Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)"

Transkriptio

1 Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_ sekä - liitelomakkeet 263s_ , 481s_ , 771s_ , 772s_ , 773s_ ja 774s_ Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, jalostaminen, hallussapito, lähettäminen ja vastaanottaminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä on luvanvaraista toimintaa. Luvan myöntää Tulli hakemuksesta. Tuotteiden, joista valmisteveroa ei ole maksettu, valmistuksen, jalostuksen ja hallussapidon pitää tapahtua verottomassa varastossa. Myös verottoman varaston pitämiseen tarvitaan Tullin myöntämä lupa. Luvan myöntämisen edellytykset Hakemus (tullilomake 480s) Valtuutetun varastonpitäjän lupa myönnetään hakijalle, joka ansiotoiminnassaan - valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita - harjoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden tukkukauppaa jatkuvasti ja merkittävässä laajuudessa - käyttää tai luovuttaa käytettäväksi valmisteveron alaisia tuotteita valmisteverolainsäädännössä verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen ja tämä tapahtuu jatkuvasti ja merkittävässä laajuudessa - pitää valmisteveron alaisten tuotteiden verotonta myymälää - vuokraa varastotiloja tai -palveluja jonkin yllä mainitun toiminnan harjoittamiseksi - harjoittaa muuta, johonkin yllä mainittuun toimintaan rinnastettavaa toimintaa. Verottoman varaston lupa myönnetään luvan hakijan hallinnassa ja tulliviranomaisen valvottavissa olevaa varastoa, tilaa tai aluetta varten, joka soveltuu ja jota tullaan käyttämään jonkin yllä mainitun toiminnan harjoittamiseen. Verottomassa varastossa saa harjoittaa vain sitä toimintaa, johon lupa on myönnetty. Verottoman varaston pitämiselle pitää olla hyväksyttävä ja perusteltu tarve. Lupaa ei myönnetä sille osalle varastoa, jota pidetään valmisteveron alaisten tuotteiden vähittäismyyntivarastona tai paikkana, anniskelutilana tai muuna vastaavana tilana. Rekisteröidyn vastaanottajan lupa myönnetään henkilölle, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Rekisteröidyn lähettäjän lupa myönnetään henkilölle, joka ansiotoiminnassaan lähettää valmisteveron alaisia tuotteita vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen. Veroedustajan lupa myönnetään henkilölle, jonka toisessa jäsenmaassa toimiva valmisteveron alaisten tuotteiden etämyyjä on valtuuttanut toimimaan hänen veroedustajanaan Suomessa hänen etämyyntinä myymistään tuotteista. Luvan myöntämisen muut edellytykset Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, rekisteröidyn lähettäjän ja veroedustajan luvan myöntämisen muina edellytyksinä on, että - hakijaa pidetään saadun selvityksen perusteella luotettavana - hakijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toiminnan harjoittamiseen, eikä hakija ole konkurssissa - hakijan ollessa luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu - hakija on antanut valmisteverotuslain 28 :n mukaisen vakuuden valmisteverojen suorittamisesta. Hakemus valtuutetuksi varastonpitäjäksi, rekisteröidyksi vastaanottajaksi, veroedustajaksi tai rekisteröidyksi lähettäjäksi tehdään tullilomakkeella nro 480s. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, OULU. Hakemus on syytä toimittaa Tullille hyvissä ajoin ennen aiotun toiminnan aloittamista riittävän käsittelyajan varaamiseksi. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme kuukautta, mutta hakijan on syytä varautua myös pidempään käsittelyaikaan.

2 Täyttöohjeet 2 (5) Lisätietoja -kohta Hakemuksen liitteet Hakemuksen ylälaitaan merkitään, onko kyseessä uusi lupa vai muutoshakemus koskien jo voimassaolevaa lupaa. Hakemuksessa on yksilöitävä, mitä tuotteita hakemus koskee. Samalla hakemuksella voi hakea useampaa eri lupaa, esimerkiksi lupaa toimia valtuutettuna varastonpitäjänä ja rekisteröitynä lähettäjänä. Hakemuksessa kysytään EMCS-ilmoitusten sähköpostiosoitetta. Tämän kohdan täyttävät luvanhakijat, jotka käyttävät tai tulevat toiminnassaan käyttämään EMCS-järjestelmää. Tähän kohtaan merkittyyn sähköpostiosoitteeseen lähtee viesti EMCS-järjestelmästä muun muassa silloin kun hakija on vastaanottanut sähköisen saateasiakirjan (e-ad). Hakemukseen merkitään rasti yhteen tai useampaa hakijan ansiotoimintaa kuvaavaan kohtaan. Tarkemmin yrityksen toimintaa kuvataan kohdassa kuvaus hakijan valmisteveron alaisesta toiminnasta. Kuvaus voi sisältää esimerkiksi alla lueteltuja, hakemuksen kannalta oleellisia tietoja: - onko kyseessä esim. oma valmistus, hankinta EU-maista tai kolmansista maista - kenelle tuotteita myydään, eli ovatko asiakkaat esim. ravintoloita/anniskeluluvan haltijoita, tukkureita vai teollisuusyrityksiä - minkä tyyppisiä verottomia toimituksia yrityksellä on (esim. siirrot verottomien varastojen välillä, myynti diplomaateille, teollisuuteen tai vientiin) - valmistajan lyhyt kuvaus valmistusprosessista - miten ja mistä (muu kuin valmistaja) aikoo hankkia tuotteita - onko kyseessä varastotilan vuokraaminen muille - kun kyse on etämyyjän nimeämänä veroedustajana toimimisesta; miten tuotteet tilataan, kuljetetaan, jaellaan Suomessa jne. - muu luvan myöntämisen kannalta oleellinen tieto. - Kun kyseessä on muutoshakemus, tässä kohdassa kerrotaan mitä muutosta lupaan haetaan ja millä tavalla hakijan toiminta eroaa aikaisemmasta - Jos hakemus koskee lupaa toimia veroedustajana etämyynnissä, on hakemuksen lisätietoja -kohdassa ilmoitettava veroedustajan nimenneen yrityksen nimi, yhteystiedot ja kotivaltio. Lisäksi hakemukseen liitetään sopimus veroedustajaksi etämyynnissä nimeämisestä. - Muu hakemusta koskeva lisätieto Hakemukseen tulee merkitä hakijan virallinen allekirjoitus eli hakijan (yrityksen) nimi, toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön (tai henkilöiden) allekirjoitus ja nimenselvennys. Henkilöt, joilla on oikeus yrityksen toiminimen kirjoittamiseen, käyvät ilmi kaupparekisteriotteesta. Hakemukseen liitetään - kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha) tai vastaava - viimeksi laadittu tasekirja (sisältää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, mahdollisen rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen) sekä vastaavat konsernitilinpäätöstiedot, jos hakija on emoyhtiö tai tytäryhtiö konsernissa. Muut tasekirjan liitetiedot kuin tuloslaskelma ja tase liitetään mukaan hakemukseen, jos hakijan on kirjanpitolain mukaan pitänyt laatia kyseiset liitteet. Velvollisuus antaa liitetietoja riippuu yrityksen koosta ja yhtiömuodosta. - valtakirja asiamiestä käytettäessä. Erillisillä lomakkeilla annetaan selvitys - valmisteveron alaisten tuotteiden määristä (tullilomakkeet nro 771s - 774s) - kirjanpitojärjestelmästä (tullilomake nro 263s) Haettaessa valtuutetun varastonpitäjän lupaa toimitetaan lisäksi jokaisesta verottomaksi varastoksi tarkoitetusta tilasta - varastotilaselvityslomake (tullilomake nro 481s) - varaston pohjapiirustus, johon on rajattu verottomaksi varastoksi tarkoitettu tila (pohjapiirustuksen koko A4 tai A3) - vuokrasopimus, jos tila on vuokrattu

3 Täyttöohjeet 3 (5) Arvio valmisteveron alaisten tuotteiden määristä (Tullilomakkeet nro 771s - 774s) Rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä, veroedustaja sekä valtuutettu varastonpitäjä täyttävät eri määräarviolomakkeet. Jos haetaan esim. valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn lähettäjän lupaa, on siis täytettävä kaksi eri määräarviolomaketta. Arvio annetaan tuotteiden määristä (kalenteri)vuoden aikana. Jos toiminta alkaa kesken vuotta, voidaan määrät arvioida laskennallisesti siten, että toimintaa olisi ollut jo alkuvuonna. Hakemuksen yhteydessä ilmoitetut määrät ovat voimassa myös seuraavien kalenterivuosien ajan, ellei lupaan haeta muutosta määrien muuttumisen vuoksi. Johtuen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtämisessä käytettävästä EMCS-järjestelmästä, kysytään lomakkeella viinien, tupakkatuotteiden ja nestemäisten polttoaineiden osalta myös näiden tuoteryhmien yhteenlaskettuja määriä. Määrät on silti ilmoitettava myös erikseen jokaisen tuotteen osalta. Tupakkatuotteiden osalta on huomattava, että sikarit ja pikkusikarit ilmoitetaan omassa lokerossaan kappaleina, mutta tupakkatuotteiden yhteenlasketussa määrässä niiden yksikkö on tuhatta kappaletta (1000 kpl). Jos esim. arvioidaan, että sikareita vastaanotetaan kalenterivuoden aikana väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 250 kappaletta, on tupakkatuotteiden yhteenlasketussa määrässä sikarien osuus 0,25. Selvitys hakijan kirjanpitojärjestelmästä (Tullilomake nro 263s) Valmisteverotuslain säännösten mukaan valtuutetun varastonpitäjän on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käy selville verottomassa varastossa valmistettujen, jalostettujen, varastoitujen, omaan käyttöön otettujen, vastaanotettujen, täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti menetettyjen sekä varastosta lähetettyjen ja sieltä kulutukseen luovutettujen tuotteiden määrät, suorassa luovutuksessa vastaanotettujen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot. Verotonta varastoa koskeva kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa. Veroton varasto on inventoitava säännöllisesti ja inventaariosta tehtävät tositteet on säilytettävä osana varaston kirjanpitoa. Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville vastaanotettujen, hallussa pidettyjen, siirrettyjen ja myytyjen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot. Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan on myös säilytettävä Suomessa aikajärjestyksessä väliaikaisesti verottomana vastaanotettujen tuotteiden mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole toimitettu EMCS:ään. Rekisteröidyn lähettäjän on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta selviää väliaikaisessa verottomuusjärjestelmässä lähetettyjen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot. Kirjanpitoaineisto, mukaan lukien tositteet, saate- ja vakuusasiakirjat liitteineen sekä muut verotusta varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, kuten reseptit ja tuoteluettelot, on säilytettävä neljän kalenterivuoden ajan. Konekielistä kirjanpitoaineistoa koskevat samat säilytysvelvoitteet kuin manuaalista aineistoakin. Jos kirjanpitoaineisto on sekä kirjallisena että tietovälineellä, se on säilytettävä molemmissa muodoissaan edellä säädetyn määräajan. Vain valtuutettu varastonpitäjä voi harjoittaa verottomassa varastossaan valmistustoimintaa. Jos hakijalla ei ole valmistustoimintaa, hän vastaa vain liike- ja varastokirjanpitoa koskeviin kysymyksiin (osiot A ja B). Jos valmistustoimintaa on, lomake täytetään myös valmistuskirjanpitoa koskevilta osin (osio C). A-kohta Liikekirjanpito (valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä ja veroedustaja täyttävät) kohta Kohdissa ilmoitetaan, missä hakijan liikekirjanpito hoidetaan ja kuka on kirjanpitäjä/vastaa kirjanpidosta. Lisäksi hakijan on ilmoitettava, missä kirjanpidon tulosteet ja tositteet säilytetään ja minne ne arkistoidaan.

4 Täyttöohjeet 4 (5) B-kohta Varastokirjanpito (valtuutettu varastonpitäjä täyttää) 4. kohta Tässä ilmoitetaan, tehdäänkö hakijan varastokirjanpito perinteisesti paperimuodossa vai hoidetaanko se koneellisesti, esimerkiksi omiin tarpeisiin suunnitellulla taulukkolaskennalla tai ulkopuolelta ostetun, varastokirjanpitoon tarkoitetun ohjelman avulla. Jos varastokirjanpito tehdään valmisohjelmalla, hakijan on ilmoitettava ohjelman nimi ja valmistaja kohta 8. kohta Kohdissa ilmoitetaan varastokirjanpitoa pitävän ja hänen varamiehensä henkilö- ja yhteystiedot. Lisäksi ilmoitetaan paikka, missä varastokirjanpitoa säilytetään eli missä varastokirjanpidon tiedot ovat tarvittaessa tarkastettavissa. Tässä ilmoitetaan, minkä tositteiden perusteella kohdassa mainitut liiketapahtumat kirjataan varastokirjanpitoon. Omalla käytöllä tarkoitetaan tuotteiden ottamista verovelvollisen omaan kulutukseen. Oma käyttö samoin kuin tuotenäytteet verotetaan kuten kulutukseen luovutetut tuotteet. Viennillä tarkoitetaan yhteisön ulkopuolisiin maihin tapahtuvia toimituksia ja muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevaan vesi- tai ilma-alukseen tapahtuvia ja siellä myytäväksi tai kulutettavaksi tarkoitettujen tuotteiden toimituksia. Muu veroton luovutus tarkoittaa esimerkiksi valmisteveron alaisen tuotteen toimitusta tai käyttöä valmisteverolainsäädännössä verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen. Jos jokin 8. kohdassa mainituista verollisista tai verottomista luovutuksista ei sisälly hakijan toimintaan, merkitään tämän tapahtuman kohdalle ei ole. Kirjausten perusteena olevista tositteista tulee lisäksi ilmoittaa kunkin tositteen säilytyspaikka (esimerkiksi varasto, konttori, tilitoimisto). Tulli tarvitsee tietoa mm. valvontatoimenpiteiden suunnitteluun kohta Näillä kysymyksillä halutaan selvittää hakijan varastokirjanpidon ajantasaisuutta ja sitä, mitä ja minkä tasoista tietoa varastokirjanpidosta on saatavilla. Kohdassa 10 hakijan tulee selvittää, saadaanko varastotapahtumatiedot varastoon panoista, varastosta otoista ja varastoon palautuksista liiketapahtumittain ja tuotteittain eriteltyinä. Tulliviranomainen tarvitsee erikseen tiedot verottomista luovutuksista, jotka ovat tapahtuneet varastojen välisinä siirtoina, vientitoimituksina, muonituksena ja muina verottomina toimituksina. Kohdassa 13 mainittuihin inventaarioeroihin sisältyy myös tuotteiden särkymisestä tai muusta syystä johtuva hävikki, tuotteiden hävittäminen jne. Tuotteiden hävikistä ja hävittämisestä on aina liitettävä yksityiskohtainen selvitys kirjanpitoon tapahtuman mahdollisen verottomuuden varmistamiseksi. Hakijalle toimitetaan rekisteröitymisvaiheessa myös erillinen ohjeistus, joka koskee hävikin ja hävitettyjen tuotteiden valmisteverotusta. C-kohta Valmistuskirjanpito (valtuutettu varastonpitäjä täyttää) kohta Kohdissa selvitetään, miten hakijan valmistuskirjanpito on järjestetty. Jos valmistuskirjanpito hoidetaan kirjanpitoon tarkoitetun valmisohjelman avulla, hakijan on kohdassa 15 ilmoitettava käytössä olevan kirjanpito-ohjelman nimi ja valmistaja. Kohdassa 16 kuvataan lyhyesti valmistuskirjanpitoa: työvaiheisiin liittyvä seuranta ja kirjanpito (raaka-ainekäyttö, valmistus, astiointi tms.), tapahtuuko seuranta valmistuseräkohtaisesti, kuka kirjaa ja millaisten tositteiden pohjalta. 20. kohta Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön (esimerkiksi kirjanpitäjän) allekirjoitus.

5 Täyttöohjeet 5 (5) Luvan muutokset Voimassa olevan luvan muuttamista haetaan samalla hakemuslomakkeella. Tällöin hakemuksen kohdassa lisätietoja on yksilöitävä, mitä muutoksia lupaan haetaan. Hakemukseen liitetään ainoastaan kyseistä muutosta koskevat selvitykset sekä kaupparekisteriote ja mahdollinen valtakirja. Mukaan on liitettävä myös tuotemääräarvio, jos luvan uusimisesta on kulunut pidempi aika kuin kolme kuukautta. Jos valtuutettu varastonpitäjä hakee verottoman varastonsa siirtämistä uuteen osoitteeseen tai varastotilan laajentamista, hakemukseen liitetään varastotilaselvitys, varaston pohjapiirustus sekä tarvittaessa vuokrasopimus. Hakemuksessa ilmoitetaan myös, jääkö vanha varasto sellaisenaan voimaan vai poistuuko mahdollisesti samasta osoitteesta jokin vanhan varaston osa. Lisäksi on ilmoitettava, kuinka paljon aikaa tarvitaan muuttamiseen vanhasta varastosta uuteen, eli kuinka kauan lupa vanhalle varastolle halutaan vielä pitää voimassa samanaikaisesti uuden varaston kanssa. Jos haetaan lupaa uudelle tuoteryhmälle, hakemukseen liitetään selvitys valmisteveron alaisten tuotteiden määristä. Yhtiömuodon muutokset ja muut yritysjärjestelyt edellyttävät yleensä kokonaan uuden luvan hakemista. Viranomaisen pyynnöstä valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, veroedustajan tai rekisteröidyn lähettäjän on täytettävä selvityslomake kirjanpitojärjestelmästä myös muutoshakemuksen yhteydessä. Ilmoitusvelvollisuus luvan voimassa ollessa Lupapäätöksessä luvanhaltija velvoitetaan ilmoittamaan osoitteen, Y-tunnuksen, toiminnan laajuuden tai muun hakemuksessa ilmoitetun tiedon olennaisesta muutoksesta välittömästi kirjallisesti Tullille. Muutoksista ilmoitetaan samalla hakemuslomakkeella, johon liitetään muutosta koskevat selvitykset. Lupapäätökseen merkittyjen tuotteiden määrien muuttuessa toimitetaan hakemus-lomakkeen mukana selvitys valmisteveron alaisten tuotteiden määristä. Jos muutoksessa on kyse pelkästä tuotemäärien muuttumisesta, voi muuttuneesta määräarviosta ilmoittaa tullilomakkeella nro 861.

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista.

Suomessa kannetaan energiaveroja sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä ja nestemäisistä polttoaineista. Valmisteverotuksen ohje 21 Energiaverotus www.tulli.fi toukokuu 2015 Korvaa tammikuussa 2014 julkaistun ohjeen Energiaverotus Energiaverotus Suomessa Nestemäisten polttoaineiden valmisteverolaki Sähkön

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON LIIGALISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku: Lisenssin

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty.

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty. Annettu Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1973 Kirjanpitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset. 1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot