SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2."

Transkriptio

1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku Valtionavustusohje Hakuaika päättyy Asianumero: THL/1828/ /2013

2 Sisältö Johdanto Taustaa Keskeiset sovellettavat säädökset SADe-ohjelman tavoitteet ja tuotokset Valtionavustuksen hakeminen Hakukriteerit Hakulomake Projektisuunnitelman sisältö Valtionavustusten omarahoitusosuus ja kohdentaminen Valtionavustuksen myöntäminen Hakuaikataulu Valtionavustusten käyttämiseen liittyvät ehdot Hyväksyttävät kustannukset Valtionavustuksiin liittyvät muut ehdot Muutoksenhaku Valtionavustusasiakirjojen julkisuus Immateriaalioikeudet LIITE 1. Hakulomake LIITE 2. Projektisuunnitelma LIITE 3. Menot ja rahoitus

3 Johdanto Kansalaisille suunnattuja, sähköisiä sosiaali- ja terveysalan palveluja kehittävän SADeohjelman palvelukokonaisuuden toimeenpanoon voi hakea lisärahoitusta valtionavustusta jo saavien kehittäjäkumppanien yhteistyöprojektien laajentamiseen uusiin kuntiin ja kuntayhtymiin. Hakijoina voivat olla Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (Hyvis-SADe), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (SADe-Mielenterveystalo) ja Turun kaupunki (SADe-PSOP). Lisärahoitusta voi hakea ensisijaisesti 1. yhteistyöprojektin laajentuessa uusiin kuntiin ja kuntayhtymiin. Uusi kumppani osallistuu kehitettävien palvelujen ja määrittelyjen suunnitteluun, pilotointiin ja käyttöönottoon sekä levittämiseen. 2. valmiiksi kehitetyn ja tuotteistetun palvelun levittämiseen. Tässä tapauksessa uusi kumppani ei osallistu varsinaiseen palvelun kehittämiseen. Lisäksi kehittäjäkumppanit 3. voivat hakea rahoitusta edellisen hakukierroksen jälkeen esiin tulleisiin alkuperäisen suunnitelman toteuttamisen kannalta tärkeisiin lisätarpeisiin, joilla tehostetaan palvelun toteutusta tai sen käyttöönotto- ja levittämisvalmiuksia. Rahoitusta ei myönnetä uudestaan samoihin kohteisiin, kuin ensimmäisellä valtionavustushakukierroksella. 1. Taustaa Pääsääntöisesti uudet kehittäjäkumppanit osallistuvat kansallisten sähköisten asiointipalvelujen, kansalaisen sähköisen asioinnin kokonaisarkkitehtuurin sekä sähköisten palvelujen avoimuuden ja yhteentoimivuuden määrittelytyöhön. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) on strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Valtioneuvosto vahvisti uuden Kaste-ohjelman helmikuussa Ohjelman tavoitteena on, että hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti. 3 Kaste-ohjelman toimenpide 11 Vahvistetaan sähköistä asiointia toteutetaan Kaste-ohjelmasta erillisellä rahoituksella valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma 1 ) sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuutena (www.vm.fi/sade). Ohjelmakausi päättyy Palvelukokonaisuuden strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja operatiivisesta toimeenpanosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kuntaliitto vastaa yhteistyössä THL:n kanssa kuntien vastuulla olevan kehitystyön tuesta, kuntien kehittämisprojektien välisen yhteistyön organisoinnista ja koordinoinnista sekä sähköisen asioinnin kehittämistyön liittämisestä osaksi kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityötä. THL myönsi kolmelle kehittäjäkumppanille (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki) sosiaali- ja terveysalan 1 SADe-SoTe-sanastoa: VM:n Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmasta käytetään nimitystä SADe-ohjelma, THL:n sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudesta käytetään nimitystä hanke, palvelukokonaisuuden palveluja kehitetään projekteissa ja valtionavustusta saavat kehittäjäkumppanit kehittävät palveluja yhteistyöprojekteissa.

4 palvelukokonaisuudesta valtionavustusta (THL/1311/ /2012) tammikuussa 2013 vuosille Tammikuussa 2014 toteutettava valtionavustushaku täydentää vuonna 2013 toteutettua hakua. Valtionapuviranomaisena THL vastaa avustusten hallinnoinnista ja myöntämisestä sekä yhteistyöprojektien valvonnasta. Avustuksen saajalla on velvollisuus noudattaa valtionavustuslain, valtionavustuspäätöksen sekä THL:n antamia ohjeita avustuksen käyttämisessä ja yhteistyöprojektien toteuttamisessa. 2. Keskeiset sovellettavat säädökset Valtionavustuksella tarkoitetaan tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. Valtionavustuksiin ja niiden myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001). Lisäksi hakumenettelyyn sovelletaan muun muassa hallintolakia (434/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki). Valtionavustuslaissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Valtionavustusten myöntämisen lähtökohtana on valtionavustuslain asianmukainen toimeenpano ja se, että avustus käytetään vaikuttavuudeltaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon kehittäminen ja toimeenpano perustuvat mm. lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007), lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007), terveydenhuoltolakiin (1326/2010) sekä lakiin julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Palvelukokonaisuus koostuu: 1) kansallisesti toteutettavista sähköisistä palveluista kansalaisille (sosiaali- ja terveysalan palveluhakemisto, yleinen sosiaali- ja terveystieto, avuntarpeen itsearviointi, palautepalvelut) 2) kansallisesti määriteltävistä, kuntatoimijoiden yhteistyönä tai valtakunnallisena yhteistyönä toteutettavista sähköisistä palveluista (esim. ajanvarauspalvelu kansalaiselle, turvallinen viestinvälitys asiakkaan ja palvelunantajan välillä) sekä 3) kuntien kehitystyön tuesta ja koordinaatiosta, joka sisältää muun muassa kansallisten määritysten ja käytännön yleisohjeistuksien jakelun ja ylläpidon, kehityshankkeiden yhteistyön ja tiedonvälityksen, neuvontapalveluja sekä kuntatoimijoiden hankintayhteistyön tuen. Täydentävässä valtionavustushaussa haetaan uusia kehittäjäkumppaneita valtionavustusta jo saavien kehittäjäkumppanien yhteistyöprojektien alueelliseen laajentamiseen. 4. Valtionavustuksen hakeminen Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa noudatetaan SADe-ohjelman yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä koko ohjelmalle asetettuja tavoitteita, joita ovat muun muassa sähköisen palvelun asiakaslähtöisyys ja laatu,

5 merkittävyys, poikkihallinnollisuus, tuottavuuspotentiaali, toteutusten kustannustehokkuus ja nopeus, käynnistysvalmius ja -kelpoisuus sekä yhteensopivuus julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kanssa (lisätietoja: SADe-ohjelman asettamispäätös). Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus on osa Kaste II-ohjelmaa, jonka tavoitteena on, että hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti (Lisätietoja: Palvelukokonaisuuden toteutuksessa priorisoidaan palveluita, jotka sosiaali- ja terveyspoliittisen strategian mukaisesti vähentävät kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä lisäävät palvelujen asiakaslähtöisyyttä. 4.1 Hakukriteerit ja haussa huomioitavia asioita Valtionavustusta voidaan myöntää kehittäjäkumppaneina toimiville kunnille ja kuntayhtymille. Kehittäjäkumppanit osallistuvat kansallisten sähköisten palvelujen ja kansalaisille suunnattujen sähköisten palvelujen kokonaisarkkitehtuurin, yhteentoimivuuden ja avoimuuden määrittelytyöhön sekä kuntien yhteistyönä tuotettavien palvelujen suunnitteluun, toteutukseen, pilotointiin, käyttöönottoon ja levittämiseen. Palvelujen on oltava valmiita, käytössä ja levitettyinä vuoden 2015 syyskuuhun mennessä. 5 Huomioitava täydentävää valtionavustusta haettaessa Kehittäjäkumppanien yhteistyöprojektit kohdistuvat ensisijaisesti paljon palveluita käyttävien tai tarvitsevien asiakkaiden tai laajan asiakasryhmän palvelujen kehittämiseen. Yleiskriteerit SADe-ohjelman kehittäjäkumppanien haussa (mukailtu hakuohjeen THL/1311/ /2012 pohjalta): 1. Kehittäjäkumppaneiksi haetaan ensisijaisesti usean kunnan tai kuntayhtymän yhteisiä, SADe-SoTe-palvelukokonaisuuden tavoitteita ja linjauksia toteuttavia yhteistyöprojekteja. Yhteistyöprojekteilla on laaja yhteistyöpohja, alustava levittämissuunnitelma ja toimijat sitoutuvat tuotosten laajaan käyttöönottoon. 2. Toteutukset saadaan käynnistettyä nopealla aikataululla. Ohjelmakauden aikana on tehtävä määrittelyt, pilotoinnit, käyttöönotot ja levittäminen. 3. Kehittäjäkumppanit osallistuvat asiantuntijapanoksella SADe-SoTepalvelukokonaisuudessa tehtävään määrittelytyöhön. 4. Yhteistyöprojekteissa kohderyhminä ovat laajat tai paljon palveluja käyttävät tai tarvitsevat asiakasryhmät. 5. Kehittäjäkumppanit sitoutuvat SADe-ohjelmassa määriteltävien vaatimusten hyödyntämiseen.

6 6. Kehittäjäkumppanit sitoutuvat käyttämään THL:n ja KELAn ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia teknisiä ja tietomäärityksiä, -rakenteita ja luokituksia tai niiden puuttuessa vastaavia kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon määrityksiä. 7. Toteuttavan kehittämistyön yhteydet keskeisiin kansallisiin palveluihin (kuten KanTa-, Asiointitili, Vetuma) sekä SADe-ohjelmassa kehitettäviin palveluihin ja muihin keskeisiin olemassa oleviin tietojärjestelmiin kuvataan. 8. Kehittäjäkumppaneilla on yhteinen aiesopimus, jossa yhteistyöprojektin toteutuksen vastuu- ja muu roolijako on sovittu. Täydentävän valtionavustushaun arviointikriteerit Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (Hyvis-SADe), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (SADe-Mielenterveystalo) ja Turun kaupungin (SADe-PSOP) täydentävää valtionavustushakua koskevat kriteerit. Ensisijaisesti valtionavutushaku koskee: a) uusien kuntien ja kuntayhtymien liittymistä mukaan palvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. i. uusi kumppani/osaprojekti on kunta tai kuntayhtymä. ii. hakijan on esitettävä suunnitelma uuden kumppanin mukaan ottamisesta yhteistyöprojektiin: mitkä ovat uuden kumppanin tehtävät, täsmennetty aikataulu ja miten aikaisemmassa haussa suunnitellut ja rahoitetut palvelut suunnitellaan, pilotoidaan ja käyttöönotetaan uudella alueella. b) valmiiksi kehitetyn ja tuotteistetun palvelun levittämiseen. Tässä tapauksessa uusi kumppani ei osallistu varsinaiseen palvelun kehittämiseen. i. uusi kumppani/osaprojekti on kunta tai kuntayhtymä. ii. hakijan on esitettävä suunnitelma valmiin palvelun levittämisestä, siinä tarvittavasta rahoituksesta ja aikataulun palvelun levittämisestä. 6 Lisäksi kehittäjäkumppanit c) voivat hakea rahoitusta edellisen hakukierroksen jälkeen esiin tulleisiin alkuperäisen suunnitelman toteuttamisen osalta tärkeisiin lisätarpeisiin, joilla tehostetaan palvelun toteutusta tai sen käyttöönotto- ja levittämisvalmiuksia. i. lisätarpeiden rahoitus arvioidaan toimitetun selvityksen pohjalta yhteistyössä THL:n, STM:n ja VM:n kanssa. Lisätarpeiden on oltava SADe-kriteerien mukaisia. ii. täysin uusia tai kokonaisuudesta irrallisia lisätarpeita ei rahoiteta. iii. myönnettävä rahoitus ei voi olla päällekkäistä ensimmäisellä valtionavustushakukierroksella myönnetyn rahoituksen kanssa. iv. rahoitusta voidaan hakea palvelun tuotteistukseen, viestinnän ja markkinoinnin tukemiseen sekä käyttöönottokoulutuksiin. Kehittäjäkumppanit kuvaavat kriteerien täyttymisen tarkemmin valtionavustuslomakkeella ja projektisuunnitelmassa. Myöntökriteerien on täytyttävä kehittäjäkumppanuushaussa. Kehittäjäkumppanien lähettämää hakemuslomaketta liitteineen voidaan täydentää hakuprosessin aikana yhteistyössä THL:n kanssa.

7 4.2 Hakulomake Valtionavustus myönnetään SADe-ohjelman tavoitteita toteuttavalle yhteistyöprojektille. Haku SADe-kehittäjäkumppaniksi toteutetaan tammi-helmikuussa Valtionavustus haetaan kirjallisesti valtionavustuslomakkeella (liite 1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Valtionavustusta jo saavien kehittäjäkumppanien yhteistyöprojektien laajentamisen ja valmiiksi kehitetyn ja tuotteistetun palvelun levittämisen valtionavustushaun lomakkeeseen liitetään aiesopimus tai päätökset yhteistyöprojektiin osallistuvien kuntien, kuntayhtymien ja muiden tahojen sitoutumisesta toteutukseen, laajenemisen projektisuunnitelma, joka nivotaan osaksi yhteistyöprojektin tarkennettua projektisuunnitelmaa. Edellisen hakukierroksen jälkeen esiin tulleisiin alkuperäisen suunnitelman toteuttamisen kannalta tärkeisiin lisätarpeisiin haetaan rahoitusta seuraavassa luvussa kuvatulla selvityksellä. Mikäli haettavaan yhteistyöprojektiin liittyy muualta Kaste-ohjelmasta myönnettyä tai muuta ulkopuolista rahoitusta, tulee eri rahoituksella kehitettävät osiot kuvata ja projektoida erillisinä. 4.3 Projektisuunnitelman sisällön täsmennykset Haettaessa täydentävää valtionavustusta kehittäjäkumppanien yhteistyöprojektien laajentamiseen uusiin kuntiin ja kuntayhtymiin, kehittäjäkumppanit kuvaavat viimeisimpään ohjausryhmän hyväksymään projektisuunnitelmaan: 7 1. miten uudet kunnat tai kuntayhtymät liittyvät mukaan yhteistyöprojektiin ja siinä kehitettävien palvelujen ja määrittelyjen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tarkennuksia: a) uudet kumppanit, b) mitkä ovat uusien kumppanin tehtävät, c) täsmennetty aikataulu d) ja miten aikaisemmassa haussa suunnitellut ja rahoitetut palvelut suunnitellaan, pilotoidaan ja käyttöönotetaan uudella alueella. 2. miten valmiiksi kehitetty ja tuotteistettu palvelu levitetään. Tarkennuksia: a) uudet kumppanit, b) suunnitelma valmiin palvelun levittämisestä, siinä tarvittavasta rahoituksesta c) ja aikataulun palvelun levittämisestä. Mikäli valtionavustusta jo saava yhteistyöprojekti hakevat rahoitusta edellisen hakukierroksen jälkeen esiin tulleisiin alkuperäisen suunnitelman toteuttamisen osalta tärkeisiin lisätarpeisiin, hakija toimittaa tiiviin (enintään viiden A4-sivun pituisen) dokumentin, jossa kuvataan lisätarpeet perusteluineen, hallinnolliset perustiedot, yhteystiedot, tarkka aikataulu ja

8 vaiheistus, toteutuksen levitettävyys, mahdolliset immateriaalioikeudet, toimijoiden roolit ja toteutuksen vaatiman rahoituksen sekä rahoitussuunnitelman. Yhteistyöprojektin hallinnoija vastaa yhteistyöprojektin käynnistämisestä, kirjanpidon järjestämisestä, valtionavustusselvityksen tekemisestä sekä yhteistyöprojektin toteutuksen, seurannan ja arvioinnin järjestämisestä. Hallinnoija huolehtii yhteydenpidosta valtionapuviranomaiseen. 5. Valtionavustusten omarahoitusosuus ja kohdentaminen Kehittäjäkumppanien yhteistyöprojekti voidaan toteuttaa yhteisprojektina muiden toimijoiden kanssa siten, että yhteistyöprojektiin osallistuu kuntien ja kuntayhtymien lisäksi järjestö, yksityinen organisaatio tai henkilö. Viimeksi mainitut eivät kuitenkaan voi olla valtionavustuksen saajia. Valtionavustuksen saaja voi kuitenkin ostopalveluna hankkia esimerkiksi kehittämistyöntukea edellä mainituilta tahoilta, noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Valtionavustushakemuksessa tulee mainita kaikki hakuvaiheessa tiedossa olevat yhteistyöprojektiin osallistuvat toimijat ja rahoittajat. Valtionavustusta voidaan myöntää yhteistyöprojektille pääsääntöisesti enintään 75 prosenttia valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Jos yhteistyöprojektille valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin kohdistuu muuta julkista tukea (esim. EU tai RAY), ei valtionavustus yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää edellä esitettyä. Mikäli yhteistyöprojektille aiotaan hakea rahoitusta toiselta julkiselta taholta, tulee se ilmoittaa projektihakemuksessa. Yhteistyöprojektiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien omarahoitusosuus on pääsääntöisesti vähintään 25 prosenttia valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Omarahoitusosuuden suuruus lasketaan hankkeen valtionavustustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista Valtionavustuksen myöntäminen Valtionapuviranomaisena toimii THL, joka tekee päätökset valtionavustuksen saajista. Valmistelua tehdään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sekä kuullaan Kuntaliittoa ja palvelukokonaisuuden klusteriryhmää. Valtionavustuspäätöksen sisällön vähimmäisvaatimuksista säädetään valtionavustuslain (688/2001) 11 :ssä. Päätökseen liitetään tiedot THL:n nimeämästä yhteyshenkilöstä ja valvojasta sekä avustuksen maksatusaikataulu. Päätökseen voidaan lisäksi kirjata hankekohtaisia edellytyksiä valtionavustuksen maksamiselle. Jos yhteistyöprojektin rahoituksessa, hakijatahossa, toteutusajassa, käyttötarkoituksessa tai muussa yhteistyöprojektin hyväksyttyyn käyttöön liittyvässä asiassa tapahtuu muutoksia, on niistä viipymättä ilmoitettava THL:lle mahdollista päätöksen muuttamista varten. THL:n yhteyshenkilö avustuspäätökseen liittyvissä kysymyksissä hakuvaiheessa on hankepäällikkö Minna Angeria THL nimeää yhteistyöprojektien valvojan erikseen päätösvaiheessa.

9 6.1 Hakuaikataulu Aikataulu kehittäjäkumppaneiden valinnassa: 1. Projektisuunnitelmat ja allekirjoitetut valtionavustushakemuslomakkeet liitteineen toimitetaan THL:n kirjaamoon klo 16 mennessä. a. sähköpostitse osoitteella (viestin aihekenttään SADe-SoTetäydentävä valtionavustushaku 2014) tai b. postitse osoitteella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/kirjaamo, PL 30, Helsinki tai c. tuomalla hakemuksen käyntiosoitteeseen Mannerheimintie 166, Helsinki. Kirjaamon palvelunumero , kirjaamo on avoinna arkisin klo THL päättää valtionavustuksen saajat ja voi tarvittaessa pyytää tarkennuksia valtionavustushakemukseen. 3. THL julkaisee valtionavustuspäätökset maaliskuussa Valtionavustusten käyttämiseen liittyvät ehdot Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle pääsääntöisesti useampana eränä yhteistyöprojektin etenemisen perusteella. Valtionapuviranomainen voi päättää, että valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty valtionapuviranomaiselle hyväksyttävä selvitys. Valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Avustuksen saajan tulee kiinnittää huomiota kirjanpidon asianmukaisuuteen ja toteuttamiseen ja erityisesti sen kirjanpidolliseen eriyttämiseen avustuksen saajan muusta toiminnasta. 9 Maksatushakemusprosessi väliraportointiaikatauluineen ilmoitetaan päätöksen yhteydessä. Maksatushakemuksen yhteydessä hakijan tulee esittää väliraportti yhteistyöprojektin etenemisestä.

10 7.1 Hyväksyttävät kustannukset SADe-rahoituksen yleisohjeen (12/2013) mukaan hyväksyttävinä kustannuksina pidetään kokonaisuuden toteutuksen tarvitsemia hankintalain (348/2007) mukaisesti toteutettujen palvelu-, ohjelmisto- ja tavarahankintojen kustannuksia, momentin käyttöehtojen mukaisesti palkatun vastuu viranomaisille kohdennetun henkilötyövuosimäärän mukaisia henkilöstökuluja kuluja sivukuluineen, kokonaisuuden toteutukseen osallistuville muille organisaatioille korvattavaa asiantuntijapalvelun ostoa, valtionavustusta kunnille hankesuunnitelman mukaisiin kokonaisuuksien kehittämistehtäviin sekä asianmukaisia kokous- ja matkakuluja. Perusteltu oman auton käyttö ja päivärahat korvataan enintään verohallituksen voimassaolevien päätösten mukaisesti. Avustuksen saajan tulee säilyttää matkaan liittyvä ohjelma, kokousmuistiot, osallistujalistat sekä muut matkaan liittyvät aineistot. Ulkomaanmatkakulut eivät ole pääsääntöisesti valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia, ne voidaan hyväksyä ainoastaan erityisellä perusteella ja tällöinkin hyväksytään pääsääntöisesti vain hankkeen yhden työntekijän matkakulut. Ulkomaanmatkakulujen hyväksymisen edellytyksenä on, että matkaan on haettu ennakkoon lupathl:ltä. Lisäksi ulkomaanmatkakustannusten hyväksymisen edellytyksenä on, että ne on hakuvaiheessa huomioitu hankkeen kustannusarviossa. Pyynnön voi esittää kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella hankkeen valvojalle, joka sisältää matkasuunnitelmat, tiedot matkaan liittyvistä kustannuksista sekä perustelut matkan tarpeellisuudesta. Valtionavustusta maksetaan kirjanpidosta todennettavien, yhteistyöprojektin toteuttamiseen liittyvien ja valtionavustukseen oikeuttaviksi hyväksyttävien kustannusten perusteella. Hyväksyttävät kustannukset yksilöidään kustannuslajeittain hakemuksessa ja valtionavustuspäätöksessä. Kustannusten tulee olla kohtuullisia suhteessa yhteistyöprojektin laajuuteen ja toteuttamiseen. Valtionavustusta ei saa käyttää yleisenä toimintatukena kunnan tai kuntayhtymän lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. 10 Valtionavustukseen oikeuttavina kuluina ei hyväksytä: vapaaehtoisia henkilösivukuluja työnohjaus- eikä koulutuskustannuksia, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta. Yhteistyöprojektin puitteissa tapahtuvaan koulutukseen osallistuvien henkilöiden palkkamenot koulutukseen osallistumisen ajalta eivät myöskään ole valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia. laskennallisia kustannuksia jo toiminnassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksiköiden perustoiminnan kustannuksia. Ainoastaan silloin, jos kehittämisyksikkö osallistuu yhteistyöprojektissa tehtävään kehittämistyöhön, voidaan kehittämisyksiköltä ostettava työpanos hyväksyä valtionavustukseen hyväksyttäväksi kustannukseksi. Vuokrakustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Hallinnointikustannusten tulee perustua vyörytettyihin kustannuksiin, jotka tulee pystyä osoittamaan vyörytysperusteet sisältävällä laskelmalla. Valtionavustusta ei voi käyttää järjestöjen, säätiöiden tai yksityisten yritysten toiminnan kehittämiseen, vaikka yhteistyöprojektiin osallistuvat kunnat tai

11 kuntayhtymät hankkisivat järjestämisvastuullaan olevat palvelut ostopalveluna edellä mainituilta toimijoilta. Yhteistyöprojektit eivät saa mainostaa kaupallisia tuotteita tai palveluja eivätkä harjoittaa muuta kaupallista myynninedistämistoimintaa. Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan toiminnan todellisiin, kirjanpidon mukaisiin, hakemuksessa esitettyihin menoihin, jotka ovat perusteltuja ja tarpeellisia yhteistyöprojektin toteuttamiselle. Lisäksi niiden on pitänyt syntyä yhteistyöprojektin hyväksyttynä toteuttamisaikana. Valtionavustuksen käyttöaika on yksilöitävä hakemuksessa ja päätöksessä. Valtionavustuksella hankitun irtaimen omaisuuden käyttöaika on kymmenen vuotta valtionavustuksen viimeisen erän maksamisesta. Valtionavustuksella hankitun tai perusparannetun kiinteän omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta valtionavustuksen viimeisen erän maksamisesta. Valtionavustuspäätöksessä tarkennetaan ja yksilöidään tarvittavilta osin valtionavustukseen oikeuttavat hyväksyttävät kustannukset. 7.2 Valtionavustuksiin liittyvät muut ehdot Avustuksen käytön valvonnassa, tarkastuksessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Kaikissa yhteistyöprojektin hankinnoissa, jotka ovat hankintalain piirissä, on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Valtionavustuksella hankittavien ohjelmistojen ja muiden IT-ratkaisujen (ohjelmakomponentit, rajapinnat, tietokantatoteutukset, tietoliikenneratkaisut jne.) tulee olla ensisijaisesti joko avoimia ohjelmistotuotteita, joiden lähdekoodi ja tekninen dokumentointi ovat jaettavissa ja hyödynnettävissä minkä tahansa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön sähköisissä asiakaspalveluissa tai valmiita, niin sanottuun suljettuun lähdekoodiin pohjautuvia valmisohjelmistoja/ohjelmistomoduuleita, joiden käytön laajentamismahdollisuuksista tulee varmistua hankintojen yhteydessä esimerkiksi yhteishankintamenettelyllä, johon sisältyy käytön laajentamisen optiovaraus, tai yhdistelmä edellisistä Muutoksenhaku Molemmissa tapauksissa hankittavien ohjelmistojen ja IT-ratkaisujen tulee noudattaa kansallisesti kuvattuja yhteentoimivuuden määrityksiä ja niiden tulee tarjota kansallisten määritysten mukaisesti avoimet, dokumentoidut sekä ensisijaisesti standardoidut rajapinnat. Valtionavustusta saavan tahon on pidettävä valtionavustuksella tuetun omaisuuden käytöstä riittävää kirjanpitoa. Valtionavustuslain 34 :n mukaan valtionavustusta koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimusosoitus on valtionavustuspäätöksen liitteenä.

12 Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen voi hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 9. Valtionavustusasiakirjojen julkisuus Julkisuuslain mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia (julkisuusperiaate). Viranomaisille jätetyt valtionavustushakemukset ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Viranomaiselle toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut. Julkiseen asiakirjaan saattaa sisältyä salassa pidettäviä tai harkinnanvaraisesti julkisia tietoja. Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, jos niihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja sekä julkisuuslain tai muun lainsäädännön mukaiset perusteet salassa pitämiselle. 10. Immateriaalioikeudet LIITE 1. Hakulomake Yhteistyöprojektien tuotosten immateriaalioikeudet ovat THL:lla tai muulla julkisella organisaatiolla. Yhteistyöprojekti varmistaa, että kehitetyt määrittelyt ja palvelut ovat levitettävissä. LIITE 2. Projektisuunnitelma 12 LIITE 3. Menot ja rahoitus

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Kirjanpitokysymykset Valtionapukoulutus 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Erillinen projekti- / hankekirjanpito Projektin / hankkeen kirjanpito on eriytettävä avustuksensaajan kirjanpidosta riittävän

Lisätiedot

Mitä uutta on tulossa?

Mitä uutta on tulossa? Mitä uutta on tulossa? SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa kehitettävät kansalliset palvelut ja määrittelyt Hankepäällikkö Minna Angeria 8.10.2013 Minna Angeria/Tulevaisuuden

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1 (6) OHJE VM139:00/2013 30.4.2014 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1. Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tuki Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

OHJE KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE

OHJE KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE Valtiovarainminis- Puh 09 160 01 tai 09 578 OHJE VM140:00/2013 3.11.2015 KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE Tässä dokumentissa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2014 syksyn hakuaika päättyy 30.9.2014 Asianumero THL/685/9.09.02/2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN MYONTAMINEN Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKi) -HANKKEELLE

VALTIONAVUSTUKSEN MYONTAMINEN Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKi) -HANKKEELLE VALTIONAVUSTUKSEN MYONTAMINEN Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKi) -HANKKEELLE Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) myöntaa valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Jani Kariniemi 10.9.2013 MEDI-IT LYHYESTI Toiminta on alkanut Kotkassa 1.1.2002 Medi-IT Oy:llä on 8 omistajapiiriä

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 Sisällys 1. Valtionavustuksen hakeminen... 1 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 3. Avustuksen

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Palosuojelurahaston vuoden 2016 erityisavustusten ensimmäinen hakukierros

Palosuojelurahaston vuoden 2016 erityisavustusten ensimmäinen hakukierros Palosuojelurahaston vuoden 2016 erityisavustusten ensimmäinen hakukierros Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, josta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustuksia. Palosuojelurahaston

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 PÄÄTÖS VM 1/242/2008 1 (2) 18.12.2008 Jakelussa mainituille KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esityksestä 18.12.2008

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

euroa. Maksetaan pankkitilille FI

euroa. Maksetaan pankkitilille FI Sivu 1 / 6 Päätösluonnos OKM/5/610/2015 26.5.2016 Helsingin kaupunki PL 2213 00099 Helsingin kaupunki Viite Hakemuksenne 5.10.2015 Asia Investointiavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia

Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Kansalaisen sähköiset palvelut osana hoito- ja palveluprosessia Hannele Hyppönen THL, Annakaisa Iivari STM TERVEYSKESKUSTEN JOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 9. 10.2.2012, Kuntatalo, Helsinki Kansalaisen sähköiset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe)

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluja ja palveluntuottajia Virve Jokiranta, Salla Sainio 20.5.2014 Terveydenhuollon ATK-päivät

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli ja laskutusmenettely. Ylijohtaja Ossi Malmberg 28.9.2010

Kokonaiskustannusmalli ja laskutusmenettely. Ylijohtaja Ossi Malmberg 28.9.2010 Kokonaiskustannusmalli ja laskutusmenettely Ylijohtaja Ossi Malmberg 28.9.2010 1 11.10.2010 Lähtökohta ja eteneminen Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos 1.1.20101 Akatemian myöntämä, yliopistoissa

Lisätiedot

Käynnistysavustus perusparantamiseen

Käynnistysavustus perusparantamiseen Dnro 19454/021/13 Käynnistysavustus perusparantamiseen 2013 2014 Hakuohje 19.9.2013 Avustuksen hakuaika 19.9.2013 31.12.2014 Sisällys 1 UUSI VALTUUS SEKÄ SOVELLETTAVAT LAIT JA OHJEET... 3 2 AVUSTUKSEN

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Oppaan päivittämisestä

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Hankevalmistelumatkatuki Infotilaisuus Kepassa 10.10.2013

Hankevalmistelumatkatuki Infotilaisuus Kepassa 10.10.2013 Hankevalmistelumatkatuki Infotilaisuus Kepassa 10.10.2013 Kuka voi hakea? Suomessa rekisteröity, oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon järjestö tai säätiö (väh. 1 vuosi rekisteröitymisestä) Järjestöllä

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 39/2010 12.4.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot