Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö"

Transkriptio

1 Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö 2. AMMATTIMAINEN KANSAINVÄLINEN LIIKENNE 2.1 Charter-alukset 2.2 Risteilyalukset 2.3 Tilauslennot 2.4 Viranomaisalukset 2.5 Kalastusalukset 3. LIIKENNEMUODOT 3.1 Säännöllinen liikenne 3.2 Muu liikenne 4. LUPA MUONITTAMISEEN 4.1 Tavanomainen menettely 4.2 Yksinkertaistettu menettely Varastolupa Vientitukituotteiden muonitus Toimitukset unionin ulkopuolelta Suorat toimitukset unionin toisesta jäsenvaltiosta Toimitukset MMM:n muonituselintarvikevarastosta 5. MUONITUS VAPAASTA LIIKKEESTÄ 6. MUONITUSTAPAHTUMA 6.1 Muonitustilaus 6.2 Ennakkoilmoitus 6.3 Tullin toimenpiteet ennakkoilmoituksessa 6.4 Muonitusmäärät Unionin merialueilla tapahtuva liikenne Kauko- ja unionin ulkopuolelle suuntautuva liikenne

2 Ohje 2 (20) 6.5 Tavaran toimittaminen alukseen Varastosta otto Kuittaus aluksella 6.6 Valvonta / tarkastukset 6.7 Keskeytyneet toimitukset 7. KÄYTTÖ ALUKSELLA 7.1 Kulutus aluksella 7.2 Myynti matkustajille mukaan otettavaksi 7.3 Myynti henkilökunnalle sekä muille aluksella työskenteleville 7.4 Aluksen henkilökunnan tuontioikeus 7.5 Palautukset alukselta 8. MUONITUSTILITYKSET JA MUONITUSYHTEENVETO 8.1 Muonittajan kirjanpito 8.2 Muonittajan muonitusyhteenveto 8.3 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet 8.4 Aluksen kirjanpito 8.5 Aluksen tilitys 8.6 Täydellisen tuhoutumisen ja lopullisen menettämisen ilmoittaminen 8.7 Veroilmoituksen tekeminen 8.8 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet 8.9 Raportointi Tullihallitukselle ja Valtionvarainministeriölle 9. AHVENANMAAN ERITYISASEMA 9.1 Matkustajamyynti 9.2 Yli 65 arvoisten tavaroiden muonittaminen 10. POLTTO- JA VOITELUAINEET 11. LENTOLIIKENNE 11.1 Säännöllinen liikenne 11.2 Muu liikenne 12. VARASTOSIIRROT 12.1 Verottomat varastot 12.2 Tullivarastot

3 Ohje 3 (20) 1. JOHDANTO Tämän muonitusohjeen tarkoituksena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa ammattimaista muonitustoimintaa sekä samalla helpottaa ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä esiintyviä muonitustilanteita, varmistaen kuitenkin samalla muonitukseen ja muonitustavaroiden verottomuuteen liittyvien säännösten oikean noudattamisen. Tällä ohjeella kumotaan Tullihallituksen antamat muonitusohjeet niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. 1.1 Mitä muonitus on Muonituksella tarkoitetaan ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten polttoaine- ja muiden tavaravarastojen täydentämistä. Tavarat toimitetaan aluksille verotta. Muonitukseen voidaan katsoa kuuluvan kaikki sellaiset asianomaiseen alukseen tarkoitetut niin sanotut tavanomaiset muonitustavarat, jotka on tarkoitettu joko aluksen tai sen miehistön tai matkustajien välittömiin tarpeisiin matkan aikana. Matkustajien välittömiin tarpeisiin voidaan lukea myös ne tavarat, jotka on tarkoitettu myytäviksi matkustajille matkatavaroissa kulkuneuvosta pois vietäväksi. Yksityishenkilön muonittaminen ei ole mahdollista. 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä Tulli- ja verolainsäädännöllä muonituksen käsitettä on tullitoiminnassa rajattu siten, että sillä tarkoitetaan vain edellä mainittuihin kansainvälisessä, ammattimaisessa liikenteessä oleviin vesi- ja ilmaaluksiin sekä juniin siirrettävien sellaisten tavaroiden toimituksia, joihin sovelletaan muonitustarvikkeiden tullittomuutta ja verottomuutta. Suomen ja Venäjän välillä liikennöivän junan osalta oikeus muonitukseen rajoittuu tullilain 9 :n mukaisiin tullittomiin tavaroihin. Tällaisiin kulkuneuvoihin vapaasta liikkeestä muonitustarkoituksiin tapahtuviin tavaratoimituksiin ei ole sovellettu muonitusmenettelyä, koska tulliviranomainen ei ole niiden verotuksen osalta toimivaltainen, vaan tavaran myynnin arvonlisäverokohtelusta huolehtii asianomainen verovirasto. 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen Vaikka muonitus onkin kulkuneuvon varustamista siinä tarkoituksessa, että se kykenisi suoriutumaan varsinaisesta

4 Ohje 4 (20) tehtävästään eli tavaroiden ja / tai matkustajien kuljettamisesta, ei minkä tahansa tavaran toimittaminen alukseen tai muuhun kulkuneuvoon mahdu muonituskäsitteen piiriin, vaan sitä pidetään kulkuneuvon (muuna) varustamisena, jonka yhteydessä noudatettavasta menettelystä ja verokohtelusta säädetään erikseen. Esimerkkeinä niistä rajatapauksista, jotka voidaan lukea vielä tavanomaisen muonituksen piiriin, voidaan mainita vuode- ja muut liinavaatteet sekä kahvi- ja ruoka-astiastot. Tarvittaessa yhdeksi erottelukriteeriksi voidaan ottaa kirjanpitokäytännössä noudatettava periaate, jonka mukaan enintään kolmen vuoden käyttöön tarkoitettuihin irtaimiin tavaroihin voidaan soveltaa kertapoistoa tasatai muun suunnitelman mukaisen poiston sijasta. Vesi- ja ilma-alusten rakentamiseen, korjaamiseen, huoltamiseen ja muuhun varustamiseen käytetään yleensä kestokulutushyödykkeitä, koska ne on tarkoitettu pitkäaikaista käyttöä ja kulutusta varten. Ne eroavat muonitustarvikkeista myös siten, että ne yleensä jäävät varustamon tai muun liikennöitsijän haltuun ja hänen omaisuudekseen myös siinä tapauksessa, että ne olisivat olleet tilapäisesti henkilökunnan tai matkustajien käytössä. 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Muonitustavaroiden verottomuudesta ja tullittomuudesta ei ole toistaiseksi olemassa yhtenäisiä, jäsenvaltioita velvoittavia unionin säädöksiä. Kukin Euroopan unionin jäsenvaltio voi itse kansallisesti päättää, myöntääkö se ja missä laajuudessa muonitustavaroille verottomuuden ja tullittomuuden. Milloin tuotteita on hankittu alukselle verottomasti, jäsenvaltion on kuitenkin valvottava, että tuotteet todella käytetään verottomaan tarkoitukseen ja että väärinkäytöksiä ei pääse tapahtumaan. Tulli- ja valmisteverolainsäädännön nojalla yleisestä valvonnasta huolehtii tullilaitos. Suomen lainsäädännön mukaan muonitus on verotonta ja tullitonta. Muonitustavaroiden verottomuudesta säädetään valmisteverotuslaissa (182/2010), tullilaissa (1466/1994), arvonlisäverolaissa (1501/1993), laissa ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa (397/1969), laissa Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996), laissa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä asetuksessa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1547/1994). Eräiden kulkuneuvojen muonituksesta sekä eräistä yksityisten henkilöiden maahan tuomien tavaroiden tulleista säännellään myös valtionvarainministeriön päätöksessä VMp 1723/1995.

5 Ohje 5 (20) Pohjoismaiden välillä on tehty sopimus Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan satamien välisessä liikenteessä olevien matkustaja-alusten muonituksesta (SopS 30/69 = Pohjoismainen muonitussopimus). Sopimuksessa on säännökset verottomien tuotteiden myynnistä ja kulutuksesta aluksella sekä valvonnasta. Pohjoismaiden välillä on lisäksi tehty sopimus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa (SopS 34/81). 2. AMMATTIMAINEN KANSAINVÄLINEN LIIKENNE Ammattimaisella kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä Suomen ja toisen EU-maan tai kolmannen maan välillä siten, että matkan pääasiallisena tarkoituksena on vastikkeellinen matkustajien tai tavaran kuljettaminen taikka työtehtävän suorittaminen. Meriliikenteessä tämä tarkoittaa tosiasiallista käyntiä toisessa maassa sijaitsevassa satamassa, jolloin matkustajat voivat poistua aluksesta ja ilma-alusliikenteessä vastaavasti tosiasiallista lentoa toisessa maassa sijaitsevalle lentoasemalle. Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön mukaan ammattimaisena kansainvälisenä liikenteenä pidetään myös ilma-alusliikennettä Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä. Rautatieliikenne edellyttää tosiasiallista valtakunnan rajan ylitystä Suomen ja Venäjän välillä. Tämän lisäksi on noudatettava, mitä seuraavissa erityistapauksissa on määrätty. 2.1 Charter-alukset Aluksen tulee olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty ulkomaille suuntautuvaan henkilöliikenteeseen. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja. 2.2 Risteilyalukset Suomesta risteilyliikennettä harjoittava alus voidaan lukea ammattimaisen kansainvälisen liikenteen piiriin kuuluvaksi, kun se täyttää edellä kohdissa esitetyt edellytykset. 2.3 Tilauslennot Ilma-aluksen tulee olla asianmukaisesti rekisteröity, katsastettu ja miehitetty henkilöiden tai tavaran kuljetukseen. Lennosta on pyydettäessä esitettävä tulliviranomaiselle erillinen lentosuunnitelma. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava kyseiseen matkaan oikeuttava matkustusasiakirja.

6 Ohje 6 (20) 2.4 Viranomaisalukset Viranomaisaluksia ovat valmisteverotuslain 19 :n 3 momentin ja Valtionvarainministeriön päätöksen (1723/ ) mukaisesti: 1. viranomaisen käytössä oleva ulkomaalainen alus, joka on vierailumatkalla Suomen alueella; 2. viranomaisen käytössä oleva kotimainen alus, joka lähtee vahvistetun vierailusuunnitelman mukaan viralliselle edustusmatkalle Suomen tullialueen ulkopuolelle. 2.5 Kalastusalukset Kalastusaluksella tarkoitetaan alusta, joka on merkitty kalastusalusrekisteriin siten kuin Euroopan yhteisön kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1139/1994) määrätään. Tullilain 9 antaa Valtionvarainministeriölle mahdollisuuden määritellä kalastusalus muonitusoikeuden piiriin. Nykyinen verolainsäädäntö antaa kalastusaluksille oikeuden verottomaan polttoaineeseen joko suoraan muonitusmenettelyllä tai veronpalautusmenettelyllä. Muuta muonitusoikeutta ei kalastusaluksilla ole. 3. LIIKENNEMUODOT 3.1 Säännöllinen liikenne Säännöllisellä liikenteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä aikataulujen mukaista matkustajaliikennettä, säännöllisen reittiliikenteen rahtialuksia, lentoliikennettä (reittilennot ja säännölliset tilauslennot) ja muonituspaikan tullin/tullipiirin hyväksymillä reiteillä säännöllisesti kulkevia aluksia sekä Suomen ja Venäjän välillä säännöllisesti liikennöivää junaa. On huomattava, että säännöllisen liikenteen käsite on tässä laajempi kuin tullikoodeksin säännöllisen liikenteen käsite. 3.2 Muu liikenne Muulla liikenteellä tarkoitetaan säännöllisen liikenteen käsitteen ulkopuolelle jäävää liikennettä. Lentoliikenteen osalta muuhun liikenteeseen luetaan kaikki yksittäiset tilauslennot.

7 Ohje 7 (20) 4. LUPA MUONITTAMISEEN 4.1 Tavanomainen menettely Yritys, joka haluaa harjoittaa muonitustoimintaa, ei tarvitse toimintaansa varten erillistä lupaa. Tällaisen yrityksen, josta käytetään nimitystä muonittaja, on kuitenkin noudatettava toiminnassaan tavanomaista menettelyä, jossa jokaisesta muonitustapahtumasta on erikseen, aluksen liikennemuodosta riippumatta, haettava kirjallinen muonituslupa. Muonituslupaa haetaan rahtikirjalla, joka sisältää kohdassa mainitut tiedot. Tulli merkitsee rahtikirjaan lastausluvan ja päättää mahdollisista fyysisistä tarkastuksista. Tämän jälkeen voidaan tavara toimittaa alukseen rahtikirjamenettelyä noudattaen. Tullihallituksen päätös muonitusmenettelystä edellyttää tavanomaisen menettelyn käyttöä aina kun muonitustavaraa toimitetaan väliaikaisesta varastosta, vapaavarastosta tai vapaa-alueelta. Näissä tilanteissa muonittaja, joka ei itse ole varastonpitäjä, hakee kirjallisen muonitusluvan edellä esitetyllä tavalla. Tavanomaisessa menettelyssä muonitustapahtumaan aktiivisesti osallistuvia osapuolia ovat muonitusta valvova tulli, muonittaja, varastonpitäjä sekä muonitettava alus ja jokainen osapuoli tarvitsee kappaleen muonitusasiakirjasta eli rahtikirjasta. Muonittajalla tulee siis olla muonituslupaa hakiessaan 4 kpl kohdan mukaisin tiedoin varustettua rahtikirjaa. Tulliviranomainen merkitsee muonitusluvan kaikkiin kappaleisiin ja pitää itsellään yhden. Varastonpitäjä ottaa yhden kappaleen luovuttaessaan tavaran ulos varastosta (vastaa luovutusmääräystä). Muonitettava alus merkitsee vastaanottokuittauksensa molempiin jäljellä oleviin rahtikirjoihin ja liittää toisen niistä omaan kirjanpitoonsa. Muonittajalle jää jäljelle yksi tullin ja aluksen merkinnöin varustettu rahtikirja oman kirjanpitonsa tositteeksi. 4.2 Yksinkertaistettu menettely Jäljempänä esitetty yksinkertaistettu menettely voidaan myöntää muonittajalle, joka on tullivaraston ja /tai verottoman varaston pitäjä. Lupa yksinkertaistettuun menettelyyn annetaan muonittajalle varastoluvan yhteydessä. Lupa säännöllisen liikenteen yksinkertaistettuun muonitusmenettelyyn voidaan peruuttaa, mikäli olosuhteet muuttuvat tai lupaehtojen rikkomuksissa ensin käytetyt lievemmät rangaistukset, kuten virhemaksu tai veronkorotus, eivät ole riittäviä. Käytännössä muonittaja joutuu tällöin toimimaan tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

8 Ohje 8 (20) Myös muun liikenteen mallissa lupa ennakkoilmoituksen passiiviseen hyväksymismenettelyyn voidaan peruuttaa, mikäli olosuhteet muuttuvat tai lupaehtojen rikkomuksissa ensin käytetyt lievemmät rangaistukset, kuten virhemaksu tai veronkorotus, eivät tuota toivottua tulosta. Muonittajan on tällöinkin toimittava kohdan 4.1 mukaisen tavanomaisen menettelyn mukaisesti Varastolupa Yritys, joka haluaa harjoittaa yksinkertaistetun menettelyn mukaista muonitustoimintaa varastostaan käsin, tekee tullivaraston osalta varastoluvan myöntäneelle tullipiirille asiasta hakemuksen. Tullipiiri myöntää luvan yksinkertaistetun menettelyn käyttämiseen ja määrittelee lisäksi toiminnan tarkemmat ehdot. Verottoman varaston osalta lupaviranomaisena toimii Tullihallitus. Yritys, joka haluaa harjoittaa edellä esitettyä muonitustoimintaa muusta kuin omasta tullivarastostaan käsin, tekee vastaavanlaisen hakemuksen omalle tullipiirilleen ja liittää hakemukseensa varastonpitäjän suostumuksen muonitustoiminnan harjoittamiselle kyseisestä varastosta käsin. Tullipiiri myöntää kaksiosaisen luvan, jossa muonittajaa koskevassa osassa määritellään mistä varastosta yksinkertaistettu menettely on mahdollista. Vastaavasti varastonpitäjää koskevassa osassa määritellään se kenellä on oikeus yksinkertaistetun muonitusmenettelyn käyttämiseen kyseisestä varastosta tapahtuvissa toimituksissa Vientitukituotteiden muonitus Vientitukituotteita muonitettaessa noudatetaan menettelyssä MMM:n ja Tullihallituksen asiasta antamia erityisohjeita. Yksinkertaistetussa muonitusmenettelyssä käytetty muonitusilmoitus korvataan kohdassa tarkoitetulla rahtikirjalla. MMM:n muonitusvarastosta tapahtuvat muonitukset hoidetaan säännöllisen liikenteen yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti rahtikirjalla Toimitukset unionin ulkopuolelta Unionin ulkopuolelta tapahtuvat muonitustoimitukset kulkevat unionin sisällä passitusmenettelyssä. Passitus päätetään ja kuitataan, kun tavara siirretään alukseen. Erillistä "muonitusasiakirjaa" ei tarvita, mutta mikäli tavara puretaan ennen alukseen siirtämistä tullitai väliaikaiseen varastoon, otetaan tämän ohjeen rahtikirjalla tapahtuva muonitusmenettely käyttöön. Väliaikaisen varaston osalta on aina noudatettava tavanomaista menettelyä.

9 Ohje 9 (20) Suorat toimitukset EU-maasta Suora toimitus toisesta EU-maasta tapahtuu valmisteverotuslain (182/2010) 8 luvun (Tuotteiden siirtäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä) ja 114 :n säännöksiä noudattaen. Alus / laivayhtiö voi toimia joko rekisteröitynä tai väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana (vakuus). Tällöin alus / laivayhtiö huolehtii verottoman siirron vastaanottamiseen liittyvistä velvoitteista (vastaanottoraportti), veroilmoituksen antamisesta sekä tavaran merkitsemisestä aluksen kirjanpitoon. Valmisteverotuslain 54 :n mukaan Suomessa sijaitsevalla valtuutetulla varastonpitäjällä tai rekisteröidyllä vastaanottajalla on oikeus ottaa vastaan tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä muualla kuin verottomassa varastossaan tai rekisteröidyn vastaanottajan vastaanottopaikassa. Asiasta on tehtävä ilmoitus tulliviranomaiselle ennen em. toiminnan aloittamista. Vastaanotetut tuotteet on merkittävä vastanottajan kirjanpitoon ja vastaanottajan on huolehdittava verottoman siirron vastaanottamiseen liittyvistä velvoitteista (vastaanottoraportti) sekä tuotteiden sisältymisestä veroilmoitukseen Toimitukset MMM:n muonituselintarvikevarastosta Tullivaraston yhteydessä olevasta MMM:n hyväksymästä muonituselintarvikevarastosta muonitettavat tuotteet tulee siirtää alukseen tai määräpaikan satamassa sijaitsevaan välivarastoon tullin valvonnassa T1 passitusmenettelyä noudattaen. 5. MUONITUS VAPAASTA LIIKKEESTÄ Muonitettaessa tuotteita, joista valmistevero on jo kannettu tai tulli maksettu, ei muonitusmenettelyn käyttäminen ole pakollista, vaan muonittaja voi toimittaa tavarat suoraan vastaanottajalle. Mahdollisen veron- tai tullinpalautushakemuksen yhteydessä muonittajan on kuitenkin kyettävä luotettavasti selvittämään itse muonitustapahtuman toteutuminen. Tositteina voidaan käyttää kauppalaskua, rahtikirjaa, maksutositteita ja vastaanottajan (aluksen, ilma-aluksen tai junan) kuittausta tai näiden asiakirjojen erilaisia yhdistelmiä. Mikäli muonittaja, jolla on lupa yksinkertaistettuun muonitusmenettelyyn, kuitenkin haluaa saada tullin vahvistuksen valmisteverollisten tuotteidensa muonitustapahtumalle, voi tämä käyttää liikennemuodosta riippuen joko säännöllisen tai muun liikenteen yksinkertaistettua rahtikirjamenettelyä. Kaikkien muiden tulee ylimääräistä varmistusta halutessaan käyttää muonituksen tavanomaista menettelyä.

10 Ohje 10 (20) Muiden vapaan liikkeen unionitavaroiden osalta voidaan noudattaa kotimaan arvonlisäveroviranomaisen hyväksymää menettelyä, jossa alus kuittaa tavaraan liittyvän kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan merkiksi muonituksen toteuttamiselle. 6. MUONITUSTAPAHTUMA 6.1 Muonitustilaus Verottomaan muonitukseen oikeutettu alus tekee muonatilauksen suoraan muonittajalle. Alusten tulee tilauksen yhteydessä antaa muonittajalle pyydettäessä muonitusmäärien määrittelemistä ja mahdollista ennakkoilmoitusta varten tarvittavat tiedot miehistön ja mahdollisten matkustajien määrästä ja aluksella ennestään olevista muonavaroista, sekä muonituksen kohteena olevan matkan kestosta. Säännöllistä matkustajaliikennettä harjoittavien matkustaja-alusten ja matkustajaautolauttojen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa edellä mainittuja tietoja. 6.2 Ennakkoilmoitus Yksinkertaistettua menettelyä käyttävä muonittaja selvittää tilauksen saatuaan minkälaisesta liikennemuodosta kyseisen aluksen kohdalla on kysymys. Kun kysymyksessä on kohdan 3.1 mukainen säännöllisen liikenteen alus, saa muonittaja toimittaa muonitustavarat suoraan alukselle muonitusohjeiden mukaisesti. Mikäli kyseessä on kohdan 3.2 mukainen muun liikenteen alus, muonittaja toimittaa muonituspaikkakunnan tullille (satama, jossa muonitettava alus sijaitsee) ennen aiottua muonitustapahtumaa ennakkoilmoituksen joka sisältää muonitettavat määrät, muonitettavan aluksen tiedot ja muonitusajankohdan sekä muut tarpeelliset tiedot. Ennakkoilmoitus toimitetaan sähköpostilla tai faksilla, pääsääntöisesti 24 tuntia ennen aiottua muonitusajankohtaa. Paikalliset olosuhteet, tullivalvonta-aika ja liikenne huomioiden, voi valvova tullitoimipaikka hyväksyä lyhyemmänkin määräajan ennakkoilmoituksen antamisessa, sekä muutoin määrätä aikarajoista, joiden puitteissa ennakkoilmoitus tullille voidaan toimittaa. 6.3 Tullin toimenpiteet ennakkoilmoitustilanteessa Ennakkoilmoituksen perusteella tulli harkitsee muonituksen ehdot, valvonta- ja tarkastustarpeen. Kun muonitustapahtumalle halutaan asettaa joitakin ehtoja, tulli ottaa paikalliset olosuhteet, työvuorot ja tullivalvonta-ajan huomioiden yhteyden muonittajaan 3 tunnin kuluessa ennakkoilmoituksen vastaanottamisesta. Mikäli tulli ei ennakkoilmoituksen perusteella ota yhteyttä muonittajaan, on se merkkinä muonitustapahtuman hyväksymisestä

11 Ohje 11 (20) ennakkoilmoituksen mukaisesti ja varsinainen muonittaminen voidaan aloittaa. Muonittaja laatii kohdan mukaisen rahtikirjan ja suorittaa muonituksen yksinkertaistettua menettelyä noudattaen. Mikäli tulli ei ennakkoilmoituksessa ilmoitettuna muonitusajankohtana ole myöskään saapunut alukselle itse muonitustapahtumaa valvomaan, saadaan tavarat siirtää alukselle. 6.4 Muonitusmäärät Muonitusmääriä laskettaessa käytetään seuraavia periaatteita: Unionin merialueilla (Itämeri, Pohjanmeri ja Välimeri) tapahtuva liikenne Miehistön käyttöön enintään: 2 l väkeviä juomia, 2 l välituotteita, 2 l mietoja viinejä, 32 l olutta sekä 800 savuketta henkilöä ja kuukautta kohti. Aluksen päällikön edustuskäyttöön sekä matkustajille matkan aikana tapahtuvaa tarjoilua varten voidaan lisäksi muonittaa matkan tarvetta vastaava määrä tuotteita. Muonitusmääriä laskettaessa on otettava huomioon aluksen koko miehistön lukumäärä vaihtomiehistöineen, kuten kohdassa 7.3 esitetään. Päällikön edustuskäyttöä määriteltäessä voidaan tarkastella aluksen kokoa ja matkan kohdetta. Kun lisäksi huomioidaan erilaisten alkoholi- ja savukelaatujen edustuksellinen tarve, voi tämä päällikön edustus olla huomattavastikin suurempi kuin yhden henkilön kuukausimuonitus edellyttäisi. Aluksella käytettäväksi muonitettaessa, voidaan olut vaihtaa vastaavaan määrään siideriä tai lonkeroa, mutta maahantuonnissa olutta ei voi kuitenkaan korvata toisella tuotteella. Pohjanmeren ja Välimeren maantieteellinen sijainti ja etäisyys huomioiden, voidaan matkan kestosta riippuen tulliviranomaisen harkinnan mukaan noudattaa kaukoliikenteen muonitusmääriä Kauko- ja muu unionin ulkopuolelle suuntautuva liikenne Koska kyseessä lähes pääsääntöisesti ovat alukset, jotka vain harvoin käyvät Suomessa ja matkan kesto on näin ollen määrittelemätön, ei muonitusmäärien rajoittamisella ole Suomelle sellaista valvonnallista merkitystä kuin esimerkiksi Itämeren lähiliikenteessä. Muonitettavan määrän tulisi kuitenkin olla tässäkin tilanteessa järjellinen ja kohtuullinen. Kohtuullisena määränä voidaan pitää kohdan määriä enintään nelinkertaisina. Aluksen päällikön edustuskäyttöön sekä matkustajille matkan aikana tapahtuvaa tarjoilua varten voidaan lisäksi muonittaa matkan tarvetta vastaava määrä tuotteita.

12 Ohje 12 (20) 6.5 Tavaran toimittaminen alukseen Varastosta otto Muonittaja ottaa alukseen toimitettavat tavarat varastostaan ja poistaa ne varastokirjanpidosta rahtikirjalla ja toimittaa ne suoraan alukseen. Rahtikirjan tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: - tavaran lähettäjän nimi- ja osoitetiedot sekä ly-tunnus - tavaran vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot sekä ly tunnus (aluksen nimi ja satama / satamanosa, jossa muonitus tapahtuu) - rahdinkuljettaja nimi- ja osoitetietoineen sekä ly-tunnus - varastostaottopäivä / toimitusaika - rahtikirjan numero, joka toimii samalla varastostaottonumerona ja muonitustapahtuman tunnuksena - tavarankuvaus tavaraerittäin - alkoholi, olut ja savukkeet jaoteltava tuotenumeron mukaan - muut tuotteet: viittaus kauppalaskuun, pakkausluetteloon tai lähetteeseen - tavaran paljous ja kollimäärä tavaraerittäin - alkoholin ja oluen osalta lisäksi myös litramäärät - savukkeissa (myös sikarit ja pikkusikarit) ilmoitettava painon lisäksi kappalemäärä - tavarayhteenveto mikäli mahdollista - muonittajan allekirjoitus Edellä esitetyt tiedot tai osa niistä voi olla myös varsinaisen rahtikirjan liitteissä, kunhan tästä on merkintä ja viittaus itse rahtikirjassa. Tullilaitoksen suoritteiden maksullisuutta koskevan VM:n asetuksen nro 1129/2002 perusteella otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta tai siirto verottomien tavaroiden varastoon on edelleen maksullinen muonitusuudistuksesta huolimatta. Varastoa valvovat tullitoimipaikat laskuttavat kerran kuukaudessa yhtiön ilmoittaman määrän ottoja Kuittaus aluksella Rahtikirjalla vastaanotetut tavarat merkitään aluksen kirjanpitoon. Muonittaja liittää aluksen vastaanottokuittauksella varustetun rahtikirjan muonitustapahtuman tositteena omaan kirjanpitoonsa. 6.6 Valvonta/tarkastukset Muonitustapahtumaa valvova tulli suorittaa harkintansa mukaan fyysisiä tarkastuksia koko muonitusprosessiin. Käytännössä tämä tarkoittaa tarkastuksia varastoinnin, varastoista ottojen, tavaran kuljettamisen, itse muonitustapahtuman sekä mahdollisten palautusten yhteydessä. Kaikkia näitä tarkastuksia valvova tulli

13 Ohje 13 (20) suorittaa alusten ja muonittajien kuukausittaisten muonitusyhteenvetojen vertailujen perusteella. 6.7 Keskeytyneet toimitukset Keskeytyneellä toimituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa muonitustavaraa ei jostain syystä vastaanoteta aluksella tai ilmaaluksella vaan se palautetaan muonittajalle välittömästi. Tavaraa ei tällöin myöskään kirjata aluksen kirjanpitoon, eikä rahtikirjaa kuitata aluksella. Tavara palautetaan varastoon samalla rahtikirjalla kuin se sieltä otettiinkin ja merkitään varastokirjanpitoon palautusmerkinnöin vahvistettuna. Mikäli keskeytynyt toimitus koskee vain osaa jostakin tavaraerästä, on rahtikirjassa oltava aluksen vastaanottokuittaus aluksen kirjanpitoon merkitystä ja vastaanotetusta tavaraerästä. Lopputavara ja edellä mainitulla aluksen kuittauksella varustettu rahtikirja palautetaan takaisin varastoon. Palautettu tavaraerä merkitään varastokirjanpitoon palautusmerkinnöin vahvistettuna. 7. KÄYTTÖ ALUKSELLA 7.1 Kulutus aluksella Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan kaikkea matkustajille, aluksen henkilökunnalle sekä kaikille muille aluksessa työskenteleville henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille matkan aikana aluksella käytettäväksi tarkoitettua myyntiä ja tarjoilua. Aluksella tapahtuvalla kulutuksella tarkoitetaan myös kaikkea aluksen liikenteen ylläpidosta johtuvaa kulutusta. 7.2 Myynti matkustajille mukaan otettavaksi Mikäli alus tai ilma-alus kulkee Suomen ja unionin ulkopuolisen maan välisessä ammattimaisessa liikenteessä tai täyttää Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön (1266/96) edellytykset, antaa se oikeuden verovapaaseen matkustajamyyntiin aluksella (vertaa kohta 9.1). Poikkeuksena alusliikenteen aluksella tapahtuvaan verovapaaseen myyntiin voidaan lentoliikenteessä tehdä verovapaita ostoksia myös lentokentällä sijaitsevasta verovapaasta myymälästä. Jokaisella matkustajalla on oltava matkaan oikeuttava matkustusasiakirja (matkalippu, maihinnousukortti tai vastaava). Pohjoismaisen muonitussopimuksen (SopS 30/69) 5 artiklan mukaan alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myynti matkustajille mukaan otettavaksi on suoritettava kioskista tai vastaavasta myyntipaikasta. Myynti saa tapahtua ainoastaan matkustajalle, joka esittää edellä mainitun voimassa olevan matkustusasiakirjan. Myynnin yhteydessä tulee myyjän selvästi ja pysyvästi merkitä esimerkiksi maihinnousukorttiin, tiedot tavaralajeista, myyntipäivästä ja

14 Ohje 14 (20) tarvittaessa myös matkan suunnasta. Myyjän on rajoitettava verottomia myyntimääriä siten, etteivät matkustajat voi mihinkään niistä maista, joihin reitti ulottuu, tuoda tavaraa enemmän kuin tullimääräykset sallivat. Edellä esitettyä aluksen henkilökunnan suorittamaa myyntivalvontaa kutsutaan Vendor control - järjestelmäksi. 7.3 Myynti henkilökunnalle sekä muille aluksella työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville Samojen perusteiden mukaan kuin mitä matkustajamyynnistä (kohta 7.1) on esitetty, saadaan aluksen (myös ilma-aluksen) henkilökunnalle myydä aluksella käytettäväksi verottomia tuotteita. Sama oikeus koskee myös myyntiä muille aluksella tosiasiallisesti työskenteleville, henkilökuntaan rinnastettaville henkilöille, esimerkiksi matkalla mukana olevat siivoojat, korjaushenkilöstö, esiintyvät taiteilijat ja tuote-esittelijät jne. Henkilökunnalle myytävien verottomien tuotteiden määristä on soveltuvin osin voimassa mitä kohdassa on muonitusmääristä sanottu. Tulli on yhdessä Suomen ja Ruotsin välistä matkustajaliikennettä harjoittavien laivayhtiöiden kanssa sopinut, että kohtuulliseksi määräksi katsotaan enintään 2 ltr väkeviä juomia, 2 ltr välituotteita, 2 ltr mietoja viinejä, 16 ltr olutta sekä 800 kpl savukkeita henkilöä ja kuukautta kohti. Varustamolla ja aluksella on itsenäinen oikeus päättää pienemmistäkin myyntimääristä. 7.4 Aluksen henkilökunnan tuontioikeus Aluksen tai ilma-aluksen henkilökunnan tuontioikeudesta säädetään arvonlisäverolain 95 e :ssä sekä valmisteverotuslain 90 :ssä. Tuontioikeus rajataan koskemaan vain Suomen ja kolmannen maan välisessä ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan kulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jolla on esittää tulliviranomaisen antama tullauskirja. Tullauskirjamenettelystä on säädetty erikseen Tullihallituksen antamassa ohjeessa no 14/010/00. Tullauskirjamenettelyllä tapahtuva tuontioikeus on myös Ahvenanmaan poikkeuslainsäädännön 32 mukaisen ajoneuvon (ajoneuvo, joka saapuu Ahvenanmaan kautta kulkevassa aluksessa) henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä. Hänen oikeutensa ostaa verottomia tuotteita aluksella on sama kuin matkustajalla kohdassa Muonitustavaran palauttaminen alukselta Aluksen kirjanpitoon merkitty tavara tulee palauttaa takaisin samaan varastoon, mistä se on alukselle toimitettu. Palautus toteutetaan vastaavaa rahtikirjamenettelyä noudattaen kuin tavaran

15 Ohje 15 (20) toimittamisessa alukselle (kohta 6.5). Varaston tulee kuitata tavara vastaanotetuksi ja merkitä se varastokirjanpitoon. Kuitattu rahtikirjan kappale toimitetaan vastaavasti alukselle varastokirjanpitoon liitettäväksi. Mikäli tavaraa ei palauteta takaisin samaan varastoon, on jokaisesta tapauksesta sovittava kirjallisesti etukäteen valvovan tullin kanssa. 8. MUONITUSTILITYKSET JA MUONITUSYHTEENVETO 8.1 Muonittajan kirjanpito Muonituskirjanpito perustuu varastokirjanpitoon. Muonitustoimitukset ja palautukset toteutetaan rahtikirjamenettelyllä. 8.2 Muonittajan muonitusyhteenveto Yksinkertaistettua menettelyä käyttävä muonittaja antaa kuukausittain muonitusyhteenvedon aluskohtaisesti eriteltynä muonittajaa valvovalle tullille. Tilitys annetaan sähköisesti tai paperilla kunkin kuukauden muonituksista seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä. Tilityksestä tulee aluskohtaisesti käydä ilmi seuraavat tiedot: - muonituskuukausi - alus - muonituspaikkakunta - laivayhtiö - kuukauden muonitusmäärät tuotenumeroittain - palautukset varastoon 8.3 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet Valvova tulli vastaanottaa muonittajan kuukausiyhteenvedon ja lähettää sen edelleen kaikkiin niihin tullitoimipaikkoihin joiden alueella muonitus on suoritettu, suorittaa tilityksen analysoinnin, tilastoinnin ja raportoinnin sekä vertaa sitä kohdassa 8.5 esitettyihin eri alusten antamiin kuukausitilityksiin. Analyysin perusteella päätetään kohdassa 6.6 mainittujen muonitustapahtumaan kohdistuvien fyysisten tarkastustoimenpiteiden tarpeellisuudesta jatkossa. 8.4 Aluksen kirjanpito Alusten on pidettävä muonitustapahtumien ja oman myyntinsä sekä aluksilla tapahtuvan kulutuksen mukaista kirjanpitoa.

16 Ohje 16 (20) 8.5 Aluksen tilitys Kerran kuukaudessa alukset tai varustamot toimittavat kirjallisen tilityksen verottomaan ja tullittomaan tarkoitukseen vastaanottamistaan ja käyttämistään tuotteista Tullin meriliikennekeskukseen Turkuun pääsääntöisesti sähköpostilla tai paperimuodossa. Meriliikennekeskuksen yhteystiedot ovat: Sähköposti: LTP Fax: Osoite: Läntinen tullipiiri Meriliikennekeskus PL TURKU 8.6 Täydellisen tuhoutumisen ja lopullisen menettämisen ilmoittaminen Valmisteverotuslain 9 :n mukaan kulutukseen luovutuksena ei pidetä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tuotteen luonteesta, kuten vanhentumisen, haihtumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi taikka ennalta arvaamattomista tapahtumista tai ylivoimaisista esteistä, kuten tulipalon, rikkoutumisen taikka muun vastaavan syyn vuoksi tapahtunutta tuotteen täydellistä tuhoutumista tai lopullista menettämistä. Valmisteverotuslain 20 :n mukaan valmisteveroa ei kanneta verottomaan tarkoitukseen, kuten muonitukseen, luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet, lopullisesti menetetyt tai hävitetyt, sen mukaan kuin valmisteverotuslain 9 ja 10 :ssä säädetään. Em. :ssä verottomiksi säädetyille tilanteille yhteistä on se, että tapahtuman syyn tulee olla selvillä. Näitä ovat teknillisistä tai terveydellisistä syistä johtuva tuhoutuminen ja menettäminen, kuten astioiden tyhjentäminen ja putkistojen pesu. Tuhoutuminen ja menettäminen täytyy dokumentoida, jotta myös jälkikäteen voidaan todeta, mihin sen verottomuus perustuu. Mikäli alukseen toimitettuun tavaraan kohdistuu yllä olevia tilanteita, ei tuhoutumista ja menettämistä veroteta. Lähtökohtaisesti tuhoutumisesta ja menettämisestä on suoritettava vero siltä osin, kuin sitä ei ole säädetty verottomaksi. Siten kaikki selvitetty tuhoutuminen ja menettäminen, kuten esimerkiksi varkaus, ei ole verotonta. Tämän lisäksi esiintyy tyypillisesti myös tuhoutumista ja menettämistä, jonka syytä ei pystytä selvittämään. Näistä tilanteista voidaan käyttää termiä selvittämätön kulutus, jolla tarkoitetaan yleisesti tilanteita, joissa tuotteiden tosiasiallista käyttöä ei tunneta. Selvittämätön kulutus ei ole verotonta tuhoutumista tai menettämistä.

17 Ohje 17 (20) Edellä mainittu täydellinen tuhoutuminen, lopullinen menettäminen sekä selvittämätön kulutus, joita ei voida hyväksyä verottomiksi, ilmoitetaan sen kuukauden tilityksessä, jonka aikana se on havaittu. 8.7 Veroilmoituksen tekeminen Selvittämättömän kulutuksen ja muun verollisen käytön ilmoittamisessa sovelletaan verovelvolliseen valmisteverotuslain 15 :n 3 momentin mukaan rekisteröityä vastaanottajaa koskevia säännöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että laivayhtiön tai varustamon on annettava rekisteröidyn vastaanottajan veroilmoitus verollisesta kulutuksesta. Veroilmoituksella ilmoitetaan verokauden, eli kalenterikuukauden aikana tapahtunut selvittämätön kulutus ja muu verollinen tuhoutuminen tai menettäminen, kuten varkaudet. Veroilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 18. päivänä. Veroilmoitus annetaan verovelvollisen kotipaikan tullipiirille, joka myös toimittaa verotuksen. Suoritettava valmistevero on maksettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 27. päivänä. 8.8 Valvovan tullitoimipaikan toimenpiteet Valvovana tullitoimipaikkana alusten osalta on muonitustapahtumassa se tullitoimipaikka jonka alueella tavaran siirtäminen alukseen tapahtuu. Muonittajaa valvova tullitoimipaikka on määritelty muonittajan varastoluvassa. Muonittajan tilitystä ja valvovan tullitoimipaikan toimenpiteitä on käsitelty kohdassa 8.2 ja 8.3. Alukset antavat kuukausitilityksensä kohdan 8.5 mukaisesti keskitetysti Turun tullin meriliikennekeskukseen, joka lähettää ne edelleen kohdassa 8.3 mainituille muonitustapahtumia ja muonittajia valvoville tullitoimipaikoille. Aluksilla ilmenneen verollisen tuhoutumisen tai menettämisen sekä selvittämättömän kulutuksen johdosta on veroilmoitus annettava kohdan 8.7 mukaisesti verovelvollisen kotipaikan tullipiirille, joka tarvittaessa pyytää lisätietoja edellä esitetyiltä valvovilta tullitoimipaikoilta. 8.9 Raportointi Tullihallitukselle ja Valtionvarainministeriölle Turun tullin meriliikennekeskus lähettää vastaanottamansa alusten kuukausitilitykset edelleen Tullihallituksen valvontaosastolle, samoin jokainen tullitoimipaikka, joka vastaanottaa muonittajan kuukausitilityksen lähettää sen edelleen Tullihallituksen valvontaosastolle, joka seuraa näiden tilitysten kautta muonituksen kehittymistä koko maan tasolla ja päättää raportointitarpeesta ja sen muodoista. Valvontaosasto vastaa raportoinnista Valtionvarainministeriölle.

18 Ohje 18 (20) 9. AHVENANMAAN ERITYISASEMA 9.1 Matkustajamyynti Ahvenanmaan poikkeuslainsäädäntö (1266/96) mahdollistaa verovapaan matkustajamyynnin jatkumisen niiden kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten osalta, jotka matkallaan poikkeavat Ahvenanmaan maakunnassa, taikka niiden ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten osalta, jotka joko tulevat tai lähtevät Ahvenanmaan maakunnasta taikka suorittavat siellä välilaskun. 9.2 Yli 65 arvoisten tavaroiden muonittaminen Tuotteiden, joiden veroton yksikköhinta muonitettaessa ylittää 65, ostot kirjataan sellaisenaan aluksen kirjanpitoon, jossa ne näkyvät yksikköhinnan mukaisesti tavaralajeittain. Joka kuun alussa, kymmenenteen päivään mennessä, laivayhtiö (joko pääkonttorin kautta tai suoraan aluksilta) toimittaa muonitustilityksen yhteydessä Turun liikenteen osalta Turun tullille ja Helsingin liikenteen osalta Helsingin tullille aluksittain kirjanpidosta otetun yhteenvedon näiden tuotteiden edellisen kuukauden (muonituskuukausi) ostoista (ostoraportti). Viimeistään muonituskuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 15 päivänä laivayhtiö jättää Maarianhaminan tullille Ahvenanmaan verorajamenettelyä noudattaen ostoraporttiin perustuvan yhteenvetoilmoituksen ja veroilmoituksen, jonka liitteenä ovat ostoraportit aluksittain, sekä maksaa arvonlisäveron tullilaitoksen tilille. Tullilta saamansa vahvistetun veroilmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen laivayhtiö säilyttää omassa kirjanpidossaan. Turun ja Helsingin tullit valvovat menettelyä suorittamalla aluskohtaisia ja laivayhtiön kirjanpitoon kohdistuvia tarkastuksia harkintansa mukaan. 10. POLTTO- JA VOITELUAINEET Valmisteverotuslain 19 :ään ja tullilain 9 :ään perustuva kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten muonituksen verottomuus ja tullittomuus koskee myös näiden alusten kuluttamia polttoaineita. Tämän lisäksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 :n 4 kohdassa on säädetty yleisesti verottomiksi alusliikenteen käyttämät polttoaineet. Verottomuuden ulkopuolelle on rajattu ainoastaan yksityisten huvialusten polttoaineet. Polttoaineiden valmisteverottomuus on laajempi kuin muiden muonitustavaroiden, sillä polttoaineverolain perusteella verottomuus koskee myös Suomen alue- ja sisävesillä liikkuvia aluksia.

19 Ohje 19 (20) Kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset saavat hankkia polttoaineensa suoraan verottomina verottomasta varastosta tai tullivarastosta muonitusta koskevia säännöksiä noudattaen. Sama oikeus on polttoaineveroasetuksen 6 a :ssä mainituilla aluksilla (mm. tietyt kalastus-, kauppa- ja viranomaisalukset) verottomasta varastosta. Käytännössä polttoainetta aluksille toimittavat polttoaineyhtiöt, jotka toimivat valtuutettuina varastonpitäjinä tai tullivarastonpitäjinä. Mikäli em. varastojen lupapäätöksiin on liitetty vastaavat muonitustoimintaa koskevat ehdot kuin muonitusliikkeiden varastolupiin, voidaan suoraan aluksille verottomina hankittaviin polttoaineisiin soveltaa tässä muonitusohjeistuksessa selostettua yksinkertaistettua säännöllisen liikenteen alusten muonitusmenettelyä. Polttoaineyhtiöiltä edellytetään varastolupapäätöksissä vastaavaa aluskohtaista muonitusyhteenvetovelvollisuutta kuin muonitusliikkeiltäkin. Aluksilta ei vaadita tilitystä polttoaineiden osalta. Tilanteeseen, jossa polttoaine hankitaan alukselle verollisena ja verottomuus toteutetaan hakemuksesta maksettavalla veronpalautuksella, ei edelleenkään sovelleta muonitusmenettelyä. Öljyjätemaksun alaisiin voiteluöljyihin ja -valmisteisiin sovelletaan samaa menettelyä kuin polttoaineisiin. Öljyjätemaksuttomuus rajoittuu kuitenkin vain kansainvälisessä liikenteessä oleviin aluksiin. 11. LENTOLIIKENNE 11.1 Säännöllinen liikenne Lentoliikenteen muonitus toteutetaan pääosin, kuten edellä on esitetty säännöllisen alusliikenteen yksinkertaistetun menettelyn osalta. Säännöllinen lentoliikenne on määritelty kohdassa 3.1. Itse muonitustapahtuma toteutetaan kuten alusliikenteessäkin rahtikirjamenettelyllä. Muonittajan on saatava vastaanottokuittaus rahtikirjaan kultakin lennolta erikseen. Lennoilta palautettavat tuotteet kuljetetaan takaisin varastoon, kuten kohdassa 7.5 on esitetty. Lentokentällä olevasta tullivarastosta, taikka muonittajan omasta tullivarastosta suoraan lentokentän verovapaaseen myymälään tapahtuvat toimitukset (matkustajille mukaan myytävät tuotteet), voidaan suorittaa rahtikirjamenettelyllä. Varastosiirrot, lentokentällä sijaitsevaan varastoon taikka lentokentällä sijaitsevien varastojen välillä on suoritettava siten, kuin varastosiirroista on erikseen määrätty. Raportointi- ja tilitysvelvollisuus koskee muonittajien lisäksi myös lentoyhtiöitä.

20 Ohje 20 (20) 12. VARASTOSIIRROT 12.1 Verottomat varastot Verottomien varastojen välisissä siirroissa on noudatettava valmisteverotuslain 8 luvun mukaista menettelyä. Suomessa tapahtuvissa varastosiirroissa voidaan käyttää valmisteverotuslain 66 :n mukaista yksinkertaistettua menettelyä Tullivarastot Tullivarastojen välillä siirrot voidaan toteuttaa varastonhaltijan lupamallista riippuen Soveltamisasetuksen artiklojen mukaisesti. Mikäli muonittajalla on samassa varastoluvassa useampia toimipaikkoja, saadaan niiden välillä suorittaa varastosiirtoja ilman erillisiä tullimuodollisuuksia. Kahden luvanhaltijan välinen siirto voidaan suorittaa vain, jos vastaanottaja ottaa tavaran vastaan kotitullausmenettelyllä. Eri menettelytavat on esitetty Soveltamisasetuksen liitteessä 68. Edellä esitetyt siirrot ovat luvanvaraisia ja edellyttävät mainintaa yrityksen tullivarastoluvassa. Tullivarastojen väliset siirrot voidaan kuitenkin aina toteuttaa passitusmenettelyllä, jolloin varastointimenettely lakkaa passitusmenettelyyn siirryttäessä ja alkaa uudelleen vasta kun määränpäässä passitusmenettely päätetään ja tavaralle tehdään varastoon pano vastaanottavassa varastossa. Passitustilanteessa on huomioitava tarpeelliset vakuudet sekä mahdolliset rajoitukset sensitiivisten tavaroiden suhteen.. Jarkko Saksa Johtaja Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen www.vero.fi sivu / 16 1 YLEISTÄ 2 PALVELUN KÄSITE 3 ELINKEINONHARJOITTAJA 4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA 5 KÄÄNNETTY VEROVELVOLLISUUS 6 MYYNTIMAASÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista.

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista. Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2015 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne.

OPPAITA 2:2006. Alkoholiasiat ravintolassa. Terveydeksenne. OPPAITA 2:2006 Alkoholiasiat ravintolassa Terveydeksenne. Tässä painoksessa on huomioitu annetut uudet lait. Eduskunnan hyväksymä laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta tulee voimaan 1.10. 2006. Elintarvikelaki

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS * ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/41 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 YLEISET SOPIMUKSET... 6 3 MÄÄRITELMÄT... 7 4 YLEISTÄ... 8 4.1

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot