VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS"

Transkriptio

1 VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

2 SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS Museoviraston toimintamenot Eräät avustukset ja Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen Kaluston hankinta Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot 20 Muistio Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen 21 2

3 MUSEOVIRASTO Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Selvitysosa: Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti museoiden kanssa käytävillä neuvotteluilla, arvioinnilla ja seurannalla. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön. Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Museoviraston toiminnassa korostuu aluetason kulttuuriympäristötoimintaedellytysten vahvistaminen. Maakuntamuseoita tuetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa keskeisinä kehittämishankkeina ovat Museoviraston uuden organisaation vakiinnuttaminen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi aikaisempaa paremmin ja kansallisen kulttuuriperinnön digitoinnin tehostaminen (erillisrahoituksella momentilta ). Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen, Muistio 1). Vuonna 2011 käynnistynyt muutto uusiin toimitiloihin parantaa arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden saatavuutta ja toiminnan tuottavuutta. Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelukeinoilla sekä panostamalla Museoviraston hallinnassa olevien linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restaurointiin, hoitoon ja esittelyyn. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa laaditaan kulttuuriympäristöstrategia. Toiminnassa keskitytään ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen. Toiminnassa priorisoidaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja valtakunnallisesti merkittäviä kohteita sekä yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden kanssa. Toiminnassa pyritään selkeään, ohjelmalliseen suojelupolitiikkaan ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon keskushallinnon ja aluetason kesken. Toimintavuoden 2013 painotuksia ovat arkeologian laatuvaatimusten ja arkeologisen toiminnan ohjauskäytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen, sotien jälkeisen rakennusperinnön arvojen ja suojelutarpeiden tunnistaminen, kulttuuriympä- 3

4 ristön inventointien tietojärjestelmä(palvelu)n toteuttaminen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittäminen. Arkeologisten kenttätöiden uudelleenorganisointia seurataan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineisto lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta sen säilyttämistä kohtaan. Suomen kansallismuseo ylläpitää Kansallismuseon lisäksi Kulttuurien museota, Suomen merimuseota, Seurasaaren ulkomuseota, Hämeen linnaa, Olavinlinnaa, Louhisaaren linnaa, Hvitträskiä ja Tamminiemeä sekä Cygnaeuksen galleriaa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Tavoitteena on, että varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellinen kulttuuriperintö ja siihen liittyvä tieto saadaan riittävän hyvin tallennetuksi. Museovirasto vakiinnuttaa kansallisen kokoelmatyön osaksi varsinaista toimintaansa. Kansallismuseon palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa keskeisen tärkeitä ovat Kansallismuseon maanalaisten lisätilojen suunnittelu ja rakentaminen. Vuoden 2013 alussa valmistuvat maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat mahdollistavat mm. Kulttuurien museon muuttamisen Kansallismuseoon vuoden 2013 aikana. Kulttuurien museon ja Kansallismuseon näyttelytoiminnan kehittäminen on mahdollista toteuttamalla maanalainen vaihtuvien näyttelyiden tila. Kansallismuseon palvelukykyä, vaikuttavuutta ja tulonmuodostusta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja lisäämällä ja tehostamalla tilamyyntiä. Museokauppojen toimintaa tulee kehittää keskittämällä hankintoja ja koordinoimalla kauppojen toimintaa tehokkaasti. Museokaupoilla on Museoviraston taloudessa oma vastuualueensa niiden tuottavuuden tarkempaa seuraamista varten. Myös kauppojen asiakasystävällisyyttä kehitetään. Kokous- yms. tilojen käyttöä tehostetaan markkinoinnilla. Kulttuurien museossa jatkuu ilmainen sisäänpääsy. Museovirasto on vuonna 2012 joutunut sulkemaan taloudellisista syistä Paikkarin torpan, Pukkilan ja Kuusiston kartanot, Kotkaniemen museon ja Iso-Lauroselan talon. Suomenlinnakeskuksessa olevan näyttelyn aukipidosta vastaa Ehrensvärd-Seura. Tamminiemi jatkaa keväällä 2012 uudistetulla konseptilla presidenttien museona. Anjalan kartanomuseo on suljettu lopullisesti. Urajärven kartano pyritään avaamaan vuonna 2013, korjaustöiden valmistuttua. Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla. 4

5 Tunnusluku toteutuma toteutuma tavoite Tuotokset ja laadunhallinta Käynnit Museoviraston verkkosivuilla Lausuntojen käsittelyaika, pv Museoiden kävijämäärä Kokonaiskävijämäärä Maksavien kävijöiden osuus, % 46,45 % 40,2 % 45 % Alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % 24,1 % 19 % Linnojen kävijämäärä kokonaiskävijämäärä Maksavien kävijöiden osuus, % 88,7% 88,2 % 85 % Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 7 4 Esinetietojen digitointiaste, % 30 % 39,9 % Toiminnallinen tehokkuus Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 3,16 2,44 Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,43 2,16 Henkisten voimavarojen hallinta Henkilötyövuodet (htv) Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) Museoviraston toimintamenot yhteensä 2013 TAE Tulot maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta -yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) -muut tulot Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) Toiminnan rahoitus -toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenorahoitus, netto Museoviraston nettomäärärahan kasvu on yhteensä euroa. 5

6 2013 määräraha euroa 2012 määräraha euroa Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen Vuokrien indeksikorotukset 204 Uusien toimitilojen aiheuttama vuokrien lisäys 322 Kansallismuseon hallinnan siirto 400 Kansallismuseon maanalaiset huoltotilat 546 Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset 140 Muuttokustannukset 312 Tietojärjestelmien käyttöönoton kustannukset ja sähköiset palvelut 350 Palkkausjärjestelmän uudistaminen 150 Kulttuuriympäristön viranomaispalveluiden turvaaminen 300 Journalistisen kuva-arkiston perustaminen 550 Asiakaspalvelun turvaaminen kirjastossa ja arkistoissa 60 Suomen kansallismuseon näyttelytoiminta 300 Suomen merimuseon toiminta 100 Yhteensä

7 Määrärahojen lisäykset Toiminnan turvaaminen ja sopeuttaminen Museoviraston vuoden 2012 talousarviokehyksestä leikattiin 3 miljoonaa euroa aiemmin päätettyjen tuottavuus- ym. vähennysten (lähes 0,5 milj. euroa) lisäksi. Sen seurauksena Museovirasto joutui käynnistämään YT-neuvottelut talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi. Poikkeuksellisen suuren leikkauksen toteuttaminen suunnittelukauden ensimmäiselle vuodelle edellytti suuria henkilöstövähennyksiä, museoiden sulkemisia ja Museoviraston hallinnassa olevien kiinteistöjen luovutuksia. Yt-neuvottelujen seurauksena Museovirastosta lakkautettiin 15 virkaa, eläkkeelle siirtyi 10 työntekijää, kausityövoimaa vähennettiin 10 henkilötyövuodella ja 17 työntekijää sanottiin irti. Henkilöstömenojen sopeuttaminen talouskehykseen on kuitenkin hankalaa, koska useimmilla työntekijöillä on pitkät irtisanomisajat ja säästöt ovat mahdollisia vasta vuoden viimeisellä kolmanneksella. Irtisanomisista seuraa myös muutosturvan aiheuttamia ylimääräisiä kuluja. Museovirasto on päättänyt luopua tässä vaiheessa noin 20 kiinteistöstä ja sulkea kahdeksan museota. Sekä kiinteistöistä luopuminen että museoiden sulkeminen antaa mahdollisuuden talouden ja toiminnan sopeuttamiseen. Osa tavoitelluista säästöistä toteutuu nopeasti, mutta esim. kiinteistöjen luovutukset kestävät useita kuukausia ja säästöt ovat saavutettavissa vasta vuoden 2012 lopussa ja 2013 alussa. Erityisen hankalaa on museoiden sulkemista seuraavat sopeuttamistoimet. Sulkeminen edellyttää esineistön siirtämistä säilytystiloihin ja ainakin Hylkysaaressa sijainneen meriarkeologisen aineiston konservoinnin osalta myös uusien tilojen etsimistä muualta. Edellä mainitut sopeuttamistoimet tuovat tarvittavat säästöt vasta vuoden 2013 aikana. Erityisen hankalaa on myös kulttuuriympäristöön liittyvän viranomais- ja kehittämistoiminnan voimavarojen olennainen väheneminen. Kulttuuriympäristöä ei ole mahdollista sulkea ja siihen liittyviä palveluita tarvitaan koko ajan enemmän, osin kulttuuriympäristön arvojen laajentumisen ja monimuotoistumisen takia, osin siihen liittyvän muutospaineen, osin yleisön kiinnostuksen ja harrastuksen johdosta. Museoviraston keskeinen talouteen vaikuttava ongelma on kiinteistömenojen merkittävä kasvu ja se, että talouden kehys ei kasva kiinteistömenojen mukaan. Museovirasto ei ole saanut kehyksiin vuokrien korotuksia täysimääräisinä ja erityisen Kansallismuseon siirrosta Senaatti kiinteistöille on aiheutunut hyvin merkittävä sopeuttamiskysymys. Museoviraston talouden rakenteen vuoksi seuraus on se, että tilakustannusten kasvu leikkaa jatkuvasti toimintaedellytyksiä. Viraston vuokramenot kasvavat noin 2,5 milj. euroa vuodesta 2012 vuoteen Jo toteutetut 52 henkilötyövuoden vähennykset eivät riitä täysimääräisesti vuokramenojen nousun kattamiseen. Sopeuttamistoimet, joita näin suuret sääs- 7

8 töt edellyttäisivät, eivät onnistu ilman todella merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka eivät ole mahdollisia näin lyhyessä ajassa ja jotka vaatisivat Museovirastoa koskevan lainsäädännön muuttamista. Mikäli Museovirasto ei saa lisämäärärahaa toiminnan turvaamiseen ja sopeuttamiseen vuodelle 2013, täytyy virastossa käynnistää uudet YT-neuvottelut arviolta 30 henkilötyövuoden suuruisen vähennyksen toteuttamiseksi. Vähennys jouduttaisiin kohdistamaan henkilöstömenoihin, koska kaikki muut säästökohteet on jo käytetty aiemman YTneuvotteluprosessin aikana. Lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on yhteensä euroa. Vuokrien indeksikorotukset Toimitilavuokrien indeksikorotuksiin tarvitaan määrärahojen lisäys. Kaikkiin toimitilavuokriin tulee arviolta 2,5 %:n suuruinen indeksikorotus, joka on yhteensä ,14 euroa. Lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on euroa. Sturenkadun uusien toimitilojen aiheuttama vuokrien lisäys Osa Museoviraston toiminnoista siirtyi vuoden 2011 aikana Sturenkatu 2a:han valmistuneisiin arkisto-, kirjasto- ja asiakaspalvelutiloihin. Museoviraston muut toiminnot siirtyvät mennessä kokonaan Kulttuuritalolle (Sturenkatu 4) valmistuviin tiloihin. Uusista toimitiloista johtuva vuokrien lisäys on euroa verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Kansallismuseon hallinnan siirto Vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen mukaisesti Museovirasto siirsi Kansallismuseon Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ja siirtyi vuokralaiseksi. Vuokraus alkoi Kansallismuseon hallinnan siirrosta 7/2012 johtuva vuokrien lisäys on euroa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Nettolisäys vuoden 2012 talousarvioon verrattuna yhteensä euroa. 8

9 Kansallismuseon maanalaiset huoltotilat Kansallismuseon uudet maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat valmistuvat kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen vuokraus alkaa lukien ja tästä aiheutuva vuokrien lisäys on euroa. Toisen vaiheen vuokraus alkaa lukien ja tästä johtuva vuokrien lisäys on euroa. Nettolisäys vuoden 2012 talousarvioon verrattuna yhteensä euroa. Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset Museoviraston hallinnassa ja käytössä oleva rakennuskanta on kulttuurihistoriallisesti arvokasta kansallisomaisuutta. Museoiden, kartanoiden ja linnojen välttämättömät korjaus-, tietoliikenne-, vartiointi-, sähkö-, lämmitys- ja muut ylläpitokulut kasvavat vuosittain noin 4%. Kiinteistöjen ostopalveluiden kustannusten nousun aiheuttama lisäys on euroa ja kiinteistöjen energiakustannusten ja muiden menojen nousun aiheuttama lisäys on euroa. Kiinteistömenojen kasvun edellyttämä lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on yhteensä euroa. Muuttokustannukset Sturenkatu 4 toimitilojen peruskorjauksen valmistuttua muutetaan Museoviraston Nervanderinkadulla olevat toiminnot Kulttuuritalolle. Muutettavana on vielä myös arkisto- ja kokoelma-aineistoa merkittävästi. Määrärahatarve fyysisen muuton järjestämiseksi on yhteensä euroa. Arkeologisten kokoelmien sijainti kahdessa eri toimipisteessä yli puolentoista vuoden ajan on vaikuttanut siihen, ettei henkilökunnalla ole asiakaspalvelun ohessa ollut mahdollisuutta panostaa kivikauden kokoelmien muuttovalmisteluihin. Muuton yhteydessä on välttämätöntä inventoida kokoelmat, uusia osa säilytyslaatikoista ja merkitä uudet sijaintipaikat kokoelmanhallintajärjestelmään. Määräaikaisen työvoiman tarve on 2 x 6 kk, lisäksi tarvikekuluja, yhteensä Kansallismuseo varautuu toimintahäiriöihin, jotka johtuvat maanalaisten huoltoja yhteystilojen rakentamisesta museon tontin alle. Konservointilaitoksen toiminta on väliaikaisesti hajasijoitettu 3 eri paikkaan Nervanderinkadulla, Kansallismuseon Häkälä-rakennuksessa ja Kansallismuseon päätiloissa. Paluu konservointilaitokseen ajoittuu vuoden 2013 alkuun. Määrärahatarve on euroa. Nettolisäys vuodeksi 2013 on yhteensä euroa 9

10 Tietojärjestelmien käyttöönoton kustannukset ja sähköiset palvelut Museoviraston sähköistä asiointia ja sähköisiä palveluja kehitetään ja ylläpidetään toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Sähköiset palvelut ovat tärkeä osa Museoviraston toiminnan tehostamista ja palvelujen saattamista muiden viranomaisten, tutkijoiden ja kansalaisten saataville. Sähköisten palvelujen ja itseasioinnin avulla asiakkaille avataan yhä suurempi osa Museoviraston tietovarannoista. Kieku-tietojärjestelmän valmistelu alkaa Museovirastossa vuoden 2013 alkupuoliskolla ja tuotantokäyttöön siirrytään vuoden 2014 aikana. Lisäksi valmistaudutaan valtion IT-palvelukeskuksen tuottaman VY-verkon, Virtu-luottamusverkoston sekä valtion yhteisen viestintäratkaisun käyttöönottoon Dokumenttien ja asianhallintajärjestelmän (SALAMA) ja tilaustenhallintajärjestelmän (TILHA) käyttöön ja niihin liittyvien prosessien toiminnan kehittämiseen suunnataan resursseja. Näin toiminnan tuottavuutta saadaan parannettua. Parannetaan suojelukohdetietojen ja paikkatietojen saavutettavuutta, järjestelmien yhteensopivuutta ja rajapintoja kehittämällä. Kirjasto jatkaa verkkotietoaineistojen tarjoamista. Museovirasto valtion kiinteistöhaltijavirastona on velvollinen ylläpitämään hallussaan olevia kiinteistöjä koskevaa kiinteistörekisteriä. Tällä hetkellä viraston käytössä oleva rekisteri on sekä teknisesti että sisällöiltään vanhentunut. Kiinteistöjen hallintajärjestelmähanke on tarkoituksenmukaista käynnistää sen jälkeen, kun valtion kiinteistönhallinnan tulevat ratkaisut on tehty valtion kiinteistöstrategian ja VAKUKI-työryhmän mietinnön perusteella suunnittelukauden loppupuolella. Tietojärjestelmien käyttöönoton kustannuksiin ja sähköisiin palveluihin tarvitaan euron määrärahalisäys vuoden 2012 määrärahoihin verrattuna Palkkausjärjestelmän uudistaminen Museoviraston palkkausjärjestelmän henkilökohtaista palkanosaa koskeva mallisopimuksen mukainen uudistettu palkkausjärjestelmäsopimus tuli voimaan Tällä sopimuksella katettiin 45,35 % kullekin tulevasta uudistetusta henkilökohtaisesta palkanosasta. Toinen vaihe, eli 54,65 % jäi rahoittamatta. Sen rahoitus jää kiinni tulevien vuosien palkkaratkaisuista. Vastaavissa tilanteissa on siirtymäkauden rahoitukseen saatu ylimääräistä rahaa. Lisäys vuoden 2012 määrärahoihin on euroa. 10

11 Kulttuuriympäristön viranomaispalveluiden turvaaminen Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden toimintakyky on turvattava pienten yksityisten rakennushankkeiden yhteydessä virkatyönä toteutettavien arkeologisten kenttätöiden osalta, jottei yksityishenkilöiden rakennustoiminta vaikeutuisi. Toiminnan on oltava ennakoivaa ja suunnitelmallista, riittävästi resursoitua sekä muinaisjäännöstyypeittäin ja maantieteellisesti mahdollisimman kattavaa. Myös virkatyönä tehtävät meriarkeologiset kenttätyöt kuten hylkyilmoituksiin ja kajoamistapauksiin liittyvät tarkastussukellukset on turvattava osana vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun ja seurannan prosessia. Museoviraston henkilöstön määrän vähentäminen estää myös kahden muun suojelutoiminnan välttämättömiin edellytyksiin kuuluvan työn tekemisen. Ensimmäinen on rekisterityö, siis alueita ja kohteita koskeva tiedon lisääminen ja olevan tiedon täydentäminen ja parantaminen. Rekistereiden laatu ja kattavuus on olennaista kaikille maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvässä toiminnassa. Rekistereiden kattavuus ja laatu on myös kiinteistönomistajien oikeusturvan ja hyvän hallinnon edellytys. Toinen on suojelun kehittämishankkeet, työkalujen kehittäminen. Erityisiä tarpeita ovat sotien jälkeisen rakennetun ympäristön suojelun ja hallitun korjaamisen tieto- ja osaamispohjan vahvistaminen sekä arkeologiseen toimintaan liittyvän opas- ja ohjeaineiston tuottaminen. Lisäystä vuoden 2012 määrärahoihin on euroa. Journalistisen kuva-arkiston perustaminen Museoviraston yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa valmistelema Journalistinen kuva-arkisto perustetaan Museoviraston kuvakokoelmien yhteyteen ja sille varataan toimintamäärärahat sekä asianmukaiset tilat. JOKAarkistoyksikkö toimii kansallisena lehdistöä ja mediaa varten tuotetun valokuvaaineiston arkistoijana ja keskusorganisaationa. Määrärahan lisäystarve euroa Asiakaspalvelun turvaaminen kirjastossa ja arkistoissa Kirjaston ja arkistojen asiakas- ja tietopalveluja uudistetaan osaston yhteisen palvelukonseptin mukaisesti. Kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta kehitetään. Kirjastopalvelujen tuottavuutta nostetaan itsepalvelua lisäämällä. Asiakasmääriä pyritään kasvattamaan, jolloin suoritemäärät, mm. lainat kasvavat. Näin toiminnan vaikuttavuus myös lisääntyy. Edellytyksenä on kirjastokokoelman ja elektronisten aineistojen kartuttaminen, Museoviraston tärkeimpien julkaisujen sidottaminen avokokoelmaan sekä uusien tietopalvelukokonaisuuksien toteutta- 11

12 minen ja tiedotus- ja markkinointimateriaalin teettäminen. Jotta palveluja ja vaikuttavuutta voitaisiin kehittää, tarvitaan lisäystä euroa. Kuva-arkiston asiakaspalvelua parannetaan jatkamalla kokoelmien digitointia ja kannustamalla kuvakokoelmat.fi -palvelun käyttöön. Verkkosovelluksen ansiosta vapautuvilla resursseilla voidaan asiakaspalvelussa keskittyä erityisen vaativiin asiakkaisiin. Jotta digitointi olisi mahdollisimman tehokasta, tarvitaan lisäystä euroa. Määrärahatarve yhteensä euroa Suomen kansallismuseon näyttelytoiminta Suomen kansallismuseon näyttelytoiminta noudattaa vuoteen 2017 ulottuvaa näyttelyohjelmaa. Museot valmistautuvat erityisesti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan viettämiseen. Kansallismuseo huomioi myös oman, vuodelle 2016 ajoittuvan satavuotisjuhlansa. Merkittävä osa näyttelysuunnittelua on pitkäaikaisten tai hankekohtaisten sponsorikontaktien luominen. Pitkäjänteinen näyttelysuunnittelu ja yhteistyösopimusten solmiminen edellyttää näyttelytoiminnan talouden turvaamista vuosittain talousarviossa. Suomen kansallismuseolta puuttuu näyttelymääräraha. Määrärahan lisäystarve euroa. Suomen merimuseon toiminta Merikeskus Vellamon kävijämäärä pyritään vakiinnuttamaan noin asiakkaaseen vuodessa. Museovirasto on käynnistänyt yhdessä Kotkan kaupungin kanssa ja Sitran rahoituksella hankkeen, jonka tavoitteena on löytää Merikeskus Vellamoon taloudellisesti ja toiminnallisesti tuottava johtamis- ja toimintamalli. Hankkeen pilotointi käynnistetään vuoden 2012 aikana ja sen tuloksia tullaan toteuttamaan jo vuoden 2013 aikana. Merikeskus Vellamon kehittäminen edellyttää panostusta vetovoimaisiin määräaikaisiin näyttelyihin ja monipuoliseen ohjelmatoimintaan sekä kokouspalvelu-, myynti- ja markkinointitehtävien resursointia, joka tapahtuu yhteistyössä Vellamon toimijoiden kanssa. Merikeskus Vellamon näyttelyohjelmassa tavoitellaan kansainvälistä näyttelyvaihtoa erityisesti Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan maiden merimuseoiden välillä. Määrärahan lisäystarve euroa 12

13 Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) ja 52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapitoa tai parantamista varten, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen, maailmanperintösopimuksen ja Haagin yleissopimuksen 1954 mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan, muinaisjäännösalueiden maisemanhoitotukeen ja museoiden valtionavustuksiin sekä kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen Momenteille myönnetään euroa. Selvitysosat: Määrärahaa saa käyttää: Rakennussuojelulain (60/1985) nojalla suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen euroa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämis- ja korjausavustuksiin euroa. Avustusten maksamiseen maailmanperintösopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan sekä rakentamiseen liittyvien arkeologisten tutkimusten suorittamiseen, sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin yhteensä euroa. Muinaisjäännösten maisemanhoitotukeen euroa. Museoiden valtionavustuksiin euroa Kulttuuriperinteen tallentamisen ja tutkimisen tukemiseen euroa Määrärahaesitys euroa 13

14 Esityksen perustelut: Entistämisavustukset ja avustukset maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan Avustuksilla jatketaan ja vahvistetaan ohjelmallista kansallisen kulttuuriperinnön turvaamista. Valtion taloudellisen tuen avulla voidaan tuloksellisesti vaikuttaa maamme arvokkaimman rakennusperinnön säilymiseen, edistää rakennusten asianmukaista korjaamista sekä tukea 2010 voimaan tulleen lain rakennusperinnön suojelusta toimeenpanoa. Museoviraston entistämisavustuksiin liittyvä asiantuntijavalvonta hyödyttää myös rakennusten omistajia. Käsityövaltaisella restauroinnilla on työllistävä vaikutus. Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan on vuoden 2012 talousarviossa varattu yhteensä euroa. Osa rahoituksesta osoitetaan maailmanperintökohteilla sijaitsevien kohteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen velvoitteiden aktiivinen toteuttaminen osana yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (suojeltavien kohteiden turvaamisen edistäminen) edellyttää 2012 lausunnoille saatavan kohdeluettelon vakiinnuttamista sekä pysyvää tukea luettelossa olevien kohteiden turvaamisedellytysten parantamiseen. Muinaisjäännösten maisemanhoitotuki Muinaisjäännösten hoidolla parannetaan kulttuuriperintökohteiden säilymistä ympäristössään ja lisätään kulttuuriympäristön arvostusta. Hoidetuilla kohteilla voi olla lisäksi merkittävä virkistys-, opetus- ja nähtävyyskäyttö. Museoviraston omien resurssien rajallisuuden vuoksi kannustetaan ja sitoutetaan kohteiden hoitoon alueellisia toimijoita. Kansalaisten aktiivisuutta muinaisjäännösten hoidossa ovat rajoittaneet erityisesti hoidon kustannukset. Muinaisjäännösten hoidon kannustamiseksi koko maassa esitetään myönnettäväksi muinaisjäännösten hoitotukea. Hoitotukea myönnetään maanomistajille korvauksena heidän maallaan olevien muinaisjäännösten hoidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoidon suunnittelun että toteuttamisen osalta. Tuettavat toimet voivat liittyä esimerkiksi alueen raivaamiseen, laiduntamiseen, kävijäinfrastruktuurin rakentamiseen ja muinaisjäännöksen rakenteiden tukemiseen. Tuki suunnataan niiden kohteiden hoitoon, jotka jäävät muiden tukijärjestelmien avulla toteutettavan kulttuuriympäristön hoidon ulkopuolelle. 14

15 Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Selvitysosa: Kaluston hankinta käsittää Museoviraston uusien toimitilojen toisen vaiheen kalustuksen ja varustuksen sekä toisen vaiheen muuton aiheuttaman tietoteknisen infrastruktuurin uudistuksen, Suomen kansallismuseon maanalaisten tilojen kalustuksen ja varustuksen sekä Kansallismuseon ja muiden museoiden kalustuksen, Museoviraston asiakaspalvelutilojen kalustuksen, autojen ja kulkuvälineiden uusimisen ja muita kone- ja laitehankintoja. Määrärahaesitys Lisäystä v nähden euroa euroa Esityksen perustelut: Museoviraston uusien toimitilojen kalustus ja varustus Museovirasto ja allekirjoittivat joulukuussa 2008 vuokrasopimuksen viraston uusista toimitiloista. Vuokrasopimukseen sisältyy Kotitalousopettajaopiston rakennus Sturenkatu 2A:ssa, Kulttuuritalon toimistosiipi, Maanalaiset kokoelma- ja arkistotilat sekä yhdyskäytävä Sturenkatu 2A:n ja Sturenkatu 4:n välillä. Vuokrattavat tilat ovat pinta-alaltaan yhteensä m2. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2010 lopulla valmistuivat Sturenkatu 2 A ja maanalaiset kokoelma- ja arkistotilat sekä yhdyskäytävä. Muutto tiloihin ja tilojen vuokraus alkoi Rakentamisen toisessa vaiheessa vuoden 2013 alussa valmistuvat Museovirastolle Sturenkatu 4:n tilat. Toisessa vaiheessa valmistuvien tilojen sisustamisen, turvajärjestelmien rakentamisen sekä kalusteiden, varusteiden ja laitteiden hankintojen loppuun saattamiseen esitetään yhteensä euroa. Kansallismuseon maanalaisten tilojen kalustus ja varustus Maanalaisten tilojen turvajärjestelmiin, irtovaruste- ja kalustekustannuksiin tarvitaan vuonna 2013 alustavan arvion mukaan noin euroa. Arvio perustuu kesällä 2011 tehtyyn kustannuslaskentaan. Kalustettava ala on n. 900 m2. 15

16 Muuton aiheuttama tietoteknisen infrastruktuurin uudistus Museoviraston muuttoon liittyy joukko tietotekniseen infrastruktuuriin liittyviä välttämättömiä muutos- ja kehitystoimia. Näitä ovat koko työasemien, oheislaitteiden ja palvelinten muutto, asiakaspalvelulaitteistojen hankinta sekä tietoliikenteen kokonaisuudistus. Näillä ratkaisuilla luodaan pohja kaikelle Museoviraston sisäiselle ja ulkoiselle palvelutarjonnalle. Tietoteknisen infrastruktuurin uudistamiseen esitetään euroa. Suomen kansallismuseon kalustus (Kansallismuseo ja muut museot) Suomen kansallismuseon ja sen alaisten museoiden näyttelyvarustuksen sekä niiden suunnittelumenojen maksamiseen tarvitaan vuosittain määrärahaa noin euroa. Kansallismuseon hallinnan siirryttyä Senaatti-kiinteistöille sovitaan alla esitettävien hankkeiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Näin ollen alla esitettyjä kustannuksia ei ole otettu huomioon määrärahan lisäyksenä kalustomomentille. Perusnäyttelyt Kansallismuseon perusnäyttelyiden esineturvallisuutta lisätään näyttelyrakenteita uusimalla ja teknisiä turvajärjestelyjä lisäämällä. Tarve johtuu tuottavuusvähennysten takia vähentyneestä vartiointihenkilökunnasta, mutta myös näyttelyrakenteiden vanhentumisesta ja kulumisesta. Lisäksi uusitaan valaistusta energiaa säästävimmillä laitteilla. (TTS s. 22) Arvioitu kustannus rakenteiden osalta on vähintään euroa ja teknisten ratkaisujen osalta n euroa. Henkilökunnan työtilojen kunnostus ja parannus Kansallismuseon peruskorjauksen yhteydessä välttämättömän tavarahissin rakentaminen vähensi käytettävissä olevia työtiloja. Osa henkilökunnasta joutuu toimimaan yhteisessä arkisto- ja kirjastotilassa. Varsinkin asiakaspalvelua suorittavien työn tuloksellisuuden kannalta on tärkeää parantaa työtiloja jakamalla yhteistila lasiseinäkkeillä äänieristyksen ja työrauhan saamiseksi. Lisää työtilaa saadaan myös muuttamalla kolmannen kerroksen varastotilaa työtilaksi (Kulttuurien museon henkilökunta). (TTS s.22) Arvioitu kustannus tilojen parantamiseksi lasiseinillä on euroa ja varastotilojen muuttamiseksi toimistotiloiksi sekä tilan valmiiksi kalustamiseksi euroa. Kansallismuseon tilojen uudelleenjärjestelyt toiminnan tehostamiseksi Museokaupan siirto kahvilakerrokseen ( euroa) ja tietokeskuksen muuttaminen näyttelytiloiksi ( euroa) aiheuttavat kustannuksia arviolta euroa. 16

17 Suomen kansallismuseon kalustamiseen esitetään yhteensä euroa. Asiakaspalvelutilojen kalustus (ravintolat, kahvilat, keittiöt, myymälät) Asiakaspalvelutilojen kalustamiseen esitetään euroa. Autot ja kulkuvälineet Autoihin ja kulkuvälineisiin esitetään euroa. Muita kone- ja laitehankintoja Kiinteistöjen turvajärjestelmiin sekä koneisiin ja laitteisiin, ICT -laitteisiin ja varustukseen ja toimintavarustukseen tarvitaan vuosittain euroa. 17

18 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) Museoviraston perusparannukset, kunnossapito ja pienehköt rakennushankkeet sekä museolaivojen korjaustyöt Momentille myönnetään euroa. Määrärahaesitys Lisäystä v nähden euroa euroa Esityksen perustelut: Valtion kiinteistönhaltijavirastona Museovirasto on vastannut hallinnassaan olevien yli 400 kansallisesti merkittävän rakennuksen perusparannuksista ja muista pienistä rakennushankkeista. Puuttuvien resurssien ja kiinteistöjen määrän tasapainottamiseksi Museovirasto on käynnistänyt kiinteistöstrategian määrittelemisen vuonna Sen jatkotyöskentelynä on vuonna 2011 laadittu jako viraston toiminnan kannalta strategisiin ja ei-strategisiin kiinteistöihin. Luopumalla ei-strategisista kiinteistöistä voidaan pienellä investointimäärärahan nostolla saada aikaiseksi tasapainotilanne ja korjausvelan vähittäinen supistuminen. Museovirastolla on valtion kiinteistöyksikkönä ja restauroinnin asiantuntijana velvollisuus toimia näkyvänä keulakuvana valtion tavasta vaalia hallussaan olevaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta kansallisomaisuutta. Kulttuurihistoriallisen ja taloudellisen arvon lisäksi näillä kiinteistöillä on huomattava matkailullinen ja työllistävä merkitys. Museoviraston hallinnoima muinaisjäännös- ja kiinteistökanta muodostaa huomattavan kulttuuriperintö- ja nähtävyysverkoston. Rakennusteknisistä korjauksista merkittävimmän kuluerän muodostavat kattojen ja vedeneristeiden korjaukset, jotta rakennusten säilyminen voidaan turvata. Kävijä- ja esineturvallisuuden kohentaminen teknisin järjestelmin on välttämätöntä. Museoiden ja nähtävyyskohteiden toiminnan turvaamiseksi toteutetaan kohteissa käyttäjiä palvelevia kehittämishankkeita: uusia wc-, kahvila- ja näyttelytiloja sekä henkilökunnan sosiaalitiloja. 18

19 Tärkeänä painopistealueena on museoiden ja linnojen saavutettavuutta parantavat hankkeet. Vuonna 2013 toteutetaan Olavinlinnan esteettömän reitin suunnittelu. Linnojen korjausta, käytettävyyttä ja saavutettavuutta palvelevien kehittämistarpeiden osuus investointimomentin rahoitustarpeesta on jatkuvasti huomattava. Korjaustyöt ovat käynnissä kaikissa kolmessa keskiaikaisessa linnassa. Olavinlinnan muurinkorjausrahoituksen tarve on vielä usean vuoden ajan n euroa vuodessa. Lisäksi vuotavien tykkitasanteiden ja kuparikatteiden korjaamiseen tarvitaan euroa vuodessa. Työt joudutaan oopperajuhlien vuoksi tekemään kalliina talvityönä. Turun linnassa on toteutettava jo suunniteltu uusi palo-osastointi. Uutena hankkeena käynnistetään Raaseporin linnanraunion restaurointi. Se on viraston hallinnassa olevista rauniolinnoista huonokuntoisin. Muurinkorjaushankkeen lisäksi käynnistetään yhteistyöhankkeena kunnan kanssa opastuskeskuksen suunnittelu. Museokohteiden rakennuttamisessa tärkein hanke on Seurasaaren uusi museokeskus. Iisalmen pappilan muutostyö kahvilaksi ja kävijäkeskukseksi sisältää myös näyttely- ja työpajakäyttöön tarkoitetun uudisrakennuksen. Museoviraston kiinteistöiden teknisten järjestelmien vuosikorjaustarpeisiin on varattava vähintään euron osuus investointimomentin rahoituksesta. Museoviraston hallussa olevista museokiinteistöistä on laadittava rakennushistoriaselvitykset tulevan pitkän aikavälin korjaushuollon pohjaksi. Suomen merimuseon näyttelyyn oleellisesti kuuluvien museolaivojen Tarmon ja Kemin ylläpito vaatii jatkuvaa huoltoa ja kunnostusta, joista aiheutuu määrärahatarvetta. Suomen merimuseon museoaluksiin kuuluvan jäänmurtaja Tarmon telakoinnin kustannukset selvitetään vuonna Työministeriön investointiperusteinen rahoitus on muodostanut lisäresurssin Museovirastolle, joka on oman rahoitusosuutensa avulla voinut toteuttaa useita yhteistyöhankkeita, joilla on ollut merkittäviä seurausvaikutuksia tutkimuksen ja kulttuurimatkailun aloilla. Tämä rahoitusmuoto on vuonna 2011 supistunut niin merkittävästi, että virasto ei enää jatkossa voi vastata muiden omistamien linnoitusten ja muiden historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten restaurointihankkeista. Investointimäärärahan tarve vuodelle 2013 on euroa (budjetti 2012: euroa). 19

20 Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa on aiemmin saanut käyttää muinaismuistolain (295/63) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja lain nojalla suoritettavien korjausten maksamiseen. Talousarvioon 2012 on tarkoitukseen varattu euroa. Momentin perustelua esitetään laajennettavaksi siten, että momenttia voidaan käyttää muinaismuistolain perusteella yksityisen rakennuttajan vastuulla olevien tutkimuskustannusten osittaiseen kattamiseen tilanteissa, joissa tutkimuskustannukset nousevat selvästi kohtuuttomiksi. Tällaisia tilanteita esiintyy tietyin edellytyksin kaikenikäisten muinaisjäännösten yhteydessä, mutta viime aikoina erityisesti kaupunkiarkeologisissa kohteissa. Määrärahaa ei voi käyttää valtion, kuntien tai valtion ja kuntien liikelaitosten tai kokonaan niiden omistamien yhtiöiden hankkeissa. Määrärahaesitys Lisäystä v nähden euroa euroa 20

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.20. Museoviraston tilavuokramenot 9 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52.

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset 11 29.80.70. Kaluston hankinta 15 29.80.75. Toimitilojen

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA OHJAAVAT SEURAAVAT PERIAATTEET Yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Museoiden digitointiavustus

Museoiden digitointiavustus Museoiden digitointiavustus Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö tilaisuus 1.6.2010 Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisäys

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. Momentin perusteluja

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Kehys 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 18.4.2016 Yleistä Pääluokan määrärahataso nousee

Lisätiedot

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous)

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Kehykset 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Hallintovaliokunta (HaV) VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Yleistä Pääluokan määrärahataso

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Kehys 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 20.4.2016 Yleistä Pääluokan määrärahataso nousee

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot