Hämeen liiton julkaisu Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014"

Transkriptio

1 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

2 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, Hämeenlinna puhelin (03) Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: sähköposti: Valokuvat: Pirjo Orava, Elisa Putti Julkaisu IB 71 ISBN ISSN Hämeenlinna 2013

3 SISÄLLYS MAAKUNTAJOHTAJAN SAATESANAT TOIMINTAVUODELLE Johdanto 5 2. Maakunnan kehittämisen lähtökohdat 5 3. Maakunnan suunnittelujärjestelmä 5 A. HÄMEEN LIITTO 5 4. Hämeen liiton strategia ja toiminta 6 Liiton viraston toiminnan ja henkilöstön organisoituminen 7 5. Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuuston toiminta Tarkastuslautakunnan toiminta Maakuntahallituksen toiminta 8 6. Hämeen kesäyliopisto 8 B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA SEN TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Hämeen Kesäyliopisto: 11 C. TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA SEN PERUSTELUOSA SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Talousarvion yleisperustelut ja sitovuusaste Talousarvio vuodelle Käyttötalousosa Investointiosa Rahoitusosa Tuloslaskelma 15 Talousarviotaulukot vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

4 MAAKUNTAJOHTAJAN SAATESANAT TOIMINTAVUODELLE 2014 Vuosi 2014 aloittaa uuden 7. vuosikymmenen Hämeen liiton toiminnassa. Samalla se avaa uuden ohjelmakauden niin kansallisessa kuin EU:n rakennerahastojen hyödyntämiseen perustuvassa aluekehittämistyössä. Uuden ohjelmakauden tehokas käynnistäminen on Hämeen liiton tärkein tehtävä vuonna Tämä on aiempaa haastavampaa, koska suoraan käytettävissämme oleva aluekehittämisohjelmien rahoitus putoaa selvästi. Toisaalta etumme on, että tiedämme, mitä tehdä. Kiitos Häme-ohjelman, jonka valmistelimme laajaan osallistumiseen ja vuorovaikutukseen perustuen vuoden 2013 aikana jo aiemmin Etelä- Suomen yhteistoiminta-alueella tehtyyn tulevaisuustarkastelutyöhön perustuen. Häme-ohjelmassa sanat ovat tekoja eli ohjelman painopisteet ja hankekokonaisuudet aluekehityslainsäädännön mukaisesti ohjaavat viranomaisten ja toivottavasti myös muiden toimijoiden kehittämistyötä. Vain näin saadaan tuloksia aikaiseksi. Vähemmän hankkeita ja enemmän vaikuttavuutta haastava, mutta täysin mahdollinen yhtälö. Hämeen liitolta se edellyttää aiempaa aktiivisempaa otetta hanketoiminnan aktivoinnissa ja yhteensovittamisessa. Maakunnan vetovoiman ydin on hyvä sijaintimme ja sen maksimaalinen hyödyntäminen. Tähän liittyen toimimme aktiivisesti muun muassa kasvukäytävien kehittämisessä ja liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä maakuntakaavoituksen ajantasaistamisessa. Vetovoimastamme väestökehityksessä ja erityisesti matkailussa on syytä olla huolissaan. Tarkoituksenamme onkin uudistaa Häme-markkinointia yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa tavoitteena erityisesti se, että kasvavat matkailijavirrat Venäjältä löytäisivät paremmin Hämeen ainutlaatuiset mahdollisuudet. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten luomisessa maakunnan liiton lakisääteinenkin rooli vahvistuu vuoden 2014 alusta. Pyrimme tähän osaltamme vastaamaan yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Vuonna 2014 on varauduttava myös edunvalvonnassa jo seuraavaan vuoteen eli uuteen hallitusohjelmaan ja muun muassa liikennepoliittisen selonteon tavoiteasetteluun. Maakunnan painopisteitä ja tavoitteita on tarpeen yhdessä tarkentaa ja priorisoida. Käynnistetty edunvalvontaverkosto on tässä tärkeässä roolissa. Olemme tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa pyrkineet selkeyttämään liiton tavoitteenasettelua sekä mittareita ja seurantatapoja. Talouden osalta elämme jatkossakin suurta nuukuutta noudattaen. Kuntaosuuksien kahden prosentin kasvu ensi vuodelle ja suunnitelmakaudelle on maltillinen. Käytettävissämme olevat voimavarat kohdistamme siten, että liiton lakisääteiset ja muut tehtävät tulevat laadukkaasti hoidetuiksi ja erityisesti Häme-ohjelman mukainen kehittämistyö lähtee sujuvasti liikkeelle. Myös Hämeen liiton strategian uudistaminen on ajankohtaista vuonna Hämeenlinnassa Timo Reina maakuntajohtaja 4

5 A. HÄMEEN LIITTO 1. JOHDANTO Toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja talousarviossa 2014 Hämeen liiton tavoiteasetantaa on pyritty kehittämään ja selkeyttämään. Maakuntavaltuusto asettaa, taloussäännön mukaisesti, Hämeen liitolle, mukaan luettuna Kesäyliopistolle, tavoitteet suunnitelmakaudelle sekä hyväksyy niihin perustuvat määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi toiminnan onnistumista ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten maakuntavaltuusto hyväksyy vuodelle 2014 mittarit / seurantatavat. Kuntalain edellyttämä kolmen vuoden taloussuunnitelma sisältää tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Hämeen liiton toiminnan tavoitteet määritellään koko suunnitelmakaudelle Vuoden 2014 tavoitteiden täyttymisen seurannalle on määritelty kriteerit. Maakuntavaltuuston päättämiin tavoitteisiin ja hyväksymään talousarvioon perustuva työohjelma sekä talousarvio käyttötalous 1 tasoisena viedään maakuntahallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Maakuntavaltuustolle annetaan alkusyksyllä 2014 väliarvio valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. 2. MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Tuleva vuosi sisältää paljon epävarmuustekijöitä. Kansainvälisen, etenkin euroalueen, talouden kehitysnäkymät ovat edelleen epävakaat eikä euroalueella kokonaisuutena ole odotettavissa juurikaan kasvua vielä vuonna Samoin Suomen talouskasvun ennustetaan olevan erittäin vähäistä ja julkinen sektori hakee keinoja kustannusten nousun katkaisemiseksi. Hämeen maakunnan yleinen kehitys on moneen muuhun Suomen maakuntaan verrattuna ollut vuonna 2013 kuitenkin kohtuullista eikä suurta notkahdusta ole tapahtunut. Talouden ja tuotannon voimakas rakennemuutos koettelee kuitenkin myös Kanta-Hämettä, erityisesti Forssan seutua. Tulevaisuuden haasteita ovat julkisen talouden vakauttaminen, menestyminen kansainvälisessä ja kotimaisessa kilpailussa sekä väestön ikääntymisen aiheuttamat muutokset. Maakunnan palvelurakennetta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa joudutaan tarkastelemaan ottaen huomioon valtakunnalliset linjaukset. Mahdollisesti toteutuvat merkittävät kunta- ja palvelurakenteen muutokset heijastuvat pidemmällä aikavälillä myös maakunnan liittojen rooliin, tehtäviin ja aluejakoihin. Suunnittelukaudella erityisesti päätetyn suoriin vaaleihin perustuvan metropolihallinnon luominen Uudellemaalle saattaa heijastua myös Kanta-Hämeen alueelle ja Hämeen liittoon. Kanta-Hämeen kehitys nojaa vahvasti hyvään logistiseen asemaan sekä maakuntaa halkovien kasvukäytävien hyödyntämiseen. Jatkossa korostuu aiempaa selkeämpien maakunnallisten kehittämisen painopisteiden valinta aluekehitysrahoituksen supistuessa. Myös Hämeen vetovoiman eteen on tehtävä aktiivisesti ja systemaattista työtä, jotta maakunta pärjää kilpailussa asukkaista, matkailijoista, yrityksistä ja investoinneista. Edunvalvontaa on tarve vahvistaa. Tulevaisuutta ei voi tietää, siksi sitä on koko ajan tehtävä. Tulevaisuuden tekemisessä yhteistyö ja verkostoituminen ovat entistäkin tärkeämpiä, niin maakunnalle kuin Hämeen liitollekin. 3. MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ Hämeen liiton laatima maakuntasuunnitelma linjaa pitkän tähtäyksen strategiset tavoitteet. Maakuntaohjelmassa täsmennetään ja konkretisoidaan lähivuosina tarvittavat toimenpiteet. Suunnittelukaudelle valmisteltavassa Hämeohjelmassa nämä asiakirjat on tarkoitus yhdistää samaan kokonaisuuteen. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen liittojen tulevaisuustyö antaa osaltaan perustan yhteisten pidemmän aikavälisen tavoitteiden asettamiselle. Maakunnan suunnittelujärjestelmää on tarkoitus uudistaa vuoden 2014 alusta myös niin, että maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja maakunnan yhteistyöasiakirja yhdistetään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaksi, jonka maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyy. Se kattaisi sekä kansallisen että EU-rahoituksen suuntaamisen. 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

6 Maakuntakaava määrittelee maankäytön kehittämisen suuntaviivat. Suunnittelujaksolla valmistellaan toista maa- Hämeen liitto palvelee kuntia omistajiaan ja maakunnan muita toimijoita niiden tarpeista lähtien: kuntavaihekaavaa, jossa linjataan erityisesti luonnonvarojen käyttöä. 4. HÄMEEN LIITON STRATEGIA JA TOIMINTA Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, liitto vetää strategiset linjat liitto kokoaa voimat ja luo suunnittelu- ja toteuttamisvalmiutta liitto palvelee toteuttajia. Hämeen liiton päätöksentekijät määrittelevät tavoittei- asiantunteva ja uudistuva maakunnallinen palveluorganisaa- den saavuttamiseksi tarvittavat toimintaprosessit, joita tarkis- tio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyk- tetaan säännöllisesti. sen ja toteuttamisvoiman. Hämeen liitto on maakunnallis- Maakunnan liiton tehtävänä on koota, jäsentää ja sovit- ten, eteläsuomalaisten ja kansainvälisten kehittäjäverkostojen taa yhteen maakunnan kehittämisnäkemys ja toteuttamisvoi- avaintoimija. Maakuntahallituksen linjauksen mukaan Hä- ma. Liiton toiminta perustuu kuntien ohjaukseen ja kunnal- meen liitto toimii siten, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja lisvaalien tuloksena syntyvään kansanvaltaiseen päätöksente- tehdä työtä Hämeessä, Etelä-Suomen suurimpien kaupunki- koon. Hämeen liitto on yhteistyöorganisaatio, joka toimii ver- en keskellä. kostomaisesti kuntien, seutukuntien, koulutus- ja tutkimuslai- Kehittämisnäkemys perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja yhteiseen, demokraattiseen päätöksentekoon. Toteutusvoima kootaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että tarvittavat voimavarat maakunnasta ja sen ulkopuolelta ovat käytössä. 6 tosten, valtion viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

7 HÄMEEN LIITON MISSIO: Ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä ja asua Hämeessä Haluavat = vetovoima, houkuttelevuus ja todellisuus sen takana Voivat = elinvoima, mahdollisuudet opiskella, tehdä työtä ja asua, saavutettavuus Tehdä työtä = yritystoiminta, yrityspalvelut Asua = hyvä peruselämä, asunnot ja asuinympäristöt, peruspalvelut ja vapaa-ajan palvelut, saavutettavuus LIITON VIRASTON TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN ORGANISOITUMINEN Maakuntajohtaja Timo Reina Strategiaprosessi ja yleisjohto Edunvalvonta ja yhteistyö Kunta- ja aluehallinnon uudistaminen Maakuntien yhteistoiminta Henkilöstön ja organisaation kehittäminen Kesäyliopisto Jari Tiainen Rehtori Elinvoima Matti Lipsanen Kehittämisjohtaja Aluekehittämisen strategiatyö Aluekehittämisen ohjelmatyö Maakunnan kehittämisraha Aluekehittämishankkeet Maakunnallinen osaamis- ja koulutusyhteistyö Maakunnallinen elinkeinoyhteistyö Tilastot ja tietopalvelu Maakunnan vetovoima ja markkinointi Kansainväliset asiat Alueiden kehittämiseen liittyvät yhteistyöelimet ja -verkostot Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Maakuntakaava Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne- ja infrahankkeet Luonnonvarat ja ympäristö Maankäyttö ja fyysinen ympäristö Luonnonsuojelu- ja kulttuuriympäristöt Asuminen Yhdyskuntatekniikka, energiahuolto sekä vesi- ja jätehuolto Tietoliikenne Toimintaympäristöt Heikki Pusa Suunnittelujohtaja Virkistysalueyhdistys Vanajavesisäätiö yhteistyö Liiton toimitilapalvelut Sidosryhmäyhteistyö ja yleinen edunvalvonta Viestintä Yhteyspalvelut Jouko Ylipaavalniemi Yhteysjohtaja Maakunnallinen palvelu- ja hallintoyhteistyö Hankemaksatukset ja -tarkastukset Kulttuuri- ja kotiseututoiminta Taloushallinto Henkilöstöasiat Asiakirjahallinto Toimistopalvelut Tietohallinto 7 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

8 5. LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 5.1. MAAKUNTAVALTUUSTON TOIMINTA Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 54 -jäseninen maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä. Jäsenkuntien edustajainkokous kokoontui helmikuussa 2013 valitsemaan syksyn 2012 kunnallisvaalien perusteella maakuntavaltuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnallisvaalikaudelle Maakuntavaltuuston keskeinen tehtävä on päättää maakunnan kehittämistä ohjaavista strategisista linjauksista, suunnitelmista, toimenpideohjelmista ja maankäytön alueellisista suunnitelmista. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy vuosittain liiton toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Valtuusto asettaa sitovat tavoitteet talousarviovuoden toiminnalle. Kevätvaltuusto hyväksyy edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jossa esitetään valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Tarkastuslautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja sen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja kontrolloi sitä, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Maakuntavaltuusto valitsi toimikaudekseen uuden tarkastuslautakunnan valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa keväällä Tarkastuslautakuntaan valittiin neljä jäsentä, joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuuston jäseniä. Vuonna 2013 tarkastuslautakunta valmisteli ja käsitteli tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen valtuustokaudelle MAAKUNTAHALLITUKSEN TOIMINTA Maakuntavaltuusto valitsi keväällä 2013 jäsenet yksitoistajäseniseen maakuntahallitukseen. Jäsenet valittiin maakunnan kolmelta seutukunnalta niiden edellisen vuoden lopun väestömäärien suhteessa. Maakuntahallituksen muodostamisessa noudatettiin syksyn 2012 kunnallisvaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa sekä tasa-arvolakia. Hallituksen toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä hyväksyy vuosittain laadittavan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman. Maakuntahallitus päättää kehittämishankkeille myönnettävistä alueellisista kehittämistuista. Niitä ovat maakunnan kehittämisraha ja Euroopan aluekehitysrahaston rakennerahastovarat sekä niihin sisältyvä valtion vastinrahoitus. Maakuntahallituksen tehtävänä on valmistella ja tehdä esitykset valtuustolle kaikista keskeisistä strategisista suunnitelmista ja asiakirjoista, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä muista valtuustokäsittelyyn menevistä asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi maakuntahallitus asettaa tavoitteet / tekee toimintalinjaukset liiton toiminnalle. Maakuntahallitus seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista kolmannesvuosittain osavuosikatsauksissa. 6. HÄMEEN KESÄYLIOPISTO Lukuvuosi 2014 on Hämeen kesäyliopiston 43. toimikausi. Kesäyliopisto on maakunnallinen Hämeen liiton organisaatiossa toimiva ja kuntayhtymän ylläpitämä vapaan sivistystyön ympäri vuoden toimiva oppilaitos, jonka olemassaolon, vaikuttavuuden ja kehittymisen edellytys on ajassa kiinni oleva, ensisijaisesti Kanta-Hämeen maakunnan aikuisväestön osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaava koulutustarjonta. Kesäyliopistotoimintaa tukevat Kanta-Hämeen 11 kuntaa. Lisäksi kesäyliopisto saa vapaan sivistystyön lain (632/1998) mukaista valtionosuutta. Suurin osa toimintarahoitusta on opiskelijoiden kurssimaksuja. Hämeen kesäyliopiston ydintehtävänä on kumppanuuksiin ja verkostoihin perustuvan avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen eli toimiminen maakunnan avoimena yliopistona : Yhteistyöyliopistot tuottavat avoimen yliopistoopetuksen palvelut (opetuksen sisältö, vastaavuus, opettajat) 8

9 ja kesäyliopisto järjestää opetuksen (opiskelijat, rahoitus, tilat, materiaali, neuvonta, ohjaus ja muu tuki). Kesäyliopiston ohjelmassa on avoimen korkeakouluopetuksen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää omaehtoista koulutusta sekä muuta vapaan sivistystyön lain mukaista koulutusta. Ylläpitämisluvan mukaisesti lukuvuoden 2014 koulutustarjonnassa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, hallinnon ala, humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala sekä sosiaali- ja terveysala. Toimimme alueella, jossa ei ole omaa tiedeyliopistoa. Näin ollen kesäyliopistolla on merkitystä maakunnan osaamistason nostajana. 9 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

10 B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA SEN TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Hämeen liitto: 1. Uudistaa ja ajantasaistaa maakuntakaavaa siten, että sillä luodaan kestävät edellytykset ihmisten asua ja tehdä työtä Hämeessä. Mittari / seurantatapa 2014: Valmistellaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos siten, että se voidaan esitellä lähetekeskustelua varten maakuntavaltuustolle sen kevätkokouksessa Laaditaan vuonna 2014 maakuntavaltuuston käsittelyyn seurantaraportti maakuntakaavan toteutumisesta. Valmistellaan ehdotus 2. vaihemaakuntakaavaksi siten, että ehdotus voidaan viedä maakuntavaltuuston päätettäväksi vuonna Edistää liikennejärjestelmän palvelutasoa kasvu- ja kehityskäytäviin perustuen, maakuntaa tasapuolisesti kehittäen. Mittari / seurantatapa 2014: Liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta ja toteutuminen HHT-kasvukäytävän, Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän ja itä-länsi suuntaisten yhteyksien kehittämisen ohjelmointi ja toimenpiteiden jäsentyminen 3. Käynnistää vuonna 2014 Häme-ohjelman toteuttamisen, joka jatkuu koko ohjelmakauden ajan. Ohjelmaa toteutetaan muodostamalla riittävän suuria, vaikuttavia kehittämisen kokonaisuuksia liittyen kasvukäytäviin ja saavutettavuuteen, asumiseen, biotalouteen, valmistavaan teollisuuteen sekä kansainvälistymiseen ja vetovoimaisuuteen. Hankekokonaisuuksien taakse kootaan voimavarat kunnista, maakunnasta, valtiolta, Euroopan unionista sekä yrityksistä. Mittari / seurantatapa 2014: Häme-ohjelman toteuttamissuunnitelma ja seurantaraportti Häme-ohjelmaa toteuttavien hankkeiden määrä, laatu ja koko Kyky rahoituskanavien tehokkaaseen hyödyntämiseen 4. Vahvistaa yhteistyötä ja verkostoja Kanta-Hämeessä, Etelä- Suomen yhteistoiminta-alueella, HHT-kasvukäytävällä, muiden naapurimaakuntien kanssa sekä kansainvälisesti. Mittari / seurantatapa 2014: Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella toteutetaan viittä maakuntaohjelmiin kirjattua yhteistä hankekokonaisuutta Päijät-Hämeen ja Uudenmaan kanssa HHT-kasvukäytäväkokonaisuuden organisoituminen sekä hankkeiden käynnistyminen ja toteutuminen Hämeen liiton yhteistyö Itämeren alueen maakuntahallintojen verkostossa (BSSSC) yhdessä puheenjohtajana toimivan Uudenmaan liiton kanssa 5. Valmistelee ja jäsentää maakunnan tavoitteet seuraavaa hallitusohjelmaa varten maakunnan kuntia ja muita keskeisiä toimijoita kuullen. Tavoitteita asetettaessa kiinnitetään erityistä huomiota maakuntaa halkovien kasvukäytävien kehittämiseen ja hyödyntämiseen, alueen elinkeinojen kasvun ja kansainvälistymisen vahvistamiseen, luonnonvarojen kestävän käytön edellytyksiin sekä julkisen sektorin palvelujen turvaamiseen ja tehostamiseen. Mittari / seurantatapa 2014: Maakuntaan koottu edunvalvontaverkosto toimii säännöllisesti ja aktiivisesti. Maakunnan tavoitteet on hyväksytty maakuntavaltuustossa keväällä Uudistaa Häme-markkinointia siten, että maakunnan yhteiset markkinointipanostukset vahvistavat maakunnan matkailullista vetovoimaa Venäjältä, erityisesti Pietarin alueelta, Suomeen suuntautuvaan kasvavaan matkailijapotentiaalin. Mittari / seurantatapa 2014: Häme-markkinoinnin uusi toimintamalli ja kohdentaminen on otettu käyttöön yhteistyössä seudullisten matkailun kehittäjätoimijoiden sekä alan yritysten kanssa. Konkreettisia edellytyksiä venäläisten matkailijoiden määrän kasvulle on luotu. 10

11 7. Tarjoaa alustan maakunnallisen elinkeinotoiminnan tehokkaammalle yhteensovittamiselle alkavan ohjelmakauden sisällöllisten painopisteiden toteuttamiseksi ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tavoite liittyy myös valmisteltavana olevan uuden alueiden kehittämislain toimeenpanoon. Mittari / seurantatapa 2014: Maakunnassa järjestetään vuosittain maakunnallinen elinkeinopäivä. Liitto on koonnut maakunnan keskeiset elinkeinojen kehittäjätahot yhteen säännöllisesti. 8. Seuraa aktiivisesti maan hallituksen elokuussa 2013 päättämän metropolihallinnon muotoutumista pyrkien vaikuttamaan erityisesti siihen, että Kanta-Hämeen toiminnallinen yhteistyö laajalla metropolialueella jatkuu luontevana ja maakunnallisten jaotusten mahdollisissa muutoksissa Kanta-Hämeen maakunnan alue pidetään yhtenä kokonaisuutena. 9. Uudistaa liiton strategian ottaen huomioon erityisesti Häme-ohjelman sekä uuden rakennerahastokauden tarpeet ja painotukset. Strategia valmistellaan tiiviissä yhteistyössä liiton jäsenkuntien ja keskeisten alueen kehittäjäkumppaneiden kanssa. Mittari / seurantatapa 2014: Strategia on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna Kehittää ja suuntaa toimintaansa muuttuvan toimintaympäristön ja maakunnan tarpeiden mukaisesti huolehtien siitä, että henkilöstön asiantuntemus ja työyhteisön toimintakyky mahdollistavat liiton tehtävien tuloksellisen hoitamisen. Mittarit / seurantatapa 2014: Hämeen liiton houkuttelevuus työpaikkana Henkilöstökyselyn tulokset ja tuloksiin reagointi Henkilöstöstrategian toimeenpano Mittari / seurantatapa 2014: Maakunnan näkemykset ovat oikea-aikaisesti ja selkeästi metropolihallinnon valmisteluprosessissa huomioon otettavissa. Metropolihallintoa sekä mahdollista laajempaa alue- ja maakuntahallinnon uudistamista koskevat kysymyksenasettelut ja linjaukset ovat tarpeen mukaan maakuntavaltuuston ja -hallituksen asialistalla. HÄMEEN KESÄYLIOPISTO: 11. Tuottaa monipuolista ja asiakaslähtöistä koulutusta ja kehittää kesäyliopistotoimintaa vapaan sivistystyön lainsäädännön ja uudistetun ylläpitämisluvan mukaisesti. Mittarit/seurantatapa 2014: Kesäyliopiston koulutustarjonnan määrällinen ja laadullinen raportti: koulutustoiminnan kysyntä, tehokkuus ja taloudellisuus, voimavarat ja asiakastyytyväisyys (taulukko 1) Kesäyliopiston strategia ja kehittämisohjelma on päivitetty Kuntayhteistyömalli on otettu käyttöön maakunnan kuntien asiakkuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi. 11 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

12 KESÄYLIOPISTOTOTOIMINTA TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Muutos % Tavoitteet ja mittarit toteutuma tavoite tavoite KOULUTUSTOIMINNAN KYSYNTÄ - Lähiopetuskurssien lukumäärä ,5 - Kaikki kurssit yhteensä ,5 - Opetustunnit ,5 - Opiskelijatunnit ,2 - Opiskelijamäärä (netto opiskelijamäärä) ,0 - Osallistumismäärä (brutto opiskelijamäärä) ,0 TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS - Opetustunnin hinta 204,2 189,4 211,1 216,3 221,5 +11,4 - Koulutustoiminnan menot/opiskelijatunti 9,7 9,6 10,5 10,4 10,5 +10,4 - Maksutulot/opiskelija 131,4 160,0 164,3 175,0 181,3 +2,7 - Toimintamenot/osanottaja 155,7 186,7 188,7 193,8 193,9 +1,1 VOIMAVARAT - Henkilökunnan työvuodet (toimisto) 6,5 7,0 7,0 7,1 7,1 0,0 - Opetushenkilökunnan lukumäärä kpl ,0 ASIAKASTYYTYVÄISYYS - Koulutuksen arviointi, toiminnan laatu 4,30/5 4,10/5,0 4,15/5,0 4,15/5,0 4,15/5,0 +1,2 Taulukko 1. Kesäyliopiston koulutustoiminnan mittarit TA 2014 ja TS ja vertailu vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja vuoden 2012 toteutumaan. 12

13 C. TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA SEN PERUSTELUOSA SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT JA SITOVUUSASTE Hämeen liiton talousarvio laaditaan kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelmassa esitetään toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi osoitetut henkilöstö- ja talousresurssit. Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, johon on sisällytettävä käyttötalous- ja tulos-laskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tulosalueille: Luottamushenkilöhallinto (valtuusto, tarkastuslautakunta ja hallitus) Hämeen liiton operatiivinen toiminta, Projektit, Kesäyliopiston johtokunta Kesäyliopistotoiminta. Projektit edesauttavat liiton tavoitteiden saavuttamista, mutta niiden talousarviot yhteensä esitetään erikseen ulkopuolisen rahoituksen ja sen edellyttämän projektikohtaisen talousseurannan vuoksi. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää maakuntavaltuuston Hämeen liiton toiminnalle asettamat tavoitteet talousarviovuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Hämeen liiton toiminnan taloudellisen perustan muodostavat jäsenkuntien maksut liitolle. Maakuntahallitus linjasi kokouksessaan talousarvion valmistelun lähtökohdaksi jäsenkuntien maksuosuuksien kahden prosentin korotuksen vuodelle Tämä taloudellinen resurssipohja asettaa raamit Hämeen liiton toiminnalle ja on ollut osaltaan vaikuttamassa asetettaviin tavoitteisiin. merkitsee euron lisäystä liiton vuosituloihin, jotka käytetään luottamushenkilöhallinnon, operatiivisen toiminnan, kesäyliopiston johtokunnan ja kesäyliopistotoiminnan rahoittamiseen. Projektitoiminta rahoitetaan pääasiassa muulla rahoituksella kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Jäsenkuntakuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät verovuoden 2012 kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteen mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2014 taulukko on sivulla 20. Taloussuunnitelmavuosina 2015 ja 2016 maksuosuuksia on suunniteltu korotettavaksi kahdella prosentilla. KÄYTTÖTALOUSOSAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinto sisältää maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan toimintatulot ja menot. Talousarviossa on varauduttu luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioiden, matkakorvausten sekä muiden kokouskustannusten maksamiseen. Maakuntavaltuusto kokoontuu kahteen varsinaiseen kokoukseen vuonna Lisäksi varaudutaan yhden valtuustoseminaarin kustannuksiin. Tarkastuslautakunta varautuu pitämään viisi kokousta. Lisäksi varaudutaan uuden sopimuksen mukaisiin tilintarkastuspalkkioihin sekä lautakunnan jäsenten koulutukseen. Maakuntahallitus kokoontuu vuoden 2014 aikana yksitoista kertaa. Lisäksi hallitus varautuu Päijät-Hämeessä pidettävään Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen hallitusten yhteiseen työseminaariin. Operatiivinen toiminta Liiton operatiivinen toiminta on organisoitu kolmelle vastuualueelle: Elinvoima, Toimintaympäristöt ja Yhteyspalvelut KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan toimintatuotoissa jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2014 ovat yhteensä euroa. Maksuosuuksien korotus kahdella prosentilla vuodesta 2013 Vastuualueiden määrärahat ovat yhteisiä. Operatiivisen toiminnan toimintakuluihin on varattu , jossa on kasvua / 0,1 % vuoden 2013 talousarviosta. Henkilöstökulut muodostavat 67,0 % operatiivisen toiminnan kuluista. Operatiivisen toiminnan vuoden 13 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

14 2014 kuluihin sisältyy kahdeksantoista vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön palkkarahat. Henkilöstöresurssia suunnataan yleishallinnon palvelutehtävistä aluekehittämisen asiantuntijatehtäviin. Palkkojen osalta on varauduttu hyvin maltillisiin, kustannusvaikutuksiltaan vähäisiin korotuksiin erityisesti vuosina 2014 ja Muissa kuin projektiluonteisissa tehtävissä pyritään vakituisiin palvelussuhteisiin. Lisäksi Hämeen liitto varautuu ostamaan vähäisessä määrin tilapäistä asiantuntija-apua mm. yhteistyökumppaneilta. Samalla yhteistyöstä pyritään saamaan yhteistyöstä molemminpuolista etua. Palvelujen ostoihin on varattu ja niiden osuus on 25,5 % operatiivisen toiminnan toimintakuluista. Palvelujen ostoihin sisältyvät muun muassa asiantuntija-/ konsulttipalvelukset, ICT-palveluiden osto, taloushallinnon palveluiden osto, painatusten ja ilmoitusten kustannukset, posti- ja telepalvelut, puhtaanapito, rakennusten ja koneiden kunnossapito sekä liiton yhteistoimintaosuuksien rahoitus. Asiantuntija- ja konsulttipalvelusten ostoon on varattu Tällä summalla hankitaan mm. 2. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksiä, osallistutaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykseen, varaudutaan liikenneväylien ajankohtaisiin hankkeisiin ja varaudutaan muun erityisasiantuntemuksen ostoihin. Asiantuntijapalveluissa on myös varattu HHT-kehityskäytävähankkeeseen osallistumiseen. Ko. määräraha katetaan Tutkimus- ja kehittämisrahastosta. Yhteistoimintaosuuksiin on varattu , josta maksetaan Helsingin EU-toimiston kustannusten korvaamisen Brysselissä, Suomen Kuntaliitto ry:n palvelumaksu ja muut jäsenyysmaksut, joita ovat Suomen Kotiseutuliitto ry:n, Hämeen Kauppakamarin, Riihimäen Hyvinkään kauppakamarin, Suomen Tieyhdistys ry:n, Pro Rautatien, Pro Ysitien sekä Suomen Kylätoiminta ry:n jäsenmaksut. Hämeen liitto omistaa sen käytössä olevat 792,5 neliön toimitilat ja Kesäyliopiston käytössä olevat 104 neliön toimitilat. Liiton käytössä olevien tilojen yhtiövastikkeisiin on varattu ja koneiden ja laitteiden vuokriin , eli yhteensä 3,4 % operatiivisen toiminnan kuluista. Kesäyliopistolla on oma yhtiövastikevaraus talousarviossaan. Kiinteistössä toteutettujen kohtuullisen mittavien parannustöiden vuoksi rahoitusvastike kiinteistössä tullee nousemaan. Operatiivisen toiminnan toimintatuotot ovat yhteensä , josta jäsenkuntien maksuosuudet ovat (98,8 %). Operatiivisen toiminnan toimintakate on Toimintakate on tarkoitus saada lähelle nollaa suunnitelmakauden lopussa. Liiton omat projektit Hämeen liitto toteuttaa itse projekteja, jotka ovat Hämeen liiton strategian mukaisia ja edistävät maakunnan kehittämistavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2014 liiton hallinnoimana toimii tämänhetkisen tiedon mukaan yksi varsinainen projekti ja kesäyliopistossa samoin yksi projekti. Maakuntahallitus päättää tarvittaessa uusien projektien käynnistämisestä toimintavuoden aikana. Projektien menot katetaan projektirahoituksella eikä projekteilla ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. Projektien hallinnointi edellyttää kuitenkin liitolta hyvää maksuvalmiutta. Projektien toimintamenot ja tulot vuonna 2014 ovat yhteensä , joka on euroa (77,9 %) vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Projektien toimintakate on 0 euroa. Vuoden 2014 ajan jatkuu Viestejä Vanajavedellä -projekti ja Kesäyliopistossa AVO2-hanke. AVO2-hankkeen rahoitus mahdollistuu vuoden 2013 käyttämättä jääneistä hankerahoista. Hanketta rahoitetaan valtakunnallisesta Manner-Suomen ESR-kehittämisohjelmasta ja hankkeen koordinaattorina toimii Suomen eoppimiskeskus ry. Hämeen kesäyliopiston osuus rahoituksesta vuosina ja jatkovuonna 2014 on yhteensä Projektien vuoden 2014 talousarvioissa on varauduttu yhden kokoaikaisen ja kahden osa-aikaisen työntekijän palkkaan. Hämeen kesäyliopisto Kesäyliopiston talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksia on korotettu kahdella prosentilla vuodesta Kurssimaksujen korotustarve vuodelle 2014 on 2 5%. Vuoden 2014 talousarviossa kesäyliopistotoiminnan tulot ovat euroa (+1,7 %) ja menot euroa (+2,0 %). Toimintakate on Toimintakatteessa on otettu huomioon vuosien 2011 ja 2012 ylijäämät ( ). Opiskelijoiden rahoitusosuus eli maksutulot ovat 55 % (kesäyliopistoissa keskimäärin 45 %), valtionosuus ja muut tuet tulorahoituksesta ovat 28 % (kesäyliopistoissa n. 31 %). Valtionosuus on arvioitu 3370 opetustunnin mukaan eli säilyvän lähes vuoden 2013 tasolla. Valtion avustuksissa on huomioitu laatu- ja kehittämishankeavustukset sekä opintoseteliavustukset, mutta ei mahdollisia koulutushankeavustuksia. Jäsenkuntien maksuosuudet kaikista tuloista pysyvät 15 %:n tasolla. 14

15 Henkilöstökulujen osuus kesäyliopistotoiminnan toimintamenoista on 50 % (51% v. 2013). Välittömien opetuskulujen eli kouluttajien palkkojen, asiantuntijakorvausten (kouluttajat) ja matka- sekä majoituskustannusten osuus menoista on 45% (46% v. 2013). Kesäyliopistotoiminnan resursseina ovat toimiston kuuden vakinaisen opetuksen suunnittelusta ja kurssijärjestelyistä vastaavan henkilön ja 440 kouluttajan työpanos. Vuokrissa on huomioitu kesäyliopiston uudet syksyllä 2013 käyttöönotetut koulutustilat Verkatehtaalla. Opetus keskitetään omiin tiloihin, mutta lisätiloja vuokrataan tarpeen mukaan muilta Verkatehtaan toimijoilta, lähinnä Vanaveden opistolta ja Suomen Yrittäjäopistolta. Kesäyliopisto käyttää edelleen myös Seminaarin koulun auditoriota ja eri hotellien koulutustiloja. Opetustilojen ja laitteiden vuokramenojen kasvun arvioidaan olevan runsaat 4 %. Kesäyliopistotoiminnan vuoden 2014 sitova toimintakate on euroa. Toimintatuottojen ja -kulujen kokonaissumman pieneneminen johtuu projektien määrän ja volyymin pienenemisestä eurolla / 77,9 %:lla vuoden 2013 talousarviosta. Vuoden 2014 tuloslaskelmassa toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate, on Vuosikate on , joten poistoja ei kateta. Vuoden 2014 tilikauden tulokseksi tulee Poistoerojen vähennysten sekä Tutkimus- ja kehittämisrahastotuloutuksen jälkeenkin tilikausi on alijäämäinen, Alijäämä pienentää liiton taseessa vielä olevia edellisten vuosien ylijäämiä. Taloussuunnitelman mukaan vuoden 2015 tilikausi päätyy vielä alijäämäiseksi, mutta vuonna 2016 lähelle nollatulosta INVESTOINTIOSA Investointiosassa esitetään varaus liiton toimitilojen kunnostamiseen RAHOITUSOSA Toiminnan ja investointien rahavirran ja rahoituksen yhteen laskeminen osoittaa kuntayhtymän rahavirtojen muutoksen. Rahoitusosassa ei ole sitovia määrä-rahoja. Rahavarat pienenevät :lla TULOSLASKELMA Vuodelle 2014 laaditussa talousarvioesityksessä toimintatuottoja on yhteensä (muutos -17,0 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna). Toimintatuotoista 64,3 % on jäsenkuntien maksuosuuksia, joita on laskettu kannettavan yhteensä Tukien ja avustusten osuus toimintatuotoista on (16,0 %) ja maksutulojen (18.6 %). Talousarvioesityksessä vuoden 2014 toimintakulut ovat (muutos -17,4 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna). Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on eli 60,4 %. Henkilöstökuluihin sisältyy henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja kesäyliopiston luennoitsijoiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus on eli 30,4 % toimintakuluista. 15 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

16 16

17 TALOUSARVIOTAULUKOT VUODELLE 2014 JA SUUNNITELMAVUOSILLE KÄYTTÖTALOUSOSA LIITON TOIMISTO Luottamushenkilöhallinto TALOUSARVIO Muutos-% TP 2012 TA TA TS 2015 TS 2016 euro euro euro TA 2013 euro euro Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate Operatiivinen toiminta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Projektit Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate KESÄYLIOPISTO Kesäyliopiston johtokunta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate Kesäyliopistotoiminta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , YHTEENSÄ Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , (valtuuston sitovuustaso tummennettu) TULOSLASKELMAOSA TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT VUOKRAT MUUT KULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014

18 INVESTOINTIOSA Toimielin: Tehtävä: Maakuntahallitus Operatiivinen toiminta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Menot 0, , ,00 0,00 0,00 Tulot Nettomenot 0, , ,00 0,00 0,00 Perustelut v. 2014: Liiton toimitilojen kunnostaminen. RAHOITUSOSA TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys - Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta

19 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Jäsenkuntien maksuosuusarvio vuodelle 2014 Kunnallisverot Yhteisöverot Verot Liiton Kesä- Maksuosuus yhteensä % toimisto yliopisto yhteensä euro euro euro 2014 FORSSA , HATTULA , HAUSJÄRVI , HUMPPILA , HÄMEENLINNA , JANAKKALA , JOKIOINEN , LOPPI , RIIHIMÄKI , TAMMELA , YPÄJÄ , YHTEENSÄ , Luottamushenkilöhallinto Liiton operatiivinen toiminta Projektit 0 Kesäyliopiston johtokunta Kesäyliopistotoiminta Yhteensä Lähde: Verohallinto/Veronsaajien palvelut TALOUSSUUNNITELMAVUODET TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % Liiton toimisto Kesäyliopisto Yhteensä Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

20 Hämeen liitto Regional Council of Häme Niittykatu 5, FI Hämeenlinna tel +358 (0)

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016

Hämeen liiton julkaisu Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016 Hämeen liiton julkaisu 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio 2016 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu Toiminta- ja taloussuunnitelma , Talousarvio 2011

Hämeen liiton julkaisu Toiminta- ja taloussuunnitelma , Talousarvio 2011 Hämeen liiton julkaisu 2010 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2013, Talousarvio 2011 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2013, Talousarvio 2011 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Hämeen liiton strategia 2020

Hämeen liiton strategia 2020 Hämeen liiton strategia 2020 Hämeen liiton strategia 2020 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan: sähköposti: etunimi.sukunimi@hame.fi

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeen liitto palveluksessanne

Hämeen liitto palveluksessanne Hämeen liitto palveluksessanne Hämeen liitto kehittää Kanta-Hämeen maakuntaa ja valvoo sen etua Suomessa ja maailmalla sekä ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa. Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan.

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot