SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY (SASO) Puheenjohtaja Jukka Kilpi YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE VIITE: YM9/600/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY (SASO) Puheenjohtaja Jukka Kilpi 17.10.2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE VIITE: YM9/600/2013"

Transkriptio

1 1 SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY (SASO) Puheenjohtaja Jukka Kilpi YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE VIITE: YM9/600/2013 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI KOHTUUHINTAISEN VALTION TUKEMAN VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON EDELLYTYSTEN PARANTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...2 Säännökset vuokrasääntelyn tavoitteesta...2 Omakustannusperiaatteen toteutuminen ja vuokrien ja asumisoikeusvastikkeiden tasauksen rajoittaminen....2 Omistajan käyttämien palvelujen kilpailuttamisvelvollisuus...2 Vuokratalon omistajien jälkilaskelmavelvollisuus...2 Vuokravalvonnan siirtäminen kunnilta ARAlle (HE 133/2013)...3 Esitettyjen säädösmuutosten suurimmat puutteet ESITYKSEN YLEISPERUSTELUT...3 Lausunto lakipaketin yleisperusteluista...3 Yhteenveto esityksen yleisperusteluja koskevasta SASOn lausunnosta SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY:N ESITYKSET LAKIMUUTOKSIIN TARVITTAVISTA KORJAUKSISTA...6 Asumisoikeusasukkaiden äänioikeus...6 Asumisoikeuslain 16 n muuttaminen hallituksen esitysluonnoksessa alunperin kaavailtuun muotoon: vastike ei saa ylittää paikkakunnalla yleensä perittyjä aravavuokria...7 Kohtuullisten asumiskustannusten määrittäminen valtioneuvoston asetuksella...7 Tasausmenettelyn kieltäminen...7 Talokohtaisten kulujen esittäminen asukkaille vastikkeen määräytymislaskelmissa...8 Ns. yleishyödyllisten toimijoiden monopolin purkaminen ja ara -rahoituksen avaaminen kilpailulle...9 Ara-asuntoihin lunastusoikeus ja etuosto-oikeus asukkaille...9 Liikavastikkeet hyvitettävä maksajille...10 Korkotukilainojen maksuohjelmien muutosten käsittelyn siirto valtiokonttoriin ERÄISTÄ LAKIESITYKSEN YLEISPERUSTELUJEN YKSITYISKOHDISTA YHTEENVETO: ESITYSLUONNOKSEN VAIKUTUS ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN ASEMAAN...22

2 2 Suomen Asumisoikeusasukkaat ry (jäljempänä SASO ) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta (jäljempänä ARA-lakien muutospaketti ). Lausuntonamme esitämme seuraavaa: 1. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säännökset vuokrasääntelyn tavoitteesta Aravalaeissa ja korkotukilaeissa on jo vuodesta 1966 alkaen ollut kirjattuna säännökset valtion tuella rakennettujen talojen asumiskustannusten omakustannusperiaatteesta ja kohtuullisuudesta. Tästä huolimatta ns. yleishyödylliset tuen saajat ovat asumisoikeustaloissa hinnoitelleet asumisen markkinahintaiseksi. Esitetyillä uusilla säädöksillä ei voida odottaa parannusta nykytilaan koska vastaavat säädökset omakustannusperiaatteesta ja kohtuuhintaisuudesta sisältyvät jo nykyisiinkin lakeihin. Jotta valtion asumiseen tarkoittaman tuen ohjautuminen asukkaiden hyväksi voidaan varmistaa valtioneuvoston on asetuksella säädettävä euromääräinen katto ARA-rahoitettujen asuntojen vuokrille ja vastikkeille siten kuin lausunnossamme myöhemmin tarkemmin esitetään. Omakustannusperiaatteen toteutuminen ja vuokrien ja asumisoikeusvastikkeiden tasauksen rajoittaminen. Asumisoikeustaloissa vastikkeiden tasausta peritään käytännössä lähes kaikissa tai kaikissa taloissa riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Tosiasiassa vastikkeiden tasauksen varjolla kerätään omistajayhtiöihin voittoa. Vastikkeiden tasaus on suurin syy omakustannusperiaatteen rapautumiseen ja asumiskustannusten nousuun kohtuuttomalle tasolle. Esitetty muutos alueellisesta tasauksesta ei merkitse parannusta nykyiseen käytäntöön, jossa tasaus estää kiinteistöjen taloudenhoidon läpinäkyvyyden. Siksi vuokrien ja vastikkeiden tasauksesta tulee kokonaan luopua, kuten lausunnossamme myöhemmin tarkemmin esitetään. Omistajan käyttämien palvelujen kilpailuttamisvelvollisuus Asumisoikeuslaissa on jo nykyisinkin säädetty ostopalvelujen kilpailuttamisvelvollisuus. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt asumisoikeustalojen omistajia käyttämästä lähipiirin yhtiöitä voittojen ja varallisuuden siirtoon pois yleishyödyllisistä asumisoikeusyhtiöistä. Siksi laissa tulisi kieltää ARArahoitusta saaneita talojen omistajayhtiöitä ostamasta palveluja yhtiöiden omistajien tai johdon lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä. Vuokratalon omistajien jälkilaskelmavelvollisuus Asukkaille annettavien vuokra- ja vastikelaskelmien sisältöä on kehitettävä. Asumisoikeuslaissa on jo nykyisellään säädökset vastikelaskelmista ja jälkilaskelmista, mutta talojen omistajat eivät noudata näitä säädöksiä eikä ARA ole vaatinut säädösten noudattamista. Viittaamme OKV:lle

3 3 tehtyihin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi, OKV/1516/1/2012 Kemppi). Myös vuokratalojen laskelmissa tulee asumisoikeuslain tapaan edellyttää talokohtaisten todellisten kulujen esittämistä asukkaille. Lakiin on lisättävä sanktiot omistajien laiminlyönneistä laskelmien esittämisessä, ja virheellisten vastikelaskelmien esittäminen on rinnastettava kirjanpitorikokseen. Vuokravalvonnan siirtäminen kunnilta ARAlle (HE 133/2013) ARA:lla ja sen edeltäjäviranomaisilla on ollut vuodesta 1966 vuokriin kohdistuva valvontavelvollisuus. Asumisoikeustalojen asumiskustannusten kohtuullisuuden valvontavelvollisuus on ARAlla ja sen edeltäjäviranomaisilla ollut vuodesta ARA on kuitenkin järjestelmällisesti laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa Myös tässä viittaamme OKV:lle tehtyihin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi, OKV/1516/1/2012 Kemppi sekä OKV/509/1/2011 Kemppi ). Läheisyysperiaatteen mukaisesti olisi parempi, että valvontaa suoritettaisiin ARAn ohella myös kunnissa. Valvontatehtävän selkeyttämiseksi kuntien valvojan roolia voitaisiin laissa selkeyttää, jolloin kuntalaiset osaisivat vaatia viranomaisilta toimenpiteitä. Valvontaa edistäisi myös se, että lakiin kirjattaisiin mahdollisuus pyytää poliisin apua lain vastaista toimintaa epäiltäessä. Esitettyjen säädösmuutosten suurimmat puutteet Asumisoikeusasukkaiden kannalta lakipakettiluonnoksen suurin puute on, ettei siinä esitetä parannusta asukkailta puuttuvaan omaisuuden suojaan. Asukkaiden maksamat asumisoikeusmaksut on talojen omistajayhtiöissä kirjattu taseen vapaaseen omaan pääomaan osakepääoman rinnalle. Eduskunta on toistuvasti todennut asumisoikeusmaksun olevan pääomasijoituksen. Tästä huolimatta asukkailta puuttuvat edelleen kaikki oman pääoman sijoittajalle kuuluvat oikeussuojakeinot. Tilanteen korjaamiseksi lakipakettiin on lisättävä säädökset, joilla asumisoikeusmaksun sijoittaneille asukkaille annetaan heidän pääomasijoitustaan vastaava äänioikeus asumisoikeustalon omistajayhtiön yhtiökokouksessa. Lisäksi asumisoikeustalon tai sen omistaman yhtiön osakkeen myynnin edellytykseksi on asetettava asumisoikeusasukkaiden suostumus. Asumisoikeuskiinteistön tai sen omistajayhtiöiden osakkeiden kaupoissa asumisoikeusasukkaille on myös säädettävä etuosto-oikeus. 2. ESITYKSEN YLEISPERUSTELUT Lausunto lakipaketin yleisperusteluista SASO katsoo, että ARA-rahoituksen kanavoiminen ns. yleishyödyllisille toimijoille on johtanut siihen, että valtion asumiseen osoittama ARA-tuki ei enää ohjaudu asukkaiden hyväksi. Ns. yleishyödylliset toimijat hinnoittelevat asumisen vallitsevaan markkinavuokratasoon sekä vuokra-

4 4 että asumisoikeusasunnoissa. Tämä on johtanut moraalikatoon ja kiinteistöjen hoidon laiminlyömiseen. Moraalikato konkretisoituu siinä, että hyvin pienillä oman pääoman sijoituksilla kiinteistöjen omistajat tekevät suuria voittoja. Näin ARA-rahoitus on avannut ns. yleishyödyllisille yhteisöille mahdollisuuden toimia kiinteistösijoittajina valtion ja asukkaiden varoilla ilman omaa riskinottoa. Sitä nämä yhteisöt ovat hyödyntäneet menestyksekkäästi päästen huomattavasti parempaan taloudelliseen tulokseen kuin vapailla markkinoilla toimiville asuntosijoittajille on ollut mahdollista. koska ns. "yleishyödyllisten" ARA-rahoitettuja taloja omistavien yhtiöiden puitteissa tosiasiassa harrjoitetaan valtion tuella liiketoimintaa hallituksen esityksen mukaisella lainsäädännöllä ylläpidetty ARA-asuntojen tuottamis- ja tukimalli on EU-säädösten vastainen. Erityisesti asumisoikeusasuntojen kohdalla on ns. yleishyödyllisten toimijoiden linjana ollut myös kiinteistöjen hoidon laiminlyönti. Samalla kun asumisoikeusasuntojen vastikkeet on nostettu jopa vapailla markkinoilla vallitsevaa vuokratasoa korkeammalle, ovat talojen omistajat jättäneet tarpeellisia korjauksia ja kunnossapitotöitä tekemättä. Talojen omistajien tavoitteena on ollut päästä eroon vanhoista asumisoikeusasukkaista, ja asuntojen vapautuessa siirtää yhä suurempi osa asumisoikeusasunnoista vuokrakäyttöön. Asumisoikeusasuntojen siirtyessä vuokrakäyttöön on niitä ennen uusien asukkaiden sisäänmuuttoa yleensä peruskorjattu, samalla kun samassa talokohteessa asuvien vanhojen asumisoikeusasukkaiden korjauspyyntöihin ei reagoida lainkaan. Tällä toiminnalla asumisoikeustalojen omistajat tähtäävät asumiskustannusten nostamiseen entistäkin korkeammiksi niin että vuokrakäytön lisääntyessä omistajat voisivat aikanaan hakea talot pois asumisoikeusjärjestelmän piiristä. Asumisoikeustalojen, ja myös vuokratalojen, suurimmat yleishyödylliset omistajat (mm. VVO, Suomen Asumisoikeus Oy) luopuivat muutamia vuosia sitten korjausvarausten tekemisestä tilinpäätöksissään, kun lehdistö ja ARA kiinnittivät huomiota korjausvarausten tarpeettomaan suuruuteen suhteessa odotettavissa oleviin korjaustarpeisiin. Korjausvarausten asemasta suuret toimijat ryhtyivät kirjaamaan nettotuloksensa poistoeron muutokseen. Tällä vältettiin veronmaksu ja peitettiin jopa yli 20%:iin nousevan nettotuloksen näkyminen asukkailta. Myös pienemmät toimijat ainakin asumisoikeustaloissa (mm. Avain Asumisoikeus Oy, TA Asumisoikeus Oy) lakkasivat samaan aikaan 3-4 vuotta sitten tekemästä korjausvarauksia. Nämä toimijat eivät kuitenkaan ole alkaneet kirjata poistoeron muutosta samassa mittakaavassa kuin suuremmat yhteisöt. Syynä saattaa olla se, että yksityisten sijoittajien tosiasiallisessa kontrollissa olevat pienemmät ns. yleishyödylliset toimijat ostavat kaikki kiinteistön hoitoon kuuluvat palvelut (huolto, isännöinti, hallinto, korjaukset) omistajiensa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä. Asumisoikeustalojen kohdalla on mm. käynyt ilmi, että yleishyödyllisen talonomistajan Avain Asumisoikeus Oy:n korjaustöiden alihankkijana on ollut virolainen yhtiön, jonka hallituksen jäsenenä on toiminut Avain Asumisoikeus Oy:ssä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä yksityinen sijoittaja. Näillä järjestelyillä on useassa asumisoikeustaloja omistavassa yhtiössä saatu aikaan tilanne, jossa yhtiöt ovat lakanneet näyttämästä tulosta vaikka niiden toimintaympäristössä ei muutoin ole tapahtunut mitään olennaisia muutoksia. Heikompaan tulostasoon saattaa yhtenä mahdollisena selityksenä olla lähipiirin yhtiöiltä ostettujen palvelujen ylihinnoittelu.

5 5 Asumisoikeuslaissa on jo nykyisin edellytetty kiinteistön hoitoon käytettyjen ostopalvelujen kilpailuttamista. Tästä lain määräyksestä huolimatta on lähipiirin yhtiöitä saatettu menestyksellisesti käyttää yleishyödyllisten talonomistajien voittojen kartuttamiseen vastoin arava- ja asumisoikeuslakien tarkoitusta. Ns. yleishyödyllisten yhtiöiden sijoittajaomistajat kykenevät kilpailutuksen ehtoja säätelemällä saattamaan omat lähipiirin yhtiönsä muita edullisempaan kilpailuasemaan ja siten kykenevät siirtämään asukkaiden maksamista asumiskustannuksista voittoja itselleen. Siksi kilpailutuksen edellyttämisen ohella laissa olisi kiellettävä palvelujen osto yleishyödyllisen yhtiön omistajien tai johdon lähipiiriin kuuluvilta palveluntuottajilta. Asumisoikeustalojen, ja myös muiden ARA-talojen, ns. yleishyödyllisten omistajien lopullisena tavoitteena on siirtää talot omistaviin yhtiöihin kerääntyneet voittovarat osakkeenomistajille. Pienemmissä yhtiöissä tätä on mahdollisesti tehty jatkuvasti hyödyntämällä edellä kuvatulla tavalla lähipiirin yhtiöiltä ostettuja palveluja. Suurimmassa institutionaalisessa omistuksessa olevassa asumisoikeusyhtiöissä Suomen Asumisoikeus Oy:ssä (Asokodit, asuntoa) lähipiirin yhtiöiden hyödyntäminen varallisuuden siirtoon omistajille on ollut rajoitetumpaa. VVOn ja SATOn yhdessä omistamaan Asokoteihin on kuitenkin muutamassa vuodessa kerätty noin sataan miljoonaan euroon nousevat kassavarat. Tämän varallisuuden odotettavissa olevan siirron osakkeenomistajille voi ennakoida tapahtuvaksi esimerkiksi niin, että omistajayhtiön kiinteistökanta ja lainakanta siirretään toiselle ns. yleishyödylliselle toimijalle. Tällöin Asokodeista luovuttavana yhtiönä jää jäljelle pelkkä kuori, jolla ei ole vastuita ARAlle tai pankeilla mutta jonka kassassa on 100 miljoonaa euroa rahaa. Tämän jälkeen liiketoiminnastaan luopunut Asokodit-kuoriyhtiö voisi luopua yleishyödyllisyysstatuksestaan, koska se ei enää omista asuntoja. Asokodit-kuoriyhtiön kassassa oleva raha on taseessa kirjattu poisteron muutoksena, jonka kuoriyhtiö voi yhtiökokouksen päätöksellä tulouttaa voittona. Sen jälkeen Asokotien omistajien tarvitsee vain maksaa voimassa oleva yhtiövero, ja jakaa loput rahat osakkeenomistajille osinkona. Jos tämä järjestely tehdään vuonna 2014, veron määrä on 20% tuloutetusta voitosta ja osakkeenomistajille jaettavaksi jää asukkailta kerättyä voittoa vielä ainakin lähes 100 miljoonaa euroa! Edellä ennakoidun kehityskulun estämiseksi on asumisoikeustalojen tai niitä omistavan yhtiön osakkeiden uudelle omistajalle siirtymisen edellytykseksi säädettävä asumisoikeusasukkaiden antama suostumus. Tätä edelyttää myös perustuslakii kirjattu omaisuuden suoja ja EU:n omaisuuden suojaa koskevat säädökset. Yhteenveto esityksen yleisperusteluja koskevasta SASOn lausunnosta ARA lakien kantavana periaatteena on vuosikymmenien ajan ollut asumisen kohtuuhintaisuus, omaksustannusperiaate ja aravatukea saaviin yleishyödyllisiin yhtiöihin kohdistuvat voitonjaon rajoitukset. Ns. yleishyödylliset toimijat ovat onnistuneet käytännössä mitätöimään kaikki nämä aravan periaatteet. Voittoja on kotiutettu lähipiirin yhtiöitä hyödyntämällä sekä siirtämällä luovutusrajoituksista vapautuneita kiinteistöjä vapaille asuntomarkkinoille. Samalla on kerätty omistajayhtiöihin kassavarat ja omavaraisuusaste, jotka ovat ylimitoitetut tuleviin lainojen lyhennyksiin ja peruskorjauksiin nähden. Nyt esitetty ARA-lakien muutospaketti pyrkii esityksen perustelujen mukaan puuttumaan näihin ongelmiin. Muutospaketin esitykset ovat riittämättömät. Ne eivät poista ARA-rahoituksen rakenteellisia vikoja, väärinkäyttöä ja EU-säädösten vastaisuutta. Siksi lakiesitys tulisi hylätä tai palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

6 6 2. SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT RY:N ESITYKSET LAKIMUUTOKSIIN TARVITTAVISTA KORJAUKSISTA Suomen Asumisoikeusasukkaat ry katsoo, että saavuttaakseen lakiesityksen tarkoituksen asumiskustannusten kohtuullisuuden ja omakustannusperiaatteen toteutumisesta ARA-rahoitetuissa asunnoissa lakiesitys olisi valmisteltava uudestaan. Lakiesitykseen tulisi sisällyttää ainakin seuraavat asiat: Asumisoikeusasukkaiden äänioikeus Jo v asumisoikeuslain 650/1990 esitöissä todettiin, että asumisoikeusmaksu on pääomasijoitus: Asumisoikeuden hankkija sijoittaa talon rakentamiseen pääomaa, joka voidaan rinnastaa esimerkiksi osakkeenomistajan oman pääoman sijoitukseen. (HE 59/1990, s. 8) Asumisoikeuslakia säädettäessä eduskunta edellytti asukkaiden päätösvallan parantamista: pikaisesti: Eduskunnan vastauksessa hallitukselle todetaan, että Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti valmistelee säännösehdotukset, joilla turvataan asumisoikeusasunnoissa asuville vuokratalojen asukkaita paremmat vaikutusmahdollisuudet asumisoikeustalojen hallintoon ja päätöksentekoon tavoitteena tulee olla asukkaiden todelliset vaikutusmahdollisuudet asumiseensa. (Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisoikeusasunnoista ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Perustelul. II LaVM,4.) Tähän asiaan kiinnitti myös Ympäristövaliokunta huomiota lausunnossaan vuoden 2012 asumisoikeuslain muutoksesta: Valiokunta korostaa, että järjestelmää tulee edelleen kehittää ottaen huomioon sen erityispiirteet ja erityisesti tavoite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteutumisen varmistamisesta. (YmVM 3/2012 HE 47/2012, s. 2) Kaikesta huolimatta tilanne vuonna 2013 on edelleen se, että asumisoikeusasukkailta puuttuu pääomasijoittajalle kuuluva äänioikeus ja muut omaisuuden suoja- ja hallintakeinot kuten oikeus vaatia erityistilintarkastuksen toimittamista. Asumisoikeusasukkaat ovat siten yhtiöiden riskipääoman sijoittajia, mutta vailla sekä velkojan oikeuksia että osakkeenomistajan äänioikeutta! Nyt on korkea aika, että Eduskunnan tahtoa ja perustuslakia noudatetaan, ja asumisoikeusasukkaiden omaisuuden suojaa parannetaan. Asumisoikeusasukkaille on osana ARAlakien muutospakettia annettava heidän pääomasijoituksiaan vastaava äänioikeus heidän kotiensa omistajayhtiöissä.

7 7 Asumisoikeuslain 16 n muuttaminen hallituksen esitysluonnoksessa alunperin kaavailtuun muotoon: vastike ei saa ylittää paikkakunnalla yleensä perittyjä aravavuokria Nykyisin asumisoikeuslain 16 säätää asumisoikeusvastikkeen enimmäismääräksi paikkakunnan markkinavuokrien tason. Tämä säädös jättää huomioimatta sen, että asumisoikeusasukkaat ovat maksaneet talokohteidensa omat pääomat ja talot on rakennettu aravatasoon.ympäristöministeriö julkistikin muutosesityksen asumisoikeuslain 16 ään (YM 3/600/2010), jolla muutoksella asumisoikeusasuntojen enimmäisvastike olisi rajattu aravavuokrien tasolle. Talojen omistajayhtiöiden painostuksesta Ympäristöministeriö veti kuitenkin vuonna 2010 enimmäisvuokratason alentamista koskevan esityksensä pois ennen lakimuutosten vientiä Eduskunnan käsittelyyn. Siten asumisoikeuslaki asettaa edelleen asumisoikeusasunnon asumiskustannusten enimmäismäärän tasoksi markkinavuokrat. Tämä on asumisoikeusasuntojen kohdalla kärjistänyt nyt lausuttavana olevassa lakiesityksessä todettuja asumiskustannusten kohtuuttomuuteen liittyviä epäkohtia. Tilanteen korjaamiseksi Suomen asumisoikeusasukkaat ry pitää välttämättömänä, että asumisoikeuslain 16 ään tehdään lakiesitysluonnoksen mukainen muutos. Asumisoikeusvastikkeen enimmäistasoksi on säädettävä paikkakunnan aravavuokrataso. Kohtuullisten asumiskustannusten määrittäminen valtioneuvoston asetuksella Aravalait, korkotukilaki ja laki asumisoikeusasunnoista edellyttävät, että asuntojen vuokrat ja vastikkeet ovat kohtuullisia. Valtioneuvosto vahvistaa jo nyt vuosittain kohtuullisten asumiskulujen enimmäismäärät kunnittain, rakennustyypeittäin ja rakennusvuosittain. Asumistukilain 5 mukaan on yksiselitteistä, että Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista määrittää kohtuullisten asumiskustannusten enimmäistason (alleviivaus allekirjoittaneen): Asumistuen suuruus on 80 prosenttia siitä kohtuullisten asumismenojen määrästä, joka ylittää asunnon sijainnista, ruokakunnan koosta ja ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvien kuukausitulojen yhteismäärästä riippuvan euromääräisen perusomavastuuosuuden. ( /542, 5 ) Aravarahoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen kohdalla on pantava täytäntöön lakien periaate asumiskulujen kohtuullisuudesta. Laissa on kiellettävä ns. yleishyödyllisiä ARArahoitettujen asuntojen omistajia ylittämästä valtioneuvoston asetuksella vahvistamia kohtuullisia neliövuokria. Tasausmenettelyn kieltäminen Yleishyödyllisyyden nimissä aravavuokria ja vastikkeita tasataan.

8 8 Käytännössä se tarkoittaa maksimiin nostettuja markkinavuokria kasvukeskuksissa. Tasausta perustellaan heikommin kannattavien kohteiden vuokrien kompensoimisella haluttujen kohteiden asukkaiden kustannuksella. Tämä ylläpitää epätervettä vuokraustoimintaa ja ruokkii moraalikatoa. Liikkeenjohdon ei tarvitse huolehtia kannattamattomien kiinteistöjen kuntoon saattamisesta. Tosiasiassa tasausta käytetään tekosyynä voittojen keräämiseksi asukkailta yleishyödyllisyyden varjolla. Aravavuokrien ja vastikkeiden tasaus on kiellettävä. Asuntojen vuokrien ja vastikkeiden tulee perustua talokohtaiseen todelliseen omakustannushintaan. Muuttotappiopaikkakunnilla sijaitsevien tappiollisten ongelmakohteiden tilanteen korjaamiseen voitaisiin yhtiökohtaisesti sallia talokohtaisen omakustannushinnan ylittävä vuokra tai vastike rajoitetun ajan. Näin ongelmakiinteistöjen tilapäistä rahoitusvajetta katettaisiin yhtiökohtaisen kollektiivisen vastuun kautta, mutta vain tilapäisesti ja sen jälkeen kun vastikkeen tasausta tarvitsevan kohteen osalta on tehty tasauksen tarpeen syyt kartoittava selvitys ja toimintaohjelma talouden tasapainottamiseksi. Talokohtaisten kulujen esittäminen asukkaille vastikkeen määräytymislaskelmissa Asumisoikeuslain 16d edellyttää kunkin asumisoikeustalon todellisten kulujen esittämistä esitämistä asukkaille vastikkeen määräytymislaskelmissa. Asumisoikeustalojen omistajat kuitenkin rikkovat lain vaatimusta tietoisesti järjestelmällisesti. SASOn tietoon on saatettu mm. seuraava Suomen Asumisoikeus Oy:n käyttövastiketta ja vastikelaskelmia koskeva lausuma: Perusvastikkeen määräytymislaskelmassa... kiinteistövero, kiinteistövakuutus, hallinto, korjauskulut jne. ovat koko tasausryhmän keskimääräisiä lukuja. Asokotien tasausryhmään kuuluvat kaikki asuntoa ja m2 32 paikkakunnalla. (Lainaus Suomen Asumisoikeus Oy:n Kuluttajariitalautakunnalle osoittaman lausuman liitteestä 3, päivätty Helsingissä Kril Asia 3948/83/2011) Suomen Asumisoikeus Oy:n kieltäytyminen esittämästä asukkaille todellisia talokohtaisia kuluja on suoraan ristiriidassa asumisoikeuslain kanssa, mikä käy ilmi seuraavista lainauksista lain 16d n esitöistä: Omistajan olisi ehdotetun pykälän nojalla laadittava asukashallinnon käsiteltäväksi kaksi laskelmaa: käyttövastikkeen määräytymislaskelma ja jälkilaskelma. Käyttövastikkeen määräytymislaskelma olisi tehtävä talokohtaisesti, minkä lisäksi korjausvarausta koskevat tiedot olisi annettava myös yhteisesti saman omistajan kaikkien asumisoikeustalojen osalta. Jälkilaskelma olisi laadittava sekä koko yhteisön että kunkin yksittäisen talon osalta. Jälkilaskelmassa edellytettäisiin kumulatiivisen rahoitusylijäämän tai alijäämän esittämistä. Asumisoikeustalolla tarkoitettaisiin, kuten 16 a :ssä, lainoituskohdetta tai kiinteistöä. (HE 120/210, Yksityiskohtaiset perustelut 16d ) SASOn asukkailta saamien tietojen mukaan asumisoikeustalojen omistajayhtiöt, rikkovat vastikkeita määrätessään järjestelmällisesti Asumisoikeuslain 16d pykälää. Koska asukkaille annettavat tiedot vastikkeiden määräytymisestä eivät vastaa talokohteiden todellisia kuluja, ei myöskään vastikkeiden määräytymislaskelmissa esitettävä vastikkeen tasauksen määrä ole todenmukainen. Tämän seurauksena on asukkaiden mahdotonta valvoa omakustannusperiaatteen

9 9 toteutumista siten kuin HE 120/ kohta Lainsäädäntö ja nykytila edellyttää. ARA on sallinut tämän käytännön vastikkeiden määräämisessä asukkaiden kanteluista huolimatta, ja siten osaltaan ylläpitänyt lainvastaista menettelyä. Viittaamme tääsäkin OKV:lle tehtyihin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi, OKV/1516/1/2012 Kemppi). SASO esittää, että myös vuokrataloissa olisi asukkaille säädettävä asumisoikeustaloja vastaava oikeus talokohtaisten todellisten kulujen esittämisestä vuokralaskelmissa. SASO katsoo myös, että laissa olisi säädettävä asumisoikeusasukkaille mahdollisuus pyytää poliisin apua lain vastikeenmääräämistä ja muita asukkaan tiedonsaantioikeuksia koskevien säädösten toimeenpanemiseksi. Ns. yleishyödyllisten toimijoiden monopolin purkaminen ja ara - rahoituksen avaaminen kilpailulle Yleishyödyllisiksi toimijoiksi on ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) hyväksynyt muutamia suuria rakennuttajia. Vuosien mittaan joukkoon on hyväksytty myös puhtaasti yksityisiä sijoittajia ja näiden hallitsemia yhteisöjä. Lopputulos on, että kuntien rinnalle aravatalojen suuromistajiksi on noussut valtion rahoituksella muodollisesti yleishyödyllisiä kiinteistösijoituskonserneja, jotka tekevät huippuvoittoja. Samalla "yleishyödyllinen" voittojen takominen valtion lainoilla ja takauksilla on hävittänyt kasvukeskuksista kohtuuhintaiset kodit. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon nopeaksi lisäämiseksi olisi kuitenkin tehokas ja taloudellinen ratkaisu. Nykyinen muka-yleishyödyllisten rakentajien etuoikeus valtion Ara-rahoitukseen ja kuntien tontteihin olisi poistettava. Samalla olisi määrättävä, että Ara-asunnoista voidaan periä enintään valtioneuvoston asetuksella vahvistamien kohtuullisten asumismenojen mukaista vuokraa. Ns. yleishyödyllisten yhtiöiden etuoikeudesta ARA-rahoitukseen on luovuttava. Valtion asuntorahoitus ojn avattava kaikille toimijoille, jotka pitävät asumisen hinnan ARA-lakien edellyttämän kohtuullisuuden rajoissa. Rehellinen kilpailu tulisi nykyisen korruptoituneen järjestelmän tilalle. Kilpailu tuo tehokkuutta ja avoimuutta ja tuottaa Ara-asuntoja ilman "yleishyödyllisyyden" sumutuksen takana tapahtuvaa voittojen keräämistä valtion ja asukkaiden rahoilla. Ara-asuntoihin lunastusoikeus ja etuosto-oikeus asukkaille Nykyisten aravalakien mukaan arava-asunnot vapautuvat aravalakien rajoituksista asuntojen myynnin ja vuokrien hinnoittelun osalta vuoden kuluttua. Jo nyt vuosittain rajoituksista vapautuu tuhansia asuntoja vuodessa. Useimmiten nämä asunnot myydään sijoittajille yleishyödyllisen myyjän saadessa niistä suuret myyntivoitot. Arava-asumisen tarkoituksena ei kuitenkaan pitäisi olla rikastuttaa talojen yleishyödyllisiä omistajia. Vuokratalojen ja asumisoikeustalojen asukkaille on tehtävä mahdolliseksi ostaa asuntonsa omaksi hintaan, joka vastaa asunnon kirjanpitoarvoa omistajayhtiön taseessa.

10 10 Siirrettäessä ARA-rahoitettuja asumisoikeustaloja tai niitä omistavien yhtiöiden osakkeita uusille omistajille on asukkaille annettava etuosto-oikeus. Liikavastikkeet hyvitettävä maksajille Lausuttavana oleva lakipaketti pyrkii rajoittamaan ARA-talojen yleishyödyllisten sijoittajaosakkeenomistajien pyrkimystä kerätä voittoja tuleviin peruskorjauksiin varautumisen varjolla. SASO pitää tätä lakimuutosten tavoitetta tärkeänä. Samalla SASO katsoo, että laissa olisi huomioitava myös asumisoikeustalojen omistajayhtiöihin viime vuosina kerätyt suuret kassavarat. Omistajayhtiöiden ylisuuret kassat on kerätty juuri sillä toimintatavalla, joka lausuttavana olevalla lakipaketilla halutaan lopettaa. SASO katsoo, että lakiin tulisi lisätä säädökset ylisuurten korjausvarautumisten varjolla asukkailta liikaa kerättyjen vastikkeiden hyvittämisestä asukkaille. Korkotukilainojen maksuohjelmien muutosten käsittelyn siirto valtiokonttoriin Luonnoksessa esitetään korkotukilainojen maksuohjelmien muutosten ja lupien käsittelyn siirtämistä ARAsta Valtiokonttorille. Tätä on perusteltu käytännön yhdenmukaistamisella Aravalaissa jo olevan säädöksen kanssa. Esityksen perustelu on tältä osin harhaanjohtava. Aravalain 20 :ssä säädetään Valtiokonttorin tehtävistä aravalainojen osalta seuraavasti (alleviivaus lausunnon antajan): Vuokra-aravalainan siirto Jos vuokra-aravalainoituksen kohde tulee kunnan omistukseen, siirtyy vuokra-aravalaina kunnan vastattavaksi. Muussa tapauksessa vuokra-aravalainan tai sen osan siirto edellyttää, että lainoituksen kohteen uusi omistaja täyttää kyseisen vuokra-aravalainan saajaa koskevat lakiin tai sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin perustuvat edellytykset. Valtiokonttori päättää asuntorahaston myöntämän ja kunta kunnan myöntämän lainan siirrosta. Jollei lainan siirtoa hyväksytä, valtiokonttorin tai kunnan on irtisanottava laina heti maksettavaksi. Lakiesitysluonnoksessa (s. 48) esitetään korkotukilain 8 :ään seuraavaa lisäystä: Hyväksytyn korkotukilainan lyhennysohjelman, koron ja muiden lainaehtojen muuttamisesta kesken laina-ajan päättää Valtiokonttori. Lakiesitysluonnos ei pyri muuttamaan Valtiokonttorin hyväksymismenettelyä samansisältöiseksi kuin Aravalain 20 :n menettely, vaan jättää Valtiokonttorille vapauden olla huomioimatta Korkotukilakiin 604/2001 sisältyviä lainansaajaan tai lainoitettuihin kohteisiin kohdistuvia rajoituksia. Siten on pelättävissä, että teknisenä lakimuutoksena esitellyn muutoksen todellisena tarkoituksena on helpottaa ARA-rahoitettujen korkotukilainojen ennenaikaista maksamista ja lainoitettujen kohteiden siirtämistä pois yleishyödyllisyyssäännösten alaisten toimijoiden omistuksesta.

11 11 3. ERÄISTÄ LAKIESITYKSEN YLEISPERUSTELUJEN YKSITYISKOHDISTA Seuraavassa SASO lausuu kantansa eräistä lakiesityksen yleisperusteluissa esitetyistä väittämistä. Selvyyden vuoksi alla esitetään ensin suora lainaus yleisperusteluista, minkä jälkeen seuraa SASOn lausunto asiasta. Hallituksen esitys s. 2: Kohdekohtaisten rajoitusten lisaksi ARA-vuokra-asuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa rajoittavat yleishyödylliseksi nimettyja yhteisöja koskevat yleishyödyllisyyssäännökset, joiden tarkoituksena on yhdessa kohdekohtaisten rajoitusten kanssa varmistaa valtion tuen ohjautuminen sosiaalisin perustein valituille asukkaille. Tällä hetkellä valtion tuki ohjautuu yleishyödyllisyys -statuksen alla ARA-rahoitusta hyödyntävien yhtiöiden osakkeenomistajille, joiden sijoittaman pääoman tuotto on moninkertainen vapailla kiinteistömarkkinoilla toimiviin sijoittajiin verrattuna. Hallituksen esitys s. 4: Säännösten mukaan kunta valvoo vuokran enimmäismäärää koskevien periaatteiden toteutumista, ja kunnalla on oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta. Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskukselle jäljempänä ARA) kuuluu kuntien ja korkotukilainan saajien yleinen ohjaus omakustannusvuokraa koskevissa asioissa. ARA on järjestelmällisesti laiminlyönyt lakisääteisen valvonta- ja ohjaustehtävänsä, minkä seurauksena myös kunnat ovat jättäneet valvonnan hoitamatta. Viittaamme OKV:lle tehtyihin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi, OKV/1516/1/2012 Kemppi sekä OKV/509/1/2011 Kemppi). Hallituksen esitys s. 5:

12 12 Hallituksen esityksessä jätetään huomioimatta ARAa valvontaviranomaisena jo nyt velvoittavat asumisoikeuslain määräykset omakustannusperiaatteen ja asumiskustannusten kohtuullisuuden talokohtaisesta valvonnasta. Asumisoikeuslain valvontaa edellyttävistä säädöksistä huolimatta ARA on asukkaiden kanteluihin vastatessaan mm. väittänyt, että asumisoikeuslain omakustannusperiaatevaatimus on omistajayhteisökohtainen. Tämän ARAn väitteen kanssa on ristiriidassa ensinnäkin se, että Aravalaki edellyttää yleishyödyllisyyden kriteereinä käytettyjen omakustannusperiaatteen ja asumiskustannusten kohtuullisuuden valvonnan kohdistamista yksittäisiin lainoitettuihin kohteisiin, ei niinkään nimettyyn yhteisöön ja sen toimintaan. (HE274/1998) Toiseksi, myös hallituksen esitys asumisoikeuslaiksi (HE 120/2010) korostaa talokohtaista omakustannusperiaatetta: Valvontaa tarvitaan asumisoikeustalokohtaisesti (HE 120/2010, 2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset). Lausuttava luonnos ARA-lakien muutospaketiksi antaa harhaanjohtavan kuvan ARAn valvontatehtävästä. Asumisoikeustalojen omistajayhtiöissä nettotuloksen ja lähipiirin yhtiöiden kautta tapahtuvan yhtiöiden omistajille ja johdolle tapahtuvan voittojen siirron valossa on myös kyseenalaista, onko ARAn ns. yleishyödyllisille yhtiöille jakama tuki EU:n säädösten mukaista. Hallituksen esitys s. 5: Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan fyysisesti lähekkäin sijaitsevia taloja, jotka kuitenkin voivat muodostua useammasta lainoituskohteesta. Tämä lakiesitysluonnoksessa esitetty vuokranmääritysyksikön määritelmä on ristiriidassa voimassa olevassa lainsäädännössä annetun vuokranmääritysyksikön määritelmän kanssa, jonka mukaan Asumisoikeustalolla tarkoitettaisiin lainoituskohdetta eli aravalainan tai korkotukilainan kohdetta, mikä yleensä muodostaa oman kiinteistönsä. (HE 120/2010, s. 5, 16a ) Hallituksen esitys s. 5: Huoneenvuokralain mukaan vuokran kohtuullisuuden arvioiminen kuuluu yleisille tuomioistuimille.

13 13 SASO Huoneenvuokralain säädös ei poista ARAn valvontavelvollisuutta yksittäisen talokohteen vastikkeen tai vuokran tason kohtuullisuudesta tai omakustannusperiaatteen mukaisuudesta, vaikka ARA onkin tulkinnut sen sitä merkitsevän. Asumisoikeusasuntojen osalta Aravalaissa 1189/1993, Vanhassa Korkotukilaissa 1205/1993, Uudessa Korkotukilaissa 604/2001 ja alkaen Asumisoikeuslaissa 640/1990 ARAn ja sen edeltäjäviranomaisten tehtäväksi on annettu valvoa, onko asumisoikeustalojen käyttövastikkeet määrätty lakien edellyttämällä tavalla. ARAn valvontatehtävä edellyttää myös käyttövastikkeiden euromääräisen kohtuullisuuden arviointia Tämä on lakien ARAlle antama tehtävä, vaikka huoneenvuokralaki antaakin asumisoikeuden haltijalle myös mahdollisuuden saattaa asuntonsa käyttövastikkeen kohtuullisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi. Hallituksen esitys s. 6: Asumisoikeusasunnossa perittävistä kayttövastikkeista saadetaan asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990, jäiljempänä asumisoikeuslaki). Lain 16 :n mukaan asumisoikeuden haltijalta voidaan peria kohtuullista kayttövastiketta Hallituksen esityksessä jätetään mainitsematta se tosiasia, että ARAlla ja sen edeltäjäviranomaisilla on ollut Aravalain, Aravarajoituslain ja korkotukilakien säätämä valtion tuella rakennettujen asumisoikeusasuntojen valvonta- ja ohjaustehtävä vuodesta 1990 alkaen. ARA on järjestelmällisesti laiminlyönyt tämän tehtävänsä ja asukkaiden Oikeuskanslerille tekemiin kanteluihin vastatessaan myös kieltänyt valvontatehtävän olemassaolon. Viittaamme OKV:lle tehtyihin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi, OKV/1516/1/2012 Kemppi sekä OKV/509/1/2011 Kemppi). Siten hallituksen esityksen luku 2 Nykytila antaa harhaanjohtavan kuvauksen vallitsevasta tilanteesta lainsäädännön ja viranomaisen toiminnan suhteen. Hallituksen esitys s6-7: "Kayttövastikkeiden suuruuden tulee määräytyä niin, että vastiketuloilla voidaan kattaa yhteisöön kuuluvien asumisoikeusasuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja ylläpidon edellyttämät, kohtuullisen taloudenhoidon mukaiset menot." Hallituksen esityksessä sivuutetaan se tosiasia, että suurten asumisoikeustalojen omistajayhtiöiden perimistä vastikkeista n. 20% menee yhtiön nettovoittoon, jossa se kirjataan verojen välttämiseksi poistoeron muutokseen. Poistoeron muutos on tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä osakeyhtiön voiton tasekirjaus, eikä se ole menoa. Sivuuttaessaan tämän hallituksen esitys antaa harhaanjohtavan kuvauksen nykytilanteesta.

14 14 Hallituksen esitys s. 6-7: Asumisoikeuslain 16 d :ssa säädetään asumisoikeustalon omistajan tiedonantovelvollisuudesta koskien käyttövastikkeiden perusteita. Säännöksen mukaan asumisoikeustalon omistajan on laadittava käyttövastik keen määräytymislaskelma seka kirjanpitoonsa perustuva koko yhteisöä ja asumisoikeustaloa koskeva jäilkilaskelma. Pykälän 4 momentin mukaan jälkilaskelmasta on käytävä kay ilmi, mitä menoeriä on tilikauden aikana katettu käyttovastikkeilla ja paljonko tilikaudelta on syntynyt rahoitusylijäämää tai -alijäämää. Lisaksi jälkilaskelmassa on selvitettävä yhteisölle kumulatiivisesti kertynyt rahoitusylijäämä tai -alijäämää seka ilmoitettava, paljonko kumulatiivisesti kertyneeseen ylijäämään sisaltyy korjausvarausta ei Korkotukilaissa tai aravarajoituslaissa ei ole säädetty vastaavaa velvoitetta jälkilaskelmien laatimiseenvaltion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja koskien. Hallituksen esityksessä ei mainita asumisoikeuslain 16d ään sisältyvää velvoitetta talokohtaisten todellisten kulujen esittämisestä asukkaille laskelmissa. Tämä kuvastaa ARAn tarkoituksellista pyrkimystä hyväksyä omistajayhtiöiden laatimat lainvastaiset laskelmat. ARA on jopa mennyt niin pitkälle tässä toiminnassaan, että se on antanut laskelmien laatimisesta lain kanssa ristiriidassa olevia ohjeita ja väittänyt asukkaille lain olevan virheellinen. Viittaamme OKV:lle tehtyhin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi, OKV/1516/1/2012 Kemppi). Hallituksen esitys antaa harhaanjohtavan kuvan lainsäädännön nykytilasta ja viranomaisen toiminnasta kun siinä sivuutetaan voimassaolevaan asumisoikeuslakiin sisältyvä vaatimus talokohtaisten todellisten kulujen esittämisestä asukkaille. SASO pitää myös tärkeänä, että vuokrataloja koskevaan lainsäädäntöön sisällytettäisiin asumisoikeuslain kanssa yhdenmukaiset määräykset jälkilaskelmista ja talokohtaisten todellistehn kulujen esittämisestä asukkaille. Hallituksen esitys s. 9: "Selvitys osoittaa, etta ARA-asuntoja omistavat yhteisöt noudattavat asuntojen vuokranmäärityksessa aravarajoituslaissa ja korkotukilaissa säädettyä omakustannusperiaatetta." Tosiasiassa selvitys osoittaa, että omakustannusperiaatetta ei noudateta. Tämä käy selvästi ilmi seuraavista tuoreista lehtisitaateista:

15 15 KUVA 1 HS : Valtakunnalliset ns. yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt perivät asukkailta enemmän vuokraa kuin kunnalliset. Valtakunnallisten yleishyödyllisten yhtiöiden voitontavoittelu lisää myös yhteiskunnan kustannuksia asumistukimenojen nopean nousun kautta. KUVA 2 HS

16 16 KUVA 3 Rakennuslehti : VVO:n 2013/1-3 tulos aravatoiminnasta 7,3 miljoonaa. Hallituksen esitys s. 9: "Joillakin alueilla ARA-asuntojen vuokrat ovat paikoitellen lähellä markkinaehtoisia vuokria. Näin on erityisesti valtakunnallisesti toimivien yhteisöjen rakennuttamissa pääkaupunkiseudun kohteissa. Selvityksen mukaan samoilla alueilla sijaitsevien kunnallisten yhteisöjen neliövuokrat (euroa/neliometri/kuukausi) ovat noin yhdesta viiteen euroon matalammat kuin valtakunnallisten yhteisöj en vuokrat"

17 17 Tosiasiassa asumisoikeusasuntojen vastikkeet ja vuokra-asuntojen vuokrat kasvukeskuksissa jopa ylittävät markkinaehtoisen vuokratason. ARAn tiedossa tämän olisi pitänyt olla koko ajan. ARAn käytössä on ollut sen omistajayhteisöiltä keräämät vuokratilastot sekä Tilastokeskuksen vuokratilastot. Myös asumisoikeusasukkaat ovat useissa yhteyksissä kannelleet ARAlle vastikkeiden tasosta. ARA on kuitenkin järjestelmällisesti sivuuttanut asukkaiden kantelut ja jopa antanut niihin vastatessaan harhaanjohtavaa ja oikeuskäytännön vastaista tietoa sovellettavasta vertailuvuokratasosta. Viittaamme OKV:lle tehtyihin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä ( esimerkiksi OKV/594/1/2012 Kilpi). Ns. yleishyödyllisten toimijoiden asunnot ovat tasoltaan, sijainniltaan ja rahoitukseltaan esim. Espoossa samanlaisia kuin kaupungin vuokrataloyhtiön omistamat asunnot. Talojen kunnossapito on kaupungin yhtiössä parempaa. Kaupungin yhtiö ei saa tukea kaupungin budjettivaroista. Siitä huolimatta yhtiö on voitollinen, ja kykenee itse rahoitamaan myös uustuotantonsa. Ns. yleishyödyllisten yhtiöiden korkeampien vuokrien ja asumisoikeusvastikkeiden todellinen syy on omistajayhtiöiden osakkeenomistajien voitontavoittelu. Hallituksen esitys s. 10: "Suurimpia eroja eri toimijoiden ja kohteiden vuokrien sisällössä, rakenteessa ja vuokratasossa aiheuttavat tuleviin korjauksiin varautuminen, vuokrien tasausjarjestelma sekä omistajan omarahoitusosuudelle perittava korko." Suurin todellinen syy eri toimijoiden vuokrien ja vastikeiden tason eroihin on se, että kunnalliset vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat toimivat aidosti omakustannusperiaatteen mukaisesti, kun taas ns. yleishyödylliset toimijat käyttävät tasausjärjestelmää ja korjauksiin varautumista verukkeena hinnoitellessaan ARA-asumisen markkinahintaiseksi. Ns. yleishyödyllisten ARA-talojen omistajien hinnoittelupolitiikan todellinen syy on pyrkimys maksimoida yhtiöiden osakkeenomistajien sijoittaman pääoman tuotto. Hallituksen esitys s. 10: "Kasvuseutujen asuntomarkkinoille kohtuuhintaisen asumisen synnyttamiseksi tarkoitettu tuki valuu tasauksen myötä muualle maahan," Tosiasiassa kohtuuhintaisen asumisen synnyttämiseksi tarkoitettu tuki valuu ns. yleishyödyllisten yhtiöiden osakkeenomistajien varallisuuteen. Siten tuki on myös EU säädösten vastainen.

18 18 Hallituksen esitys s. 12: "Eri toimijoiden omistamien ARA-asuntojen vuokratasoihin sisältyy kuitenkin merkittäviä eroja. Nämä erot johtuvat yhteisöjen erilaisista tavoista soveltaa omakustannusvuokrien määräytymisperusteita" Tosiasiassa eri toimijoiden väliset erot vuokratasossa johtuvat siitä, että kunnalliset yhtiöt toimivat aidosti omakustannusperiaatteen mukaisesti kun taas ns. yleishyödylliset toimijat hinnoittelevat asumisen osakkeenomistajien sijoittaman pääoman tuoton maksimoinnin pohjalta. Hallituksen esitys s. 12: Aravalaeissa, korkotukilaeissa, asumisoikeuslaissa ja asuntoviranomaisia koskevissa laeissa on johdonmukaisesti ja kattavasti vuodesta 1966 alkaen määritelty vuokranmäärityssääntelyn tavoitteeksi omakustannusperiaate ja asumisen kohtuuhintaisuus. ARA on järjestelmällisesti laiminlyönyt näiden säädösten noudattamisen valvonnan. Siksi esitetyt uudet ARAn roolia korostavat säädökset eivät korjaa vallitsevia epäkohtia, vaan ovat ainoastaan savuverho jolla yritetään turvata nykyisen valtion asumiseen osoittaman tuen kertyminen ns. "yleishyödyllisten" kiinteistösijoittajien taskuihin. Viittaamme OKV:lle tehtyyn kanteluun ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi). Hallituksen esitys s. 15: "Korkotukilain ja aravarajoituslain säännöksiä muutettaisiin myös siten, että omakustannusvuokraan voitaisiin sisällyttää vuokrasääntelyn alaisten asuntojen vuokrauksesta aiheutuvat kohtuulliset hallintokustannukset" Usean kymmenen vuoden kokemus kustannusten kohtuullisuuden tulkinnasta ja soveltamisesta on osoittanut, että kohtuullisuuden varjolla voidaan asumiskustannukset

19 19 nostaa markkinahintaiseksi. Kohtuullisuudelle tulee asettaa euromääräinen tai prosentuaalinen raja. Hallituksen esitys s. 15: Vuokrien tasausta rajoitettaisiin siten, että tasaus olisi mahdollista vain suuralueiden sisällä." Ympäristöministeriöllä on jo nykyisen asumisoikeuslain mukaan mahdollisuus antaa tarkempia säädöksiä vastikkeiden määräämisestä. Tätä mahdollisuutta ei Ympäristöministeriö ole kuitenkaan käyttänyt. Vastikkeiden tasauksen alueellinen rajoitaminen ei poista tasaukseen liittyvää perusongelmaa: tasaus tekee vastikkeiden määrämisestä ei-läpinäkyvää ja mahdollistaa omakustannusperiaatteen vastaisen voittojen keräämisen talon omistajayhtiölle. Nykyisin tasauksen kautta toteutetaan siten valtion tuen ohjaaminen asukkaiden ohi ns. yleishyödyllisten yhtiöiden osakkeenomistajille. Tasaus ja ARAn laiminlyönnit valvontatehtävänsä hoidossa ovat mahdollistaneet sen, että asumisoikeustalojen "yleishyödylliset" omistajat ovat voineet olla piittaamatta lakien edellyttämästä arava- ja korkotukirahoitettujen asuntojen omakustannusperiaatteesta ja asumiskustannusten kohtuullisuudesta. Kohtuuttomilla vastikkeilla omistajayhtiöt ovat keränneet taseisiinsa merkittäviä voittoja. Näin tapahtuu suurimmassa osassa yhteensä 37000:sta asumisoikeusasunnosta. Tasauksen hyväksikäyttö voitontekoon ja ARAn laiminlyönnit kertautuvat "yleishyödyllisten" omistajien valtion tuella rakentamien vuokra-asuntojen vuokrissa. Lopputulos on, että kasvukeskuksissa olevissa "yleishyödyllisten" omistajien ehkä n :ssa vuokra-asunnossa peritään vapaarahoitteisten markkinavuokrien tasoa olevia vuokria ARAn puuttumatta asiaan. "Yleishyödyllisten" omistajien ARA-rahoitetuissa taloissa perimät vuokrat ja vastikkeet ovat 10-20% korkeampia kuin kuntaomistajien vastaavissa taloissa perimät asumiskulut. Tämä tarkoittaa sitä, että "yleishyödyllisten" talonomistajien perimä asumiskulu on vähintään n. 1 euro / m2 yli lakien edellyttämän "omakustannusperiaatteen" "Yleishyödyllisten" talonomistajien n asunnon kanta kasvukeskuksissa käsittää yhteensä ehkä n. 10 miljoonaa asuinneliömetriä. Jos vastikkeet ja vuokrat ylittävät omakustannusperiaatteen mukaisen kustannustason varovasti arvioiden 1 eurolla asuinneliöltä kuukaudessa, keräävät "yleishyödylliset" omistajat taloistaan vuodessa 120 miljoonaa euroa vuokria ja vastikkeita yli lain salliman määrän. Ei liene sattumaa, että summa vastaa karkeasti suurimpien "yleishyödyllisten" omistajien yhteenlasketun voiton vuotuista määrää. Se on osoitus siitä, että valtion asumiseen tarkoittama tuki tosiasiassa ohjautuu sijoittajaperiaatteella toimivien muodollisesti "yleishyödyllisten" yhtiöiden voittoihin.

20 20 Vääristynyt nykytilanne ei korjaudu hallituksen esityksessä olevalla tasausjärjestelmän alueellisella rajaamisella, vaan koko tasausjärjestelmä on purettava. Hallituksen esitys s : "Korkotukilakiin ja aravarajoituslakiin lisättäisiin asumisoikeuslain 16 c :n 1 momenttia vastaava saannos, jonka mukaan vuokratalon omistajan hankkimat keskeiset ja taloudelliselta arvoltaan merkittavimmat kiinteistönhoitopalvelut ja kunnossapitotyöt olisi pääsääntöisesti kilpailutettava. Tällä ostopalveluiden kilpailuttamisvelvoitteella pyrittfäisiin osaltaan hillitsemään vuokraasuntojen asumiskustannuksia." Vastaava säädös kilpailuttamisesta on jo asumisoikeuslainsäädännössä, eikä se ole estänyt asumiskustannusten nousua ja asumisoikeustalojen osakkeenomistajien ja johdon lähipiirin yhtiöiden kautta tapahtuvaa voittojen siirtämistä ulos ns. yleishyödyllisistä omistajayhtiöistä. Lakiin olisi saatava kilpailutusvelvoitteen ohella kielto ostaa palveluja johdon ja omistajien lähipiirin yhtiöiltä. Lakiesitys on myös harhaanjohtava jättäessään huomiotta sen, että kilpailuttamisvelvoite ei ole asumisoikeustaloissa estänyt asumiskustannusten nousua markkinavuokrien tasolle. Hallituksen esitys s. 16: "Korkotukilakiin ja aravarajoituslakiin lisättäisiin myos säännös vuokratalon omistajan velvollisuudesta laatia koko yhteisöä koskeva ja tasausryhmittäin tehtävä jälkilaskelma. Jälkilaskelmalla varmistettaisiin, että vuokrilla on katettu vain sellaisia menoja, jotka ovat omakustannusvuokraa koskevien säännösten mukaisia. Säännös vastaisi osittain asumisoikeuslain 16 d :n 4 momenttia, ja silla tehostettaisiin omakustannusvuokrien valvontaa." Myös vuokratalojen laskelmilta olisi edellytettävä talokohtaisten todellisten kulujen esittämistä. Koska on osoittautunut, etteivät asumisoikeustalojen omistajat noudata laskelmissa asumisoikeuslain asettamaa tiedonantovelvollisuutta talokohtaisista kuluista, olisi sanktioita säädösten rikkomisesta kiristettävä ja tehtävä asukkaille mahdolliseksi poliisin puoleen kääntyminen säädöksiä rikottaessa. Lakiesitys on harhaanjohtava jättäessään huomiotta sen, että asumisoikeustalojen omistajayhtiöt eivät ole noudattaneet asumisoikeuslain tiedoantovelvollisuuttaan eivätkä Yhteishallintolain määräyksiä. Viittaamme OKV:lle tehtyihin kanteluihin ARAn valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä (OKV/594/1/2012 Kilpi, OKV/1516/1/2012 Kemppi).

21 21 Hallituksen esitys s. 16: Asumisoikeusasuntoja koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, etta asumisoikeusasukkailta perittäviä käyttövastikkeita koskisivat omakustannusvuokria vastaavat säännökset perusparannuskustannusten kattamisesta etupäässä lainoituksella, tuleviin perusparannuskustannuksiin varautumisen kohtuullisuudesta seka vastikkeiden tasauksen alueellisesta rajoittamisesta. Asumisoikeuslakiin tehtäisiin korkotukilakia ja aravarajoituslakia vastaavat muutokset siitä, etta asukkailta perittäviin vastikkeisiin voitaisiin sisallyttaa vain kiinteistöjen ja asuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten otetuista lainoista aiheutuvat menot. Hallituksen esitys on parannus nykytilaan luvulla on kuitenkin useissa asumisoikeusyhtiöissä jo kerätty asukkailta korjauksiin varautumisen varjolla huomattavat voitot, jotka ovat taseessa korjausvarauksina, asuintalovarauksina, poistoeron muutoksena sekä suurina likvideinä varoina. Lakiin on sisällytettävä myös säädökset näiden omakustannusperiaatteen vastaisesti kerättyjen kohtuuttomien vastikkeiden hyvittämisestä ne maksaneille asukkaille. Hallituksen esitys s. 16: Lisäksi lain 16 d :ssä olevia säännöksia asumisoikeustalon omistajan tiedonantovelvollisuudesta käyttövastikkeiden perusteista tarkennettaisiin. Hallituksen esityksen teksti on harhaanjohtava. Tosiasiassa hallituksen esitys sisältää (s. 35) asumisoikeuslain 16d ään seuraavan lisäyksen (alleviivaus lausujan): "Edellä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu yli- tai alijäämä vähennettynä varautumisiin kerätyillä varoilla on otettava huomioon seuraavien vuosien käyttövastikkeita määiriteltäessä." Tämä asumisoikeuslain 16 d :ään esitetty lisäys on merkittävä poikkeus omakustannusperiaatteesta. Se antaisi lain suojan asumisoikeustalojen omistajayhtiöiden nyt asumisoikeuslain 16 n vastaisesti soveltamalle menettelylle, jossa yhtiöt keräävät voittoja asukkaiden ja verottajan ulottumattomiin kirjaamalla niitä poistoeron muutokseen. 16d :ään esityksessä kaavailtu tarkennus on myös ristiriidassa sen kanssa, mitä 16 ssä muutoin säädetään asumiskuluista joita voidaan asukkailta kerätä käyttövastikkeessa. Jotta lainsäädäntö ei olisi sisäisesti ristiriitainen SASO katsoo, että varautumiseen kerättävät varat olisi laissa määriteltävä tarkemmin niin että ne tarkoittavat vain asukkaiden Yhteishallintolain mukaisessa menettelyssä hyväksymiä korjausvarauksiin ja asuintalovarauksiin kirjattuja varoja. Asukkaille jokainen vastikkeessa maksettu euro on asumiskulua. Siksi jokainen vastike-euro on sisällytettävä talokohtaisten kulujen erittelyyn vastikelaskelmissa ja huomioitava seuraavien vuosien käyttövastikkeita määrättäessä. Muutoin lailla suojataan talojen omistajayhtiöiden tähän saakka vastikkeiden määräämisessä harjoittaman kohtuuttomuuden ja mielivallan jatkuminen.

22 22 Samoilla perusteilla tulee asumisoikeuslain 16a stä ( Käyttövastikkeilla katettavat menot ) poistaa kohta 8) muusta hyväksyttävästä syystä. Tämän kohdan 8) säilyttäminen laissa antaa talonomistajille mahdollisuuden jatkaa nykyistä mielivaltaista vastikkeenmääritystä ja mitätöi lakiesityksen tarkoituksen täsmentää omakustannusperiaatteen ja kohtuullisuuden sisältöä. 4. YHTEENVETO: ESITYSLUONNOKSEN VAIKUTUS ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN ASEMAAN Esitetyn lainsäädännön perustelut ovat osin harhaanjohtavat ja ristiriitaiset. Esitetyt lakimuutokset ovat täysin riittämättömät turvaamaan omakustannusperiaatteen ja asumisen kohtuuhintaisuuden toteutumisen valtion tuella ARA-rahoitetuissa taloissa Hallituksen esityksen todellinen seuraus on, että esitetyillä lähinnä kosmeettisilla muutoksilla sinetöidään nykyisen ARA-rahoituksen rakenteellisten virheiden säilyminen ja valtion tuen väärinkäytön jatkuminen. Hallituksen esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi asumisoikeusasukkaiden osalta tärkein toimenpide olisi asukkaiden omaisuuden suojan parantaminen säätämällä heille heidän pääomasijoituksiaan vastaava äänioikeus asumisoikeusyhtiöiden yhtiökokouksissa. Suomen Asumisoikeusasukkaat ry Jukka Kilpi puheenjohtaja

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS)

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS) Lausunto 1 (8) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM1/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 63/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille

Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille Vuokranmääritysohje ARAn avustamille erityisryhmähankkeille 26.04.2010 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 3 2 VUOKRIEN KOHTUULLISUUS JA OMAKUSTANNUSPERIAATE... 3 3 OMAKUSTANNUSVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN... 4 4 VUOKRIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI Lausunto 1 (10) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM2/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

Asoselvitys ja käynnistyvä lainsäädäntöhanke. Anu Gentz VASO-kokous

Asoselvitys ja käynnistyvä lainsäädäntöhanke. Anu Gentz VASO-kokous Asoselvitys ja käynnistyvä lainsäädäntöhanke Anu Gentz VASO-kokous 14.4.2016 Aikataulu - Riskienhallintaselvitys valmistunut - Yammer-keskustelu käyty -> asukaskysely - Ehdotusten valmistelu - Seminaari

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Palautelomake 1 (6) Määräykset 4/2012 ja 5/2012: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit Innova Palvelut Oy: Laskuperusteisiin

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vihdin kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Ei vastauksia.

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Ajankohtaiset säädöshankkeet 10.11.2016 Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Hallitusohjelma Asuntorakentamista lisätään -kärkihanke Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli,

Lisätiedot

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin Liite PatuL 15 / 29.9.2016 Luonnos 31.8.2016 Laki pelastustoimen järjestämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään; l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen l. Lain soveltamisala

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan jätelakia muutettavaksi siten, että yksilöitäisiin jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset,

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot