TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008 Mika Pietilä Merja-Maaria Oinas Jaana Fedotoff NUORISOASIAINKESKUS

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUIDEN KANSALLINEN KOORDINAATIO- JA KEHITTÄMISKESKUS Koulutukset ja seminaarit Toimintaympäristön muutos ja työmuodon haasteet Käyttäjämäärät sekä palveluiden tilanne ja saatavuus vuonna NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN AMMATILLISET LÄHTÖKOHDAT JA PERIAATTEET Nuoren oikeus tiedonsaantiin Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet KOORDINAATIO- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE ASETETUT TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT VUODEN 2008 TOIMINTASUUNNITELMA KOULUTUKSET JA SEMINAARIT Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden peruskurssit Nuorten tieto- ja neuvontatyön syventävä koulutus KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Suomi-Viro seminaari , Tallinna ja Narva Suomi Unkari nuorisovaihto-ohjelma Eurodesk yhteistyö Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö ERYICA yhteistyö, kehittämistyö ja toteutus NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUIDEN KANSALLISEN KOORDINOIN-NIN OHJAUSRYHMÄ JA RAPORTOINTI YHTEISTYÖKUMPPANIT VUONNA VERKOSTOLLE TIEDOTTAMISEN KANAVAT NUORTEN OSALLISUUS, KUULEMINEN JA VAIKUTTAMINEN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUIDEN TULEVAISUUDEN HAASTEET MONIALAINEN TOIMINTAKULTTUURI MAHDOLLISTAJANA TYÖMUODON KESKEISET KÄSITTEET LIITTEET

3 1 JOHDANTO Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tehtävänä on antaa nuorille tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaina ovat nuoret, nuorten parissa työskentelevät sekä nuorten vanhemmat. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tärkeitä tavoite ovat nuorten itsenäistymisen ja vastuullisuuden tukeminen sekä kasvattaminen omatoimiseen selviytymiseen. Tiedotuksella, neuvonnalla ja ohjauksella tuetaan nuorta toteuttamaan pyrkimyksiään henkilökohtaisessa elämässään sekä edistämään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Ammattitaitoinen työntekijä, luotettava ja monipuolinen tiedon välittäminen sekä henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus auttavat nuoria tekemään omaa elämänhallintaa tukevia valintoja ja päätöksiä. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tavoitteena on mahdollistaa nuorelle monipuolinen ja kattava tieto yhdestä matalankynnyksen palvelupaikasta. Oikealla tiedolla, oikeaan aikaa pyritään estämään nuorten eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Ymmärrettävää on, että tiedot, jotka koskettavat nuorta henkilökohtaisesti ja joilla on merkitystä hänen elämäntilanteessaan, mahdollistavat tiedon omaksumisen ja hyödyntämisen juuri omakohtaisuuden kautta. Tämä pätee erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyössä, jossa nuorten tiedontarpeet keskittyvät yleensä nuoren sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Kipeästi tarvitun, hyödyllisen tiedon, nuori pystyy omaksumaan ja hyödyntämään nopeammin. Saadulla tiedolla on nuorelle selkeä käyttöarvo ja hyöty. Tieto ei ole enää tietoa tiedon vuoksi, vaan tieto on käyttökelpoinen väline selvittää oma tilanne. Nuoren elämässä monet muutokset itsenäistymisvaiheessa, kuten kotoa pois muutto, parisuhde, opiskelu, oma talouden hallinta, vaikuttavat siihen, että nuori tarvitsee käyttökelpoista, hyödynnettävää tietoa kehittyäkseen täysivaltaisiksi yhteiskunnan toimijoiksi ja jäseniksi. Tiedon valtava määrä, sen nopea muuttuminen ja tiedonvälityksen uudet välineet luovat haasteita tiedonhakemiselle. Olemassa olevien palvelujen laaja kirjo ja hajanaisuus johtavat siihen, että tietoa pitää hakea ja osata etsiä, myös nuorten kohdalla. Kodin ja koulun rooli tiedonantajana ovat muuttuneet ja myös nuoret vertaisina tulee huomioida tiedon välittäjinä. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa tiedon löytämistä helpottaa niin sanottu yhden luukun periaate. Laaja tietomäärä eri elämänalueita on koottuna yhteen paikkaan. Jos tällaista palvelua ei olisi, nuori joutuisi hakemaan tietoa useista eri paikoista ja eri välineitä käyttäen. Oikean tiedon saaminen kestäisi luultavasti kauemmin. 3

4 Tieto- ja osaamisalueiden kenttä on haastava nuorten tieto- ja neuvontatyön parissa työskenteleville ammattilaisille. On tärkeätä, että työmuodon parissa työskenteleviä ammattilaisia tuetaan laadukkaalla, kansallisella tuki- ja kehittämispalvelulla. Laadukkaat sekä tasaarvoiset tieto- ja neuvontapalvelut koko Suomessa pyritään varmistamaan verkostoitumalla ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on Suomessa jo suhteellisen pitkä historia. Ensimmäiset nuorille suunnatut tieto- ja neuvontapalvelut olivat Helsingissä 50-luvulla ja jo 80- luvulla palveluissa käytettiin verkkoa välineenä. Eurooppalaiset työn periaatteet ja suositukset antavat työlle vankan pohjan sekä myös laajan eettisen näkökulman toimintaan. Vahvin verkoston laajentumisen kausi on ollut vuosina Nuorten tieto- ja neuvontatyössä tiedotuksella, ohjauksella ja neuvonnalla: voidaan tukea nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään, toiveitaan ja haaveitaan henkilökohtaisessa elämässään, laajennetaan nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia tarjoamalle oikeata ja ajantasaista tietoa niin, että palvelu vastaa nuorten erilaisiin tiedontarpeisiin, tuetaan ja edistetään nuorten itsenäistymistä henkilökohtaisella ohjauksella, edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina, sillä nuoret ovat yhteiskunnan vasta-alkajina vasta hahmottelevat yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja, joten he tarvitsevat tietoa, ohjausta ja tukea. 4

5 2 NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUIDEN KANSALLINEN KOORDINAATIO- JA KEHITTÄMISKESKUS Vuosi 2008 oli kolmas toimintavuosi nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen kansalliselle koordinaatio- ja kehittämiskeskukselle. Paineet koulutuksen järjestämiseen, ammatillisen tietotaidon välittämiseen ja kehittäjänä toimimiseen olivat edelleen suuret kuluneena toimikautena. Haasteita asettavat uusien hankkeiden myötä laajentunut verkosto ja nuorisotyöntekijöiden ammatilliset kehittämistarpeet, verkoston tasapuolinen kehittäminen ja pitkään alalla toimineiden toimijoiden huomioiminen sekä Aloitekanava.fi verkkodemokratiapalvelun kansallinen koordinoiminen. Myös kansainvälinen toiminta oli vilkasta vuoden 2008 aikana. Kasvavasta tavoitteiden asettelusta ja toimintakentän laajenemisesta huolimatta pystyttiin kuitenkin kansalliselle koordinaatiolle ja kehittämiselle asetetut tavoitteet työmuodon kansallisena tukipalveluna ja kehittäjänä toteuttamaan suhteellisen hyvin. Opetusministeriö myönsi määrärahaa toimintaan vuoden 2008 aikana yhteensä euroa. Lisäksi Suomi-Viro yhteistyön toteuttamiseen myönnettiin erillinen euron määräraha. Edelliseen vuoteen verrattuna korotetun määrärahan turvin voitiin keskukseen palkata kolmas työntekijä, vastaamaan Aloitekanava.fi palvelun koordinoinnista. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden koordinaatio- ja kehittämiskeskuksessa työskentelivät vuoden 2008 aikana koordinaattorina Jaana Fedotoff sekä suunnittelijoina Mika Pietilä ja Merja-Maaria Oinas ( lähtien). Suunnittelija Mika Pietilä toimi koordinaattorin työloman aikana sijaisena loppuvuodesta HUMAKn yhteisöpedagogiopiskelija Annamari Similä suoritti koordinaatio- ja kehittämiskeskuksessa kansainvälisyyteen liittyneen viiden viikon harjoittelujakson, jonka jälkeen hänet palkattiin kuukauden mittaiseksi jaksoksi kesäkuussa työstämään Suomen osuutta ERYICAn Infomobil.org-verkkosivustolle. 2.1 Koulutukset ja seminaarit Vuoden 2008 aikana järjestettiin 32 erilaista koulutusta tai seminaaria yhdessä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa. Tilaisuuksiin osallistui yli 800 nuorisoalan toimijaa. Osallistumiskustannukset koulutuksiin ja seminaareihin pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisina ja näin madaltamaan osallistumiskynnystä. Kansallisen kehittämispäivät toteutettiin Helsingissä kongressikeskus Paasitornissa yhteistyössä Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Nuorisotiedotuskeskus Kompassin ja Espoon kaupungin nuorisotoimen Nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxin kanssa. Kehittämispäivien yhteistyökumppaneina toimivat järjestelyiden onnistumiseksi aktiivisesti myös Kansainvälisen henkilövaihdonkeskus CIMO / Eurodesk -tiedotustoiminto ja Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Osallistujia oli lähes 130 henkilöä. 5

6 Keskeisenä teemana kansallisilla kehittämispäivillä oli sosiaalinen media, nuorten identiteetin kehitys mediakulttuurissa ja nuorten aikuisten parisuhteet. Edellisen vuoden palautteen perusteella kehittämispäivillä otettiin käyttöön niin sanotut miniseminaarit, joiden myötä osallistujat pystyivät oman mielenkiinnon mukaan valitsemaan ensimmäisen päivän iltapäivällä itseään kiinnostavan teemallisen miniseminaarin. Miniseminaareissa aiheina olivat nuorten kuuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen, nuorten omat projektit, muuttuvat toimintaympäristöt työnmuodon haasteena, hyvät mediakasvatuskäytänteet ja kansainvälistymiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta. Kehittämispäivät avasi valtiovallan puheenvuorolla viestintäministeri Suvi Lindén. Opetusministeriöstä nuorisopolitiikan ajankohtaisen katsauksen osallistujille antoi kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen. Koulutukset pyrittiin järjestämään ensisijaisesti yhdessä seudullisten ja alueellisten hankkeiden sekä lääninhallitusten nuorisotoimien kanssa. Kevään aikana järjestettyihin koulutuksiin sisällytettiin myös Aloitekanava.fi -palvelun esittely. Erilliset Aloitekanava.fi koulutukset lähtivät käyntiin syksyllä. Kaikissa koulutuksissa pyrittiin siihen, että osallistujia saadaan osallistumaan laajemmalta alueelta, ajatuksena koota laajempi joukko toimijoita yhteen vaihtamaan kokemuksiaan, tietotaitoa ja verkostoitumaan. Keskitetyllä koulutustarjonnalla pystyttiin myös monipuolisempaan ja tehokkaampaan koulutustarjontaan resurssien puitteissa. 2.2 Toimintaympäristön muutos ja työmuodon haasteet Vaikka uusien palveluiden syntyminen tasaantui, niin fyysisten palvelupisteiden määrä nousi kuitenkin vuoden aikana 90:stä 110:neen. Uusien palveluiden ja hankkeiden syntymisen rinnalla käytiin vilkasta keskustelua siitä kuinka toimintaympäristön muutos on vaikuttanut Suomessa pitempään toimineisiin nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin, muun muassa asiakasmääriin. Tätä toimintaympäristön muutosta tarkasteltiin Susanna Kilapan ja Päivi Lautaniemen opinnäytetyössä: Aaltoliikettä? Kokemuksia ja havaintoja nuorten tieto- ja neuvontapalvelun toimintaympäristöissä. Aineiston keräämiseksi järjestettiin kaksi tilaisuutta, joissa kuultiin kokeneen kentän ääntä. Ensimmäisessä tilaisuudessa aihetta alettiin työstää pitkään nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehneiden henkilöiden keskuudessa. Asiantuntijafoorumi kokosi Allianssi-talolle kymmenen henkilöä. Työskentelyä jatkettiin kansallisilla kehittämispäivillä laajemmalla ryhmällä miniseminaarissa. Opinnäytetyössä päädyttiin seuraaviin työtä haastaviin muutoksiin, jotka näyttäytyvät samanlaisina eri puolilla maata: 1. Poliittisella päätöksenteolla on viime vuosina vahvistettu toimintaa ja toimijoiden määrä on lisääntynyt. Hankerahoituksen avuin on perustettu lukuisia verkkopalveluita, mutta palveluissa on myös paljon päällekkäisyyttä. 6

7 2. Tarvitaan toimivaa yhteistyötä. Työmuodon irrallisuus ohjaus- ja neuvontapalveluiden rakenteista ja tuntemattomuus haastaa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut olisi saatava rakenteisiin, tunnettujen valtakunnallisten palveluiden rinnalle. 3. Nuorten tieto- ja neuvontatyön punaista lankaa etsitään. Perustehtävänä on edelleen tieto- ja neuvontatyö, mutta Internet on haastanut perinteiset työmenetelmät. Nuorten tavoittamiseen ja tieto- ja neuvontatyön toteuttamiseen on luotava uusia tapoja. 4. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat lähteneet rohkeasti nettipalveluihin, mutta verkko ei palvele kaikkia. Verkko on muuttanut työn luonnetta mm. ajan ja kohtaamisen osalta. 5. Nykyiset mittarit eivät vastaa työlle asetettujen tavoitteiden seuraamiseen. (Lähde: Kilappa ja Lautaniemi, 2008). Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on myös asettanut nuorten tieto- ja neuvontatyölle omat haasteensa. Kehittämisohjelman tavoitteita nuorten tieto- ja neuvontatyön näkökulmasta on esitelty kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toimesta eri koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Erityistä huomiota vaativat kehittämisohjelman tavoitteet liittyen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, digitaaliseen sukupolveen, laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä kaikkien nuorten saaminen koulutukseen ja työelämään. 2.3 Käyttäjämäärät sekä palveluiden tilanne ja saatavuus vuonna 2008 Vuoden 2009 alussa kerättiin yhteen tiedot kaikkien palveluiden käyttäjämääristä. Kyselyn avulla saatiin tiedot lähes 160 kunnan kohdalta, mutta kuitenkin lähes 50 ei voinut toimittaa tietoja käyttäjämääristä. Kuntien lisäksi verkkopalveluiden käyttäjämäärissä on huomioitu muun muassa CIMO / Eurodesk tiedotustoiminnon rooli erityisnuorisotiedotuspisteenä. Käyttäjämääriin on lisätty Eurodeskin hallinnoiman Euroopan nuorisoportaalin Suomen osuus käyttäjistä. Euroopan nuorisoportaalin tarkoitus on kannustaa nuoria kansainvälistymään ja osallistumaan yhteiskunnan asioihin sekä toimimaan aktiivisina kansalaisina. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret." Käyttäjämäärien tilastointi on haastavaa, erityisesti niissä palveluissa, jotka toimivat esimerkiksi kirjaston yhteydessä eikä paikalla nuorten tieto- ja neuvontapisteessä ole kokoaikaisesti työntekijää. Luvut ovat kuitenkin nuorten tieto- ja neuvontatyön näkökulmasta rohkaisevia. Tunnettuutta lisäämällä voidaan nuoria saavuttaa vielä paremmin. 7

8 Kyselyyn vastanneiden palveluiden käyttäjämäärät: - asiakaskontakteja yli yksittäisiä käyttäjiä verkkopalveluissa noin vierailuja verkkopalvelussa yhteensä yli yksittäisiä kysymyksiä palvelupisteissä tai verkkopalveluiden kautta yli kpl Luvut antavat suuntaviivaa sille, millaisia määriä asiakkaita nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa kohdataan. Käyttäjämääriä kootessa todettiin kuitenkin, että kansalliselle yhteiselle tilastoinnille on todellinen tarve ja käytännöt tulee yhtenäistää, jotta voidaan arvioida tarkemmin vaikuttavuutta. Palveluiden tilanne ja saatavuus vuoden 2008 lopussa - Palveluita tarjosi 240 kuntaa, kuntaliitosten jälkeen 207 kuntaa. - Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden piirissä (lähipalvelut ja/tai verkkopalvelut) iältään vuotiaita nuoria yhteensä Vuoden 2007 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuotiaita oli Suomessa Lähes 80 % ikäluokan (13 24 v) nuorista on mahdollisuus käyttää nuorten tieto- ja neuvontapalveluita omalla paikkakunnallaan eri välineitä hyödyntäen. - Palveluilla tarkoitetaan jo olemassa olevia palveluita sekä niitä, joita parhaillaan suunnitellaan ja perustetaan. - Fyysisiä nuorten tieto- ja neuvontapisteitä/keskuksia oli Suomessa vuoden 2008 lopussa 110 kpl. - Verkkopohjaisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita oli vuoden 2008 lopussa 34 kpl, jotka olivat paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia. - Työmuodon parissa työskentelee noin 350 nuorisoalan ammattilaista. 8

9 3 NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN AMMATILLISET LÄHTÖKOHDAT JA PERIAATTEET Suomalaiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toimivat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti. Suosituksena toimivat periaatteet on hyväksytty Euroopan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ERYICAn 15. yleiskokouksessa Bratislavassa, Slovakiassa Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kattojärjestö ERYICA edustaa 29 jäsenjärjestöä 22 maassa yli 8000 palvelupisteessä eurooppalaista alan työntekijää. Suomalaiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen noudattamat eurooppalaiset periaatteet toimivat eettisenä arvopohjana työlle. Lähtökohtana on, että tieto- ja neuvontapalvelut ovat kaikkien nuorten saavutettavissa. Tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus riippumatta nuoren elämäntilanteesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Erityistä huomiota kiinnitetään kuitenkin muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja nuoriin, joilla on mahdollisesti erityistarpeita. Periaatteet antavat suuntaviivoja sille, miten kattavaa, johdonmukaista ja koordinoitua nuorten tieto- ja neuvontapalveluja koskevat vähimmäisstandardit ja laatutoimenpiteet tulisi määrittää osana kunkin maan nuorisopolitiikkaa. Määrittämistä edesauttaa myös Euroopan unionin yhteinen linjaus eurooppalaisesta nuorisopolitiikasta. Euroopan unionin nuorisopolitiikan Valkoisen kirjan pohjalta esitetyt ministerineuvoston toimenpiteet erityisesti nuorille suunnatuista tietopalveluista, nuorten oikeudesta tiedonsaantiin sekä nuorten osallistumisesta vaikuttavat ja linjaavat myös työmuotoa Suomessa. Eurooppalaisiin periaatteisiin kuuluu, että palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman ajanvarausta ja tiedon tulee perustua ensisijaisesti nuorten tiedontarpeisiin. Jokaista nuorta tulee kohdella ja arvostaa yksilönä ja kysymykseen annettavan vastauksen on oltava yksilöllinen. Palveluiden tulee olla maksuttomia ja tietoa annetaan nuoren yksityisyyttä kunnioitten. 3.1 Nuoren oikeus tiedonsaantiin Monimutkaisessa yhteiskunnassa, joka tarjoaa paljon haasteita ja mahdollisuuksia, tulee koko ajan tärkeämmäksi, että nuorilla on mahdollisuus saada tietoa ja kyky analysoida ja käyttää sitä. Nuorille suunnattu tieto- ja neuvontatyö voi auttaa nuoria saavuttamaan tavoitteitaan ja edistää heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskunnan jäseninä. Tiedon tarjoamisessa pitää käyttää tapoja, jotka lisäävät nuorten ulottuvilla olevia vaihtoehtoja ja lisäävät heidän itsemääräämiskykyään ja toimintamahdollisuuksiaan. 9

10 Kansanvallan periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen edellyttää, että kaikilla nuorilla on oikeus saada täydellistä, puolueetonta, ymmärrettävässä muodossa olevaa ja luotettavaa tietoa heitä kiinnostavista kysymyksistä. Tämä tiedonsaantioikeus on tunnustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan neuvoston suosituksessa nro (90) 7 Euroopan nuorille annettavasta tiedotuksesta ja neuvonnasta. (Lähde: Eurooppalaisen nuorisotiedotuksen perusasiakirja 2004). Euroopan neuvoston ministerikomitean hyväksymässä päätöslauselmassa Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta nostetaan yhdeksi prioriteetiksi ihmisoikeudet ja demokratia. Ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi painotetaan muun muassa nuorten aktiivista osallistumista demokraattisiin prosesseihin ja rakenteisiin, yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia, sukupuolten välisen tasa-arvon tehokasta toimeenpanoa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyä, ympäristökysymyksiä ja kestävää kehitystä sekä tiedotus- ja neuvontapalvelujen saatavuutta. Lisäksi prioriteetteja ovat monimuotoinen yhteiskunta ja nuorten yhteiskunnallinen osallisuus. Nuorten oikeus tietoon määritellään muun muassa: 1. Yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa 2. Lapsen oikeuksien julistuksessa 3. Euroopan ihmisoikeus- ja perusvapaussopimuksessa 4. Suomen perustuslaissa 5. Euroopan neuvoston suosituksessa n:o R (90)7 nuorisotiedotuksesta ja - neuvonnasta Euroopassa Nuorten tieto- ja neuvontapalveluja ohjaavat lait, suositukset ja strategiat 1. Nuorisolaki (2006) 2. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Opetusministeriön suositus kunnille nuorisotiedotuksesta Kaupungin ja nuorisotoimien omat strategiat 5. Tietoyhteiskunta- ja kansalaisvaikuttamisen strategiat sekä raportit 6. Eurooppalaiset nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteet (ERYICA) 7. Eu:n nuorisopolitiikan valkoinen kirja, Euroopan ministerineuvoston toimenpiteet nuorten osallistumisesta ja heille tiedottamisesta 8. Eurooppalainen nuorisosopimus (European Youth Pact) Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta ( ) 10

11 3.2 Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat nuorisotyön tavoitteellinen peruspalvelu, jossa nuoria tiedottamalla, ohjaamalla ja neuvomalla autetaan nuoria ratkaisemaan nuorten elämään liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Yhteiskunnan nopeiden muutosten vuoksi nuorille annetulla hyvällä ja laadukkaalla tiedolla sekä henkilökohtaisella neuvonnalla on yhä tärkeämpi merkitys nuorten aikuistumiskehityksessä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön pääpiirteitä nuoret itse etsivät tietoa eri välineiden avulla (esitteet, oppaat, Internet), jonka pohjalta ratkaisevat ongelmansa nuoren henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, esimerkiksi kahdenkeskiset keskustelut face-to-face, puhelinkeskustelut, verkkopalvelut, online keskustelut tai chat vertaistoiminta, nuoret tiedottavat nuorille Nuorille suunnattu yleisluontoinen tietotyö kattaa kaikki nuoria kiinnostavat aiheet ja siihen voi kuulua monia erilaisia toimintoja, kuten tiedon jakamista, neuvontapalveluja, opastusta, ohjeiden antamista, tukea, ystäväpalveluja, valmennusta ja harjoitusmahdollisuuksien tarjoamista, verkottumista sekä ohjausta käyttämään ammattiauttajien palveluja. Näitä toimintoja voidaan tarjota nuorten tieto- ja neuvontakeskusten tai muiden rakenteiden osana toimivien nuorille suunnattujen tietopalveluiden välityksellä tai niiden tarjoamiseen voidaan käyttää sähköistä ja muunlaista mediaa. Tämän peruskirjan periaatteet on tarkoitettu sovellettaviksi kaikentyyppisessä nuorille suunnatussa yleisessä tiedottamisessa. Ne muodostavat perustan, jolle kattavaa, johdonmukaista ja koordinoitua nuorisotiedotustyötä koskevat vähimmäisstandardit ja laatutoimenpiteet tulisi määrittää osana kunkin maan omaa nuorisopolitiikkaa. 1. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut on pidettävä avoimina kaikille nuorille ilman poikkeuksia. 2. Tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kaikille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ryhmiin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita. 3. Palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman pakollista ajanvarausta. Aukioloaikojen on vastattava nuorten tarpeita. 4. Tiedon tulee perustua nuorten toiveisiin. Tiedon tulee kattaa kaikki nuoria kiinnostavat aiheet. 11

12 5. Nuorta on kunnioitettava yksilönä ja jokaisen vastauksen on oltava yksilöllinen. Samalla pyritään edistämään nuoren omia toimintamahdollisuuksia, itsemääräämisoikeutta ja hänen kykyään hyödyntää ja soveltaa tietoa. 6. Palvelujen on oltava maksuttomia 7. Tietoa annetaan nuoren yksityisyyttä kunnioittaen, myös heidän oikeuttaan olla kertomatta henkilöllisyyttään. 8. Tietoa antaa tehtävään koulutettu henkilöstö. 9. Tieto on ajantasaista, oikeaa, luotettavaa ja helposti hyödynnettävää. 10. Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan kaikin tavoin käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla niiden luotettavuus. 11. Tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskonnollisista, poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista. 12. Palveluilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti nuoria käyttämällä erilaisia menetelmiä, välineitä ja toimintatapoja, jotka soveltuvat eri ryhmille ja erilaisiin tiedon tarpeisiin. 13. Nuorille on mahdollistettava tilaisuus osallistua työmuodon sisältöihin ja kehittämiseen. esim. vertaisryhmätoiminnot, uusien menetelmien kehittäminen, palvelujen arviointi. 14. Palvelujen tulee toimia yhteistyössä muiden nuorille suunnattujen palveluiden ja rakenteiden kanssa (esim. moniammatillinen ja monialainen verkostoyhteistyö). 15. Tiedon välineinä tulisi hyödyntää uusia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja kehittää myös nuorten taitoja näiden välineiden käytössä. 16. Palvelujen rahoituslähteet eivät saa toimia niin, että ne estävät nuorisotiedotuskeskusta tai -palvelua soveltamasta tämän peruskirjan periaatteita. 12

13 4 KOORDINAATIO- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE ASETETTUJA TAVOITTEITA JA TEHTÄVIÄ Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen tavoitteena on edesauttaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden syntymistä Suomeen siten, että ne ovat nuorten käytettävissä tasa-arvoisesti asuinalueesta riippumatta. Keskuksen tehtävänä on myös palveluidensa avulla mahdollistaa paikallisten ja alueellisten nuorten tietoja neuvontapalveluiden laadukkuus huolimatta tiedonhankinta välineestä, kanavasta tai etäisyydestä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toimiva monialainen yhteistyöverkosto, joka kehittää tieto- ja neuvontapalveluja nuorille, hyödyntäen ja soveltaen jo olemassa olevia rakenteita ja malleja. Erilaisten käytäntöjen, mallien ja hankkeiden koonti ja niistä saatujen kokemusten jakaminen on tärkeätä, jotta kaikki toimijat voivat hyödyntää ja soveltaa niitä oman alueensa nuorten tiedontarpeita vastaavien palvelujen kehittämisessä. Palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa nuorten aktiivinen osallistuminen on tärkeää. Asetettuja kehittämisen avainalueita: Työmuodon tunnettuuden lisääminen ja kehittäminen, tukipalvelu olemassa oleville ja suunnitteilla oleville palveluille, tietojen kokoaminen ja ylläpito olemassa olevista palveluista ja hankkeista, viestimien ja vuorovaikutteisuuden kehittäminen verkoston työvälineenä kansallisesti, työmuodon yhteinen markkinointi, kansalliset julkaisut, hankeneuvonta, seminaarien ja koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen, nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen kehittäminen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa ( 8 nuorisolaki), nuorten osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. 13

14 Tehtävänä on nuorisotyön ammattilaisten ohjaus ja neuvonta työmuodosta, koulutuksen järjestäminen, alalla työskentelevien sekä uusien toimijoiden tietotaidon ja yhteistyön tukeminen sekä verkoston vahvistaminen. Palveluiden kehittäminen yhteistyössä kansallisen ja kansainvälisten verkostojen, nuorten ja muiden toimijoiden kanssa. 1. Asiantuntija- ja tukipalvelu. Ohjaus ja neuvonta olemassa oleville, suunnitteilla oleville palveluille ja hankkeille sekä kaikille työmuodosta kiinnostuneille. 2. Alalla työskentelevien sekä uusien toimijoiden tietotaidon ja yhteistyön tukeminen ja verkoston vahvistaminen. 3. Palvelujen kehittäminen ja yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. 4. Viestimisen ja vuorovaikutteisuuden parantaminen kansallisesti nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden välillä. Uudet välineet, tiedottaminen myös eri sidos- ja kohderyhmille. 5. Koulutuksen suunnittelu ja toteuttamien yhdessä verkoston ja yhteistyökumppanien kanssa; kuntien nuorisotoimet, läänit, hankkeet, oppilaitokset. 6. Tilastointi palveluista, hankkeista (kunnat, mallit, nuorten määrä, verkkopalveluiden käyttäjät ). 7. Uusien järjestelmien, kanavien kehittäminen nuorten kuulemiselle ja osallistumisella nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa (nuorisolaki 8 ) yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 14

15 5 VUODEN 2008 TOIMINTASUUNNITELMA Koulutus - Koulutuksen kohdentaminen uusille hankkeille nuorten tieto- ja neuvontatyön perustiedoista ja -taidoista, - syvemmälle viety ja tiettyihin aihealueisiin liittyvä koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen, - koulutuksellinen yhteistyö, esimerkiksi nuorten liikkuvuustiedoissa ja Euroopan unionin rahoitusmahdollisuuksista yhteistyössä Eurodesk tiedotustoiminnon / Kansainvälinen henkilövaihdon keskus CIMOn kanssa, - mediakasvatuksen tärkeä rooli myös nuorille suunnatussa tieto- ja neuvontatyössä, - Aloitekanava.fi verkkodemokratiapalveluun liittyvät koulutukset, - kansalliset kehittämispäivät Helsingissä, lokakuussa Verkostoyhteistyön kehittäminen - Olemassa olevia verkoston viestintävälineiden kehittäminen yhdessä verkoston kanssa, NutiExtranetin käyttöön tukeminen koulutusten kautta, - verkkolehti Koordinaatti.fi:n teemalliset julkaisut kuukausittain, - verkosto on aktiivisesti mukana palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä sekä seminaarien toteutuksessa, - verkosto laajenee vuonna 2008 uusien hankkeiden myötä, - laatukriteerit, standardit ja laadullinen arviointi. Markkinointi - Toteutetaan verkkosivusto, johon kerätään olemassa olevat nuorille suunnatut wwwsivustot ja paikalliset palvelupisteet/keskukset, - palvelun valtakunnallinen markkinointi (juliste, flaijerit, lehtimainonta), - työmuodosta julkaistaan ruotsin - ja englanninkielistä materiaalia, - verkostolle oma logo, - työmuodosta video suomen ja englanninkielellä, - Aloitekanava.fi palvelun markkinointi. Julkaisuja - Työntekijöille opas Nuorten neuvonta netissä, - suomenkielinen käännös Euroopan neuvoston ja ERYICAn yhteistyön taustapaperista Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kehittyminen eurooppalaisessa nuorisopolitiikassa, - toimintaraportin painatus ja jakelu vuodelta

16 Aloitekanava.fi - Palvelun kansallinen koordinointi siirtyy vuoden 2008 alusta osaksi koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toimintaa. Kansainvälinen yhteistyö - Viron yhteistyö maiden verkostojen välillä jatkuu, vuonna 2008 nuoret mukaan, - Saksa- Suomi yhteistyö, mukana yhteistyön kehittämisessä, - Vuonna 2007 alkanut Pohjoismainen yhteistyö jatkuu, nuorten omat projektit - Youth in Action- ohjelma ja sen hyödyntäminen - Suomen kansallista nuorten tieto- ja neuvontapalveluverkostoa Euroopan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kattojärjestö ERYICAn hallituksessa ( ) edustaa koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen suunnittelija Mika Pietilä. Haasteet koordinaatio- ja kehittämiskeskukselle - Verkoston työntekijöiden riittävä koulutus, - hankkeiden vakiintuminen kunnassa pysyväksi toiminnaksi, - uudet mediat sekä mediakasvatus ja nuorten tieto- ja neuvontatyön rooli sekä merkitys niissä, - hankkeiden laadukkaat yhteistyökumppanuudet yritysten kanssa. Eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontapäivä Suomen kansallinen verkosto aktiivisesti mukana ensimmäisen Eurooppalainen nuorisotiedotuspäivän toteutuksessa. 16

17 6 KOULUTUKSET JA SEMINAARIT Koulutuksia ja seminaareja järjestettiin yhdessä eri yhteistyökumppanien ja kansallinen verkoston sekä eurooppalaisten kollegojen ja verkostojen kanssa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yli 800 nuorisoalan toimijaa. Koulutukset ja seminaarit haluttiin pitää osallistujille mahdollisimman helposti osallistuttavina, joten osallistujien omat kustannukset pidettiin alhaisina ja matkat lyhyinä. Järjestetyt koulutukset ja seminaarit sekä osallistuminen eri tilaisuuksiin Ranska, ERYICA Health as theme in Youth Information Work, suomalaisena osallistujana Tuomo Haapala Vaalasta Lahti Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna Kuopio - Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna Helsinki, CIMOn nuorisoyksikön henkilökunta Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna Oulu, Oulun lääninhallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma esittelytilaisuus Saksa, Youth Information 2.0 Conference, suomalaisina osallistuja Markus Tammi, Reijo Venäläinen, Kirsi Karttunen, Jarkko Lehikoinen ja Sari Réhell Viro, Suomi-Viro asiantuntijatapaamisen valmistelu Helsinki, Opetusministeriön nuorisoyksikkö, norjalainen nuorisotyön delegaatio, toiminnan esittely Jyväskylä - Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskurssi, verkkokurssi Nuorisotyöristeily Suomi-Viro, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöiden tapaaminen Virossa Lohja-Kanneljärven opisto, nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajien oppisopimuskoulutus Seinäjoki, Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna Helsinki, ohjausryhmän kokous Helsinki, uusien hankkeiden koulutus Oulu, Nuoret, työelämä ja tulevaisuus, Nuorten Areena ry 17

18 Alankomaat, Infomobil Training Course, suomalaisena edustajan Jaana Fedotoff Oulu, Youth in Action asiantuntijatapaaminen Oulu, Aloitekanavan moderaattorikoulutus Jyväskylä, Aloitekanavan moderaattorikoulutus Bulgaria, ERYICAn opintovierailu, suomalaisina osallistujina Annika Sabell ja Soile Mottisenkangas Virrat, Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden peruskoulutus (MBTC), jakso Tampere, Syventävä verkkokurssi, aloitusjakso Vaasa, Aloitekanavan lanseeraustilaisuus Helsinki, asiantuntijafoorumi, nuorten tieto- ja neuvontatyön muuttuneet toimintaympäristöt Syventävän verkkokurssin verkko-opintojakso Aloitekanavan infotilaisuus, Rovaniemi Helsinki, Kansalliset nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämispäivät Unkarilainen nuorten tieto- ja neuvontatyön delegaation opintovierailulla osana Allianssin yhteistyösopimusta Unkarin kanssa Aloitekanavan infotilaisuus, Lahti Vaasa, Aloitekanavan moderaattorikoulutus Muhos, Aloitekanavan infotilaisuus Muurame, Aloitekanavan infotilaisuus Jyväskylä, Aloitekanavan moderaattorikoulutus Kokkola, Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden peruskurssi (MBTC), jakso Unkari, tutustuminen nuorten tieto- ja neuvontatyöhön Unkarissa, Tiina Juutilainen, Petri Luikku, Terhi Hunnakko ja Tarja Väisänen Nurmijärvi, Aloitekanavan infotilaisuus Järvenpää, Aloitekanavan infotilaisuus Tampere, Syventävä verkkokurssi, päätösjakso Jyväskylä, Mediakasvatus nyt - seminaari Ranska, ERYICA-Eurodesk-EYCA- YFJ verkostoseminaari Sodankylä Aloitekanavan moderaattorikoulutus Espoo, Aloitekanavan infotilaisuus Montenegro, ERYICA seminaari ja yleiskokous Tampere, Euroopan nuorisoviikon päätapahtuma ja Youth in Action-asiantuntijaverkosto tapaaminen Joensuu, Tuhti seminaari 18

19 6.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät järjestettiin Helsingissä. Kolmannen kerran järjestetyille päiville kokoontui lähes 130 työmuodon ammattilaista ja järjestöjen edustajaa ympäri Suomea. Osallistujamäärä kasvoi edellisestä tapaamisesta. Kehittämispäivät ovat nuorten tieto- ja neuvontapalvelutyötä tekevien vuoden tärkein tapahtuma, jossa kokoonnutaan yhteen, tavataan kollegoita sekä keskustellaan ajan ilmiöistä ja työmuodon ajankohtaisista asioista. Päivien aikana kuultiin ajankohtaisia esityksiä muun muassa sosiaalisesta mediasta ja nuoren identiteetin kehityksestä median täyttämässä maailmassa. Erityisen tärkeänä ohjelmaa suunnitellessa pidettiin myös sitä, että nuoret pääsevät kertomaan omista projekteistaan. Nuorten ääni kiinnosti selvästi, sillä se oli yksi osallistujamäärältään suurimmista niin sanotuista miniseminaareista. Seminaarissa pohdittiin työn muuttunutta toimintaympäristöä ja sen mukanaan tuomia uudenlaisia haasteita nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Millainen sitoutumisen taso, motivaatio ja jopa rohkeus verkostossa on arvioida palveluita ja kehittää niitä yhteiskunnassa olevien suuntauksien, ilmiöiden ja vaatimusten mukaisiksi on ajankohtaisempi aihe kuin koskaan aikaisemmin. Nuorten tiedon tarve ei ole kadonnut, mutta nuorten tiedon tarpeen luonne on muuttunut. Enää ei riitä yksi vastaus yhteen kysymykseen, vaan nuorten tiedontarpeet ovat muuttuneet yhä haastavammiksi työntekijöille. Esimerkiksi nuorten yksinäisyys, masentuneisuus, sosiaalisten kontaktien vähyys ja aikuisen tuen puute, päihteiden käyttö, velkaantuminen kasaantuvat suuriksi ongelmavyyhdiksi ja siksi ammattilaisilta vaaditaan paljon osaamista ja nopeaa reagointikykyä. Ajan tasalla pysyminen tiedon muutoksessa ja tukipalveluiden viidakossa sekä toimivien yhteistyöverkostojen ylläpitäminen on yhä haastavampaa. Työn tavoite on, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus käyttää lähipalveluna nuorten tieto- ja neuvontapalveluja. Verkko on mahdollistanut tiedon, ohjauksen ja neuvonnan viemisen myös syrjäseuduilla asuville nuorille. Myös verkon kautta useat kunnat ovat pystyneet tarjoamaan laadukasta, yksilöllistä tukipalvelua nuorille. Yleistä kehittämispäivien järjestelyistä Kansallisten kehittämispäivien järjestelyt sekä ohjelman kokoaminen aloitettiin helmikuussa Lopullinen ohjelma varmistui elokuun alussa. Ohjelmaa olivat työstämässä kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen henkilökunnan lisäksi Nuorisotiedotuskeskus Kompassin ja Nuorten tieto- ja neuvontakeskus yesboxin henkilökunta, sekä koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen yhteistyökumppani Eurodesk - tiedotustoiminnon koordinaattori CIMOsta. 19

20 Kehittämispäivät nimitystä siirryttiin käyttämään vuoden 2006 järjestetyssä tapaamisessa ensimmäisen kerran, koska se mahdollisti useimmilla paikkakunnilla useamman kuin yhden työntekijän osallistumisen samasta organisaatiosta. Ohjelmaa rakentaessa huomioitiin edellisen vuoden kehittämispäivien palautteet ja viestit sekä ne huomiot kentän tarpeista, joita on välitetty koordinaatio- ja kehittämiskeskukselle suoraan sekä vuoden aikana järjestetyissä eri koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Kehittämispäivien ohjelma-, ruokailu- ja kokoustilakulut katettiin pääasiallisesti nuorten tietoja neuvontapalveluiden koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen budjetista. Osallistujat maksoivat matka- ja majoituskulut itse. Lisäksi yhteistyökumppanit Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n ja Eurodesk tiedotustoiminto / CIMO osallistuivat ohjelmasta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tärkeää apua valmisteluiden aikana sekä paikanpäällä saatiin Nuorisotiedotuskeskus Kompassin ja Nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxin henkilökunnalta sekä Kanneljärven opiston nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja oppisopimusopiskelijoilta. Kehittämispäiville ilmoittauduttiin netin kautta, joka helpotti huomattavasti tietojen hallintaa järjestävän tahon puolella. Suurin osa ilmoittautuneista osallistui kumpanakin päivänä. Peruutuksia tuli muutamia, lisäksi muutama ilmoittautuneista ei saapunut paikalle lainkaan, ilmoittautumisestaan huolimatta. 20

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut. Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut. Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut/nuorisopalvelut Pirjo Kovalainen 20. 8. 2013 Mikkeli Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

NUORTEN TIETO JA NEUVONTAPALVELUT NUORISOTYÖN PERUSPALVELUNA

NUORTEN TIETO JA NEUVONTAPALVELUT NUORISOTYÖN PERUSPALVELUNA NUORTEN TIETO JA NEUVONTAPALVELUT NUORISOTYÖN PERUSPALVELUNA Kanuunaverkoston teemaseminaari 6.5.2010, Oulu Koordinaattori Jaana Fedotoff Monday, May 10, 2010 1 Jotta tiedetään mihin mennään, on tiedettävä

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015

MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 MOODI2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät Oulu 1.-2.10.2015 Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi Mitä toivottaisiin aluekoordinoinnilta sekä aluekoordinaattoreilta, mikäli sellainen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Oulu Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Oulu Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 1.10.2015 Oulu Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti palvelu- ja kehittämistehtävät Ilmenevät valtakunnallisesti ja monialaisesti

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari

Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari Kansallinen nuorisotietoja neuvontapalveluiden työseminaari Helsinki 29.3.2006 ja Oulu 31.3.2006 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa työskentelevien odotukset, toiveet ja tarpeet työmuodon kehittämiselle

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

14.2.2012. Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

14.2.2012. Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (LAMPPU-hanke) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Toimintasuunnitelma 1 (5) LAMPPU-hankkeen tarkennettu toimintasuunnitelma Hankkeen nimi (koulutuksen järjestäjä) Koordinaattorin yhteystiedot (LAMPPU-hanke) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Nuorisotakuu: Ohjaamot ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toiminnan tukena

Kuntamarkkinat Nuorisotakuu: Ohjaamot ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toiminnan tukena 14.09.2016 Kuntamarkkinat Nuorisotakuu: Ohjaamot ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toiminnan tukena kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Nuorisotakuu: Ohjaamot ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toiminnan

Lisätiedot

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Erja Lehikoinen Joensuu 6.2.2012 Taustalla yhteinen eurooppalainen haaste taustalla väestönmuutosalueiden eurooppalainen

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot