Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien."

Transkriptio

1 Päiväys Datum Dnro Dnr YM6/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta Asia Ärende Yhteenveto annetuista lausunnoista Ympäristöministeriö pyysi ajalla lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyyntö lähetettiin Asunto, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:lle, kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnalle, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:lle, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:lle, Suomen Kuntaliitolle, Valtiokonttorille, valtiovarainministeriölle ja Vuokralaiset VKL ry:lle. Myös muiden tahojen oli mahdollista lausua esityksestä. Esitysluonnoksesta annettiin yhteensä 28 lausuntoa. Lausunnon lähettivät kaikki erikseen nimetyt lausunnonantajat lukuun ottamatta kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukuntaa, joka käsittelee esitystä kokouksessaan Lisäksi oman lausuntonsa antoivat Asukasliitto ry, Asumisen Hinta Alas (AHA) ry, AVAIN Asumisoikeus Oy, Helsingin kaupunki (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja), Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta, Helsingin kaupungin vuokra asukkaiden yhdistys ry, Kuntarahoitus Oyj, Rakennusteollisuus RT ry, SATO Oyj, Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit), Suomen opiskelijaasunnot SOA ry, TA yhtymä Oy ja VVO yhtymä Oyj. Yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt (Helsingin kaupungin asunnot Oy, Espoon Asunnot Oy, VAV Asunnot Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö, TVT Asunnot Oy, Oulun Sivakka Oy, Jyväskylän vuokra asunnot Oy, Lahden talot Oy ja Niiralan Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien. Kaikki lausunnonantajat pitävät esitysluonnoksen tavoitetta kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä hyvänä. Lausunnonantajien näkemykset poikkeavat kuitenkin toisistaan suuresti siltä osin, millä keinoin tähän tavoitteeseen päästään. Suuri osa lausunnonantajista, varsinkin vuokra ja asumisoikeustaloja omistavat ja tuottavat tahot, katsovat esitykseen sisältyvien keinojen rajoittavan liikaa vuokra ja asumisoikeustaloyhteisöjen toimintaa ja johtavan päinvastoin asumiskustannusten nousemiseen ja valtion tukeman vuokra ja asumisoikeusasuntotuotannon vähenemiseen. Sen sijaan erityisesti asumisoikeusasukkaat pitävät ehdotettuja keinoja riittämättöminä esityksen tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraavassa on esitetty lausunnoissa esiin nostetut keskeiset kannanotot asiaryhmittäin jaoteltuna: PL 35, VALTIONEUVOSTO PB 35, FI STATSRÅDET, FINLAND

2 2 Omakustannusvuokraa koskevien säännösten tavoite RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeus Oy, TA yhtymä Oy, Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö pitävät lakiin ehdotettua säännöstä omakustannusvuokria koskevan sääntelyn tavoitteesta ongelmallisena. Kuntaliiton, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n ja VVO yhtymä Oyj:n mukaan tavoitesäännös on tarpeeton ja epäselvä ja siitä tulisi luopua. Varsinkin esityksen perusteluissa oleva maininta siitä, että vuokranmäärityssääntelyn tavoitteena olisi markkinavuokria alhaisempi vuokrataso, nähdään ongelmallisena, koska etenkin väestöltään vähenevillä alueilla valtion tukemien asuntojen vuokrat ylittävät usein vapaarahoitteisten vuokrien tason ja lainsäädännölle asetettua tavoitetta olisi siten mahdotonta toteuttaa. Omakustannusvuokralla katettavat menot RAKLI ry ei pidä hyvänä esitykseen sisältyvää tyhjentävää luetteloa omakustannusvuokralla katettavista menoista, sillä kaikkia omakustannusvuokralla katettavia menoja lienee käytännössä mahdotonta kattavasti kirjata. Vuokralaiset VKL ry sen sijaan pitää erinomaisena ehdotusta säätää omakustannusvuokralla katettavista eristä tyhjentävästi laissa, sillä kustannusten läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus ovat välttämättömiä vuokralaisten oikeusturvan kannalta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunnan mukaan omakustannusvuokraan sisällytettävien menojen tarkastelu tulee tehdä säännöllisesti vuosittain, ja omakustannusvuokraa määriteltäessä tulisi ottaa kantaa myös muun muassa siihen, miten suojelukaavamääräysten ja Museoviraston vaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset katetaan. Lisäksi olisi varmistettava, että vuokranmääritysyksiköt pisteytetään esimerkiksi tekninen taso, ikä, sijainti ja asumisviihtyvyys huomioon ottaen. SATO Oyj toteaa, että aravataloissa olevista liike ja muista vastaavista tiloista syntyvät tuotot ja kulut on voitava jatkossakin sisällyttää vuokranmäärityksen piiriin. Yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöiden mukaan liiketilojen vuokratuottojen ja kulujen rajaaminen selvästi omakustannusvuokran ulkopuolelle olisi toimintaa selkeyttävä asia. Korjauskustannuksiin varautuminen ja niiden kattaminen suurelta osin lainalla Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu kielteisesti tai varauksella ehdotettuihin muutoksiin, joilla rajoitettaisiin perusparannuksiin varautumista ja edellytettäisiin perusparannuskustannusten kattamista suurelta osin lainalla sekä kiellettäisiin vuosikorjauksiin varautuminen. RAKLI ry, Rakennusteollisuus ry, SATO Oyj, TA yhtymä Oy ja VVO yhtymä Oyj vastustavat korjauksiin varautumiseen ehdotettuja rajoituksia. Ehdotettu sääntely tekisi mahdottomaksi elinkaariohjatun korjaamisen ja jatkuvaan korjaustoimintaan perustuvan vastuullisen kiinteistön ylläpidon. Ehdotetun sääntelyn riskinä on riittämätön korjauksiin varautuminen ja se ohjaisi kohteiden täydelliseen perusparannukseen, mitä ei voida pitää hyvänä kiinteistön ylläpitona eikä asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaisena. Lisäksi RAKLI ry ja VVO yhtymä Oyj huomauttavat, että ympäristöministeriö on aiemmin ohjeistanut toimijoita nimenomaan varautumaan tuleviin korjauksiin riittävästi. Myös Kuntaliitto vastustaa euromääräistä varautumisrajaa todeten, että perusteettoman suuriin vuokriin voidaan puuttua valvonnalla muutoinkin. TA Yhtymä Oy:n mukaan rajoitus, jonka mukaan kiinteistöjen ja asuntojen rakentamisesta, hankinnasta ja perusparantamisesta aiheutuvia menoja voitaisiin kattaa ainoastaan lainoituksella, estäisi toimijoita rakennuttamasta uusia valtion tukemia asuntoja, joiden omarahoitusosuus saatetaan kattaa tilapäisesti yhteisölle kertyneellä rahoitusylijäämällä. SATO Oyj toteaa, että korjausmenojen kattaminen tulorahoituksella ja asuintalovarauksella on pitkällä aikavälillä myös asukkaille edullisinta, ja nykyisen käytännön muuttaminen olisi asukkaille kohtuutonta. Suomen Asumisoikeus Oy:n ja Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n mukaan kielto kattaa rakentamisesta aiheutuvia menoja tulorahoituksella muodostaisi merkittävän esteen erityisesti asumisoikeusasuntojen tuottamiselle.

3 3 Kuntarahoitus pitää ongelmallisena sitä, että perusparannuskustannuksiin varautumisen rajoittaminen lisäisi asuntoyhteisöjen rahoitustarvetta. Kuntarahoitus vastaa lähes kokonaan valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksesta, sillä liikepankkien kautta tapahtuvan rahoituksen kustannukset ovat kasvaneet ja rahoituksen saatavuus on heikentynyt. Kuitenkin myös Kuntarahoituksen mahdollisuudet asuntotuotannon ja perusparannusten rahoittamiseen saattavat tulevaisuudessa heikentyä pankkisääntelystä johtuen. Myös AVAIN Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy pitävät epätodennäköisenä, että peruskorjauksia varten olisi aina saatavissa lainaa kohtuullisilla ehdoilla. Valtiokonttori toteaa, että jos riittävää peruskorjauksiin ja parannuksiin varautumista rajoitetaan voimakkaasti, seurauksena saattaa olla asuntokannan kunnon heikkeneminen, mikä lisäisi valtion luotto ja vakuusriskiä. Suomen opiskelija asunnot ry:n mukaan perusparannuksiin ja korjauksiin varautumista säänneltäessä tulee ottaa huomioon yhtiöiden erilainen tilanne ja kiinteistökanta. RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt vastustavat esitykseen sisältyvää kieltoa varautua etukäteen vuosikorjauksina toteutettaviin korjaustöihin. Vuotuisilla hoitomenoilla ei pystytä kattamaan tällaisten korjausten kustannuksia ilman, että se johtaisi vuokralaisten kannalta kohtuuttomaan vuokrannousuun. Tällaiset kustannukset voivat olla niin suuria, ettei niitä pystytä hoitamaan kohtuullisesti edes vuokrien tasauksella. Niitä ei myöskään aina voida rahoittaa lainalla. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry toteaa, että valtaosa rakentamislainasta lyhennettäisiin samaan aikaan, jolloin peruskorjaukset esitetään rahoitettavaksi pääasiassa uudella lainalla. Tämä yhdessä tasaukseen ehdotettujen rajoitusten kanssa johtaisi monessa kohteessa kohtuuttomiin vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuksiin. RAKLI ry kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että ehdotetut omakustannusvuokraa koskevat säännökset ovat kirjoitusasultaan epäselviä vuosikorjausten ja peruskorjausten osalta. Helsingin kaupunki ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt nostavat lausunnoissaan esiin myös sen, että vuosikorjausten lisäksi pienempiinkin peruskorjauksiin tulisi voida varautua. Vuokralaiset VKL ry ei pidä järkevänä vuosikorjauksiin varautumisen täysimääräistä kieltoa. Muilta osin Vuokralaiset VKL ry pitää perusparannuksiin ja korjauksiin varautumista koskevia uusia rajoituksia vuokralaisten kannalta tervetulleina. Valtiovarainministeriö suhtautuu myönteisesti perusparannuksiin varautumisen enimmäismäärän asettamiseen 50 prosentin tasolle mutta pitää kuitenkin tärkeänä varmistaa, että esitetty euromääräinen enimmäismäärä on riittävä omarahoitusosuuden saavuttamiseksi. Samalla olisi pohdittava, tulisiko korjauksiin varautumisille olla myös jonkinlainen alaraja. RAKLI ry toteaa, että jos varautumista kuitenkin halutaan rajoittaa euromääräisesti per neliö, tulee varautumisen olla riittävällä tasolla ja se tulee sitoa esimerkiksi rakennuskustannusindeksiin. Vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaus RAKLI ry, SATO Oyj, TA yhtymä Oy ja VVO yhtymä Oyj sekä Avain Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeus Oy ja Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry vastustavat vuokrien ja käyttövastikkeiden tasauksen rajoittamista alueellisesti. Niiden mukaan nykyinen vuokrien ja käyttövastikkeiden tasausjärjestelmä on tarkoituksenmukainen ja perusteltu malli, joka toimii tavoitteidensa mukaisesti. Valtakunnallisen tasauksen kieltäminen asettaisi asukkaat eriarvoiseen asemaan ja heikentäisi etenkin väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevien vuokrataloyhtiöiden taloudellista tilannetta ja aiheuttaisi näiden asuntojen asukkaille kohtuuttomia asumiskustannuksia. Jos tasausta kuitenkin rajoitettaisiin alueellisesti, kuntajaon tulisi RAKLI ry:n, SATO Oyj:n, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n ja Suomen opiskelija asunnot ry:n mukaan perustua esimerkiksi työssäkäyntialueisiin, joilla asuntokantaa on tasauksen toteuttamiseksi riittävästi.

4 4 Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön mukaan tasauksen rajoittaminen ei saa johtaa valtion vastuiden ja riskien kasvamiseen eikä kasvattaa muiden valtion tukien tarvetta. Myös Kuntarahoitus nostaa esille saman asian. Esityksen perusteluissa viitatut valtion tukitoimenpiteet taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille kohdistetaan yhteisökohtaisesti, ei kohdekohtaisesti, joten niillä ei voida auttaa valtakunnallisesti toimivien yhteisöjen väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevia yhteisöjä. Vuokralaiset VKL ry:n mukaan esityksessä tulisi ottaa huomioon ne kohteet, jotka ovat joutuneet maksamaan tasausta mutta eivät lakimuutoksen myötä välttämättä tule saamaan sen etuja tulevaisuudessa. Lisäksi tasauksen määrälle tulisi asettaa jokin kattosumma. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry ja suurin osa lausunnon antaneista yksityishenkilöistä ehdottavat, että vuokrien ja vastikkeiden tasauksesta luovuttaisiin kokonaan, sillä tasaus estää kiinteistöjen taloudenhoidon läpinäkyvyyden ja tosiasiassa sen varjolla kerätään omistajayhtiöihin voittoa. Tasaus on suurin syy omakustannusperiaatteen rapautumiseen ja asumiskustannusten nousuun kohtuuttomalle tasolle. Asumisen Hinta Alas ry:n lausunnossa kritisoidaan sitä, että esitykseen sisältyvässä asetusluonnoksessa on annettu Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAlle toimivalta päättää kuntajaosta poikkeavasta tasauksesta täysin avoimesta erityisestä syystä. Kiinteistönhuoltopalvelujen kilpailuttaminen RAKLI ry, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto, Vuokralaiset VKL ry sekä yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt toteavat lausunnoissaan, että ehdotettu vaatimus vuokratalon omistajan velvollisuudesta kilpailuttaa keskeiset hankkimansa kiinteistönhoitopalvelut ja kunnossapitotyöt laajentaisi kuntien vuokrataloyhtiöiden kilpailuttamisvelvoitetta siitä, mikä se on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) nojalla. Useat kuntayhtiöt ostavat tarvitsemansa kiinteistönhoito ja kunnossapitopalvelut omistamiltaan tytäryhtiöiltä, eikä julkisista hankinnoista annettu laki velvoita kilpailuttamaan tällaisia niin sanottuja sidosyksikköhankintoja. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta ja Helsingin kaupungin vuokra asukkaiden yhdistys ry toteavat lisäksi, että kuntayhtiöiden tekemien sidosyksikköhankintojen kieltäminen heikentäisi asukasdemokratiaa, koska nykykäytännön mukaan asukkailla on omat edustajansa tytäryhtiöiden hallituksissa, mutta kilpailuttamisen myötä palveluja koskeva päätöksenteko vietäisiin entistä kauemmaksi asukkaista. Siksi tällaisia hankintoja ei tulisi jatkossakaan edellyttää kilpailutettavan. Valtiokonttori toteaa kilpailuttamisvelvoitteen olevan on hengeltään hyvä ajatus, mutta ongelmallinen toteuttaa käytännössä: pienissä yhtiöissä kustannukset saattavat tulla suuremmiksi kuin kilpailuttamisesta saatava hyöty, koska kilpailuttaminen lisää hallinnollista työtä eikä pienillä yhteisöillä ole kilpailuttamiseen liittyvää osaamista tai resursseja. Valtiovarainministeriön mukaan suorahankinnan mahdollistamista tilanteista tulisi määrätä julkisista hankinnoista annetun lain tapaan. RAKLI ry:n ja TA yhtymä Oy:n mukaan kilpailuttamisvelvoite ei saa johtaa omana työnä tehtävien hallinnollisten tehtävien kilpailuttamispakkoon, vaan konserniyhtiön tuottamat palvelut on rajattava kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle. AVAIN Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy kiinnittävät huomiota kilpailuttamissäännökseen ehdotetun hankintojen pilkkomiskiellon tulkinnanvaraisuuteen. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n mukaan laissa tulisi kieltää valtion rahoitusta saaneita talojen omistajayhtiöitä ostamasta palveluja yhtiöiden omistajien tai johdon lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä. Omistajan omarahoitusosuudelle maksettava korko RAKLI ry, Rakennusteollisuus ry, SATO Oyj ja VVO yhtymä Oyj vastustavat omistajan omarahoitusosuudelle maksettavan enimmäiskoron alentamista nykyisestä kahdeksasta prosentista kuuteen prosenttiin. Muutos vaikeuttaisi omien pääomien hankintaa ja vähentäisi edelleen muiden kuin

5 5 kunnallisten toimijoiden halua rakentaa valtion tukemia asuntoja. Muutosta ei ainakaan pitäisi soveltaa takautuvasti jo olemassa oleviin kohteisiin. Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö kannattavat enimmäiskoron alentamista. Valtiokonttori ehdottaa sen sitomista esimerkiksi Suomen Pankin viitekorkoon, ja valtiovarainministeriö ehdottaa myös tuoton tuloutukselle säädetyn enimmäismäärän laskemista nykyisestä kahdeksasta prosentista. Jälkilaskelmien laatimisvelvollisuus TA yhtymä Oy ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt vastustavat vuokratalon omistajalle esitettyä jälkilaskelmien laatimisvelvoitetta. TA yhtymä Oy:n mukaan asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) mukaiset jälkilaskelmat ovat osoittautuneet asukkaiden kannalta vaikeaselkoisiksi ja niiden laatiminen on päinvastoin lisännyt asukkaiden maksettavaksi tulevia asumiskustannuksia. Kuntien vuokrataloyhtiöt pitävät jälkilaskelmien laatimisvelvoitetta turhana, sillä yhtiöt joutuvat jo nyt liittämään tilinpäätöksiinsä käytännössä samat tiedot sisältävän rahoituslaskelman. Avain Asumisoikeus Oy:n, Suomen Asumisoikeus Oy:n ja Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n mukaan asumisoikeusasuntojen osalta ei ole perusteltua edellyttää yksityiskohtaisempia jälkilaskelmia kuin vuokra asuntojen kohdalla. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry sen sijaan toteaa, että myös vuokratalojen jälkilaskelmissa tulisi asumisoikeusasuntojen tapaan edellyttää talokohtaisten todellisten kulujen esittämistä asukkaille. Lakiin olisi lisättävä myös sanktio omistajien laiminlyönneistä jälkilaskelmien esittämisessä, ja virheellisten vastikelaskelmien esittäminen olisi rinnastettava kirjanpitorikokseen. Omakustannusvuokrien valvonta ja seuraamus säännösten laiminlyönnistä Yksikään lausunnonantajista ei suoraan vastusta omakustannusvuokrien valvonnan siirtämistä kunnilta ARAn tehtäväksi. Lausunnonantajista RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy ja Helsingin kaupunki nimenomaisesti kannattavat valvonnan siirtoa. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy näkevät kuitenkin ongelmana, että omakustannusvuokrien tavoitetta koskeva säännös yhdessä ARAn valvontavallan kanssa johtaisi päällekkäiseen toimivaltaan yleisille tuomioistuimille kuuluvan vuokran kohtuullisuuden selvittämistä koskevan toimivallan kanssa, koska säännöksen perustelujen mukaan ARA valvoisi omakustannusvuokran toteutumista myös kohdekohtaisesti. RAKLI ry:n mukaan valvonnan lisäresurssit tulisi kohdentaa asioihin, joissa on väärinkäytöksiä ja merkittävät taloudelliset intressit, ei vuokranmääritykseen tai tasaukseen, joiden osalta ei ole osoitettavissa säännösrikkomuksia. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry ehdottaa, että valvontaa suoritettaisiin ARAn ohella myös kunnissa ja kuntien roolia valvonnassa selkeytettäisiin laissa siten, että kuntalaiset osaisivat vaatia viranomaisilta toimenpiteitä. Valvontaa edistäisi myös se, että lakiin kirjattaisiin mahdollisuus pyytää poliisin apua lainvastaista toimintaa epäiltäessä. Asumisen Hinta Alas ry toteaa, että kaikkien asukkaiden tulisi voida vapaasti verkon kautta valvoa vuokrien ja vastikkeiden määräytymisen oikeudenmukaisuutta. Vuokralaiset VKL ry esittää, että ARA raportoisi kunnan viranomaiselle kunnan alueella havaitsemistaan virheistä vuokranmäärityksessä. Valtiovarainministeriö katsoo, että ARAn valvonnassaan tarvitsema mahdollinen tietojärjestelmä on rahoitettava olemassa olevia määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy vastustavat esitettyä sanktioseuraamusta omakustannusvuokraa ja palvelujen kilpailuttamisvelvoitetta koskevien säännösten rikkomisesta. Sanktio olisi epäoikeudenmukainen, koska sen suuruus riippuisi yhteisön omarahoitusosuuksien tai omistajien yhteisöön sijoittamien omien pääomien määrästä eikä itse sanktiolla olisi välitöntä yhteyttä sanktioituun tekoon. VVO yhtymä Oyj:n mukaan esitetty, jopa neljän vuoden tuotontuloutuksen kielto on täysin suhteeton vuokranmääritystä koskevien säännösten rikkomiseen nähden. Esitys jättää myös täysin auki sanktion soveltamisperiaatteet. Toimijoiden oikeusturvan vuoksi sanktio

6 6 säännöksen käyttö on säänneltävä tarkasti ja yksiselitteisesti etukäteen lakitasolla. RAKLI ry:n mukaan sanktion suuruuden on oltava järkevässä suhteessa laiminlyöntiin. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta pitää tärkeänä, että laiminlyönnit määriteltäisiin esitettyä tarkemmin ja sanktiot ohjaisivat noudattamaan lain velvoitteita tuomatta asukkaille lisäkustannuksia. Tiettyjen tehtävien siirtäminen ARAlta Valtiokonttorille Lausunnoissa ei vastusteta korkotukilainojen maksuohjelmiin, vakuuksiin ja lainansaajan takausmaksuun liittyvien tiettyjen tehtävien siirtämistä ARAlta Valtiokonttorille. Siirtyviin tehtäviin liittyvä resursointitarve on Valtiokonttorin mukaan arvioitava osana useampien ARAsta Valtiokonttoriin siirrettäväksi jo päätettyjen tai siirrettäväksi valmisteltavien asioiden kokonaisuutta. Valtiovarainministeriön mukaan tehtävien siirron on tapahduttava kustannusneutraalisti. Muutosten voimaantulo ja soveltamisajan alkaminen RAKLI ry, SATO Oyj ja VVO yhtymä Oyj pitävät lakimuutosten voimaantuloa alkaen mahdottomana toteuttaa, sillä vuoden 2014 vuokranmääritys aloitetaan jo elo syyskuussa 2013, jolloin sovellettavien säännösten pitäisi olla tiedossa. Jotta lakimuutosten edellyttämät järjestelmämuutokset ehdittäisiin tehdä, lakimuutosten voimaantulon pitäisi RAKLI ry:n ja SATO Oyj:n mukaan tapahtua aikaisintaan ja tulevien perusparannusten rahoittamista, tasausta ja omistajan omarahoitusosuudelle maksettavaa korkoa koskevien muutosten pitäisi tulla sovellettavaksi vasta VVO yhtymä Oyj ehdottaa korjauksiin varautumista, tasausta ja omarahoitusosuuden korkoa koskevien muutosten soveltamiselle 3 5 vuoden siirtymäaikaa, jotta asetusluonnoksessa esitettyjen tasausryhmien III ja IV talous ehdittäisiin yrittää saada tasapainoon. AVAIN Asumisoikeus Oy toteaa asumisoikeusasuntojen osalta, että käyttövastikkeiden tasaukseen ehdotetut muutokset olisivat niin merkittäviä, ettei muutoksia olisi mahdollista toteuttaa yhden vuoden sopeuttamisajalla. Jotta muutoksesta ei aiheutuisi merkittävää vahinkoa asukkaille ja yhtiöiden toiminnalle, siihen tarvittaisiin vähintään 5 10 vuotta. Muutosten suhde perusoikeuksiin ja oikea säädöstaso Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry toteaa, että korjauksiin varautumista, vuokrien tasausta ja omarahoitusosuuden enimmäiskorkoa koskevilla muutoksilla rajoitettaisiin vuokrasääntelyn alaisia asuntoja omistavien yhteisöjen toimintavapautta huomattavasti ja uudet säännökset koskisivat myös nykyistä asuntokantaa. Ehdotetut säännökset olisivat ristiriidassa perusoikeuksien kanssa, eikä niitä siksi voida säätää takautuvasti voimaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Ehdotettujen muutosten tulisi koskea vain lakimuutosten jälkeen rakennettavia asuntoja. RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy ja VVO yhtymä Oyj katsovat, että korjauksiin varautumista, tasauksen alueellista jakoa ja omarahoitusosuudelle maksettavaa korkoa koskevat säännökset ovat niin merkittäviä, että niistä pitäisi säätää ympäristöministeriön asetuksen sijaan valtioneuvoston asetuksella. Asumisoikeusasuntoja koskevat erityiskysymykset Suomen Asumisoikeusasukkaat ry ja suurin osa lausunnon antaneista yksityishenkilöistä ehdottavat, että lakiin lisätään säännökset asumisoikeusasukkaiden äänioikeudesta asumisoikeustalon omistajayhtiön yhtiökokouksessa. Vaikka asumisoikeusmaksu on pääomasijoitus, asukkailta puuttuvat nykyään kaikki oman pääoman sijoittajalle kuuluvat oikeussuojakeinot. Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden enimmäistasoksi on säädettävä paikkakunnan aravavuokrataso, ja valtioneuvoston asetuksella on säädettävä euromääräinen katto valtion tukemien asuntojen vuokrille ja käyttövastikkeille.

7 7 Lisäksi Suomen Asumisoikeusasukkaat ry toteaa, että asumisoikeustalon tai sen omistaman yhtiön osakkeen myynnin edellytykseksi on asetettava asumisoikeusasukkaiden suostumus, ja asumisoikeuskiinteistön tai sen omistajayhtiöiden osakkeiden kaupoissa asumisoikeusasukkaille on säädettävä etuosto oikeus. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry katsoo, että asumisoikeustalojen omistajat rikkovat järjestelmällisesti asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 d :n vaatimusta kunkin asumisoikeustalon todellisten kulujen esittämisestä asukkaille vastikkeen määräytymislaskelmissa. Siksi laissa olisi säädettävä asumisoikeusasukkaille mahdollisuus pyytää poliisin apua vastikkeen määräämistä ja muita asukkaan tiedonsaantioikeuksia koskevien säädösten toimeenpanemisessa. Esityksen vaikutukset ja vaihtoehtoiset keinot esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi Asukasliitto ry kannattaa voimakkaasti esitystä, pitää ehdotuksia oikeansuuntaisina ja tavoitetta palvelevina ja katsoo esityksen kohdistuvan nimenomaan kohtuuhintaisen asumisen kipupisteisiin. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry sen sijaan katsoo, että esitetyillä, lähinnä kosmeettisilla muutoksilla varmistetaan nykyisen valtion rahoituksen rakenteellisten virheiden säilyminen ja valtion tuen väärinkäytön jatkuminen. RAKLI ry:n, AVAIN Asumisoikeus Oy:n, SATO Oyj:n, Suomen Asumisoikeus Oy:n, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n, TA yhtymä Oy:n ja VVO yhtymä Oyj:n mukaan nykyinen järjestelmä toimii hyvin ja lakimuutoksista tulisi luopua ehdotetussa muodossa. Kuntaliiton mukaan vuokranmäärityksen entistä yksityiskohtaisempi sääntely ja menettelytapojen yhdenmukaistaminen ei ole oikea keino kohtuuhintaisen vuokratason toteuttamiseksi. Yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt toteavat, että lakiehdotusten tavoite voi olla mahdollista saavuttaa tehostamalla ARAn nykyistä ohjausta sen sijaan, että ryhdyttäisiin esityksen tarkoittamaan rajoitusten ja valvonnan yleiseen ja laajaan kiristämiseen. RAKLI ry:n mukaan esitetyt muutokset lisäisivät yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen velkarasitetta entisestään ja muutokset olisivat haitallisia sekä omistajayhteisöjen toimintaedellytysten että asukkaiden kannalta. Rakennusteollisuus ry:n ja SATO Oyj:n mukaan tavoitetta kohtuuhintaista asumisesta edistetään parhaiten luomalla edellytyksiä vuokra asuntotarjonnan lisäämiseen. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ehdottaa, että asumisoikeusasunnoille asetetut tuotantorajoitukset poistetaan ja asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetään samat tuet kuin vuokra asuntojen rakentamiseen. Lisäksi SATO Oyj toteaa, että esitettyjen muutosten ulottaminen koskemaan myös suunniteltua uutta 20 vuoden korkotukimallia vie yksityisten toimijoiden tuotantoedellytykset myös siltä. RAKLI ry, Helsingin kaupunki ja Kuntaliitto ehdottavat valtion tukijärjestelmän uudistamista kokonaisuudessaan. Helsingin kaupunki, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta ja useat lausunnon antaneista yksityishenkilöistä vaativat myös aravalainojen korkeiden korkojen alentamista.

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Seuraavassa on esitetty lausunnoissa esiin nostetut keskeiset kannanotot asiaryhmittäin jaoteltuna:

Seuraavassa on esitetty lausunnoissa esiin nostetut keskeiset kannanotot asiaryhmittäin jaoteltuna: Päiväys Datum Dnro Dnr 12.10.2015 YM6/600/2015 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTO 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 15.2.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan?

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Vuokralaiset VKL ry:n valtakunnalliset vuokralaispäivät 9. 11.9.2016 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Mikä

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) Nikolas Elomaa 23.3.2016. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto

Lausunto 1 (7) Nikolas Elomaa 23.3.2016. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausunto 1 (7) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM2/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen. 23.8.2012 (päivitetty 22.1.2013)

Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen. 23.8.2012 (päivitetty 22.1.2013) Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen 23.8.2012 (päivitetty 22.1.2013) Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 KÄYTTÖVASTIKE 4 2.1 Käyttövastikkeen määräytymislaskelman laatimisperiaatteet 4 2.2 Käyttövastikkeella

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin Sida 1 av 9 Lausuntopyyntökysely 3110/00.04.00/2016 Vastausaika 10:28:29 FIN Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen

Lisätiedot

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta 22.9.2016 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Lausuntoluonnoksen tarkoitus Tukea kuntia niiden valmistellessa omia lausuntojaan Antaa kunnille

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS)

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS) Lausunto 1 (8) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM1/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille 26.04.2010 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 VUOKRIEN KOHTUULLISUUS JA OMAKUSTANNUSPERIAATE... 3 3 OMAKUSTANNUSVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN... 4 4 VUOKRIEN

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) 24.3.2016 Ympäristöministeriö YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta UUSI LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista Päiväys Datum Dnro Dnr 9.6.2016 YM003:00/2016 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista Asia Ärende Yhteenveto annetuista lausunnoista Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Palautelomake 1 (6) Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit Innova Palvelut Oy: Laskuperusteisiin

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI Lausunto 1 (10) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM2/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 63/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä

Lisätiedot

Yhteenveto lausuntokierroksella esitetyistä näkemyksistä koskien asumisen tuki- ja verojärjestelmien kehittämistarpeita

Yhteenveto lausuntokierroksella esitetyistä näkemyksistä koskien asumisen tuki- ja verojärjestelmien kehittämistarpeita Päiväys Datum Dnro Dnr 16.6.2015 YM030:00/2013 Viite Hänvisning Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hanke Asia Ärende Yhteenveto lausuntokierroksella esitetyistä näkemyksistä koskien asumisen tuki-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 111/2010 vp Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan asuinhuoneiston vuokralaisten suojan vahvistamista.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) 6 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista HEL 2014-001484 T 00 01 06 Päätösehdotus Verotus päättää antaa

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5)

Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Tasa-arvovaltuutettu Lausunto 1 (5) Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta (TyV@eduskunta.fi) Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain

Lisätiedot

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta HE 18/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuntajakolakiin lisättäväksi säännökset yhdistyvän kunnan toimivallasta tilanteessa, jossa ennen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan hallintovaliokunnalle PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO 14.11.2016 Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta I Yleistä Pakolaisneuvonta kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi valtion tukeman asuntotuotannon toimintaperiaatteiden ulottamisesta kuntien ja eräiden muiden yhteisöjen omistamiin asuntoyhteisöihin ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot