetaan ympäristöön. 4.1 Läjitysalueen muotoilu ja peittäminen Läjitysaluetta muotoillaan alueen täytön aikana niin, että merkittävä lisämuotoilu toiminnan lopettamisen jälkeen ei ole tarpeen. Reunaluiskat muotoillaan keskimäärin kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi, mikä on riittävä luiskien stabiliteetin, peittomaakerroksen levittämisen ja luiskien kasvillistumisen kannalta. Läjityksen lakialue tehdään reunoja kohti viettäväksi. Jälkihoitovaiheessa läjityksen pinta tarpeen mukaan tasataan, jotta se muodostaa vakaan alustan peittokerrosta varten. Kasan pinta peitetään noin 0,5-1 m:n vahvuisella peittokerroksella, joka tiivistetään työkonekalustolla. Poikkeuksena ovat mahdolliset paahderinteeksi osoitetut alueet, joihin läjitetään ohuempi kerros pintamaata, kuten on kuvattu jäljempänä. Peittokerroksena käytetään kaivosalueelle läjitettyjä pintamaita. Peiterakenteeseen käytettävän maa-aineksen vedenläpäisevyys on <1x10-7 m/s, jollaisia maa-aineksia kaivosalueelta on runsaasti saatavissa. Rikastushiekan ja sivukiven ympäristökelpoisuudesta johtuen ei läjitysaluetta ole tarpeen peittää paksummalla tai alhaisemman vedenjohtavuuden omaavalla peittomateriaalilla. Hapen diffuusiota estävä ja hapon muodostumista ehkäisevä peittorakenne ei ole tarpeen. Sivukiven ympäristökelpoisuudesta johtuen osa läjitysalueen rinteestä voidaan jättää myös verhoilematta. Sivukivipenkereen jättäminen osin verhoilematta myös loisi uusia kasvuympäristöjä kalkinsuosijakasveille. Läjitysalueen peittämiseen liittyvät ratkaisut tehdään lopullisessa jälkihoidon suunnittelussa ja hyväksytetään viranomaisella. Läjitysalueen peittokerrokseen muotoillaan ojapainanteita, jotka keräävät läjitysalueilla muodostuvat valumavedet ja ohjaavat ne hallitusti luiskan alaosaan. Pintarakenteen vedenläpäisyn ja vesieroosion vähentämiseksi ojapainanteet tehdään hienorakeisella maa-aineksella ja eroosiosuojattuina. Peittämisen jälkeen alueille voidaan istuttaa puustoa ja pensaikkoa tai kylvää siemeniä. Kasvusto sitoo maa-ainesta ja ehkäisee eroosiota. Läjitysalueen istutus- ja maisemasuunnittelua sekä vesien johtamista on kuvattu tarkemmin luvuissa 5 ja 6. 5 Läjitysalueen maisemointi 5.1 Liittyminen ympäristöön Suunnitelmassa on huomioitu läjitysalueen sijainti ympäröivässä kaupunkirakenteessa, maisemat ja näkymät ympäröiville alueille sekä ympäristöstä kohti läjitysaluetta, mahdolliset toiminnot ja virkistysmahdollisuudet sekä ekologiset ja luonnon monimuotoisuutta lisäävät näkökulmat. Kyseisiä aihepiirejä ovat esimerkiksi pienilmasto ja ilmansuunnat, alueen oleva eläin- ja kasvilajisto sekä hulevesien keräily ja ohjaaminen hallitusti. Jälkihoitotoimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon sekä lähi- että kaukomaisemanäkökulma. Läjitysalue sijaitsee avolouhoksen itäpuolella, jossa on nykyisin maa- ja metsätalousalueita. Ympäristöministeriön vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa Nordkalkin kaivosalue läjitysalueineen sijaitsee Lappeenrannan keskustatoimintojen alueen (C) eteläpuolella. Koillisläjitys liittyy välittömästi myös tuotantotoiminnan ja palveluiden alueeseen (TP-1), joka on kaavamerkintöjen kuvauksessa osoitettu vähintään seudullisesti merkittäväksi ympäristöhäiriöttömäksi toiminta- ja palvelualueeksi.

6 Koillisläjityksen itäpuolella on asutusta, pohjois-eteläsuuntainen ulkoilureittivaraus ja eteläpuolella viheryhteystarve / ekologinen käytävä sekä lähietäisyydellä urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (vu/vr) ja junarata. Keskustan, asutuksen ja viheryhteyksien läheisyyden vuoksi koillisläjityksen pohjoisrinteeseen on esitetty jälkihoitosuunnitelmassa mahdollisina tulevina maankäyttömuotoina ulkoilutoimintoja, kuten pulkkamäkeä sekä ulkoilureittiä. Muutoin läjitysalue näkyy keskustaan päin metsäisenä selänteenä, eikä korostu poikkeavasti ympäröivässä maisemarakenteessa. Kaivosalueen läheisyys antaa mahdollisuuksia myös kiinnostaville näköalapaikoille koillisläjitykseltä länteen ja lounaaseen päin. Sen vuoksi suunnitelmassa on esitetty läjitysalueelle tehtäväksi jälkihoitovaiheessa avoimia näkymäkiiloja kaivosaluetta kohti. Avoimet alueet voidaan toteuttaa mm. luonnon monimuotoisuutta lisäävinä ketoalueina. Läjitysalueelle on osoitettu myös muutamia oleskelualueita. Oleskeluun soveltuvat esimerkiksi suurikokoiset sivukivilohkareet, joilla voidaan myös maisemoida alueitta sekä ohjata valumavesiä. Läjitysalueen jälkihoitoon ja mahdolliseen tuleen maankäyttöön liittyvät ratkaisut tehdään lopullisessa jälkihoidon suunnittelussa ja hyväksytetään viranomaisella. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida myös turvallisuusnäkökohdat, jos lopullisessa suunnittelussa alueita esitetään otettavaksi esim. virkistyskäyttöön. 5.2 Maisemasuunnittelun periaatteita Toiminnan päätyttyä suljettujen läjitysalueen monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta ohjataan muun muassa maaperä- ja kasvivalinnoilla sekä maastonmuotoilulla. Maastoa muotoillaan läjityksen aikana ja sen päättyessä sulavalinjaiseksi; maisemallisesti epäluonnollisia kulmikkaita muotoja mahdollisuuksien mukaan vältetään. Toiminnallisuutta on mahdollista lisätä esimerkiksi ulkoilureitillä, taukopaikoilla, pulkkailun mahdollistavilla rinteillä tai näköalatornilla, jotka monipuolistavat alueen virkistys- ja viherverkostoa sekä tarjoavat erilaisia näköalapaikkoja ympäristön tarkkailuun. Koillisläjityksen eteläosa, jonne paistaa eteläaurinko, soveltuu hyvin esimerkiksi paahderinteelle ja oleilualueeksi. Läjitysalueen mahdollinen tuleva maankäyttö suunnitellaan tarkemmin lopullisissa jälkihoitosuunnitelmissa ennen läjitysalueiden sulkemista. Tässä yleissuunnitelmassa alueen maisemointi on suunniteltu toteutettavaksi ns. kiila-periaatteella, jossa erilaiset kiilat eroavat luonteeltaan ja kasvillisuudeltaan toisistaan. Kiilojen suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa ympäröivä maankäyttö, tavoiteltavat avoimet näkymäsektorit sekä pienilmasto-olosuhteet, kuten ilmansuunnat ja tuulisuus. Osasta kiiloja avautuu näkymiä ympäristöön. Koillisläjityksen päälle voidaan sijoittaa esimerkiksi näkötorni. Avoimet alueet muotoillaan siten, että jälkihoidettavan läjityksen lakialueelle ei jää maisemakuvassa häiritsevästi erottuvia aukkokohtia. Avoimien alueiden kasvillisuuden muodostamat reunavyöhykkeet toteutetaan monikerroksellisina, jotta korkea puusto ei muodosta suurta kontrastia matalan kasvillisuuden kanssa. Keskenään vaihtelevat kiilamaiset alueet luovat vaihtelevaa maisemaa ja tarjoavat erilaisia elinympäristöjä alueen eläin- ja kasvilajistolle. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ympäristössä viihtyvä eläinlajisto sekä suunnittelualueen ympäristön luontainen kasvillisuus. Kasvillisuuden menestyminen varmistetaan tuomalla kullekin kasvupaikkatyypille soveltuvaa pintamaata. Hulevesiä kerätään läjitysten päältä ja ohjataan ojissa/painanteissa läjitysalueen reunaojiin ja edelleen selkeytysaltaiden kautta ympäristöön.

7 Kuvaselitykset: A) Ulkoilureittivaraus. Ulkoilureitteihin soveltuvasta kiviaineksesta voidaan suunnitella koillisläjitykselle luontopolku. B) Etelään päin avautuva kiila voi olla muotokieleltään rakennetumpi, esimerkiksi aaltoilevasti terassoitu rinne, jonka muotokieltä on korostettu kaivosalueella sivukivituotteena syntyvistä kivilohkareista toteutetuilla tukivalleilla ja painanteilla. Kivilohkareita voidaan käyttää hulevesien ohjaukseen maastossa, osana eliöiden elinympäristöjä sekä isoja lohkareita istuskelukivinä. C) Lehtimetsäkiila. Valtapuulajina koivu ja haapa. mm. Valkoselkätikan elinympäristöä. D) Tiheäkasvuinen sekametsä. mm. Pyyn elinympäristöä. E) Niittyä, harvaa puustoa, paahderinnettä. mm. Käenpiian elinympäristöä. Kuva 1.Tyyppipiirroksia kiilojen muotokielen ja kasvillisuuden suunnitteluun (Pöyry Finland Oy, 2013) Kuva 2. Alustava luonnos jälkihoidettavien läjitysalueiden liittymisestä ympäristöön. Kuvassa on esitetty näkymälinjat läjitysalueilta ympäristöön sekä ympäristön alueita ja toimintoja, joiden luonne on vaikuttanut suunnitelmaratkaisuihin. (Pöyry Finland Oy, 2013)

8 Kuva 3. Läjitysalueet sovitetaan luontevaksi osaksi maisemakokonaisuutta. Kuvassa on esimerkkinä koillisläjityksen suunnitteluperiaatteen poikkileikkaus (ei mittakaavassa). (Pöyry Finland Oy, 2013) 5.3 Luiskaukset ja maaston muotoilua Luiskaukset ja maaston muu muotoilu ovat oleellinen osa jälkihoitoa. Läjitysalue tulisi muotoilla alueiden täytön aikana niin, että merkittävä lisämuotoilu toiminnan lopettamisen jälkeen ei ole tarpeen. Läjitysalue tulisi muotoilla maisemakokonaisuuteen sopiviksi luonteviksi, sulavalinjaisiksi kummuiksi, jotka jäljittelevät ympäröivän luonnonmaiseman geologista muotoa; maisemallisesti epäluonnollisia kulmikkaita muotoja tulisi välttää. Etelään suuntautuva kiila voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa porrastaen (ks. kuva 1, kohta B). Lakialueen maastonmuodot pyöristetään (vietto noin 1 %). Reunaluiskat tulisi muotoilla keskimäärin kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi, mikä on riittävä luiskien stabiliteetin, peittomaakerroksen levittämisen ja luiskien kasvillisuuden hyvän kasvuun lähdön kannalta. Läjitysalueille ei saa jäädä jyrkänteitä. Peitettyjen ja maisemoitujen läjitysalueiden maksimipinnankorkeus on lopputilanteessa tasolla m mpy. Puuston kasvaessa läjitysalueiden selänteen havaittu korkeus kasvaa vähitellen. Läjitysalueiden pinta muotoillaan niin, että se muodostaa vakaan asennusalustan pinta/peittokerrosta varten. Pinta/peittokerroksena käytetään kaivosalueelta kaivettuja pintamaita. Peittokerros tiivistetään työkonekalustolla. Pintakerros on paksuudeltaan noin 0,5-1 m. Osa läjitysalueen pinnasta voidaan jättää myös ilman peittokerrosta. Kuva 4. Läjitysalueiden muotoilussa tulisi välttää kulmikkaita muotoja ja pyöristää läjityksen reunaalueet maisemaan sopeuttamiseksi ja eroosion vähentämiseksi. (Pöyry Finland Oy, 2013)

9 5.4 Metsitys ja kasvillisuuden käyttö Tässä yleissuunnitelmassa läjitysalue on suunniteltu peitettäväksi maa-aineksilla ja osin metsitettäviksi. Metsitettävät alueet toteutetaan suunnitelman mukaan siten, että läjitysalueen kasvillisuuden muodostamat reunavyöhykkeet ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin ympäröivässä maisemassa. Reuna-alueet toteutetaan vyöhykkeittäin; Reuna-alueilla on matalampaa lehtipuustoa ja pensaskasvillisuutta, mikä luo luonnonmukaisen, monikerroksellisen reunavyöhykkeen läjitysalueille. Avoimessa kulttuurimaisemassa tulisi suosia läjityksen ja ympäröivien metsien yhtenäistä vaikutelmaa, niin että ne liittyvät toisiinsa luontevasti (Komulainen 2012). Metsitykset toteutetaan vaiheittain, ja maisemointi aloitetaan jo toiminnan aikana. Reunavyöhykkeisiin ja kasvualustojen paksuuden riittävyyteen kasvuun lähdön kannalta tulee kiinnittää huomiota. Pintamaista läjitysalueen päälle tehtävän kerroksen tulee olla riittävän paksu. Peittokerrokseen osittain istutetaan puustoa ja osittain alueiden annetaan metsittyä luonnostaan. Laajoja metsäalueita voidaan kylvää, mutta kiireellisempinä toteutettavat monikerroksiset reunavyöhykkeet on suositeltavaa istuttaa, jotta maisemallisesti herkät reuna-alueet saadaan maisemoitua ensivaiheessa. Puiden välille voidaan istuttaa myös matalampaa kasvillisuutta, joka edesauttaa kasvillisuuskenttäkerroksen muodostumista. Avoimien alueiden kasvillisuudessa voidaan suosia paahderinnekasvillisuutta ja kalkinsuosijakasveja. Tällaisia ovat esimerkiksi kukkiva mäkitervakko, varsankello ja kurjenkello. (Virolainen et al., 2003). Aiemmin luiskattuihin rinteisiin voidaan kylvää kuivan kedon siemeniä. Toteutus tulisi tehdä myöhään syksyllä tai aikaisin keväällä. Läjitysalueen rinteisiin voidaan tuoda myös isokokoisia kivilohkareita, mikä lisää eliöstön elinympäristöjen monipuolisuutta. Kivillä voidaan muodostaa myös tukimuureja, joilla maan pintakerros saadaan pysymään paikoillaan varmemmin. Rinteisiin voidaan jättää pieniä porrastuksia ja niiden tasaisille osuuksille istuttaa kasvillisuutta, joka ajan myötä ja luonnollisesti leviää rinnettä alaspäin (kuva 5). Myös pintamaan (ja kivennäismaan) sekoittaminen humusmaahan voi auttaa kasvualustaa pysymään luiskissa paremmin. Kuva 5. Maastoa muotoillaan sulavalinjaiseksi, huomioiden kasvillisuuden tukeva kasvualusta. (Pöyry Finland Oy, 2013) Paahderinteissä kasvualusta voi olla ohuempi kuin metsitettävillä alueilla, jotta alue säilyy helpommin avoimena. Rinteille, joihin on osoitettu mahdollista aktiivista käyttöä, tehdään

10 puolestaan kestävämpi maasto ja pohjakasvillisuus. Mikäli alueelle toteutetaan pulkkamäki, sen alueella täytyy huolehtia kivettömästä maaperästä. Avoimia alueita pidetään avoimina esimerkiksi niittämällä. Kuva 6. Kuvassa on esitetty koillisläjityksen maaston muotoilun periaatteet (uudet korkeuskäyrät) sekä ohjeellisesti erilaiset kasvillisuuskiilat, vesien ohjauksen ja suuren kiviaineksen sijoittelun periaatteita sekä mahdollinen ulkoilureittilinjaus (ei mittakaavassa). Avoimina pidettävät näkymäkiilat on esitetty kuvassa paksuilla viivoilla. (Pöyry Finland Oy, 2013) 5.5 Maaperä ja kasvualustat Läjitysalueen peittämisessä, erilaisten maalajikerrosten sijoittelussa sekä kerrosten paksuuksissa tulisi huomioida tässä suunnitelmassa esitetyt suositukset kasvillisuuden käytöstä. Jälkihoidossa käytetään mahdollisimman paljon kaivosalueelta toiminnan aikana kaivettuja pintamaita. Jälkihoidossa tulee

11 huomioida, että monipuolinen, hyvinvoiva ja onnistuneesti kasvuun lähtevä kasvillisuus vaatii eloperäistä maa-ainesta kuten turvetta tai humusta kasvualustakseen. Toiminnan aikana muodostuvia pintamaita läjitetään kaivosalueelle. Pintamaiden varastoimisessa ja käytössä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida maan elinvoimaisuuden säilyttäminen. Maaainesten kelpoisuus kasvualustaksi tulisi varmistaa ennen lopullista läjitysalueiden peittämistä. Erinäisissä soranottoalueilla toteutetuissa istutusseurannoissa erityisesti puuistutusten osalta - on saatu hyviä tuloksia humusmaiden levittämisestä (10 cm kerros) kivennäis-maan päälle (Lehmuskoski ym. 2002). Männyille riittää 10 cm humuskerros takaamaan kasvuun lähdön. Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta myös hiekkapintaisilla paljasmailla ja paahderinteillä on suotuisa vaikutus läjitysalueille. Tällaisten avoimien alueiden kasvualustaksi soveltuu hiekkapohjainen maa. Lehtivaltaisilla metsäalueilla sekä sekalaista kasvillisuutta varten osoitettaville alueille tulisi pintakerroksen savi-silttimaahan sekoittaa alueen omaa pintamaata noin cm. Eräässä tutkimuksessa keskimääräisesti paras kasvutulos havaittiin saavutettavan maatuneen turpeen ja hiekan sekoituksella (Rintala, 1997). Kasvualustasuosituksia erilaisille luontotyypeille: Havumetsä > moreenimaata 0,5 1 m, humusta 10 cm Lehtimetsä > moreenimaata 0,5 m ja humusta sekoitettuna pintamaahan n. 20 cm Avoin paahderinne, kalkinsuosijakasvillisuus > hietahiekka / hietamoreeni -pitoinen maakerros n. 10 cm. Tärkeää on, että paahderinteeseen ei sijoiteta liian hienojakoista ainesta. Etelärinne (matala kasvillisuus) > savi-silttimaata, joka pidättää hyvin vettä. 6 Vesien johtaminen ja käsittely Läjitysalueen pintakerros ja -ojitus sekä kasvillisuus vähentävät sade- ja sulamisvesien imeytymistä täyttöön. Pintarakenne, jonka vedenjohtavuus on luokkaa 10-8 m/s, päästää lävitseen vain noin 20 % sadannasta. Suuremmilla vedenjohtavuuksilla täytön läpäisevä vesimäärä kasvaa. Läjitysalueen peittokerrokseen muotoiltavat ojapainanteet keräävät läjitysalueella muodostuvat valumavedet ja ohjaavat ne hallitusti luiskan alaosaan. Vedenläpäisyn ja vesieroosion vähentämiseksi ojapainanteet tehdään hienorakeisella maa-aineksella ja eroosiosuojattuina. Myös sivukivilohkareilla voidaan ohjata veden kulkua hallitusti ja hidastaa virtaamia, mikä myös hidastaa rinteiden pystysuuntaista erodoitumista. Suljetun sivukivialueen päältä kertyvät vedet ovat puhtaita vesiä, joita ei ole tarpeen käsitellä. Pintavalumavedet kerätään luiskan alaosassa kiertäviin ojiin ja johdetaan edelleen selkeytysaltaiden kautta ympäristöön. Rikastushiekan, sivukiven ja maa-ainesten laadusta johtuen läjitysalueella syntyvien suotovesien arvioidaan olevan hyvälaatuisia, jolloin erillisiä suotoveden keräysjärjestelyitä ei sulkemisen jälkeen tarvittaisi. Alustavan suunnitelman mukaan suotovedet kerätään samaan ojaan pintavalumavesien kanssa ja johdetaan edelleen selkeytysaltaan kautta ympäristöön. Suljetulta läjitysalueelta muodostuvat valuma- ja suotovedet ovat laadultaan lähellä luonnonvesiä. Vedet johdetaan läjitysalueen ympärysojien ja selkeytysaltaiden kautta ympäristöön. Koillisläjityksen

12 alueelta vedet johdetaan Pikkalanojaan, josta vedet virtaavat edelleen Rakkolanjoen kautta Haapajärveen. 7 Jälkihoitotoimenpiteiden vaiheistus Läjitysalueen reunaluiskia peitetään ja maisemoidaan jo toiminnan aikana sitä mukaa kun läjitysaluetta korotetaan. Läjitysalue suljetaan vaiheittain, kun se saavuttaa lopullisen korkeutensa. Läjitysalueen lopullinen sulkeminen ja maisemointi tehdään läjityksen päätyttyä. 8 Suljetun läjitysalueen ympäristövaikutukset Jälkihoitovaiheessa läjitysalueen pintaosat peitetään maa-aineksilla ja alueet kasvittuvat, mikä vähentää pintavalumia sekä veden imeytymistä täyttöön ja suotovesien muodostumista. Suljetun läjitysalueen päältä kertyvät valumavedet sekä suotovedet ovat lähellä luonnonvesien laatua. Vedet eivät sisällä haitallisia aineita, eivätkä merkittäviä määriä kiintoainetta, ravinteita tai happea kuluttavaa ainesta. Lisäksi vesien virtaamat ovat suhteellisen pieniä. Läjitysalueelta poisjohdettavista vesistä ei aiheudu merkittäviä vesistövaikutuksia. Jälkihoidettujen läjitysalueiden vaikutukset pohjavesiin ja maaperään aiheutuvat läjitysalueiden pohjien kautta tapahtuvasta suotautumisesta. Läjitysalueelta maaperään ja pohjaveteen suotautuvien vesien laatu on lähellä luonnontilaisen alueen suotovettä. Läjitysalueen tiivis ja heikosti vettä johtava maaperä sekä vesien kerääminen ja johtaminen vastaanottavaan vesistöön vähentävät suotautumista pohjavesiin ja maaperään. Suljetulta läjitysalueelta aiheutuvat maaperä- ja pohjavesivaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Läjitysalueen peittämisen ja kasvillistamisen seurauksena pölypäästöjen muodostuminen toiminnan päätyttyä estyy, eikä läjitysalueelta aiheudu vaikutuksia ilmanlaatuun. Läjitysalueen reuna-alueiden maisemointi aloitetaan jo läjitysvaiheessa. Läjitystoiminnan päätyttyä tehtävät jälkihoitotyöt muokkaavat läjitysalueen maisemaan paremmin sopivaksi. Läjitys maisemoidaan muistuttamaan mahdollisimman paljon kaivostoimintaa edeltänyttä tilaa. Kasvillisuuden palattua alueelle läjitysaluetta ei juuri erota maisemassa muutoin kuin muuttuneen topografian perusteella. Läjitysalueen fyysinen stabiliteetti varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa siten, että rakenteilta vaadittu varmuuskerroin ylittyy myös kaivoksen sulkemisen jälkeen. Läjitysalue perustetaan vakaalle maapohjalle ja läjitykset tullaan tekemään fyysisesti vakaiksi siten, ettei alueilla ole liukuma- tai sortumavaaroja. 9 Jälkitarkkailu Jälkitarkkailun tavoitteena on varmistaa, että tehdyt toimenpiteet ja rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla, alue on turvallinen ja ettei alueesta aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Tarkkailun piiriin kuuluvat läjitysalueen geoteknisen vakavuuden, pintarakenteiden kunnon (eroosio, eheys) ja kasvun onnistumisen seuranta, vesien johtamis- ja käsittelyrakenteiden seurata sekä ympäristökuormituksen ja -vaikutusten seuranta. Tarvittaessa seurantatulosten perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä. Mahdollisia rakenteellisia heikkouksia ja eroosiota tarkkaillaan suljetulla läjitysalueella alkuvaiheessa vuosittain. Tarkkailu tehdään silmämääräisesti kiertämällä läjitysalue keväällä lumen sulamisen jälkeen sekä syksyllä ennen jäätymistä. Havainnot eroosiosta kirjataan muistiin ja kohteet valokuvataan.

13 Kasvillisuudessa tapahtuvat muutokset ovat suhteellisen hitaita, mistä johtuen läjitysalueen kasvillisuuden kasvua tarkkaillaan esimerkiksi kolmen vuoden välein, alkaen maisemoinnin toteuttamista seuraavan kasvukauden loppupuolella. Kasvillisuuden kehittyessä tarkkailua harvennetaan esimerkiksi viiden vuoden välein tehtäväksi. Kasvillisuuden tarkkailua toteutetaan eri puolilla läjitysaluetta. Tarkkailuissa selvitetään alueilla kasvavat kasvi- ja puulajit sekä niiden peittävyys. Alueelta muodostuvaa kuormitusta sekä pohjavesi- ja vesistövaikutuksia tarkkaillaan. Tarkkailujen piiriin kuuluvat läjitysalueelta ympäristöön johdettavien vesien laatu sekä ympäristön pohja- ja pintavesien laatu. Tarkkailupisteet ja parametrit ovat alkuvaiheessa pääosin samoja kuin toiminnan aikaisessa tarkkailussa. Ajan myötä ja tarkkailutulosten perusteella jälkitarkkailuja voidaan muuttaa valvovan viranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Jälkiseurantaa koskeva tarkkailuohjelma laaditaan ennen läjitystoiminnan päättymistä ja hyväksytetään valvovalla viranomaisella. Tarkkailuja tehdään niin kauan kuin ne ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että läjitysalueesta ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, alueet ovat vakaita ja pysyvästi maisemoituja ja alueesta ei aiheudu onnettomuuden vaaraa. Alkuperäisen jälkihoitosuunnitelman (2013) sivukivien ja pintamaiden läjittämiseen tarkoitetulle koillisläjitysalueelle on laatinut Pöyry Finland Oy:n; Ympäristötekniikka Maisema-arkkitehti Maisema-arkkitehti Päivitetty koillisläjityksen osalta vastaamaan esitettyä muutosta rikastushiekan kuivaläjitysalueeksi 2021; Ympäristöpäällikkö Nordkalk Oy ab

14 LÄHTEET PÖYRYN ALKUPERÄISESSÄ SUUNNITELMASSA Alapassi, Markus; Britschgi, Ritva; Kinnunen, Timo; Lavia, Mika; Rintala, Jari; Ryttäri, Terhi; Savola, Anne; Tiainen, Markku & Valpasvuo, Vesa / Ympäristöministeriö (2009). Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja jär-jestämistä varten. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009. Edita Publishing Oy. Eriksson Arkkitehdit Oy (2012). Lappeenrannan kaupunki, Eteläisten osien osayleis-kaava, kaavaluonnos ja kaavaselostusluonnos Etelä-Karjalan liitto (2010). Etelä-Karjalan maakuntakaava, kaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus. Hakala, Irina & Laurila, Juha / Syke, Suomen ympäristökeskus (2010). Ympäristöasioi-den hallinta kiviainestuotannossa, Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT). Helsinki: Edita Prima Oy. Komulainen, Minna (2012). Metsä maisemassa Suunnittelu ja hoito. Hämeenlinna: Metsäkustannus Oy. Kuitunen K. (2010). Lappeenrannan eteläosien osayleiskaavan lisäluontoselvitys vuon-na pesimälinnusto, liito-orava, luontokohteet, raportti. Laulumaa, Pirjo (2013). Suullinen tiedonanto teoksessa Soranottoalueen maiseman kunnostus Yleissuunnitelma Hyvinkään Suomieheen. Luonnos. (Vilma Pylkkö 2013) Laurila, Juha (2013). Suullinen tiedonanto teoksessa Soranottoalueen maiseman kun-nostus Yleissuunnitelma Hyvinkään Suomieheen. Luonnos.(Vilma Pylkkö 2013) Lehmuskoski, Miia; Päivinen, Jani & Regårdh, Elina / Ympäristöministeriö (2002). Sorakuopasta asuinalueeksi Tuusulan Nummiharjun asuntomessualueen seurantatutki-mus, Eko- Infra. Helsinki: Edita Prima Oy. Pylkkö, Vilma (2013). Soranottoalueen maiseman kunnostus Yleissuunnitelma Hyvin-kään Suomieheen. Luonnos. Jari Rintala ja Juha Laurila Pöyry Environment Oy (2009). Lappeenrannan kaupunki, keskustaajaman eteläosan osayleiskaava: Luonto- ja ympäristöselvitys. Pöyry Finland Oy (2013). Ihalaisen kaivoksen sivukivien, rikastushiekan ja maa-ainesten läjitysalueiden laajennus sekä kivenkäsittelylinjan muutos, ympäristövaikutus-ten arviointiselostus. Nordkalk Oy Ab. Rintala, Jari (1997). Soranottoalueen jälkihoito Pintarakennemateriaalit suojaverho-uksessa. Helsinki: Suomen ympäristö 54, Oy Edita Ab. Rintala, Jari (2013). Suullinen tiedonanto teoksessa Soranottoalueen maiseman kunnos-tus Yleissuunnitelma Hyvinkään Suomieheen. Luonnos. (Vilma Pylkkö 2013) Virolainen, et al. (2003). Kukkaniitty viheralueelle. Jyväskylä: Suomen Niittysiemen Oy

15 LIITE 1 Luonnon monimuotoisuus, huomioitavat kohteet Lappeenrannan yleiskaava-alueen länsiosan linnustollisesti tärkeät levähdysalueet ja huomionarvoisten lajien havaintopaikat. (Pöyry Finland Oy, 2013) Hankealueen ja sen lähiympäristön luontoarvoiltaan merkittävät kohteet (Pöyry Environment Oy 2009).

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

TYÖLÄJÄRVEN SORAKUOPPA MAISEMOINTISUUNNITELMA

TYÖLÄJÄRVEN SORAKUOPPA MAISEMOINTISUUNNITELMA TYÖLÄJÄRVEN SORAKUOPPA MAISEMOINTISUUNNITELMA 2015 TYÖLÄJÄRVEN SORAKUOPAN MAISEMOINTI Käytöstä poistetut soranottoalueet soveltuvat hyvin luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen. Soranottoalueet sopivat

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

Liite 1 Sijaintikartat. Suunnittelualueen sijainti.

Liite 1 Sijaintikartat. Suunnittelualueen sijainti. Liite 1 Sijaintikartat Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualue maastokartalla. Suunnittelualue ilmakuvassa. Liite 2 Kiinteistötiedot TOIMINTAKIINTEISTÖ: Tila 837-715-2-99, Putamo RAJANAAPURIT: TIEDOT

Lisätiedot

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20937 i STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA-ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI 18.8.2016

Lisätiedot

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI MAISEMA JA PAIKKA SELVITYS PARKKIARON OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI Maisemarakenne ja maiseman yleispiirteet Osayleiskaava-alueen maiseman perusrakenne

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset Samuli Joensuu Jyväskylä 16.4.2013 Vesistöjen tila ja kuormituslähteet Massa-ja Yhdyskunnat paperiteollisuus Typpi t/a 10 % 2 % Turkistarhaus Muu teollisuus

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne

Maiseman perustekijät Maisemarakenne Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 14.9.2015 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE

HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE arkis KUOPION KAUPUNKI HEINJOEN YLIJÄÄMÄMAIDEN LÄJITYSALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU 2.2.2018 Kansikuva: Kuvasovitus Heinjoen uudesta ylijäämämaiden läjitysalueesta, näkymä Korsumäeltä. TIIVISTELMÄ Kuopion

Lisätiedot

LIITE 1a. Suunnittelu

LIITE 1a. Suunnittelu LIITE 1a. Suunnittelu ualueen sijainti kunnann opaskartalla. Kartassa on esitetty suunnittelualueen rajaus mustalla rajauksella. Kartassa yksi ruutu = 1 km. LIITE 1b. Suunnittelu ualueen alustava rajaus

Lisätiedot

NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018

NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018 Nanson Kiinteistöt Oy Melkonkatu 24 00210 Helsinki NANSON ALUEEN LIITO-ORAVA JA LUONTOSELVITYS Nokia 2018 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

NCC Green, KIELO Kiviaineksen elävä luonto

NCC Green, KIELO Kiviaineksen elävä luonto NCC Green, KIELO Kiviaineksen elävä luonto 2 NCC GREEN KIELO NCC GREEN KIELO 3 NCC ja luonnon Kiviainesalueet ovat yleensä laajoja alueita, joilta pintamaa on kuorittu pois. Alueet ovat siis karuja ja

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Riitta Tornivaara Ruikka Hulevesifoorumi/ SYKE, Helsinki 1 Verkkojulkaisuna http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut Painettuna Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS Pienirälssin ottoalue Suunnitelmaselostus MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA PIENIRÄLSSIN OTTOALUEEN LAAJENNUS LAUKAA, LIEVESTUORE PIENIRÄLSSI 410-407-12-388 1(6) Pienirälssin ottoalue Suunnitelmaselostus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen

Ilmoitus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen PÄÄTÖS 1(5) Nro A 1015 Dnro KAS-2008-Y-23-114 Annettu julkipanon jälkeen 19.02.2008 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maan puhdistamiseksi. ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE, RAKENNETTAVUUSSELVITYS

HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE, RAKENNETTAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Hollolan kunta Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen Virastotie 3 15870 Hollola Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.6.2012 Viite 82143252-01 HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE, HOLLOLAN KUNTA, KUNTOTIE,

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa

3-Kulman puuterminaali vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa 3-Kulman puuterminaali 20.6.2018 vaikutusten arviointi ja terminaalin jatkosuunnittelun ohjeistus kaavaehdotuksessa Maakuntakaavaa varten tehdyn selvityksen mukaan: Tampereen kaupunkiseudun lämpölaitokset

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

M U L T I S I L T A. Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten

M U L T I S I L T A. Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten Multisillan koulun alue kaava 8647 M U L T I S I L T A Perkkoonpuisto Kenkä Matin tontti kaava 8629 Lyhyt selvitys Multisillan täydennysalueen luontoarvoista kaavoituksen aloitusta varten 30.11.2016 Liittyy

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin Green Street Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Hallituksen kärkihanke Mikä on Green Street Suunnitelman tavoite Hulevesien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 23:9 KUULOJA FORTUM WASTE SOLUTIONS OY

ASEMAKAAVAN MUUTOS 23:9 KUULOJA FORTUM WASTE SOLUTIONS OY Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan taustaselvitys Päivämäärä 8.3.2018 ASEMAKAAVAN MUUTOS 23:9 KUULOJA FORTUM WASTE SOLUTIONS OY KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS Ramboll Finland Oy

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Maisemarakenne kaavoituksessa

Maisemarakenne kaavoituksessa Maisemarakenne kaavoituksessa Esityksen sisältö 1. Maankäytön suunnittelusta 2. Maisemarakenne analyysimenetelmä ja keskeinen teoria 3. Case Yttersundomin maankäyttöselvitys VAMK opinnäytetyö 4. Vaasan

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy 16X124912.WP2 362 a. Viistoilmakuvatyyppinen näkymä kaakosta kohti hankealuetta (ylempi kuva VE 2+ ja alempi VE1). Kuvassa etualalla Portimojärvi ja sen oikealla puolella Ranua Rovaniemi -tie. 16X124912.WP2

Lisätiedot

Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa. Kristiina Nuottimäki

Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa. Kristiina Nuottimäki Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa Kristiina Nuottimäki Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa Hulevesitulvat Geologian hyödyntäminen tulvasuojelussa Ratkaisut Hulevesitulvat

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

ROUSUN ALUE ASEMAKAAVAN LAATIMISEEN LIITTYVÄ MAAPERÄTUTKIMUS, RAKENNETTAVUUSSELVITYS JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

ROUSUN ALUE ASEMAKAAVAN LAATIMISEEN LIITTYVÄ MAAPERÄTUTKIMUS, RAKENNETTAVUUSSELVITYS JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkiympäristö, kaavoitus Päivämäärä 15.6.2011 Viite 82132293 ROUSUN ALUE ASEMAKAAVAN LAATIMISEEN LIITTYVÄ MAAPERÄTUTKIMUS, RAKENNETTAVUUSSELVITYS JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

Lisätiedot

ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAATOITTAJANTIE

ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAATOITTAJANTIE KANGASALAN KAUPUNKI Kaavaselostus 1 (6) ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAATOITTAJANTIE 1. Perus- ja tunnistetiedot PÄIVÄYS 13.11.2018 ASEMAKAAVAN NUMERO 815 KAUPUNKI Kangasala OSA-ALUE Asema KORTTELI KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Luonto kaupunkisuunnittelussa

Luonto kaupunkisuunnittelussa Luonto kaupunkisuunnittelussa Esimerkkejä Turusta Turun kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tuuli Vesanto / 11.10.2017 Aiheet: 1. LUONTOARVOT YLEISKAAVOITUKSESSA 2. HULEVEDET JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 3. TURUN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

Hakkuukuviot opaskartalla: Hanke Kolmen hakkuukuvion metsänhakkuu seuraavasti:

Hakkuukuviot opaskartalla: Hanke Kolmen hakkuukuvion metsänhakkuu seuraavasti: RINNEKOTI-SÄÄTIÖ on hakenut maisematyölupaa (2017-1309) metsänhakkuisiin kahteen kohteeseen: osoitteiden Mäenalus 15 sekä Rinnekodintie 3-7 takana oleviin metsiin (49-430-1-84, 49-430-1-85 ja 49-430-1-112).

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019

Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019 Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019 Anne Laita Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.4.2019 2 1. Johdanto Tämä selvitys on toteutettu Kuohun osayleiskaavan pohjatiedoksi.

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1:

KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1: 20.4.2018 KULJETUSPOLAR OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILALLE HOURULA 625-405-50-7 PYHÄJOEN MIILUKANKAALLA 1:200 000 1. HANKETIEDOT Kuljetuspolar Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiselle tilalla Hourula

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Kuvalähde: Ramboll Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Miia Ajo SRV Yhtiöt Oyj Hulevedet 2.0 seminaari, Espoo 19.1.2017 Esityksen esimerkkialueet Vermontie (Siemensin alue,

Lisätiedot

TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) Kemera 21 luonnonhoitohanke HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO. Hankkeen tavoitteet

TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) Kemera 21 luonnonhoitohanke HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO. Hankkeen tavoitteet TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Haukipuron valuma alueen metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta Kitkajärveen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON VOIMALOIDEN T1, T8, T9 JA T13 PINTAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

UTAJÄRVEN KUNTA PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON VOIMALOIDEN T1, T8, T9 JA T13 PINTAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Utajärven kunta Asiakirjatyyppi Pintavesivaikutusten arviointi Päivämäärä 19.6.2018 Työnumero 1510017196 UTAJÄRVEN KUNTA PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUIS- TON VOIMALOIDEN T1, T8, T9 JA T13 PINTAVESIVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen. Mirkka Hadzic Suomen ympäristökeskus, SYKE Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2018

Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen. Mirkka Hadzic Suomen ympäristökeskus, SYKE Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2018 Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen Mirkka Hadzic Suomen ympäristökeskus, SYKE Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2018 Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:litorinameri_5000_eaa.svg

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelman luonnonhoidon osuus Metsien hoito Hoidon bruttopinta-ala on vajaa puolet (62 ha) koko alueen luonnonmukaisten alueiden pinta-alasta (n. 141 ha).

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

HÄMEENLINNA MAAN- JA LUMENVAS- TAANOTTOALUEIDEN SELVITYS. Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 7.1.

HÄMEENLINNA MAAN- JA LUMENVAS- TAANOTTOALUEIDEN SELVITYS. Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 7.1. Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.1.2015 Viite 1510014875 HÄMEENLINNA MAAN- JA LUMENVAS- TAANOTTOALUEIDEN SELVITYS MAAN- JA LUMENVASTAANOTTOALUEIDEN SELVITYS Laatija

Lisätiedot

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014

DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 DRAGON MINING OY KUUSAMON KAIVOSHANKE YVA:N ESITTELYTILAISUUDET 8.-9.1.2014 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (1/2) VE1 VE2 VE3 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT (2/2) 0-Vaihtoehto Tekniset alavaihtoehdot Kultapitoinen

Lisätiedot

Tilannekatsaus RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE

Tilannekatsaus RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE Tilannekatsaus 18.3.2014 RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE MISSÄ MENNÄÄN? YM:n asettaman työryhmän toimikausi päättyi 15.1.2014 20.2.2014 saapunut ohjeluonnos viimeiselle kierrokselle työryhmän sisällä, kommentointi

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet 26.1.2011 Henri Vaarala suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti 1 TAVOITTEENA ULKOISEN RAVINNEKUORMITUSKEN VÄHENTÄMINEN Ei

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

LEHTIPOJANTIE ASEMAKAAVA MUUTOS

LEHTIPOJANTIE ASEMAKAAVA MUUTOS LEHTIPOJANTIE ASEMAKAAVA MUUTOS Luonnos vaiheen yleisötilaisuus 10.4.2018 klo 18.00 Kimmo Kymäläinen Juha Pekka Vartiainen SUOMALAINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JÄRJESTELMÄ TOTEUTUSSUUNNITTELU ASEMAKAAVA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) 10.12.2018 Huutokosken teollisuusalueen asemakaavan OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Vesienhoidon rahoituslähteistä

Vesienhoidon rahoituslähteistä Vesienhoidon rahoituslähteistä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Arto Seppälä 13.2.2017 Valtion osallistumisesta vesistökunnostushankkeiden avustamiseen säädetään valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Rämepuron kaivosta koskevan vakuuden osittainen vapauttaminen, Ilomantsi

Rämepuron kaivosta koskevan vakuuden osittainen vapauttaminen, Ilomantsi PÄÄTÖS Nro 3/2017/1 Dnro ISAVI/3195/2016 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 27.1.2017 ASIA Rämepuron kaivosta koskevan vakuuden osittainen vapauttaminen, Ilomantsi HAKIJA Endomines Oy Pampalontie 11

Lisätiedot

KEMPELEEN SARKKIRANNAN KASVIHUONEENTIEN LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN SARKKIRANNAN KASVIHUONEENTIEN LUONTOSELVITYS KEMPELEEN SARKKIRANNAN KASVIHUONEENTIEN LUONTOSELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Sarkkirannan osa-alueen Kasvihuoneentielle laaditaan asemakaavan

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 (6) 3.10.2018 Lempyyn osayleiskaavan OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena Kosteikon rakentaminen eituotannollisena investointina Maatalousalueilla Matti Salminen Hämeen ELY keskus Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Toimintaohje sivukiven läjitykseen

Toimintaohje sivukiven läjitykseen ENV 1.11.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO ENV 1.11.2016 2(7) 1. Tausta... 3 2. Sivukiven luokittelu... 3 2.1 Ennen louhintaa... 4 2.1.1 Avolouhos... 4 2.1.2 Maanalainen kaivos... 4 3. Läjitys... 4 3.1 Vaihe

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta PÄÄTÖS Dnro/ KASELY/11/07.04/2012 Kaakkois-Suomi 11.9.2012 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta HANKKEESTA VASTAAVA Nordkalk Oy Ab 53500 LAPPEENRANTA HANKE, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA Soranotto ja murskaus RUOVESI; Mäkelän sora-alue 702-416-4-67 20.11.2018 Sisällys 1 Perustiedot... 2 2 Pohjaveden tarkkailusuunnitelma... 3 Pohjaveden korkeuden tarkkailu...

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Peltolammin asemakaavan 8608 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Peltolammin asemakaavan 8608 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Peltolammin asemakaavan 8608 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 486 244 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

LaPaMa Lannoita paremmin -malli. Viljavuusanalyysin käyttö. Tuomas J. Mattila Erikoistutkija, SYKE Maanviljelijä

LaPaMa Lannoita paremmin -malli. Viljavuusanalyysin käyttö. Tuomas J. Mattila Erikoistutkija, SYKE Maanviljelijä LaPaMa Lannoita paremmin -malli Viljavuusanalyysin käyttö Tuomas J. Mattila Erikoistutkija, SYKE Maanviljelijä 2019 Näytteenotto - teoriassa Ruudukko Linjamenetelmä 2 Näytteenotto käytännössä lohkot vaihtelevat

Lisätiedot