Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä ja - syksyllä Asianumero THL/65/ /2015 Versio 1.4 ( )

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ KESKEISET SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET VALTIONAVUSTUKSEN SAAJAA JA KÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT AVUSTUSTEN KOHDENTAMINEN AVUSTETTAVA HANKE AVUSTUKSEN SAAJA TIETOTEKNISTEN RATKAISUJEN JA PALVELUJEN HANKINTA HANKKEIDEN TUOTOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS IMMATERIAALIOIKEUDET OMARAHOITUSOSUUS JA MUU TUKI VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN HAKEMUS JA HANKESUUNNITELMA LIITTEINEEN HANKKEEN HALLINNOINTI AVUSTUSTEN HAKUAIKA JA -MENETTELY HAKEMUSTEN KÄSITTELY VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN AVUSTUSPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ AVUSTUKSEN KÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN VALTIONAVUSTUKSEN MAKSATUS JA MAKSATUSHAKEMUS AVUSTUKSEN MAKSATUS VALTIONAVUSTUKSEN LOPPUSELVITYS JA LOPULLISEN AVUSTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN HANKKEEN OHJAUS, SEURANTA JA VALVONTA AVUSTUKSEN MYÖNTÄJÄN ROOLIT, TEHTÄVÄT JA VASTUUT KIRJANPITO JA TALOUSHALLINTO MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN VALTIONAVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN, TAKAISINPERINTÄ JA MAKSATUKSEN LOPETTAMINEN MUUTOKSENHAKU VALTIONAVUSTUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS LISÄTIETOJEN ANTAMINEN LIITTEET SOVELLETTAVIA SÄÄDÖKSIÄ

3 TIIVISTELMÄ Tämä ohje on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien ja sosiaalialan osaamiskeskusten sekä muiden tahojen käyttöön, jotka hakevat valtionavustusta tai osallistuvat hankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallinnointiin. Ohjeessa kuvataan periaatteet ja menettelytavat, joita noudetaan valtionavustusta haettaessa ja avustettavia hankkeita toteutettaessa. Hakijan tulee tutustua huolellisesti tähän ohjeeseen. Valtionavustuksia myönnetään kunnille, kuntayhtymille ja sosiaalialan osaamiskeskuksille sekä perustelluista syistä muille toimijoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen vuosina Avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka edistävät valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotossa tarvittavien tietojärjestelmien tai tietojenkäsittelyratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Avustettavissa hankkeissa tulee edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasprosessien sujuvuutta ja niiden tuloksena tulee syntyä ITratkaisujen lisäksi toiminnallisia muutoksia. Hankkeen toteutuksessa on käytettävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia tietomäärityksiä, -rakenteita ja -luokituksia, valtakunnallisia sosiaalihuollon toimintaprosesseja sekä vastaavia kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon määrityksiä. Valtionavustusten haku järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevään 2015 haku päättyy Painopiste kevään haussa on sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä. Syksyn haku päättyy Hakuajoista ja hakumenettelystä tiedotetaan THL:n internetsivuilla (http://www.thl.fi/rahoitus). Sivuilla julkaistaan hakuohje ja avustusten hakemiseen liittyvät lomakkeet. Valtionavustuspäätökset tehdään kahden kuukauden (2 kk) sisällä hakuajan päättymisestä. Vuonna 2015 avustukset kohdennetaan terveydenhuollossa pääasiassa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa edistäviin hankkeisiin ja sosiaalihuollossa hankkeisiin, joissa pilotoidaan toiminta- ja tietomäärityksiä sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa. Valtionapuviranomaisena THL vastaa avustusten myöntämisestä sekä hankekokonaisuuden hallinnoinnista ja hankkeiden valvonnasta. Avustuksen saajalla on velvollisuus noudattaa valtionavustuslakia, valtionavustuspäätöksen ehtoja ja valtionapuviranomaisen antamia ohjeita avustuksen käyttämisessä ja hankkeen toteuttamisessa.

4 1. KESKEISET SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET Valtionavustuksella tarkoitetaan tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. Valtionavustuksiin ja niiden myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Lisäksi hakumenettelyyn sovelletaan muun muassa hallintolakia (434/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki). Valtionavustuslaissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Valtionavustusten myöntämisen lähtökohtana on valtionavustuslain asianmukainen toimeenpano ja se, että avustus käytetään vaikuttavuudeltaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon kehittäminen ja toimeenpano perustuvat mm. lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007), lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007), hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (HE 345/2014 vp, jäljempänä asiakasasiakirjalaki), terveydenhuoltolakiin (1326/2010) sekä lakiin julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) ja lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Lisäksi noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetusta terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012, jäljempänä vaiheistusasetus). EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaan yrityksille (laajassa merkityksessä) myönnettävät valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, jos ne vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa. Valtiontukea on mahdollista myöntää niin sanottuna vähämerkityksisenä tukena, ns. de minimis asetuksen (Komission asetus (EY) 1998/2006) perusteella. Tällöin komissiolle ei tarvitse ilmoittaa tukitoimenpiteestä. Asetuksen mukaan yritykselle voidaan kohdistaa de minimis -säännön mukaista julkista tukea yhteensä enintään euroa kolmen verovuoden aikana ensimmäisestä de minimis -ehdoin tehdyssä päätöksessä määritellystä hankkeen käynnistymisajankohdasta. Valtiontukia on lisäksi mahdollista myöntää ilmoittamalla niistä komissiolle ennen täytäntöönpanoa (SEUT 108 artikla 3 kohta) VALTIONAVUSTUKSEN SAAJAA JA KÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT 2.1. AVUSTUSTEN KOHDENTAMINEN Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) myöntää avustuksia valtion talousarvioon hyväksytyn määrärahan sekä STM:n ohjauksen mukaisesti. Valtionavustusrahoitus sisältyy valtion talousarvion kohtaan Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v). Vuosittain käytettävissä oleva summa vahvistetaan talousarvion hyväksynnän yhteydessä. Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon. Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtionavustuksen maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja

5 tehostamiseen. Samaan tarkoitukseen avustusta voidaan myöntää perustelluista syistä myös toimijoille. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden tiedon saatavuus tietoturvallisesti aina siellä, missä asiakas saa palveluita. Tiedon laadun varmistamiseksi tietojen rakenteet ovat kansallisesti yhdenmukaisia ja teknisesti standardoituja. Valtionavustusten myöntämisen tarkoitus on edesauttaa näiden tavoitteiden toteutumista. Valtionavustuksella voidaan kehittää tiedonhallintaratkaisuja edellä kuvatun kansallisen tavoitteen mukaisesti, jolloin asiakastietoja voidaan käsitellä joustavasti yli organisaatiorajojen ja yksittäisistä ohjelmistotuotteista riippumattomasti AVUSTETTAVA HANKE Vuonna 2015 järjestetään kaksi hakua. Vuonna 2015 voidaan tukea hankkeita, joiden toteutumisaika on vuosina ja päättyvät viimeistään Hankkeiden tulee edistää valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotossa tarvittavien toiminta- ja tietomääritysten, tietojärjestelmien tai tietojenkäsittelyratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja ovat sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Omakanta-palvelu ja Koodistopalvelu sekä suunnitteilla olevat valtakunnalliset sosiaalihuollon tietojärjestelmäpalvelut. Valtionavustusta ei ohjata vain kunnan, kuntayhtymän, sosiaalialan osaamiskeskuksen tai muun saajan omiin tarpeisiin, vaan avustettavan kehittämishankkeen tuotosten on oltava käytettävissä myös yleisesti. Siksi tämän valtionavustusohjeen mukaista valtionavustusta ei myönnetä kunnan, kuntayhtymän tai sosiaalialan osaamiskeskuksen palvelujen kehittämiseen siten, että valtionavustuksella hankitaan perustietojärjestelmiä, tarvittavia laitteita tai tietoliikenneyhteyksiä henkilökunnalle. Valtionavustusta ei myönnetä organisaation lakisääteisten tehtävien hoitamiseen silloin, kun kaikki käyttöönotossa tarvittavat valtakunnalliset määrittelyt, toimintamallit ja tekniset ratkaisut ovat jo olemassa. 5 Hankkeen toteutuksessa tulee käyttää THL:n ja Kelan ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia teknisiä määrittelyitä sekä toiminta- ja tietomäärityksiä, tietorakenteita ja -luokituksia sekä tarvittaessa vastaavia kansainvälisiä sosiaali- ja terveydenhuollon määrityksiä. Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka edistävät seuraavia tavoitteita tai joiden tuloksena on tietojärjestelmien käyttöönottojen lisäksi seuraavia palvelujen kehittämiseen liittyviä toiminnallisia muutoksia: - sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sujuvuus paranee erityisesti organisaatiorajat ylittävissä asiakasprosesseissa, - uusia lainsäädännön mukaisia tietoturva- ja tietosuojaratkaisuja kehitetään ja otetaan käyttöön,

6 - sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemä päällekkäinen kirjaaminen vähenee sekä asiakas- ja potilastietojen kirjaamisessa ja käsittelyssä siirrytään yhtenäisiin toimintamalleihin ja tiedonhallintaan. - sosiaalihuollon valtakunnallisia määrittelyjä pilotoidaan ja otetaan käyttöön palveluissa ja tietojärjestelmissä, - sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarvitsemien tietojen käytettävyys ja hyödynnettävyys paranevat, tai - alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityö, joka tukeutuu kansallisiin arkkitehtuurikuvauksiin, -linjauksiin ja määrityksiin. Valtionavustusta kohdennetaan hankkeille, joiden avulla varmistetaan vaiheistusasetuksen (165/2012) siirtymäajan mukaiset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotot terveydenhuollon organisaatioissa. Avustusta voidaan myöntää myös vaiheistusasetuksessa luetelluille eipakollisille toteutuksille kuten erillisjärjestelmien, radiologian ja muiden kuva-aineistojen pilotointi sekä erikoisalakohtaisten keskeisten rakenteisten asiakirjojen arkistointiratkaisut. Vuoden 2015 kevään haussa painotetaan ensisijaisesti sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiseen liittyviä hankkeita, joiden tulee: 1. olla usean kunnan tai kuntayhtymän alueelle sijoittuva yhteishanke; 2. toteuttaa kehittämiskokonaisuus 2a tai 2b tai molemmat 2a. ottaa käyttöön yksi tai useampi seuraavista valtakunnallisista määrittelyistä: - Sosiaalihuolto-palvelutehtävä -luokitus (saatavissa THL:n Koodistopalvelimelta), - Sosiaalihuolto-palveluprosessi -luokitus (saatavissa THL:n Koodistopalvelimelta), - valittu kokonaisuus sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja (saatavilla - muu valittu joukko sosiaalihuollon valtakunnallisia luokitteluja (saatavissa THL:n Koodistopalvelimelta); 2b. toteuttaa tukihanke, jolla tuetaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ja siirtymistä kohti sosiaalihuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa kuvattua tavoitetilaa. Hankkeessa tuetaan sosiaalipalveluja antavien organisaatioiden toimintaa ja tietojärjestelmien kehittämistä kohti sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaista toimintaa (HE 345/2014 vp): yhtenäinen asiakastietojen käsittely ja yhtenäiset tietosisällöt. Tukihankkeella tulee vahvistaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamista alueella. 6 Käynnissä olevat ja THL:n rahoitusta saavat sosiaalihuollon hankkeet on esitelty verkko-sivuilla Kehittämisprojektit-alasivulla.

7 2.3. AVUSTUKSEN SAAJA Avustus myönnetään ensisijaisesti kunnalle, tai kuntayhtymälle, ja perustelluista syistä muille toimijoille (oikeushenkilöille). Etusijalle avustusten myöntämisessä asetetaan yhteistyöhankkeet. Yhteishankkeen osapuolina voivat olla hankkeen rahoitukseen osallistuvat kunta, kuntayhtymä, sosiaalialan osaamiskeskus tai muu toimija (oikeushenkilö). Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiseen edellytetään usean toimijan yhteishanketta. Yhteishankkeessa hankkeelle tulee nimetä yksi vastuullinen hallinnoija. Hankkeen tuleva hallinnoija hakee kirjallisella hakemuksella valtionavustusta hankkeelle THL:lta. Valtionavustus myönnetään vain hanketta hallinnoivalle yhdelle kunnalle tai kuntayhtymälle tai muulle toimijalle siinäkin tapauksessa, että hankkeessa on useampia osapuolia. Hankkeen hallinnoija on valtionavustuksen saaja ja vastaa siitä, että avustusta käytetään valtionavustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. Valtionavustuksen saajan on tehtävä valtionavustuslain (688/2001) 7 :n 2 momentin mukaisesti sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista hanketta toteuttavien osapuolten kanssa. Kun kyseessä on yhteishanke, osapuolten tulee solmia yhteistyösopimus hankkeen toteuttamisesta. Avustuksen saaja voi hankkia ostopalveluna esimerkiksi kehittämistyön tukea mm. järjestöiltä, yksityisiltä organisaatioilta tai henkilöiltä, noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Valtionavustusta ei voi käyttää järjestöjen, säätiöiden tai yksityisten yritysten toiminnan kehittämiseen, vaikka hankkeen osapuolina olevat kunnat tai kuntayhtymät hankkisivat järjestämisvastuullaan olevat palvelut ostopalveluna edellä mainituilta toimijoilta TIETOTEKNISTEN RATKAISUJEN JA PALVELUJEN HANKINTA Valtionavustusta saa käyttää vain sellaisiin ohjelmisto- sekä IT-ratkaisu- ja IT-palveluhankintoihin, jotka edistävät julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Valtionavustuksella hankittavien ohjelmistojen ja muiden IT-ratkaisujen (ohjelmakomponentit, rajapinnat, tietokantatoteutukset, tietoliikenneratkaisut jne.) tulee olla joko - ensisijaisesti avoimia, joiden lähdekoodi ja tekninen dokumentointi ovat jaettavissa ja hyödynnettävissä minkä tahansa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön palveluissa, tai - valmiita, niin sanottuun suljettuun lähdekoodiin pohjautuvia, joiden käytön laajentamismahdollisuuksista tulee varmistua hankintojen yhteydessä esimerkiksi yhteishankintamenettelyllä, johon sisältyy käytön laajentamisen optiovaraus, tai - yhdistelmä edellisistä.

8 Lisäksi IT-ratkaisujen tulee noudattaa kansallisesti kuvattuja yhteentoimivuuden määrityksiä ja tarjota kansallisten määritysten mukaisesti avoimet, dokumentoidut, ensisijaisesti standardoidut rajapinnat HANKKEIDEN TUOTOSTEN HYÖDENNETTÄVYYS Lähtökohtana hankkeissa tulee olla hankkeen tuotosten ja dokumentaation julkisuus ja mahdollisuus ottaa niitä käyttöön muissa julkisissa organisaatioissa IMMATERIAALIOIKEUDET Valtionavustuspäätöksessä tarkennetaan mahdolliseen immateriaalioikeuksien luovuttamiseen liittyvät ehdot. 3. OMARAHOITUSOSUUS JA MUU TUKI Valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Tukitasot ja omarahoitusosuudet päätetään valtionavustuspäätöksessä. 8 Pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja tietojenkäsittelyratkaisujen kehittämiseen myönnetään enintään 75 prosenttia (75 %) hankkeen toteutuneista, valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista. Hankkeen toteuttajan tulee siksi osoittaa hankkeeseen omaa rahoitusta. Hankkeen osapuolten oman rahoitusosuuden tulee pääsääntöisesti olla vähintään 25 prosenttia (25 %) valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Hankkeita voidaan rahoittaa täysimääräisesti vain erityisen painavin perustein. Omarahoitusosuuden suuruus lasketaan hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuuteen on mahdollista sisällyttää hakijan hankkeeseen kohdentaman oman asiantuntijatyön kustannukset. Näiden todellisten kustannusten sisällyttäminen omarahoitusosuuteen edellyttää, että omasta asiantuntijatyöstä ja palveluiden myynnistä aiheutuvat kustannukset voidaan todentaa hankkeen työaikaseurannasta ja kirjanpidosta. Hankkeen rahoittamiseen voi osallistua julkisen tahon lisäksi yksityisiä yhteisöjä tai henkilöitä. Yksityisellä rahoituksella tarkoitetaan esimerkiksi yritysten, järjestöjen, yhdistysten tai säätiöiden hankkeelle antamaa taloudellista tukea. Mikäli hankkeen rahoittamiseen osallistuu avustuksen saajan lisäksi muita yksityisiä tahoja tai hankkeella on tulorahoitusta, nämä rahoitusosuudet vähennetään hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Valtionavustushakemuksessa tulee mainita kaikki hankkeeseen osallistuvat toimijat ja rahoittajat.

9 Jos hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin kohdistuu muuta julkista tukea (esimerkiksi EU, RAY), ei valtionavustus yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää. Mikäli hankkeelle aiotaan hakea rahoitusta toiselta julkiselta taholta, tulee se ilmoittaa hankehakemuksessa. 4. VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN Valtionapuviranomaisena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka tekee päätökset valtionavustuksen saajista. 4.1 HAKEMUS JA HANKESUUNNITELMA LIITTEINEEN Valtionavustusta haetaan kirjallisesti erillisellä valtionavustushakemuksella, johon tulee liittää hankkeen menot ja rahoitus -lomake. Lomakkeeseen tai sen liitteisiin voi lisätä hakijan haluamia tarkempia suunnitelmia tai muita täydennyksiä. Muiden hakijoiden kuin kuntien ja kuntayhtymien tulee lisäksi liittää hakemukseensa hakijaorganisaation yhtiöjärjestys, toimintakertomus, ote tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta. Lisäksi muiden hakijoiden kuin kuntien ja kuntayhtymien tulee liittää hakemukseensa hakijaorganisaation talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvalle tilikaudelle. THL pyytää lisäselvityksiä, mikäli edellä mainituista asiakirjoista ei ilmene kaikkia avustuspäätöksen tekemiseen tarvittavia tietoja toimijan taloudesta, toiminnasta tai vastaavasta. 9 Hakemukseen tulee lisäksi liittää kirjallinen hankesuunnitelma. Kappaleessa 2.3 tarkoitetussa yhteistyösopimuksessa (ohje yhteistyösopimuksen sisällöistä) tulee sopia muun muassa omavastuuosuuden rahoittamisesta, valtionavustuksen jakamisesta, kustannusten jaosta ja osapuolten vastuista. Hakemusvaiheessa voidaan hyväksyä myös osapuolten välinen aiesopimus. Varsinainen sopimus tulee kuitenkin laatia ja toimittaa THL:n kirjaamoon viimeistään aloitusilmoituksen yhteydessä. Hankintoja ei lähtökohtaisesti tule toteuttaa ennen valtionavustuksen myöntämistä. Jos hankkeen kuluksi esitetään jo tehtyyn hankintaan perustuvia kustannuksia, se tulee mainita erikseen hakemuksessa. Edellä mainittujen jo tehtyjen hankintojen hankinta-asiakirjat tulee toimittaa THL:n kirjaamoon aloitusilmoituksen liitteenä. Muun kuin kunnan tai kuntayhtymän on toimitettava THL:n kirjaamoon hakemuksen liitteenä kirjallisesti tai sähköisesti tieto kaikista niistä hakijaorganisaatiolle (yritys laajassa merkityksessä) myönnetyistä de minimis -tuista, jotka se on saanut kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Verovuosi on kalenterivuosi tai, jos yrityksen tilikautena ei ole kalenterivuosi, se tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet.

10 Hakijan tulee antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot HANKKEEN HALLINNOINTI Jos kysymyksessä on useamman osapuolen hanke, avustettavalle hankkeelle tulee nimetä taho, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista (hankkeen hallinnoija). Hankkeen hallinnoija vastaa hankkeen käynnistämisestä ja tekee hankkeen aloitusilmoituksen myönteisen valtionavustuspäätöksen jälkeen. Aloitusilmoitukseen on liitettävä kuntien ja kuntayhtymien päätökset (esimerkiksi lautakunta, hallitus tai muu toimivaltainen päätöksentekijä) yhteistyösopimuksen solmimisesta ja hankkeeseen osallistumisesta tai muiden toimijoiden solmima keskinäinen yhteistyösopimus. Aloitusilmoitus toimitetaan THL:n kirjaamoon. Hankkeella tulee olla ohjausryhmä. Hankkeen hallinnoija vastaa hankkeen asianmukaisen, muusta kirjanpidosta erillisen kirjanpidon järjestämisestä ja valtionavustusselvityksen tekemisestä sekä hankkeen toteutumisen seurannan ja arvioinnin järjestämisestä. Hanketta hallinnoivan toimijan vastuulla on koota hankkeen muiden toimijoiden raportit ja selvitykset yhteen ja laatia niistä yhteenvetona koko hanketta koskevat selvitykset THL:lle. Avustuksen saajan tulee nimetä hankkeelle vastuuhenkilö, yhteyshenkilö ja taloudesta vastaava henkilö. Näitä tehtäviä ja rooleja ei voi yhdistää, vaan niiden hoitamiseen on nimettävä eri henkilöt. Vastuuhenkilö on päävastuussa hankkeesta. Vastuuhenkilölle toimitetaan hanketta koskevat päätökset. Yhteishankkeissa vastuuhenkilö tulee nimetä hankkeen hallinnoijan organisaatiosta (vastuuhenkilö). 10 Yhteyshenkilö on hankkeen käytännön toteutuksessa keskeisesti mukana. Hän voi tiedottaa hankkeesta ja sen etenemisestä (yhteyshenkilö). Taloudesta vastaava henkilö vastaa hankkeen talouden hoidosta ja kirjanpidosta. Hän toimii myös yhteyshenkilönä talousasioissa (talouden vastuuhenkilö) AVUSTUSTEN HAKUAIKA JA -MENETTELY Vuoden 2015 hakuaika päättyy keväällä klo ja syksyllä klo THL ilmoittaa mahdollisista hakuaikojen ja -menettelyjen muutoksista internet-sivuillaan ja päivitetyllä ohjeella. Allekirjoitettu valtionavustushakemus (pdf-muodossa, mikäli lähetetään sähköisesti) liitteineen on toimitettava THL:n kirjaamoon viimeistään kunkin haun viimeisenä päivänä klo mennessä. Hakemukset voi toimittaa:

11 - sähköpostitse: kirjaamo(at)thl.fi (viestin aihekenttään: OPER/valtionavustukset) tai - postitse: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kirjaamo, PL 30, Helsinki tai - tuomalla hakemus: käyntiosoitteeseen Mannerheimintie 166, Helsinki (A-talo, päärakennuksen aulapalvelu). Kirjaamo (palvelunumero ) on avoinna arkisin klo 8:00 16:15. Kirjaamon poikkeuksellisista aukioloajoista ilmoitetaan THL:n internet-sivuilla. Hakemus toimitetaan hakijan omalla vastuulla. Lähettäjä vastaa siitä, että asiakirja saapuu THL:lle. Myös sähköinen hakemus toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. THL ilmoittaa lähettäjälle sähköpostilla sähköisen hakemuksen vastaanottamisesta. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi. Jos hakemusta ei ole voitu toimittaa määräajassa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia (kuten postilakko), hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi. Jos hakija haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen, hänen tulee pystyä näyttämään toteen niiden olemassaolo HAKEMUSTEN KÄSITTELY Ennen valtionavustuspäätösten tekemistä THL pyytää ratkaisuesityksistään puollon sosiaali- ja terveysministeriöltä. Valtionavustushakemukset käsitellään kahden kuukauden (2 kk) kuluessa hakuajan päättymisestä, jos hakemus ei edellytä lisätietojen pyytämistä. 11 Jos hakemuksesta ei ilmene kaikkia valtionavustuspäätöksen tekemisen perusteeksi tarvittavia tietoja, THL pyytää hakijalta lisäselvitystä ja asettaa määräajan lisäselvityksen antamiselle. Puutteellinen hakemus otetaan käsiteltäväksi, mutta sitä tulee täydentää annetussa määräajassa. Valtionavustuspäätös tehdään kahden kuukauden (2 kk) kuluessa täydennyksen toimittamisen jälkeen. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. THL tekee hakemuksen perusteella kirjallisen päätöksen avustuksen myöntämisestä. 5. VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN 5.1. AVUSTUSPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Valtionavustuspäätöksen sisällön vähimmäisvaatimuksista säädetään valtionavustuslain (688/2001) 11 :ssä.

12 Päätökseen liitetään tiedot THL:n nimeämästä yhteyshenkilöstä ja valvojasta sekä avustuksen maksatusaikataulu. Päätökseen voidaan lisäksi kirjata hankekohtaisia edellytyksiä valtionavustuksen maksamiselle AVUSTUKSEN KÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT Avustuksen saaja on velvollinen tutustumaan huolellisesti avustuspäätökseen ja noudattamaan avustettavassa Hankkeessa avustuspäätöksessä ja valtionavustuslaissa (688/2001) asetettuja ehtoja ja rajoituksia. Lisäksi Saajan tulee noudattaa tarkasti ja huolellisesti valtionapuviranomaisen antamia Hankkeen toteuttamiseen liittyviä ohjeita, ehtoja ja rajoituksia sekä valtionavustusohjetta. Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Hanke on toteutettava avustuspäätökseen liittyvän hankesuunnitelman mukaan. Avustettava hanke ei saa mainostaa kaupallisia tuotteita tai palveluja eikä harjoittaa muuta kaupallista myynninedistämistoimintaa. Hankkeen aloittamisvaiheessa on voinut syntyä kustannuksia jo ennen avustuspäätöksen tekemistä. Näitä kustannuksia voidaan harkita rahoitettavaksi valtionavustukseen oikeuttaviksi edeltävien 12 kuukauden ajalta HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET 12 Valtionavustusta maksetaan hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin, valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttyihin kustannusarvioon perustuviin välittömiin kustannuksiin. Hankesuunnitelmaan ja hankkeen kustannuksia koskevaan arvioon sisällytettyjä kustannuseriä ei hyväksytä sellaisenaan valtionavustuspäätöksellä, vaan kustannuksia arvioidaan erikseen maksatushakemusten yhteydessä. Lisäksi eräiden kustannusten osalta edellytetään, että THL on erikseen hyväksynyt syntyvän kustannuksen valtionavustukseen oikeuttavaksi. Valtionavustusta maksetaan kirjanpidosta todennettavien, hankkeen toteuttamiseen liittyvien ja valtionavustukseen oikeuttaviksi hyväksyttävien kustannusten perusteella. Hyväksyttävät kustannukset yksilöidään kustannuslajeittain hakemuksessa ja valtionavustuspäätöksessä. Kustannusten tulee olla kohtuullisia suhteessa hankkeen laajuuteen ja toteuttamiseen. Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan toiminnan todellisiin, kirjanpidon mukaisiin, hakemuksessa esitettyihin menoihin, jotka ovat perusteltuja ja tarpeellisia hankkeen toteuttamiselle. Lisäksi niiden on pitänyt syntyä hankkeen hyväksyttynä toteuttamisaikana. Valtionavustuksen käyttöaika on yksilöitävä hakemuksessa ja se kirjataan THL:n valtionavustuspäätökseen. Valtionavustuspäätöksessä tarkennetaan ja yksilöidään tarvittavilta osin valtionavustukseen oikeuttavat hyväksyttävät kustannukset sekä valtionavustuksen hyväksyttävä käyttöaika.

13 Henkilöstökulut Hyväksyttäviä kuluja ovat Hankkeen välittömät erilliskustannukset, joihin voidaan lukea palkkiot ja palkat, siltä osin kun ne suoraan liittyvät hankkeen toteuttamiseen, sekä niistä johtuvat lakisääteiset henkilösivukulut. Hankkeessa pää- ja osa-aikaisesti työskentelevien tehtyjen työtuntien on oltava todennettavissa ajantasaisesta ja luotettavasta työaikakirjanpidosta tai muusta työaikaseurannasta. Työntekijän ja työnantajan on allekirjoitettava työajanseuranta. Ylitöistä maksettavat korvaukset eivät ole pääsääntöisesti hankkeessa tukikelpoisia. Henkilöstökulujen rakenteen tulee ilmetä joko hankesuunnitelmasta tai erillisestä liitteestä. Muut kulut Hyväksyttäviä kuluja ovat hankkeen toteuttamiseen liittyvät välttämättömät ja kohtuulliset aineisto-, tarvike-, raportointi-, matka- ja ostopalvelukulut. Hyväksyttäviä kuluja ovat hankkeessa tarvittavien laitteiden vuokraamisesta tai hankkimisesta aiheutuvat kulut, mikäli ne on mainittu ja perusteltu hankesuunnitelmassa mainitussa hankkeen kustannusarviossa. Myös hankkeesta syntyvät todelliset tilavuokrat ovat hyväksyttäviä kuluja, mikäli ne sisältyvät hankesuunnitelman kustannusarvioon. Vuokrakustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Matkat korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen, ellei muusta ole erikseen sovittu. Perusteltu oman auton käyttö ja päivärahat korvataan enintään verohallituksen voimassaolevan päätöksen mukaisesti. Avustuksen saajan tulee säilyttää kotimaan ja ulkomaanmatkoihin liittyvät ohjelmat, kokousmuistiot, osallistujalistat sekä muut matkaan liittyvät aineistot. Ulkomaanmatkakustannukset eivät ole pääsääntöisesti valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia. Ulkomaanmatkakustannukset voidaan hyväksyä ainoastaan erityisellä perusteella ja tällöinkin hyväksytään pääsääntöisesti vain hankkeen yhden työntekijän matkakustannukset. Ulkomaanmatkan toteuttamiseen tulee ennakollisesti hakea lupa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka sisältää matkasuunnitelmat, tiedot matkaan liittyvistä kustannuksista sekä perustelut matkan tarpeellisuudesta. Valtionavustukseen hyväksyttävinä kustannuksina pidetään Hankkeen toteutuksen tarvitsemia hankintalain (348/2007) mukaisesti toteutettujen palvelu-, ohjelmistoja tavarahankintojen kustannuksia. 13 Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina ei hyväksytä: - vapaaehtoisia henkilösivukuluja

14 - työnohjaus- eikä koulutuskustannuksia, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta - jo toiminnassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja kehittämisyksiköiden perustoiminnan kustannuksia. Ainoastaan silloin, jos kyseessä oleva yksikkö osallistuu Hankkeessa tehtävään kehittämistyöhön, voidaan siltä ostettava Hankkeeseen kohdennettava työpanos hyväksyä valtionavustukseen oikeuttavaksi kustannukseksi HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN Valtionavustuksella tehtäviin hankintoihin sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) siltä osin kuin hankinnat kuuluvat mainitun lain piiriin. Avustuksen saajan tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä. Hankintayksikköjä ovat valtion ja kuntien viranomaiset, valtion liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset eräin edellytyksin. Hankintayksikkönä voidaan pitää myös muuta hankinnan tekijää, jos se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli viisikymmentä prosenttia (50 %) hankinnan arvosta edellä tarkoitetulta hankintayksiköltä. Hankintayksikön tulee hankintalain mukaan lähtökohtaisesti kilpailuttaa kaikki hankintansa, ellei hankintaan voida soveltaa hankintalain 27 :n tai 28 :n mukaisia suorahankintaperusteita. Suorahankinnasta tulee tehdä erillinen hankintapäätös, josta käy ilmi hankintalain mukainen suorahankinnan peruste tai perusteet. 14 Vuonna 2013 hankintalakia sovelletaan yli (alv 0 %) euron hankintoihin. Nämä tulee kilpailuttaa tekemällä hankintailmoitus Hilma-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi). Kansalliset ja EU kynnysarvojen euromäärät voi tarkistaa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta (www.tem.fi). Pienhankinnoissa eli kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa on otettava huomioon hankintojen avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, markkinoiden toimivuus, ostotoiminnan tehokkuus sekä hyvän hallinnon periaatteet. Kynnysarvoa eli hankinnan arvoa laskettaessa tulee ottaa huomioon hankinnan ennakoitu kokonaisarvo sopimuskaudelle, johon on laskettu mukaan optioehdot ynnä muuta sellaista. Hankinnan arvo lasketaan ilman arvonlisäveroa. Hankinnan arvo tulee arvioida ennen hankintaa tuolloin käytettävissä olevan tiedon perusteella.

15 6. VALTIONAVUSTUKSEN MAKSATUS JA MAKSATUSHAKEMUS 6.1. AVUSTUKSEN MAKSATUS THL vastaa avustusten maksatuksesta. Valtionavustus maksetaan pääsääntöisesti useampana eränä valtionavustuspäätöksen maksatussuunnitelman mukaisesti. Valtionavustus tai sen osa maksetaan lähtökohtaisesti jälkikäteen avustuksen perusteeksi hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty hyväksytty selvitys. Avustuksen maksatusta on haettava maksatushakemuksella. Maksatushakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajantasainen versio hankesuunnitelmasta ja väliselvitys. Maksatushakemuksissa kuvataan lyhyesti hankkeen eteneminen ja ilmoitetaan toteutuneet kulut suhteessa suunniteltuun budjettiin. Saajan tulee toimittaa ensimmäisen maksatushakemuksen liitteenä pankin tiliote, josta selviää että THL:lle ilmoitettu tilinumero on Saajan organisaation tilinumero (todistus pankkitilin aitoudesta). Maksatushakemuksen liitteenä tulee toimittaa Hankkeen taloudesta vastaavan allekirjoittama ote Hankkeen pääkirjanpidon tositetasolla, ei kuitenkaan alkuperäisiä asiakirjoja. Lisäksi liitteenä tulee toimittaa yli euroa (alv 0 %) ylittävien hankintojen osalta kopiot hankintapäätöksistä liitteineen, joista ilmenevät valitun tarjouksen perustelut. 15 Maksatushakemus liitteineen toimitetaan THL:n kirjaamoon. Maksatusta on haettava kunkin maksuerän osalta erikseen. Avustuksen Saajan tulee toimittaa maksatushakemus valtionavustuspäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Avustussumman viimeinen 20 prosenttia (20 %) maksetaan loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen. Valtionavustuksen maksatus voidaan keskeyttää valtionavustuslain 19 :n perusteella VALTIONAVUSTUKSEN LOPPUSELVITYS JA LOPULLISEN AVUSTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN Valtionavustusta saaneen hankkeen päätyttyä hankkeen hallinnoijan tulee antaa loppuselvitys (liite 6) hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä kustannuksista THL:lle. Loppuselvitys on tehtävä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 3 kuukauden (3 kk) kuluessa hankkeen päättymisestä.

16 Loppuselvityslomakkeella annetaan selvitys avustuspäätöksen mukaisen Hankkeen toteutumisesta suhteessa hankesuunnitelmaan. Selvitykseen on sisällyttävä arviointi Hankkeen tuloksista, hyödynnettävyydestä, yleistettävyydestä ja vaikuttavuudesta. Loppuselvityksessä annetaan myös selvitys Hankkeen kustannusarvion toteutumisesta, jossa on esitettävä kaikki Hankkeen tulot ja kustannukset. Hankkeen vastuuhenkilön allekirjoittaa lomakkeen. Loppuselvitykseen on liitettävä: 1. Pääkirjanpitäjän tai muun taloudenpidosta vastaavan henkilön allekirjoittama ote koko hankkeen ajalta pääkirjasta tositetasolla 2. Erillinen selvitys hankkeessa palkatusta henkilöstöstä sekä palkkion saajista ja heille maksetuista palkoista ja palkkioista, hankkeelle osa-aikaisesti työtä tekevien osalta selvitys työajasta (työntekijän ja työnantajan allekirjoittama) 3. Riippumattoman, ulkopuolisen tilintarkastajan lausunto, jossa tulee ottaa kantaa vähintään seuraaviin asioihin: - hankkeen kustannusten toteutuminen kustannusarvion mukaisesti, - hankkeen saaman tulo- ja muun rahoituksen toteutuminen, Hankkeen loppuselvitys tulee toimittaa THL:n kirjaamoon. THL voi tarvittaessa velvoittaa Saajaa tarkentamaan ja/tai täydentämään loppuselvitystä. Selvityksen perusteella THL voi todeta, että hanke on toteutettu sen mukaan kuin avustuksen saaja on valtionavustusta hakiessaan ilmoittanut HANKKEEN OHJAUS, SEURANTA JA VALVONTA 7.1. AVUSTUKSEN MYÖNTÄJÄN ROOLIT, TEHTÄVÄT JA VASTUUT THL nimeää avustettavalle hankkeelle sen ohjeistuksen- ja suunnitelmanmukaisuuden valvonnasta vastaavan henkilön (valvoja). Valvoja seuraa THL:n edustajana hankkeen edistymistä hankesuunnitelman mukaisesti. Valvojan velvollisuutena on ilmoittaa hankkeen hallinnoijalle välittömästi tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisen tai lopettamisen tai muista havaitsemistaan hankkeen toteuttamiseen olennaisesti vaikuttavista seikoista. Avustuksen saajan tulee kutsua valvoja hankkeen ohjausryhmän tai muun vastaavan hanketta ohjaavan ryhmän kokouksiin ja sen pöytäkirjat tulee toimittaa hänelle tiedoksi. Lisäksi THL nimeää hankkeen ohjausryhmään edustajansa. THL:n nimeämillä edustajalla tai edustajilla on oikeus maksutta osallistua toteutettaviin tilaisuuksiin.

17 7.2. KIRJANPITO JA TALOUSHALLINTO Hankkeen kirjanpidon tulee olla selvästi eriytetty avustuksen saajan muusta kirjanpidosta. Hankkeen tulojen ja kustannusten seuranta on eriytettävä Saajan muusta kirjanpidosta Hankkeelle avattavalle kustannuspaikalle tai muulle laskentatunnisteelle. Saajan velvollisuutena on asianmukaisesti tarkastaa ja hyväksyä laskut sekä seurata kustannusarvion toteutumista. Hankkeen hallinnoija on vastuussa hankkeen asianmukaisen, muusta kirjanpidosta erillisen kirjanpidon järjestämisestä. Myös hankkeeseen osallistuvat muut tahot ovat velvollisia huolehtimaan kirjanpitonsa eriyttämisestä. Avustuksensaajan on säilytettävä tiloissaan tai lukuunsa hankkeen kirjanpito ja yksittäiset tositteet kirjanpitolain säännösten mukaan. Myös muut hankkeen dokumentit (esim. matkaraportit, työaikakirjanpito ym.) on säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti. THL:lla ja/tai THL:n valtuuttamalla ulkopuolisella tarkastajalla ja Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa hankkeen kirjanpitoa ja hallintoa avustuksensaajan tiloissa. Lisäksi edellä mainituilla tahoilla on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Ostopalveluissa tehtäviin sopimuksiin on sisällytettävä edellä mainittu tarkastusoikeus. Tarkastusta suorittavalla on oikeus saada haltuunsa tarkastuksen edellyttämät tiedot ja asiakirjat veloituksetta käyttöönsä. Valtiontalouden tarkastusvirastolla on myös tarkastusoikeus hankkeen kirjanpitoon. Valtionavustuksen saaja on velvollinen avustamaan tarkastuksen toteuttamisessa MUUTOKSISTA ILMOITTAMINEN Avustuspäätöksen antamisen jälkeen tapahtuneet muutokset tulee ilmoittaa hankkeen valvojalle. Valtionavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että muutoksista huolimatta avustuksen myöntämisen perusteet edelleen täyttyvät. Saajan tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen muutoshakemus kaikista oleellisista muutoksista, jotka liittyvät Hankkeen kustannuksiin/kustannusarvioon, tavoitteisiin, sisältöön, toteuttamisaikatauluun tai avustuksen käyttötarkoitukseen, hankesuunnitelmaan tai osallistujatahoihin. Vapaamuotoinen kirjallinen muutoshakemus toimitetaan THL:n kirjaamoon. THL tekee päätöksen muutoshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Saaja voi itse tehdä valtionavustuspäätöksessä hyväksyttyyn kustannusarvioon kustannuslajikohtaisia muutoksia, jotka eivät ylitä kokonaisuudessaan kymmentä prosenttia (10 %) kokonaiskustannuksista. Tästä ei tarvitse tehdä erillistä muutoshakemusta. Hankkeen sisäiset kustannus-

18 arviomuutokset tulee kirjata väli- ja loppuselvityksen liitteeksi, käsitellä Hankkeen ohjausryhmässä ja toimittaa ote Hankkeen ohjausryhmän pöytäkirjasta maksatushakemuksen liitteenä. 8. VALTIONAVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN, TAKAISINPERINTÄ JA MAKSATUKSEN LOPETTAMINEN Avustuksen palauttamiseen, takaisinperintään ja maksatuksen lopettamiseen sovelletaan valtionavustuslain ja korkolain (633/1982) säännöksiä. Valtionpuviranomaisen velvollisuutena on ryhtyä takaisinperintään, jos valtionavustuslain mukaiset takaisinperinnän edellytykset täyttyvät. 9. MUUTOKSENHAKU Valtionavustuslain 34 :n mukaan valtionavustusta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen saa hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimusosoitus on valtionavustuspäätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen voi hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään VALTIONAVUSTUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Julkisuuslain mukaisesti viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Viranomaisille jätetyt valtionavustusasiakirjat ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Viranomaiselle toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut. Julkiseen asiakirjaan saattaa sisältyä salassa pidettäviä tai harkinnanvaraisesti julkisia tietoja. Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, jos niihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja sekä julkisuuslain tai muun lainsäädännön mukaiset perusteet salassa pitämiselle. 11. LISÄTIETOJEN ANTAMINEN THL:ssä lisätietoja valtionavustuksen myöntämisen kriteereistä, yleisistä edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista antavat: Yksikön päällikkö Vesa Jormanainen, p Kehittämispäällikkö Minna Angeria, p Kehittämispäällikkö Maarit Laaksonen, p

19 Lisätietoja voi myös pyytää toimittamalla sähköpostilla kysymykset osoitteeseen: THL tiedottaa hakuajoista ja valtionavustuksista internetsivuilla (http://www.thl.fi/rahoitus). Sivuilla on myös saatavissa tämä ohje ja avustusten hakemiseen liittyvät lomakkeet sekä muut aineistot. LIITTEET Saatavilla Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Valtionavustushakemus Hankkeen menot ja rahoitus Hankesuunnitelma Aloitusilmoitus Maksatushakemus Väliselvitys / Loppuselvitys Ohje yhteistyösopimuksen sisällöksi SOVELLETTAVIA SÄÄDÖKSIÄ 19 Valtionavustuslaki (668/2001) Hallintolaki (434/2003) Komission asetus (EY) 1998/2006 (annettu , perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (julkaistu EUVL nro L 379, ) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Kirjanpitolaki (1336/1997) Korkolaki (633/1982)

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2014 syksyn hakuaika päättyy 30.9.2014 Asianumero THL/685/9.09.02/2014

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN MYONTAMINEN Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKi) -HANKKEELLE

VALTIONAVUSTUKSEN MYONTAMINEN Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKi) -HANKKEELLE VALTIONAVUSTUKSEN MYONTAMINEN Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKi) -HANKKEELLE Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) myöntaa valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Kirjanpitokysymykset Valtionapukoulutus 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Erillinen projekti- / hankekirjanpito Projektin / hankkeen kirjanpito on eriytettävä avustuksensaajan kirjanpidosta riittävän

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Oppaan päivittämisestä

Lisätiedot

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.2014 Asianumero: THL/1828/6.00.00/2013 Sisältö Johdanto... 3 1. Taustaa...

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 Sisällys 1. Valtionavustuksen hakeminen... 1 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 3. Avustuksen

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1 (6) OHJE VM139:00/2013 30.4.2014 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN RAHOITUS KUNNILLE 1. Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT -tuki Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle

pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 1 KIRJE 25.11.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku ja

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Palosuojelurahaston vuoden 2016 erityisavustusten ensimmäinen hakukierros

Palosuojelurahaston vuoden 2016 erityisavustusten ensimmäinen hakukierros Palosuojelurahaston vuoden 2016 erityisavustusten ensimmäinen hakukierros Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, josta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustuksia. Palosuojelurahaston

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 1 KIRJE 22.10.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita;

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita; Valtioneuvoston asetus ruokaketjun toiminnan edistämisestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Palvelusopimusten periaatteet 3 2. Hankintamenettely 3 3. Hakumenettely 3 4. Hakuaika 3 5. Tarjousten käsittely

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r /

Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g...r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan seudun kuntayhtymä: Saap..1. g....r :01!.. Dnro..g.../.. /.r / Savonlinnan Seudun Nuorisotoimi wan Tuki r,y. Pappilankatu 3 57100 SAVONLINNA p.044-5715890 nutu n,verkkosaari.net www.verkkosaari.net

Lisätiedot

OHJE VALTION TUEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE VALTION TUEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (5) 11.3.2013 OHJE VALTION TUEN MAKSUHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Maksuhakemuslomaketta käytetään haettaessa laissa laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueille (1186/2009, jäljempänä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

As Oy Satu kallion Rivitalot - aurinkolämpöä, ilmavesilämpöpumppua ja polttoainetta hyödyntävän lämmitysjärjestelmän rakentaminen 37 000

As Oy Satu kallion Rivitalot - aurinkolämpöä, ilmavesilämpöpumppua ja polttoainetta hyödyntävän lämmitysjärjestelmän rakentaminen 37 000 Espoon kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivu 1 Asuntoasiain päällikkö 16.12.2010 25 Pöytäkirjanote 1 305 1 214 1 201 0 Suhdanneluonteisten energia-avustushakemusten käsitteleminen Päätös Päätin teknisen ja ympäristötoimen

Lisätiedot

20.12.2013 OKM/259/520/2013

20.12.2013 OKM/259/520/2013 Päätös 20.12.2013 OKM/259/520/2013 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 27-12- 2013 Asianumero lehtäv uokitus Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

OHJE KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE

OHJE KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE Valtiovarainminis- Puh 09 160 01 tai 09 578 OHJE VM140:00/2013 3.11.2015 KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE Tässä dokumentissa

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 366/2013 Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot