Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö"

Transkriptio

1 Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö 2. AMMATTIMAINEN KANSAINVÄLINEN LIIKENNE 2.1 Charter-alukset 2.2 Risteilyalukset 2.3 Tilauslennot 2.4 Viranomaisalukset 2.5 Kalastusalukset 3. LIIKENNEMUODOT 3.1 Säännöllinen liikenne 3.2 Muu liikenne 4. LUPA MUONITTAMISEEN 4.1 Tavanomainen menettely 4.2 Yksinkertaistettu menettely Varastolupa Vientitukituotteiden muonitus Toimitukset unionin ulkopuolelta Suorat toimitukset unionin toisesta jäsenvaltiosta Toimitukset MMM:n muonituselintarvikevarastosta 5. MUONITUS VAPAASTA LIIKKEESTÄ 6. MUONITUSTAPAHTUMA 6.1 Muonitustilaus 6.2 Ennakkoilmoitus 6.3 Tullin toimenpiteet ennakkoilmoituksessa 6.4 Muonitusmäärät Unionin merialueilla tapahtuva liikenne Kauko- ja unionin ulkopuolelle suuntautuva liikenne

2 Ohje 2 (20) 6.5 Tavaran toimittaminen alukseen Varastosta otto Kuittaus aluksella 6.6 Valvonta / tarkastukset 6.7 Keskeytyneet toimitukset 7. KÄYTTÖ ALUKSELLA 7.1 Kulutus aluksella 7.2 Myynti matkustajille mukaan otettavaksi 7.3 Myynti henkilökunnalle sekä muille aluksella työskenteleville 7.4 Aluksen henkilökunnan tuontioikeus 7.5 Palautukset alukselta 8. MUONITUSTILITYKSET JA MUONITUSYHTEENVETO 8.1 Muonittajan kirjanpito 8.2 Muonittajan muonitusyhteenveto 8.3 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet 8.4 Aluksen kirjanpito 8.5 Aluksen tilitys 8.6 Täydellisen tuhoutumisen ja lopullisen menettämisen ilmoittaminen 8.7 Veroilmoituksen tekeminen 8.8 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet 8.9 Raportointi Tullihallitukselle ja Valtionvarainministeriölle 9. AHVENANMAAN ERITYISASEMA 9.1 Matkustajamyynti 9.2 Yli 65 arvoisten tavaroiden muonittaminen 10. POLTTO- JA VOITELUAINEET 11. LENTOLIIKENNE 11.1 Säännöllinen liikenne 11.2 Muu liikenne 12. VARASTOSIIRROT 12.1 Verottomat varastot 12.2 Tullivarastot

3 Ohje 3 (20) 1. JOHDANTO Tämän muonitusohjeen tarkoituksena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa ammattimaista muonitustoimintaa sekä samalla helpottaa ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä esiintyviä muonitustilanteita, varmistaen kuitenkin samalla muonitukseen ja muonitustavaroiden verottomuuteen liittyvien säännösten oikean noudattamisen. Tällä ohjeella kumotaan Tullihallituksen antamat muonitusohjeet niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. 1.1 Mitä muonitus on Muonituksella tarkoitetaan ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten polttoaine- ja muiden tavaravarastojen täydentämistä. Tavarat toimitetaan aluksille verotta. Muonitukseen voidaan katsoa kuuluvan kaikki sellaiset asianomaiseen alukseen tarkoitetut niin sanotut tavanomaiset muonitustavarat, jotka on tarkoitettu joko aluksen tai sen miehistön tai matkustajien välittömiin tarpeisiin matkan aikana. Matkustajien välittömiin tarpeisiin voidaan lukea myös ne tavarat, jotka on tarkoitettu myytäviksi matkustajille matkatavaroissa kulkuneuvosta pois vietäväksi. Yksityishenkilön muonittaminen ei ole mahdollista. 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä Tulli- ja verolainsäädännöllä muonituksen käsitettä on tullitoiminnassa rajattu siten, että sillä tarkoitetaan vain edellä mainittuihin kansainvälisessä, ammattimaisessa liikenteessä oleviin vesi- ja ilmaaluksiin sekä juniin siirrettävien sellaisten tavaroiden toimituksia, joihin sovelletaan muonitustarvikkeiden tullittomuutta ja verottomuutta. Suomen ja Venäjän välillä liikennöivän junan osalta oikeus muonitukseen rajoittuu tullilain 9 :n mukaisiin tullittomiin tavaroihin. Tällaisiin kulkuneuvoihin vapaasta liikkeestä muonitustarkoituksiin tapahtuviin tavaratoimituksiin ei ole sovellettu muonitusmenettelyä, koska tulliviranomainen ei ole niiden verotuksen osalta toimivaltainen, vaan tavaran myynnin arvonlisäverokohtelusta huolehtii asianomainen verovirasto. 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen Vaikka muonitus onkin kulkuneuvon varustamista siinä tarkoituksessa, että se kykenisi suoriutumaan varsinaisesta

4 Ohje 4 (20) tehtävästään eli tavaroiden ja / tai matkustajien kuljettamisesta, ei minkä tahansa tavaran toimittaminen alukseen tai muuhun kulkuneuvoon mahdu muonituskäsitteen piiriin, vaan sitä pidetään kulkuneuvon (muuna) varustamisena, jonka yhteydessä noudatettavasta menettelystä ja verokohtelusta säädetään erikseen. Esimerkkeinä niistä rajatapauksista, jotka voidaan lukea vielä tavanomaisen muonituksen piiriin, voidaan mainita vuode- ja muut liinavaatteet sekä kahvi- ja ruoka-astiastot. Tarvittaessa yhdeksi erottelukriteeriksi voidaan ottaa kirjanpitokäytännössä noudatettava periaate, jonka mukaan enintään kolmen vuoden käyttöön tarkoitettuihin irtaimiin tavaroihin voidaan soveltaa kertapoistoa tasatai muun suunnitelman mukaisen poiston sijasta. Vesi- ja ilma-alusten rakentamiseen, korjaamiseen, huoltamiseen ja muuhun varustamiseen käytetään yleensä kestokulutushyödykkeitä, koska ne on tarkoitettu pitkäaikaista käyttöä ja kulutusta varten. Ne eroavat muonitustarvikkeista myös siten, että ne yleensä jäävät varustamon tai muun liikennöitsijän haltuun ja hänen omaisuudekseen myös siinä tapauksessa, että ne olisivat olleet tilapäisesti henkilökunnan tai matkustajien käytössä. 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Muonitustavaroiden verottomuudesta ja tullittomuudesta ei ole toistaiseksi olemassa yhtenäisiä, jäsenvaltioita velvoittavia unionin säädöksiä. Kukin Euroopan unionin jäsenvaltio voi itse kansallisesti päättää, myöntääkö se ja missä laajuudessa muonitustavaroille verottomuuden ja tullittomuuden. Milloin tuotteita on hankittu alukselle verottomasti, jäsenvaltion on kuitenkin valvottava, että tuotteet todella käytetään verottomaan tarkoitukseen ja että väärinkäytöksiä ei pääse tapahtumaan. Tulli- ja valmisteverolainsäädännön nojalla yleisestä valvonnasta huolehtii tullilaitos. Suomen lainsäädännön mukaan muonitus on verotonta ja tullitonta. Muonitustavaroiden verottomuudesta säädetään valmisteverotuslaissa (182/2010), tullilaissa (1466/1994), arvonlisäverolaissa (1501/1993), laissa ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa (397/1969), laissa Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996), laissa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä asetuksessa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1547/1994). Eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista säännellään myös valtionvarainministeriön päätöksessä VMp 1723/1995.

5 Ohje 5 (20) Pohjoismaiden välillä on tehty sopimus Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä liikenteessä olevien matkustaja-alusten muonituksesta (SopS 30/69 = Pohjoismainen muonitussopimus). Sopimuksessa on säännökset verottomien tuotteiden myynnistä ja kulutuksesta aluksella sekä valvonnasta. Pohjoismaiden välillä on lisäksi tehty sopimus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa (SopS 34/81). 2. AMMATTIMAINEN KANSAINVÄLINEN LIIKENNE Ammattimaisella kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä Suomen ja toisen EU-maan tai kolmannen maan välillä siten, että matkan pääasiallisena tarkoituksena on vastikkeellinen matkustajien tai tavaran kuljettaminen taikka työtehtävän suorittaminen. Meriliikenteessä tämä tarkoittaa tosiasiallista käyntiä toisessa maassa sijaitsevassa satamassa, jolloin matkustajat voivat poistua aluksesta ja ilma-alusliikenteessä vastaavasti tosiasiallista lentoa toisessa maassa sijaitsevalle lentoasemalle. Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön mukaan ammattimaisena kansainvälisenä liikenteenä pidetään myös ilma-alusliikennettä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä. Rautatieliikenne edellyttää tosiasiallista valtakunnan rajan ylitystä Suomen ja Venäjän välillä. Tämän lisäksi on noudatettava, mitä seuraavissa erityistapauksissa on määrätty. 2.1 Charter-alukset Aluksen tulee olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty ulkomaille suuntautuvaan henkilöliikenteeseen. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja. 2.2 Risteilyalukset Suomesta risteilyliikennettä harjoittava alus voidaan lukea ammattimaisen kansainvälisen liikenteen piiriin kuuluvaksi, kun se täyttää edellä kohdissa esitetyt edellytykset. 2.3 Tilauslennot Ilma-aluksen tulee olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty henkilöiden tai tavaran kuljetukseen. Lennosta on pyydettäessä esitettävä tulliviranomaiselle erillinen lentosuunnitelma. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja.

6 Ohje 6 (20) 2.4 Viranomaisalukset Viranomaisaluksia ovat valmisteverotuslain 19 :n 3 momentin ja Valtionvarainministeriön päätöksen (1723/ ) mukaisesti: 1. viranomaisen käytössä oleva ulkomaalainen alus, joka on vierailumatkalla Suomen alueella; 2. viranomaisen käytössä oleva kotimainen alus, joka lähtee vahvistetun vierailusuunnitelman mukaan viralliselle edustusmatkalle Suomen tullialueen ulkopuolelle. 2.5 Kalastusalukset Kalastusaluksella tarkoitetaan alusta, joka on merkitty kalastusalusrekisteriin siten kuin Euroopan yhteisön kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1139/1994) määrätään. Tullilain 9 antaa Valtionvarainministeriölle mahdollisuuden määritellä kalastusalus muonitusoikeuden piiriin. Nykyinen verolainsäädäntö antaa kalastusaluksille oikeuden verottomaan polttoaineeseen joko suoraan muonitusmenettelyllä tai veronpalautusmenettelyllä. Muuta muonitusoikeutta ei kalastusaluksilla ole. 3. LIIKENNEMUODOT 3.1 Säännöllinen liikenne Säännöllisellä liikenteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä aikataulujen mukaista matkustajaliikennettä, säännöllisen reittiliikenteen rahtialuksia, lentoliikennettä (reittilennot ja säännölliset tilauslennot) ja muonituspaikan tullin/tullipiirin hyväksymillä reiteillä säännöllisesti kulkevia aluksia sekä Suomen ja Venäjän välillä säännöllisesti liikennöivää junaa. On huomattava, että säännöllisen liikenteen käsite on tässä laajempi kuin tullikoodeksin säännöllisen liikenteen käsite. 3.2 Muu liikenne Muulla liikenteellä tarkoitetaan säännöllisen liikenteen käsitteen ulkopuolelle jäävää liikennettä. Lentoliikenteen osalta muuhun liikenteeseen luetaan kaikki yksittäiset tilauslennot.

7 Ohje 7 (20) 4. LUPA MUONITTAMISEEN 4.1 Tavanomainen menettely Yritys, joka haluaa harjoittaa muonitustoimintaa, ei tarvitse toimintaansa varten erillistä lupaa. Tällaisen yrityksen, josta käytetään nimitystä muonittaja, on kuitenkin noudatettava toiminnassaan tavanomaista menettelyä, jossa jokaisesta muonitustapahtumasta on erikseen, aluksen liikennemuodosta riippumatta, haettava kirjallinen muonituslupa. Muonituslupaa haetaan rahtikirjalla, joka sisältää kohdassa mainitut tiedot. Tulli merkitsee rahtikirjaan lastausluvan ja päättää mahdollisista fyysisistä tarkastuksista. Tämän jälkeen voidaan tavara toimittaa alukseen rahtikirjamenettelyä noudattaen. Tullihallituksen päätös muonitusmenettelystä edellyttää tavanomaisen menettelyn käyttöä aina kun muonitustavaraa toimitetaan väliaikaisesta varastosta, vapaavarastosta tai vapaa-alueelta. Näissä tilanteissa muonittaja, joka ei itse ole varastonpitäjä, hakee kirjallisen muonitusluvan edellä esitetyllä tavalla. Tavanomaisessa menettelyssä muonitustapahtumaan aktiivisesti osallistuvia osapuolia ovat muonitusta valvova tulli, muonittaja, varastonpitäjä sekä muonitettava alus ja jokainen osapuoli tarvitsee kappaleen muonitusasiakirjasta eli rahtikirjasta. Muonittajalla tulee siis olla muonituslupaa hakiessaan 4 kpl kohdan mukaisin tiedoin varustettua rahtikirjaa. Tulliviranomainen merkitsee muonitusluvan kaikkiin kappaleisiin ja pitää itsellään yhden. Varastonpitäjä ottaa yhden kappaleen luovuttaessaan tavaran ulos varastosta (vastaa luovutusmääräystä). Muonitettava alus merkitsee vastaanottokuittauksensa molempiin jäljellä oleviin rahtikirjoihin ja liittää toisen niistä omaan kirjanpitoonsa. Muonittajalle jää jäljelle yksi tullin ja aluksen merkinnöin varustettu rahtikirja oman kirjanpitonsa tositteeksi. 4.2 Yksinkertaistettu menettely Jäljempänä esitetty yksinkertaistettu menettely voidaan myöntää muonittajalle, joka on tullivaraston ja /tai verottoman varaston pitäjä. Lupa yksinkertaistettuun menettelyyn annetaan muonittajalle varastoluvan yhteydessä. Lupa säännöllisen liikenteen yksinkertaistettuun muonitusmenettelyyn voidaan peruuttaa, mikäli olosuhteet muuttuvat tai lupaehtojen rikkomuksissa ensin käytetyt lievemmät rangaistukset, kuten virhemaksu tai veronkorotus, eivät ole riittäviä. Käytännössä muonittaja joutuu tällöin toimimaan tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

8 Ohje 8 (20) Myös muun liikenteen mallissa lupa ennakkoilmoituksen passiiviseen hyväksymismenettelyyn voidaan peruuttaa, mikäli olosuhteet muuttuvat tai lupaehtojen rikkomuksissa ensin käytetyt lievemmät rangaistukset, kuten virhemaksu tai veronkorotus, eivät tuota toivottua tulosta. Muonittajan on tällöinkin toimittava kohdan 4.1 mukaisen tavanomaisen menettelyn mukaisesti Varastolupa Yritys, joka haluaa harjoittaa yksinkertaistetun menettelyn mukaista muonitustoimintaa varastostaan käsin, tekee tullivaraston osalta varastoluvan myöntäneelle tullipiirille asiasta hakemuksen. Tullipiiri myöntää luvan yksinkertaistetun menettelyn käyttämiseen ja määrittelee lisäksi toiminnan tarkemmat ehdot. Verottoman varaston osalta lupaviranomaisena toimii Tullihallitus. Yritys, joka haluaa harjoittaa edellä esitettyä muonitustoimintaa muusta kuin omasta tullivarastostaan käsin, tekee vastaavanlaisen hakemuksen omalle tullipiirilleen ja liittää hakemukseensa varastonpitäjän suostumuksen muonitustoiminnan harjoittamiselle kyseisestä varastosta käsin. Tullipiiri myöntää kaksiosaisen luvan, jossa muonittajaa koskevassa osassa määritellään mistä varastosta yksinkertaistettu menettely on mahdollista. Vastaavasti varastonpitäjää koskevassa osassa määritellään se kenellä on oikeus yksinkertaistetun muonitusmenettelyn käyttämiseen kyseisestä varastosta tapahtuvissa toimituksissa Vientitukituotteiden muonitus Vientitukituotteita muonitettaessa noudatetaan menettelyssä MMM:n ja Tullihallituksen asiasta antamia erityisohjeita. Yksinkertaistetussa muonitusmenettelyssä käytetty muonitusilmoitus korvataan kohdassa tarkoitetulla rahtikirjalla. MMM:n muonitusvarastosta tapahtuvat muonitukset hoidetaan säännöllisen liikenteen yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti rahtikirjalla Toimitukset unionin ulkopuolelta Unionin ulkopuolelta tapahtuvat muonitustoimitukset kulkevat unionin sisällä passitusmenettelyssä. Passitus päätetään ja kuitataan, kun tavara siirretään alukseen. Erillistä "muonitusasiakirjaa" ei tarvita, mutta mikäli tavara puretaan ennen alukseen siirtämistä tullitai väliaikaiseen varastoon, otetaan tämän ohjeen rahtikirjalla tapahtuva muonitusmenettely käyttöön. Väliaikaisen varaston osalta on aina noudatettava tavanomaista menettelyä.

9 Ohje 9 (20) Suorat toimitukset EU-maasta Suora toimitus toisesta EU-maasta tapahtuu valmisteverotuslain (182/2010) 8 luvun (Tuotteiden siirtäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä) ja 114 :n säännöksiä noudattaen. Alus / laivayhtiö voi toimia joko rekisteröitynä tai väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana (vakuus). Tällöin alus / laivayhtiö huolehtii verottoman siirron vastaanottamiseen liittyvistä velvoitteista (vastaanottoraportti), veroilmoituksen antamisesta sekä tavaran merkitsemisestä aluksen kirjanpitoon. Valmisteverotuslain 54 :n mukaan Suomessa sijaitsevalla valtuutetulla varastonpitäjällä tai rekisteröidyllä vastaanottajalla on oikeus ottaa vastaan tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä muualla kuin verottomassa varastossaan tai rekisteröidyn vastaanottajan vastaanottopaikassa. Asiasta on tehtävä ilmoitus tulliviranomaiselle ennen em. toiminnan aloittamista. Vastaanotetut tuotteet on merkittävä vastanottajan kirjanpitoon ja vastaanottajan on huolehdittava verottoman siirron vastaanottamiseen liittyvistä velvoitteista (vastaanottoraportti) sekä tuotteiden sisältymisestä veroilmoitukseen Toimitukset MMM:n muonituselintarvikevarastosta Tullivaraston yhteydessä olevasta MMM:n hyväksymästä muonituselintarvikevarastosta muonitettavat tuotteet tulee siirtää alukseen tai määräpaikan satamassa sijaitsevaan välivarastoon tullin valvonnassa T1 passitusmenettelyä noudattaen. 5. MUONITUS VAPAASTA LIIKKEESTÄ Muonitettaessa tuotteita, joista valmistevero on jo kannettu tai tulli maksettu, ei muonitusmenettelyn käyttäminen ole pakollista, vaan muonittaja voi toimittaa tavarat suoraan vastaanottajalle. Mahdollisen veron- tai tullinpalautushakemuksen yhteydessä muonittajan on kuitenkin kyettävä luotettavasti selvittämään itse muonitustapahtuman toteutuminen. Tositteina voidaan käyttää kauppalaskua, rahtikirjaa, maksutositteita ja vastaanottajan (aluksen, ilma-aluksen tai junan) kuittausta tai näiden asiakirjojen erilaisia yhdistelmiä. Mikäli muonittaja, jolla on lupa yksinkertaistettuun muonitusmenettelyyn, kuitenkin haluaa saada tullin vahvistuksen valmisteverollisten tuotteidensa muonitustapahtumalle, voi tämä käyttää liikennemuodosta riippuen joko säännöllisen tai muun liikenteen yksinkertaistettua rahtikirjamenettelyä. Kaikkien muiden tulee ylimääräistä varmistusta halutessaan käyttää muonituksen tavanomaista menettelyä.

10 Ohje 10 (20) Muiden vapaan liikkeen unionitavaroiden osalta voidaan noudattaa kotimaan arvonlisäveroviranomaisen hyväksymää menettelyä, jossa alus kuittaa tavaraan liittyvän kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan merkiksi muonituksen toteuttamiselle. 6. MUONITUSTAPAHTUMA 6.1 Muonitustilaus Verottomaan muonitukseen oikeutettu alus tekee muonatilauksen suoraan muonittajalle. Alusten tulee tilauksen yhteydessä antaa muonittajalle pyydettäessä muonitusmäärien määrittelemistä ja mahdollista ennakkoilmoitusta varten tarvittavat tiedot miehistön ja mahdollisten matkustajien määrästä ja aluksella ennestään olevista muonavaroista, sekä muonituksen kohteena olevan matkan kestosta. Säännöllistä matkustajaliikennettä harjoittavien matkustaja-alusten ja matkustajaautolauttojen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa edellä mainittuja tietoja. 6.2 Ennakkoilmoitus Yksinkertaistettua menettelyä käyttävä muonittaja selvittää tilauksen saatuaan minkälaisesta liikennemuodosta kyseisen aluksen kohdalla on kysymys. Kun kysymyksessä on kohdan 3.1 mukainen säännöllisen liikenteen alus, saa muonittaja toimittaa muonitustavarat suoraan alukselle muonitusohjeiden mukaisesti. Mikäli kyseessä on kohdan 3.2 mukainen muun liikenteen alus, muonittaja toimittaa muonituspaikkakunnan tullille (satama, jossa muonitettava alus sijaitsee) ennen aiottua muonitustapahtumaa ennakkoilmoituksen joka sisältää muonitettavat määrät, muonitettavan aluksen tiedot ja muonitusajankohdan sekä muut tarpeelliset tiedot. Ennakkoilmoitus toimitetaan sähköpostilla tai faksilla, pääsääntöisesti 24 tuntia ennen aiottua muonitusajankohtaa. Paikalliset olosuhteet, tullivalvonta-aika ja liikenne huomioiden, voi valvova tullitoimipaikka hyväksyä lyhyemmänkin määräajan ennakkoilmoituksen antamisessa, sekä muutoin määrätä aikarajoista, joiden puitteissa ennakkoilmoitus tullille voidaan toimittaa. 6.3 Tullin toimenpiteet ennakkoilmoitustilanteessa Ennakkoilmoituksen perusteella tulli harkitsee muonituksen ehdot, valvonta- ja tarkastustarpeen. Kun muonitustapahtumalle halutaan asettaa joitakin ehtoja, tulli ottaa paikalliset olosuhteet, työvuorot ja tullivalvonta-ajan huomioiden yhteyden muonittajaan 3 tunnin kuluessa ennakkoilmoituksen vastaanottamisesta. Mikäli tulli ei ennakkoilmoituksen perusteella ota yhteyttä muonittajaan, on se merkkinä muonitustapahtuman hyväksymisestä

11 Ohje 11 (20) ennakkoilmoituksen mukaisesti ja varsinainen muonittaminen voidaan aloittaa. Muonittaja laatii kohdan mukaisen rahtikirjan ja suorittaa muonituksen yksinkertaistettua menettelyä noudattaen. Mikäli tulli ei ennakkoilmoituksessa ilmoitettuna muonitusajankohtana ole myöskään saapunut alukselle itse muonitustapahtumaa valvomaan, saadaan tavarat siirtää alukselle. 6.4 Muonitusmäärät Muonitusmääriä laskettaessa käytetään seuraavia periaatteita: Unionin merialueilla (Itämeri, Pohjanmeri ja Välimeri) tapahtuva liikenne Miehistön käyttöön enintään: 2 l väkeviä juomia, 2 l välituotteita, 2 l mietoja viinejä, 32 l olutta sekä 800 savuketta henkilöä ja kuukautta kohti. Aluksen päällikön edustuskäyttöön sekä matkustajille matkan aikana tapahtuvaa tarjoilua varten voidaan lisäksi muonittaa matkan tarvetta vastaava määrä tuotteita. Muonitusmääriä laskettaessa on otettava huomioon aluksen koko miehistön lukumäärä vaihtomiehistöineen, kuten kohdassa 7.3 esitetään. Päällikön edustuskäyttöä määriteltäessä voidaan tarkastella aluksen kokoa ja matkan kohdetta. Kun lisäksi huomioidaan erilaisten alkoholi- ja savukelaatujen edustuksellinen tarve, voi tämä päällikön edustus olla huomattavastikin suurempi kuin yhden henkilön kuukausimuonitus edellyttäisi. Aluksella käytettäväksi muonitettaessa, voidaan olut vaihtaa vastaavaan määrään siideriä tai lonkeroa, mutta maahantuonnissa olutta ei voi kuitenkaan korvata toisella tuotteella. Pohjanmeren ja Välimeren maantieteellinen sijainti ja etäisyys huomioiden, voidaan matkan kestosta riippuen tulliviranomaisen harkinnan mukaan noudattaa kaukoliikenteen muonitusmääriä Kauko- ja muu unionin ulkopuolelle suuntautuva liikenne Koska kyseessä lähes pääsääntöisesti ovat alukset, jotka vain harvoin käyvät Suomessa ja matkan kesto on näin ollen määrittelemätön, ei muonitusmäärien rajoittamisella ole Suomelle sellaista valvonnallista merkitystä kuin esimerkiksi Itämeren lähiliikenteessä. Muonitettavan määrän tulisi kuitenkin olla tässäkin tilanteessa järjellinen ja kohtuullinen. Kohtuullisena määränä voidaan pitää kohdan määriä enintään nelinkertaisina. Aluksen päällikön edustuskäyttöön sekä matkustajille matkan aikana tapahtuvaa tarjoilua varten voidaan lisäksi muonittaa matkan tarvetta vastaava määrä tuotteita.

12 Ohje 12 (20) 6.5 Tavaran toimittaminen alukseen Varastosta otto Muonittaja ottaa alukseen toimitettavat tavarat varastostaan ja poistaa ne varastokirjanpidosta rahtikirjalla ja toimittaa ne suoraan alukseen. Rahtikirjan tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: - tavaran lähettäjän nimi- ja osoitetiedot sekä ly-tunnus - tavaran vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot sekä ly tunnus (aluksen nimi ja satama / satamanosa, jossa muonitus tapahtuu) - rahdinkuljettaja nimi- ja osoitetietoineen sekä ly-tunnus - varastostaottopäivä / toimitusaika - rahtikirjan numero, joka toimii samalla varastostaottonumerona ja muonitustapahtuman tunnuksena - tavarankuvaus tavaraerittäin - alkoholi, olut ja savukkeet jaoteltava tuotenumeron mukaan - muut tuotteet: viittaus kauppalaskuun, pakkausluetteloon tai lähetteeseen - tavaran paljous ja kollimäärä tavaraerittäin - alkoholin ja oluen osalta lisäksi myös litramäärät - savukkeissa (myös sikarit ja pikkusikarit) ilmoitettava painon lisäksi kappalemäärä - tavarayhteenveto mikäli mahdollista - muonittajan allekirjoitus Edellä esitetyt tiedot tai osa niistä voi olla myös varsinaisen rahtikirjan liitteissä, kunhan tästä on merkintä ja viittaus itse rahtikirjassa. Tullilaitoksen suoritteiden maksullisuutta koskevan VM:n asetuksen nro 1129/2002 perusteella otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta tai siirto verottomien tavaroiden varastoon on edelleen maksullinen muonitusuudistuksesta huolimatta. Varastoa valvovat tullitoimipaikat laskuttavat kerran kuukaudessa yhtiön ilmoittaman määrän ottoja Kuittaus aluksella Rahtikirjalla vastaanotetut tavarat merkitään aluksen kirjanpitoon. Muonittaja liittää aluksen vastaanottokuittauksella varustetun rahtikirjan muonitustapahtuman tositteena omaan kirjanpitoonsa. 6.6 Valvonta/tarkastukset Muonitustapahtumaa valvova tulli suorittaa harkintansa mukaan fyysisiä tarkastuksia koko muonitusprosessiin. Käytännössä tämä tarkoittaa tarkastuksia varastoinnin, varastoista ottojen, tavaran kuljettamisen, itse muonitustapahtuman sekä mahdollisten palautusten yhteydessä. Kaikkia näitä tarkastuksia valvova tulli

13 Ohje 13 (20) suorittaa alusten ja muonittajien kuukausittaisten muonitusyhteenvetojen vertailujen perusteella. 6.7 Keskeytyneet toimitukset Keskeytyneellä toimituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa muonitustavaraa ei jostain syystä vastaanoteta aluksella tai ilmaaluksella vaan se palautetaan muonittajalle välittömästi. Tavaraa ei tällöin myöskään kirjata aluksen kirjanpitoon, eikä rahtikirjaa kuitata aluksella. Tavara palautetaan varastoon samalla rahtikirjalla kuin se sieltä otettiinkin ja merkitään varastokirjanpitoon palautusmerkinnöin vahvistettuna. Mikäli keskeytynyt toimitus koskee vain osaa jostakin tavaraerästä, on rahtikirjassa oltava aluksen vastaanottokuittaus aluksen kirjanpitoon merkitystä ja vastaanotetusta tavaraerästä. Lopputavara ja edellä mainitulla aluksen kuittauksella varustettu rahtikirja palautetaan takaisin varastoon. Palautettu tavaraerä merkitään varastokirjanpitoon palautusmerkinnöin vahvistettuna. 7. KÄYTTÖ ALUKSELLA 7.1 Kulutus aluksella Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan kaikkea matkustajille, aluksen henkilökunnalle sekä kaikille muille aluksessa työskenteleville henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille matkan aikana aluksella käytettäväksi tarkoitettua myyntiä ja tarjoilua. Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan myös kaikkea aluksen liikenteen ylläpidosta johtuvaa kulutusta. 7.2 Myynti matkustajille mukaan otettavaksi Mikäli alus tai ilma-alus kulkee Suomen ja unionin ulkopuolisen maan välisessä ammattimaisessa liikenteessä tai täyttää Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön (1266/96) edellytykset, antaa se oikeuden verovapaaseen matkustajamyyntiin aluksella (vertaa kohta 9.1). Poikkeuksena alusliikenteen aluksella tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin voidaan lentoliikenteessä tehdä verovapaita ostoksia myös lentokentällä sijaitsevasta verovapaasta myymälästä. Jokaisella matkustajalla on oltava matkaan oikeuttava matkustusasiakirja (matkalippu, maihinnousukortti tai vastaava). Pohjoismaisen muonitussopimuksen (SopS 30/69) 5 artiklan mukaan alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myynti matkustajille mukaan otettavaksi on suoritettava kioskista tai vastaavasta myyntipaikasta. Myynti saa tapahtua ainoastaan matkustajalle, joka esittää edellä mainitun voimassa olevan matkustusasiakirjan. Myynnin yhteydessä tulee myyjän selvästi ja pysyvästi merkitä esimerkiksi maihinnousukorttiin, tiedot tavaralajeista, myyntipäivästä ja

14 Ohje 14 (20) tarvittaessa myös matkan suunnasta. Myyjän on rajoitettava verottomia myyntimääriä siten, etteivät matkustajat voi mihinkään niistä maista, joihin reitti ulottuu, tuoda tavaraa enemmän kuin tullimääräykset sallivat. Edellä esitettyä aluksen henkilökunnan suorittamaa myyntivalvontaa kutsutaan Vendor control - järjestelmäksi. 7.3 Myynti henkilökunnalle sekä muille aluksella työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville Samojen perusteiden mukaan kuin mitä matkustajamyynnistä (kohta 7.1) on esitetty, saadaan aluksen (myös ilma-aluksen) henkilökunnalle myydä aluksella käytettäväksi verottomia tuotteita. Sama oikeus koskee myös myyntiä muille aluksella tosiasiallisesti työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille, esimerkiksi matkalla mukana olevat siivoojat, korjaushenkilöstö, esiintyvät taiteilijat ja tuote-esittelijät jne. Henkilökunnalle myytävien verottomien tuotteiden määristä on soveltuvin osin voimassa mitä kohdassa on muonitusmääristä sanottu. Tulli on yhdessä Suomen ja Ruotsin välistä matkustajaliikennettä harjoittavien laivayhtiöiden kanssa sopinut, että kohtuulliseksi määräksi katsotaan enintään 2 ltr väkeviä juomia, 2 ltr välituotteita, 2 ltr mietoja viinejä, 16 ltr olutta sekä 800 kpl savukkeita henkilöä ja kuukautta kohti. Varustamolla ja aluksella on itsenäinen oikeus päättää pienemmistäkin myyntimääristä. 7.4 Aluksen henkilökunnan tuontioikeus Aluksen tai ilma-aluksen henkilökunnan tuontioikeudesta säädetään arvonlisäverolain 95 e :ssä sekä valmisteverotuslain 90 :ssä. Tuontioikeus rajataan koskemaan vain Suomen ja kolmannen maan välisessä ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jolla on esittää tulliviranomaisen antama tullauskirja. Tullauskirjamenettelystä on säädetty erikseen Tullihallituksen antamassa ohjeessa no 14/010/00. Tullauskirjamenettelyllä tapahtuva tuontioikeus on myös Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön 32 mukaisen ajoneuvon (ajoneuvo, joka saapuu Ahvenanmaan kautta kulkevassa aluksessa) henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä. Hänen oikeutensa ostaa verottomia tuotteita aluksella on sama kuin matkustajalla kohdassa Muonitustavaran palauttaminen alukselta Aluksen kirjanpitoon merkitty tavara tulee palauttaa takaisin samaan varastoon, mistä se on alukselle toimitettu. Palautus toteutetaan vastaavaa rahtikirjamenettelyä noudattaen kuin tavaran

15 Ohje 15 (20) toimittamisessa alukselle (kohta 6.5). Varaston tulee kuitata tavara vastaanotetuksi ja merkitä se varastokirjanpitoon. Kuitattu rahtikirjan kappale toimitetaan vastaavasti alukselle varastokirjanpitoon liitettäväksi. Mikäli tavaraa ei palauteta takaisin samaan varastoon, on jokaisesta tapauksesta sovittava kirjallisesti etukäteen valvovan tullin kanssa. 8. MUONITUSTILITYKSET JA MUONITUSYHTEENVETO 8.1 Muonittajan kirjanpito Muonituskirjanpito perustuu varastokirjanpitoon. Muonitustoimitukset ja palautukset toteutetaan rahtikirjamenettelyllä. 8.2 Muonittajan muonitusyhteenveto Yksinkertaistettua menettelyä käyttävä muonittaja antaa kuukausittain muonitusyhteenvedon aluskohtaisesti eriteltynä muonittajaa valvovalle tullille. Tilitys annetaan sähköisesti tai paperilla kunkin kuukauden muonituksista seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä. Tilityksestä tulee aluskohtaisesti käydä ilmi seuraavat tiedot: - muonituskuukausi - alus - muonituspaikkakunta - laivayhtiö - kuukauden muonitusmäärät tuotenumeroittain - palautukset varastoon 8.3 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet Valvova tulli vastaanottaa muonittajan kuukausiyhteenvedon ja lähettää sen edelleen kaikkiin niihin tullitoimipaikkoihin joiden alueella muonitus on suoritettu, suorittaa tilityksen analysoinnin, tilastoinnin ja raportoinnin sekä vertaa sitä kohdassa 8.5 esitettyihin eri alusten antamiin kuukausitilityksiin. Analyysin perusteella päätetään kohdassa 6.6 mainittujen muonitustapahtumaan kohdistuvien fyysisten tarkastustoimenpiteiden tarpeellisuudesta jatkossa. 8.4 Aluksen kirjanpito Alusten on pidettävä muonitustapahtumien ja oman myyntinsä sekä aluksilla tapahtuvan kulutuksen mukaista kirjanpitoa.

16 Ohje 16 (20) 8.5 Aluksen tilitys Kerran kuukaudessa alukset tai varustamot toimittavat kirjallisen tilityksen verottomaan ja tullittomaan tarkoitukseen vastaanottamistaan ja käyttämistään tuotteista Tullin meriliikennekeskukseen Turkuun pääsääntöisesti sähköpostilla tai paperimuodossa. Meriliikennekeskuksen yhteystiedot ovat: Sähköposti: LTP Fax: Osoite: Läntinen tullipiiri Meriliikennekeskus PL TURKU 8.6 Täydellisen tuhoutumisen ja lopullisen menettämisen ilmoittaminen Valmisteverotuslain 9 :n mukaan kulutukseen luovutuksena ei pidetä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tuotteen luonteesta, kuten vanhentumisen, haihtumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi taikka ennalta arvaamattomista tapahtumista tai ylivoimaisista esteistä, kuten tulipalon, rikkoutumisen taikka muun vastaavan syyn vuoksi tapahtunutta tuotteen täydellistä tuhoutumista tai lopullista menettämistä. Valmisteverotuslain 20 :n mukaan valmisteveroa ei kanneta verottomaan tarkoitukseen, kuten muonitukseen, luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet, lopullisesti menetetyt tai hävitetyt, sen mukaan kuin valmisteverotuslain 9 ja 10 :ssä säädetään. Em. :ssä verottomiksi säädetyille tilanteille yhteistä on se, että tapahtuman syyn tulee olla selvillä. Näitä ovat teknillisistä tai terveydellisistä syistä johtuva tuhoutuminen ja menettäminen, kuten astioiden tyhjentäminen ja putkistojen pesu. Tuhoutuminen ja menettäminen täytyy dokumentoida, jotta myös jälkikäteen voidaan todeta, mihin sen verottomuus perustuu. Mikäli alukseen toimitettuun tavaraan kohdistuu yllä olevia tilanteita, ei tuhoutumista ja menettämistä veroteta. Lähtökohtaisesti tuhoutumisesta ja menettämisestä on suoritettava vero siltä osin, kuin sitä ei ole säädetty verottomaksi. Siten kaikki selvitetty tuhoutuminen ja menettäminen, kuten esimerkiksi varkaus, ei ole verotonta. Tämän lisäksi esiintyy tyypillisesti myös tuhoutumista ja menettämistä, jonka syytä ei pystytä selvittämään. Näistä tilanteista voidaan käyttää termiä selvittämätön kulutus, jolla tarkoitetaan yleisesti tilanteita, joissa tuotteiden tosiasiallista käyttöä ei tunneta. Selvittämätön kulutus ei ole verotonta tuhoutumista tai menettämistä.

17 Ohje 17 (20) Edellä mainittu täydellinen tuhoutuminen, lopullinen menettäminen sekä selvittämätön kulutus, joita ei voida hyväksyä verottomiksi, ilmoitetaan sen kuukauden tilityksessä, jonka aikana se on havaittu. 8.7 Veroilmoituksen tekeminen Selvittämättömän kulutuksen ja muun verollisen käytön ilmoittamisessa sovelletaan verovelvolliseen valmisteverotuslain 15 :n 3 momentin mukaan rekisteröityä vastaanottajaa koskevia säännöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että laivayhtiön tai varustamon on annettava rekisteröidyn vastaanottajan veroilmoitus verollisesta kulutuksesta. Veroilmoituksella ilmoitetaan verokauden, eli kalenterikuukauden aikana tapahtunut selvittämätön kulutus ja muu verollinen tuhoutuminen tai menettäminen, kuten varkaudet. Veroilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 18. päivänä. Veroilmoitus annetaan verovelvollisen kotipaikan tullipiirille, joka myös toimittaa verotuksen. Suoritettava valmistevero on maksettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. 8.8 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet Valvovana tullitoimipaikkana alusten osalta on muonitustapahtumassa se tullitoimipaikka jonka alueella tavaran siirtäminen alukseen tapahtuu. Muonittajaa valvova tullitoimipaikka on määritelty muonittajan varastoluvassa. Muonittajan tilitystä ja valvovan tullitoimipaikan toimenpiteitä on käsitelty kohdassa 8.2 ja 8.3. Alukset antavat kuukausitilityksensä kohdan 8.5 mukaisesti keskitetysti Turun tullin meriliikennekeskukseen, joka lähettää ne edelleen kohdassa 8.3 mainituille muonitustapahtumia ja muonittajia valvoville tullitoimipaikoille. Aluksilla ilmenneen verollisen tuhoutumisen tai menettämisen sekä selvittämättömän kulutuksen johdosta on veroilmoitus annettava kohdan 8.7 mukaisesti verovelvollisen kotipaikan tullipiirille, joka tarvittaessa pyytää lisätietoja edellä esitetyiltä valvovilta tullitoimipaikoilta. 8.9 Raportointi Tullihallitukselle ja Valtionvarainministeriölle Turun tullin meriliikennekeskus lähettää vastaanottamansa alusten kuukausitilitykset edelleen Tullihallituksen valvontaosastolle, samoin jokainen tullitoimipaikka, joka vastaanottaa muonittajan kuukausitilityksen lähettää sen edelleen Tullihallituksen valvontaosastolle, joka seuraa näiden tilitysten kautta muonituksen kehittymistä koko maan tasolla ja päättää raportointitarpeesta ja sen muodoista. Valvontaosasto vastaa raportoinnista Valtionvarainministeriölle.

18 Ohje 18 (20) 9. AHVENANMAAN ERITYISASEMA 9.1 Matkustajamyynti Ahvenanmaan poikkeuslainsäädäntö (1266/96) mahdollistaa verovapaan matkustajamyynnin jatkumisen niiden kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten osalta, jotka matkallaan poikkeavat Ahvenanmaan maakunnassa, taikka niiden ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten osalta, jotka joko tulevat tai lähtevät Ahvenanmaan maakunnasta taikka suorittavat siellä välilaskun. 9.2 Yli 65 arvoisten tavaroiden muonittaminen Tuotteiden, joiden veroton yksikköhinta muonitettaessa ylittää 65, ostot kirjataan sellaisenaan aluksen kirjanpitoon, jossa ne näkyvät yksikköhinnan mukaisesti tavaralajeittain. Joka kuun alussa, kymmenenteen päivään mennessä, laivayhtiö (joko pääkonttorin kautta tai suoraan aluksilta) toimittaa muonitustilityksen yhteydessä Turun liikenteen osalta Turun tullille ja Helsingin liikenteen osalta Helsingin tullille aluksittain kirjanpidosta otetun yhteenvedon näiden tuotteiden edellisen kuukauden (muonituskuukausi) ostoista (ostoraportti). Viimeistään muonituskuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 15 päivänä laivayhtiö jättää Maarianhaminan tullille Ahvenanmaan verorajamenettelyä noudattaen ostoraporttiin perustuvan yhteenvetoilmoituksen ja veroilmoituksen, jonka liitteenä ovat ostoraportit aluksittain, sekä maksaa arvonlisäveron tullilaitoksen tilille. Tullilta saamansa vahvistetun veroilmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen laivayhtiö säilyttää omassa kirjanpidossaan. Turun ja Helsingin tullit valvovat menettelyä suorittamalla aluskohtaisia ja laivayhtiön kirjanpitoon kohdistuvia tarkastuksia harkintansa mukaan. 10. POLTTO- JA VOITELUAINEET Valmisteverotuslain 19 :ään ja tullilain 9 :ään perustuva kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten muonituksen verottomuus ja tullittomuus koskee myös näiden alusten kuluttamia polttoaineita. Tämän lisäksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 :n 4 kohdassa on säädetty yleisesti verottomiksi alusliikenteen käyttämät polttoaineet. Verottomuuden ulkopuolelle on rajattu ainoastaan yksityisten huvialusten polttoaineet. Polttoaineiden valmisteverottomuus on laajempi kuin muiden muonitustavaroiden, sillä polttoaineverolain perusteella verottomuus koskee myös Suomen alue- ja sisävesillä liikkuvia aluksia.

19 Ohje 19 (20) Kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset saavat hankkia polttoaineensa suoraan verottomina verottomasta varastosta tai tullivarastosta muonitusta koskevia säännöksiä noudattaen. Sama oikeus on polttoaineveroasetuksen 6 a :ssä mainituilla aluksilla (mm. tietyt kalastus-, kauppa- ja viranomaisalukset) verottomasta varastosta. Käytännössä polttoainetta aluksille toimittavat polttoaineyhtiöt, jotka toimivat valtuutettuina varastonpitäjinä tai tullivarastonpitäjinä. Mikäli em. varastojen lupapäätöksiin on liitetty vastaavat muonitustoimintaa koskevat ehdot kuin muonitusliikkeiden varastolupiin, voidaan suoraan aluksille verottomina hankittaviin polttoaineisiin soveltaa tässä muonitusohjeistuksessa selostettua yksinkertaistettua säännöllisen liikenteen alusten muonitusmenettelyä. Polttoaineyhtiöiltä edellytetään varastolupapäätöksissä vastaavaa aluskohtaista muonitusyhteenvetovelvollisuutta kuin muonitusliikkeiltäkin. Aluksilta ei vaadita tilitystä polttoaineiden osalta. Tilanteeseen, jossa polttoaine hankitaan alukselle verollisena ja verottomuus toteutetaan hakemuksesta maksettavalla veronpalautuksella, ei edelleenkään sovelleta muonitusmenettelyä. Öljyjätemaksun alaisiin voiteluöljyihin ja -valmisteisiin sovelletaan samaa menettelyä kuin polttoaineisiin. Öljyjätemaksuttomuus rajoittuu kuitenkin vain kansainvälisessä liikenteessä oleviin aluksiin. 11. LENTOLIIKENNE 11.1 Säännöllinen liikenne Lentoliikenteen muonitus toteutetaan pääosin, kuten edellä on esitetty säännöllisen alusliikenteen yksinkertaistetun menettelyn osalta. Säännöllinen lentoliikenne on määritelty kohdassa 3.1. Itse muonitustapahtuma toteutetaan kuten alusliikenteessäkin rahtikirjamenettelyllä. Muonittajan on saatava vastaanottokuittaus rahtikirjaan kultakin lennolta erikseen. Lennoilta palautettavat tuotteet kuljetetaan takaisin varastoon, kuten kohdassa 7.5 on esitetty. Lentokentällä olevasta tullivarastosta, taikka muonittajan omasta tullivarastosta suoraan lentokentän verovapaaseen myymälään tapahtuvat toimitukset (matkustajille mukaan myytävät tuotteet), voidaan suorittaa rahtikirjamenettelyllä. Varastosiirrot, lentokentällä sijaitsevaan varastoon taikka lentokentällä sijaitsevien varastojen välillä on suoritettava siten, kuin varastosiirroista on erikseen määrätty. Raportointi- ja tilitysvelvollisuus koskee muonittajien lisäksi myös lentoyhtiöitä.

20 Ohje 20 (20) 12. VARASTOSIIRROT 12.1 Verottomat varastot Verottomien varastojen välisissä siirroissa on noudatettava valmisteverotuslain 8 luvun mukaista menettelyä. Suomessa tapahtuvissa varastosiirroissa voidaan käyttää valmisteverotuslain 66 :n mukaista yksinkertaistettua menettelyä Tullivarastot Tullivarastojen välillä siirrot voidaan toteuttaa varastonhaltijan lupamallista riippuen Soveltamisasetuksen artiklojen mukaisesti. Mikäli muonittajalla on samassa varastoluvassa useampia toimipaikkoja, saadaan niiden välillä suorittaa varastosiirtoja ilman erillisiä tullimuodollisuuksia. Kahden luvanhaltijan välinen siirto voidaan suorittaa vain, jos vastaanottaja ottaa tavaran vastaan kotitullausmenettelyllä. Eri menettelytavat on esitetty Soveltamisasetuksen liitteessä 68. Edellä esitetyt siirrot ovat luvanvaraisia ja edellyttävät mainintaa yrityksen tullivarastoluvassa. Tullivarastojen väliset siirrot voidaan kuitenkin aina toteuttaa passitusmenettelyllä, jolloin varastointimenettely lakkaa passitusmenettelyyn siirryttäessä ja alkaa uudelleen vasta kun määränpäässä passitusmenettely päätetään ja tavaralle tehdään varastoon pano vastaanottavassa varastossa. Passitustilanteessa on huomioitava tarpeelliset vakuudet sekä mahdolliset rajoitukset sensitiivisten tavaroiden suhteen.. Jarkko Saksa Johtaja Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen Täyttöohje 1 (5) Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroilmoitus Valtuutettu varastonpitäjä Tullilomake 162As_31.3.2014 Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1262. Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1262 1268 SISÄLLYS N:o Sivu 1262 Laki varainsiirtoverolain 64 :n muuttamisesta... 3681 1263 Laki verohallintolain 14 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Valmisteverotuksen ohje 6 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti www.tulli.fi Huhtikuu 2014 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

HE 130/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia.

HE 130/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden

Lisätiedot

POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015

POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015 POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015 AJANKOHTAISTA Hallituksen esitys energiaverojen korotuksista annetaan syyskuun aikana. Nestekaasu

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverottomuus Yleistä Ilma-alus Yksityinen huvi-ilmailu Kaupallinen ja viranomaistoimintaan liittyvä ilmailu Veronpalautusmenettely Polttoaineen hankkiminen

Lisätiedot

NSB. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopäivämäärä. Asiakkaan viite

NSB. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopäivämäärä. Asiakkaan viite NSB VEROILMOITUS Eräiden polttoaineiden valmisteveroja /5 Valtuutettu varastonpitäjä Rekisteröity vastaanottaja Rekisteröimätön verovelvollinen Maakaasun rekisteröity käyttäjä Maakaasuverkonhaltija Polttoturpeen

Lisätiedot

NAA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO

NAA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO NAA VEROILMOITUS Valtuutettu varastonpitäjä Alkoholi- ja alkoholijuomavero 1/6 Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Valmisteverotustunnus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 8/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vesi- ja ilmaalusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmisteverotuslakia,

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO

NPA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO NPA VEROILMOITUS Valtuutettu varastonpitäjä Nestemäisten polttoaineiden valmistevero 1/12 Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Valmisteverotustunnus

Lisätiedot

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille.

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille. NVA VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO Verovelvollisen nimi tullipiirille Osoite Verokausi Asiakkaan viite Y-tunnus Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Lisätiedot

NVA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO

NVA. Asiakkaan viite. Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, VERO NVA VEROILMOITUS Valtuutettu varastonpitäjä 1/5 Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Y-tunnus / henkilötunnus Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus Asiakkaan

Lisätiedot

Alusten polttoaineiden verottomuus

Alusten polttoaineiden verottomuus Valmisteverotuksen ohje 12 Alusten polttoaineiden verottomuus www.tulli.fi Tammikuu 2014 Alusten polttoaineiden verottomuus Yleistä Yleistä Kauppa-alukset Kalastusalukset Veronpalautusmenettely Polttoaineen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 2760 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta

HE 208/1998 vp. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta EV 179/1998 vp - HE 208/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 208/1998 vp laiksi valmisteverotuslain

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

NPA. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopvm.

NPA. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopvm. NPA VEROILMOITUS Nestemäisten polttoaineiden valmistevero ja huoltovarmuusmaksu 1/11 Rekisteröity vastaanottaja Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja Rekisteröimätön verovelvollinen Veroedustaja Verovelvollisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus 1 tullilaitoksen suoritteiden llisuudesta Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion perustelain (150/1992)

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN

ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1.3.1997 ALKAEN ARVONLISÄVEROTUS AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 131997 ALKAEN Sisältö: 1 Yhteisökaupan verojärjestelmä 2 Verorajasta johtuvat poikkeukset arvonlisäverotukseen 3 Vienti ja tuonti 31 Tavaroiden ja niihin liittyvien

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Valmisteverotuksen asiakasohje 23 Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Tammikuu 2014 www.tulli.fi Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Euroopan unionin jäsenmaissa ja siten myös Suomessa alkoholi ja alkoholijuomat

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Varastointi. Webinaari

Varastointi. Webinaari Varastointi Webinaari 17.5.2017 Menettelyyn asettaminen; nykytila Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus Toimipaikalle / Spakelle Yksivaiheinen menettely Toimijan kirjanpitoon tehtävä merkintä EIR Tavarat katsotaan

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

MAKSUTAULUKKO. tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 1041/2012 3 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Valmisteverotuksen asiakasohje 27 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu www.tulli.fi Helmikuu 2013 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Lisätiedot

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Yksityisten huviveneiden veropoikkeuksen päättyminen Polttoainemaksu yksityisestä huvialuksesta Maksun määrääminen Maksuvelvolliset

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tuonnin asiakasohje 47/2015 Tietty käyttötarkoitus (end-use) tulli.fi 27.1.2017 korvaa version 1.2 7.3.2016 Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

1985 vp. - HE n:o 206

1985 vp. - HE n:o 206 1985 vp. - HE n:o 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulliverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että aluksen palveluksessa olevan henkilön oikeus tuoda

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslakiin, arvonlisäverolakiin, tullilakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslakiin, arvonlisäverolakiin, tullilakiin ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista HE 6/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain, arvonlisäverolain, tullilain 9 :n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1050. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1050. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1050 SISÄLLYS N:o Sivu 1050 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 2746 N:o 876 MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista Liite I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa www.vero.fi sivu / 12 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 TAVAROIDEN KAUPALLINEN VIENTI JA TUONTI 2.1 Vienti 2.2 Tuonti 2.3 Helpotettu menettely Ahvenanmaan maakunnan ja muun

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS

Täyttöohje Yksinkertaistuslupa 1 (7) 1. HAKEMUS 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman

Lisätiedot

NVA. Rekisteröity vastaanottaja Veroedustaja Rekisteröimätön verovelvollinen

NVA. Rekisteröity vastaanottaja Veroedustaja Rekisteröimätön verovelvollinen NVA VEROILMOITUS 1/5 Rekisteröity vastaanottaja Veroedustaja Rekisteröimätön verovelvollinen Verovelvollisen nimi Päätöksen ja lisätietopyyntöjen postitusosoite Verokausi Tuotteiden vastaanottopvm Valmisteverotustunnus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 714. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 714. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2003 N:o 714 725 SISÄLLYS N:o Sivu 714 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 2851 715 Laki tullilain 9 :n muuttamisesta... 2853

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 259. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 259. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 259 SISÄLLYS N:o Sivu 259 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot