Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT Vuosijuhlat Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA Tapahtumatarjonta NESU-toiminta Projektit Liikunta 8 7 TIEDOTUS JA OSAVUOSIKATSAUS Tiedotus Osavuosikatsaus 9 8 ALUMNITOIMINTA 9

3 1 Yleistä Optimi ry:n tärkein tehtävä on jäseniensä edunvalvonta yliopistomaailmassa. Pyrimme säilyttämään avoimen ja suoran kommunikointisuhteen niin laitoksen johtajan, henkilökunnan kuin tiedekunnan dekaanin kanssa. Optimi ajaa optimilaisten etua, joten jos jäsenistö tai yksittäinen jäsen tulee pyytämään omaan edunvalvontaansa liittyvää apua, on Optimin velvollisuus ottaa kantaa asiaan. Pyrimme myös vuonna 2014 vaikuttamaan sekä koulutuksen tasoon että kehittyvyyteen. Pyrimme ottamaan molemmat teema-alueet tasapuolisesti huomioon ja viemään niitä omalta osaltamme tarkoituksenmukaisempaan suuntaan tulevaisuudessa. Optimi ry:n hallituksen jäsenmäärä tulee pysymään kahdessatoista jäsenessä vuonna Kuitenkin neljän pestin tehtävänkuvaa on muutettu. Kaksi uutta pestinimikettä ovat liikuntavastaava sekä sihteeri ja fuksivastaava. Sihteerillä on aiempina vuosina ollut melko vähän vastuuta hallituksessa ja tämän takia pestiin päätettiin sisällyttää myös fuksivastaavan tehtävät. Näin ollen liikuntavastaavalle jää aikaa keskittyä ja kehittää Optimin liikuntatoimintaa läpi vuoden. Varapuheenjohtajalla ja koulutuspoliittisella vastaavalla on laaja tehtävän kuva, josta päätimme erottaa kaksi tehtävää muuttamatta pestin nimeä. Kansainvälisyys-asiat siirtyvät sihteeri ja fuksivastaavalle, sillä fuksivastaava on jo vuonna 2013 vastannut kv-tuutorin valinnasta. Tämän ansiosta kaikkien kv-asioiden siirtäminen sihteeri ja fuksivastaavalle on luontevaa. Lisäksi alumniasiat siirtyvät juhlavastaavalle. Jatkossa alumni-tapahtumat pyritään järjestämään samana viikonloppuna kuin Syyscocktailit, joten juhlavastaava on yhteyshenkilönä alumneihin tämän viikonlopun ja alumni-asioiden osalta. Näiden pesti- ja tehtävänkuvamuutosten myötä hallitusten jäsenten toimenkuvat selkeytyvät ja työn määrä eri pestien välillä tasoittuu. Hallitus tulee vuonna 2014 painottamaan edelleen sekä tiimitoimintaa että palkitsemisjärjestelmien kehittämistä. Tavoitteena on, että saisimme toimivia projektiluontoisia ryhmiä erityisesti tapahtumien luomiseen. Jokaiseen tiimiin pyritään aktivoimaan innokkaita jäseniä, mutta tiimien enimmäisjäsenmäärä tulee pitää maksimissaan 5 henkilössä/tiimi. Näin jokainen tiimin jäsen saa oman vastuualueensa projektista. Tiimitoiminnan myötä saamme hallituksen työtaakkaa kevyemmäksi ja Optimin toiminnan jalkautettua lähemmäksi jäsenistöä. Ensi syksyn tutoreilla ja hallituksella on tässä iso rooli saada uutta jäsenistöä aktivoitumaan yhdistystoimintaan. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että Optimin suurimmilla toiminta-alueilla olisi oma jaostonsa, jota siitä alueesta vastuussa oleva hallituksen jäsen vetäisi. Optimin kolme pääviestintäkanavaa ovat jäsenistön sähköpostilista, kotisivut sekä Facebook. Nämä säilyvät edelleenkin kolmena tärkeimpänä viestintäkanavana. Optimi ry:lle on luotu tili myös LinkedIn:iin, jota pyritään hyödyntämään etenkin alumni-markkinoinnissa. LInkedInin lisäksi Optimin Twitter-tiliä pyritään käyttämään aktiivisesti. Osavuosikatsauksen värillisyyttä jatketaan ja pyritään löytämään myös lisää kirjoittajia rikastuttaen näin lehden sisältöä entisestään. Syksyllä 2013 toteutetun jäsenkyselyn tuloksia analysoidaan ja toimintaa pyritään kehittämään kyselyssä toivottuun suuntaan. Palautteen antamiseen tullaan rohkaisemaan aikaisempaa paremmin, parantaen näin toiminnan läpinäkyvyyttä. Toiveita huomioiden vuonna 2014 tullaan panostamaan etenkin liikuntakokeiluihin ja tapahtumiin. Toiminnan dokumentointia kehitetään vuonna Vuonna 2012 luotuun Optimi ry:n hallituksen

4 Wikiin tullaan kokoamaan oleellista tietoa Optimin toiminnan kannalta. Edellisen hallituksen vastuulla on laatia kattava testamentti omista pesteistään ja edistää näin tiedon välittymistä uudelle hallitukselle. Perehdytykseen kiinnitetään myös erityistä huomiota ja vuonna 2014 järjestäänkin uudelle hallitukselle perehdytyspäivä yhdistystoiminnasta. Tavoitteena on, ettei joka vuosi tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen. Toiminnan laajentuessa annamme näin ollen uudelle hallitukselle tarvittavat eväät keskittyä toiminnan laajentamiseen. Nykyiset yhteistyökumppanit tullaan mahdollisuuksien mukaan säilyttämään, mutta Optimi pyrkii sopimuksien kilpailuttamisella saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen Optimin kannalta. Uusia yhteistyökumppaneita kartoitetaan ja sopimuksia pyritään tekemään siten, että sekä Optimi että sopimuksen toinen osapuoli hyötyisivät yhteistyöstä. 2 Talous Talousvastaavan tärkeimpiä tehtäviä ovat talouden kehityksen jatkuva seuraaminen ja hyvän maksuvalmiuden ylläpitäminen. Talousvastaavan on pidettävä hallituksen jäsenet ajan tasalla Optimin taloudellisesta tilanteesta. Talousvastaava esittää talousraportin vähintään neljännesvuosittain hallitukselle ja laatii tapahtumaraportit kaikista Optimin tapahtumista. Talousvastaavan vastuulla ovat rahaliikenteen hoitaminen ja kirjanpito. Päivittäiseen rahaliikenteeseen kuuluvat pankkikäynnit, käteiskassan hallinnointi, laskutus sekä tulo- ja menotositteiden hyväksyminen. Talousvastaava huolehtii, että joka kuukausi arvotaan kassantarkastajat, jotka laskevat kassan ja haalarimerkit. Talousvastaavan tulee laatia kirjanpito vaaditulla tavalla ja huolehdittava, että kirjanpito- ja yhdistyslakia noudatetaan. Talousvastaavan on huolehdittava, että hallitus noudattaa annettua budjettia ja varat käytetään yhdistyksen etujen mukaisesti. Hän toimii yhteistyössä tapahtumien järjestäjien kanssa budjettien laatimisessa ja osallistumismaksujen tarkistamisessa. Tapahtumien eräpäivät suunnitellaan siten, että talousvastaavalla on aikaa tarkastaa osallistumismaksut ennen tapahtumaa. Näin vältetään kuittien tarkastamisen tapahtumien alussa. Talousvastaava pyrkii kehittämään Optimin talouden hallintaa ja varastokirjanpitoa. Myös nykyinen kirjanpito-ohjelmamme on kilpailutettava löytäen paras hinta-laatusuhde. Talousvastaavan tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan, tai hänen estyessään varapuheenjohtajan, kanssa valmistella talousarvio seuraavalle vuodelle. Optimi on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten hallituksen on huolehdittava, että Optimin varat käytetään yhdistyksen etujen mukaisesti ja toiminnan kehittämiseksi. Hallitusvuoden loputtua talousvastaava laatii yhdistyksen tilinpäätöksen ja täyttää yhdistyksen veroilmoituksen. Talousvastaava huolehtii, että tilinpäätös ja veroilmoitus valmistuvat määräaikoihin mennessä. 3 Koulutuspolitiikka Koulutuspolitiikasta on vastuussa koulutuspoliittinen vastaava. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia suhteista kauppatieteiden laitokseen, yliopistoon, muiden kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestöjen koulutuspoliittisiin vastaaviin, Suomen

5 ekonomiliiton koulutuspoliittiseen asiamieheen, ylioppilaskuntaan ja muihin kampuksen ainejärjestöihin. Koulutuspoliittinen vastaava pitää suhteita kauppatieteiden laitokseen yllä osallistumalla kauppatieteiden laitoksen laitoskokouksiin sekä markkinointityöryhmän ja kauppatieteellisen koulutuksen kehittämisen työryhmän kokouksiin. Koulutuspoliittinen vastaava tapaa laitosjohtajaa noin kerran kuussa opiskelukuukausina yhdessä puheenjohtajan kanssa. Koulutuspoliittinen vastaava pitää hallituksen ajan tasalla kauppatieteiden laitoksella esillä olevista ajankohtaisista asioista. Koulutuspoliittinen vastaava on myös jäsenistön kontakti laitokselle sekä yliopistoon ja ottaa jäsenistön puolesta yhteyttä koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen jaoston kokouksiin. Koulutuspoliittinen vastaava pyrkii olemaan perillä siitä, mitä tapahtuu koulutus- ja sosiaalipolitiikan saralla sekä yliopiston sisällä että kansallisesti. Koulutuspoliittinen vastaava on vastuussa kauppatieteiden opintoja esittelevistä lukiovierailuista. Jäsenistöä kannustetaan vierailemaan kotilukioissaan. Koulutuspoliittinen vastaava tekee Optimin kilpailutyön Suomen Ekonomiliiton Opetuspalkintokilpailuun, jos aihe mahdollistaa Optimin osallistumisen. Koulutuspoliittinen vastaava tekee myös syksyllä kyselyn jäsenistölle Optimin toiminnasta. 4 Yrityssuhteet Tärkeänä osana yrityssuhteita tulee olemaan edellisten sopimusten uusiminen ja ehtojen parantaminen mahdollisuuksien mukaan Optimin kannalta. Sopimukset tulee myös kilpailuttaa mahdollisuuksien mukaan. Sopimuskausia pyritään muuttamaan mahdollisuuksien mukaan siten, että jatkossa sopimukset eivät lakkaa vuodenvaihteessa, vaan keväällä. Tällä pyritään estämään niin sanotut sopimuksettomat kaudet. Lisäksi uudella yrityssuhdevastaavalla on tehtävänä miettiä, mitä konkreettista uutta sopimuksiin voisi Optimin puolelta kirjata, jotta mahdollisimman molemminpuolinen yhteistyömuoto saavutetaan. Vuonna 2014 pyritään hankkimaan vähintään yksi uusi yhteistyösopimus arvoltaan yli tuhat (1000) euroa. Vuoden 2014 tavoitteena on myös hankkia yhteistyösopimus tilintarkistus-, vero- tai konsulttipalveluita tarjoavasta yrityksestä. Uusien yhteistyösopimusten hankkimisessa pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että koko jäsenistöllä on mahdollisuus jollakin tapaa hyötyä yhteistyöstä esimerkiksi excursion tai mahdollisten työharjoittelujen muodossa. Kaikkien Pohjois-Karjalassa sijaitsevien yhteistyökumppaneiden luo pyritään tekemään yritysvierailu mahdollisuuksien mukaan. Vierailut pyritään jakamaan niin, että puolet vierailuista on keväällä ja puolet syksyllä. Helsinkiin sijoittuvat yritysvierailut toteutetaan mahdollisuuksien

6 mukaan. Yritysmessut järjestetään vuonna 2014 perinteisesti syyslukukaudella. Yrityssuhdevastaava päättää päivän ja messuteeman keväällä ja kokoaa aktiivisen työryhmän messujärjestelyiden avustamiseksi. Messuilla järjestettävään seminaariin aletaan kesällä rekrytoimaan puhujia, jotta ständipaikkojen myynti yrityksille voidaan aloittaa tarpeeksi aikaisin. Messuille pyritään myös hankkimaan yksi pääyhteistyökumppani, jonka kanssa messut yhteistyössä järjestetään. 5 Juhlat 5.1 Vuosijuhlat Optimi ry:n 12. vuosijuhlat järjestetään maaliskuun viimeisenä viikonloppuna, 28. maaliskuuta. Vuosijuhlaviikko sisältää vuosijuhliin liittyvää ohjelmaa monipuolisesti jäsenistön kiinnostuksen mukaan, kuitenkin sisältäen sitsit sekä etikettiin ja juhlatansseihin liittyvän tapahtuman. Vuosijuhlien cocktail-tilaisuus järjestetään ennen juhlia, jotta kutsuvieraat voivat esittää toivotuksensa istuvalle hallitukselle. Vuosijuhlat on arvokas tapahtuma, jonka perinteitä tulee kunnioittaa ja sen arvoa vaalia. Juhliin osallistuvat kutsuvieraina muiden kylterikaupunkien edustajat, laitoksen edustajat, yhteistyökumppanit, Optimi ry:n edellisten hallitusten edustajat, Pro Gradu-palkinnon saaja sekä Optimin jäsenistö aveceineen. Juhlan sujuvasta kulusta sekä järjestyksestä vastaa juhlan seremoniamestari. Juhlapaikan tulee olla tarkoitukseen soveltuva ja sinne tulee mahtua vähintään 110 vuosijuhlavierasta. Juhlan ohjelma rakentuu erilaisten puheiden ympärille (mm. juhlapuhe, puheenjohtajan puhe, laitoksen tervehdys, juhlavastaavan tervehdys, puhe naiselle ja vapaa sana). Vuosijuhlien jatkot ovat tulevan juhlavastaavan kehityskohteena. Jatkopaikan valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vuosijuhlien silliaamiainen järjestetään perinteisesti vuosijuhlista seuraavana päivänä, vuonna 2014 lauantaina 29. maaliskuuta. Silliaamiainen on teemansa ympärille rakennettu toimiva kokonaisuus, jossa yhdistyvät ruoka, juoma, elävä musiikki sekä teemaan sopiva ohjelma. Silliaamiainen tulee järjestää paikassa, joka on toimiva tarkoitukseensa nähden. Vuosijuhlien ja silliaamiaisen onnistumiseen kuuluu myös kutsuvieraiden isännöinti sekä opastaminen. 5.2 Kyltereiden syyscocktailit Optimi ry:n syyscocktailit järjestetään lokakuussa Syyscocktailit eroavat muista syksyn tapahtumista hienompana ja arvokkaampana tapahtumana. Syyscocktailit ovat pääasiassa verkostoitumistapahtuma, jossa optimilaisilla on mahdollisuus kohdata etenkin maisterivaiheen opiskelijoita sekä yritysten edustajia. Optimin alumnit olisi hyvä saada kiinnostumaan tapahtumasta. Tämä toisi lisäarvoa tapahtumasta myös nykyjäsenistölle verkostoitumisen kautta. Tapahtuma sisältää ohjelmaa sekä vapaata seurustelua vieraiden kesken. Juhlavastaava toimii

7 juhlan emäntänä/isäntänä, mutta koko hallitus on vastuussa vieraiden viihtyvyydestä. Tapahtumassa tarjotaan erilaisia cocktail-paloja sekä ainakin viiniä. Tarjoiluja mietittäessä on syytä pitää huolta tapahtuman hienoudesta sekä arvokkuudesta. Tapahtuman kutsu lähetetään jäsenistölle perinteisesti postitse. Kutsuvieraille kuuluvat myös jatkot juhlien jälkeen. Tapahtumaa tulee kehittää yhteistyökumppaneiden kautta. 6 Tapahtumat ja liikunta 6.1 Tapahtumatarjonta Vuoden 2014 aikana Optimin tapahtumatarjonta pysyy melko samanlaisena kuin aikaisempinakin vuosina. Vuoden suurimmat tapahtumat pysyvät samoina kuin aiemmin, mutta näitäkin tapahtumia pyritään kehittämään ja uudistamaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ideoita, toivomuksia ja apua myös jäsenistöltä, jotta tapahtumista saataisiin luotua monipuolisia kokonaisuuksia, jotka vastaavat jäsenistömme toiveita ja tarpeita. Tätä kautta pyrimme kasvattamaan tapahtumiemme osallistujamääriä ja palvelemaan jäsenistöämme mahdollisimman laaja-alaisesti. Vuonna 2014 tarkoituksena on, että vastuu tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta olisi tapahtumavastaavalla ja hänen alaisuudessa toimivalla biletiimillä. Vuoden 2014 tapahtumavastaavalla haasteena onkin muodostaa ja aktivoida toimiva biletiimi. Täten tapahtumista on mahdollista saada entistä parempia, kun ideoimassa ja toteuttamassa on uutta ja innostunutta jäsenistöä. Biletiimin toimintaa tulee tulevaisuudessa kehittää ja sen toiminta vakiinnuttaa Optimissa. Biletiimiä voitaisiin hakea myös puolivuosittain, jolloin se ei vaatisi jäsenistöltä niin pitkäaikaista sitoutumista. Erityistä kehittämistä vaativia tapahtumia ovat kevätkauden avajaisten päiväohjelma ja vappuviikon alkupäivät. Näihin tulisi kehittää uusia ideoita ja saada näkemyksiä jäsenistöltä, jotta jäsenistöä saataisiin innostettua lisää mukaan. Myös tiimienpalkitsijaisiltoja tulee kehittää. Haalaribileet järjestetään neljä kertaa vuodessa: kaksi kertaa kevätlukukaudella ja kaksi kertaa syyslukukaudella. Haalaribileet tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää aina opintotuen saapumisen jälkeen. Tulevan tapahtumavastaavan tehtävänä on saada jatkettua Haalaribileiden nostetta. Palautteen kerääminen Haalaribileiden jälkeen edesauttaa tapahtuman kehittämistä ja tuo esille parannustarpeita. Myös Haalaribileiden jälkimarkkinointi on ehdottoman tärkeää esimerkiksi kisojen ja kuvien avulla. Facebookissa tulee aktiivisesti päivittää Joensuun Haalaribileet- sivustoa, jonka lisäksi voisi harkita myös muita sosiaalisen median väyliä ja muita markkinointikanavia. Myös facebook- tapahtuma haalaribileistä on luotava noin 3-4 viikkoa ennen tapahtumaa. Haalaribileiden suosion kasvaessa myös ammattikorkeakoululaisten keskuudessa on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa Haalaribileiden lipunmyyntiä myös Karelia-ammattikorkeakoulussa samoina ajankohtina kuin Itä-Suomen yliopistolla. Kilpailevat tapahtumat, kuten Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan järjestämä Liikuntailtapäivä, tulee ottaa huomioon tapahtuman päivämäärää

8 päätettäessä. 6.2 NESU-toiminta Optimin NESU-toiminnalle tärkeää on vakiinnuttaa entisestään NESU-tiimin olemassaoloa. Tiimi tulee koota pian NESU-vastaavan valinnan jälkeen, mielellään jo vuoden 2013 puolella. Näin saamme NESU-Optimin edustuksen tammikuun 2014 NESU-maakokoukseen sekä Dageneille. Tiimipaitojen hankintaa ja ulkonäköä tulee kehittää, sillä ne luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tiimin palkitsemiseen on mietitty mahdollisia kehityskeinoja. Tiimin mahdollisuus ilmoittautua muiden ulkopaikkakuntien sitseille muiden Optimin jäsenten ohi on toiminut hyvin, ja käytäntö tulee pitää ennallaan. Lisäksi tiimin jäsenille voisi tarjota yhdet ulkopaikkakuntasitsit NESUbudjetin varoista. Tämä aktivoisi tiimin jäseniä käymään yhä enemmän ulkopaikkakunnilla. Lisäksi tärkeää tiimin ryhmäytymisen kannalta on järjestää edelleen tiimi-iltoja ainoastaan tiimin jäsenille. NESU-vastaavan tulee saada Joensuun NESU-tapahtumat toimimaan yhä paremmin ja näkyvämmin. Tärkeää on saada lisääntyvästi ulkopaikkakuntalaisia Joensuuhun sitseille. Lisäksi on tärkeää saada NESU-Optimilta edustusta ulkopaikkakuntien sitseille, vappurundille sekä NESUseminaareihin. Vuonna 2014 tulisi pyrkiä järjestämään kahdet NESU-sitsit, yhdet keväällä ja toiset syksyllä. Jo alkuvuodesta on hyvä selvittää NESU-Preemion sitsiaikataulut, jotta sitsit voisi järjestää peräkkäisinä päivinä. Tämä käytäntö on koettu hyväksi tavaksi saada mukaan myös ulkopaikkakuntalaisia. Syksyn 2014 sitsit ovat mahdollisesti osana Itä-Suomen rundia. Rundille on tärkeää pyrkiä mukaan, sillä rundin kautta saapuu sitseille paljon ulkopaikkakuntalaisia. Viestintä tulee hoitaa edelleen NESU.net:in, sähköpostien sekä NESU-Optimin oman facebook-sivun kautta. Tärkeää olisi, että viestintä on sujuvaa. Sitsikutsut tulisi välittää ajoissa tiedotukseen, jotta ilmoittautumisaika olisi mahdollisimman pitkä. 6.3 Projektit Optimi ry:n projektivastaavalla on neljä suurempaa vastuukokonaisuutta: kansallisten tapahtuminen ilmoittautumiset ympäri vuoden, haalarihankinnat syksyllä 2014, ulkomaan excursio vuoden 2014 aikana sekä vuosijuhlien ja sen silliaamiaisen yhteistyökumppaneiden hankinta. Jos hallitusvuoden 2014 aikana tulee esille muita projektiluontoisia asioita, ovat ne projektivastaavan vastuulla. Projektivastaava toimii kansallisten tapahtumien järjestäjien ja optimilaisten välikätenä. Projektivastaava hoitaa optimilaisten ilmoittautumiset tapahtumiin. Mikäli optimilaisia ilmoittautuu runsaasti johonkin tapahtumaan, tulee projektivastaavan selvittää yhteiskyydin (esim. tilausbussi) mahdollisuutta. Projektivastaavalle kuuluu uusien haalarien tilaus syksyllä Fuksit vastaavat haalareihin

9 tulevista mainoshankinnoista ja projektivastaava haalarien tilauksesta. Projektivastaava päättää syksyllä, miten mainoshankinta fuksien kanssa hoidetaan. Projektivastaavan tulee vuoden 2014 aikana järjestää ulkomaan excursio optimilaisille. Excursio voidaan järjestää yhteistyössä jonkin muun kylterikaupungin kanssa. Perinteisesti excursio on ollut syyslukukaudella, yleensä loka-marraskuussa. Projektivastaava päättää heti hallitusvuoden alussa, järjestettäisiinkö excursio mieluummin jo kevätlukukaudella Projektivastaavan tekee päätöksen asiasta yhdessä muiden hallituslaisten kanssa alkuvuodesta. Projektivastaava vastaa Optimi ry:n maaliskuussa järjestettävien vuosijuhlien yhteistyökumppaneiden hankinnasta. Yhteistyökumppanuus tarkoittaa joko rahallista tai tavarallista tukea joko vuosijuhlille tai silliaamiaiselle. Myös jäsenistöä pyritään saamaan mukaan vuosijuhlayhteistyökumppaneiden hankintaan. 6.4 Liikunta Optimin liikunnan osalta päätavoitteina vuonna 2014 on jäsenistön innostaminen ja kannustaminen mukaan liikuntatapahtumiin, kehitellä uusia tapahtumia ja järjestää enemmän lajikokeiluja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. ISYY:n liikuntamahdollisuuksista tiedottamista tehostetaan ja pyritään aktivoimaan potentiaalisia osallistujia niihin. Keväällä tavoitteena on järjestää laskettelureissu joko yhteistyössä Preemio ry:n tai muun vastaavan tahon kanssa. Optimilta osallistuu joukkue KylteriOpen golfturnaukseen. Optimilta pyrkii kasaamaan edustusjoukkueen Kylterifutikseen vuonna Optimi on myös mukana salibandyliigan kilpasarjassa. Sekä keväällä että syksyllä pyritään järjestämään Legio ry:n ja Kilta ry:n kanssa mahdollisuuksien mukaan rentoja otteluita ainakin jalkapallossa. Joensuussa järjestetään 2014 syksyllä KylteriRUN, jonka päävastuu on liikuntavastaavalla, mutta muu hallitus on mukana auttamassa. Tapahtuma on hyvä piristysruiske Optimin liikuntatarjonnalle. Tapahtumasta tiedottaminen täytyy aloittaa jo aikaisin ja kantautua jäsenistön korviin. Yhteistyökumppaneita tapahtumalle täytyy saada ja näiden etsiminen aloittaa jo varhain loppukesästä. Kylterifutiksen tilalla 2014 liikuntavastaava järjestää muun isomman tapahtuman Joensuussa joko kyltereille tai Joensuun opiskelijoille. Tapahtuman ajankohta voi olla joko syksyllä tai keväällä. Liikuntavastaavalla on vapaat kädet tapahtuman luonteen suhteen. Liikuntabudjettia on nostettu tämän tapahtuman vuoksi. Liikuntavastaavan tehtävänä on hankkia pelipaidat Optimin urheilujoukkueille. Sponsoreiden hankinta paitoihin on täten tärkeää, sillä paitoja ei ole budjetoitu Optimin menoihin.

10 7 Tiedotus ja Osavuosikatsaus 7.1 Tiedotus Optimin tiedotuksesta on vastuussa koko hallitus. Jokainen hallituksen jäsen huolehtii omien osaalueiden tiedotettavista asioista välittämällä informaatiota mediavastaavalle. Mediavastaava on vastuussa Optimin tiedotuslistan ja nettisivujen käytöstä. Optimin nettisivuja pyritään kehittämään ja lisäämään sinne monimuotoisempaa sisältöä. Tapahtumamarkkinointia pyritään kehittämään vastaavasti tuottamalla monimuotoisempia ratkaisuja, kuten mainosvideoita mikäli resurssit siihen riittävät. Optimin sosiaalisen median viestinnästä päävastuu on mediavastaavalla. Tämä käsittää LinkedInryhmän hallinnoinnin sekä Optimin Twitterin käytön. Optimin sosiaalisen median toimintaa pyritään lisäämään ja vakiinnuttamaan enemmän osana Optimin viestintää. Tiedottamisen pääkanavina toimivat edelleen Facebook, tiedotuslista sekä nettisivut. 7.2 Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa A4-kokoisena. Lehtien julkaisuajankohdat ovat helmi-maaliskuun vaihteessa, huhtikuun loppupuolella, syyskuun alussa ja marraskuun loppupuolella. Lehden sivumäärä pysyy kannet sisältäen 28:ssa sivussa. Lehti painetaan värillisenä ja se julkaistaan sekä painettuna versiona että Optimin internet-sivuilla. Osavuosikatsauksen kansikuvat ottaa mahdollisuuksien mukaan Risto Takala tai vaihtoehtoisesti joku muu päätoimittajan valitsema valokuvausalan harrastaja. Osavuosikatsauksen jokaiseen numeroon toimitetaan vähintään kaksi asiapitoisempaa juttua. Jokaiseen lehteen pyritään myös sisällyttämään jäsenistön kuulumisia sekä kokemuksia kauppatieteiden opiskelijoiden kansainvälisistä mahdollisuuksista. Muilta osin tarkoitus on jatkaa lehden aikaisempaa linjaa juttujen suhteen. Päätoimittaja hankkii heti ensimmäisestä numerosta alkaen lehdelle oikolukijan, joka pitää päätoimittajan kanssa huolta siitä, että lehden kirjoitusasu on oikeakielinen. Osavuosikatsaukselle luodaan yhtenäinen ilme heti ensimmäisestä numerosta lähtien. Päätoimittajan niin halutessa hän voi pitää mukana elementtejä edellisten vuosien lehdistä. Päätoimittaja voi tarvittaessa muodostaa lehtitiimin. Päätarkoitus kuitenkin on, että lehden toimitukseen saadaan osallistumaan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Päätoimittajan tehtävänä on vuoden 2014 aikana hankkia Osavuosikatsaukseen mahdollisimman paljon oman alan mainoksia yrityssuhdevastaavan avustuksella. 8 Alumnitoiminta Optimin ensimmäinen alumnitapahtuma on sovittu järjestettäväksi helmikuussa Tapahtuma on päivän kestävä, johon on alustavasti suunniteltu päiväksi seminaaria ja illaksi juhlavampaa illallista. Tapahtuma pidetään Joensuussa ja sen ohjelmasisällöstä vastaavat alumnit itse. Hallitus on mukana tapahtuman käytännön järjestelyissä.

11 Pyritään järjestämään toinen alumnitapahtuma jo syksyllä 2014 Syyscocktailien yhteydessä, johon päivä pyritään vakinaistamaan. Nykyisillä opiskelijoilla olisi täten mahdollisuus tavata alumneja Syyscocktaileilla, mutta alumneilla olisi lisäksi myös vain heille järjestettyä ohjelmaa. Pyritään tekemään alumnien kartoittamisessa yhteistyötä niin yliopiston, kauppatieteiden laitoksen kuin Pohjois-Karjalan Ekonomit ry:n kanssa. Tavoitteena on vakinaistaa alumnikulttuuria Optimiin ja huomioida täten jo valmistuneet optimilaiset toiminnassa.

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 YLEISTÄ 3 2 TALOUS 4 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 5 4 YRITYSSUHTEET 5 5 JUHLAT 6 5.1 Vuosijuhlat 6 5.2 Syyscocktailit 7 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA 7 6.1 Tapahtumat ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 8.2.2012 klo 17.30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Paikalla: Elina Mäkinen Hannele Remes

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu 5 20500 Turku Hallituksen kokous 01/17, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 11.1.2017 klo 16:04 18:11 Paikka: Maunon edusta,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 4/2013 1(5) Hallituksen kokous Aika 19.2.2013 klo 14.00 Paikka Regian neuvotteluhuone Osallistujat: Mira Tahvanainen Ida Swahne Anu Arosanervo Iina Ahokas Jenni Järvinen Eeva Kalliomaa Poissa

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen läntisen teologian ainejärjestö Fides Ostiensis ry:n Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Fides Ostiensis ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika: Keskiviikko klo 18:00 Paikka: Ravintola Myöhä Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Sara

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015 28.03.2015 Aika: 30.03.2015 klo 09.00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun Yliopisto Läsnä: Miia Paavola Ida-Mari Alaperä Jonna Elomaa Hanna Kaukoranta Daniel Stafford

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8. 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 10.11.2014 klo 16:00. Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi

Yliopistonkatu 8. 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 10.11.2014 klo 16:00. Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 10.11.2014 klo 16:00 Paikka: Ahkiomaantie 2 A 9, 96300 Rovaniemi Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Anni-Sofia

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, 41160 Tikkakoski 040-594 6374 jouko.marttinen@luukku.com . Hyvä sukuseuran jäsen, Marttisen sukukirjan 2 osan julkaisuvalmistelut ovat

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava)

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava) Hallituksen kokous 1/2017 Aika: 08.01.2017 klo 14:30 Paikka: M/S Serenaden kokoustila Osanottajat: Aino Laineenoja, Laura Rytilahti, Agnesa Kerveshi, Elmeri Helme, Inka Ruponen, Joel Mettälä, Karl Engelvuori,

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 11 / 2012

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 11 / 2012 18.9.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Aika: Tiistaina 18.9.2012 klo 10:00 Paikka: TKT-laitos, Bioteknia B1438, Kuopio Hallituksen kokous 11 / 2012 Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Tampereen Yliopisto Staabi ry Pöytäkirja 1/2016

1 Tampereen Yliopisto Staabi ry Pöytäkirja 1/2016 1 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 12.01.2016 klo 16:23 Paikka: Kasino-kabinetti Paikalla: Roosa Virtanen Joel Auranen Aino Haaranen Mikko Hätilä Elina Takku Riina Rinta-Aho Linda Korhonen Kyösti Husso

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot