(EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS"

Transkriptio

1 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS Helsinki 2004

2 29.88 Arkistolaitos Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. tiot 1A-C Selvitysosa: Opetusministeriö on asettanut talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä arkistolaitokselle vuodelle 2005 alustavasti seuraavat tulostavoitteet: Arkistolaitoksen päätulosalueet ovat arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus, arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminen sekä tietopalvelu. Arkistoainesten hallintaa ja tietopalvelua palveleva VAKKA-arkistotietokanta on pääosin käytössä. Arkistoainesten digitointitoimintaa ja verkkopalveluita laajennetaan. Arkistotoimen ohjauksessa painopisteinä ovat viranomaisten tuottamien sähköisten asiakirjojen käsittelyn ja säilytyksen ohjeistaminen erityisesti pitkäaikaissäilytyksen osalta sekä arkistoaineistojen arvonmääritys ja seulonta sekä arkistokoulutus. Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen vuonna 2004 käynnistynyttä suunnittelua jatketaan vuonna Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on euroa. Arkistolaitoksen arvioidaan tuottavan mm. seuraavat palvelut ja suoritteet: Tutkijakäynnit Annetut todistukset ja selvitykset

3 29.88 Arkistolaitos 2 Järjestetyt arkistot (hyllymetriä) Annettu koulutus (luentotunteja) Menojen ja tulojen erittely: euroa Bruttomenot Maksullisen toiminnan erillismenot Muut toimintamenot Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot julkisoikeudelliset suoritteet muut suoritteet Nettomenot määräraha määräraha tilinpäätös ( arvio)

4 29.88 Arkistolaitos 3 LIITEMUISTIO nro 1 A 22. Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon euroa sähköisten aineistojen säilytysja palvelujärjestelmän, viranomaisten sähköisen asiakirjahallinnon ohjauksen edellyttämien tietoteknisten asiantuntijatehtävien palkkamenoihin sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä euroa. Arkistolaitoksen arvioitu henkilötyövuosimäärä on 218. Henkilötyövuosissa on otettu huomioon pysyväisluontoisissa tehtävissä vuonna 2004 vakinaistetut määräaikaisuudet (2 henkilötyövuotta). Kiinteistömenot Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta euroa (indeksin nousuarvio 1 %), siivousmenojen nousuna euroa sekä sähkömenojen nousuna euroa. Arkistolaitoksen sähkömenot ovat normaaleja virastorakennuksia korkeammat, koska arkistotilojen ilmavaihtolaitteet ovat arkistoainesten säilytysolosuhdevaatimusten vuoksi ympärivuorokautisesti toiminnassa. Arkistolaitoksen sähkömenot nousivat jo vuosina yli 20 %, josta osa on sähkön hinnan noususta johtuvaa, osa uusien ilmastointilaitteiden käyttöönotosta johtuvaa (Kansallisarkiston B-osa). Lisäyksenä on myös Kansallisarkiston atk-verkon uusimisesta aiheutuva vuokrankorotus euroa, Kansallisarkiston Rauhankadun kiinteistön vuokran indeksimuutoksesta 50 %:sta 100 %:iin aiheutuva euroa sekä Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen korjaustöistä aiheutuva euroa (½ vuoden vuokravaikutus). Yhteensä kiinteistömenojen lisäykset ovat euroa.

5 29.88 Arkistolaitos 4 Kulutusmenot Määrärahassa on otettu huomioon normaaleina kulutusmenoina euroa, kalusto- ja laitehankintoihin euroa sekä SÄHKE-hankkeen jatkoprojekteihin euroa (konsultointimenoja). Kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta - sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen ja Kansallisarkiston puhelinvaihteen uusiminen. Määrärahassa on myös otettu huomioon osallistumisesta kansainväliseen ns. Baltic Bonds -projektiin aiheutuvat menot euroa. Projektia varten anottu EU-rahoitus on vielä auki. Atk-menot Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon SÄHKE-projektissa määritellyt laite- ja ohjelmistoinvestoinnit euroa sekä euroa kertamenona arkistolaitoksen yksikköjen liittämiseksi tieteellisten kirjastojen tietokantajärjestelmiin sekä euroa vuotuisia ylläpitomenoja. Menojen tarkempi kohdentuminen esitetään arkistolaitoksen tietohallinnon kehittämissuunnitelmassa Digitointimenot Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen digitointimenoihin esitetään euroa. Määräraha käytetään digitoinnin ja digitaaliarkiston laitehankintoihin sekä digitoinnista, digitoitavien aineistojen valmistelusta ja digitaalisten aineistojen hakemistojen laatimisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin. Määrärahaa käytetään myös järjestelmien kehittämisestä aiheutuviin ostopalveluihin. Kansallisarkiston tällä hetkellä käytettävissä

6 29.88 Arkistolaitos 5 olevat kaksi henkilötyövuotta aineistojen digitointiin ovat riittämättömät. Huomattava työpanos varsinaisen digitoinnin lisäksi tarvitaan myös digitoitavan aineiston valmisteluun.

7 29.88 Arkistolaitos 6 LIITEMUISTIO nro 1 B 22. Arkistolaitoksen tulot TP 2003 TA 2004 TAE 2005 (arvio) 1. Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1443/01) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.

8 29.88 Arkistolaitos 7 LIITEMUISTIO nro 1 C 22. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet (2003) 2005 (alustava) Tulot - selvitykset viralliseen euroa euroa tarkoitukseen kaukolainat Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset aineet ja tarvikkeet sekä ostetut palvelut vuokrat Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot ja korot muut yhteiskustannukset Yhteiskustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä

9 29.88 Arkistolaitos 8 Alijäämä Kustannusvastaavuus 41 % 41 % Liiketaloudelliset suoritteet (2003) 2005 (alustava) Tulot euroa euroa 1) jäljennepalvelu 2) koulutus 3) selvitykset 4) maksullinen järjestäminen 5) konsultointi 6) konservointi 7) muut suoritteet ja palvelut Kustannukset Erilliskustannukset - palkkaukset ja muut henkilöstökustannukset aineet ja tarvikkeet sekä ostetut palvelut vuokrat Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä

10 29.88 Arkistolaitos 9 Osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot ja korot muut yhteiskustannukset Yhteiskustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä Yli/alijäämä Kustannusvastaavuus-%

11 29.88 Arkistolaitos 10 Liitemuistio nro Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74; 953/81) mukaisiin menoihin.

12 29.88 Arkistolaitos 11 LIITEMUISTIO nro Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen; yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74; 953/81) mukaisiin menoihin TA 2003 TA 2004 TAE Lakimääräisen valtionavun ennakko Vuoden aikana maksettavat lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon yleisarkistoihin sekä lakimääräisten arkistojen yhteishankkeisiin Yhteensä (vajaus ) 1 Kun vuoden 2004 ennakon mukaiset palkka- ja kiinteistömenot korotetaan kummatkin 3 prosentilla ja säilytetään muut menot vuoden 2004 tasolla, päädytään ennakkosummaan euroa. Tähän on lisätty euroa, jotka sisältyvät opetusministeriön vuoden TTS:aan yksityisluontoisten arkistojen yhteisen varaston perustamista varten. 2 Vuoden 2004 lopullisen ennakon erotus arvioitu ennakkohakemusten perusteella. 3 Opetusministeriö myönsi lisämäärärahana euroa budjetissa aikaisemmin myönnetyn euron lisäksi vuoden 2002 lakisääteisen valtionavun loppuerien maksamista varten. Lisämäärärahasta jäi kuitenkin käyttämättä euroa, jotka palautettiin. Vuoden kuluessa käytettiin siten valtionapuihin euroa. 4 Budjetissa on myönnetty euroa. Lakisääteisten arkistojen vuodelle 2004 hakeman ennakon määrä (lopullista päätöstä ei ole vielä tehty), nousee alustavasti käsiteltynä euroon ja lakisääteisten arkistojen vuoden 2003 lopullisen ja ennakon erotus euroon, mikä merkitsee euron leikkaustarvetta vuonna 2004, ellei lisärahoitusta saada. 5 Valtionapuarkistot ovat yhteisessä päivätyssä kirjelmässään esittäneet Kansallisarkistolle vuodelle 2005 neljän miljoonan euron määrärahaa kuten edellisenäkin vuonna. 17 %:n korotusta kuluvan vuoden määrärahaan verrattuna voitaisiin aivan oikeutetusti perustella paitsi henkilökunnan vajauksella, kiinteistö-, atk- ja erityisaineistokulujen kasvulla kuten edellisenä vuonna, jolloin arkistot tekivät saman esityksen, tällä kertaa erityisesti myös palkkojen jälkeenjääneisyydellä arkistolaitoksen palkkoihin verrattuna. Valtionapuarkistojen työryhmä selvittää syksyyn mennessä yhdessä Kansallisarkiston kanssa miten palkkavertailu toteutetaan arkistolaitoksen siirryttyä vuoden 2004 aikana uuteen palkkausjärjestelmään ja millaisiin korotuksiin vertailu ehkä antaa aihetta.

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2014 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2014 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2014 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arkistolaitos on tehtävänsä mukaisesti varmistanut kansalliseen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS

VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VTM dnro 3/204/2012 VALTION TAIDEMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 2 SISÄLTÖ TALOUSARVIOEHDOTUS 02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) 3 72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 1. Asetuksen tausta Yliopistojen suoritteista perittävistä

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KUV/8061/01/2010 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tiede Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ulkopoliittisen instituutin rahoitustilanne

1. Yleistä. 2. Ulkopoliittisen instituutin rahoitustilanne ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN TARKENNETTU TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 1. Yleistä Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton julkinen tutkimuslaitos, joka tuottaa poliittisessa

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS

10.4.2014 1/010/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS 10.4. 1/010/ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN LOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on vähentää rikollisuutta ja rikollisuuden haittoja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös Kotimaisten kielten keskus Tilinpäätös 2012 1 Sisällys 1. Toimintakertomus 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot