TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013"

Transkriptio

1 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö koskee kaikkia Kirkes kirjastoja, joita ovat ovat Järvenpään kaupunginkirjasto, Keravan kaupunginkirjasto, Mäntsälän kunnankirjasto ja Tuusulan kunnankirjasto. Tarjouspyyntö koskee myös kuntien ja kaupunkien toimialojen lehtihankintoja, Tuusulaa lukuun ottamatta. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EUkynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), jäljempänä hankintalaki sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa ja Mäntsälän kotisivuilla osoitteessa Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. 2. Hankinnan laajuus ja sopimuskausi Kuntien ja kaupunkien lehtihankintojen hankinta-arvo on vuositasolla yhteensä noin euroa. Tarjousta pyydetään kahdelle (2) vuodelle ( ) ja erikseen päätettävälle kahdelle (2) optiovuodelle ( ).

2 3. Hankinnan yksilöinti Tarjouksessa on annettava vertailuperusteena olevan lehtikorin hintojen ulkopuolisille lehdille / tilauksille: a) kotimaisten ammatti- ja aikakauslehtien alennusprosentti laskettuna kustantajan bruttohinnoista (Liite 1, Hintalomake) b) kotimaisten sanomalehtien alennusprosentti laskettuna kustantajan bruttohinnoista (Liite 1, Hintalomake) c) isojen kotimaisten kustantajien aineistojen alennusprosentit laskettuna kustantajan bruttohinnoista (Liite 1, Hintalomake) d) ulkomaisten ammatti- ja aikakauslehtien alennusprosentti laskettuna kustantajan bruttohinnoista (Liite 1, Hintalomake) e) ulkomaisten sanomalehtien alennusprosentti laskettuna kustantajan bruttohinnoista (Liite 1, Hintalomake) f) sähköisten aineistojen (näköisverkkolehdet) alennusprosentit laskettuna kustantajan bruttohinnoista (Liite 1, Hintalomake) Alennusprosentit koskevat sekä määräaikaisia että kestotilauksia. Lisäksi edellytetään tarjoajalta kuvaus sähköisestä tilausjärjestelmästä ja tilausprosessista (sisältää maksuttoman koulutuksen tilaajille elo-syyskuun aikana) kestotilausten ja määräaikaisten tilausten hintaerojen todentaminen, miten tilaaja pystyy tilatessa tarkistamaan vaihtoehtoiset hinnat sähköisestä reklamaatiojärjestelmästä ja reklamaatioprosessista toimitusvarmuudesta (miten tarjoaja varmistaa sen, että lehti tulee säännöllisesti ja ajallaan kirjastoon) Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Palvelun kirjastoille tulee tapahtua selkeällä suomen kielellä.

3 4. Hinta ja hinnan ilmoittaminen 5. Lisätiedot TARJOUSPYYNTÖ Hintalomakkeessa (Liite 1) ja lehtikorilomakkeen (Liite 2, Lehtikorilista) kussakin kohdassa saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esimerkiksi vaihteluvälillä ei siten ole mahdollista. Vertailuhintana käytetään määräaikaisen vuositilauksen 2013 nettohintaa (kustantajan bruttohintaannettu alennus). Hintojen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset sekä tarjoajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. Laskutus-, postitus- tai muita vastaavia lisiä tai toimistokuluja ei hyväksytä. Lehtien hintojen tulee sisältää kaikki siihen liittyvät kulut, kuten postitus. Hinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Annetut hinnat ovat voimassa saakka. Tuotteiden hinnoittelu/annettu alennus sopimuskaudelle on vastaavalla tasolla kuin tarjouspyynnössä vuodelle 2013 annettu hinta. Uutuustuotteita voidaan liittää sopimukseen neuvottelujen perusteella. Uutuustuotteissa noudatetaan samoja hinnoitteluperusteita kuin muutoinkin sopimuksessa ja hintojen tulee olla sopimushintojen kanssa samalla tasolla. Tuotteiden hintoja ja menekkiä seurataan jatkuvasti ja Toimittaja raportoi tästä Tilaajalle määritellyin seurantajaksoin. Alennusprosentit ovat voimassa koko sopimuskauden kaksi (2) vuotta ajan. Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Sanoma- ja aikakauslehtihankinnat". Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä keskiviikkoon kello mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavalla esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin ei vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan mennessä osoitteessa: Tarjoajan edellytetään seuraavan Mäntsälän kunnan verkkosivuja (http://www.mantsala.fi/yrittajille/tarjouspyynnot) ja ottamaan mahdolliset täsmennykset huomioon tarjousta laatiessaan.

4 6. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 7. Tarjousten laatiminen Palvelun kokonaishinta ja alennusprosentit tuoteryhmittäin annetaan tarjouspyynnön liitteellä 1, Hintalomake. Lehtikorin hinnat, alennusprosentit ja nettohinnat annetaan liitteellä 2, Lehtikorilista. Lehtikorin yhteishinta lisätään liitteen 1, Hintalomake, sille varattuun kohtaan Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 3, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset. Referenssit vastaavan kaltaisista toimituksista on esitetty liitteessä 4 Referenssit. Sopimusluonnos on esitetty liitteessä 5, Sopimusluonnos. Liitteet 1-4 ovat tarjouslomakkeita ja ne on toimitettava hankintayksikölle täytettyinä tarjouksen mukana. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan selvällä suomen kielellä.

5 8. Tarjouksen voimassaoloaika ja tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa kaikilta osin saakka. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa to kello mennessä osoitteeseen: Mäntsälän kunta / Palvelupiste Vinkki Heikinkuja MÄNTSÄLÄ. Kuoreen tunnus Sanoma- ja aikakauslehtihankinnat. Lisäksi tarjous on toimitettava sähköisenä versiona USB-muistitikulla samassa kirjekuoressa paperiversion kanssa. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on ristiriita, noudatetaan paperiversiota. Huomaathan, että kunnan palvelupiste on kiinni heinäkuun ajan ( ). Tänä aikana tarjouksia ei voi toimittaa henkilökohtaisesti palvelupisteeseen. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 9. Tarjousten käsittely Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen solmiminen. 10. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu Hankinnan ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy kaksi osatekijää, jotka pisteytetään seuraavasti: 1) hinta- ja kustannustekijät, max 80 p 2) laadulliset tekijät, max 20 p Vertailuhinta muodostuu lehtikorin yhteishinnasta. Edullisimman yhteishinnan tarjonnut saa 80 pistettä ja muut suorassa suhteessa vähemmän. (Halvin hinta / vertailuhinta x 80 p) Laadun arvioinnissa pisteet jakautuvat seuraavasti:

6 Sähköinen tilausjärjestelmä verkkopalveluna on Tilaajien käytössä mikäli se puuttuu toimittaja saa 0 p. Hankintayksikkö arvio Tarjoajan kuvauksen tilausjärjestelmästä ja tilausprosessista. Järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja selkeä. Maksimipisteet saadakseen, tilausjärjestelmästä pitää näkyä sopimuskohtaiset tilaushinnat ja alennusprosentit sekä kesto- ja määräaikaistilauksen hinnat ja sen käyttöön on annettava tarvittaessa koulutus, max 10 p. Tarjoajan kuvaus reklamaatiojärjestelmästä ja reklamaatioprosessista, sähköisestä järjestelmästä saa 3-5 p, muut 1-3 p. Järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja prosessin kuvaus kattava, max 5 p Tarjoajan kuvaus toimitusvarmuudesta, miten toimittaja varmistaa tilattujen lehtien saapumisen tilaajille aikataulussa, max 5 p. Pyydettyjen kuvauksien pitää olla kattavat ja niin yksilöidyt, että hankintayksiköt pystyvät toimimaan sopimuskaudella. Laatuvertailu suoritetaan annettujen kuvausten pohjalta. 11. Hankintapäätös ja hankintasopimus Hankintapäätöksen tekee jokainen Kirkes -jäsenkunta omien hallintosääntöjensä mukaisesti. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille, pääsääntöisesti käyttäen sähköistä tiedoksiantoa. Hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tarjoajan tulee tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa sähköpostiosoite, johon tieto tehdystä hankintapäätöksestä lähetetään. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. 12. Sopimuskausi ja -luonnos / keskeiset sopimusehdot Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Erikseen voidaan sopia kahdesta (2) optiovuodesta sopimuskauden jälkeen. Palveluntuottajan tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessään liitteenä 5 Sopimusluonnos olevat sopimusluonnoksen ehdot.

7 Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen etusijajärjestys: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 3. JYSE-2009 Palvelut (http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkais ut/ julkis/jyse_2009_palvelut.pdf) 4. Tarjous LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Hintalomake Lehtikorilista Soveltuvuusvaatimukset Referenssit Sanoma- ja aikakausilehtien välityspalvelut, sopimusluonnos

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ AURAUS- JA HIEKOITUSPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne auraus- ja hiekoituspalveluista

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lapin yliopisto TARJOUSPYYNTÖ KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lapin yliopisto TARJOUSPYYNTÖ KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 26/2015/LUC Petri Ronkainen 4.5.2015 Versio 0.9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin yliopisto TARJOUSPYYNTÖ KULJETUSPALVELUT LUC KIRJASTOPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300

Lisätiedot