Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) lausuu kunnioittavasti seuraavaa Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n (SYL) hallituksen ehdotuksesta liiton vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi: Oulun yliopiston ylioppilaskunta pitää esitetynmallista toimintasuunnitelmaa hyvänä. Jatkuvan toiminnan puolella on ensi vuodeksi pinnalla tosi isoja ja monenkirjavia asioita, joiden lisäksi eduskuntavaalivuonna 2015 ei OYY:n mielestä ole järkevää rakentaa toimintasuunnitelmaa yhtään tuhdimmaksi kuin nyt on kaavailtu. Visiointi-, keskustelun aloittamis-, selvittely-, hahmottamis- ja vaikuttamistyön lisäksi projekteilla tulee olla selkeät tavoitteet jo ensi vuonna. SYL:n on asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaation roolistaan huolimatta kyettävä konkretisoimaan projektiensa tavoitteita ja sitä, mitä niillä halutaan vuoden 2015 aikana saavuttaa. Siten toimintasuunnitelmasta tulee myös käyttökelpoisempi uudelle hallitukselle ja SYL:n asiantuntijoille jo tosun tosua valmisteltaessa. Toivoimme jo viime vuoden lausunnossamme projektien ytimen tiivistämistä ja uusimme saman toiveen tänäkin vuonna. SYL pyysi ylioppilaskuntia ilmaisemaan lausunnossaan, mitkä kaksi projekteista ovat vähiten tärkeitä. Mielestämme projekti 3 voi jäädä toimintasuunnitelman ulkopuolelle, lisäksi projektit 4 ja 5 voi yhdistää uudeksi projektiksi. Perustelumme löytyvät projektikohtaisten huomioiden alta. Seuraavassa projektikohtaiset huomiot: 1. Eduskuntavaalit 2015 ja hallitusohjelma Eduskuntavaalivaikuttaminen on olennainen osa SYL:n tekemää valtakunnallista edunvalvontatyötä. Vaikka eduskuntavaalit käydään vain neljän vuoden välein, vaikuttaminen puolueiden ja hallituksen vaaliohjelmiin ei kuitenkaan saa rajoittua toteutettavaksi pelkkänä vaalivuotena. OYY toivookin, että SYL on jo hyvässä vauhdissa vaikuttamistyössään kevään vaaleja varten. Eduskuntavaalien vaikuttamistyötä tulee tehdä yhdessä ylioppilaskuntien ja opiskelijoiden kanssa. OYY pettyi tämänvuotiseen Hei, kuule EU -eurovaalikampanjaan ja vaatii tulevalta eduskuntavaalikampanjalta puhuttelevampaa ilmettä ja parempaa näkyvyyttä. SYL:n kampanjan on oltava raikas, huomiota herättävä ja helposti omaksuttavissa. OYY myös toivoo eduskuntavaalikirjaukseen jo enemmän konkretiaa siitä, minkälaista kampanjaa SYL aikoo keväällä toteuttaa tietojemme mukaan eduskuntavaalikampanjan viestinnän suunnittelu on kuitenkin jo aika pitkällä. Pelkkä tietoisuuden lisääminen, uudet tavat ja näkyvyyden tavoittelu eivät OYY:lle riitä. Haluamme, että SYL kiinnittää huomiota myös palautteen keräämiseen vaalikampanjastaan sekä kampanjan arvioimiseen. Tämän toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma jo ennen vaaleja. Riveillä lukee: Maakunnallisia yhteyksiä hyödyntäen SYL luo suhteet valittuun eduskuntaan ja hallitukseen. OYY vaatii tähän kirjaukseen enemmän selkeyttä. Toivomme, että kirjauksella viitataan siihen ajatukseen, että ylioppilaskuntien toivotaan luovan suhteita oman alueensa kansanedustajiin ja ministereihin ja että SYL luo myös omia suhteita erityisesti niihin toimijoihin, jotka työskentelevät SYL:lle tärkeissä valiokunnissa. OYY toivoo, että rivin 31 loppuun lisätään sivulause joista priorisoidaan kärkitavoitteet lähempänä vaaleja.

2 1. Turvataan YTHS:n rahoituspohjan vakaus ja palveluiden saatavuus OYY näkee YTHS:n rahoituspohjan vakauteen ja palveluiden saatavuuteen vaikuttamisen tärkeimpänä eduskuntavaalivaikuttamisen teemana. OYY kuitenkin pohtii, mitä SYL tarkoittaa konkreettisella mallilla, jolla YTHS:n asema integroidaan uuteen soterakennelmaan. Onko sellainen malli jo suunniteltu? Onko malli jokin tietty kirjausmuoto, joka sisällytettäisiin sote-lakiin? OYY haluaa, että SYL pohtii vielä uudelleen, kuinka toiveet AMK-opiskelijoiden siirtämisestä YTHS:n palveluiden piiriin kirjataan toimintasuunnitelmaan. OYY:n näkemyksen mukaan vaikuttaa helposti kummalliselta, mikäli ylioppilasliike kampanjoisi eduskuntavaaleissa ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvonnan puolesta. OYY toki tiedostaa, että tavoitteen toteutuminen vahvistaisi myös sekä YTHS:n asemaa että yliopisto-opiskelijoiden terveyspalveluja. AMK-opiskelijoiden terveyspalvelut eivät kuitenkaan saa olla SYL:n eduskuntavaalikampanjoinnin kärkiteemoja. 2. Opiskelijan riittävä toimeentulo nyt ja tulevaisuudessa Kirjaus on OYY:n mielestä hyvin jäsennelty ja yhtenäinen SYL:n aiempien linjausten kanssa. Ainoastaan viimeistä virkettä tulee OYY:n mielestä muuttaa. Ensinnäkin sivulause joka rahoitetaan nykyisen toimeentulojärjestelmän puitteissa. tulee ehdottomasti poistaa SYL:n toimintasuunnitelmasta. SYL:n tavoitteleman perustulomallin kaltaisen rahoittaminen nykyisen toimeentulojärjestelmän puitteissa ei ole millään tavalla mahdollista. Toiseksi OYY:n mielestä niin eduskuntavaalikirjauksessa kuin koko toimintasuunnitelmassa tulee selkeämmin näkyä, mikä on SYL:n linja opintotukivaikuttamisen, sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamisen ja paremman yhteensovittamisen sekä perustulon suhteen. OYY:n mielestä on huolestuttavaa, mikäli SYL:lla ei ole selvää kärkeä opiskelijoiden toimeentulovaikuttamisen suhteen. Mikäli SYL:n linja opiskelijoiden toimeentulotoiveiden suhteen on epäselvä ylioppilaskunnille, on se sitä varmasti myös tulevalle Suomen hallitukselle. Toimeentulokärjen tulisi myös olla mahdollisimman yhtenevä koko ylioppilasliikkeen piirissä. OYY:n mielestä SYL:n tulisikin eduskuntavaalivaikuttamisessaan keskittyä vain opintotuen kehittämiseen sekä nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamiseen ja parempaan yhteensovittamiseen opiskelijoiden toimeentulon näkökulmasta. Opintotukivaikuttaminen on OYY:n mielestä näin ollen selvästi tärkeämpää kuin perustulovaikuttaminen. 3. Maksuton ja laadukas koulutus OYY:n mielestä maksuton koulutus on erittäin tärkeä kärki SYL:n eduskuntavaalivaikuttamisessa. Kuitenkin OYY:n mielestä riveillä oleva virke Korkealaatuisen oppimisen ja osaamisen edellytyksiä yliopistoissa vahvistetaan karsimalla päällekkäistä sääntelyä, vahvistamalla radikaalisti yliopistojen yhteistyötä ja lisäämällä opintojen joustavaa suorittamista esimerkiksi ympärivuotisen opiskelun hyödyntämisellä. voidaan siirtää kohtaan neljä, sillä asiasisällöltään se on enemmän rakenteellisen kehittämisen piirissä. Kohta kolme voisi keskittyä pelkästään maksuttomaan koulutukseen.

3 4. Vauhtia korkeakoulukentän rakenteelliseen kehittämiseen OYY näkee rakenteellisen kehittämisen yhtenä parhaimmista keinoista vaikuttaa opetuksen ja tutkimuksen laatuun. Kirjaus on OYY:n mielestä hyvä, mutta rivillä 69 olevaa virkettä Filiaalien ja yliopistokeskusten tutkintoon johtavaa koulutusta arvioidaan kriittisesti. tulee muotoilla selkeämmäksi. OYY toivoo, ettei kriittisellä arvioinnilla tarkoiteta filiaalien lakkauttamista, vaan tarkastelu painottuu koulutuksen alueelliseen profiloitumiseen. Lisäksi keskustelussa tulisi huomioida duaalimallikeskustelun kehittyminen ja SYL:llä tulee olla selkeä kanta ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mielestämme tämä projekti on toimintasuunnitelman projekteista kaikkein tärkein ja sen tavoitteelliseen ja hallittuun loppuunsaattamiseen tulee käyttää kaikki tarvittava aika ja resurssi. 2. Potkua kestävään koulutusvientiin Projekti on ajankohtainen, koska tällä hetkellä julkinen keskustelu koulutusviennistä siirtyy usein lukukausimaksuihin, vaikka koulutusvienti ja maksut eivät suoraan liity toisiinsa. OYY kuitenkin näkee, että SYL:n jäsenistön edun mukaista ei ole laittaa suuresti resursseja koulutusvientitoiminnan kehittämiseen, sillä SYL:n päätehtävänä kv-sektorilla on suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kansainvälistymisen edistäminen. OYY ei koe, että koulutusvientitoimijat olisivat osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää itsessään. OYY:n mielestä SYL:n tulee myös arvioida kriittisesti, toimiiko koulutusvienti todellisena keinona yliopistojen rahoituspohjan vahvistamiseen. OYY näkee, että koulutusviennin tukena täytyy olla valtiollinen toimija, jolle yritysten toteuttama koulutusvienti on läpinäkyvää ja joka varmistaa, että koulutusviennille on eettiset ja yhtenäiset periaatteet. Muuten koulutusvientitoiminnalla on riski välillisesti toteuttaa sosioekonomisten erojen suurentumista maissa, joissa on heikko ihmisoikeudellinen tilanne. Lisäksi SYL:n tulee pyrkiä vaikuttamaan suomalaisten koulutusvientiyritysten toimintaan siten, että ne kunnioittavat ja ottavat huomioon kohdemaan paikallisen kulttuurin. Kirjauksessa olisi hyvä tarkentaa, mitä tarkoitetaan rivillä 79 mainitulla paremmalla koulutusviennillä. Lisäksi olisi hyvä täsmentää, mitä ovat kirjauksessa mainitut ruohonjuuri- ja makrotaso koulutusvientikeskustelussa. Pidämme toimintasuunnitelman kirjauksesta, jossa huomioidaan koulutusviennin visioryhmän raportin tavoitteet ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen. OYY kokee laki- ja menettelytapaoppaan lobbaamisen tärkeäksi ja konkreettiseksi työkaluksi kehittää koulutusvientiä. Rivillä 88 mainittujen tahojen lisäksi OYY:n mielestä SAMOK olisi hyvä ottaa mukaan yhdeksi yhteistyötahoksi. OYY kannattaa tämän toimintasuunnitelmaprojektin sisällyttämistä vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan. 3. Opiskelijan toimeentulon tulevaisuus Opiskelijan toimeentulon tulevaisuuden pohtiminen tulee OYY:n mielestä olla SYL:n jatkuvaa toimintaa. OYY:n mielestä Opiskelijan toimeentulon tulevaisuus -kirjauksen ydin onkin riveillä : SYL kokoaa yhteen tuoreimman tiedon opiskelijan tulo- ja menorakenteesta luodakseen kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten opiskelijat pärjäävät taloudellisesti ja mitkä heidän tarpeensa nykyään ovat. Samalla kiinnitetään huomiota syihin opintotuen piiristä putoamiseen ja opintotuen ulkopuolella olevien opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen. OYY kannattaa tällaisen tutkimustiedon kokoamista. Opiskelijan tulo- ja menorakenteesta on jo tuoretta tutkimustietoa, mutta vaikuttamistyön pohjaksi tarvitaan ajankohtaista tietoa myös opintotuen ulkopuolella

4 olevien opiskelijoiden tilanteesta. Tuoreimpien tutkimustulosten tulee olla pohjana SYL:n opintotukivaikuttamisessa. Kirjauksen mukaan SYL laatii päivitetyn näkemyksen opiskelijoiden toimeentulotarpeista huomioiden Askeleet kohti perustuloa -projektin. OYY:n mielestä SYL:n tämänvuotiseen Askeleet kohti perustuloa -tiekarttaan on käytetty kiitettävästi aikaa ja huomiota. Siksi toivommekin, että SYL:n keräämä taitotieto sosiaaliturvasta ja perustulosta näkyisi jatkossa konkretiana SYL:n toiminnassa. SYL:n tulee kuitenkin tarkkaan harkita, kuinka tiekarttaa jatkossa käytetään. OYY:n mielestä SYL:lle sopii hyvin rooli keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä perustulokeskustelussa, mutta OYY epäilee SYL:n ja ylioppilaskuntien kompetenssia ja resursseja syvällisempään perustulokeskusteluun. OYY:n mielestä ylioppilasliike ei voi uskottavasti määritellä, millainen perustulomalli soveltuisi tulevaisuuden sosiaaliturvamalliksi. Tiekartan valmistelun myötä OYY on myös alkanut epäillä, onko SYL:lla ja ylioppilaskunnilla kompetenssia edes tiekartan askeleiden sisältöjen valmisteluun. Ylioppilasliike on keskittynyt opiskelijaedunvalvontaan, eikä sillä ole riittävästi saatavissa olevaa ja käyttökelpoista tietoa eri askeleiden rahoituksesta tai näiden askeleiden vaikutuksista ihmisten käyttäytymiseen. OYY:n mielestä on vaikeaa nähdä, mikä merkitys tiekartalla on SYL:n toimintasuunnitelmassa. Kyseinen tiekartta ei ole vielä valmis, eikä se liioin ole tulossa päätettäväksi liittokokoukseen, jossa kuitenkin päätetään SYL:n ensi vuoden toiminnasta. OYY näkee tiekartan soveltuvan taustamuistioksi, esimerkiksi sosiaaliturvan yksilökohtaisuuden, etuusmuotojen yhdistämisen sekä minimietuisuuksien vähimmäistasojen ja tulorajojen yhdenmukaistamisen osalta. Nämä ovat myös SYL:n linjapaperin mukaisia tavoitteita. Mikäli tiekarttaa aiotaan jatkossa käyttää muutoin kuin taustamuistiona, tulee sen sisältö OYY:n mielestä olla liittokokouksen keskusteltavissa. SYL:n linjapaperin mukaan sosiaaliturvajärjestelmää kehitetään kohti perustuloa. Perustoimeentulo on samassa asiakirjassa määritelty yksinkertaiseksi, yksilökohtaiseksi, vastikkeettomaksi, oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi. OYY tulkitsee linjapaperia niin, että SYL:lla on myönteinen kanta edellä mainitun kaltaiseen perustuloon. Näin ollen, mikäli edellä mainitun kaltainen perustulo tulisi esimerkiksi hallitusohjelmaneuvotteluissa esille esim. siten, että seuraavalla hallituskaudella selvitetään mahdollisuudet perustulokokeiluun tai toteutetaan perustulokokeilu, tulisi SYL:n näkökanta olemaan asiaan myönteinen. Askeleet kohti perustuloa -tiekartan lisäksi päivitetyssä opiskelijoiden toimeentulotarpeen näkemyksessä huomioitaisiin kaikki muutkin opiskelijan toimeentuloon vaikuttavat asiat, joita kirjauksessa onkin jo kiitettävästi nostettu esiin. Lisäksi kirjauksessa olisi syytä mainita myös, että opiskelijoiden tulo- ja menorakenneselvitys sekä tutkimustulokset opintotuen ulkopuolella olevista opiskelijoista ovat luonnollisesti myös päivitetyn näkemyksen pohjana. OYY:n mielestä tässä projektissa on niin paljon SYL:n jatkuvaan toimintaan kuuluvaa asiaa, ettei siitä ole tarpeellista tehdä vuodelle 2015 omaa toimintasuunnitelmaprojektiaan. OYY toivoo kuitenkin, että SYL selvittäisi yhteistyössä esimerkiksi OTUS:n kanssa syitä opintotuen piiristä putoamiseen ja opintotuen ulkopuolelle jäävien opiskelijoiden taloudellista tilannetta, sillä noiden opiskelijoiden määrä kasvaa koko ajan. 4. Maisteri 2.0 OYY näkee Tulevaisuuden yliopisto ja Kyky-projektit menestyksekkäinä ja katsoo näiden projektien hyödyntämisen tärkeäksi. Erilliseen tulevaisuuden visiointiin resursoiminen ei ole kuitenkaan järkevää, vaan tulevaisuuden osaamisen ja työelämäyhteyden hahmottaminen tulisi tulla esille näistä projekteista raportoimisen kautta. Korkeakoulujärjestelmän tulevaisuuden näkymien kartoittaminen tulisi OYY:n mielestä tapahtua hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa.

5 OYY:n mielestä SYL:n resurssit tämän projektin osalta tulisi keskittää erityisesti koulutuksen ja kehittämissuunnitelman, KESU:n, kirjauksiin ja lopullisen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelman sisältöön vaikuttamiseen. OYY näkee Maisteri 2.0 ja Maailman paras työelämä -projekteissa yhteneväisyyksiä ja siksi projektit 4. ja 5. tulee yhdistää uudeksi projektiksi Koulutusta kehittämällä kohti tulevaisuuden työelämää. 5. Maailman paras työelämä OYY:n mielestä nykyisen työelämän kehittäminen, työhyvinvointiin panostaminen sekä työelämän joustot ovat erittäin tärkeitä asioita. Kuitenkin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvontaorganisaationa SYL:n tulisi keskittyä enemmän suoraviivaisempaan jäsenistönsä työelämäedunvalvontaan, joka rakentuu opiskeluaikaisen työssäkäymiseen, koulutuksen työelämärelevanssin ja osa-aikaisen opiskelun mahdollistamisen ympärille. OYY:n mielestä projektit 4. ja 5. tulee yhdistää uudeksi projektiksi Koulutusta kehittämällä kohti tulevaisuuden työelämää. OYY:n ehdotus uudeksi projektiksi: Koulutusta kehittämällä kohti tulevaisuuden työelämää Korkeakoulutuksen on pystyttävä valmistamaan opiskelijoita työelämän haasteisiin työmaailman tarpeet huomioiden. SYL ottaa kantaa opiskelijan työelämäasioihin mediassa ja ottaa aktiivisen roolin aloitteentekijänä yhteiskunnallisessa työelämäkeskustelussa yhteistyössä muiden työelämäedunvalvonnan toimijoiden kanssa. SYL keskittyy työelämäkeskustelussa opiskeluaikaiseen työssäkäymiseen, koulutuksen työelämärelevanssiin ja osa-aikaisen opiskelun mahdollistamiseen. Keskittymällä edellä mainittuihin seikkoihin SYL vaikuttaa työurien pidentämiseen samalla kun vaikuttaa korkeakoulutuksen kehittämiseen. SYL hyödyntää informaatiota Tulevaisuuden yliopisto -projektista ja 78 keinoa työurien pidentämiseksi -työkalupakista ja tuo esiin konkreettiset tavoitteensa sekä korkeakoulujärjestelmän että tutkintokoulutuksen kehittämiseksi. Vuonna 2015 SYL kartoittaa opiskelijan työelämäedunvalvonnan kulmakivet ja laatii näiden pohjalta selkeän vaikuttamispaketin hyödynnettäväksi niin SYL:ssa kuin ylioppilaskunnissa. Vaikuttamispaketista tehdään yhtä selkeä kuin Kyky-projektissa, jotta materiaalia voivat hyödyntää kaikki opiskelijayhteisön jäsenet. Keskeisenä näkökulmana vaikuttamistyössä on korkeakoulujärjestelmien vastaavuus työelämän tarpeisiin sekä työ- ja elinkeinoelämän muokkautuvuus uuden tiedon ja osaamisen pohjalta. Rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelmaa laadittaessa SYL pystyy tuomaan esille itselleen tärkeitä kehittämiskeinoja tulevaisuuden työelämää ajatellen. Lisäksi SYL asettuu ajamaan osaaikaisen opiskelijan statuksen rakentamista yhdessä Akavan kanssa tavoitteenaan taata joustavat opiskelumahdollisuudet erilaisissa elämäntilanteissa oleville. 6. SYL:n vaikuttamistoiminnan ja organisaation kehittäminen OYY:n mielestä Suomen ylioppilaskuntien liiton olisi korkea aika panostaa organisaationsa kehittämiseen ja vaikutustoimintansa arvioimiseen. Projekti olisi oikein toteutettuna varmasti mielettömän arvokas ja tekisi SYL:lle organisaationa hyvää. Toimintaympäristömme y-liikkeessä on paisunut vuosi vuodelta, mutta aikaa oman toiminnan kriittiseen ja huolelliseen kehittämiseen

6 tuntuu olevan aina vain vähemmän. Toivoisimme kirjaukselta kuitenkin hieman enemmän konkretiaa ja selkeyttä mm. SYL:n ja ylioppilaskuntien väliseen työnjakoon. Tämä projekti voisi parhaimmillaan toimia hyvänä esimerkkinä myös ylioppilaskunnille meidän oman toimintamme tehostamiseen ja järkevöittämiseen. OYY kannattaa tämän toimintasuunnitelmaprojektin sisällyttämistä vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan. Oulun yliopiston ylioppilaskunta Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.

Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Turun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Suomen ylioppilaskuntien liittoa mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Yleistä Toivomme SYL:n toiminnan keskittyvän kevään 2015 aikana voimakkaasti

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaaleista

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaaleista Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Lausunto 1 (6) Edunvalvonta H hyväksymä kokouksessa Suomen ylioppilaskuntien liitto Lapinrinne 2 00180 Helsinki Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Saatekirje liittokokousmateriaaleille

Saatekirje liittokokousmateriaaleille SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 00 Sivu 1 / 6 Saatekirje liittokokousmateriaaleille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arvoisa

Lisätiedot

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI: Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) lausuu kunnioittavasti seuraavaa Suomen ylioppilaskuntien

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA 1 W1 YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA 1 W1 YLIOPISTON . ( o \\VIA\VII OULUN (3. 1 W1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 31/2014 Poytäkirja Hallituksen kokouksen 31/2014 Aika: 9.10.2014 klo 12.00 Paikka:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro xx Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Kokeilukulttuurilla Tulevaisuuden yliopistoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

JYYn lausunto SYL:n liittokokouksen 2014 ennakkomateriaaleista

JYYn lausunto SYL:n liittokokouksen 2014 ennakkomateriaaleista Lausunto 10.10.2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Student Union of the University of Jyväskylä JYYn lausunto SYL:n liittokokouksen 2014 ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi

Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi Lisäykset linjapaperiinpunaisella värillä. Poistot linjapaperista yliviivattuina. Perustelut muutoksille numeroituna. 2.2. Toimeentulo Päätoimisen opiskelun

Lisätiedot

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00.

O f T( O A\v OULUN. Hallituksen kokoukse KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014. Aika: 30.10.2014 klo 12.00. O A\v OULUN O f T( Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2014 Aika: 30.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

Hallituksen muutosesitys linjapaperiin

Hallituksen muutosesitys linjapaperiin SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 07 Sivu 1 / 6 1 Hallituksen muutosesitys linjapaperiin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lisäykset

Lisätiedot

SYL:N TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA VUODELLE ÅAS-vierailu Kåren, Turku

SYL:N TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA VUODELLE ÅAS-vierailu Kåren, Turku SYL:N TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA VUODELLE 2006 ÅAS-vierailu 14.2.2006 Kåren, Turku JÄRJESTÖ- JA VIESTINTÄTOIMINTA TOIMINTA Kevää ään n yksipäiv iväiset iset tapaamiset tosun tosu s. 1

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

LAUSUNTOKIERROS 2015. Arvoisat ylioppilaskuntien edustajat,

LAUSUNTOKIERROS 2015. Arvoisat ylioppilaskuntien edustajat, LAUSUNTOKIERROS 2015 Arvoisat ylioppilaskuntien edustajat, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ry:n varsinainen liittokokous järjestetään 20. ja 21. marraskuuta Espoon Korpilammella. Liittokokous valitsee

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Lukukausimaksujen tulevaisuus

Lukukausimaksujen tulevaisuus Lukukausimaksujen tulevaisuus Ylijohtaja Anita Lehikoinen Lukukausimaksut vai ei? Mihin ja miten tutkintokoulutuksen maksullisuus vaikuttaa? 31.1.2013 Tampereen yliopisto Lukukausimaksut Lukukausimaksujen

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Tamyn toimintasuunnitelman 2016 taustamuistio

Tamyn toimintasuunnitelman 2016 taustamuistio Tamyn toimintasuunnitelman 2016 taustamuistio Tässä taustadokumentissa on kerättynä tosuprojektien pohjana olleita ajatuksia ja ideoita projektin toteutuksesta. Kaikkia tässä dokumentissa olevia ideoita

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton alustavista liittokokousmateriaaleista

Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton alustavista liittokokousmateriaaleista Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton alustavista liittokokousmateriaaleista Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Suomen

Lisätiedot

SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi

SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro xx Sivu 1 / 9 SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi 1 Projektin tausta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 06 Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan.

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 1 ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 2 YKSILÖ 3 Opiskelijan toimeentulo 4 Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. 5 6 Opintotuki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Taustamuistio linjapaperin duaalimallikirjauksesta

Taustamuistio linjapaperin duaalimallikirjauksesta Taustamuistio linjapaperin duaalimallikirjauksesta Sisällys 1. Keskustelun taustaa 2. Otteet SYL:n linjapaperista, Unifin vaaliteeseistä sekä ARENE:n Helmikuun manifestista 3. Mahdolliset toimenpidevaihtoehdot

Lisätiedot

HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta Akava ry Lausunto 1 (6) Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta TyV@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen tiistaina 10.11.2015 klo 12.15 HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaaleihin

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaaleihin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousmateriaaleihin Lausunto on koottu siten, että ensin kommentoimme ehdotettuja muutoksia linjapaperiin, ja tämän

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot

Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Maakuntastrategian kumppanuusfoorumi/ Kumppanuustyöpajat toukokuussa 2015 ¼: Yhdessä rajat ylittäen/ Yhteistyötaidot Taru Penttilä 25.5.2015 Turun AMK Vetovoimainen opiskelupaikka noin 2000 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen.

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. YLEISTÄ Työpajassa pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia joita koulutusta suunnittelevilla yksiköillä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 02.02.2013. Hallituksen sopo-vastaava Amélie Martikainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 02.02.2013. Hallituksen sopo-vastaava Amélie Martikainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 02.02.2013 Hallituksen sopo-vastaava Amélie Martikainen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mitäs tänään tehdään? 1) Esittäytyminen ja visa 2) Sosiaalitoiminta JYYssä

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Yleistä Kiitämme myös OLL:n asiantuntevaa hallitusta ja henkilöstöä,

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 17.8.2007 17.08.09 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic Frontier Finland

Lisätiedot

Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin

Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin Lukuvuosimaksut korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan näkökulmasta ja taustoitus apurahoja koskeviin linjauksiin Nina Björn Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kansainvälistymispalvelut Kv-kevätpäivät 2016,

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry valtakunnallinen ja sitoutumaton ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvoja perustettu vuonna 1996 perustajaliitot SKOL, STOL ja TERHOL

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

SYL-delegaatio AYYE

SYL-delegaatio AYYE SYL-delegaatio AYYE 10.11.2010 Prosessi 29.9. AYYE 7/2010 8.10. AYYH 40/2010 15.10. AYYH 41/2010 27.10. SYLD 1/2010 5.11. SYLD koulutus 9.11. SYLD 2/2010 10.11. AYYE 8/2010 16.11. Paneeli 18.11. Pre-SYL

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Annu Komulainen Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka & kuntapolitiikka Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Elina Lahtiola Sosiaalivalikunnan pj. 2015 Koulutuksen

Lisätiedot