TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5"

Transkriptio

1 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää yleishyödyllistä sijoittaja yhtiötä ja pyytää tarjousta kunnan Perusturvan toimialan käyttöön tulevan 60-paikkaisen vanhusten tehostettuun palveluasumiseen tarkoitetun kiinteistön rakennuttamisesta ja edelleen vuokraamisesta tilaajalle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kohteen tulee olla Avin, ARA:n ja palo- ym. viranomaisten hyväksymä. Hankittavat tilat ja niiden käyttö perustuvat sosiaalihuoltolain / ja 22 määrittämään asumispalveluun. Kunta vuokraa koko rakennuksen. Hoivapalvelun tuottajana toimii. Palveluasumisyksikkö rakennetaan kunnan omistamalle tontille osoitteeseen Pelipihanpolku 1, Turenki. Tarkemmat tiedot rakennuspaikasta löytyvät liitteestä 3 Ympäristöselvitys. Tarjoaja hakee kohteelle Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainaa. Asumispalveluyksikön tulee olla valmis viimeistään 11/2014. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan hankinnan kohteen tilat seuraavaksi kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi rakennuksen käyttöönotosta alkaen. Lisäksi sopimus sisältää kaksi viiden (5) vuoden optiota vuokrasopimuksen jatkamisesta. Tarjoaja sitoutuu siihen, että se suunnittelee ja rakennuttaa palveluasumisyksikön ja vuokraa sen tilaajalle siten, että kokonaisvuokran suuruus on enintään kulloinkin voimassa olevan KELA:n määrittelemän eläkkeensaajan asumistuen enimmäismäärän (ns. kelaraja) suuruinen kerrottuna yksikön paikkamäärällä. Kela-raja vuonna 2013 Janakkalassa on 497,83 euroa/ asukas/ kk. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan asumispalveluyksikölle osoitettavan tontin ARA:n määrittelemään tontin enimmäisvuokrahintaan ja noudattamaan ARA:n määrittelemiä ehtoja tontinvuokrasopimukseen liittyen. Tarjoajan tulee hyväksyttää suunnitelmat tilaajalla ennen hankkeen aiesopimuksen allekirjoittamista. Vuokrasopimus allekirjoitetaan kohteen valmistuttua. Juttilantie 1, TURENKI puh. (03) , faksi (03)

2 Sivu 2/5 Tilaajan erillishankinnat: 1. Asuntojen sähköisesti toimivat hoitosängyt ja yöpöydät 60 kpl, kuitenkin siten, että tarjoaja tekee alustavan kalustesuunnitelman (kohdat 1 ja 2) 2. Yhteistilojen kalustus ja sisustus 3. Hoitajakutsujärjestelmä, kuitenkin siten, että johdotukset asuntoihin, toimistotiloihin ja tukiasemille (Cat 6) ovat tarjoajan vastuulla ja kustannuksella Tarjoajan erillishankinnat: 1. Kulunvalvontajärjestelmä, kuitenkin siten, että järjestelmä on kunnan olemassa olevaan Esmikko-järjestelmään yhteensopiva 2. Pyykinpesukone ja kuivauskoneet mitoitettuna 60:lle tehostetun palveluasumisen asukkaalle 3. Cook & chill jakelukeittiö kalusteineen ja koneineen Tarjoaja järjestää sopimuskauden aikaisen rakennuksen kiinteistönhuollon ja ylläpidon joiden kustannus sisältyy kokonaisvuokraan. Tilaaja edellyttää kiinteistössä olevan pyykkihuoltoon soveltuva tila. Keittiötilojen on vastattava jakelukeittiötasoa, ateriat kuljetetaan kunnan omistamasta keskuskeittiö Tuuvingista asumispalveluyksikköön cook & chill järjestelmällä. Tiloissa toimiva palveluntuottaja (kunta) vastaa sähkön ja veden kustannuksista. 2. HANKINTAMENETTELY Hankintamenettely Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus tarjouspyyntöasiakirjoineen on julkaistu sivuilla sekä Janakkalan kunnan internet sivuilla osoitteessa Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjoajan omat tai tarjoajan oman alan ehdot otetaan hankintaan mukaan soveltuvin osin ja tästä sovitaan tarvittaessa tarkemmin neuvotteluissa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), Janakkalan kunnan hankintaohjeita sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous tai jos ostajaryhmittymän käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa.

3 Sivu 3/5 Tilaajan hallinnollinen päätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja myyjän välille. Päätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään kun päätös on saanut lainvoiman ja tilaaja on hyväksynyt tarjoajan esittämät suunnitelmat. Hankinnan arvo Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintal 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. 3. TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tältä osin tarjoajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan perustellusti liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tämän jälkeen hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. 4. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN VERTAILU 4.1 Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu* * Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu tehdään kun tilaajan asiantuntijaryhmä on käynyt tutustumassa ja pisteyttämässä tarjoajan toteuttaman, tarjouspyyntöä vastaavan esimerkkikohteen. Katso kohta 4.3 ja 4.4. Tarjous tulee toimittaa suomen kielellä, asiointikieli on suomi. Myöhästyneet tarjoukset hylätään ja palautetaan tarjoajalle.

4 Sivu 4/5 4.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain 8 luvun mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä palvelun tuottamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoukseen liitettävät asiakirjat on lueteltu liitteessä 1. Tarjoajan on täytettävä liite ja toimitettava pyydetyt todistukset ja selvitykset tarjouksen liitteinä. 4.3 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu/ valintaperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteita ovat - Kokonaisvuokra / vuosi (alv. 0 %) painoarvo max. 40 p. Esimerkkikohteen: - Asumisen tilat ja piha-alueet painoarvo max. 40 p. - Palvelutuotannon sujuvuus painoarvo max. 15 p. - Toimintakykyä tukevat tilat painoarvo max. 5 p. Vertailun edellytyksenä on tarjoajan ilmoittamaan esimerkkikohteeseen tutustuminen. Kohteen on sijaittava kohtuullisen matkan päässä Janakkalan kunnasta. Tarjoaja ilmoittaa kohdan 4.4 mukaisesti kohteen sijaintitiedot ja kaksi mahdollista ajankohtaa (pvm ja kellonaika) jolloin tilaajan asiantuntijaryhmä voi tulla kohteeseen tutustumaan. Tarjoajan ilmoittaman esimerkkikohteen on vastattava kooltaan nyt rakennutettavaa kohdetta tai oltava vähintään 45 paikkainen. Tarkemmat tiedot vertailu- ja valintaperusteista näkyvät vertailutaulukosta joka on liitteenä 4. Esimerkkikohteen arvosteltavia laatutekijöitä on avattu vertailutaulukon välilehdillä. 4.4 Esimerkkikohteen ilmoittaminen Tilaajan asiantuntijaryhmä käy tutustumassa tarjoajan ilmoittamaan esimerkkikohteeseen ennen tarjousajan päättymistä. Kohdetutustumisiin on varattu viikot 20 ja 21. Tarjoajan on ilmoitettava mennessä kaksi mahdollista ajankohtaa (pvm ja kellonaika) sekä yhteyshenkilön nimi osoitteeseen Tilaaja vahvistaa ajankohdat mahdollisimman nopeasti. Tilaaja varaa itselleen oikeuden ottaa kuvia tiloista vertailua varten, kuvat tulevat vain kunnan omaan käyttöön laatupisteytyksen helpottamiseksi eikä niitä julkaista missään julkisessa foorumissa.

5 Sivu 5/5 5. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO Tarjousten on oltava voimassa 3 kk tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. 6. TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi esittää maanantaihin saakka sähköpostitse osoitteeseen Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Janakkalan kunnan internetsivuilla osoitteessa viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousajan päättymistä. 7. TARJOUKSEN ANTO Tarjous tulee toimittaa an maanantaihin klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Mirka Pakarinen Juttilantie TURENKI Kirjekuoreen merkintä Toffela/Tarjous. LIITTEET: Liite 1 TARJOAJAN KELPOISUUS/ TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS Liite 2 TARJOUSLOMAKE Liite 3 YMPÄRISTÖSELVITYS Liite 4 VERTAILUTAULUKKO Liite 5 VAATIMUKSET JA LISÄTIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TILOISTA

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot