Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) lausuu kunnioittavasti seuraavaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen ehdotuksesta liiton vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi sekä muutosehdotuksista liiton linjapaperiin ja selvityksestä lakimiehen palkkaamisesta: Toimintasuunnitelma Oulun yliopiston ylioppilaskunta pitää esitetynmallista toimintasuunnitelmaa hyvänä eikä kannata vanhempaan, laajempaan malliin palaamista. Jatkuvan toiminnan kuvauksen tulee kuitenkin pystyä antamaan kattava kuva toiminnasta toimintasuunnitelmaprojektien ulkopuolella, sillä projektien ollessa laajoja kokonaisuuksia jäävät tärkeät, pienemmät projektit kirjaamatta OYY pitää projekteja kokonaisuudessaan laajoina ja kaipaa kaikissa kirjauksissa projektin ytimen tiivistämistä taustoituksen joukosta. Projekteille on myös asetettava selkeä tavoite: mitä SYL haluaa saada aikaiseksi vuonna 2014? OYY:n mielestä projekteja valittaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti siihen, mitkä teemat ovat kaikkein keskeisimpiä juuri OYY pitää tärkeänä, että SYL:n resurssien käyttöä voidaan mukauttaa toimintasuunnitelman painopisteiden mukaiseksi. OYY:n kannattaa seuraavien toimintasuunnitelmaprojektien sisällyttämistä toimintasuunnitelmaan: 1. Kohti eduskuntavaaleja 3. Mistä työtä? 5. Maailman tasa-arvoisin ja saavutettavin koulutusjärjestelmä 7. Askeleet kohti perustuloa 8. Sata lasissa maailmalle, yliopistot! Seuraavassa projektikohtaiset huomiot: 1. Kohti eduskuntavaaleja Eduskuntavaalivaikuttaminen on olennainen osa SYL:n tekemää valtakunnallista edunvalvontatyötä. Se on myös ylivuotinen projekti, joka ei voi rajoittua toteutettavaksi pelkkänä vaalivuotena. Tätä seikkaa korostaa myös eduskuntavaalien sijoittuminen alkuvuoteen, jolloin uuden hallituksen astuessa toimeen on vaikuttamistyön oltava jo hyvässä vauhdissa. Unohtaa ei voi myöskään vaikuttamistyötä puolueiden vaaliohjelmien yhteydessä, ja nämä ohjelmat laaditaan pääosin varsinaisia vaaleja edeltävänä vuonna. OYY allekirjoittaa tavoitteen olla paremmin valmistautunut vaaleihin kuin koskaan aiemmin. OYY on huolissaan resurssien tasaisesta kohdentamisesta SYL:n toimistossa projektin osalta, sillä kaikki tavoitteet ovat lähellä sosiaalipoliittista sektoria. OYY katsoo myös, että kärkiä on liikaa ja priorisointia on tehtävä ajankohtaisuuden mukaan. Keskeisimmiksi vaaliteemoiksi OYY nostaisi tulevissa vaaleissa huoltosuhteen ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden sekä maksuttoman ja laadukkaan koulutuksen. Lisäksi OYY toteaa, että perustulotavoite eduskuntavaaliprojektin osalta tulee kytkeä tiiviimmin perustuloprojektiin, sillä tavoite ei vielä vastaa kysymykseen: Mitä lobataan? YTHStavoitetta OYY pitää ajankohtaisena ja tärkeänä sekä peräänkuuluttaa resurssien kohdentamista asiaan. Kysymme kuitenkin: Onko asia enää vaalien alla ajankohtainen? 1

2 OYY toivoo, ettei rivien kirjaus erityistoimista koulutuksen tasa-arvon lisäämiseksi edistä kiintiöajattelun yleistymistä. Huomauttaisimme myös, että sukupuolinen segregaatio ei ole paras mahdollinen termi kuvaamaan koulutusalojen sukupuolittuneisuutta. 2. Opiskelijat <3 Eurooppa OYY katsoo, ettei kyseinen projekti toisi merkittävää lisäarvoa opiskelijoille tai SYL:n tekemään työhön siitä huolimatta, että eurovaalit lähestyvät. EU-rakkauden kehittäminen ei kuulu SYL:n opiskelijaedunvalvonnallisiin tehtäviin. SYL:n tulee kuitenkin ottaa aktiivisesti osaa eurovaaleihin muiden nuorisojärjestöjen kanssa kannustaen opiskelijoita vaikuttamaan ja äänestämään. Opiskelijoille suunnatun vaalipaneelin järjestäminen voisi olla ylioppilaskuntien tehtävä paikallisella tasolla. SYL:n oman EU-vaikuttamisen kehittäminen on hyvä avaus. Koemme kuitenkin, että SYL:n tulisi keskittyä ESU:n kehittämiseen Euroopan tason opiskelijoiden edunvalvojana. OYY pohtii, onko suomalaisten meppien lobbaus aidosti vaikuttavaa edunvalvontatyötä, sillä opiskelijoita koskettavista asioista päätetään parlamentissa suhteellisen harvoin. Yhteistyötä meppien kanssa kannattaa kehittää, mutta todennäköisesti tämäkin toiminta olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, jos se olisi osa ESU:n koordinoimaa toimintaa. OYY ei kannata tämän projektin sisällyttämistä 3. Mistä työtä? Työelämäasioiden ajankohtaisuuden ja merkittävyyden vuoksi OYY juhlii Mistä työtä? -projektin löytymistä esitetyistä projekteista. Kirjaus huomioi myös hyvin ajankohtaisen hallituksen rakennepoliittisen ohjelman. Etenkin osaamistarpeiden ennakoinnin esiin nostaminen on tärkeää ja SYL:n profiiliin hyvin sopivaa toimintaa, jota OYY:n mielestä voisi korostaa keskeisempänä osana projektia. Tässä työssä OYY kannustaa SYL:a yhteistyöhön yli koulutusrajojen ennen kaikkea AMK-toimijoiden kanssa, sillä osaamistarpeet liittyvät kansalliseen kokonaisuuteen eivätkä rajoitu vain yliopistoiden sisälle. Lisäksi OYY pitää tärkeänä, että teeman ympärillä työskennellään johdonmukaisesti myös pidemmällä aikavälillä. OYY kiittää akateemisen yrittäjyyden nostamista osaksi kirjausta. SYL:n perustulolinjaus (yrittäjän perusturva perustulon kautta) tukee omalta osaltaan hyvin akateemisen yrittäjyyden puolesta tehtävää vaikutustyötä. OYY muistuttaa, että SYL:n linjapaperi ei ota kantaa yrittäjien eläkkeisiin. Linjapaperia olisi syytä tarkentaa tämän osalta, sillä yrittäjyys on riski myös eläketurvan kannalta. OYY tiedustelee, mitä jää käteen, kun projekti on päättynyt. OYY katsoo, että asioiden tietoisuuteen tuomisen ja keskusteluttamisen lisäksi olisi hyvä olla konkreettisia tavoitteita, joita projektin myötä lähdetään edistämään. SYL:n työelämäsektori on toiminut aktiivisesti jo useamman vuoden, joten pelkkä imagoprojekti on melko vaatimaton tavoite. 4. Oppimisen renessanssi 2

3 OYY:n mielestä on tarpeellista, että koulutuspoliittisessa keskustelussa siirretään painopistettä laadukkaaseen oppimiseen, sillä opetuksen kehittämistä tunnutaan tekevän nykyään lähes yksistään tehokkuuden ehdoilla. Kirjaus vaatisi kuitenkin vielä uutta fokusointia. Tällä hetkellä kirjaus on kovin perinteinen. Opetuksen kehittäminen ja opiskelijan roolin vahvistaminen ovat ylioppilaskuntien tämänhetkistä toimintaa eikä nykykäytäntöjen kartoittaminen tuo huomattavaa lisäarvoa. OYY toivoo, että SYL pikemminkin ottaisi katseen rohkeasti tulevaisuuteen ja toisi Tulevaisuuden yliopisto -projektin visioita nykypäivän käytännöiksi. Toimintamallia voi hakea koulutusviennin visioryhmästä, sillä toivomme hallituksen jäsenten toimenkuvan keskittyvän edunvalvontaan. SYL:n ei kannata miettiä ruohonjuuritason toimintaa, mutta sen on kiinnitettävä huomiota yhdessä ylioppilaskuntien kanssa siihen, miten visio saadaan jalkautettua yliopistoihin ja oppiaineisiin. Lisäksi OYY huomauttaa, että opetus-, opiskelu- ja oppimiskulttuurin muuttaminen on valtavan iso tavoite ja vaatii rakenteiden ravistelua alemmillakin koulutusasteilla. OYY ei kannata tämän projektin sisällyttämistä 5. Maailman tasa-arvoisin ja saavutettavin koulutusjärjestelmä OYY pitää kirjauksessa esitettyjä ongelmia todellisina rakenteellisina epäkohtina, joihin SYL:n on syytä puuttua. Epäkohtia ei kyetä korjaamaan pelkästään korkeakoulupoliittisella vaikutustyöllä, sillä esimerkiksi koulutuksen periytyvyys ja alojen sukupuolittuneisuus juontavat kotikasvatukseen sekä koulutuksen alemmille asteille. Projektiin liittyvän vaikutustyön suuntaa onkin mietittävä huolella. Vuonna 2014 asia on opiskelijavalintojen uudistuksen vuoksi erityisen ajankohtainen. Emme jaa ministeriön näkemystä siitä, että uudistus vähentää koulutuksen periytyvyyttä - pikemminkin päinvastoin, sillä hakijan tietämys korkeakoulutuksesta korostuu erehtymismahdollisuuksien kaventuessa. Opintoalojen sukupuolittuminen alkaa olla jo hälyttävää eikä muutu ilman toimenpiteitä. Pakko ja kiintiöt eivät toimi keinoina mies- ja naisvaltaisuuden purkamisessa, sillä suurempi ongelma on siinä, että jo hakijaryhmät jakautuvat sukupuolittuneesti. Segregaatioon puuttuminen ei saa siis edistää kiintiö-ajattelun yleistymistä ja leviämistä. Korkeakoulupoliittisena keinona esitämme varhaiskasvatuksen ja opettajankoulutuksen sisältöihin vaikuttamista. OYY:n mielestä SYL:n tulee ottaa rooli vahvana yhteiskunnallisena keskustelijana, joka tuo näkyväksi korkeakouluissa ilmenevät tasa-arvon, esteettömyyden ja saavutettavuuden ongelmat. Jos SYL ei tuo asiaa julkiseen keskusteluun, ongelma jatkaa kasvuaan huomaamatta. Lisäksi OYY esittää, että rivien listaan lisätään alueellinen tasa-arvo. 6. Opiskelijaperhe on paras! Opiskelijaperheet jäävät OYY:n mielestä helposti edunvalvonnalliseen paitsioon, vaikka kyseessä on kohtalaisen suuri opiskelijaryhmä. Asia on tullut esille paikallisesti, ja on tärkeää, että ylioppilasliike jatkaa aiheen parissa valtakunnallisesti. Toimintasuunnitelmaan esitetty projekti sisälsi monta tärkeää ja kannatettavaa toimenpidettä ja tavoitetta. Tosu-projektiesitystä vaivaa kuitenkin liiallinen laaja-alaisuus. OYY:n mielestä SYL:n tulisi ensisijaisesti pyrkiä vaikuttamaan opiskelijaperheitä koskeviin asioihin esimerkiksi edistämällä opintotuen huoltajakorotusta ja vasta toissijaisesti valmistumisen jälkeiseen elämään. OYY katsoo, että 3

4 vanhempainvapaisiin vaikuttaminen perheellisten opiskelijoiden edunvalvonnan kontekstissa on ontuvaa. OYY myös huomauttaa, että sinänsä hyvät tavoitteet vanhempainvapaiden ja vanhemmuuden kustannusten osalta voisivat olla kytkettävissä myös työelämäsektorin projekteihin. Huoltajakorotuksen ajaminen sisältyy myös eduskuntavaalivaikuttamisen kärkiin. Lisäksi koulutuksellisen tasa-arvon projektissa korkeakoulutuksen esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee käsitellä myös perheellisten opiskelijoiden näkökulmasta. OYY ei kannata tämän toimintasuunnitelmaprojektin sisällyttämistä vuoden Askeleet kohti perustuloa SYL:lle sopii hyvin rooli keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä perustulokeskustelussa, mutta OYY on samalla huolissaan SYL:n roolista koko y-liikkeen äänenkantajana, ellei selkeää linjausta perustulomallitavoitteesta saada. Vuoden 2013 liittokokouksessa hyväksyttävät uudet perustulolinjaukset vaativat toteutuakseen puolestapuhujaa, jolla on painoarvoa ja näkyvyyttä valtakunnantason poliittisessa keskustelussa. Tänä vuonna SYL:n keräämä tieto-taito sosiaaliturvasta ja perustulosta pitäisi saada näkymään konkretiana SYL:n toiminnassa. Esitetynlainen road map -suunnitelma edistäisi parhaalla mahdollisella tavalla asteittain vielä varsin abstraktilla tasolla olevaa perustuloajattelua. Suunnitelman laatiminen ja sen seuraaminen on OYY näkemyksen mukaan ehdottomasti tehtävä yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa avoimesti ja keskustellen. OYY huomauttaa, että kehittämisen avainten kantajan on myös jossain kohtaa tehtävä arvovalintoja ja päätettävä, minkälaista mallia se road map -matkan aikana tukee. Lisäksi OYY tunnistaa haastavan keskustelun ja jopa riskin y-liikkeen yhtenäisyydestä arvovalintojen teossa. Ongelmallisimpana asiana esitetyssä perustuloprojektissa OYY näkeekin rivit sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntijuudesta. Rivien tavoitteet ja toimet on kirjattu siinä määrin ristiriitaisina ja ongelmallisina, että OYY esittää niiden poistamista lopullisesta SYL:n toimintasuunnitelmasta vuodelle Sata lasissa maailmalle, yliopistot! OYY pitää projektia hyvänä ja ajankohtaisena sekä allekirjoittaa korkeakoulujen kansainvälistymiskeskustelun suunnan eksyneen liiaksi lukukausimaksuihin. OYY kuitenkin katsoo, että tällaisenaan projekti on liian ympäripyöreä ja sen tavoitteet epämääräisiä. Ratkaisuksi OYY ehdottaa, että projektin kärjiksi tähdennetään kansainvälisyyskeskustelun suunnan muuttaminen ja OKM:n kansainvälistymisstrategian loppuunsaattamisen edistäminen. Kansainvälistymisstrategian kausi on päättymässä kahden vuoden päästä. Vähälle huomiolle ovat jääneet monet opiskelijoille tärkeät kansainvälisyyden kehittämisalueet, kuten vaihto-opiskelu, korkeakoulujen kansainvälisen toiminta- ja yhteisökulttuurin kehittäminen, kieliopinnot ja kielimuurien purkaminen, kotikansainvälistyminen ja korkeakoulujen globaali vastuu. Vuonna 2014 SYL ehtii vaikuttaa opiskelijoille tärkeiden strategiakohtien toteuttamiseen sekä muovaamaan korkeakoulujen kansainvälistymistä vuoden 2015 jälkeen. SYL:n tulee aloittaa keskustelu Suomen korkeakoulujen kansainvälistymisen nykyisestä suunnasta ja tavoitetilasta yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Osana tätä keskustelua SYL tarkastelee Opetus- ja 4

5 kulttuuriministeriön kansainvälistymisstrategian päätavoitteiden toimivuutta ja toteutumista sekä ehdottaa lisätoimenpiteitä yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. Projektin kautta SYL:n tulee vaikuttaa Suomen korkeakoulujen kansainvälistymistoiminnan kehittämiseen ja tuoda esille opiskelijoille tärkeitä asioita. Samalla suunnattaisiin kansainvälistymiskeskustelua pois lukukausimaksuista. Projektissa tulisi hyödyntää Tulevaisuuden yliopisto- ja kotouttamisprojektien sekä koulutusviennin visiotyöryhmän tuotoksia. Lopuksi OYY toivoo, että projektin otsikkoa muutetaan. Linjapaperimuutokset Toimeentulo OYY kannattaa kappaleeseen 6.1. tehtyjä muutoksia. Verotusjärjestelmään kantaa ottavat muutokset ovat tervetulleita. OYY pitää myös kappaleen 6.2. muutoksia kannatettavina mutta toivoo, että otsikointia muutetaan kappaleen sisällön mukaiseksi. Otsikon alla puhutaan sekä toimeentulosta että sosiaaliturvasta, joten sopivin otsikko olisi Toimeentulo ja sosiaaliturva. Vaihtoehtoisesti kappaleen sisältöä voisi muuttaa siten, ettei tekstissä mainita sosiaaliturvajärjestelmää vaan linjataan ainoastaan toimeentulosta. Kappaleessa 6.2. OYY myös pohtii muotoilua ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön perustoimeentulo ja ehdottaa, että sen sijaan käytettäisiin muotoilua ihmisarvoisen elämän mahdollistava perustoimeentulo. Työelämä OYY pitää tärkeänä, että linjapaperin työelämäosion eläkejärjestelmälinjauksia päivitetään. OYY kannattaa sekä eläkkeen karttumisen alaikärajan poistamista että eläkemaksujen korottamista. Toivomme kuitenkin, että SYL poistaa sivulauseen riveillä 18 ja 19, sillä suurten ikäluokkien maksuosuuden kommentointi on linjapaperissa tarpeetonta. OYY ei kannata eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Sen vuoksi OYY myös kannattaa elinaikakertoimien säilyttämistä alkuperäisten linjausten mukaisesti. Lisäksi OYY kaipaa konkreettisempia kirjauksia koko työuran ajalle tarvittavista toimista, esimerkiksi: Työssäkäymistä ja työssäjaksamista täytyy tukea koko työuran ajan. Lakimiesaloite Oulun yliopiston ylioppilaskunta kannattaa vaihtoehtoa D. OYY katsoo, että olemassa olevien tietojen valossa on syytä tarkastella asiaa vielä lähempänä liittokokousta, mikäli lisäselvitystä saadaan erityisesti kustannusten osalta. OYY näkee kuitenkin tarpeen lakipalvelulle ja kokee asian tärkeäksi. OYY:n mielestä in-house-lakimies tulee sijoittaa Rovaniemelle. Oulun yliopiston ylioppilaskunta Valle Uimonen Hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula Pääsihteeri 5

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä.

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. PUOLUEKOKOUSALOITTEET Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. Puolueen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN ESITYS KALAMIEHET RY:N TOIMINTASTRATEGIKSI VUOSILLE 2014-2020

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN ESITYS KALAMIEHET RY:N TOIMINTASTRATEGIKSI VUOSILLE 2014-2020 TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN ESITYS KALAMIEHET RY:N TOIMINTASTRATEGIKSI VUOSILLE 2014-2020 Alkusanat: Tulevaisuustyöryhmän työt saatiin käyntiin keväällä 2013, jolloin ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran yhteen.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi

Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Opiskelijoiden ideoita yliopistojen rahoitusmallin kokonaisrakenteen periaatteiksi ja laskentakriteerien kehittämiseksi Atte Vieno, Aleksis Nokso-Koivisto Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs.

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Sinetti. Alex. Puheenjohtaja, pääministeri s.6. Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI

Sinetti. Alex. Puheenjohtaja, pääministeri s.6. Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI Sinetti LOKAKUU 2014 PORVARILLINEN ELÄMÄNTAPALEHTI Painavaa asiaa sotesta s.10 Koti on ihmisarvoisen elämän kulmakivi s.12 Alex Puheenjohtaja, pääministeri s.6 2 SINETTI 3/2014 PÄÄKIRJOITUS TÄSSÄ LEHDESSÄ

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Nuorten poliittinen ohjaus

Nuorten poliittinen ohjaus Nuorten poliittinen ohjaus strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? Kari Paakkunainen Leena Suurpää (toim.) nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja Nuorten

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot