2. Ajankohtaiskatsaus kuntauudistukseen ja Kokkolan seudun selvityksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Ajankohtaiskatsaus kuntauudistukseen ja Kokkolan seudun selvityksen"

Transkriptio

1 Ohjausryhmä muistio 2 Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys, vaihe 1 Halsua, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Ohjausryhmä klo Kaustisen kunnantalo, valtuustosali Osallistujaluettelo on erillisenä liitteenä 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja Veikko Laitila totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen. 2. Ajankohtaiskatsaus kuntauudistukseen ja Kokkolan seudun selvityksen Jarmo Asikainen FCG kävi läpi selvitystyön tavoitteita työryhmien toimeksiannon 1.vaihetta, elinvoimaiseen ja toimintakykyiseen kuntaan liittyviä asioita kunnan perustehtäviä, sekä Sotemuutoksen vaikutuksia ja strategisia valintoja, LIITE 1 Päätös Ohjausryhmä merkitsi ajankohtaiskatsauksen kuntauudistukseen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi. 3. Selvityksen välitulokset Työryhmien puheenjohtajat sekä FCG:n edustajat esittelevät Kokkolan seudun nykytilanteen välitulokset. Selvitystyön työryhmien puheenjohtajat esittelivät alustavien väliraporttiensa tuloksia. Merkittävimmät vahvuudet ja haasteet, kehittämisajatukset sekä johtopäätökset on koottuna liitteissä. Talous ja hallinto, liite 2 Tekninen, liite 3 Sivistys: Vahvuuksia: Palvelujen tuottaminen keskittynyt pääasiassa omaan kuntaan ja oman kunnan jäsenille, mikä takaa vankan pohjan toiminnalle. Varsinkin kulttuuripalvelujen vaikutusalue ja säteily on kuitenkin laajempi kuin oman kunnan alue: maakunnallinen, valtakunnallinen ja osin kansainvälinen. Uhkia: - Lakien ja määräysten vaatimukset kunnille lisäävät menoja, mm. opetustoimessa ns. koulurauhapaketti ja oppilashuoltolain muutokset, jotka ovat tulleet voimaan nopeasti. Valmistelussa on oppivelvollisuusiän nostaminen v Valtion rahoituksen kutistuminen erityisesti opetustoimen valtionosuuksissa jo kuluvana ja seuraavana vuonna. Lähivuosina on tehdään lukio- ja ammatillisen oppilaitosverkoston tarkastelu OKM:n edellytysten mukaisesti. Lukioiden ylläpitäjät joutuvat hakeman toimilupaa uudelleen vuodesta 2017 eteenpäin. Alueellinen toisen asteen koulutuksen strategia tulisi päivittää. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.8., jolloin se tarkentaa tämän hetken yhteistyötilannetta sekä miettii kehittämisajatuksia. Lisäksi FCG:n edustajat esittelivät johtamiseen ja demokratiaan, (Anssi Hietaharju) kilpailukykyyn, asiointiin ja työssäkäyntiin (Anni Antila) liittyvää materiaalia, liitteet 4 ja 5

2 Ohjausryhmä muistio 2 Päätös Ohjausryhmä merkitsi työryhmien selvitykset ja niistä käydyn keskustelun tiedoksi. 4. Selvitysprosessin jatkoaikataulu Toisen vaiheen toimeksianto työryhmille, kokousaikataulu ja kuntatilaisuuksien järjestäminen Anni Antila ja Seppo Kässi kävivät läpi selvitystyön jatkoaikataulua. Työvaliokunta on katsonut, että olisi tarpeen lisätä yksi työvaliokunnan kokous ohjelmaan. Työvaliokunnan lisäkokous pidetään Kokoukseen kutsutaan mukaan kustakin kunnasta valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja. Liitteenä on työvaliokunnan tarkistama kokousaikataulu, liite 6 Kuntatilaisuudet järjestetään Työvaliokunnassa sovittiin, että kuntatilaisuuksiin kutsutaan kunnanvaltuusto/-hallitus, henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä kuntien johtoryhmä/osastopäälliköt. Kuntatilaisuuksien aikataulu Kruunupyy 18:00 Toholampi 18: Halsua 14:30 Perho 19:00 Kaustinen 18: Lestijärvi 14:00 Kokkola 18:00 Veteli 19:00 Päätös Ohjausryhmä merkitsi selvitysprosessin jatkoaikataulun ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi. 5. Kotisivut Kuntarakenneselvityksen kotisivut on avattu Kokkolan kaupungin kotisivuilla. Ruotsinkieliset sivut avataan lähiaikoina. Kunnat voivat linkittää sivut omille kotisivuilleen. Sivuja päivitetään uusilla materiaaleilla niiden valmistuttua. Päätös Ohjausryhmä merkitsi kotisivujen tilanteen tiedoksi.

3 Ohjausryhmä muistio 2 6. Seuraava ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän kolmas kokous pidetään tiistaina klo Kokkolassa Ilkka Kangas ohjausryhmän sihteeri

4 Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Veteli Halsua Lestijärvi Perho Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous

5 Selvitystyön tavoite Selvitystyön tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot kuntarakennemuutoksen tai rakennemuutoksen päätöksenteon tueksi. Selvitetään vaihtoehdot, jossa 1) yksi uusi kunta tai useampi uusi kunta 2) uudet yhteistyörakenteet Lopputuloksesta riippumatta selvitystyötä on voitava hyödyntää kuntien toiminnan kehittämisessä.

6 Työryhmien tehtävänanto I vaihe Nykytilanteen kuvaus Palvelujen järjestämistapa Palveluverkko ja palvelut toimipisteittäin Väestömuutos ennakoinnit ja palvelutarpeet tulevaisuudelle Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista

7 Kilpailukyky ja vetovoima Johtaminen ja demokratia Yhdyskuntarakenne, asuminen ja liikenne Talous Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Palvelut

8 Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta? Kuntalaki Poliittista johtamista ja kuntalaisten osallistumista tukeva omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjaus Makro-ohjaus ja alijäämän kattamisvelvollisuus ml. kuntayhtymät 4 vuotta Kuntatalous Valtionosuusuudistus (peruspalvelujen valtiovastuu 25 %) Kuntien tulopohjan murenemisen uhat Kuntien tehtävien karsinta Miljardi euroa - Kokeilulakiesitys - budjettiriihi Kunnan perustehtävän uudelleen arviointi kansantalous kuntatalous ja sotepalvelut %:n palvelukunta peruskoulun ja varhaiskasvatuksen palvelut (kasvukunnat ja muut) yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (rakennustarkastus) sekä maankäyttö, asuminen ja liikenne elinvoiman ja elinkeinojen kehittäminen (kansainvälinen ja kansallinen kilpailu, motivaatio)

9 Kunnan perustehtävä Kuntalakiesityksen mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Sotelakiesityksen mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet.

10 Sotemuutoksen vaikutus ja strategiset valinnat Sote-alueen kuntayhtymä - edustajankokous toukokuu perussopimus lokakuu käynnistys - järjestämispäätös lokakuu 2016 STM (AVI ja Valvira) Miten kunta (1 edustaja alkavaa 1000 as) vaikuttaa alueen kuntayhtymän perussopimuksen sisältöön hallinto ja rahoitus Mitä kunnan tehtävä ja kenen kanssa? Tuotantoalueet 2017 ( hankintamonopoli ) - kunnan ja kuntayhtymän on ilmoitettava helmikuussa 2016 halukkuutensa toimia soten tuottamisvastuussa. Kunta vai kuntayhtymä tuottajana Keski-Pohjanmaalla (laajemmalla alueella?) Miten alueen kunnat sopivat tuotanto-organisaatiosta? Mitä tehtävä ja valmisteltava ja kenen kanssa? Miten turvataan asukkaiden palvelut ja kunnan elinvoima Luomalla edellytyksiä resurssit yhdistämällä, uusi kunta? Luomalla edellytyksiä eri palveluissa, uudet yhteistyöalueet?

11 Lähipalvelut Laissa on määritelty kriteerit sille, milloin palveluja voidaan keskittää vain jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja taikka palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä

12 Page 9

13 Vahvuudet Hallinto ja talous työryhmä Haasteet Kasvava, kehittyvä alue Pienissä kunnissa viranhaltijoilla/työntekijöillä on monialaista osaamista ja laajat tehtäväkuvat Isommissa organisaatioissa on vahva asiantuntijapohja Isossa organisaatiossa toiminnan tehostaminen on helpompaa Pienissä kunnissa on ohut byrokratia, asiakkaat ja olosuhteet alueella tunnetaan päätösten vaikuttavuus Koko alueella on nykyisin paljon toimivaa yhteistyötä Erityisesti hankintayhteistyöstä on hyviä kokemuksia. Alueen kuntien talous on heikko, korkea velkamäärä Resurssit elinvoimaisuustekijöiden vahvistamiseen ovat vähäiset Lainsäädäntö ja palvelutarpeet eivät kohtaa, kuntien erilaisuus Kunnat kilpailevat osaavasta henkilöstöstä yksityissektorin ja toistensa kanssa (myös hyvä asia) Pienten kuntien asiantuntijapohja on ohut, taloustilanne rajoittaa koulutusta. Isoissa kunnissa on riski byrokratian kasvamiseen Pienissä kunnissa sijaistamisen vaikeudet. It-asiantuntijapohja on alueella ohut (pl Kokkola), it-prosessien johtaminen haastavaa

14 Hallinto ja talous työryhmän keskeiset johtopäätökset Alueen kuntien nykytila, keskeisiä eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä Kaikissa alueen kunnissa taloustilanne on haastava, veroprosentit, velkaantuminen. Tulopohja on valtakunnan arvojen alapuolella. Sopeuttamistoimet ovat tarpeen kaikilla kunnilla. Edellä kuvatun tilanteen taustalla on se, että Keski-Pohjanmaa on dynaaminen alue Suomessa, investointitahti kaikilla kunnilla on kova. Nykyisen yhteistyön laajuus ja kohteet (Taulukko kuntien yhteistoiminta selvitysalueella) Yhteistyö toteutuu pääosin seutukunnittaisena tai Kokkola-johteisena Yhteistyö laajenee vuosittain, viimeisimmät maaseutuhallinto Kaseka, hankintayhteistyö, soteasiat Mahdolliset jo nyt esiin nousseet keskeiset yhteistyön lisäykset, joilla voitaisiin edistää kuntien toimintaedellytyksiä tai elinvoimaa It-yhteistyö, seutukunnat Talous- ja henkilöstöhallinto Yhteistyölle tulisi asettaa konkreettiset, talouden ja laadun tavoitteet. Kokemuksia kustannusten kasvusta yhteistyössä on. Hyvänä esimerkkinä hankintayhteistyö

15 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Hallinto ja talous työryhmän keskeiset johtopäätökset Kunnat hoitavat tehtävänsä nykyisellään kohtuullisella mitoituksella, vrt. kustannustehokkuus. Nykyinen talouskehitys vaatii kuitenkin koko palvelutoiminnantoiminnan edelleen tehostamista, uudelleen järjestämistä ja sopeutuksia henkilöstömitoituksissa. Pienissä kunnissa on ohut asiantuntijapohja, toisaalta yksittäisten viranhaltijoiden tehtävänkuvat ovat laajat ja monipuoliset. Tämä mahdollistaa joustavan, kokonaisvaltaisen palvelutoiminnan, sektori ja tehtävärajat ovat matalat Talous- ja hallintosektorilla ei ole nähtävissä merkittäviä rekrytointiongelmia vaikkakin eläköityminen on tällä sektorilla merkittävää lähivuosina Ohjelmistoratkaisut on mitoitettu kuntakoon ja tarpeen mukaan. Pienemmillä kunnilla on käytössään suppeampi ohjelmisto Page 3

16 Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Hallinto ja talous työryhmän keskeiset johtopäätökset Tuleva kehitys vaatii kuntien tehtävien uudelleen tarkastelua. Organisaatiokulttuurit säätelevät pitkälti johtamistapoja. Palveluprosessien johtaminen vaatii johtamiskulttuurin uudelleen arviointia sekä viranhaltija- että luottamushenkilötahoilla. Työryhmä pitää tarpeellisena selvittää palveluprosessit yksityiskohtaisemmin, jotta voidaan nähdä onko prosesseja yksinkertaistamalla ja alueellisella yhteistyöllä saavutettavissa taloudellista hyötyä Page 4

17 Tekninen ryhmä, nykytila -Teknisten palveluiden toteutustavat korreloivat suuresti asukasluvun mukaan. - Suuremmissa kunnissa on ollut mahdollisuus järjestää paremmat resurssit tiettyihin viranomais- ja asiantuntijapalveluihin, kuten ympäristö-, rakennusvalvonta- ja kaavoituspalveluihin. - Pienemmissä kunnissa tehtävät kohdistuvat pienemmälle asiantuntijajoukolle, mikä aiheuttaa paineita organisaatiolle, mutta voi näkyä asukkaille myös suurempaa organisaatiota jouhevampana palveluna. -Paikkatietopalvelujen osalta ainoastaan Kokkolan kaupungilla on omaa toimintaa, mitä käytetään jo nyt laajasti koko Keski-Pohjanmaan alueella. -Omana tuotantona toteutettujen palvelujen osuus on suurempi suuremmilla kuin pienemmillä kunnilla.

18 Tekninen ryhmä, kehittämisajatukset - ylikunnallisen yhteistyön lisäämistä asiantuntijapalveluissa tulisi jatkoselvittää Tarkemmin kaavoitusasioissa voisi tutkia myös yhteistyömahdollisuudet Keski- Pohjanmaan liiton kanssa rakennusvalvonnan kehittämisen osalta huomioon on otettava hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukainen rakennusvalvonnan uudistustyö (esitys uudenlaisen rakennusvalvonnan toiminta- ja organisointivaihtoehdoista valmistunee mennessä) vesihuollon osalta on käynnissä erillinen Kokkolan seudun vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman laatiminen (valmistunee lausuntokierrokselle lokakuussa 2014)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Metropoliselvitys Alustava linjaus tulevaisuuden metropolikaupungiksi (tiivistelmä)

Metropoliselvitys Alustava linjaus tulevaisuuden metropolikaupungiksi (tiivistelmä) Metropoliselvitys Alustava linjaus tulevaisuuden metropolikaupungiksi (tiivistelmä) Mikko Pukkinen, Cay Sevón ja Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjät 3.6.2014 Selvityksen tausta ja tarkoitus Tulevaisuuden

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot