MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS"

Transkriptio

1 MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS

2 2 Museoviraston toiminta-ajatus Museovirasto on valtakunnallinen palvelu- ja asiantuntijavirasto, joka edistää aineellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä sekä lisää ja levittää sitä koskevaa tietoa. Toiminnallaan Museovirasto rakentaa maamme kulttuurista tulevaisuutta ja hyvän elämän edellytyksiä. Tavoitteitaan Museovirasto toteuttaa tutkimuksen, asiantuntijapalveluiden, näyttely- ja museotoiminnan, valistuksen sekä kehittämis- ja viranomaistoiminnan välityksellä. Museovirasto tarjoaa asiakkailleen palvelujaan näyttelyiden avulla sekä asettamalla tietovarantonsa kokoelmien, arkistojen, kirjaston ja tietokantojen välityksellä kaikkien käytettäväksi. Tavoitteena on korkea palvelutaso ja asiakastyytyväisyys. Muihin viranomaisiin ja kansalaisiin Museovirastolla on aktiivinen vuorovaikutussuhde. Museoviraston sisäinen arvomaailma perustuu toisten työn arvostamiseen, yhteistyö- ja palveluhalukkuuteen, delegointiin sekä päätöksenteon ja toiminnan ripeyteen ja luotettavuuteen. Visio 2007 Museovirasto on vaikutusvaltainen asiantuntija. Se vaalii menestyksellisesti maamme aineellista kulttuuriperintöä ja sen toiminta perustuu laajaan yhteistyöverkkoon. Sen uudistuneet palvelut ovat tuoneet kulttuuriperinnön lähelle ihmistä. Museoviraston toiminnan tavoitekokonaisuudet 1. Vahvistetaan kulttuuriperinnön painoarvoa yhteiskunnassa ja edistetään kulttuuriperintöalan kehittymistä. 2. Edistetään kansallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja säilytetään kulttuuriperintöä sekä sitä koskevaa tietoa. 3. Tuotetaan kulttuuriperintöä koskevaa tietoa tutkimuksella, inventoinnilla ja dokumentoinnilla. 4. Välitetään kulttuuriperintöä koskevaa tietoa näyttelyiden, julkaisujen, valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen sekä kirjasto-, arkisto- ja tietopalvelujen kautta. 5. Lisätään kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tietoverkkojen kautta. 6. Kehitetään Museoviraston rahoitusrakennetta. 7. Kehitetään Museoviraston sisäisen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä. 8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja suorituskykyä.

3 MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSTAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN TAVOITEKOKONAISUUKSIIN RYHMITELTYINÄ 3 1. Vahvistetaan kulttuuriperinnön painoarvoa yhteiskunnassa ja edistetään kulttuuriperintöalan kehittymistä Aluehallinnon ja alueellisen yhteistyön kehittäminen Hallituksen strategia-asiakirjan ( ) ja opetusministeriön asettamien tavoitteiden (Valtion museotoimen hallinnon kehittäminen ja uudelleenjärjestely. OPM muistioita 29:2001) mukaisesti Museovirasto valmistautuu vuosina toimintansa käynnistävien alueellisten toimipisteiden perustamiseen. Laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä. Tuetaan yhteisellä koulutuksella ja erilaisin vuorovaikutuksen keinoin muita kulttuuriympäristön toimijoita aluetasolla, erityisesti maakuntamuseoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa. Rakennusperintöstrategian toteuttaminen Jatketaan valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan, rakennusperintöstrategiaan, rakennuspoliittiseen ohjelmaan sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin perustuvaa kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimista sekä sen keinojen kehittämistä. Kokonaisarvio rakennusperintöstrategiasta sekä jatkoehdotukset valmistuvat (ympäristöministeriön asettama työryhmä). Ehdotus rakennussuojelulain muuttamisesta valmistuu (ympäristöministeriön asettama työryhmä). Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden ja muiden hallinnonalojen kanssa valtion rakennusperinnön luetteloinnissa, suojelussa ja suojelun turvaamisessa (yhteistyösopimukset). Maailmanperintökohteiden seuranta ja lähialueyhteistyö Suomalaisten maailmanperintökohteiden seuranta toteutetaan vuosien aikana. Itämeren maiden kulttuuriministerien päätöksen ( ) mukaisesti jatketaan ja tiivistetään Itämeren maiden kulttuuriympäristöyhteistyötä. Suomalaisista maailmanperintökohteista teetetään kansainväliset asiantuntijaarvioinnit, kootaan taustaselvitykset ja vastataan raportoinnista (OPM:n erityisrahoitus). Valmistellaan aieluettelon mukaiset esitykset maailmanperintöluetteloon. Valmistaudutaan vuonna 2005 Suomessa järjestettävään Itämeren maiden kulttuuriperintöfoorumiin. Jatketaan Itämeren maiden välisiä temaattisia yhteistyöhankkeita (SuHiTo-Interreg - hanke, vedenalainen kulttuuriperintö, historialliset materiaalit ym.).

4 4 Museoalan yhteistyön kehittäminen Kehitetään museoiden seurantaa ja museoiden toiminnan suunnittelua tukevia välineitä. Tiivistetään yhteistyötä kulttuurihistoriallisten museoiden ja erikoismuseoiden kanssa ja edistetään museokirjastojen välistä yhteistyötä. Laaditaan ehdotus museoalan ulkoisen arvioinnin kehittämisestä. Järjestetään maakuntamuseoiden neuvottelupäivät ja valtakunnallisten erikoismuseoiden teemapäivä. Suoritetaan ammattimuseoiden talouden, henkilöstön ja toiminnan kattava tilastokysely, jonka pohjalta julkaistaan Museotilasto Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Parannetaan Museoviraston näkyvyyttä ja tiedottamista. Museoviraston näkyvyys - henkilökunnan artikkelien ja esitelmien lukumäärä / vuosi - medianäkyvyys, 3 kuukauden otanta Museoviraston esitteet - yleisesitteet - substanssiesitteet mittari Mittausperuste tavoitetaso Taulukoissa käytetyt lyhenteet: : yhteiskunnallinen vaikuttavuus AV: asiakasvaikuttavuus PR: prosessit ja rakenteet TT: taloudellisuus ja tuottavuus Mml 15 : Muinaismuistolain 15 mukaiset suoritteet. 2. Edistetään kansallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja säilytetään kulttuuriperintöä sekä sitä koskevaa tietoa Kulttuuriympäristön ja vedenalaisen kulttuuriperinnön restauroinnin ja hoidon taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen lisääminen Entistämisavustuksilla on mahdollista ohjata korjaustoiminnan laatua. Kulttuuriomaisuuden säilymisen lisäksi avustuksilla on myös työllistävä merkitys. Kehitetään Museoviraston kautta jaettavien entistämisavustusten (0,663 milj.euroa) käytön valvontaa yhteistyössä ympäristöministeriön ja aluetason toimijoiden kanssa. Jaetaan maailmanperintökohteille osoitettu entistämismääräraha (0,250 milj.euroa), valvotaan ja ohjataan korjaushankkeita. Museorakennusten säilymistä ja museoiden toimintaa tuetaan harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. Tuetaan harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla perinnelaivojen korjauksia. Suunnitellaan yksityisille maanomistajille muinaisjäännösten hoidosta maksettavien valtionavustusten maksuperusteet ja seurantajärjestelmä. Museoviraston perusparannushankkeille osoitettu investointimääräraha (1,000 milj. euroa) käytetään työohjelman mukaisesti.

5 Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet 5 Kokoelmien kartuttaminen - kuvakokoelmat (kuvaa) - kirjakokoelmat (nidettä) mittari mittausperuste Tavoitetaso Kokoelmien kartuttamisen henkilövoimavarat Htv 14,5 Kokoelmien ylläpidon henkilövoimavarat Htv 19 Kokoelmien konservoinnin henkilövoimavarat Htv 12 Hoidetut muinaisjäännökset 150 Muinaisjäännöshoidon voimavarat Euro Rakennuttamiskohteet 22 Rakennuttamisen voimavarat Milj. euro 2,19 Kulttuuriympäristöä koskevien lausuntojen ja lupien käsittelyaika PR; AV Tpv : kpl Tuotetaan kulttuuriperintöä koskevaa tietoa tutkimuksella, inventoinnilla ja dokumentoinnilla Vahvistetaan Museoviraston asemaa aineellisen kulttuuriperinnön keskeisenä tutkimuslaitoksena Panostetaan sellaisen tutkimustiedon tuottamiseen, jota voidaan soveltaa suojelu- ja viranomaistoiminnassa sekä laajalle yleisölle suunnatussa näyttely- ja julkaisutoiminnassa. Tehostetaan tutkimusyhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jatketaan valtakunnallista arkeologista ja rakennusperintöinventointihanketta. Täydennetään vedenalaisiin muinaisjäännöksiin liittyvää tietoaineistoa tarkastussukelluksin ja vastataan vesirakennushankkeiden aiheuttamista inventoinneista ja tutkimuksista. Jatketaan valtion rakennusperinnön vaalimisen vaatimaa luettelointityötä. Käynnistetään mikäli Pohjanmaan TE-keskus myöntää tarvittavat varat Kristiinankaupungin Susiluolan paleoliittisen luola-asuinpaikan arkeologisten kaivaustutkimusten toinen vaihe. Osallistutaan paloturvallisuutta koskevaan eurooppalaiseen yhteishankkeeseen (COST 17). Julkaistaan pohjoismainen paloturvallisuusraportti. Jatketaan restaurointitekniikkaan ja historialliseen rakennustekniikkaan liittyviä tutkimus-, julkaisu- ja kehittämishankkeita. Jatketaan Nauvon Egelskärin keskiaikaisen haaksirikkopaikan tutkimuksia. Päätetään Vrouw Maria -hylyn tutkimukset perustutkimuksen osalta. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Kiinteiden muinaisjäännösten ja vedenalaisten kohteiden tutkimusten voimavarat - Mml 15 - Museovirasto Kulttuuriperinnön inventoinnit - Mml 15 - Museovirasto Kulttuuriperinnön inventoinnin henkilövoimavarat - Mml 15 - Museovirasto mittari Euro Htv mittausperuste Tavoitetaso ,7

6 4. Välitetään kulttuuriperintöä koskevaa tietoa näyttelyiden, julkaisujen, valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen sekä kirjasto-, arkisto- ja tietopalvelujen kautta 6 Museoiden yleisö- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen Suomen kansallismuseon, Kulttuurien museon ja muiden 15 museon yleisö- ja asiantuntijapalveluja kehitetään. Tavoitteena on eri kansalaisryhmiä monipuolisesti palvelevien kulttuurilaitosten kokonaisuus. Suomen kansallismuseon kävijäkunnan laajentamiseksi ja museokäyntien laadun parantamiseksi kehitetään eri asiakasryhmille kohdennettuja oheistoimintoja ja opastuksia ja järjestetään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Kulttuurien museon museopedagogisessa toiminnassa keskitytään erityisesti monikulttuurisuuskasvatukseen. Museoon rakennetaan perusnäyttely ja yksi vaihtuva näyttely, joka toteutetaan yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kanssa. Edistetään kulttuurihistoriallisten museoiden ja erikoismuseoiden välistä yhteistyötä tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoiminnassa. Etusijalla on kokoelmapoliittinen yhteistyö. Museot edistävät kestävien asiakassuhteiden kehittymistä ja toimivat yhdessä opetus-, matkailu- ja kulttuurialan muiden toimijoiden ja tiedotusvälineiden kanssa. Suomen merimuseon uudisrakennuksen ja sen näyttelyiden suunnittelu Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Suomen merimuseo siirretään Kotkaan, jossa se aloittaa toimintansa viimeistään keväällä Osallistutaan Suomen merimuseon uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen ja rakennuksen suunnitteluun. Museon uusien näyttelyiden suunnittelua ja kokoelmien kartuttamista ja kunnostamista näyttelykuntoon jatketaan tehostetusti ja lisähenkilökunnan voimin (yhteensä 4 htv). Hylkysaaren museon näyttelyt ovat yleisölle avoinna vielä Kulttuurimatkailun edistäminen Museoviraston kulttuurimatkailustrategian mukaisesti edistetään ja tiivistetään yhteistyötä matkailualan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Suomalais-venäläinen Linnasta linnaan -projekti valmistuu. Täydennetään Museoviraston kulttuurimatkailustrategiaa. Käynnistetään pilottihankkeita ottaen huomioon saavutettavuuden tavoitteet. Kulttuuriperinnön saavutettavuuden edistäminen Näyttelyitä ja kulttuuriympäristökohteita suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota niiden fyysiseen ja tiedolliseen saavutettavuuteen. Suomen Tammi+ -projektin viimeisenä toimintavuonna laaditaan kulttuuriperintökasvatuksen kehittämiseksi suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Yhteistyössä ICCROMin kanssa valmistellaan Suomessa vuonna 2005 järjestettävää modernin arkkitehtuurin suojelukurssia MARC.

7 Muinaisjäännösten kunnostamisessa ja hoidossa valitaan esittelyn piiriin myös sellaisia kohteita, jonne voidaan järjestää kulku liikuntarajoitteisille. RANE-projektin puitteissa parannetaan Jyväskylän mlk:n Halsvuoren kalliomaalauksen saavutettavuutta liikuntaesteisille sekä edesautetaan näkövammaisten mahdollisuuksia kokea muinaisjäännöstä mm. pistekirjoitusselostuksella. Vakiinnutetaan ja monipuolistetaan kulttuuriympäristökasvatukseen tähtäävä toiminta Arkeologiakeskus Untamalassa käynnistämällä yleisökaivaukset ja koululaistoiminta. Käynnistetään saavutettavuutta koskeva kansainvälinen hanke edellyttäen, että se hyväksytään Kulttuuri 2000 ohjelmaan. Siihen kuuluva suomalainen pilottihanke koskee Louhisaaren kartanomuseon käyttöä. Kehitetään kulttuurista monimuotoisuutta koskevaa koulutusta muistiorganisaatioiden pohjoismaisena yhteishankkeena ja kansallisesti yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Kulttuuriperintöä käsittelevät julkaisut - tutkimusjulkaisut - näyttelyjulkaisut ja museo-oppaat - muut julkaisut mittari mittausperuste tavoitetaso Julkaisujen tuottamisen henkilövoimavarat Htv 5 Julkaisujen myynti Näyttelyt - Museoviraston tuottamat näyttelyt - Museoviraston yhteisnäyttelyt Museoviraston museoiden ja näyttelyiden kävijät - kävijät - kävijää tunnissa Hämeen linnan ja Olavinlinnan kävijät - kävijät - kävijää tunnissa ; AV Lkm Lkm : h ,0 Lkm Lkm : h ,1 Kirjaston asiakkaat (kävijät) Kuva-arkiston asiakkaat (kävijät) ; AV ;AV Lkm Lkm Lainat Museoviraston kirjastosta Kokoelmien käyttö (kävijät) ; AV Lkm Kokoelmaneuvonnan henkilövoimavarat ; AV Htv 8,5 Ulkopuoliset osallistujat Museoviraston järjestämissä yleisötapahtumissa - osallistujien lukumäärä - tilaisuuksien kappalemäärä Lkm Lisätään kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tietoverkkojen kautta Kulttuuriperinnön tiedollisen saavutettavuuden edistäminen Kulttuuriperinnön saavutettavuutta edistetään uuden teknologian keinoin. Kehitetään kulttuuriympäristön tietoaineistoja, niiden yhteiskäyttöisyyttä ja saatavuutta sekä ympäristöhallinnon että muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Osallistutaan NRG:n ja Minervan toimintaan, joissa luodaan standardeja, ohjeita ja hyviä käytäntöjä kulttuuriperinnön digitoimiseen ja esittämiseen tietoverkoissa.

8 8 Osallistutaan EPOCH (Excellence in Processing Public Heritage) hankkeeseen, jossa luodaan menetelmiä ja teknologioita kulttuuriympäristötiedon välittämiseen siten, että tiedon saanti mahdollistuu erilaisille ryhmille. Lisätään vuorovaikutteisuutta museoalan kanssa kehittämällä Museoverkko-ekstranetin palveluja. Museoverkko on internetpohjainen ratkaisu Museoviraston ja maakuntamuseoiden sekä eri ammattimuseoiden väliseen yhteydenpitoon. Jatketaan Museoviraston, ympäristöministeriön ja opetusministeriön yhteisen rakennusperinnön tietopalvelun (rakennusperintöportaali) suunnittelua, toteuttamista sekä siihen liittyvää sisältötuotantoa. Museoiden seurannassa käytettävää tiedonhallintaa parannetaan siten, että se mahdollistaa verkkopohjaisen tiedonkeruun, helpottaa tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä sekä tukee tilastoinnin sisällöllistä kehittämistä. Kehitetään Suomen museot on-line hankkeen teknistä ratkaisua ja palvelukonseptia niin, että mahdollisimman moni museo voi halutessaan saada kokoelmanhallinnan järjestelmäpalveluita ja liittää kokoelmansa yhteiseen hakuportaaliin. Osallistutaan Kamut2 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda yhteinen tiedonhakuportaali museoiden, arkistoiden ja kirjastojen välille. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet mittari mittausperuste tavoitetaso Digitaalisen, kulttuuriperintöä koskevan tiedonhallinnan kehittämisen voimavarat (sisältää myös muissa tavoitekokonaisuuksissa esitetyn kehittämistyön resurssit) Euro Tietokantojen kartunta - muinaisjäännösrekisterikohteet - muinaisjäännösten aluerajaukset - muinaiskalupäiväkirja - rakennetun kulttuuriympäristön tietokannat (tietuetta) - kirjasto (tietuetta) - kuva-arkisto (tietuetta) Tietoaineistojen saavutettavuus - muinaisjäännösrekisterikohteet - muinaisjäännösten aluerajaukset % kokonaismäärästä Kävijät Museoviraston www-sivuilla ; AV : kk Kehitetään Museoviraston rahoitusrakennetta Kulttuuriympäristön vaalimiseen suunnatun ulkopuolisen rahoituksen lisääminen Pyritään aktiivisesti lisäämään rakennuttamisen sekä kulttuuriympäristön tutkimuksen, hoidon ja inventointien ulkopuolista rahoitusta. Tehostetaan toimenpiteitä ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi arkeologisten inventointien toteuttamiseen. Esitetään alueellisille TE-keskuksille arkeologisten kaivausten, muinaisjäännös- ja maisemanhoitohankkeiden sekä kelluvan kulttuuriperinnön kunnostushankkeiden toteuttamista työllisyysvaroin. Työministeriön, Rikosseuraamusviraston ja Euroopan unionin rahoitusta pyritään ohjaamaan nykyistä enemmän kulttuuriperintökohteiden restaurointiin.

9 9 Pyritään kytkemään alue- ja paikallistason toimijoita ja erillistä hankerahoitusta rakennusperinnön inventointihankkeisiin. Muinaisjäännöskohteiden hoidon voimavarat* Työministeriö / TE-keskukset Rakennuttamisen voimavarat** - Työministeriö ja EU-ohjelmat Kiinteiden muinaisjäännösten ja vedenalaisten kohteiden tutkimusten voimavarat - Työministeriö / TE-keskukset ja EU-ohjelmat Kulttuuriperinnön inventoinnit Työministeriö Kulttuuriperinnön inventoinnin henkilövoimavarat Työministeriö mittari Euro Milj. euro Euro Htv mittausperuste tavoitetaso , *Muinaisjäännöskohteiden hoitoon suuntautuu lisäksi Museoviraston toimintamäärärahoja. Hoitokohteiden kokonaismäärä on esitetty tavoitekokonaisuudessa 2. **Rakennuttamiskohteisiin suuntautuu lisäksi Museoviraston toimintamäärärahoja ja perusparannusmäärärahoja, jotka on esitetty tavoitekokonaisuudessa Kehitetään Museoviraston sisäisen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä Museoviraston toimitilat Selvitetään mahdollisuudet uusien toimitilojen löytämiseksi ja laaditaan suunnitelma Museoviraston tilaongelmien ratkaisemiseksi. Hallintotoimintojen kehittäminen Hallinnon päätavoitteeksi asetetaan oikeusvarmuuden ja viraston palvelujen parantaminen. Käynnistetään johdon koulutus. Toteutetaan asiakastyytyväisyystutkimus ja käynnistetään sen edellyttämät toimenpiteet. Palkkausjärjestelmää kehitetään edelleen esimiesten ja järjestöjen yhteisessä työryhmässä. Luodaan viraston henkilöstöstrategia ja toteutetaan määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa. Otetaan Museovirastossa käyttöön paperiton kirjanpito. Paperittoman kirjanpidon järjestelmä koostuu ostolaskujen/tositteiden kierrätysjärjestelmästä, elektronisesta arkistosta ja laskujen välityspalveluista. Kehitetään edelleen kirjanpidon ja työajanseurannan raportointia toiminnan suunnittelun ja johtamisen apuvälineenä. Raportointia tehostetaan määrittelemällä keskeiset raportit Museoviraston intranetiin.

10 8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja suorituskykyä 10 Panostetaan henkilöstön työssä viihtymiseen ja koulutukseen sekä tuetaan omaehtoista ammatillista kouluttautumista. Järjestetään henkilöstökoulutusta koulutustyöryhmän ehdotusten mukaisesti. Työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään ottaen huomioon henkilöstön ennenaikaisen eläköitymisen ja työvoimapulan aiheuttamat haasteet. Selvitetään Valtiokonttorin ja työterveyshuollon kanssa toteutettavat ryhmäkuntoutusmahdollisuudet ja aloitetaan kuntoutustoiminta. Järjestetään henkilöstölle virkistys- ja harrastustoimintaa tyky-työryhmän ehdotusten mukaisesti.

11 11 Museoviraston toimintamenojen kehitys euroina tulosalueittain vuosina (tot.) 2001 (tot.) 2002 (tot.) 2003 (budj.) 2004 (budj.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) PÄÄJOHTAJA JA JOHTOKUNTA Toimintamenot ESIKUNTATOIMINNOT Toimintamenot KULTTUURIYMPÄRISTÖ Toimintamenot MUSEOT JA NÄYTTELYT Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä MUSEOTOIMEN KEHITTÄMINEN Toimintamenot HALLINTO Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä KIRJASTO Toimintamenot KUVA-ARKISTO Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä MUSEOVIRASTO YHTEENSÄ Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä Henkilötyövuodet

12 Museoviraston menot ja tulot sekä muut määrärahat v (tuhansina euroina) Tulot Netto Rak.kun. tai par. av. Kaluston hankinta Menot ja tulot mom Htv Palkat Toimintamenot Museoiden valt.av. Peruspar. pien.rak. 12 Kult.ymp. suojelu Pääjohtaja ja johtokunta Esikuntatoiminnot Arkeologian osasto Rakennushistorian osasto Suomen kansallismuseo Museotoimen kehittäminen Hallinto Kirjasto Kuva-arkisto Yhteensä

13 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta 13 Tämä sopimus on voimassa vuoden 2004 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Museoviraston sisäinen toimintasuunnitelma 2004 lähetetään opetusministeriölle tiedoksi. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään keväällä 2004 pidettävässä opetusministeriön ja Museoviraston yhteisessä seurantakokouksessa. Vuoden lopussa laaditaan kirjallinen loppuraportti. Helsingissä 8. päivänä tammikuuta 2004 MUSEOVIRASTO OPETUSMINISTERIÖ Paula Purhonen Pääjohtaja Kalevi Kivistö Ylijohtaja Heikki Halttunen Hallintojohtaja Päivi Salonen Kulttuurisihteeri

MUSEOVIRASTON TULOSSOPIMUS 2005-2007

MUSEOVIRASTON TULOSSOPIMUS 2005-2007 MUSEOVIRASTON TULOSSOPIMUS 2005-2007 MUSEOVIRASTON TULOSSOPIMUS 2005-2007 MUSEOVIRASTON TOIMINTA-AJATUS Museovirasto on asiantuntijavirasto, joka johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa ja huolehtii

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA Sopijapuolet: Museovirasto ja Helsingin kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa

Lisätiedot

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museovirasto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA OHJAAVAT SEURAAVAT PERIAATTEET Yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA Diaarinumero: XXX/005/2011 Sopijapuolet: Sopimuksen tausta ja tarkoitus: Museovirasto ja

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1. Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.2018 Uudistamisen lähtökohdista Nykyisen museojärjestelmän vahvuuksia

Lisätiedot

Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet

Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet Kehittämispalveluiden esittäytyminen, tehtävät ja painopisteet Pirjo Hamari 11.4.2013 MUSEOVIRASTO Toiminta-ajatus Kehittämispalvelut vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museoiden alueellisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Arkkitehtuurin tunnetuksi tekeminen moninaisille yleisöille moninaisin keinoin 2. Arkkitehtuurin erityiskysymysten edistäminen valtakunnallisissa

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014 Tarkistettu 19.12.2011 Museoviraston organisaatio 1.5.2011 alkaen 2 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/13 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAAMELAISMUSEO SIIDAN YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAAMELAISMUSEO SIIDAN YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAAMELAISMUSEO SIIDAN YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA Diaarinumero: 148/005/2010 Sopijapuolet: Museovirasto ja Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö, jota

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Museokeskuksen toimintasuunnitelma

Museokeskuksen toimintasuunnitelma Kuopion kaupunki Suunnitelma 1 (6) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 21.3.2017 Museokeskuksen toimintasuunnitelma 2017-2020 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista,

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14)

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14) Neuvottelupäivämäärä 10.11.2010 Dnro 112/005/2010/21 Kauden 2011 2013 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden tarkastuskäynnit 2. Museorakennusten kunnosta huolehtiminen 3. Etelä Savon

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyö Maire Mattinen Museovirasto VI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 8.9.2005

Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyö Maire Mattinen Museovirasto VI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 8.9.2005 Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyö Maire Mattinen Museovirasto VI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 8.9.2005 Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyö ilmasto ja luonto yhteinen historia Itämeri

Lisätiedot

YYA-HENGESSÄ ETEENPÄIN? MAAKUNTAMUSEON NÄKÖKULMA

YYA-HENGESSÄ ETEENPÄIN? MAAKUNTAMUSEON NÄKÖKULMA YYA-HENGESSÄ ETEENPÄIN? MAAKUNTAMUSEON NÄKÖKULMA TIINA MERISALO, HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO TUTKIMUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA SEMINAARI 11.11.2016 MUSEOIDEN IDENTITEETTI TUTKIMUSLAITOKSINA?

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Museoiden digitointiavustus

Museoiden digitointiavustus Museoiden digitointiavustus Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö tilaisuus 1.6.2010 Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018 Ehdotus Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus 2 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset 3 2.1. Kokoelmat ja kohteet 3 2.2. Sisällöntuotanto

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö

Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan. Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Katsaus Kansalliseen metsäohjelmaan Metsän siimeksessä -seminaari 30.1.2013 Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen metsäohjelma 2015 Valtioneuvosto hyväksyi päivitetyn Kansallinen

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MITÄ MUINAISJÄÄNNÖKSET OVAT? Maisemassa, maaperässä tai vedessä säilyneitä ihmisen aikaansaamia rakenteita ja kerrostumia

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi museolain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi museolakia. Laissa tarkistettaisiin museon valtionosuuden saamisen

Lisätiedot

VALTION MUSEOTOIMEN HALLINNON KEHITTÄMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY - muistio ja valtioneuvoston periaatepäätös

VALTION MUSEOTOIMEN HALLINNON KEHITTÄMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY - muistio ja valtioneuvoston periaatepäätös VALTION MUSEOTOIMEN HALLINNON KEHITTÄMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY - muistio ja valtioneuvoston periaatepäätös O p e t u s m i n i s t e r i ö l l e Opetusministeriö asetti 18.12.2000 ohjausryhmän ja valmisteluorganisaation,

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset 14 29.80.70. Kaluston hankinta 18 29.80.75. Toimitilojen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma KULTTUURI 2020 Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma Hyväksytty Porin kaupungin kulttuurilautakunnan kokouksessa 14.5.2014, 74 Toiminta-ajatus Kulttuuri on Porissa kunnallinen

Lisätiedot

Opetusministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus

Opetusministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus Opetusministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2008 2010 Arvot Museoviraston arvoja ovat avoimuus, aktiivisuus ja asiantuntijuus. Arvoja toteutetaan oman ja toisen työn arvostuksella, valmiudella

Lisätiedot

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta TUTKIMUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA kulttuurihistorialliset museot, korkeakoulut ja kirjastot; tutkimuksen tulevaisuus 11.11. 2016 Valokuva Espoon kaupunginmuseo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Vuoden 2013 keskeisiä strategiaohjelmaan liittyviä tavoitteita ja toiminnan painopisteitä ovat: Hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 2 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 4 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2012-2015... 6 3. SISÄISET PALVELUT JA KIINTEISTÖT... 9 4.

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JOENSUUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Paikallismuseot vain sadan vuoden rakkaustarina?

Paikallismuseot vain sadan vuoden rakkaustarina? Paikallismuseot vain sadan vuoden rakkaustarina? XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Diaario ry Jyväskylä 13.4.2012 Kimmo Levä Pääsihteeri Teemat 13.4.2012 Määritelmät Museo Ammatillinen museo Paikallismuseo

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS Sisältö VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit 29.80. 04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)... 3 20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA KUOPION YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA KUOPION YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA KUOPION YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA KUOPION YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Linnasta Linnaan - Castle to Castle

Linnasta Linnaan - Castle to Castle SOUTH-EAST FINLAND RUSSIA ENPI CBC 2007 2013 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Linnasta Linnaan - Castle to Castle Linnojen ja linnoitusten historian tuotteistaminen ja elävöittäminen Irina Lukkarinen

Lisätiedot

KAMUT: Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. ÄLYÄ VERKOSSA - WEB INTELLIGENCE Tiedekeskus Heureka, Vantaa 2.-3.9.

KAMUT: Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. ÄLYÄ VERKOSSA - WEB INTELLIGENCE Tiedekeskus Heureka, Vantaa 2.-3.9. KAMUT: Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön ÄLYÄ VERKOSSA - WEB INTELLIGENCE Tiedekeskus Heureka, Vantaa 2.-3.9.2004 Muistiorganisaatiot KAMUT = kirjastot, arkistot ja museot ekam yhteistyö

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin lausunto

Riihimäen kaupungin lausunto 1 Dno SIVI/795/2017 38 Riihimäen kaupungin lausunto ehdotukseen museopoliittiseksi ohjelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Riihimäen kaupungin lausuntoa työryhmän ehdotukseen museopoliittiseksi

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 Arvot Museoviraston arvoja ovat avoimuus, aktiivisuus ja asiantuntijuus. Arvoja toteutetaan oman ja toisen työn arvostuksella, valmiudella keskinäiseen vuorovaikutukseen,

Lisätiedot