Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013"

Transkriptio

1 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus

2 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA OHJAAVAT SEURAAVAT PERIAATTEET Yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus Saavutettavuus Pitkäjänteinen vastuullisuus Toiminnan laadukkuus ja ammattitaito Ajantasaisuus ja ennakoivuus TOIMINTA AJATUS Museovirasto tunnistaa ja vaalii muuttuvaa kulttuuriperintöä. Museovirasto huolehtii kulttuuriperinnön säilymisestä sekä tuottaa ja välittää uutta tietoa kulttuuriperinnöstä kumppaniensa kanssa. Museovirasto ylläpitää yhteiskunnallista arvokeskustelua kulttuurin merkityksestä, kulttuuriperinnön tilasta ja kehittämisen suunnasta. ULKOINEN VISIO Yhteiskunnassa on halu ja kyky kulttuuriperinnön monimuotoiseen säilyttämiseen. Kulttuuriperintö on osa ihmisten hyvää arkea. Museovirasto on arvostettu vaikuttaja, esimerkillinen toimija ja luotettava yhteistyökumppani. Museoviraston korkealaatuiset palvelut tarjoavat tietoa ja kulttuurielämyksiä. SISÄINEN VISIO Museovirastossa on yhteinen ymmärrys toiminnan keskeisistä tavoitteista ja niiden vaatimista resursseista. Virasto huolehtii osaamispääomastaan ja kehittää aktiivisesti toimintaansa. Työyhteisö on moniääninen ja taitoinen ja virastoa johdetaan luovuutta edistävästi ja innostavasti. 2. Toimintaympäristön analyysi Luovuuden ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Kulttuuriperinnön arvo osana hyvinvointia tunnistetaan yhteiskunnassa aiempaa paremmin. Myös kulttuuriin ja kulttuuriperintöön liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa, muun muassa kulttuurimatkailun merkitys kasvaa ja sen muoto muuttuu. Samalla erilaisten kulttuuriin liittyvien palveluiden toimittajien kirjo lisääntyy, ja uusia toimijoita tulee sekä kulttuuriperintökentälle että sen ulkopuolelle. Tämä asettaa Museovirastolle haasteita sellaisten palveluiden tuottamiselle joita pidetään kulttuuriperinnön kannalta keskeisinä ja joilla pystytään vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Samalla korostuu Museoviraston ohjaavan ja neuvovan roolin merkitys. Kulttuurin merkityksen kasvu tarjoaa aiempaa paremman mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnan, 1

3 kansalaisten ja palvelukäyttäjien käsitykseen kulttuuriperinnöstä ja sen saamaan arvostukseen. Kulttuurin käsitteen muuttuminen asettaa puolestaan haasteita tiedon tallennuksen ja välittämisen tehtäville. Kulttuuri moninaistuu ja monikulttuurisuus lisääntyy. Kulttuurin moninaistuminen tuo kulttuuriperinnön palveluiden käyttäjiksi uusia asiakasryhmiä ja tuo esille näiden ryhmien uudenlaisia tarpeita palveluiden sekä kulttuuriperinnön vaalimisen suhteen. Haasteita toiminnalle asettaa myös yhteiskunnan arvoilmaston muutos ja sen huomioiminen omassa toiminnassa, muun muassa sen määrittelyssä mitä on kulttuuriperintö. Kansallisen kulttuurin pirstaloituminen on pysyvä ilmiö, jonka haltuunotto on Museoviraston toiminnan kestävyyden kannalta tärkeää. Väestö keskittyy, alueet erilaistuvat. Jatkuva alueellinen erilaistuminen asettaa haasteita palveluiden sekä kulttuuriperinnön säilymisen ja saatavuuden tasapuolisuudelle. Alueellinen näkökulma päätöksenteossa vahvistuu, ja on tärkeää olla alueellisesti läsnä sekä mukana keskeisissä aluetasolla kulttuuriperinnön suojelua ohjaavissa toiminnoissa. Kulttuuripalvelujen toimintaedellytykset vaihtelevat alueellisesti, ja toimijoiden mahdollisuuksia on pyrittävä vahvistamaan. Tieto ja viestintäteknologian kehitys haastaa käytännöt ja rakenteet. Avoin ja vuorovaikutteinen verkkomaailma asettaa Museoviraston palvelut uudenlaisten haasteiden eteen. Toiminnan kannalta keskeinen kehittämishaaste on kansalaisten ja viranomaisten lisääntynyt palveluiden käyttö tietoverkkojen avulla. Tottumus sähköisiin kulttuurisisältöihin ja palveluihin muuttaa perinteisten kulttuuripalvelujen kysynnän rakennetta. Laadukkaan sisällön merkitys verkossa kasvaa sekä määrä että laadun suhteen ja tarjoaa haasteiden lisäksi mahdollisuuksia saavuttaa aiempaa suurempia ja kokonaan uusia yleisöjä. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on ratkaista digitaalisessa muodossa olevan kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytys. Kestääkö kehitys kulttuurisesti? Kansalaisten arvoissa tapahtuu muutoksia, ja mm. eettiset ja ekologiset kysymyksenasettelut nousevat painokkaammin yhteiskuntakeskustelun ja politiikan kohteiksi. Tässä ilmastonmuutos on keskeinen asia. Sen vaikutukset on huomioitava mm. rakennetun ja muun kulttuuriympäristön suojelussa. Myös riskeihin varautumisen tarve korostuu. Paineet Green Office tyyppiseen toimintaan kasvavat. Yhteiskunnan odotukset kulttuurisesti kestävän yhteisön rakentamisesta kasvavat ja myös Museovirastoon kohdistuu odotuksia toimista kulttuurisesti kestävän kehityksen tukemiseksi. Julkisen sektorin toimintaedellytykset ja rakenteet ovat muutoksessa. Julkisen sektorin suuret rakenteelliset muutokset muokkaavat myös Museovirastoa organisaationa sekä sen toimintaympäristöä. Kasvaviin palvelutarpeisiin on pystyttävä vastaamaan niukkenevilla resursseilla. Toiminnan on pystyttävä vastaamaan myös tuottovaatimusten kasvuun ja tehokkuuden lisäämisen tarpeeseen. Sektorien välisten esteiden vähittäinen madaltuminen ja yhteistyön kehittyminen antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen panostukseen ja resurssien yhteiskäyttöön. 3. Viraston strategiset painopisteet osana kulttuuripolitiikan toimialan painotuksia Museoviraston strategista suunnittelua ja tulossopimusta ohjaavat hallinnonalan kulttuuripolitiikan painotukset. Näitä on esitetty muun muassa opetus ja kulttuuriministeriön strategiassa 2020, kulttuuripolitiikan strategiassa 2020, opetus ja kulttuuriministeriön toiminta ja taloussuunnitelmassa sekä toimialan talousarvioesityksessä

4 Tulossopimuskaudella Museoviraston toiminnassa huomioidaan erityisesti taide ja kulttuuripolitiikan sekä ympäristöministeriön toimialan keskeisiä vaikuttavuuden tavoitteita, joita on esitetty valtion talousarvioesityksessa Suunnittelukauden tavoitteet Kulttuurin perustan vahvistaminen Kulttuurin perustaa vahvistetaan edistämällä kulttuuriperinnön ja ympäristöjen säilymistä, kulttuurin ja tiedon saatavuutta, kulttuuriperintökasvatusta sekä kulttuurihallinnon toimivuutta ja kulttuurin kansainvälistymistä. Rakennetun ympäristön inventointitietokannan valmistuminen parantaa oleellisesti sekä asiakkaiden että viranomaisten tietopohjaa. Haagin sopimuksen kansalliseen toteuttamiseen liittyvä listaus kansallisesti merkittävästä kulttuuriomaisuudesta valmistuu vuoteen 2012 mennessä. Kiinteiden muinaisjäännösten suojelun tehostamisen edellytyksenä on tarkempi tieto kohteiden sijainnista ja laajuudesta. Arkeologiseen tutkimustoimintaan liittyvät laatuvaatimukset määritellään ja arvioidaan arkeologisten kenttätutkimusten laatua säännöllisesti hyväksyttyjen kriteerien pohjalta. Metsiemme kulttuuriperinnön inventointi sisältyy kansallisen metsäohjelman tavoitteisiin. Jatketaan metsien kulttuuriperintöön soveltuvien inventointimenetelmien kehittämistä. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Suunnittelukaudella tiivistetään sekä sisäistä että muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä toiminnan vahvistamiseksi. Suomen Kansallismuseo ylläpitää Kansallismuseon lisäksi Kulttuurien museota, Suomen merimuseota, Seurasaaren ulkomuseota ja muita eri puolilla maata olevia museokohteita. Museoiden monipuolinen ja elämyksellinen näyttely ja ohjelmatoiminta syventää suomalaisten tietämystä omasta historiastaan ja kulttuuristaan, osana maailman kulttuuriperintöä. Suomen kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Tavoitteena on, että varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellinen kulttuuriperintö ja siihen liittyvä tieto saadaan riittävän hyvin tallennetuksi. TAKO yhteistyön koordinointia jatketaan. Museovirasto jatkaa koko museokenttää koskevia kehityshankkeita museoalan toimintaedellytysten parantamiseksi yhdessä kansallisen museokentän kanssa sekä tuottaa tietoa museoalasta päätöksenteon tarpeisiin sekä suurelle yleisölle. Kauden aikana käydään loppuun korotettua valtionosuutta saavien museoiden neuvottelut museolain mukaisesta toiminnasta nelivuotiskausille sekä toteutetaan yhdessä opetus ja kulttuuriministeriön sekä muiden toimijoiden kanssa paikallismuseoiden toimintaa edistävä hanke alueellisen kulttuuriperinnön säilymisen varmistamiseksi ja paikallisen museotoiminnan kehittämiseksi. Aluetason toimintaedellytyksiä kulttuuriympäristön vaalimisessa vahvistetaan. Maakuntamuseoita tuetaan kulttuuriympäristöön liittyvissä tehtävissä yhteistyössä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa. 3

5 Kaikkien väestöryhmien kulttuuriin osallistumismahdollisuuksien tukeminen Kaikkien väestö ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia vahvistetaan parantamalla paikallisesti ja alueellisesti kulttuuripalveluiden ja kulttuuriperinnön saatavuutta ja saavutettavuutta sekä edistämällä kulttuurisen moninaisuuden kehitystä. Tulossopimuskaudella Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Palvelujen saatavuuden maantieteellistä tasapuolisuutta painotetaan. Tulossopimuskaudella otetaan käyttöön kirjaston, arkistojen ja kokoelmien yhteinen asiakaspalvelukonsepti uusien toimitilojen ja organisaatiouudistuksen myötä. Asiakkaiden tiedonsaantia ja aineistojen käyttöä varten laaditaan sähköiset hakemistot sekä toimintaa yhtenäistävä palvelukonsepti, jota kehitetään asiakaspalautteen pohjalta. Tavoitteena on tarjota Museoviraston tietovarannot helposti ja esteettömästi saataville. Palvelut tuotteistetaan asiakaslähtöisesti ja niitä markkinoidaan laajemman asiakaskunnan saavuttamiseksi. Museoviraston arkistojen, kirjaston ja kokoelmien asiakaskäyntien odotetaan hieman lisääntyvän uuden palvelukonseptin myötä. Toisaalta verkkoasioinnin lisääntyminen vähentää paikalliskäyttöä pitemmällä aikavälillä. Muuttovuonna 2011 asiakaspalvelu on lähes puoli vuotta suljettu. Määrällisiä tavoitteita on ennen uuden yhteisen asiakaspalvelun käynnistymistä vaikea antaa, mutta kirjaston, arkistojen ja kokoelmien yhteisten asiakasmäärien kehitystä aletaan seurata vuodesta 2012 lähtien. Viraston asiankäsittelyä varten otetaan käyttöön Salama järjestelmä. Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Näyttely ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineisto lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön yleistä tuntemusta ja kiinnostusta sen säilyttämistä kohtaan. Yleisötoimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti, huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, sekä parantamalla museoiden henkistä ja fyysistä saavutettavuutta. Kansallismuseon palvelukykyä parannetaan ja näyttelytoimintaa kehitetään käynnistämällä uuden, maanalaisen vaihtuvien näyttelyiden tilan rakennuttaminen. Suomen kansallismuseon tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Kulttuurien museon toiminnan päättyminen Tennispalatsissa tulee tuloskauden lopulla vaikuttamaan museoiden yhteiseen kävijämäärään. Museoviraston johdolla selvitetään Suomen museoiden kokoelmahallinnan ja kokoelmahallintajärjestelmien nykytila ja kehittämistarpeet. Mikäli museosektorilta löytyy halukkuutta, siirtyä keskitettyyn yhteisesti hallinnoituun ratkaisuun, niin Museovirasto käynnistää tähän tähtäävät toimenpiteet. Museovirasto auttaa museoita niiden liittymisessä Kansallinen digitaalinen kirjasto hankkeen haku ja selailujärjestelmään. Museovirasto edistää yhteisten standardien, sanastojen ja luettelointimenetelmien käytön laajentamista sekä digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen ratkaisuja museosektorilla. 4

6 Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovitus sekä ympäristötietojen sähköinen saatavuus Museoviraston toiminnalla edistetään myös ympäristöministeriön pääluokkatason yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita. Museovirasto edistää hyvien asuinympäristöjen säilymistä ja vaalii niiden historiallista kerroksellisuutta sekä edistää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon saatavuutta edistetään kaudella aktiivisesti. Yhteistyössä ympäristö ja opetus ja kulttuuriministeriön kanssa laadittavassa kulttuuriympäristöstrategiassa määritellään yhteiskunnallisesti vaikuttavat toimintalinjat. Muutoin kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla muinaisjäännösten hoitoon ja rakennusrestaurointiin. Toiminnassa keskitytään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, erityisesti vuonna 2009 vahvistetun rakennetun kulttuuriympäristö (RKY) luetteloon sisältyvien alueiden ja kohteiden turvaamiseen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Käynnistetään valtakunnallisesti merkittävien muinaisjäännösten luettelon laatiminen. Toteutetaan Rakennettu hyvinvointi hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa toisen maailmansodan jälkeisen rakennetun ympäristön arvoja ja merkityksiä sekä luoda valmiuksia tämän aikakauden kulttuuriympäristöjen vaalimiseen. Museoviraston omien kohteiden osalta toteutetaan valtion ja Museoviraston kiinteistöstrategiaa. Kulttuuriympäristön tilan seurantaa kehitetään vuonna 2010 ilmestyneen raportin pohjalta ja yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Rakennusperinto.fi portaali laajennetaan koskemaan koko kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon tuotantoa, ylläpitoa ja saatavuutta tukevia järjestelmä ylläpidetään ja kehitetään. Oman toiminnan tuloksellinen kehittäminen Tulossopimuskaudella toiminnan keskeinen on Museoviraston organisaation uudistaminen ja toiminnan kehittäminen palvelukyvyn ja tuloksellisuuden turvaamiseksi. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa keskeisinä kehittämishankkeina ovat Museoviraston organisaation uudistaminen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi aikaisempaa paremmin sekä kansallisen kulttuuriperinnön digitoinnin tehostaminen. Alkuvuonna 2011 käynnistyvä muutto uusiin toimitiloihin parantaa arkisto, kirjasto ja kokoelmapalveluiden saatavuutta ja toiminnan tuottavuutta. Avoimella, laadukkaalla ja aktiivisella viestinnällä pidetään huolta Museoviraston tunnettuudesta ja julkisuuskuvan myönteisestä kehittymisestä. Mediajulkisuuden määrä ja laatu heijastavat viraston näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kulttuuriperinnöstä välittyviä mielikuvia. Viraston viestintästrategia päivitetään vuonna 2011 viraston kokonaisstrategian pohjalta. Tiedon kulkua edistävällä aktiivisella sisäisellä viestinnällä tuetaan viestintästrategian jalkauttamista ja viraston muutosprosesseja sekä edistetään yhteistyötä ja vuorovaikutusta osana henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden lisäämiseen tähtääviä toimia. 5

7 Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla. Taloudellisten voimavarojen vähentyessä olemassa olevat tulostavoitteet saavutetaan vähemmällä mutta sitäkin osaavammalla väellä. Tämän vuoksi lisäkoulutukseen ja osaamiseen suunnataan enemmän voimavaroja. Panostetaan erityisesti muutosjohtamiseen ja koulutukseen. 4. Tulostavoitteet 4.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kulttuuriperinnön hallintaan osoitettujen resurssien määrä Kulttuuriperinnön hallintaan osoitettujen resurssien a arvioidaan suunnittelukaudella kahdesti, vuosina 2011 ja Kulttuuriperinnön hallintaan osoitettujen resurssien määrä* x x * Resurssit koostuvat Museoviraston budjettivaroista ml. lisäbudjetit, jaettavista avustuksista, investointimäärärahoista sekä käytettävissä olevista työllisyys ja RISE resursseista. Viraston mukanaolo politiikka ohjelmissa ja keskeisissä muissa ohjelmissa Viraston mukanaolon määrään keskeisissä ohjelmissa arvioivaan laadulliseen tavoitteeseen ei aseteta määrällistä tta, mutta a arvioidaan suunnittelukaudella kahdesti, vuosina 2011 ja Viraston mukanaolo politiikkaohjelmissa ja keskeisissä muissa ohjelmissa* x x * Keskeisillä ohjelmilla tarkoitetaan toimialan valtakunnantason, ministeriötason sekä tarvittavissa määrin maakuntatason ohjelmia, lakeja valmistelevia ryhmiä sekä EU ja EN tason komiteoita. Mukanaolo merkitsee vähintään valmistelu tai muiden työryhmien jäsenyyksiä. Museokävijöiden määrä Museoiden kävijämäärä

8 Mediaseuranta ja analyysi Museoviraston julkisuuskuvan laadun kehittymistä arvioidaan jokavuotiseen mediaseurantaan perustuvalla media analyysilla, joka toteutetaan kerran tulossopimuskauden aikana. Seurannalle ei aseteta tta, vaan mittari on laadullinen Medianäkyvyys / seurantakuukausi 441 x x x 5 Media analyysi x 4.2. Toiminnallinen tehokkuus Museoviraston tulostavoitteet talousarvioesityksessä 2011 ja vuoden 2009 tiedot Museokäynnin keskihinta, e 4,35 4,5 4,5 4,5 7 Museokäynnin keskitulo, e 2,51 2,4 2,4 2,4 8 Linnassa käynnin keskihinta, e 1,36 1,39 1,42 1,45 9 Linnassa käynnin keskitulo, e 2,15 1,98 2,08 2,12 10 Henkilötyövuodet* *Kokonaishenkilötyövuosimäärä Tulossopimuksen tulostavoitteet 11 Kirjaston asiakaspalveluun käytetty työaika (tuntia) / lainat ulkopuolisille ,061 0,060 0, Tuotokset ja laadunhallinta Museoviraston tulostavoitteet talousarvioesityksessä 2011 ja vuoden 2009 tiedot Käynnit* MV:n verkkosivuilla Lausuntojen käsittelyaika, pv Museoiden kokonaiskävijämäärä Museoiden maksavien kävijöiden osuus 58,98 % 58 % 58 % 58 % 7

9 16 Museoiden alle 18 vuotiaiden osuus 21,4 % 22 % 22 % 22 % kävijöistä 17 Linnojen kokonaiskävijämäärä Linnojen maksavien kävijöiden osuus 82 % 80 % 84 % 81 % 19 Tutkimus ja näyttelyjulkaisut, kpl Esinetietojen digitointiaste** 28,4 % 30 % 45 % 50 % *Käyntejä mitataan sivulatausten määrän (onnistuneita sivujen pyyntöjä) perusteella. ** Esine ja kuvakokoelmien saatavuusasteet perustuvat arvioon kokonaismäärästä kokoelmayksikköä ja kuvaa. Tulossopimuksen tulostavoitteet Valokuvien sähköisen luetteloinnin 3,8 % 5,4 % 6,2 % 7 % aste* 22 Sähköisesti luetteloitujen esineiden 1,4 % 7 % 15 % 18 % saatavuus internetissä % 23 Sähköisesti luetteloitujen kuvien 0,1 % 1,5 % 2,2 % 3 % saatavuus internetissä % 24 Hoidetut muinaisjäännökset, lkm Museoviraston myöntämin hoitoluvin hoidetut muinaisjäännöskohteet, lkm 26 Määräajassa annetut lausunnot, % 75,8 % 80 % 85 % 85 % 27 Käynnit** muissa verkkopalveluissa (Rakennusperinto.fi, Museoverkko, Suomen museo on line) 28 Muinaisjäännösrekisterin lataukset *** (Paikkatietoikkuna, Kulttuuriperinto.nba.fi, Kansallinen paikkatietoportaali)** 29 Muinaisjäännökseen kuuluvan 51 % 53 % 55 % 57 % rauhoitusalueen laajuutta koskevien tietojen saatavuus % muinaisjäännösten kokonaismäärästä 30 Kirjaston / tietokeskuksen kävijämäärä x x (kirjasto) 31 Asiakastyytyväisyysindeksi kirjastot Sidosryhmätyytyväisyysindeksi 2,7 * Esine ja kuvakokoelmien saatavuusasteet perustuvat arvioon kokonaismäärästä kokoelmayksikköä ja kuvaa. **Käyntejä mitataan sivulatausten määrän (onnistuneita sivujen pyyntöjä) perusteella. *** Vuonna 2009 vain 3 kk ajalta. Museoviraston palvelukykyä ja laadun kehittymistä arvioidaan tulossopimuskauden aikana laadullisella mittarilla yhteisen palvelukonseptin aikaansaamisen ja toimivuuden osalta. 8

10 luodaan 2012 arvioidaan 2013 kehitetään 33 Yhteinen palvelukonsepti x x x 4.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Koulutustilaisuuksiin osallistuminen 2,6 2,9 2,9 2,9 (työpäivää / htv) 35 Kokonaishenkilötyövuosien määrä Työtyytyväisyysindeksi 3,22 3,4 3,4 3,4 37 Käynnit* Museoviraston intranetissä *Käyntejä mitataan sivulatausten määrän (onnistuneita sivujen pyyntöjä) perusteella. 5. Voimavarat (vuonna 2011) Museoviraston toimintamenojen kehitys tulosalueittain vuosina ( ) 2007 (tot.) 2008 (tot.) 2009 (tot.) 2010 (budj.) 2011 (budj.) PÄÄJOHTAJA ESIKUNTATOIMINNOT KULTTUURIYMPÄRISTÖ MUSEOT JA NÄYTTELYT MUSEOTOIMEN KEHITTÄMINEN HALLINTO KIRJASTO KUVA-ARKISTO MUSEOVIRASTO YHTEENSÄ Henkilötyövuodet (vakituiset)

11 6. Voimassaolo ja seuranta (raportointi) Tämä sopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään keväällä 2012 ja 2013 pidettävissä opetus ja kulttuuriministeriö ja Museoviraston yhteisissä seurantakokouksissa. Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2010 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ MUSEOVIRASTO Riitta Kaivosoja Juhani Kostet Ylijohtaja Pääjohtaja Päivi Salonen Helena Edgren Kulttuuriasiainneuvos Ylijohtaja 10

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014 Tarkistettu 19.12.2011 Museoviraston organisaatio 1.5.2011 alkaen 2 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet

Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet Pirjo Hamari 11.4.2013 MUSEOVIRASTO Toiminta-ajatus Kehittämispalvelut vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museoiden alueellisen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Työvoimapolitiikan uusi suunta

Työvoimapolitiikan uusi suunta Työvoimapolitiikan uusi suunta Johtaja Alpo Jokelainen 6.11.2007 Työvoiman saatavuus on talouskasvun edellytys aikaisemmin ajateltiin, että työllisyyden parantumiseen tarvitaan aina tiettyä talouskasvua

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.20. Museoviraston tilavuokramenot 9 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52.

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Museopoliittinen ohjelma ja alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot

Museopoliittinen ohjelma ja alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot Museopoliittinen ohjelma ja alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot Korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajien tapaaminen 22.3.2017 Päivi Salonen Toimintaympäristö muuttuu miten muuttuvat

Lisätiedot

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö Elina Anttila 14.2.2012 Elina Anttila museo 2015 Mitä museo 2015 on? Museoiden yhteishanke, jossa kartoitetaan museoiden kokoelmahallinnan prosesseja,

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

VTM dnro 6 /020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2011-13

VTM dnro 6 /020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Tulossopimus VUOSILLE 2011-13 VTM dnro 6 /020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Tulossopimus VUOSILLE 2011-13 VALTION TAIDEMUSEON TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2011-13 Käsitelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa 30.11.2010 ja j ohtoryhmässä 1.12.2010

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 Työ ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 TEM 3646/040/2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus Museoviraston organisaatio 1.5. alkaen 2 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA OHJAAVAT SEURAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Valtakunnalliset museopäivät 9.5.2017 Päivi Salonen MUSEOALAN VISIO 2030 Suomessa on vuonna 2030 Euroopan ajankohtaisimmat museot

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1. Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.2018 Uudistamisen lähtökohdista Nykyisen museojärjestelmän vahvuuksia

Lisätiedot

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE YLE ja sivistys Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009 Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE Julkisen palvelun yleisradiotoiminta perustuu sivistysaatteelle Pohjoismaisella YLE toiminnalla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Suunta tästä eteenpäin

Suunta tästä eteenpäin Suunta tästä eteenpäin Nimi- ja paikkatietopalvelujen seminaari 30.1.2018 Minna Karvonen Opetus- ja kulttuuriministeriö KDK- onnistuimmeko? Arvioinnin tulokset liikennevaloina KDK-hankkeen vaikuttavuus

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseot on kulttuurilaitos, joka vahvistaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisöjen ulottuville. Maan keskustaidemuseona

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot