Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien."

Transkriptio

1 Päiväys Datum Dnro Dnr YM6/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta Asia Ärende Yhteenveto annetuista lausunnoista Ympäristöministeriö pyysi ajalla lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyyntö lähetettiin Asunto, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:lle, kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnalle, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:lle, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:lle, Suomen Kuntaliitolle, Valtiokonttorille, valtiovarainministeriölle ja Vuokralaiset VKL ry:lle. Myös muiden tahojen oli mahdollista lausua esityksestä. Esitysluonnoksesta annettiin yhteensä 28 lausuntoa. Lausunnon lähettivät kaikki erikseen nimetyt lausunnonantajat lukuun ottamatta kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukuntaa, joka käsittelee esitystä kokouksessaan Lisäksi oman lausuntonsa antoivat Asukasliitto ry, Asumisen Hinta Alas (AHA) ry, AVAIN Asumisoikeus Oy, Helsingin kaupunki (Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja), Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta, Helsingin kaupungin vuokra asukkaiden yhdistys ry, Kuntarahoitus Oyj, Rakennusteollisuus RT ry, SATO Oyj, Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit), Suomen opiskelijaasunnot SOA ry, TA yhtymä Oy ja VVO yhtymä Oyj. Yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt (Helsingin kaupungin asunnot Oy, Espoon Asunnot Oy, VAV Asunnot Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö, TVT Asunnot Oy, Oulun Sivakka Oy, Jyväskylän vuokra asunnot Oy, Lahden talot Oy ja Niiralan Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien. Kaikki lausunnonantajat pitävät esitysluonnoksen tavoitetta kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä hyvänä. Lausunnonantajien näkemykset poikkeavat kuitenkin toisistaan suuresti siltä osin, millä keinoin tähän tavoitteeseen päästään. Suuri osa lausunnonantajista, varsinkin vuokra ja asumisoikeustaloja omistavat ja tuottavat tahot, katsovat esitykseen sisältyvien keinojen rajoittavan liikaa vuokra ja asumisoikeustaloyhteisöjen toimintaa ja johtavan päinvastoin asumiskustannusten nousemiseen ja valtion tukeman vuokra ja asumisoikeusasuntotuotannon vähenemiseen. Sen sijaan erityisesti asumisoikeusasukkaat pitävät ehdotettuja keinoja riittämättöminä esityksen tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraavassa on esitetty lausunnoissa esiin nostetut keskeiset kannanotot asiaryhmittäin jaoteltuna: PL 35, VALTIONEUVOSTO PB 35, FI STATSRÅDET, FINLAND

2 2 Omakustannusvuokraa koskevien säännösten tavoite RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeus Oy, TA yhtymä Oy, Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö pitävät lakiin ehdotettua säännöstä omakustannusvuokria koskevan sääntelyn tavoitteesta ongelmallisena. Kuntaliiton, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n ja VVO yhtymä Oyj:n mukaan tavoitesäännös on tarpeeton ja epäselvä ja siitä tulisi luopua. Varsinkin esityksen perusteluissa oleva maininta siitä, että vuokranmäärityssääntelyn tavoitteena olisi markkinavuokria alhaisempi vuokrataso, nähdään ongelmallisena, koska etenkin väestöltään vähenevillä alueilla valtion tukemien asuntojen vuokrat ylittävät usein vapaarahoitteisten vuokrien tason ja lainsäädännölle asetettua tavoitetta olisi siten mahdotonta toteuttaa. Omakustannusvuokralla katettavat menot RAKLI ry ei pidä hyvänä esitykseen sisältyvää tyhjentävää luetteloa omakustannusvuokralla katettavista menoista, sillä kaikkia omakustannusvuokralla katettavia menoja lienee käytännössä mahdotonta kattavasti kirjata. Vuokralaiset VKL ry sen sijaan pitää erinomaisena ehdotusta säätää omakustannusvuokralla katettavista eristä tyhjentävästi laissa, sillä kustannusten läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus ovat välttämättömiä vuokralaisten oikeusturvan kannalta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunnan mukaan omakustannusvuokraan sisällytettävien menojen tarkastelu tulee tehdä säännöllisesti vuosittain, ja omakustannusvuokraa määriteltäessä tulisi ottaa kantaa myös muun muassa siihen, miten suojelukaavamääräysten ja Museoviraston vaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset katetaan. Lisäksi olisi varmistettava, että vuokranmääritysyksiköt pisteytetään esimerkiksi tekninen taso, ikä, sijainti ja asumisviihtyvyys huomioon ottaen. SATO Oyj toteaa, että aravataloissa olevista liike ja muista vastaavista tiloista syntyvät tuotot ja kulut on voitava jatkossakin sisällyttää vuokranmäärityksen piiriin. Yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöiden mukaan liiketilojen vuokratuottojen ja kulujen rajaaminen selvästi omakustannusvuokran ulkopuolelle olisi toimintaa selkeyttävä asia. Korjauskustannuksiin varautuminen ja niiden kattaminen suurelta osin lainalla Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu kielteisesti tai varauksella ehdotettuihin muutoksiin, joilla rajoitettaisiin perusparannuksiin varautumista ja edellytettäisiin perusparannuskustannusten kattamista suurelta osin lainalla sekä kiellettäisiin vuosikorjauksiin varautuminen. RAKLI ry, Rakennusteollisuus ry, SATO Oyj, TA yhtymä Oy ja VVO yhtymä Oyj vastustavat korjauksiin varautumiseen ehdotettuja rajoituksia. Ehdotettu sääntely tekisi mahdottomaksi elinkaariohjatun korjaamisen ja jatkuvaan korjaustoimintaan perustuvan vastuullisen kiinteistön ylläpidon. Ehdotetun sääntelyn riskinä on riittämätön korjauksiin varautuminen ja se ohjaisi kohteiden täydelliseen perusparannukseen, mitä ei voida pitää hyvänä kiinteistön ylläpitona eikä asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaisena. Lisäksi RAKLI ry ja VVO yhtymä Oyj huomauttavat, että ympäristöministeriö on aiemmin ohjeistanut toimijoita nimenomaan varautumaan tuleviin korjauksiin riittävästi. Myös Kuntaliitto vastustaa euromääräistä varautumisrajaa todeten, että perusteettoman suuriin vuokriin voidaan puuttua valvonnalla muutoinkin. TA Yhtymä Oy:n mukaan rajoitus, jonka mukaan kiinteistöjen ja asuntojen rakentamisesta, hankinnasta ja perusparantamisesta aiheutuvia menoja voitaisiin kattaa ainoastaan lainoituksella, estäisi toimijoita rakennuttamasta uusia valtion tukemia asuntoja, joiden omarahoitusosuus saatetaan kattaa tilapäisesti yhteisölle kertyneellä rahoitusylijäämällä. SATO Oyj toteaa, että korjausmenojen kattaminen tulorahoituksella ja asuintalovarauksella on pitkällä aikavälillä myös asukkaille edullisinta, ja nykyisen käytännön muuttaminen olisi asukkaille kohtuutonta. Suomen Asumisoikeus Oy:n ja Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n mukaan kielto kattaa rakentamisesta aiheutuvia menoja tulorahoituksella muodostaisi merkittävän esteen erityisesti asumisoikeusasuntojen tuottamiselle.

3 3 Kuntarahoitus pitää ongelmallisena sitä, että perusparannuskustannuksiin varautumisen rajoittaminen lisäisi asuntoyhteisöjen rahoitustarvetta. Kuntarahoitus vastaa lähes kokonaan valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksesta, sillä liikepankkien kautta tapahtuvan rahoituksen kustannukset ovat kasvaneet ja rahoituksen saatavuus on heikentynyt. Kuitenkin myös Kuntarahoituksen mahdollisuudet asuntotuotannon ja perusparannusten rahoittamiseen saattavat tulevaisuudessa heikentyä pankkisääntelystä johtuen. Myös AVAIN Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy pitävät epätodennäköisenä, että peruskorjauksia varten olisi aina saatavissa lainaa kohtuullisilla ehdoilla. Valtiokonttori toteaa, että jos riittävää peruskorjauksiin ja parannuksiin varautumista rajoitetaan voimakkaasti, seurauksena saattaa olla asuntokannan kunnon heikkeneminen, mikä lisäisi valtion luotto ja vakuusriskiä. Suomen opiskelija asunnot ry:n mukaan perusparannuksiin ja korjauksiin varautumista säänneltäessä tulee ottaa huomioon yhtiöiden erilainen tilanne ja kiinteistökanta. RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt vastustavat esitykseen sisältyvää kieltoa varautua etukäteen vuosikorjauksina toteutettaviin korjaustöihin. Vuotuisilla hoitomenoilla ei pystytä kattamaan tällaisten korjausten kustannuksia ilman, että se johtaisi vuokralaisten kannalta kohtuuttomaan vuokrannousuun. Tällaiset kustannukset voivat olla niin suuria, ettei niitä pystytä hoitamaan kohtuullisesti edes vuokrien tasauksella. Niitä ei myöskään aina voida rahoittaa lainalla. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry toteaa, että valtaosa rakentamislainasta lyhennettäisiin samaan aikaan, jolloin peruskorjaukset esitetään rahoitettavaksi pääasiassa uudella lainalla. Tämä yhdessä tasaukseen ehdotettujen rajoitusten kanssa johtaisi monessa kohteessa kohtuuttomiin vuokrien ja käyttövastikkeiden korotuksiin. RAKLI ry kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että ehdotetut omakustannusvuokraa koskevat säännökset ovat kirjoitusasultaan epäselviä vuosikorjausten ja peruskorjausten osalta. Helsingin kaupunki ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt nostavat lausunnoissaan esiin myös sen, että vuosikorjausten lisäksi pienempiinkin peruskorjauksiin tulisi voida varautua. Vuokralaiset VKL ry ei pidä järkevänä vuosikorjauksiin varautumisen täysimääräistä kieltoa. Muilta osin Vuokralaiset VKL ry pitää perusparannuksiin ja korjauksiin varautumista koskevia uusia rajoituksia vuokralaisten kannalta tervetulleina. Valtiovarainministeriö suhtautuu myönteisesti perusparannuksiin varautumisen enimmäismäärän asettamiseen 50 prosentin tasolle mutta pitää kuitenkin tärkeänä varmistaa, että esitetty euromääräinen enimmäismäärä on riittävä omarahoitusosuuden saavuttamiseksi. Samalla olisi pohdittava, tulisiko korjauksiin varautumisille olla myös jonkinlainen alaraja. RAKLI ry toteaa, että jos varautumista kuitenkin halutaan rajoittaa euromääräisesti per neliö, tulee varautumisen olla riittävällä tasolla ja se tulee sitoa esimerkiksi rakennuskustannusindeksiin. Vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaus RAKLI ry, SATO Oyj, TA yhtymä Oy ja VVO yhtymä Oyj sekä Avain Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeus Oy ja Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry vastustavat vuokrien ja käyttövastikkeiden tasauksen rajoittamista alueellisesti. Niiden mukaan nykyinen vuokrien ja käyttövastikkeiden tasausjärjestelmä on tarkoituksenmukainen ja perusteltu malli, joka toimii tavoitteidensa mukaisesti. Valtakunnallisen tasauksen kieltäminen asettaisi asukkaat eriarvoiseen asemaan ja heikentäisi etenkin väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevien vuokrataloyhtiöiden taloudellista tilannetta ja aiheuttaisi näiden asuntojen asukkaille kohtuuttomia asumiskustannuksia. Jos tasausta kuitenkin rajoitettaisiin alueellisesti, kuntajaon tulisi RAKLI ry:n, SATO Oyj:n, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n ja Suomen opiskelija asunnot ry:n mukaan perustua esimerkiksi työssäkäyntialueisiin, joilla asuntokantaa on tasauksen toteuttamiseksi riittävästi.

4 4 Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön mukaan tasauksen rajoittaminen ei saa johtaa valtion vastuiden ja riskien kasvamiseen eikä kasvattaa muiden valtion tukien tarvetta. Myös Kuntarahoitus nostaa esille saman asian. Esityksen perusteluissa viitatut valtion tukitoimenpiteet taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille kohdistetaan yhteisökohtaisesti, ei kohdekohtaisesti, joten niillä ei voida auttaa valtakunnallisesti toimivien yhteisöjen väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevia yhteisöjä. Vuokralaiset VKL ry:n mukaan esityksessä tulisi ottaa huomioon ne kohteet, jotka ovat joutuneet maksamaan tasausta mutta eivät lakimuutoksen myötä välttämättä tule saamaan sen etuja tulevaisuudessa. Lisäksi tasauksen määrälle tulisi asettaa jokin kattosumma. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry ja suurin osa lausunnon antaneista yksityishenkilöistä ehdottavat, että vuokrien ja vastikkeiden tasauksesta luovuttaisiin kokonaan, sillä tasaus estää kiinteistöjen taloudenhoidon läpinäkyvyyden ja tosiasiassa sen varjolla kerätään omistajayhtiöihin voittoa. Tasaus on suurin syy omakustannusperiaatteen rapautumiseen ja asumiskustannusten nousuun kohtuuttomalle tasolle. Asumisen Hinta Alas ry:n lausunnossa kritisoidaan sitä, että esitykseen sisältyvässä asetusluonnoksessa on annettu Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAlle toimivalta päättää kuntajaosta poikkeavasta tasauksesta täysin avoimesta erityisestä syystä. Kiinteistönhuoltopalvelujen kilpailuttaminen RAKLI ry, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto, Vuokralaiset VKL ry sekä yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt toteavat lausunnoissaan, että ehdotettu vaatimus vuokratalon omistajan velvollisuudesta kilpailuttaa keskeiset hankkimansa kiinteistönhoitopalvelut ja kunnossapitotyöt laajentaisi kuntien vuokrataloyhtiöiden kilpailuttamisvelvoitetta siitä, mikä se on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) nojalla. Useat kuntayhtiöt ostavat tarvitsemansa kiinteistönhoito ja kunnossapitopalvelut omistamiltaan tytäryhtiöiltä, eikä julkisista hankinnoista annettu laki velvoita kilpailuttamaan tällaisia niin sanottuja sidosyksikköhankintoja. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta ja Helsingin kaupungin vuokra asukkaiden yhdistys ry toteavat lisäksi, että kuntayhtiöiden tekemien sidosyksikköhankintojen kieltäminen heikentäisi asukasdemokratiaa, koska nykykäytännön mukaan asukkailla on omat edustajansa tytäryhtiöiden hallituksissa, mutta kilpailuttamisen myötä palveluja koskeva päätöksenteko vietäisiin entistä kauemmaksi asukkaista. Siksi tällaisia hankintoja ei tulisi jatkossakaan edellyttää kilpailutettavan. Valtiokonttori toteaa kilpailuttamisvelvoitteen olevan on hengeltään hyvä ajatus, mutta ongelmallinen toteuttaa käytännössä: pienissä yhtiöissä kustannukset saattavat tulla suuremmiksi kuin kilpailuttamisesta saatava hyöty, koska kilpailuttaminen lisää hallinnollista työtä eikä pienillä yhteisöillä ole kilpailuttamiseen liittyvää osaamista tai resursseja. Valtiovarainministeriön mukaan suorahankinnan mahdollistamista tilanteista tulisi määrätä julkisista hankinnoista annetun lain tapaan. RAKLI ry:n ja TA yhtymä Oy:n mukaan kilpailuttamisvelvoite ei saa johtaa omana työnä tehtävien hallinnollisten tehtävien kilpailuttamispakkoon, vaan konserniyhtiön tuottamat palvelut on rajattava kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle. AVAIN Asumisoikeus Oy, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy kiinnittävät huomiota kilpailuttamissäännökseen ehdotetun hankintojen pilkkomiskiellon tulkinnanvaraisuuteen. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n mukaan laissa tulisi kieltää valtion rahoitusta saaneita talojen omistajayhtiöitä ostamasta palveluja yhtiöiden omistajien tai johdon lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä. Omistajan omarahoitusosuudelle maksettava korko RAKLI ry, Rakennusteollisuus ry, SATO Oyj ja VVO yhtymä Oyj vastustavat omistajan omarahoitusosuudelle maksettavan enimmäiskoron alentamista nykyisestä kahdeksasta prosentista kuuteen prosenttiin. Muutos vaikeuttaisi omien pääomien hankintaa ja vähentäisi edelleen muiden kuin

5 5 kunnallisten toimijoiden halua rakentaa valtion tukemia asuntoja. Muutosta ei ainakaan pitäisi soveltaa takautuvasti jo olemassa oleviin kohteisiin. Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö kannattavat enimmäiskoron alentamista. Valtiokonttori ehdottaa sen sitomista esimerkiksi Suomen Pankin viitekorkoon, ja valtiovarainministeriö ehdottaa myös tuoton tuloutukselle säädetyn enimmäismäärän laskemista nykyisestä kahdeksasta prosentista. Jälkilaskelmien laatimisvelvollisuus TA yhtymä Oy ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt vastustavat vuokratalon omistajalle esitettyä jälkilaskelmien laatimisvelvoitetta. TA yhtymä Oy:n mukaan asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) mukaiset jälkilaskelmat ovat osoittautuneet asukkaiden kannalta vaikeaselkoisiksi ja niiden laatiminen on päinvastoin lisännyt asukkaiden maksettavaksi tulevia asumiskustannuksia. Kuntien vuokrataloyhtiöt pitävät jälkilaskelmien laatimisvelvoitetta turhana, sillä yhtiöt joutuvat jo nyt liittämään tilinpäätöksiinsä käytännössä samat tiedot sisältävän rahoituslaskelman. Avain Asumisoikeus Oy:n, Suomen Asumisoikeus Oy:n ja Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n mukaan asumisoikeusasuntojen osalta ei ole perusteltua edellyttää yksityiskohtaisempia jälkilaskelmia kuin vuokra asuntojen kohdalla. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry sen sijaan toteaa, että myös vuokratalojen jälkilaskelmissa tulisi asumisoikeusasuntojen tapaan edellyttää talokohtaisten todellisten kulujen esittämistä asukkaille. Lakiin olisi lisättävä myös sanktio omistajien laiminlyönneistä jälkilaskelmien esittämisessä, ja virheellisten vastikelaskelmien esittäminen olisi rinnastettava kirjanpitorikokseen. Omakustannusvuokrien valvonta ja seuraamus säännösten laiminlyönnistä Yksikään lausunnonantajista ei suoraan vastusta omakustannusvuokrien valvonnan siirtämistä kunnilta ARAn tehtäväksi. Lausunnonantajista RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy ja Helsingin kaupunki nimenomaisesti kannattavat valvonnan siirtoa. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy näkevät kuitenkin ongelmana, että omakustannusvuokrien tavoitetta koskeva säännös yhdessä ARAn valvontavallan kanssa johtaisi päällekkäiseen toimivaltaan yleisille tuomioistuimille kuuluvan vuokran kohtuullisuuden selvittämistä koskevan toimivallan kanssa, koska säännöksen perustelujen mukaan ARA valvoisi omakustannusvuokran toteutumista myös kohdekohtaisesti. RAKLI ry:n mukaan valvonnan lisäresurssit tulisi kohdentaa asioihin, joissa on väärinkäytöksiä ja merkittävät taloudelliset intressit, ei vuokranmääritykseen tai tasaukseen, joiden osalta ei ole osoitettavissa säännösrikkomuksia. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry ehdottaa, että valvontaa suoritettaisiin ARAn ohella myös kunnissa ja kuntien roolia valvonnassa selkeytettäisiin laissa siten, että kuntalaiset osaisivat vaatia viranomaisilta toimenpiteitä. Valvontaa edistäisi myös se, että lakiin kirjattaisiin mahdollisuus pyytää poliisin apua lainvastaista toimintaa epäiltäessä. Asumisen Hinta Alas ry toteaa, että kaikkien asukkaiden tulisi voida vapaasti verkon kautta valvoa vuokrien ja vastikkeiden määräytymisen oikeudenmukaisuutta. Vuokralaiset VKL ry esittää, että ARA raportoisi kunnan viranomaiselle kunnan alueella havaitsemistaan virheistä vuokranmäärityksessä. Valtiovarainministeriö katsoo, että ARAn valvonnassaan tarvitsema mahdollinen tietojärjestelmä on rahoitettava olemassa olevia määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja TA yhtymä Oy vastustavat esitettyä sanktioseuraamusta omakustannusvuokraa ja palvelujen kilpailuttamisvelvoitetta koskevien säännösten rikkomisesta. Sanktio olisi epäoikeudenmukainen, koska sen suuruus riippuisi yhteisön omarahoitusosuuksien tai omistajien yhteisöön sijoittamien omien pääomien määrästä eikä itse sanktiolla olisi välitöntä yhteyttä sanktioituun tekoon. VVO yhtymä Oyj:n mukaan esitetty, jopa neljän vuoden tuotontuloutuksen kielto on täysin suhteeton vuokranmääritystä koskevien säännösten rikkomiseen nähden. Esitys jättää myös täysin auki sanktion soveltamisperiaatteet. Toimijoiden oikeusturvan vuoksi sanktio

6 6 säännöksen käyttö on säänneltävä tarkasti ja yksiselitteisesti etukäteen lakitasolla. RAKLI ry:n mukaan sanktion suuruuden on oltava järkevässä suhteessa laiminlyöntiin. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta pitää tärkeänä, että laiminlyönnit määriteltäisiin esitettyä tarkemmin ja sanktiot ohjaisivat noudattamaan lain velvoitteita tuomatta asukkaille lisäkustannuksia. Tiettyjen tehtävien siirtäminen ARAlta Valtiokonttorille Lausunnoissa ei vastusteta korkotukilainojen maksuohjelmiin, vakuuksiin ja lainansaajan takausmaksuun liittyvien tiettyjen tehtävien siirtämistä ARAlta Valtiokonttorille. Siirtyviin tehtäviin liittyvä resursointitarve on Valtiokonttorin mukaan arvioitava osana useampien ARAsta Valtiokonttoriin siirrettäväksi jo päätettyjen tai siirrettäväksi valmisteltavien asioiden kokonaisuutta. Valtiovarainministeriön mukaan tehtävien siirron on tapahduttava kustannusneutraalisti. Muutosten voimaantulo ja soveltamisajan alkaminen RAKLI ry, SATO Oyj ja VVO yhtymä Oyj pitävät lakimuutosten voimaantuloa alkaen mahdottomana toteuttaa, sillä vuoden 2014 vuokranmääritys aloitetaan jo elo syyskuussa 2013, jolloin sovellettavien säännösten pitäisi olla tiedossa. Jotta lakimuutosten edellyttämät järjestelmämuutokset ehdittäisiin tehdä, lakimuutosten voimaantulon pitäisi RAKLI ry:n ja SATO Oyj:n mukaan tapahtua aikaisintaan ja tulevien perusparannusten rahoittamista, tasausta ja omistajan omarahoitusosuudelle maksettavaa korkoa koskevien muutosten pitäisi tulla sovellettavaksi vasta VVO yhtymä Oyj ehdottaa korjauksiin varautumista, tasausta ja omarahoitusosuuden korkoa koskevien muutosten soveltamiselle 3 5 vuoden siirtymäaikaa, jotta asetusluonnoksessa esitettyjen tasausryhmien III ja IV talous ehdittäisiin yrittää saada tasapainoon. AVAIN Asumisoikeus Oy toteaa asumisoikeusasuntojen osalta, että käyttövastikkeiden tasaukseen ehdotetut muutokset olisivat niin merkittäviä, ettei muutoksia olisi mahdollista toteuttaa yhden vuoden sopeuttamisajalla. Jotta muutoksesta ei aiheutuisi merkittävää vahinkoa asukkaille ja yhtiöiden toiminnalle, siihen tarvittaisiin vähintään 5 10 vuotta. Muutosten suhde perusoikeuksiin ja oikea säädöstaso Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry toteaa, että korjauksiin varautumista, vuokrien tasausta ja omarahoitusosuuden enimmäiskorkoa koskevilla muutoksilla rajoitettaisiin vuokrasääntelyn alaisia asuntoja omistavien yhteisöjen toimintavapautta huomattavasti ja uudet säännökset koskisivat myös nykyistä asuntokantaa. Ehdotetut säännökset olisivat ristiriidassa perusoikeuksien kanssa, eikä niitä siksi voida säätää takautuvasti voimaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Ehdotettujen muutosten tulisi koskea vain lakimuutosten jälkeen rakennettavia asuntoja. RAKLI ry, AVAIN Asumisoikeus Oy ja VVO yhtymä Oyj katsovat, että korjauksiin varautumista, tasauksen alueellista jakoa ja omarahoitusosuudelle maksettavaa korkoa koskevat säännökset ovat niin merkittäviä, että niistä pitäisi säätää ympäristöministeriön asetuksen sijaan valtioneuvoston asetuksella. Asumisoikeusasuntoja koskevat erityiskysymykset Suomen Asumisoikeusasukkaat ry ja suurin osa lausunnon antaneista yksityishenkilöistä ehdottavat, että lakiin lisätään säännökset asumisoikeusasukkaiden äänioikeudesta asumisoikeustalon omistajayhtiön yhtiökokouksessa. Vaikka asumisoikeusmaksu on pääomasijoitus, asukkailta puuttuvat nykyään kaikki oman pääoman sijoittajalle kuuluvat oikeussuojakeinot. Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden enimmäistasoksi on säädettävä paikkakunnan aravavuokrataso, ja valtioneuvoston asetuksella on säädettävä euromääräinen katto valtion tukemien asuntojen vuokrille ja käyttövastikkeille.

7 7 Lisäksi Suomen Asumisoikeusasukkaat ry toteaa, että asumisoikeustalon tai sen omistaman yhtiön osakkeen myynnin edellytykseksi on asetettava asumisoikeusasukkaiden suostumus, ja asumisoikeuskiinteistön tai sen omistajayhtiöiden osakkeiden kaupoissa asumisoikeusasukkaille on säädettävä etuosto oikeus. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry katsoo, että asumisoikeustalojen omistajat rikkovat järjestelmällisesti asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 d :n vaatimusta kunkin asumisoikeustalon todellisten kulujen esittämisestä asukkaille vastikkeen määräytymislaskelmissa. Siksi laissa olisi säädettävä asumisoikeusasukkaille mahdollisuus pyytää poliisin apua vastikkeen määräämistä ja muita asukkaan tiedonsaantioikeuksia koskevien säädösten toimeenpanemisessa. Esityksen vaikutukset ja vaihtoehtoiset keinot esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi Asukasliitto ry kannattaa voimakkaasti esitystä, pitää ehdotuksia oikeansuuntaisina ja tavoitetta palvelevina ja katsoo esityksen kohdistuvan nimenomaan kohtuuhintaisen asumisen kipupisteisiin. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry sen sijaan katsoo, että esitetyillä, lähinnä kosmeettisilla muutoksilla varmistetaan nykyisen valtion rahoituksen rakenteellisten virheiden säilyminen ja valtion tuen väärinkäytön jatkuminen. RAKLI ry:n, AVAIN Asumisoikeus Oy:n, SATO Oyj:n, Suomen Asumisoikeus Oy:n, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n, TA yhtymä Oy:n ja VVO yhtymä Oyj:n mukaan nykyinen järjestelmä toimii hyvin ja lakimuutoksista tulisi luopua ehdotetussa muodossa. Kuntaliiton mukaan vuokranmäärityksen entistä yksityiskohtaisempi sääntely ja menettelytapojen yhdenmukaistaminen ei ole oikea keino kohtuuhintaisen vuokratason toteuttamiseksi. Yhdeksän suurimman kaupungin vuokrataloyhtiöt toteavat, että lakiehdotusten tavoite voi olla mahdollista saavuttaa tehostamalla ARAn nykyistä ohjausta sen sijaan, että ryhdyttäisiin esityksen tarkoittamaan rajoitusten ja valvonnan yleiseen ja laajaan kiristämiseen. RAKLI ry:n mukaan esitetyt muutokset lisäisivät yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen velkarasitetta entisestään ja muutokset olisivat haitallisia sekä omistajayhteisöjen toimintaedellytysten että asukkaiden kannalta. Rakennusteollisuus ry:n ja SATO Oyj:n mukaan tavoitetta kohtuuhintaista asumisesta edistetään parhaiten luomalla edellytyksiä vuokra asuntotarjonnan lisäämiseen. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ehdottaa, että asumisoikeusasunnoille asetetut tuotantorajoitukset poistetaan ja asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetään samat tuet kuin vuokra asuntojen rakentamiseen. Lisäksi SATO Oyj toteaa, että esitettyjen muutosten ulottaminen koskemaan myös suunniteltua uutta 20 vuoden korkotukimallia vie yksityisten toimijoiden tuotantoedellytykset myös siltä. RAKLI ry, Helsingin kaupunki ja Kuntaliitto ehdottavat valtion tukijärjestelmän uudistamista kokonaisuudessaan. Helsingin kaupunki, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Vuokralaisneuvottelukunta ja useat lausunnon antaneista yksityishenkilöistä vaativat myös aravalainojen korkeiden korkojen alentamista.

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Ympäristövaliokunta Kuulemistilaisuus, klo 10 ASIA: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Seuraavassa on esitetty lausunnoissa esiin nostetut keskeiset kannanotot asiaryhmittäin jaoteltuna:

Seuraavassa on esitetty lausunnoissa esiin nostetut keskeiset kannanotot asiaryhmittäin jaoteltuna: Päiväys Datum Dnro Dnr 12.10.2015 YM6/600/2015 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen HE 133/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 :n sekä aravarajoituslain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta.

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta. LAUSUNTO 1 (7) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 25.8.2015 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 25/2013 1 (5) 28.06.2013

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 25/2013 1 (5) 28.06.2013 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 25/2013 1 (5) 59 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

ARA vuokra-asuntojen omakustannusperiaate ja jälkilaskelmat

ARA vuokra-asuntojen omakustannusperiaate ja jälkilaskelmat ARA vuokra-asuntojen omakustannusperiaate ja jälkilaskelmat Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 23.9.2017 Ritva Weckström, HT, JHT, ylitarkastaja Teemat Yleistä ARAsta ja ARA-vuokra-asuntojen rajoituksista

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTO 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 15.2.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Jälkilaskelman laatiminen mitä on huomioitava. ARAn vuokramäärityskoulutus

Jälkilaskelman laatiminen mitä on huomioitava. ARAn vuokramäärityskoulutus 7 Jälkilaskelman laatiminen mitä on huomioitava ARAn vuokramäärityskoulutus 15.12.2017 Jälkilaskelma on tilinpäätöshetkellä vuokraja muista tuloista sekä niillä katettavista menoista laadittava suoriteperusteinen

Lisätiedot

ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet

ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 10.4.2013 KTI Kiinteistötieto Oy Raportti ladattavissa osoitteesta www.ym.fi Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa

Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa Seudullisen asuntopolitiikan mahdollisuudet MAL-verkoston seminaari 21.10.2015 Matti Vatilo Hallitusohjelma Hallitus toimeenpanee laajan ohjelman asuntorakentamisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on selventää valtion koskevan lainsäädännön ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön HE 90/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, vuokraasuntolainojen korlwtuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35, 00023 Valtioneuvosto Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi Lausunnon antajasta TA-Yhtymä

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 99/2015 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 99/2015 vp

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) Nikolas Elomaa 23.3.2016. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto

Lausunto 1 (7) Nikolas Elomaa 23.3.2016. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausunto 1 (7) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM2/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa

Lisätiedot

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan?

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Vuokralaiset VKL ry:n valtakunnalliset vuokralaispäivät 9. 11.9.2016 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Mikä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aravavuokra-asuntojen

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan asumisoikeusasunnoista annettua lakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen Tommi Laanti Asuntojen hintakehitys (2010-2016/7) Lähde:Tilastokeskus 2 Vapaarahoitteiset neliövuokrat uusissa vuokrasuhteissa 2015 Lähde:Tilastokeskus 3

Lisätiedot

1. HE 198/2006 Laki asumisoikeuslain muuttamisesta 22/2007

1. HE 198/2006 Laki asumisoikeuslain muuttamisesta 22/2007 1 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE KANTELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖN (YM) JA ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN (ARA) HARHAANJOHTAVASTA LAINVALMISTELUSTA JA EDUSKUNNAN PÄÄTÖSTEN HUOMIOIMISEN LAIMINLYÖMISESTÄ

Lisätiedot

Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen. 23.8.2012 (päivitetty 22.1.2013)

Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen. 23.8.2012 (päivitetty 22.1.2013) Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen 23.8.2012 (päivitetty 22.1.2013) Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 KÄYTTÖVASTIKE 4 2.1 Käyttövastikkeen määräytymislaskelman laatimisperiaatteet 4 2.2 Käyttövastikkeella

Lisätiedot

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 ARA-toiminta tutuksi KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri 25.1.2018 Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 Teemat Esitys 1 ARAn esittely Ajankohtaista ARAasuntokannasta Yleishyödyllisyyden erityisedellytykset

Lisätiedot

SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY (SASO) Puheenjohtaja Jukka Kilpi 17.10.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE VIITE: YM9/600/2013

SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY (SASO) Puheenjohtaja Jukka Kilpi 17.10.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE VIITE: YM9/600/2013 1 SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY (SASO) Puheenjohtaja Jukka Kilpi 17.10.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE VIITE: YM9/600/2013 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI KOHTUUHINTAISEN VALTION TUKEMAN

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3)

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) VM/Vero-osasto Jukka Vanhanen 27 Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

2. Ehdotetut muutokset

2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, ar a- varajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja as u- misoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ajankohtaista vuokranmäärityksen ohjauksessa ja valvonnassa Havaintoja vuokramarkkinoilta Hyyryläispäivät 3.10.2015

Ajankohtaista vuokranmäärityksen ohjauksessa ja valvonnassa Havaintoja vuokramarkkinoilta Hyyryläispäivät 3.10.2015 Ajankohtaista vuokranmäärityksen ohjauksessa ja valvonnassa Havaintoja vuokramarkkinoilta Hyyryläispäivät 3.10.2015 Johtava ylitarkastaja Sami Turunen ARA toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa Asumisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että Valtion asuntorahaston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Vuokralaiset VKL ry:n Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.-24.9.2017, m/s Mariella Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi Päiväys Datum Dnro Dnr 13.12.2017 YM1/600/2017 ja YM007:00/2017 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi Asia Ärende Yhteenveto annetuista

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille 26.04.2010 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 VUOKRIEN KOHTUULLISUUS JA OMAKUSTANNUSPERIAATE... 3 3 OMAKUSTANNUSVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN... 4 4 VUOKRIEN

Lisätiedot

ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm

ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm 25 2 15 1 5 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 korkotuki 1 1768 766 9784 2526 6219 7391 7488 2974 5 2874 3869 263 23 233

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS)

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS) Lausunto 1 (8) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM1/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Yhteenveto lausuntokierroksella esitetyistä näkemyksistä koskien asumisen tuki- ja verojärjestelmien kehittämistarpeita

Yhteenveto lausuntokierroksella esitetyistä näkemyksistä koskien asumisen tuki- ja verojärjestelmien kehittämistarpeita Päiväys Datum Dnro Dnr 16.6.2015 YM030:00/2013 Viite Hänvisning Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hanke Asia Ärende Yhteenveto lausuntokierroksella esitetyistä näkemyksistä koskien asumisen tuki-

Lisätiedot

YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) 24.3.2016 Ympäristöministeriö YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta UUSI LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI Lausunto 1 (10) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM2/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Rakli Lausunto 01.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta 22.9.2016 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Lausuntoluonnoksen tarkoitus Tukea kuntia niiden valmistellessa omia lausuntojaan Antaa kunnille

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. puh ,

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. puh , FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

~~l!~. Eteläesplanadi io PL 25 (09) Käyntiosoite Postiosoite Puhelin LAUSUNTOPYYNTÖ

~~l!~. Eteläesplanadi io PL 25 (09) Käyntiosoite Postiosoite Puhelin LAUSUNTOPYYNTÖ .~. 01 K E U S 1\ 1 N 1 S T ERI Ö LAUSUNTOPYYNTÖ Lainvalmisteluosasto Yksityisoikeuden yksikkö Jyrki Jauhiainen 4.3.2010 OM 5/41/2010 LAUSUNTOPYYNTÖ Oikeusministeriössä on laadittu luonnos hallituksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

Valtion riski vs. asukkaan koti

Valtion riski vs. asukkaan koti Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.9.2017 Aija Tasa Johtaja, Asunnot toimiala RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja:

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja: 1 APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET Luovuttaja: Helsingin kaupunki 0201256-6 Luovutuksensaaja: Helsingin kaupungin asunnot Oy 2379058-6 Viipurinkatu 2 00510 Helsinki Kaupunginvaltuusto [xx.xx.2015],

Lisätiedot

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa AALTO YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 1 (8) TALOUDEN JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.2. Asuinkiinteistöjen hallinnointi ylioppilaskunnassa

Lisätiedot

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012 Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa Vuokralaiset VKL ry toiminnanjohtaja 1 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90)=vuokralaisdemokratia 2 Tavoite: Antaa vuokralaisille päätäntävaltaa Antaa

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista Päiväys Datum Dnro Dnr 9.6.2016 YM003:00/2016 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista Asia Ärende Yhteenveto annetuista lausunnoista Ympäristöministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki PUNKALAITUMEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOYHTIÖIDEN SELVITYS 2014 Lähtötilanne Punkalaitumen kunnassa on vuonna 2013 tehty asuntopoliittinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Lausunto 1 (5) VM/1242/00.00.05/2014 30.6.2014 Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminta Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi Osallistumista Olet asumisesi paras asiantuntija - voit vaikuttaa

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot