MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS"

Transkriptio

1 MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS

2 2 Museoviraston toiminta-ajatus Museovirasto on valtakunnallinen palvelu- ja asiantuntijavirasto, joka edistää aineellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä sekä lisää ja levittää sitä koskevaa tietoa. Toiminnallaan Museovirasto rakentaa maamme kulttuurista tulevaisuutta ja hyvän elämän edellytyksiä. Tavoitteitaan Museovirasto toteuttaa tutkimuksen, asiantuntijapalveluiden, näyttely- ja museotoiminnan, valistuksen sekä kehittämis- ja viranomaistoiminnan välityksellä. Museovirasto tarjoaa asiakkailleen palvelujaan näyttelyiden avulla sekä asettamalla tietovarantonsa kokoelmien, arkistojen, kirjaston ja tietokantojen välityksellä kaikkien käytettäväksi. Tavoitteena on korkea palvelutaso ja asiakastyytyväisyys. Muihin viranomaisiin ja kansalaisiin Museovirastolla on aktiivinen vuorovaikutussuhde. Museoviraston sisäinen arvomaailma perustuu toisten työn arvostamiseen, yhteistyö- ja palveluhalukkuuteen, delegointiin sekä päätöksenteon ja toiminnan ripeyteen ja luotettavuuteen. Visio 2007 Museovirasto on vaikutusvaltainen asiantuntija. Se vaalii menestyksellisesti maamme aineellista kulttuuriperintöä ja sen toiminta perustuu laajaan yhteistyöverkkoon. Sen uudistuneet palvelut ovat tuoneet kulttuuriperinnön lähelle ihmistä. Museoviraston toiminnan tavoitekokonaisuudet 1. Vahvistetaan kulttuuriperinnön painoarvoa yhteiskunnassa ja edistetään kulttuuriperintöalan kehittymistä. 2. Edistetään kansallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja säilytetään kulttuuriperintöä sekä sitä koskevaa tietoa. 3. Tuotetaan kulttuuriperintöä koskevaa tietoa tutkimuksella, inventoinnilla ja dokumentoinnilla. 4. Välitetään kulttuuriperintöä koskevaa tietoa näyttelyiden, julkaisujen, valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen sekä kirjasto-, arkisto- ja tietopalvelujen kautta. 5. Lisätään kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tietoverkkojen kautta. 6. Kehitetään Museoviraston rahoitusrakennetta. 7. Kehitetään Museoviraston sisäisen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä. 8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja suorituskykyä.

3 MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSTAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN TAVOITEKOKONAISUUKSIIN RYHMITELTYINÄ 3 1. Vahvistetaan kulttuuriperinnön painoarvoa yhteiskunnassa ja edistetään kulttuuriperintöalan kehittymistä Aluehallinnon ja alueellisen yhteistyön kehittäminen Hallituksen strategia-asiakirjan ( ) ja opetusministeriön asettamien tavoitteiden (Valtion museotoimen hallinnon kehittäminen ja uudelleenjärjestely. OPM muistioita 29:2001) mukaisesti Museovirasto valmistautuu vuosina toimintansa käynnistävien alueellisten toimipisteiden perustamiseen. Laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä. Tuetaan yhteisellä koulutuksella ja erilaisin vuorovaikutuksen keinoin muita kulttuuriympäristön toimijoita aluetasolla, erityisesti maakuntamuseoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa. Rakennusperintöstrategian toteuttaminen Jatketaan valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan, rakennusperintöstrategiaan, rakennuspoliittiseen ohjelmaan sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin perustuvaa kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimista sekä sen keinojen kehittämistä. Kokonaisarvio rakennusperintöstrategiasta sekä jatkoehdotukset valmistuvat (ympäristöministeriön asettama työryhmä). Ehdotus rakennussuojelulain muuttamisesta valmistuu (ympäristöministeriön asettama työryhmä). Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden ja muiden hallinnonalojen kanssa valtion rakennusperinnön luetteloinnissa, suojelussa ja suojelun turvaamisessa (yhteistyösopimukset). Maailmanperintökohteiden seuranta ja lähialueyhteistyö Suomalaisten maailmanperintökohteiden seuranta toteutetaan vuosien aikana. Itämeren maiden kulttuuriministerien päätöksen ( ) mukaisesti jatketaan ja tiivistetään Itämeren maiden kulttuuriympäristöyhteistyötä. Suomalaisista maailmanperintökohteista teetetään kansainväliset asiantuntijaarvioinnit, kootaan taustaselvitykset ja vastataan raportoinnista (OPM:n erityisrahoitus). Valmistellaan aieluettelon mukaiset esitykset maailmanperintöluetteloon. Valmistaudutaan vuonna 2005 Suomessa järjestettävään Itämeren maiden kulttuuriperintöfoorumiin. Jatketaan Itämeren maiden välisiä temaattisia yhteistyöhankkeita (SuHiTo-Interreg - hanke, vedenalainen kulttuuriperintö, historialliset materiaalit ym.).

4 4 Museoalan yhteistyön kehittäminen Kehitetään museoiden seurantaa ja museoiden toiminnan suunnittelua tukevia välineitä. Tiivistetään yhteistyötä kulttuurihistoriallisten museoiden ja erikoismuseoiden kanssa ja edistetään museokirjastojen välistä yhteistyötä. Laaditaan ehdotus museoalan ulkoisen arvioinnin kehittämisestä. Järjestetään maakuntamuseoiden neuvottelupäivät ja valtakunnallisten erikoismuseoiden teemapäivä. Suoritetaan ammattimuseoiden talouden, henkilöstön ja toiminnan kattava tilastokysely, jonka pohjalta julkaistaan Museotilasto Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Parannetaan Museoviraston näkyvyyttä ja tiedottamista. Museoviraston näkyvyys - henkilökunnan artikkelien ja esitelmien lukumäärä / vuosi - medianäkyvyys, 3 kuukauden otanta Museoviraston esitteet - yleisesitteet - substanssiesitteet mittari Mittausperuste tavoitetaso Taulukoissa käytetyt lyhenteet: : yhteiskunnallinen vaikuttavuus AV: asiakasvaikuttavuus PR: prosessit ja rakenteet TT: taloudellisuus ja tuottavuus Mml 15 : Muinaismuistolain 15 mukaiset suoritteet. 2. Edistetään kansallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja säilytetään kulttuuriperintöä sekä sitä koskevaa tietoa Kulttuuriympäristön ja vedenalaisen kulttuuriperinnön restauroinnin ja hoidon taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen lisääminen Entistämisavustuksilla on mahdollista ohjata korjaustoiminnan laatua. Kulttuuriomaisuuden säilymisen lisäksi avustuksilla on myös työllistävä merkitys. Kehitetään Museoviraston kautta jaettavien entistämisavustusten (0,663 milj.euroa) käytön valvontaa yhteistyössä ympäristöministeriön ja aluetason toimijoiden kanssa. Jaetaan maailmanperintökohteille osoitettu entistämismääräraha (0,250 milj.euroa), valvotaan ja ohjataan korjaushankkeita. Museorakennusten säilymistä ja museoiden toimintaa tuetaan harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. Tuetaan harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla perinnelaivojen korjauksia. Suunnitellaan yksityisille maanomistajille muinaisjäännösten hoidosta maksettavien valtionavustusten maksuperusteet ja seurantajärjestelmä. Museoviraston perusparannushankkeille osoitettu investointimääräraha (1,000 milj. euroa) käytetään työohjelman mukaisesti.

5 Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet 5 Kokoelmien kartuttaminen - kuvakokoelmat (kuvaa) - kirjakokoelmat (nidettä) mittari mittausperuste Tavoitetaso Kokoelmien kartuttamisen henkilövoimavarat Htv 14,5 Kokoelmien ylläpidon henkilövoimavarat Htv 19 Kokoelmien konservoinnin henkilövoimavarat Htv 12 Hoidetut muinaisjäännökset 150 Muinaisjäännöshoidon voimavarat Euro Rakennuttamiskohteet 22 Rakennuttamisen voimavarat Milj. euro 2,19 Kulttuuriympäristöä koskevien lausuntojen ja lupien käsittelyaika PR; AV Tpv : kpl Tuotetaan kulttuuriperintöä koskevaa tietoa tutkimuksella, inventoinnilla ja dokumentoinnilla Vahvistetaan Museoviraston asemaa aineellisen kulttuuriperinnön keskeisenä tutkimuslaitoksena Panostetaan sellaisen tutkimustiedon tuottamiseen, jota voidaan soveltaa suojelu- ja viranomaistoiminnassa sekä laajalle yleisölle suunnatussa näyttely- ja julkaisutoiminnassa. Tehostetaan tutkimusyhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jatketaan valtakunnallista arkeologista ja rakennusperintöinventointihanketta. Täydennetään vedenalaisiin muinaisjäännöksiin liittyvää tietoaineistoa tarkastussukelluksin ja vastataan vesirakennushankkeiden aiheuttamista inventoinneista ja tutkimuksista. Jatketaan valtion rakennusperinnön vaalimisen vaatimaa luettelointityötä. Käynnistetään mikäli Pohjanmaan TE-keskus myöntää tarvittavat varat Kristiinankaupungin Susiluolan paleoliittisen luola-asuinpaikan arkeologisten kaivaustutkimusten toinen vaihe. Osallistutaan paloturvallisuutta koskevaan eurooppalaiseen yhteishankkeeseen (COST 17). Julkaistaan pohjoismainen paloturvallisuusraportti. Jatketaan restaurointitekniikkaan ja historialliseen rakennustekniikkaan liittyviä tutkimus-, julkaisu- ja kehittämishankkeita. Jatketaan Nauvon Egelskärin keskiaikaisen haaksirikkopaikan tutkimuksia. Päätetään Vrouw Maria -hylyn tutkimukset perustutkimuksen osalta. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Kiinteiden muinaisjäännösten ja vedenalaisten kohteiden tutkimusten voimavarat - Mml 15 - Museovirasto Kulttuuriperinnön inventoinnit - Mml 15 - Museovirasto Kulttuuriperinnön inventoinnin henkilövoimavarat - Mml 15 - Museovirasto mittari Euro Htv mittausperuste Tavoitetaso ,7

6 4. Välitetään kulttuuriperintöä koskevaa tietoa näyttelyiden, julkaisujen, valistuksen, neuvonnan ja koulutuksen sekä kirjasto-, arkisto- ja tietopalvelujen kautta 6 Museoiden yleisö- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen Suomen kansallismuseon, Kulttuurien museon ja muiden 15 museon yleisö- ja asiantuntijapalveluja kehitetään. Tavoitteena on eri kansalaisryhmiä monipuolisesti palvelevien kulttuurilaitosten kokonaisuus. Suomen kansallismuseon kävijäkunnan laajentamiseksi ja museokäyntien laadun parantamiseksi kehitetään eri asiakasryhmille kohdennettuja oheistoimintoja ja opastuksia ja järjestetään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Kulttuurien museon museopedagogisessa toiminnassa keskitytään erityisesti monikulttuurisuuskasvatukseen. Museoon rakennetaan perusnäyttely ja yksi vaihtuva näyttely, joka toteutetaan yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kanssa. Edistetään kulttuurihistoriallisten museoiden ja erikoismuseoiden välistä yhteistyötä tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoiminnassa. Etusijalla on kokoelmapoliittinen yhteistyö. Museot edistävät kestävien asiakassuhteiden kehittymistä ja toimivat yhdessä opetus-, matkailu- ja kulttuurialan muiden toimijoiden ja tiedotusvälineiden kanssa. Suomen merimuseon uudisrakennuksen ja sen näyttelyiden suunnittelu Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Suomen merimuseo siirretään Kotkaan, jossa se aloittaa toimintansa viimeistään keväällä Osallistutaan Suomen merimuseon uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen ja rakennuksen suunnitteluun. Museon uusien näyttelyiden suunnittelua ja kokoelmien kartuttamista ja kunnostamista näyttelykuntoon jatketaan tehostetusti ja lisähenkilökunnan voimin (yhteensä 4 htv). Hylkysaaren museon näyttelyt ovat yleisölle avoinna vielä Kulttuurimatkailun edistäminen Museoviraston kulttuurimatkailustrategian mukaisesti edistetään ja tiivistetään yhteistyötä matkailualan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Suomalais-venäläinen Linnasta linnaan -projekti valmistuu. Täydennetään Museoviraston kulttuurimatkailustrategiaa. Käynnistetään pilottihankkeita ottaen huomioon saavutettavuuden tavoitteet. Kulttuuriperinnön saavutettavuuden edistäminen Näyttelyitä ja kulttuuriympäristökohteita suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota niiden fyysiseen ja tiedolliseen saavutettavuuteen. Suomen Tammi+ -projektin viimeisenä toimintavuonna laaditaan kulttuuriperintökasvatuksen kehittämiseksi suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Yhteistyössä ICCROMin kanssa valmistellaan Suomessa vuonna 2005 järjestettävää modernin arkkitehtuurin suojelukurssia MARC.

7 Muinaisjäännösten kunnostamisessa ja hoidossa valitaan esittelyn piiriin myös sellaisia kohteita, jonne voidaan järjestää kulku liikuntarajoitteisille. RANE-projektin puitteissa parannetaan Jyväskylän mlk:n Halsvuoren kalliomaalauksen saavutettavuutta liikuntaesteisille sekä edesautetaan näkövammaisten mahdollisuuksia kokea muinaisjäännöstä mm. pistekirjoitusselostuksella. Vakiinnutetaan ja monipuolistetaan kulttuuriympäristökasvatukseen tähtäävä toiminta Arkeologiakeskus Untamalassa käynnistämällä yleisökaivaukset ja koululaistoiminta. Käynnistetään saavutettavuutta koskeva kansainvälinen hanke edellyttäen, että se hyväksytään Kulttuuri 2000 ohjelmaan. Siihen kuuluva suomalainen pilottihanke koskee Louhisaaren kartanomuseon käyttöä. Kehitetään kulttuurista monimuotoisuutta koskevaa koulutusta muistiorganisaatioiden pohjoismaisena yhteishankkeena ja kansallisesti yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet Kulttuuriperintöä käsittelevät julkaisut - tutkimusjulkaisut - näyttelyjulkaisut ja museo-oppaat - muut julkaisut mittari mittausperuste tavoitetaso Julkaisujen tuottamisen henkilövoimavarat Htv 5 Julkaisujen myynti Näyttelyt - Museoviraston tuottamat näyttelyt - Museoviraston yhteisnäyttelyt Museoviraston museoiden ja näyttelyiden kävijät - kävijät - kävijää tunnissa Hämeen linnan ja Olavinlinnan kävijät - kävijät - kävijää tunnissa ; AV Lkm Lkm : h ,0 Lkm Lkm : h ,1 Kirjaston asiakkaat (kävijät) Kuva-arkiston asiakkaat (kävijät) ; AV ;AV Lkm Lkm Lainat Museoviraston kirjastosta Kokoelmien käyttö (kävijät) ; AV Lkm Kokoelmaneuvonnan henkilövoimavarat ; AV Htv 8,5 Ulkopuoliset osallistujat Museoviraston järjestämissä yleisötapahtumissa - osallistujien lukumäärä - tilaisuuksien kappalemäärä Lkm Lisätään kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta tietoverkkojen kautta Kulttuuriperinnön tiedollisen saavutettavuuden edistäminen Kulttuuriperinnön saavutettavuutta edistetään uuden teknologian keinoin. Kehitetään kulttuuriympäristön tietoaineistoja, niiden yhteiskäyttöisyyttä ja saatavuutta sekä ympäristöhallinnon että muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Osallistutaan NRG:n ja Minervan toimintaan, joissa luodaan standardeja, ohjeita ja hyviä käytäntöjä kulttuuriperinnön digitoimiseen ja esittämiseen tietoverkoissa.

8 8 Osallistutaan EPOCH (Excellence in Processing Public Heritage) hankkeeseen, jossa luodaan menetelmiä ja teknologioita kulttuuriympäristötiedon välittämiseen siten, että tiedon saanti mahdollistuu erilaisille ryhmille. Lisätään vuorovaikutteisuutta museoalan kanssa kehittämällä Museoverkko-ekstranetin palveluja. Museoverkko on internetpohjainen ratkaisu Museoviraston ja maakuntamuseoiden sekä eri ammattimuseoiden väliseen yhteydenpitoon. Jatketaan Museoviraston, ympäristöministeriön ja opetusministeriön yhteisen rakennusperinnön tietopalvelun (rakennusperintöportaali) suunnittelua, toteuttamista sekä siihen liittyvää sisältötuotantoa. Museoiden seurannassa käytettävää tiedonhallintaa parannetaan siten, että se mahdollistaa verkkopohjaisen tiedonkeruun, helpottaa tietojen käsittelyä ja hyödyntämistä sekä tukee tilastoinnin sisällöllistä kehittämistä. Kehitetään Suomen museot on-line hankkeen teknistä ratkaisua ja palvelukonseptia niin, että mahdollisimman moni museo voi halutessaan saada kokoelmanhallinnan järjestelmäpalveluita ja liittää kokoelmansa yhteiseen hakuportaaliin. Osallistutaan Kamut2 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda yhteinen tiedonhakuportaali museoiden, arkistoiden ja kirjastojen välille. Tavoitekokonaisuutta koskevat muut tulostavoitteet mittari mittausperuste tavoitetaso Digitaalisen, kulttuuriperintöä koskevan tiedonhallinnan kehittämisen voimavarat (sisältää myös muissa tavoitekokonaisuuksissa esitetyn kehittämistyön resurssit) Euro Tietokantojen kartunta - muinaisjäännösrekisterikohteet - muinaisjäännösten aluerajaukset - muinaiskalupäiväkirja - rakennetun kulttuuriympäristön tietokannat (tietuetta) - kirjasto (tietuetta) - kuva-arkisto (tietuetta) Tietoaineistojen saavutettavuus - muinaisjäännösrekisterikohteet - muinaisjäännösten aluerajaukset % kokonaismäärästä Kävijät Museoviraston www-sivuilla ; AV : kk Kehitetään Museoviraston rahoitusrakennetta Kulttuuriympäristön vaalimiseen suunnatun ulkopuolisen rahoituksen lisääminen Pyritään aktiivisesti lisäämään rakennuttamisen sekä kulttuuriympäristön tutkimuksen, hoidon ja inventointien ulkopuolista rahoitusta. Tehostetaan toimenpiteitä ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi arkeologisten inventointien toteuttamiseen. Esitetään alueellisille TE-keskuksille arkeologisten kaivausten, muinaisjäännös- ja maisemanhoitohankkeiden sekä kelluvan kulttuuriperinnön kunnostushankkeiden toteuttamista työllisyysvaroin. Työministeriön, Rikosseuraamusviraston ja Euroopan unionin rahoitusta pyritään ohjaamaan nykyistä enemmän kulttuuriperintökohteiden restaurointiin.

9 9 Pyritään kytkemään alue- ja paikallistason toimijoita ja erillistä hankerahoitusta rakennusperinnön inventointihankkeisiin. Muinaisjäännöskohteiden hoidon voimavarat* Työministeriö / TE-keskukset Rakennuttamisen voimavarat** - Työministeriö ja EU-ohjelmat Kiinteiden muinaisjäännösten ja vedenalaisten kohteiden tutkimusten voimavarat - Työministeriö / TE-keskukset ja EU-ohjelmat Kulttuuriperinnön inventoinnit Työministeriö Kulttuuriperinnön inventoinnin henkilövoimavarat Työministeriö mittari Euro Milj. euro Euro Htv mittausperuste tavoitetaso , *Muinaisjäännöskohteiden hoitoon suuntautuu lisäksi Museoviraston toimintamäärärahoja. Hoitokohteiden kokonaismäärä on esitetty tavoitekokonaisuudessa 2. **Rakennuttamiskohteisiin suuntautuu lisäksi Museoviraston toimintamäärärahoja ja perusparannusmäärärahoja, jotka on esitetty tavoitekokonaisuudessa Kehitetään Museoviraston sisäisen toiminnan laatua ja toimintaedellytyksiä Museoviraston toimitilat Selvitetään mahdollisuudet uusien toimitilojen löytämiseksi ja laaditaan suunnitelma Museoviraston tilaongelmien ratkaisemiseksi. Hallintotoimintojen kehittäminen Hallinnon päätavoitteeksi asetetaan oikeusvarmuuden ja viraston palvelujen parantaminen. Käynnistetään johdon koulutus. Toteutetaan asiakastyytyväisyystutkimus ja käynnistetään sen edellyttämät toimenpiteet. Palkkausjärjestelmää kehitetään edelleen esimiesten ja järjestöjen yhteisessä työryhmässä. Luodaan viraston henkilöstöstrategia ja toteutetaan määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa. Otetaan Museovirastossa käyttöön paperiton kirjanpito. Paperittoman kirjanpidon järjestelmä koostuu ostolaskujen/tositteiden kierrätysjärjestelmästä, elektronisesta arkistosta ja laskujen välityspalveluista. Kehitetään edelleen kirjanpidon ja työajanseurannan raportointia toiminnan suunnittelun ja johtamisen apuvälineenä. Raportointia tehostetaan määrittelemällä keskeiset raportit Museoviraston intranetiin.

10 8. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja suorituskykyä 10 Panostetaan henkilöstön työssä viihtymiseen ja koulutukseen sekä tuetaan omaehtoista ammatillista kouluttautumista. Järjestetään henkilöstökoulutusta koulutustyöryhmän ehdotusten mukaisesti. Työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään ottaen huomioon henkilöstön ennenaikaisen eläköitymisen ja työvoimapulan aiheuttamat haasteet. Selvitetään Valtiokonttorin ja työterveyshuollon kanssa toteutettavat ryhmäkuntoutusmahdollisuudet ja aloitetaan kuntoutustoiminta. Järjestetään henkilöstölle virkistys- ja harrastustoimintaa tyky-työryhmän ehdotusten mukaisesti.

11 11 Museoviraston toimintamenojen kehitys euroina tulosalueittain vuosina (tot.) 2001 (tot.) 2002 (tot.) 2003 (budj.) 2004 (budj.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) PÄÄJOHTAJA JA JOHTOKUNTA Toimintamenot ESIKUNTATOIMINNOT Toimintamenot KULTTUURIYMPÄRISTÖ Toimintamenot MUSEOT JA NÄYTTELYT Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä MUSEOTOIMEN KEHITTÄMINEN Toimintamenot HALLINTO Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä KIRJASTO Toimintamenot KUVA-ARKISTO Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä MUSEOVIRASTO YHTEENSÄ Toimintamenot Toimintamenot/maksullinen Yhteensä Henkilötyövuodet

12 Museoviraston menot ja tulot sekä muut määrärahat v (tuhansina euroina) Tulot Netto Rak.kun. tai par. av. Kaluston hankinta Menot ja tulot mom Htv Palkat Toimintamenot Museoiden valt.av. Peruspar. pien.rak. 12 Kult.ymp. suojelu Pääjohtaja ja johtokunta Esikuntatoiminnot Arkeologian osasto Rakennushistorian osasto Suomen kansallismuseo Museotoimen kehittäminen Hallinto Kirjasto Kuva-arkisto Yhteensä

13 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta 13 Tämä sopimus on voimassa vuoden 2004 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Museoviraston sisäinen toimintasuunnitelma 2004 lähetetään opetusministeriölle tiedoksi. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään keväällä 2004 pidettävässä opetusministeriön ja Museoviraston yhteisessä seurantakokouksessa. Vuoden lopussa laaditaan kirjallinen loppuraportti. Helsingissä 8. päivänä tammikuuta 2004 MUSEOVIRASTO OPETUSMINISTERIÖ Paula Purhonen Pääjohtaja Kalevi Kivistö Ylijohtaja Heikki Halttunen Hallintojohtaja Päivi Salonen Kulttuurisihteeri

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018 Ehdotus Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus 2 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset 3 2.1. Kokoelmat ja kohteet 3 2.2. Sisällöntuotanto

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Museovirasto-selvityksen seurantaryhmän raportti ja kehittämisehdotukset Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Sisältö VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit 29.80. 04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)... 3 20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset

Lisätiedot

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museovirasto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS

MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 1 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 1 SÄÄDÖSPERUSTA Museoviraston toimintaa säätelevät laki Museovirastosta (282/2004, jäljempänä LM) ja valtioneuvoston asetus Museovirastosta

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-15 Käsittelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma KANSALLISAARTEITA KAIKILLE - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma 1 Toimittajat: Tapani Sainio ja Helena Edgren Taitto: Mikko Rautala Julkaisija: Museovirasto Nervanderinkatu 13 PL 913 00101 HELSINKI

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 SLHK dnro 148/20/11 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 Tulosneuvottelu opetus- ja

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

OPAS PAIKALLISMUSEON HOITOON

OPAS PAIKALLISMUSEON HOITOON OPAS PAIKALLISMUSEON HOITOON Toimittajat Mirva Mattila, Marianna Kaukonen, Ulla Salmela Taitto Johnny Lonka Julkaisija Museovirasto ISBN 951-616-119-7 Paino Frenckellin Kirjapaino Oy 2005 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset

Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset Museoviraston kiinteistöt ja rakennukset Työryhmän esitys kiinteistövarallisuuden hallinnan uudelleen järjestämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:3 Museoviraston

Lisätiedot

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan 22.9.2014. Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11.

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan 22.9.2014. Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11. Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 1(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 /^/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS (alkuperäinen 2011-2014)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, <PA ~:i> Taideneu^- /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016 Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio 2015-16 m*»* SSSS*

Lisätiedot

Museoviraston (MV) osatoimintojen alueellistamisselvitys 2009

Museoviraston (MV) osatoimintojen alueellistamisselvitys 2009 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Museoviraston (MV) osatoimintojen alueellistamisselvitys 2009 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:32 Rauno Anttila Opetusministeriön

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Museoviraston ohjeita ja oppaita 2 Toimittaja: Satu Savia Taitto: Oy Graaf Ab Julkaisija: Museo 2015 ja Museovirasto, Helsinki 2013 ISBN 978-951-616-234-1

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004

OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004 OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004 ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTTI I. Tausta Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöiltä hallituksen iltakoulussa 5.5.2004 hyväksymien toimeksiantojen mukaiset alueellistamisselvitykset

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005

Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2005:2 Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2005:2 Opetusministeriö

Lisätiedot

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen TULOSSOPIMUS 2004 Taiteen keskustoimikunta 1. Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen edistäminen tukemalla

Lisätiedot

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Kansallinen maailmanperintöstrategia Nationell världsarvsstrategi 2015 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Arkistolaitoksen strategia 2015

Arkistolaitoksen strategia 2015 arkistolaitoksen strategia 2015 Arkistolaitoksen strategia 2015 SISÄLLYS arkistolaitoksen toiminta-ajatus... 5 toiminnan tavoitteet ja keinot... 6 visio... 8 arvot... 8 Avoimuus ja luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Opetusministeriön julkaisuja 2003:15 Opetusministeriö 2003 Undervisningsministeriet 2003 1 Opetusministeriö Meritullinkatu

Lisätiedot